DİCLE ELEKTRİK
Dağıtım A.Ş.
__________________________________________________________________________________
ÖN YETERLİLİK İLANI
Şirketimiz sorumluluk bölgesinde bulunan Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve
Şırnak illerinde yapım işleri ile mal ve hizmet alımlarına ilişkin şirket ihtiyaçlarımızı
karşılamak üzere “Ön Yeterlilik Değerlendirmesi” yapılacaktır. Şirketimizden daha önce
yeterlilik almamış olup şirketimiz ile çalışmak isteyen firmaların aşağıda yer alan bilgi ve
belgeler ile son başvuru tarihine kadar şirket merkezimize müracaat etmeleri ilan olunur.*
İlan ile ilgili daha geniş bilgileri ve şartnameleri Dicle EDAŞ internet sayfasında
(www.dicleedas.com.tr) görülebilir.
1. Şirketin
a) Adı
b) Adresi
c) İlgili
d) Faks numarası
e) Telefon numarası
f) Elektronik posta adresi
;
: Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş.
: Şanlıurfa Yolu 3. Km. Kayapınar/DİYARBAKIR
DEDAŞ binası kat:5 oda no:504
: Abdullah ÇELİK
: 0412 251 01 85
: 0412 251 21 35 dahili:553
: [email protected]
2. Firma Dokümanlarının Ulaştırılacağı;
a) Adres
: DİCLE Elektrik Dağıtım A.Ş Genel Müdürlüğü
(Evrak Kayıt Bölümü)
Şanlıurfa Yolu 3. Km. Kayapınar/DİYARBAKIR
b) Son Gün ve Tarih
: 31/10/2014 Cuma günü saat: 16:00
3. Ön Yeterliliğe Katılım İçin İstenen Belgeler :
3.1) Standart Belgeler :
a-) Adres Beyanı**
b-) Oda Kayıt Belgesi
c-) İmza Sirküleri
d-) Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi
3.2) Bildirge ve Beyannameler :
a-) Eylül 2014 tarihi itibariyle SSK Borç Bildirgesi
b-) Eylül 2014 tarihi itibariyle Vergi Borcu Bildirgesi
c-) 2013 yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesi
3.3) İş Deneyim Bilgileri :
a-) Başvuruda bulunan firmanın şirketimizde yapmak istediği faaliyet alanına ilişkin
Elektrik sektöründe yapım işleri ile mal ve hizmet alımları kapsamında son 5 yıl
içinde (2009 dan itibaren) bitirilmiş tüm işlerin listelendiği tablo (İşveren Adı,
İşin Adı, Sözleşme Tarihi ve Bedeli, ) ve ekli iş deneyim belgeleri.
b-) Elektrik sektöründe yapım işleri ile mal ve hizmet alımları kapsamında devam
eden tüm işlerin listelendiği tablo (İşveren Adı, İşin Adı, Sözleşme Tarihi ve
Bedeli, İşin Tamamlanma Oranı)
1
DİCLE ELEKTRİK
Dağıtım A.Ş.
__________________________________________________________________________________
3.4)Personel, Makine, Araç-Gereç Bilgileri:
a-) Firma adına kayıtlı iş makinaları ve araçların listesi. (Ruhsat suretleri ile)
b-) İstihdam olunan Teknik Personele ilişkin ayrıntılı liste (Ad, Soyad, Eğitim,
Uzmanlık, Deneyim Süresi, Firmadaki çalışma süresi)
3.5) Kalite Belgeleri : (Suretleri eklenecektir.)
a-) ISO 9001:2000 belgesi
b-) ISO 14001 belgesi
c-) OHSAS 18001 belgesi
d-) Varsa Diğer Sertifika ve Belgeler
3.6) Mali ve Finansal durumu :
a-) Mart 2014 tarihi itibariyle Bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisi ve
kullanılmamış teminat mektubu kredisine İlişkin ayrıntılı liste (Banka Referans
Mektupları eklenecektir.)
b-) Yeminli mali müşavir onaylı 2011-2012-2013 ve varsa 2014(İlk altı ay için) yılına
ait bilanço özeti. (İş Hacmi/Firma Cirosu, Cari Oran, Öz kaynak Oranı, Kısa Vadeli
Borçlar/Öz Kaynaklar vb. finansal değerleme yapılacaktır.)
4. Faaliyet Gösterilmek İstenen Alan :
Aşağıdaki çizelgede yer alan faaliyet alanlarından uygun olan en az bir tanesi
işaretlenecektir.
Faaliyet Alanı
Sayaç ve Ölçü Panosu İmalatı
Sayaç ve Ölçü Panosu Montajı
Enerji Nakil Hattı (ENH) Tesisi
Kırsal AG/OG Şebeke Tesis Yapımı
Şehir İçi AG/OG Şebeke Tesis Yapımı
İnşaat proje ve yapım işleri
Bilişim ve Ofis Sistemleri tasarım, projelendirme ve tesisi
Elektrik Dağıtımı için AG/OG Tesis/İşletme Malzeme Tedariği
(Tedarik edilebilecek malzeme cinsine ait liste eklenecektir)
Tercih
□
□
□
□
□
□
□
□
5. Çalışmak istenilen il tercihleri :
Dicle EDAŞ’ın aşağıda yer alan bağlı illerinden çalışmak istenilen illerin öncelik sırası
rakamla belirtilecektir.
Çalışmak İstenilen İl
Diyarbakır
Şanlıurfa
Mardin
Batman
Siirt
Şırnak
Öncelik Sırası
………
………
………
………
………
………
2
DİCLE ELEKTRİK
Dağıtım A.Ş.
__________________________________________________________________________________
NOT 1-) Sunulacak dosyadaki belgelerin sırası yukarıda numaraları belirtilen sıraya göre
olacaktır.
NOT 2-) İstenen Bilgi ve Belgeler KAPALI ZARF içerisinde gönderilecektir.
NOT 3-) Şirketimiz 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, ön yeterlilik
değerlendirmesi neticesinde başvuruda bulunan isteklilere iş yaptırıp yaptırmamakta
serbesttir.
NOT 4-) Bu yeterlilik ilanına daha önce Şirketimize başvurmayan ve başvuru yapıp yeterlilik alamayan firmalarda
başvurabilir.
NOT
5-)
Ön yeterlilik İlanına başvuran Firmanın Yetkili Kişinin cep telefonu numarası ve mail adresinin yazılması
gerekmektedir.
3
Download

content/fotosfiles/ÖN YETERLİLİK İLANI (2)