06.11.2014
PORTFÖY TÜMÜ
428 MW*
PORTFÖY İŞLETMEDE
248 MW
RES; 45 ;
18%
HES; 203
; 47%
RES*; 225
; 53%
HES; 203
; 82%
2
*30.06.2014
1. İmar Planı Onayı için alınan görüş ve izinler
2. Yatırım süreci
3
*30.06.2014
İMAR PLANI ONAYI İÇİN
KURUMLARDAN GELEN ONAY SÜRELERI (AY)
16
15
15
14
12
KURUM
SAYISI
10
9
8
8
6
4
2
1
1
1
1
1
1
7
8
9
10
11
2
2
12
13
0
1
2
3
4
5
6
14
15
16
17
18
ONAY SÜRESİ (AY)
4
13 AY
EŞ ZAMANLI SÜREÇ YÖNETİMİ
HAZIRLIK DÖNEMİ 22 AY
İNŞAAT DÖNEMİ 13 AY
HARİTA VE PLANLARIN
HAZIRLANMASI
EK ONAY SÜRECİ (6 AY)
İZİN ONAY SÜRECİ (18 AY)
LİSANS ALMA TARİHİ
TÜRBİN TEDARİK ( 14 AY)
İNŞAAT İŞLERİ (10 AY)
MONTAJ SÜRECİ (10 AY)
ENH ( 18 AY)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
SÜRE (AY)
5
KU R U L KARAR I
Karar No: 3649
Karar Tarihi: 18/1/2012
TESİS TAMAMLANMA TARİHİNİN BELİRLENMESİNDE REFERANS
ALINACAK SÜRELER
Elektrik piyasasında üretim faaliyetinde bulunmak isteyen tüzel kişilerin, lisans başvurusunda
Kuruma sunacakları termin programının oluşturulmasında aşağıdaki esaslar dikkate alınır.
1. Tesis tamamlanma süresi kapsamında inşaat öncesi dönemin belirlenmesinde yerli
veya ithal linyit ve taşkömürü yakıtlı termik üretim tesisleri ile rezervuarlı hidroelektrik üretim
tesisleri için 30 (otuz) ay, diğer üretim tesisleri için 22 (yirmiiki) ay referans süre olarak dikkate
alınır. İnşaat öncesi dönem için talep edilen sürenin uygunluğu, kamulaştırma ihtiyacı, tesis
kurulması planlanan yerin mevcut imar durumu, imar tadilatı yapılıp yapılamayacağı,
yürürlükteki mevzuat çerçevesinde taşınmazın statüsünde tadilat yapılıp yapılamayacağı gibi
hususlar göz önünde bulundurularak Kamulaştırma Dairesi Başkanlığı tarafından incelenir.
Bu inceleme neticesinde, referans sürelerden fazla bir süre öngörülerek Kurulun onayına
sunulabilir.
6
KU R U L KARAR I
Karar No: 4711
Karar Tarihi: 21/11/2013
ÖNLİSANS SÜRELERİ İLE TESİS TAMAMLANMA TARİHİNİN
BELİRLENMESİNDE REFERANS ALINACAK İNŞAAT SÜRELERİ
Elektrik piyasasında üretim faaliyetinde bulunmak isteyen tüzel kişilere verilecek
önlisans sürelerinin belirlenmesi ile tüzel kişilerin üretim lisansı başvurusunda Kuruma
sunacakları termin programının oluşturulmasında aşağıdaki esaslar dikkate alınır.
1. Önlisans süresi olarak;
a) Yerli veya ithal kömür yakıtlı termik üretim tesisleri ile rezervuarlı hidroelektrik
üretim tesisleri için 36 (otuzaltı) ay,
b) Diğer üretim tesisleri için aşağıdaki tabloda yer alan referans süreler,
uygulanır.
Kurulu Güç (P) Aralığı (MW)
P≤5
5<P≤50
50<P
Önlisans Süresi (Ay)
24
30
36
7
Download