ZEYİLNAME NUMARASI/ ADDENDUM NUMBER : 1
ZEYİLNAME TARİHİ/ ADDENDUM DATE
: 21.03.2014
1 NU.LI ZEYİLNAME/ ADDENDUM 1
27 Mart 2014 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan HK14-A7-199 proje numaralı “IP Tabanlı
Görüntü Sistemi Tedariki” işi ihale dokümanında, istekli olabilecek firmalardan gelen başvuruların
değerlendirilmesi neticesinde, aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.
As a result of applications of the companies to be a tenderer, following revisions are made on
the tender document regarding project number HK14-A7-199 “IP Based Image System’’, planned
deadline of which is 27 March 2014.
1. İdari şartname 13.3 maddesi “Zeyilname ile yapılan değişiklikler nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi
için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, ihale (son teklif verme) tarihinden önce, ihale tarihi zeyilname
ile İdarece gerekli görülen kadar süre ertelenebilir.’’ maddesi gereğince konu ihale için son teklif verme
tarihi 27 Mart 2014 saat 10:30’dan, 14 Nisan 2014 tarihi saat 10:30’a ertelenmiştir.
According to Administrative Specification Article 13.3 ‘In the event that additional time is needed to
prepare tenders due to such an amendment, the Contracting Entity may postpone the date of tendering
by an addendum for the period approved bythe Contracting Entity before the deadline for submitting
tenders.’’, the deadline for submitting bid for this tender has been postponed from 27 March 2014 10:30
a.m. to 14 April 2014 10:30 a.m. (local time)
2. İdari Şartnamenin;
Pertaining to the administrative specification,
“2.4.1.4. Yazılım, Montaj, Devreye Alma teklif bedeline dahil edilecektir.;
Software, installation and start-up shall be added to the tender price.;
2.4.2. HKTŞ-D1-77/3 numaralı Teknik Şartnamenin 3.2.19.1 maddesinde belirtilen proje
onayının tamamlanmasına müteakip, 36 (otuzaltı) ay (montaj dahil) içerisinde idari şartname LAHİKA13’te belirtilen takvime uygun olarak teslimatlar yapılacaktır. İlgili teslimat sırası 6 (altı) ay öncesinden
haber vermek kaydı ile idare tarafından değiştirilebilecektir.
Delivery Method and Plan: Deliveries shall be made within 36 (thirty six) months (including the
installation) following the completion of the project approval specified in the article 3.2.19.1 of the
Technical Specification with number HKTŞ-D1-777/3 in accordance with the calendar specified in
APPENDIX-13. The concerned delivery date shall be able to be changed by the Contracting Entity
6 (six) months prior to the delivery, provided the information is given.
48.1. HKTŞ-D1-77/3 numaralı Teknik Şartnamenin 3.2.19.1 maddesinde belirtilen proje
onayının tamamlanmasına müteakip, 36 (otuzaltı) ay (montaj dahil) içerisinde idari şartname LAHİKA13’te belirtilen takvime uygun olarak teslimatlar yapılacaktır. İlgili teslimat sırası 6 (altı) ay öncesinden
haber vermek kaydı ile idare tarafından değiştirilebilecektir.
Delivery Method and Plan: Deliveries shall be made within 36 (thirty six) months (including the
installation) following the completion of the project approval specified in the article 3.2.19.1 of the
Technical Specification with number HKTŞ-D1-777/3 in accordance with the calendar specified in
APPENDIX-13. The delivery sequence shall be able to be changed by the Contracting Entity,
provided the information is given 6 (six) months prior to the concerned delivery date.
61.10. Ana izleme noktası krokiler üzerinde yer alan GHM (Güvenlik Harekat Merkezi)’dir.”
The main viewing point is GHM in sketch. ‘’
maddelerinin aşağıda belirtilen şekilde değiştirilmesine;
articles given above is to be replaced by the articles provided below;
“2.4.1.4 Yazılım, Montaj, Devreye Alma ve yüklenici tarafından kullanılacak ancak malzeme
listesinde bulunmayan malzemeler (parafodr, konvertör, bağlantı elemanları vb.) teklif bedeline dahil
edilecektir;
1/3
HK14-A7-199 nolu proje Zeyilname-1’in ikinci sayfasıdır.
Software, installation, start-up, and the materials, which will be used by the contractor, but not included
in the material list (surge arrester, converter, connection components etc.), shall be added to the tender
price.;
2.4.2. Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, 36 (otuzaltı) ay (montaj dahil) içerisinde LAHİKA13’de belirtilen takvime uygun olarak teslimatlar yapılacaktır. HKTŞ-D1-777/3 numaralı Teknik
Şartnamenin 3.2.19.1. maddesi gereğince yüklenici tarafından hazırlanarak birlik onayına sunulan
projelerin birlik onayında geçen süreleri teslimat sürelerine ilave edilecektir. İlgili teslimat sırası 6 (altı)
ay öncesinden haber vermek kaydı ile idare tarafından değiştirilebilecektir.
Deliveries shall be made within 36 (thirty six) months (including the installation) following the signing of
the project in accordance with the calendar specified in APPENDIX-13. Concerning with the project,
which has been prepared, and submitted to the unit’s approval, by the contractor in accordance with the
article 3.2.19.1 of the Technical Specification with number HKTŞ-D1-777/3, durations elapsed during
the approval of the unit shall be added to the delivery periods. The concerned delivery order shall be
able to be changed by the Contracting Entity, provided the information is given 6 (six) months prior to
the delivery.;.
48.1. Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, 36 (otuzaltı) ay (montaj dahil) içerisinde LAHİKA13’de belirtilen takvime uygun olarak teslimatlar yapılacaktır. HKTŞ-D1-777/3 numaralı Teknik
Şartnamenin 3.2.19.1. maddesi gereğince yüklenici tarafından hazırlanarak birlik onayına sunulan
projelerin birlik onayında geçen süreleri teslimat sürelerine ilave edilecektir. İlgili teslimat sırası 6 (altı)
ay öncesinden haber vermek kaydı ile idare tarafından değiştirilebilecektir.
Deliveries shall be made within 36 (thirty six) months (including the installation) following the signing of
the project in accordance with the calendar specified in APPENDIX-13. Concerning with the project,
which has been prepared, and submitted to the unit’s approval, by the contractor in accordance with the
article 3.2.19.1 of the Technical Specification with number HKTŞ-D1-777/3, durations elapsed during
the approval of the unit shall be added to the delivery periods. The concerned delivery order shall be
able to be changed by the Contracting Entity, provided the information is given 6 (six) months prior to
the delivery..
61.10. Ana izleme noktası krokiler üzerinde yer alan GHM (Güvenlik Harekat Merkezi)’dir. Tali
izleme noktası sadece birlik nizamiyelerinde bulunacak olup nizamiyeye kurulacak olan sabit ve PTZ
kameraların görüntüsü alınacaktır.
The main viewing point is SOC (Security Operations Center) included in the sketches. Secondary
viewing point shall be only in the gates of the units, and the image of the fixed and PTZ cameras to be
installed in the gate shall be taken.
3. “Altyapı geçiş güzergahları belediye arazisi içerisinde bulunan bölgeler için izin başvurusu ilgili birlik
tarafından yapılacaktır. ’’ ifadesinin idari şartnameye 61.13 maddesi olarak ilave edilmesine,
Permission application for the areas, of which infrastructure transition routes are located in the
municipally owned land, shall be made by the concerned unit.,
4. İdari şartname LAHİKA-13 (Birlikler ve Teslim Süreleri)’de yapılan değişiklik EK-A’da, LAHİKA-14
(Birlik Krokileri)’de 4 adet birlik için yapılan değişiklikler EK-B’de sunulmuştur.
Administrative Specification “Appendıx-13 The Units, where the installation shall be made, and Delivery
Periods” replaced by APPENDIX A, in “APPENDIX-14 The Sketch Information which shows the Unit
Distances” 4 units’s replaced by APPENDIX B
5. Yukarıda belirtilen hususların ilgili ihaleye ilişkin ihale dokümanına 6’nu.lı zeyilname ile eklenmesini
arz ve teklif ederiz.
You are requested to include the above-mentioned issues in the tender document of the subject
tender as Addendum No.6
2/3
HK14-A7-199 nolu proje Zeyilname-1’in üçüncü sayfasıdır.
EK-A (Lahika-13 Kurulum Yapılacak Birlikler ve Teslim Süreleri)
APPENDIX A (Appendıx-13 The Units, where the installation shall be made, and Delivery Periods)
EK-B (LAHİKA-14 Birlik Mesafelerini Gösteren Kroki Bilgileri)
APPENDIX B (APPENDIX-14 The Sketch Information which shows the Unit Distances)
3/3
Download

ZEYİLNAME NUMARASI/ ADDENDUM NUMBER : 1 ZEYİLNAME