TASNİF DIŞI
EK-B Lahika-10
MUVAZZAF ASKERLİK HİZMETİNİ DÖVİZLE ASKERLİK HİZMETİ KAPSAMINDA
YERİNE GETİRMİŞ SAYILANLARA MAHSUS BELGE
Adı
Soyadı
BİRİNCİ BÖLÜM
T.C. Kimlik Nu.
Doğum Tarihi
Doğum Yeri
Baba Adı
Anne Adı
Nüfus İli
Nüfus İlçesi
Dövizle Askerlik Başvuru Tarihi
İKİNCİ BÖLÜM
Ödemesini Tamamladığı Tarih
Konsolosluğu
Yurt İçi İrtibat Adresi
Yurt Dışı İrtibat Adresi
Yurt Dışı İrtibat Telefonu
E-posta
Yukarıda kimlik ve iletişim bilgileri yazılı yükümlü, 1111 sayılı Askerlik Kanununun EK-1’inci maddesi
hükmü uyarınca, temel askerlik eğitimine tabi tutulmadan “Muvazzaf Askerlik Hizmetini Yerine Getirmiş”
sayılmıştır. ……/……./20….
İşlem Memuru
:
………………………..
………………………..
As.Ş.Astsb.
………………………..
………………………..
Askerlik Şubesi Başkanı
TALİMAT
1. Bu belge dört nüsha hazırlanacaktır.
2. Birinci nüshası, yükümlünün askerlik şubesindeki şahsi dosyasında muhafaza edilecektir.
3. İkinci nüshası, yükümlüye verilecektir veya adresine gönderilecektir.
4. Üçüncü nüshası konsolosluğuna gönderilecektir.
5. Dördüncü nüshası, dövizle askerlik başvuru belgeleri ile birlikte MSB Arşiv Md.lüğüne gönderilecektir.
6. Bu belge “Askerlikle İlişkisiz Belgesi” yerine geçer.
TASNİF DIŞI
Download

TASNİF DIŞI EK-B Lahika-10 TASNİF DIŞI MUVAZZAF