ZEYİLNAME NUMARASI/ADDENDUM NUMBER : 1
ZEYİLNAME TARİHİ /ADDENDUM DATE: 13.06.2014
1 NU.LI ZEYİLNAME/ ADDENDUM 1
1. 16 Haziran 2014 günü ihalesi yapılacak olan HK14-A7-019 proje numaralı “53 Kalem HAWK
Silah Sistemi Yedek Malzeme Alımı” işi ihale dokümanında istekli olabilecek firmalardan alınan
başvuruların değerlendirilmesi sonucu aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.
As a result of an application of the companies to be a tenderer, following revisions are made on the
tender document regarding project number HK14-A7-019 “53 Items HAWK Weapon System Spare
Goods”, planned deadline of which is 16 June 2014,
a. İdari şartnamenin LAHİKA-12 İhtiyaç Teslim Programı’nda teslim yılı 2014 olarak
belirlenen 1, 10, 29, 32, 35, 42, 43 ve 52 sıra numaralı malzemelerin teslim programı; 1 sıra
numaralı kalem için Eylül 2015; 10, 29, 32, 35, 42, 43 ve 52 sıra numaralı kalemler için Ağustos
2015 olarak değiştirilmiştir.
Delivery Dates have been changed to August 2015, which was previously noted as 2014 in
the APPENDIX-12 of the administrative specification, for item numbers 10, 29, 32, 35, 42, 43, 52
and changed to September 2015 for item 1.
b. Yukarıda belirtilen değişiklik nedeniyle konu ihaleye yönelik hazırlanmış idari
şartnamenin LAHİKA-12 İhtiyaç Teslim Programı EK-A’ da sunulan İhtiyaç Teslim Programı ile
değiştirilmiştir.
Due to the amendment indicated above, APPENDIX-12 Requirement Delivery Program of the
Administrative Specification prepared for the subject tender has been replaced with Requirement
Delivery Program provided in ANNEX-A.
c. İstekliler tekliflerini idari şartname Lahika-2’de bulunan proforma fatura örneğini
kullanarak manuel olarak hazırlayıp sunacaklardır. Lahika-2’de yer alan “Teklif programı ile çıkılan
ihalelerde program çıktısı Proforma faturanın verilmesi zorunludur.” notu kaldırılmıştır.
The tenderers shall prepare and submit their bids manually by using proforma invoice sample in
Appendix-2 of the Administrative Specification. The note indicating "For the tenders made based
on offer program, it is compulsory to submit program print-out, Proforma Invoice." has been
annuled.
2.
İdari şartname 13.3 maddesi “Zeyilname ile yapılan değişiklikler nedeniyle tekliflerin
hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, ihale (son teklif verme) tarihinden önce,
ihale tarihi zeyilname ile İdarece gerekli görülen kadar süre ertelenebilir.’’ maddesi gereğince konu
ihale için son teklif verme tarihi 16 Haziran 2014 saat 10:30’dan, 18 Haziran 2014 tarihi saat
11:00’a ertelenmiştir.
According to Administrative Specification Article 13.3 ‘In the event that additional time is needed to
prepare tenders due to such an amendment, the Contracting Entity may postpone the date of
tendering by an addendum for the period approved bythe Contracting Entity before the deadline for
submitting tenders.’’, the deadline for submitting bid for this tender has been postponed from 16
June 2014 10:30 a.m. to 18 June 2014 11:00 a.m. (local time)
3. Yukarıda belirtilen hususun bahse konu ihaleye ilişkin ihale dokümanına 1 numaralı zeyilname
ile eklenmesini arz ve teklif ederiz.
We would like to request the subject issue to be included in the subject tender document as
Addendum No.1.
EK-A (LAHİKA-12 İhtiyaç Teslim Programı)
APPENDIX A (APPENDIX-12 Requirement Delivery Program)
Download

ZEYİLNAME NUMARASI/ADDENDUM NUMBER : 1 ZEYİLNAME