ZEYİLNAME NUMARASI/ADDENDUM NUMBER : 1
ZEYİLNAME TARİHİ/ADDENDUM DATE
: 15.12.2014
1 NU.LI ZEYİLNAME / ADDENDUM 1
17 Aralık 2014 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan HK14-A8-006 proje numaralı “1 Kalem
(1 adet) Cougar Helikopteri Main Gear Box Revizyonu” işi ihale dokümanında, istekli olabilecek bir
firmadan gelen başvurunun değerlendirilmesi neticesinde, aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.
As a result of application of the company to be a tenderer, following revision is made on the
tender document regarding project number HK14-A8-006 “1 item (1 EA) Revision Cougar
Helicopter Main Gear Box” planned deadline of which is 17 December 2014.
1.
İdari şartname 13.3 maddesi “Zeyilname ile yapılan değişiklikler nedeniyle tekliflerin
hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, ihale (son teklif verme) tarihinden önce,
ihale tarihi zeyilname ile İdarece gerekli görülen kadar süre ertelenebilir.’’ maddesi gereğince konu
ihale için son teklif verme tarihi 17 Aralık 2014 saat 10:30’dan, 22 Aralık 2014 tarihi saat 10:30’a
ertelenmiştir.
According to Administrative Specification Article 13.3 ‘In the event that additional time is needed to
prepare tenders due to such an amendment, the Contracting Entity may postpone the date of
tendering by an addendum for the period approved bythe Contracting Entity before the deadline for
submitting tenders.’’, the deadline for submitting bid for this tender has been postponed from 17
December 2014 10:30 a.m. to 22 December 2014 10:30 a.m. (local time)
2. İdari Şartnamenin;
“2.6.1. Yüklenici tarafından sözleşmenin imzalanmasını müteakip 15 takvim günü
içerisinde revizyonu yapılacak malzeme 2’nci Ana Jet Üs K.lığından teslim alınacaktır. Malzemenin
revizyon süresi 120 takvim günüdür.
The material shall be received by the contractor within 15 calendar days from 2’nd Main Jet Base
İzmir following the signing of the contract. The period of maintenance shall be 120 calendar days
after signing of the contract.
maddesinin aşağıda belirtilen şekilde değiştirilmesine;
article given above is to be replaced by the articles provided below;
“2.6.1. Yüklenici tarafından sözleşmenin imzalanmasını müteakip 15 takvim günü
içerisinde revizyonu yapılacak malzeme 2’nci Ana Jet Üs K.lığından teslim alınacaktır. Malzemenin
revizyon süresi 180 takvim günüdür.
The material shall be received by the contractor within 15 calendar days from 2’nd Main Jet Base
İzmir following the signing of the contract. The period of maintenance shall be 180 calendar days
after signing of the contract.
3. Yukarıda belirtilen hususun bahse konu ihaleye ilişkin ihale dokümanına 1 numaralı zeyilname
ile eklenmesini arz ve teklif ederiz.
Including of the above-mentined issues in the tender document of the subject tender as
Addendum No.1. is kindly requested.
Download

ZEYİLNAME NUMARASI/ADDENDUM NUMBER : 1 ZEYİLNAME