ZEYİLNAME NUMARASI/ADDENDUM NUMBER : 1
ZEYİLNAME TARİHİ /ADDENDUM DATE: 15.08.2014
1 NU.LI ZEYİLNAME/ ADDENDUM 1
1. 19 Ağustos 2014 günü ihalesi yapılacak olan HK14-A7-040 proje numaralı “1 Kalem COUGAR
Helikopter Vinci Alımı” işi ile ilgili olarak ihalenin ileri bir tarihe ertelenmesi talebinde bulunulmuştur.
In regard to “Purchase of Cougar Helicopter Search Rescue Winch.” under Project No. HK14-A7040 of which tender will be performed on August 19th 2014, time extension for the subject tender
has been requested.
2. İdari Şartnamenin 13.4.2’nci maddesinde “Zeyilnameye gerek duyulmayan ihalelerde, son teklif
verme gününden en az 5 (beş) gün önce istekli/istekliler tarafından süre uzatımı talebinde
bulunulması ve bu taleplerin uygun görülmesi kaydıyla son teklif verme tarihi ileri bir tarihe
ertelenebileceği” belirtilmektedir. Bu kapsamda; konu ihale için, son teklif verme tarihi 19 Ağustos
2014 saat 10:30’dan 08 Eylül 2014 tarihi saat 10:30’a ertelenmiştir.
It has been specified in Article 13.4.2 of the Administrative Specification that “In the tenders for
which no addendum is needed, providing that time extension is requested by the tenderer/s at
least 5 (five) days before the deadline for submitting bid and that such request is accepted,
deadline for submitting bid may be postponed”. Therefore, the deadline for submitting bid for this
tender has been postponed from August 19th 2014, 10:30 a.m to September 08th , 2014, 10:30
a.m.
3. Yukarıda belirtilen hususun bahse konu ihaleye ilişkin ihale dokümanına 1 numaralı zeyilname
ile eklenmesini arz ve teklif ederiz.
We would like to request the subject issue to be included in the subject tender document as
Addendum No.1.
Nihan MUZMUL ŞAHİN
Svl.Me.
İha.Koms.Üyesi
M.Şenol ÖZTÜRK
Hv.İkm.Alb.
İha.Kom.Bşk.
UYGUNDUR/UYGUN DEĞİLDİR
…..../..…../2014
Reha Ufuk ER
Hava Tuğgeneral
Kurmay Başkanı Vekili
Download

ZEYİLNAME NUMARASI/ADDENDUM NUMBER : 1 ZEYİLNAME