ZEYİLNAME NUMARASI/ADDENDUM NUMBER : 2
ZEYİLNAME TARİHİ/ADDENDUM DATE
: 17.11.2014
2 NU.LI ZEYİLNAME / ADDENDUM 2
1. 21 Kasım 2014 günü saat 10.30’da ihalesi yapılacak olan HK14-A8-004 proje numaralı “1
Kalem (1 adet) Citation II Uçağına ait JT15D-4 model ve 71417 seri numaralı motor overhaul
bakım hizmet alımı” işi ihale dokümanında, istekli olabilecek bir firmadan gelen başvuruların
değerlendirilmesi neticesinde, aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.
After the evaluation of an application from a potential bidder for the tender “HK14-A8-004, 1
item (1 part) Citation II Aircraft Overhaul Service Purchase for the Engine JT15D-4 with Serial
Number 71417”, following revisions are made :
2. İdari Şartnamenin 13.2’nci maddesinde “İlan yapıldıktan sonra, tekliflerin hazırlanmasını veya
işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit
edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde; ihale dokümanında ve ihale ilanında
değişiklikler/düzeltmeler yapılabileceği” belirtilmektedir. Bu kapsamda; son teklif verme tarihi 21
Kasım 2014 saat 10.30’dan, 26 Kasım 2014 tarihi saat 14.30’a ertelenmiştir.
Article 13.2. of Administrative Specification is as follows; “Following the notice, in the event
that substantial or technical mistakes or deficiencies that may adversely affect the preparation of
tenders or performance of the work are determined by the Contracting Entity or notified in writing
by the tenderers, any amendment maybe made to the tender document and tender notice.”. In
accordance with this article, subject tender has been postponed from 21 November 2014 10:30
a.m. to 26 November 2014 14:30 (local time)
3. İdari şartnamenin;
Pertaining to the administrative specification
“25.5. Herhangi bir suretle sıcak keşif bedeli ödenmeyecektir.”
Hot inspection costs will not be paid in any case.
“61.7. İstekliklerin Uçağı Görme Talepleri”
Aplications to see the Aircraft
“LAHİKALAR” bölümünde; “Lahika-10 HKTŞ-K-754/1 Numaralı Teknik Şartname ve Ekleri”
In the administrative specification’s “APPENDIXES” “APPENDIX-10 Technical Specification
Document, number HKTŞ-K-754/1 and its annexes”
maddelerinin aşağıda belirtilen şekilde değiştirilmesine;
articles given above are to be replaced by the articles provided below;
“25.5. Herhangi bir suretle sıcak keşif bedeli ödenmeyecektir. Bakım onayı verilmemesi
durumunda motor eski haline getirilecek (toplanmış bir şekilde) teslim alınan birliğine teknik
dokümanlarda belirtilen şekilde DDP olarak teslim edilecektir.”
Inspection cost shall not be paid in any case. If the repair is not approved, engine shall be reassembled and shall be returned back as DDP.
“61.7. İstekliklerin Motoru Görme Talepleri”
Aplications to see the Engine
“Lahika-10 HKTŞ-K-0770/1 Numaralı Teknik Şartname ve Ekleri” olarak düzeltilmesine karar
verilmiştir.
“APPENDIX-10 Technical Specification Document, number HKTŞ-K-0770/1 and its annexes”
4.
HK14-A8-004 numaralı projeye yönelik olarak 04.11.2014 tarihinde yayınlanan 1 Numaralı
Zeyilnamenin;
Pertaining to the first amendment document announced on 04.11.2014;
HK14-A8-004 Numaralı projeye ait Zeyilname-2’nin ikinci sayfasıdır.
“2.6.2. Yüklenici tarafından sözleşmenin imzalanmasını müteakip 7 takvim günü içerisinde motor
teslim alınacak, motorun firma tesislerine ulaştırılması sonrasında kontrol teşkilatı personelinin
katılımı ile sıcak keşif yapılarak hazırlanacak “sıcak keşif raporu” kontrol teşkilatının onayına
sunulacaktır. Kontrol Teşkilatı personelinin keşif işlemlerine katılamaması durumunda
hazırlanacak rapor(lar) onaylanmak üzere Kontrol Teşkilatı personeline gönderilecektir.”
maddesinin,
The engine shall be received by the contractor within 7 calendar days following the signing
of the contract. After the engine arrives at the firm facilities, a hot inspection shall be performed
with the participation of the control agency personnel, and the “tear down report (hot inspection
report)” to be prepared shall be submitted to the control agency for approval. In the event that the
control agency personnel can’t attend to the inspection procedures, the report(s) to be prepared
shall be sent to the personnel of the control agency for approval.
aşağıda belirtilen şekilde değiştirilmesine;
article given above is to be replaced by the articles provided below;
“2.6.2. Yüklenici tarafından sözleşmenin imzalanmasını müteakip 7 takvim günü içerisinde motor
teslim alınacak, motorun firma tesislerine ulaştırılması sonrasında kontrol teşkilatı personelinin
katılımı ile sıcak keşif yapılarak hazırlanacak “sıcak keşif raporu” kontrol teşkilatının onayına
sunulacaktır. Kontrol Teşkilatının Sıcak Keşif işlemlerine katılması için yüklenici motorun sıcak
keşfin hazır olacağı tarihi en az 7 (yedi) gün önce idareye bildirecektir. Kontrol Teşkilatı
personelinin keşif işlemlerine katılamaması durumunda hazırlanacak rapor(lar) onaylanmak üzere
Kontrol Teşkilatı personeline gönderilecektir.
The engine shall be received by the contractor within 7 calendar days following the signing
of the contract. After the engine arrives at the firm facilities, a hot inspection shall be performed
with the participation of the control agency personnel, and the “tear down report (hot inspection
report)” to be prepared shall be submitted to the control agency for approval. Contractor shall
inform the control agency personel at least 7 (seven) days prior to the hot inspection. In the event
that the control agency personnel can’t attend to the inspection procedures, the report(s) to be
prepared shall be sent to the personnel of the control agency for approval.
5. “71417 seri numaralı motora P&W Maintenance Manual (MM) 72-00-00’e göre gerekli koruma
stokaj işlemleri ve taşımaya yönelik gerekli her türlü uygulamalar yapılmıştır.” ifadesinin idari
şartnameye 61.8 maddesi olarak ilave edilecektir.
Expression of “Preservation procedures P&W Maintenance Manual (MM) 72-00-00 and all
precautions regarding delivery has been done for the engine with serial number 71417.” shall be
included in the administrative specification as article 61.8.
6. Yukarıda belirtilen hususların bahse konu ihaleye ilişkin ihale dokümanına 2 numaralı zeyilname
ile eklenmesini arz ve teklif ederiz.
Including of the above-mentined issues in the tender document of the subject tender as Addendum
No.2. is kindly requested.
Download

Zeyilname_2