T.C.
ÇİÇEKDAĞI KAYMAKAMLIĞI
KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINDAN
İHALE İLANI
ÇİÇEKDAĞI İLÇESİ ARMUTLU KÖYÜ SONDAJ TERFİ BİNASI VE TERFİ HATTI, 50 M3'LÜK
DEPO, ENH YAPIM İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR.
1. İdarenin
a) Adı
: Çiçekdağı Köylere Hizmet Götürme Birliği
b) Adresi : Hükümet Konağı No:1/2 Çiçekdağı / KIRŞEHİR
c ) Telefon - Faks Numarası : 0-386 612 20 06 - 0-386-612 20 14
d ) Elektronik Posta Adresi :
2. İhale Konusu İşin
a) Adı
: Armutlu Köyü Sondaj Terfi Binası Ve Terfi Hattı, 50 M3'lük Depo, ENH Yapım İşi
b) Niteliği, Türü ve Miktarı : Sondaj Terfi Binası Ve Terfi Hattı, 50 M3'lük Depo, ENH Yapım İşi
c) İşe Başlama Tarihi
: Sözleşmenin tebliği tarihinden itibaren (3) iş günü içinde yer teslimi yapılarak, en geç
(5) takvim günü içinde işe başlanacaktır.
d ) İşin Süresi: Yer tesliminden itibaren 60 takvim günüdür.
3. İhalenin
a ) Yapılacağı Yer : Çiçekdağı Kaymakamlığı Hükümet Konağı – Çiçekdağı / KIRŞEHİR
b ) Tarihi - Saati : 25 / 06 / 2014 Çarşamba günü saat :11:00
c ) İhale Şekli
: Açık İhale Usulü
d ) Son Teklif Alma Tarih ve Saati : 25 / 06 / 2014 - saat :11:00
e ) İhale Dosyası ve Dokümanının Görüleceği ve Satın Alınacağı Yer ve Bedeli:
İhale dökümanı Çiçekdağı Köylere Hizmet Götürme Birliğinde görülebilir, 100,00 TL bedel karşılığında birliğin
T.C Ziraat Bankası Çiçekdağı Şubesindeki 333636769-5001 nolu hesabına yatırılarak dekontunun ibraz edilmesi
halinde ihale dosyası verilecektir. İhale dosyası ve dökümanlarını almak için yatırılan bedel iade edilmeyecektir.
f ) İşin Yapılacağı Yerin Görülmesi: İşin yapılacağı yeri ve çevresini görmek, incelemek, taahhüde girmek için
gerekli olabilecek tüm bilgileri temin etmek isteklinin sorumluluğundadır. Tekliflerin değerlendirilmesinde
isteklinin işin yapılacağı yerleri incelediği ve teklifini buna göre hazırladığı kabul edilir.
4. İhaleye Katılabilme Şartları Ve İstenilen Belgeler İle Yeterlik Değerlendirmesinde Uygulanacak
Kriterler:
4.1. İhaleye Katılma Şartları Ve İstenilen Belgeler:
4.1.1. Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta
adresi,
4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre
Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi
Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna
dair belge,
4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,
4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, Noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik
eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3.3. Vekaleten ihaleye katılma halinde istekli adına katılan kişinin Noter tasdikli vekaletname ve imza sirküsü,
4.1.4. Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş SGK Pirim Borcu olmadığına dair son teklif verme tarihindeki ay
içerisinde düzenlenmiş belgenin aslı,
4.1.5. Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş Vergi Borcu olmadığına dair son teklif verme tarihindeki ay
içerisinde düzenlenmiş belgenin aslı,
4.1.6. Bu ilan metninin 4.4. maddesinde sayılan durumlarda olmadığına ilişkin taahhütname,
4.1.7. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirtilen Teklif Mektubu,
4.1.8. İsteklinin teklif ettiği bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyeceği oranda geçici teminat,
4.1.9. İhale Dokümanının satın alındığına dair belge,
4.1.10. İş Deneyim Belgesi, Teknik Eleman, Makine ve diğer ekipmana ait taahhütname.
4.2. Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler ve Bu Belgelerin Taşıması Gereken Kriterler:
4.2.1. İş deneyim belgeleri İsteklinin, son beş yıl içinde yurt içinde kamu veya özel sektörde sözleşme
bedelinin en az % 50’i oranında gerçekleştirdiği veya % 50’si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece
kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin
%50’ınden az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi.
4.2.2. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler; 29 Aralık 2005 tarih ve 26038 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanan Yapım İşlerinde İş Deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere dair tebliğin (A) Grubu Alt Yapı
İşleri ve (B) Grubu Üstyapı (Bina) Grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.3.1. Teknik eleman; Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler:
İhaleye katılacak istekliler en az üç yıl deneyimi olan (1) adet İnşaat mühendisi/inşaat teknikeri istihdam etmek
zorundadır. İstekli bu iş için istihdam edeceği teknik personeli iş yerinde bulundurmayı taahhüt edecektir. İstekli
istihdam edeceği teknik personelin isim ve unvanını belirten listeyi ihale dosyası ile birlikte sunacaktır.
4.3.2.İstekli ihale konusu işi yerine getirebilmesi için iş bitimine kadar gerekli iş makinalarını bulundurmayı
taahhüt edecektir.
4.3.3. İdareden temin edilen teklif dosyasında; İdari Şartname, Yapım İşleri Genel Şartnamesi, Sözleşme Tasarısı,
İş Yeri Görme Belgesi, Teklif Mektubu örneği, Banka Teminat Mektubu örneği mevcuttur.
4.4. İhaleye Katılamayacak Olanlar:
4.4.1. Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 12. maddesine istinaden; (1) Aşağıda sayılanlar
doğrudan veya dolaylı olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde Birliğin ihalelerine katılamaz.
a-) 4/1/2002 tarihli ve 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 4/1/2002 tarihli 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri
Kanunu ve 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri gereğince geçici veya sürekli olarak
Kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren
suçlardan ve organize suçlardan dolayı tutuklu ve hükümlü bulunanlar.
b-) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.
c-) Birliğin ihale yetkilisi.
ç-)Birliğin ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlerini hazırlamak, yürütmek, denetlemek, sonuçlandırmak ve
onaylamakla görevli olanlar.
d-) ( c ) ve ( ç ) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın
hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri.
e-) ( c ), ( ç ) ve ( d ) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri ( bu kişilerin yönetim kurullarında görevli
bulunmadıkları Anonim şirketler hariç).
( 2 ) Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca,
bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale
yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.
5. İhale Dışı Bırakılma Durumları:
K.H.G.B. İhale Yönetmeliğinin 11. Maddesine istinaden; aşağıda belirtilen durumlardaki yerli istekliler ihale dışı
bırakılır.
a-) İflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilan eden, işlerini askıya
alan,
b-) İflası ilan edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında
bulunan,
c-) Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik pirim borcu olan,
ç-) Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan,
d-) İhale tarihinden önceki 5 yıl içinde mesleki faaliyetinden dolayı yargı kararı ile hüküm giyen ,
e-) İhale tarihinden önceki 5 yıl içinde İhaleyi yapan Birliğe yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı
faaliyetlerde bulunduğu Birlik tarafından tespit edilen,
f-) İhale tarihi itibarı ile mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmiş olan,
g-) Bu maddede belirtilen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı bilgi ve / veya sahte belge verildiği tespit
edilen,
ğ-) Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 12. maddesine göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği
halde ihaleye katılan,
6. Tekliflerin Hazırlanması : İhale dokümanı ile birlikte verilen teklif mektubu istekli tarafından doldurulup zarfa
konulduktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı, ticaret unvanı ve işin adı yazılarak yapıştırılır. Yapıştırılan
yer istekli tarafından imzalanıp kaşe ve mühürlenerek kapatılır. Bu zarf geçici teminat belgesi ve ihaleye
katılabilme şartı olarak istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine de
isteklinin adı soyadı veya ticaret unvanı ile tebligata esas olarak göstereceği açık adresi ve teklifin hangi işe ait
olduğu yazılır. Dış zarf da istekli tarafından imzalanıp mühürlenerek kapatılır.
7. Tekliflerin Verilmesi: Tekliflerin verilmesinde isteklinin ihale dokümanını tamamen okuyup, kabul ettiğini
teklif ettiği bedelin yazı ve rakamla birbirine uygun olarak yazması, silinti ve kazıntı bulunmaması, adı soyadı
unvanı yazılarak yetkili kişilerce imzalanması zorunludur. Bu bilgileri karşılamayan teklifler ret edilir ve hiç
açılmamış sayılır.
7.1. Teklifler 25 / 06 /2014 tarihinde saat 11.00’a kadar Çiçekdağı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığına
verilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir. Teklifler bizzat istekli, kanuni
temsilciler ve tüzel kişilerde temsile yetkili kişiler tarafından verilir. Posta yolu ile yapılan teklifler kabul
edilmeyecektir.
8. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı
sonucu bulunan KDV hariç anahtar teslim götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan
istekliyle, her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan
toplam, KDV hariç anahtar teslimi götürü bedel üzerinden sözleşme imzalanacak olup, vergi, resim ve harçlar ile
nakliye, yükleme, boşaltma gibi diğer giderlerin tümü teklif verene ait olacaktır.
10-Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim günü olmalıdır.
11-Posta ile veya iadeli taahhütlü olarak teklif verilemez ve bu şekilde gönderilen teklifler değerlendirilmeye
alınmaz.
12-Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13-Fiyat farkı ve avans verilmeyecektir.
14-İhale uhdesinde kalan yüklenici ile ihale tarihinden itibaren 5 (beş) işgünü içerisinde sözleşme yapılarak
teklifin % 6’sı kadar kesin teminat alınacaktır.
15-Birliğimiz 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.
16-İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İlan Olunur. 13 / 06 / 2014
Yusuf TURHAN
Kaymakam
Birlik Başkanı
Download

tc çiçekdağı kaymakamlığı köylere hizmet götürme birliği