FUEL-OİL ANA TANKININ (A) TEMİZLİĞİ VE ATIĞININ BERTARAF
EDİLMESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ
1. İŞİN KONUSU:
YEAŞ Yatağan Termik Santrali İşletme Müdürlüğü’ne ait 2000m³’lük Ana Yağ Tankının ( A
tankı ) iç temizliğinin yapılarak, atığa çıkan fuel-oilin bertaraf edilmesi işidir.
2. TARAFLAR:
İşin sahibi sıfatıyla YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü kısaca "YEAŞ" veya
“İŞLETME”, işi yüklenici firma ise "FİRMA" veya “YÜKLENİCİ” olarak anılacaktır.
3. AMAÇ:
Uzun yıllardır kullanımda olan 2000m³’lük Ana Yağ Tankının iç yüzeylerinin temizlenerek,
tankta kullanılan Fuel-Oil’in kirlenmesini önlemek.
4. İŞİN TANIMI:
4.1. YEAŞ'ın gözetiminde Ana yağ tankı tabanındaki tortu, birikinti vs. kalmayacak şekilde
komple tabanında ve onarım yapılacak bölgede temizlik yapılacaktır. Temizlikten elde edilen
atık malzeme bertaraf edilecektir.
4.2. Tank temizliğinin devamında tankta onarım yapılacağı için tank içinde yanıcı malzeme,tortu
vb. kalmayacak ve tank içinde yeterli havalandırma (gerekirse cebri) yapılacaktır. Tankta
onarım için yeterli şartlar oluşmadıkça iş kabul edilmeyecektir.
4.3. Fuel-oil tankı silindirik yapıda olup ölçüleri : çap=16m, h≈13m’dir.
4.4. Tankın içindeki buharlı ısıtma için kullanılan serpantinlerin temizliği mazot kullanılarak
yapılacaktır. Kullanılacak olan mazotun temini yüklenici firma tarafından sağlanacaktır.
4.5. Ana yağ tanklarında; A tankında takriben 40 ton, atık Fuel-Oil bulunmaktadır. Firma 40 ton
Fuel-Oil bulunan A tankını temizleyecek, çıkan atık malzemeyi bertaraf ettirecektir. Bu
miktarın daha fazla yada az olması YEAŞ’a herhangi bir ek yükümlüğe neden olmaz.
Firma yer görme sırasında manholeden miktar kontrollerini yapmalıdır.
5. İŞİN YAPILIŞI VE ÇEVRESEL SORUMLULUKLAR
5.1. Yüklenici firma, çalışma sırasında tankın metal yüzeyine zarar vermeyecek, aksi takdirde
gerekli tank tamiratlarını bedelsiz yapacaktır. Yüklenici firma kimyasal çözücü kesinlikle
kullanmayacak, ihtiyaç duyulduğunda mazot kullanılabilecektir. Temini yükleniciye aittir.
5.2. Yüklenici firma, Tank yüzeyinde hiçbir suretle atık malzeme bırakmayacak ihtiyaç olması
halinde temin edeceği ısıtıcılar (elektrikli vs.) ile A tankındaki kalan katı haldeki fuel-oil’i
ısıtarak yeterli sıcaklığı elde ederek temizleyecektir.
5.3. Firma işin bitirilmesi sonrasında çalıştığı alandaki tüm atık, moloz ve artıkları temizleyecek
ve akabinde işin bitirildiğine dair tutanak taraflarca karşılıklı olarak imzalanacaktır.
5.4. Gerek tank temizliği sırasında gerekse oluşan atıkların yüklenmesi sırasında Yüklenici bina
ve çevre güvenliğini sağlayacak tedbirleri alacaktır.
5.5. Ana yağ tankının temizliği için gerekli her türlü makine, alet ve ekipman (mekanik aletsel
temizlik ekipmanları, her çeşit fırça vb. temizlik malzemeleri, aspiratör, özel maske, çizme
vb. iş güvenliği malzemeleri ) ve yağa uygun temizleyici mazot firma tarafından temin
edilecektir. Firma, her türlü nakliye işinden sorumludur, her tür giriş çıkışlar YEAŞ
kontrolünde olacak ve iş bitiminde yüklenici firma malzeme listesindeki alet ve ekipmanlarını
geri götürecektir..
5.6. İş süresince ve bitiminde, YEAŞ ve firma tarafından yapılan işlerin tamamı birlikte
kontrol edilecek, yapılan işlerin isteğe uygun olarak yapıldığı tespit edildiği takdirde
işin tamamı yapılmış kabul edilecektir. Tankın iç yüzeyinin temizliğinin ve
havalandırmasının uygun bulunmaması durumunda; firma tankı amacına uygun
1
olacak şekilde yeniden temizlemekle yükümlü olacak ve bu süre iş süresinden
sayılacaktır.
5.7. Temizlik işlemi sırasında kullanılacak elektrik, su ve hava iş süresince YEAŞ tarafından
bedelsiz olarak sağlanacaktır, ancak elektrik, su, hava hatlarının temizlik yapılacak ana yağ
tankının bulunduğu alana kadar çekilmesi firmanın sorumluluğundadır.
YEAŞ, elektrik, su, hava temini için imkanları ölçüsünde uygun bir branşman gösterir.
Her türlü bağlantı elemanları, boru, hortum, kablo, diğer ekipmanlar vs. malzemelerin temini
ve işçilik masrafları yüklenici firma tarafından temin edilecektir. Yüklenici firma prizleri
üzerinde olan elekrik dağıtım panosunu kendisi temin edecektir.
5.8. YEAŞ işin tamamını yaptırıp yaptırmamakta serbesttir. Üretim talebi doğrultusunda veya
başka nedenlerle sistemin devreye alınması gerektiğinde iş durdurulacak olup, bekleme süresi
kadar firmaya ek süre verilir.
5.9. YEAŞ imkanları ölçüsünde mevcut forklift, vinç vs. iş makineleri hizmetleri ile ilgili
olarak yüklenici firmaya yardımcı olacaktır.
5.10. Firma tarafından temin edilecek saklama, biriktirme ve taşıma kapları, ambalajlama
işlemleri lisanslı araçlar ile gerekiyorsa ara depolama tesislerine nakli veya geri
kazanım/bertaraf tesislerine nakil ve bertaraf tesislerinde bertaraf edilmesi gibi hususlar
firmanın sorumluluğundadır.
5.11. Tankların temizliği esnasında oluşan atıkların tüm nakliye işlemlerinde araçlar,
santral sahasına her giriş ve çıkışlarında İşletme Müdürlüğümüz kantarında tartılacak
ve miktarlar tutanak altına alınacaktır.
5.12. Fuel-Oil tanklarından çıkan tortu ve temizlik atıklarının yüklenmesi ve dışarıya
çıkarılması, tank temizliği işlemleri İşletme Müdürlüğümüz personelleri nezaretinde ve
Müdürlüğümüz mesai saatleri içerisinde yapılacaktır.
5.13. Firma 14.03.2005 tarih ve 25755 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Tehlikeli Atıkların
Kontrolü Yönetmeliği”ne, 05.07.2008 Tarih ve 26927 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan
“Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliğe”, 11.06.2009 Tarih ve 27255 sayılı
“Karayolu Taşıma Kanunu ile İlgili Yönetmeliklere” İşçi sağlığı ve İş güvenliği ile ilgili
yönetmeliklere ve bu yönetmeliklere göre işin yapılması sürecinde meydana gelen
değişikliklerle beraber işin konusuyla alakalı yürürlükteki mevzuatlara uymayı kabul eder.
Sevkiyatlarda oluşacak kural ihlallerinden, güzergahtan tamamen Yüklenici sorumlu olup,
YEAŞ’ ın herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.
5.14. Yakıt tanklarından tankerlere boşaltma ve taşınması esnasında oluşabilecek her türlü
çevresel kirliliği önlemek için her türlü önlem ve tedbirlerin firmaca alınması zorunludur.
Boşaltma ve taşıma esnasında olabilecek dökülme ve kazalarda firma anında müdahale
ederek kirlenmeyi durdurmak, kirlenme boyutunu tespit etmek, kirlenmenin etkilerini
gidermek için gerekli çalışmaları yapmak, ilgili yerlere gereken bilgileri vermekle (112 Acil,
İtfaiye vb.) ve bunlarla ilgili tüm masrafları karşılamakla yükümlüdür. Tankların
temizlenmesi ve atıkların bertaraf edilmesi işlemlerinde istenmeyen bir olayın vukuu bulması
halinde İdareye her hangi bir suç isnat edilemez, sorumlu tutulamaz, bu konuda İdarece
herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir.
5.15. Tank temizliği sırasında oluşacak Fuel-Oil atığının nakliye işi, Çevre ve Şehircilik
Bakanlığından Lisanslı, Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü tarafından
Yetki Belgeli, Taşıt Belgeli ve Taşıt Kartına sahip taşıma araçlarının olması ve lisansın iş
sonuna kadar geçerli olması gerekmektedir. Yine firmanın Valilikler tarafından verilen
Tehlikeli Atık Taşıyan Firmalar için Lisans belgesine sahip olması gereklidir. Araçlarla
yapılacak, bertarafı da yine Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Lisanslı tesislerde
gerçekleştirilecektir. Taşıma ve bertaraf işlemleri ile ilgili firma tarafından temin edilecek
Ulusal Atık Taşıma Formu (UATF) düzenlenecek ve taşıma esnasında bu formlar lisanslı
araçlarda bulundurulacaktır. Atıklar bertaraf tesisine teslim edildikten sonra YEAŞ Yatağan
Termik Santralı İşletme Müdürlüğü bilgilendirecek ve ulusal atık taşıma formunun birer
kopyaları YEAŞ’a ve İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’ne verilecektir. Taşıma ve bertaraf
2
işlemleri ile ilgili tüm maliyetler yükleniciye aittir. Firma istenen tüm belgeleri işletme
müdürlüğüne ibraz etmek zorundadır.
5.16. Firma teslim almış olduğu atıkların bertarafa gönderilmesindeki tüm sorumlulukları ve
ödenecek tüm ücretleri peşinen kabul etmiş sayılır. Bu konudaki tüm hukuki ve cezai
sorumluluklar yükleniciye aittir.
6. ÇALIŞMA DÜZENİ
6.1. Firma; 08:00 - 24:00 saat aralığında çalışabilir. Vardiya sayısı ve çalışma süresi firmaya
bağlı olup vardiyaların başında mutlaka sürekli bir sorumlu bulundurulacaktır. İşlerin
zamanında bitirilebilmesi için bu hususa uyulması zorunludur.
6.2. Firma Santralde çalışmak için getirdiği her malzemenin listesini, malzemeler kapıdan
girdiği anda İşletmemize (1 kopya da servis Mühendisine) verecek, iş bitiminde firmanın
malzeme çıkışları bu listeye göre yapılacaktır.
6.3. Yüklenici santral sahasında görevlendireceği personel sayısı, isimleri, sigorta numaraları,
sabıka kayıtları ve vasıfları ile ilgili ayrıntılı bilgiyi YEAŞ yetkililerine verecektir. Zaman
içerisinde İşletme’nin bu personellerden herhangi birisi veya bir kaçının santral alanında
bulunmasını sakıncalı görmesi ve yükleniciye bildirmesi halinde, bu personel/personeller
İşletmenin vereceği süre içerisinde yüklenici tarafından değiştirilecektir.
6.4. İşyerinde çalışan firma elemanları İşletmenin tüm duyuru, tamim ve yasaklarına, işyeri
disiplin kurallarına kesinlikle ve şartsız uyacaktır.
6.5. Yüklenici her çalışma günü işe başlamadan YEAŞ iş güvenliği sorumlusundan gerekli
iş izinlerini alacak ve almadan işe başlamayacaktır. İş izni 8 saatlik olacak ve işin bu
süreyi aşması durumunda Yüklenici YEAŞ sorumlusundan uzatma isteyecektir.
6.6. İş izni olmadan veya izne uygun olmadan çalışma yapılması durumunda YEAŞ
yetkilileri işi durdurmaya yetkilidir. Her tespitte her tespit edilen gün için Madde 10’de
belirtilen oranlarda ceza uygulanır ve uygun çalışma ortamı oluşuncaya kadar
çalışmaya izin verilmez.
7. YÜKLENİCİNİN DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ:
7.1. Yüklenici, çalıştıracağı elemanların İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetmeliğini
uygulatmakla yükümlüdür. Yüklenici, her türlü kaza önleyici tedbirleri almaya, yetkili
personelin ikaz ve tavsiyelerine riayet etmeye mecburdur. Buna göre; Yüklenici, elemanları
için iş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili gerekli olacak her türlü araç ve gereci temin edecek olup,
yüklenicinin saha sorumlusunca da kullanmaları sağlanacaktır. Yüklenici çalıştırdığı işçi ve
operatörlerin (iş makinası, taşıt, kumanda vb.) İŞVERENİ olup, 1933 Sayılı Hıfzıssıhha
Yasası, 4857 sayılı İş Kanunu, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği ile ilgili Tüzük ve Yönetmelikler
ile 506 Sayılı Sosyal Sayılı Sigortalar Kanunundan doğan her türlü yükümlülük ve
sorumluluk Yüklenici firmaya aittir.
7.2. Yüklenici çalıştırdığı kişilerin İş Güvenliği ve Emniyeti ile ilgili Tüzük ve Yönetmelik
hükümlerine uymasını sağlayacak ve gerekli teçhizatı temin edecektir.
7.3. Firma çalıştıracağı elemanlara İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği ile ilgili eğitimi vermekle ve
gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.
7.4. YEAŞ bu konularda hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır.
7.5. Yüklenici, elemanlarının çalışma mahalli içinde ve dışında sebep olacağı üçüncü şahıslarda
dahil her türlü kazadan, doğacak zarar ve cezai yükümlülüklerden direkt sorumlu olacak olup,
işletme ve İşletmenin her seviyedeki personelinin hiçbir şekilde sorumlu tutulmayacağını
kabul ve taahhüt edecektir.
7.6. İş kazası sonucunda, yaralanma, iş görmezlik veya ölüm olduğu takdirde her türlü
sorumluluk ve tazminat tamamıyla yükleniciye aittir.
7.7. Yüklenici, trafik kazaları da içinde olmak üzere, her türlü kazalara karşı önlem almakla
yükümlü olup, iş sırasında ve santral sahası içinde geliş ve gidiş güzergahında olabilecek
3
kendi işçilerinin ve araçlarının sebebiyet verdiyi kazalar ile bunlardan işletme ve diğer
üçüncü kişilere karşı doğacak zarar ve ziyandan tümü ile sorumludur. Böyle olmakla beraber
yüklenici, İşçilerin bir kaza yapmamaları ve işletme tesislerine zarar vermemeleri için gerekli
tüm önlemleri almakla yükümlüdür.
8. İSTENEN BELGELER:
8.1. Firmaların yapacakları işin yerini, niteliğini ve miktarını tespit etmesi ve daha sağlıklı teklif
verebilmesi için iş yerini fiili olarak gezip gördükten sonra tekliflerini vermeleri taraflar
arasında sorunlar yaşamasını önleyecektir.
8.2. Firmalar, Fuel-Oil tankı temizliği ile ilgili en az 500 m3 lük tanka ait iş yaptığını belirten iş
bitirme belgesini teklifleriyle beraber sunacaklardır
9. İŞİN SÜRESİ:
9.1. İşe başlama tarihi YEAŞ ve yüklenici firma tarafından belirlenecek olup bu süre
sözleşmenin imzalanma tarihinden itibaren 20 takvim gününü geçmeyecektir. Gecikme
olması halinde 10. maddede belirtilen cezai yaptırımlar uygulanacaktır. Firma, taraflar
arasında “Yer Teslim Tutanağı” hazırlanmasıyla işe başlamış sayılacaktır.
9.2. İşe başlama tarihinden itibaren işin süresi en fazla 30 takvim günüdür. İşin süresinin 30
takvim gününü geçmesi halinde 10. madde de belirtilen cezai yaptırımlar uygulanacaktır.
10.
CEZALAR:
10.1. İşin yapımı esnasında firmanın bilerek veya bilmeyerek sisteme veya diğer tesislere
verdiği hasarlar yüklenici tarafından tamir edilecektir, aksi durumda bedeli firmanın
alacağından kesilir.
10.2. YEAŞ, işin süresinde bitmeyeceğine kanaat getirir ise işin bir kısmını kendi elemanları
veya piyasadan temin edeceği elemanlarca yapmaya yetkilidir. Yaptığı işin bedelini YEAŞ
hesaplayarak firmadan yasal faizleri ile birlikte tahsil eder. Firma bu işlemlerden dolayı hiçbir
itiraz hakkına sahip olmadığını kabul eder.
10.3. Firma sözleşmeyi imzalamasını müteakip en fazla 20 takvim günü içinde işe başlamaz ve
işi zamanında bitiremez ise, her gün için firmaya % 0,1 ceza uygulanacaktır.
11. FİYAT:
11.1. Teklif verecek firmalar tekliflerini TL olarak vereceklerdir.
11.2. İş bir bütün olup bölünemez.
12. ÖDEME:
12.1.
Firma tarafından atık fuel-oil in bertaraf edildiğine dair resmi belgeler, analiz
belgesi ve Madde 5’de belirtilen diğer evraklar hazırlanarak YEAŞ 'a sunulacaktır. Evrakların
tam ve uygun olması durumunda taraflarca karşılıklı olarak imzalanan iş bitirme tutanağına
binaen firmaya ödeme yapılacaktır.
12.2. YEAŞ ödeme planına göre ödeme yapılacaktır.
Not: Bu şartname 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşme Kanunu
ve ilgili diğer mevzuatların hükümlerine uygun olarak hazırlanarak onaylanmıştır.
4
Download

mal alımı - Yatağan Termik Santrali