MERSİN SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
2014 YILI ARALIK DÖNEMİ İL İÇİ ATAMALARI
İLAN METNİ
Müdürlüğümüze bağlı birimlerde 657 Sayılı Devlet Memurları
Kanununun 4. Maddesinin (a) Bendi kapsamında istihdam edilen, stratejik
personel (uzman tabip, uzman diş tabibi, tabip ve diş tabibi) haricindeki sağlık
hizmetleri sınıfına dâhil personellerin “Sağlık Personelinin İl İçi Atama ve
Nakillerinin Usul ve Esaslarına Dair Yönerge” hükümlerine göre aşağıya
çıkarılan usul ve esaslar çerçevesinde 2014 Yılı Aralık Dönemi İl İçi
Atamaları yapılacaktır.
1. “Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Kadro Standartları Yönergesi” ne
göre boş olan ve doldurulmasına ihtiyaç duyulan kadroların 17 Kasım 2014
Pazartesi günü Müdürlüğümüzün web sitesinde (www.mersinsaglik.gov.tr) ilan
edilmesiyle atama takvimi başlayacaktır.
2. Müdürlüğümüzce münhal ilan edilen kadrolara atanmak isteyen
personelin en çok 5 (beş) tercihle birlikte başvuruda bulunması gerekmektedir.
Müdürlüğümüzce münhal ilan edilenler dışında herhangi bir birime atanma
talebinde bulunulmayacaktır. Bulunulduğu takdirde ise değerlendirmeye
alınmayacaktır.
3. Başvurularda atama ve nakil talep formuna hizmet puanlarının mutlaka
yazılması ve hizmet puanını gösterir PBF çıktısının bu forma eklenmesi gerekir.
4. Atamaya başvuracak personelin, başvuru evraklarını (Müdürlüğümüze
sunulmak üzere dilekçe, il içi atama ve nakil talep formu ve PBF çıktısı ) 28
Kasım 2014 Cuma günü mesai bitimine kadar (17:00) Kurumlarına (Sağlık
Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü, İl Ambulans Servisi Başhekimliği) teslim
etmesi gerekmektedir.
5. Aile hekimliği uygulaması kapsamında veya Türkiye Kamu Hastaneleri
Kurumuna bağlı birimlerde sözleşmeli statüde görev yapanlar haricinde aylıksız
izinde bulunanların (doğum, askerlik vb.) atanma talepleri kabul edilmeyecektir.
Sayfa 1 / 3
6. 4924 Sayılı Kanuna tabi olarak görev yapan personeller ile 657 Sayılı
Devlet Memurları Kanununun 4. Maddesinin (b) Bendi kapsamında istihdam
edilen personellerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
7. Görev yaptığı birime atandığı tarihten itibaren fiilen 2 (iki) yıl
hizmetini tamamlamayanlar ile 2014 Yılı Aralık Dönemi İl İçi Atamalarına son
başvuru tarihinden (28 Kasım 2014 Cuma günü) 1 (bir) yıl öncesine kadar,
yapılmış olan il içi atamasını iptal ettirenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
8. Son başvuru tarihi (28 Kasım 2014 Cuma günü) itibariyle aday
memurluğu devam eden personellerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
9. İlçe Sağlık Müdürlüklerince ve İl Ambulans Servisi Başhekimliğince
teslim alınan başvuru evraklarının 08 Aralık 2014 Pazartesi günü mesai bitimine
kadar (17:00) Müdürlüğümüzde olacak şekilde gönderilmesi gerekmektedir.
Başvuru evrakları Müdürlüğümüze zamanında ulaşmayanların talepleri
değerlendirilmeye alınmayacaktır.
10. 2014 Yılı Aralık Dönemi İl İçi Atamaları için Müdürlüğümüzce
oluşturulan Komisyonca hizmet puanı yüksek olan personelden başlanarak
tercih sırasına göre atanma talepleri değerlendirilecektir. Aynı yerin aynı puana
sahip birden fazla personel tarafından tercih edilmesi halinde, hizmet süresi
fazla olan personel öncelikli olarak değerlendirilecektir.
11. Atanma talebinde bulunan personelin, kadrosunun bulunduğu birimde
ihtiyaç olması halinde, atamasının yapılıp yapılmayacağı Komisyon tarafından
değerlendirilecektir.
12. Tebligat yerine geçecek atama sonuçları 27 Aralık 2014 Cuma günü
Müdürlüğümüzün web sitesinde (www.mersinsaglik.gov.tr) ilan edilecektir.
13. Müracaat şartlarını taşımadığı halde müracaat ederek sehven atamaya
dâhil edilen personelin ataması yapılmayacak, sehven ataması yapılmış olsa dahi
iptal edilecektir.
14. Gerçek dışı beyan veya bir mazerete dayanarak ataması yapılanların
beyanlarının veya mazeret belgelerinin gerçek dışı olduğu tespit edildiği
takdirde, personelin atama işlemi iptal edilir ve haklarında soruşturma yapılır.
Bu soruşturma sonucunda suçlu bulunanlar hakkında genel hükümler uygulanır.
Sayfa 2 / 3
15. Ataması yapılan personelden, yerine atama yapılmadan görevden
ayrılması halinde hizmeti aksayacak olan personelin görevden ayrılışları, yerine
yeni atama yapıldıktan sonra sonuçlandırılır. Ancak bu süre 2 (iki) ayı geçemez.
16. Aile hekimliği uygulaması kapsamında veya Türkiye Kamu
Hastaneleri Kurumuna bağlı birimlerde sözleşmeli statüde görev yapanlardan
Komisyonca atanmalarına karar verilenlerin, atamalarının yapılabilmesi için,
atama sonuçlarının Müdürlüğümüz web sitesinde ilan edilmesinden itibaren en
geç 2 (iki) ay içerisinde bu görevlerinden ayrılmaları gerekmektedir. Aksi
takdirde atamaları yapılmayacaktır.
2014 YILI ARALIK DÖNEMİ İL İÇİ ATAMALARI TAKVİMİ:
 17 Kasım 2014 Pazartesi - Müdürlüğümüz web sitesinde münhal kadroların
ilan edilmesi ile başvuruların başlama tarihi.
 28 Kasım 2014 Cuma - Atanma talebinde bulunacak personellerin başvuru
evraklarını Kurumlarına teslim edebileceği son tarih.
 08 Aralık 2014 Pazartesi - Kurumlarca teslim alınan başvuru evraklarının
Müdürlüğümüze ulaştırılacağı son tarih.
 27 Aralık 2014 Cuma - Tebligat yerine geçecek atama sonuçlarının
Müdürlüğümüz web sitesinde ilan edileceği tarih.
Sayfa 3 / 3
Download

İlan Metni İçin Tıklayınız