K A M B İ Y O
M E V Z U A T I
İÇİNDEKİLER
SAYFA
1. T Ü R K P A R A S I N I N K I Y M E T İ N İ
HAKKINDA KANUN
KORUMA
1 -
2. T Ü R K P A R A S I N I N K I Y M E T İ N İ K O R U M A
3 0 SIYILI K A R A R V E E K K A R A R L A R
HAKKINDA
....
6
7 - 2 2
3. 30 SAYILI K A R A R A İLİŞKİN T E B L İ Ğ L E R
23 -
39
4. T Ü R K İ Y E CUMHURİYETİ
GENELGELERİ
40 -
159
MERKEZ
BANKASI
i
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
Türk
Parasının Kıymetini
Hakkında
Koruma
Kanun
R.Gazete No.1433
R.G. Tarihi: 25.2.1930
Kanun No .1567
Kabulü: 20.2.1930
Madde .ı Kambiyo, nakut, es1:l.d..nl ve tahvIlA,t .alım 'Ile satınunm ve bunlar ıl~
kıymetU madenler ve ~ymelli bı.şla..rla bunlardan mamul veya bunlan
mu.htev! her nev! eşya ve Ikıyme.tlu!n ve 'ticarj sene.tle.rle tediyeyl 1emine
yanyan her Ulrıu vUlta. ve vestkalum me:nlekette:n .ilinaCl veya ffiem'te.kete itha..ll.nJ..ı.l tl.D:dm Vtl iahdiı:iiDe ve Türk paraBmw kıyırıdtnln ıt0run~
~ ~mn1Dda bn.ı.rla..r iUjhaıına İcra. Ve.kille.n. Heyeti :ııa1ah.ıyetHdir.
Madde.2 Bu ka.ra,rla.r ('I'il.r'k PUMı Kıymetini Koruhıa) Da~1ıgı. altında Reaml Gazete
ile Vtıı MalJye VeklUeUnln m'Un..Mlp göreceği tuger D-e§k vW:lıta.larlyle ne§!J: \rta llA..u
olwnU'.
Şu
keAa.r kl karula.:n.n yUrUrlUga
glrmes1ndt'ı Rt>"sm1 Gazete LLe ,.'apılaw!; ııe­
olup bu ıazete lle ne~red11enks.ra.rla.r ba~ı.ı:.ı vasıtalarla ne~ir ve
LL~ OOJlrn~ olsun olınasın. ~eUnierinde
mer'1yet taribl varal:!. o tarihten yok lse
RMın! aru~te lls ne,rodlldlt1n1n ertesı gUnUnden ll1ba,r!':o T'Urkiy,,'ı:ıiIJ ber tarafında
:;yilr1.1r) nge girer.
fir V~
uan
UfI.R
Madde 3. -. Gerçek ve tüzelkişilerin, 1 md maddeye göre alınan ks.r~lara
halinde, eşya Ye luymetleriD değerL.'le göre yüz.bin
liradanon miıyon 1i.raya. kadar agır para C6Z&.Gma hüJ:mohll":m.r.
aykın davranış ta bulunmaları
Bir defaya mahsus olsa dw her türlü mal, kıym(;~. hizmet ve Berrna.n.ı H.hal
ve ihraç edenler vaya bu işlere ta.VB.Ssut· odenlerden, bu :.n.u/",;ndeltrirıden doğan'
.alacaklarını; ı Ind madde uyarınca ç'ıkanlp...cak ke,rarla:d[:...ki llükümltJre göte ve bu
kararlaraa tayIn edilen. mUddetler içinde ı;Qeınl§kete .l!;'etinni:yenlef, IthalD.t ve ili·
racuLlu diğer işlerinde döviz veya Türk Parası kaçırmak kastıyla muvaz.a.alı muamJlelol'de bulunanlar veya bu nev! mu.amelelere teşebbüs edenler hakkında da yukandaki fıltm hükmü uygularu.r.
Tekerrilr halinde verilecek cezalar iki kat olarM hükmedillr.
Yakalanan eşya ve kıym.etler müsadere olunur. Yakalanamadığı ıçın müsa,..
dere edilememesİ halinde eşya veya kıymetin rayiç değerI kadar tazm.l..nata. bükme-.
dilir.
Madde 4. İcra.
Vekillen Heyetlnce 1 J.llcl maddeye. masteniden lLtihu edilecek
ka,ra.:rla.ra nylun hallere ait t.aktp ve dunışma meşhut: ıuçların m:uha
kemeusulO hilldJmlerl muciblııce yapılır. Bu davaları rOyet edecek ma.hkernelerle bu mahkemelerin k.aza çevreleri Adalet ve Maliye Vek.llleUe ..
rlnce müştereken tayin ve UAn olunur. Cumhuriyet mÜddeiumumlleİi,
doğrud.a.n dojiI"uya veya Maliye VekaJ.et! veya tavill, edeceği mercilerın
yazılı m.üracaatı Üz;erme mezkQr kanun hUkümler1n.e tev1ikan. takibe ge.
s:erler.
\
Q
Kararlara aykırı tiHlere sa.1r suretlerle ıttıla hlaı! eden Cumhurt..
yet mUddelumumUeri hemen AlaUye Ve kA1 e tı,n i veya tavz1f edeceii mer",
cileri haberdar ederek keytlyetin t~Wkıru. Wep edebilirler.
Cumhur1ye.t müddelumumllerl ve mahkemelerce umumi hültilmiere
cevtUtan taklbat terasıııa zaruret ılh11luı h&Uero~ takip Vi duru.pıaya
üç gOnden fazla fasıla verilernu,
.
Cumhuri)ret Savcılıkla.n ve mahkemeler bu Kanun hükümlerine istinı:ı.dcn cereyan. edecek takip ve duruşma.larda bilirkişi dinlenmesine lüzum gördükleri tak·
dirde münhasının resmı bilirkişi listesinde isimleri yazılı kimselerdeIl seçecekleri
b1l1rkişilerin rey ve mütaJaa.smı alırlar. Resmi bilirkişi listeleri her yargı çevresi
için dokuzar kişiden ~a.ğı olmamak üzere Türkiye Ticaret Odalan. Sımayi Odaları
ve Ticaret Borsaları Birliğinin mütalaMı al.ı.nın.ak suretiyle Ha.zine ve Dış Ticaret
Müsteşarlığı tarafınd.a.n tespit olunur.
Maliye Vek.AJetd. VekAletln veya t.ıı.vzU' edecets, mercilerlD. Cum~
hurlyet müddelumumilittne yazılJ. müracaatta. bulUJl.I1'ULSlyle müd.ahU
IHtatını lkUsap eder.
lh.dde 5 - ıcra Vekilleri Heyetince RUh.a.ı. olunacak kararamu...
baııt ha.r~ketlu lçln ı·H.1 Dunu:u atı luulunla za!r ka.oı..uıla.rda ye..z.ı..b (;.ez.&
hClldlm!erl cari olmayıp bu kıı..ni.uıc1ak.t ce'"'...a.lar tatbik olunur..
Ek ma.dde 1 - Ma.Uye müfettı.şıerı De YaUye mU1ettı.ş m u e..\I1.nlerl,
heEap uzm&.n ve )"I.rdlmcıla.n. kambiyo ko.nlroıöderl ve 'kambiyo mur-ak.ab6 merclleri bu kAnun hültUmlerhıe aykın bareket edenler- h~d&
tetkikat ve l&h.k.l.k.at yapmak ve ta..bk.l.kat mrLınnda .uç emarelert buluDUTa& m.a.znu.nlar ve suçla. Ug1si görWe.nler nezd1.D.de Ce:uı. :Mi.Lha.kemeleri
U4JULU KanununWl ubı! ve ara..ma ha..kkın.dA.k.l hükUmleE'l "ere~e mu&,.mete !fa etmek MJJ.h!yet.1.Dl h.a!:ı.dJzlu.
Ek ma..dde 2 - :Muhaelr ve mWteci!erin ls.k~ Kanunur.un 31 ind
rnıı.dde.si haricinde, menkul ve gs.yrime.nkul rl'.4.H3.,nnın bedeli ve t:Uertı\..
QekJ, na.k.i.Uer ka.r;a.h'?J.nda yapacaklan U.haJlll bu kanun hLikUırJerine t2.·
bidir.
Ha.rlçlelti servetlerin 'tevıaik: §ekll, ·getirilecek ım.a.lluı.n ci.ns ve nev"'
lle ithal için mUraca.a.t :ı.a..nnuu ve Maliye B&.ka..nhtınca venSecek mu..su.
delerin "eÇeırWc aüreıi ve /konuyla aJAkalı dlter hususlar kyrı. bir Ba,,,,
k.a..n.lu Kurulu K&nı.n ile tesbit olunur.
Bu 'xa.nun yürU.rlUkte kaldltı müddetçe !bkln 'Ka.nunun~ 32. nci
m..1.ddesi.rıln it.b.aJ edlleçe:k eşya,la.rlJl ç1ns ve nev'W ta.bdi:t ve tAyin eden
hUkmU lle 3.3 Uncu ma.dde.si uygubı.n:m.a.z..
u
Ek ma.dde 3 - Bu k.a.Duna a.ykln fWleri ihbar eıd.eıUe.rle _uç de11lleriD!n teıffiltlude b.Wnetı görWenler, ha.ng1 hallerde l.k.r~ye verll..
cett' ve verUecek Ut:ramJYeı:Wı miktar ve n.ıÇeU tcrfi. Vd.d.lle.ı1. Heyeti ~
ran lle tesbit
OlW:Ull'.
Ancalt verliecek tlCramJyenLD: mJkta.n.. bu kan:u.n mud.b1nee ldıltmolu...
Ila.c&k para cezal&rnlda.n ta.h.ıaU edllec,ek m.1kt.anD. f% ıL.S mı geçemez..
Ek madde" -- Bu kanw:uı tevtJ.ka.u hükmi ,ahiılana. hQkmedUec.ak
para ceu.la.n. Amme AJaca.klannm Ta.b.IBU U,gu.Hl haJckındakj 6,183 1l~
rLlı -Ka.nw:ı
htikü.mlerme gtsre t..a.h.sU ohmur.
Ek Madde 5 Bu Kanunun ı !.nci mbJdoölne göre Bü.kanlar Kurulurıcı. u lı­
karü.rlu:rds. lehe de~rılkUk yapılmnaı veya bu kurarların yOrtlrllikteJl kuldtnlmw.ıı hl\.lIorJndo; dogl"Urllon voyu Iwİı.hnlwı iwıÜ.du.ru uyıun ı.Ju.vnmıli~u. bulunmula
olunw .h ü.k..k.ın dIJ., !wHn lehinu olun k!JJ'"u.dı..u: Vi) kWlun ıuıkümi",.-! LI.l.~uı.k. Vi.> J..u!4J,;i.
Atm
olw:u.ı.!'.
ll&dde , -
Bu kanun
neşn
tArtW.oden Uç Bene mUdeletle mu-
lıeberd1rc
y.,dde l' me.mu.n.t'...ı.ır•
Bu
ka:ı:um
hUkUmlerin1n
1crasu:ı.a İcra
VekiUen HeyeU
1587 Saydı "J"Q..riC Pa.rasnıtn Kı;rmetlnl Koru.m.a Hakkuuh\ JÜııu:m.UD BUI
Madde~ Dej1şUdlk -YapılnuMUı& Ye :KJuı1ılıl1.a lUr D: ~ bavi!llllJu
, D&Lr Kuım
Kanun No.3196
Kabulü: 7.5.1985
MADDE 1. -
R.Gazete No.18763(Mük.)
R.G. Tarihi: 24.501985
1561oyW.
Jümw:ıWl
3 Uncü .m&d.dscd
aş~daJd
cekUdf$
ds~·
l'~tir.
Ma.dde 3. - Gerçek. ve tdzelkişlJ.edn, ı mc! madde')'e ıı6re almm bımr~
a"km davranışta bulU,Dmala.n haU.,ndeıı. eşya ve kıymeUertD ıı:teteı1ne .öre y(izbm
l1ra.d&n 011 milyon liraya ~ aıır para cezu.ma. hü.km.oluııW.
Bir defaya 1D_h5.n.d olsa d.ahi her türlü LDAL. kı~et..hIzm1Bt 'Ve -nwıı.weı iLbü
ve ihraç edenler veya bu !Glere 't.&vauuted8nlel"du., bu mmıımelelertnden dolu
Alaca.klarmı; ı mci madde uyannça çıık~ak kararlardaki hükümlere "Onıı ve bu
Juırerlarda tayin edilen mUddeUer ~çmde -mcıımkıkete
cetii'meyeıdel'e- 1Ua.al&t ve ÜIP
,neatta diğei" ~ıeK"1nde .döviz veya "I'ü.rk Parwn ıU~.çırmak kasbyla muv~ mwı.m...
lelerde buh.ı.nanlar veya bu D8Vl muamelelere lBŞebbils &denliit' haldwıda. da yuk.
ndaki 'fıkra bükmÜ uysula.nır.
Tekerrllr huJ1nde verilecek ce.ıal&.r akl kat olarak hillunedW.r.
Yakalanan eşya ve kıyıiIU~U&r müsa.dere olunur. Yaka.lımama.dıj;ı ilçm mÜUı­
dere edilememas! halinde 6If& veya bymetm .rayiç değeri ke.d&ı' terminata hükm.e-.
dillr.
MADDE 2.. -
1561
sayılı KIWu.t1ıun 4,
üncü maddesJD.ln dOmÜllCÜ
fikruı apı.
lıdaki şek.Ude değiştirll.miştir.
Cumhuriyet Savcılıklan ve mahkemeler bu Kanun hükümlerine 1it.lJ;\i.\den c&>
royoo edocek takip ve cb.ıruşmeJa.rdn b1llrklşl dlnlenmol'Ine l\izwın &ıördü.kleri t"e,k.
cUrde münhasıran !resml bmrklşi Usleı:ı!.ndo islmleri ya:olı kJ.ııuıelen:1.8n .eçeceklerA
bWrk~llerin rey ve mütala.a.smı alırlar. Rasm1 b1l.l.rk!ş! listeleri her yargı çeyrMi
1ç1n d.okuzar kişiden aşagı olm.a.ma.k üzen Türkiye Ticaret 0da1a.n. S~ayl odal&.n
ve
Tıcaret Borsa1e..rı- Btrllğ1.:nin mıltalaa.w. aln"mı.e.k; suretıyle H~
Müsteşarlıtı tarW'ınd.an
MADDE 3. -
ve DlI
T~
tespit olunW'.
1561 sayılı KMuna aşa.ğıd.8Jd. madde eklenm.Lştir.
EK . .MADDE -
Bu Kanunun
ı inci
maddesme göre Ba.ka.nl.a.r
Kuru1uı::u;a
alı­
veya. bu kararlarm yO.ı11rlUkte:.u ka1dıraı­
m.c.sı h~ıertnde; değiştirilan vaya kaldırılan kararlara. aykırı da.vra.wışt.ş, bulunmU!).
ot2.nla.r hak.kı.ııda, fo.J.l.U:ı leh1ne olan k.ararlar ve kanun hükümleri ta.tblk vo iDf&2.
llf.l
ka.rarla.rda. lehe
de~Uillk yapılması
olunur,
GEçıCİ
:a:mbalefetten
1561
MA,PDE - Bu Kanuı:u..n yürürlüğe girdiii t.a.r1hte 1567 sayılı Ka.D.u.na
t.utuklu veya hüküml'ü. olanıar derh3l tahliye ed..IlIrler.
dolayı
sayılı
Kanuna löre verilmiş va henüz yerine getiıilınem.1ş mahküı:pjyet
para ceza.1a.nna ilişkin kısımlan Waz olunur. HiirrlyeJ ba.ğ~
ka.ra.rLar~m ya.lı:uzca.
layıcı
cez.alar ile mütemm1m ve fert cemiar.infaz edll.m~. İnf82 edilec&k para ~
sından. e.ym suçtan dola.yı daha önce tutuklu kalı.nan süİeler Us infaz edilmekte
olruı hılrriyetl bağlayıcı cazadan f!ilen infaz edilmiş olan sp.raıer. 647 sayılı CeW&f'L.D lnfazı Hakkında. Kanu.r.nm " üncü maddesinln birinci tUaumm 1. Elum&ru beıı-,
,d.indekl cılrümler için gösterilen a.sgarl hadde görehesap .edilerek m.a.b.sup ed.i.lir.
1567 sayılı Kanuna muhalefetten açılmış olup da bu Kanunun yürürlU,te ıtr·
dW tarihte henüz karara bakIanmamış davalarda, sanık. hA.kilQ wafmdWl varHe..
cek 10 gün:u.ı~ mehU içinde bu Kanunla getirilen atıl' para cnuımBl aptı hadc.UW.
yargılama giderlenyle birlikte merciine ödediği takdirdekamu davası ortad.w.ı kalrunlıl". ancak müsadere hükmüuygula.m •. Verilen mahU jçind* pa.raı;un öds.n:memNi
halinde ise l<a.mu davasUla devam olunur.
MADDE ,•. -
Bu Kanun yayımi ta..rih1.l.lde yüı:ilrl\ıte gLrer.
MADDES. -
Bu
Ka.:.ı:um
hükümIelini Bakawar Kurulu yilrütw-.
-5-
Karar No.87/11997
Tarihi: 30.7.1987
İlişik
R.Gazete Np.19610
R.G. Tarihi: 20.10.1987
1567 SayılıTOrk Parasırun Kıymetini Koruma Hakkında Kanun Uyarınca tkrjlmiye Ödenmesine Dair Kararnm yürürIüAe konulması; Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcı­
lı~ı'nın 30/7/1987 tarihli ve BAK-IV·2/S93580-12l1·7ıı92 sayıh yazısı üze~ine,ndıgeç'en
Kanunun Ek 3 Oncü maddesine göre. Bakanlar Kurulu'nca 30/7/1987 tarihinde kararlaştını­
<i
mıştır.
Koruma HaU:nıdl
Uyanıw::s b.ra_yle Ödeamesine Dair Karar
1567 sayili Türk
'lirasuıanı IJymethı.i
'Kanuıı
Madde: ı - 1567 ,;ayıh Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun'un Ek
3 ·üncü maddesine istinaden iktarniye verilebilmesi için,
Il) 1567 sayili Kanun'a. aykın fiilin faili hakkında ilim Mahkemect" verilmiş ve kesin
leşmi~ mabkum.iyıı:t k.ararının bulunması ve hükmolıman para cezasuun tahsil edilmiş olmas\~
b) thbann yetk.ili ve Börevli oı.umılarea olay! el konulmadan önce yazılı olarak ya.~
tatması, deme ve bdj,eyc da)'anması ye suçun teıbitini ıa~a)'acak açıklamayı ihtiva etmeii.
c) ihbar dı.şmda sOrUlen ruzmetin anılan Kanun'a aybn durum veya fiillerin tesbitinde Onemli ve et.ken olması.
ci) lhban yapan veyabiz.meti ,-örenlerin Hazin:: ve 01Ş Ticaret Müsteşarh~ı·run merkez ve taşra te~kilatıncia göre"li memur!;;.rd~ 11 olrna.'1la.c:ı.
şartur.
Madde 2 - ödenecı.:-lı: ihamiyt miktarı, hüküm ve tahsil olunan para cezasının O{Q 4S'ini
geçmemek ~ere ihbann VI!' hizmetin ÖDemine göreHazine ve Dış Ticaret Müsteşarltiıinın ba~h
olduıu Bak.anhhi tesbit edilir.
Hizmeti görenlerin Devlet m~muru olmalan halinde bunlara ödenecek yıllık ikramiye
tutarı ı 'inci d~ece son ~dem(' Devkt lr1ı:ml.\:'~ ma:a~ırun (ek sOstergeler hariç) 20 kaıını
geçemez.
Madde 3 ri
1367 uyıu KamnH, ay'kın mle
ihbarıanndan dOll)'ı
bu Kc"ar
reıçı:!"·tes.i.ndıt
i~tirak
eden
ki~i1ert
de Kanuna aykırı riille:-
ilramiyc: Odenebilir.
Madde 4 - h:ramiyeye hak kazananlar dışarıda yerleşik kişi olduklan tak.dirde ikra·
miye1eri, Hazine ve Dış Ticaret MUsteprhl,ı'nın baih buluodulu Bak.aohktan izin alııırnak:
suretiyle döviz' olara" transfer edilebilir.
Madde S - Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlı~ı. Mülki ve tdart Amirier, Emniyet Ge~
nel Müdürlogöı Jandarma Genel Komutanlılı ve Sahil Güvenlik Komutanhll bu Karann uygulamasında yetkili ve görevlielirler.
Geçici Madde - Bu
Kararın yayımı
tarihinden öp,ce başlamış hlemlere de bu Karar ho-
kümlen uygularne.
Madde 6 -
Bu
Kararı
Hazine ve:
DıŞ
Ticaret
MUsteşarhlttnm
yürütür.
Madde 7 - Bu, Karar
yayınu
tarihinde yürQrlü~e girer.
-6-
batlt oldulu Bakan
!
Karar No.84/8224
Tarihi: 21.6.1984
R.Gszete No. 18451
R.G. Tarihi: 7.7.198~
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 30 sayılı Karar'm yürürlüge ke:ul·
ması; Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı'nın 21/6/1984 tarihli ve 26200 H.-yıh .
yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanun'un 6258 sayılı Kanunla d_şi);
birinci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 21/6/1984 tarihinrle kararJaştınl~üT',
. T. OZAI.
.&\ftıllikilin
Türk
PArasının Kıymetini
Koruma
Haidtuıda
30
Sayılı
Karar
i
GENEL ESASLAR
KısıM:
BöLüM;
Amaç, Konu. Yetki ve
ı
Saklı
Hükümler
M&.dde 1 - Türk Parasınm Kıymetini Korum.ak amacıyla, Tllrk parasııun yapa.reJ.ar ve altm ka.rşlSmdaki değerinin belirlenmesine. döviz. ve dövizi teıın.sil
eden belgelere (menkul değerler dahil) Uişkin tüm işlemler ile dövL:i.lerin ~f
ve id.a..rie&i.ne, TW"k ;p&I"'8S1 ve Türk parasını ten::ı.sil eden belgderin (menkul deıerlar
bancı
dahil) ithal ve ihnı.cı.na, kıymetli maden, ta.ş ve eşyala..ı-a. ilişkin işlemlere, prim tah·
sili suretiyle bedelsiz. Uh.al izni vermeye, ihracata..,. ilh.ailita, özelllğ! olanthracat ve
ithalAta, gbrü.nJ:neyeıı işlemlere, sermaye hareketlerine iJjşkin kambiyo işlemlerini!
ait düzenleyici, sm.ırlayu:ı ve ya.sa!iJayıcı esaslar bu Ka.ra.rla tayin ye tespıt ed!lo
ırııiştJr.
Bu Karara. ve bu Kararın uygulanmssı amacıyla Bakanlıkçs yayu:tI.lEmacalt
muhalefet 1567 sayıl1 Kanunla ek ve tadillertne muhalefet eayılır.
Çeşitli Ka.nı.mJ.a..r ve ulı..ı.s.lararasıanlaşm.a.lard.a fer ala.n özel hılkümler ~.
tebl.i.,ğlere
hciJr.
BÖLüM: 2
T&.DJmla.r
Bu Karann uy·gulanmasında.
Bakanlık: HazJne ve. Dışticaret Müsteşarhgının
Madde 2 k)
bağlı
bulunClukU BeJum-
lıkı.
b) Türkiye'de yerleşik kişiler; Yurt chşındaki işçi, serb~t meslek ve müs·
tt..kU iş sahipleri dahil TürkiY~'de ikametgah sahibi gerçek ve tüıel kişileri. (D~a­
'rida yerleşik kişilerden Türkiye Cumhuriyeti Kanunlanna göre bir sermaye tahsisi
suretiyle Türkiye'de şube açırnış olan veya bir şirkete katılmış veya şirket kurmu!j
bulunan gerçek ve tüzel kişiler, yalnızca bu faaliyetleri dolayısıyla Türkiye'de yer~
leşik .sayılırlar,)
cl
Dışarıda yerle,şik-,kişUer:
Türkiye'de
kişileri.
-7-
yerleşik sayılmayan
gerçek ve tÜl..el
d) T ü r k i y e ' d e k i k i ş i l e r - T ü r k i y e ' d e yerleşik olsun, olmasın fiilen T ü r k i y e sı­
n ı r l a n i ç i n d e b u l u n a n g e r ç e k kişilerle T ü r k i y e ' d e yerleşik tüzel kişileri ( T ü r k i y e ' d e
b ü r o . a c e n t a v e y a temsilcileri v a s ı t a s ı y l a faaliyette b u l u n a n tüzel kişiler, T ü r k i y e ' d e
yerleşik o l u p o h n a d ı k l a n n a b a k ı l m a k s ı z ı n , yalnızca b u faaliyetleri dolayısıyla Tür­
kiye'deki kişi s a y ı l ı r l a r . ) .
e) Y o l c u ; Geçerli p a s a p o r t v e y a p a s a p o r t yerini t u t a n b e l g e l e r t a ş ı y a n ve
T ü r k i y e ' y e g i r m e k v e y a T ü r k i y e ' d e n ç ı k m a k üzere Maliye ve G ü m r ü k B a k a n h g ı ' n c a
tespit e d i l e n ' giriş v e çıkış k a p ı l a r ı n a gelen kişileri, ^
fi T ü r k p a r a c ı : T ü r k i y e C u n ü ı u r i y e t i k a n u n l a r ı n a göre T ü r k i y e ' d e tedavül­
de b u l u n a n v e y a t e d a v ü l d e n k a l d ı r ı l m ı ş olsa bile d e g i ş t i n n e süresi d o l m a m ı ş olan
paralan.
g) T ü r k p a r a s ı ila ö d e m e y i s a k l a y a n b e l g e l e r : T ü r k p a r a s ı ile ö d e m e d e bu­
l u n m a y ı s a ğ l a y a n t i c a r i v e a d i s e n e t l e r , k r e d i m e k t u b u , h a v a l e , h e s a p , m e k t u p gibi
h e r t ü r l ü b e l g e ve v a s ı t a l a r ı ,
h) Efektif: Banknot şeklindeki bütün yabancı ülkeler paralarını.
i) D ö v i z ( k a m b i y o ) : Efektif d a h i l y a b a n c ı p a r a y l a ö d e m e y i s a ğ l a y a n h e r
n e v i , hesap, belge ve vasıtaları.
jl M e n k u l k ı y m e t l e r : T ü r k v e y a y a b a n c ı hisse senetleri, t a h v ü l e r . k u r u c u
ve i n t i f a h i s s e l e r i , k u p o n v e s u s k r i p s i y o n v e b u k ı y m e t l e r e b a g h d i ^ e r h a k l a r ile
bu h a k l a n temsil eden b ü t ü n belgeleri.
k) K ı y m e t l i m a d e n l e r : H e r t ü r ve şekUde a l t m v e p l a t i n i .
i)
K ı y m e t l i t a ş l a r : E l m a s , p ı r i a n t a , y a k u t , z ü m r ü t , t o p a z , safir, z e b e r c e t v e
inciyi.
m ) K ı y m e t l i e ş y a : K ı y m e t l i m a d e n l e r v e y a kıymetli t a ş l a r d a n y a p ı l m ı ş y a d a
b u n l a r ı İçeren e ş y a l a n .
n) M e r k e z B a n k a s ı : T ü r k i y e C u m h u r i y e t M e r k e z B a n k a s ı v e şubelerini.
o) B a n k a : B a n k a l a r K a n u n u n a g ö r e T ü r k i y e ' d e faaliyette b u l u n a n b a n k a l a n
If^de Oder.
K I S I M : II
T O R K PARASI. DÖVİZ İLE KIYMETLİ M A D E N . TAŞ VE
EŞYALARA İLİŞKİN HÜKÜMLER
BOLÜM: 1
T ü r k Parası
M a d d e 3 — a l T ü r k P a r a s ı ve Türk p a r a s ı y l a ödemeyi s a k l a y a n belgelerin
y u r d a i t h a l i b i r s ı n ı r l a m a y a t a b i olmayıp, i h r a c ı B a k a n U g m iznine t a b i d i r .
Y o l c u l a r , e n çok 1.000 A. B. D. D o l a n karşılımı T ü r k p a r a ^ m ı y u r t dışına aorbestçe çıkarabilirler.
Türkiye'deki kişiler, Türkiye'deki bankalar kanalıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriycü ' n c serbestçe Türk Lirası gönderebilirler.
b) D ı ş a n d a y e r l e ş i k kişilerin Türkiye'de T ü r k p a r a s ı y l a ö d e m e , tahsilat ve
tevdiatta b u l u n m a l a r ı serbesttir.
c) B a n k a l a r , T ü r k i y e ' d e k i kişiler lehine T ü r k p a r a s ı kredisi v e y a Türk p a ­
r a s ı y l a d ü z e n l e n m i ş t e m i n a t m e k t u b u verebilirler. A n c a k , k r e d i ve t e m i n a t m e k ­
tubu tutarları transfer konusu yapılamaz.
d) K u z e y K ı b n s T ü r k C u m h u r i y e ü (KKTC) İle T ü r k i y e C u m h u r i y e t i a r a s ı n ­
d a k i ö d e m e l e r , T ü r k p a r a s ı ve T ü r k parası İle ö d e m e y i s a ğ l a y a n b e l g e l e r ü z e r i n d e n
yapılabilir.
BÖLÜM : 2
Döviz
M a d d e 4 — a l T ü r k i y e ye döviz ithali serbesttir, h i ç b i r k a y d ü t a b i
m&z ve m e n ş e i a r a ş t ı r ı l a m a z ,
tuluk-
b l T ü r k i y e ' d e k i kişilerin, b e r a b e r l e r i n d e döviz b u l u n d u r m a l a r ı serbesttir. Bu
kişiler cjilerlerse, söz k o n u s u dövizleri b a n k a l a r d a a ç a c a k l a r ı döviz h e s a p l a r ı n d a tu­
t a b i l i r l e r ve bu • h e s a p l a r d a k i dövizleri, efektif o l a r a k k u l l a n m a k d a h i l , s e r b e s t ç e
tasarruf edebilirler.
c) T ü r k i y e ' d e yerleşik kişilerin, d ı ş a r ı d a yerleşik kişilerden. T ü r k i y e ' d e yapa­
c a k l a r ı i ş l e m l e r n e d e n i y l e döviz k a b u l etmeleri serbesttir.
d) T ü r k i y e ' d e yerleşik kişiler y u r t dışına çıkışlanndA. b e r a b e r l e r i n d e 3.000
A. B. D. d o l a r ı v e y a e ş i t i n e k a d a r döviz ç ı k a r a b i l i r l e r . Bu m i k t a r ı n ü z e r i n d e döviz
ç ı k a r ı l a b i l m e s i , a n c a k k e n d i l e r i n e b a n k a l a r c a döviz verildiğinin tevsiki k a y d ı y l a
m ü m k ü n d ü r . D ı ş a r ı d a yerleşik kişiler ile T ü r k i y e ' d e yerleşik s a y ı l m a k l a r birlikte
y u r t d ı ş m d ş ç a l ı ş a n T ü r k u y r u k l u kişiler, y u r d a g i r i ş l e r i n d e b e y a n e t m i ş o l m a k
k a y d i y l e , 3.00ü.— A B . D. d o l a n v e y a eşitini a ş a n m i k t a r l a r d a k i dövizlerini b e r a b e r ­
lerinde y u r t d ı ş ı n a s e r b e s t ç e , ç ı k a r a b i l i r l e r .
.
D ı ş a n d a yerleşik kişilere Türkiye'de sattıkları döviz tutarını aşmamak kaydıyla iadeten döviz satışı yapmaya bankalar ve yetkili müesseseler yetkilidir. 100 A B D I>olan veya ekti­
ni a ş m a y a n döviz iadelerinde döviz bozdurulduğunu gösterir belge aranmaz.
Mivdde 5 — U l u s l a r a r a s ı piyasalar ve ülke e k o n o m i s i n d e k i gelişmeler d i k k a t e
alınarak, yabancı p a r a l a r v e altının T ü r k p a r a s ı k a r ş ı s ı n d a k i d e ğ e r i , M e r k e z Bank u s î ' n c a tespit edilen usuller ç e r ç e v e s i n d e belirlenir.
Döviz a l ı m v e s a t ı m l a r ı , işlem t a r i h i n d e geçerli k u r l a r ü z e r i n d e n yapılır. Bu
K a r a r ı n ö'inci m a d d e s i h ü k m ü saklıdır.
M a J ı s u p i ş l e m l e r i y l e ilg-ili döviz alım ve s a t ı m b e l g e l e r i n i n d ü z e n l e n m e s i n d e
İ:ilsim t a r i h i n d e k i döviz a h ş k u r l a r ı u y g u l a n ı r .
Madde 6
Dövize ilişkin işlemler Merkez Bankası^nca belirlenen konvertibl dövizler üzerinden
Merkez Bankası, bankalar ve Bakanhkça lesbit edilen esas ve usullere göre faaliyetle bulun­
m a k üzere tayin olunan yetkili müesseselercc yapılır. Konvertibl olmayan dövizlerin alış ve sa­
tışında uyulacak esaslar Merkez Bankasınca belirlenir ve ilân edilir.
B a n k a l a r , döviz m e v c u t l a r ı n ı B a k a n l ı k ç a tespit edilecek o r a n ve e s a s l a r çer­
çevesinde Merkez Bankasına devrederler.
B a n k a l a r döviz m e v c u t l a r m ı . bu K a r a r a ve M e r k e z B a n k a s ı n c a belirlenecek
e s a s l a r a u y m a k k a y d ı y l a , b a n k a c ı l ı k t e a m ü l l e r i n e g ö r e öncelikle ülke i h t i y a ç l a n n m
k a r ş ı l a n m a s ı n d a serbestçe k u l l a n ı r l a r .
l i a n k u l n r . M e r k e z B a n k a s ı ' n c e belirlenen esaslar d a h i l i n d e vadeli d ö v i z alım
satımı yapabilirler.
Vadeli döviz a l ı m s a t ı m fiyatları ilgililerce tespit o l u n u r .
BOLÜM: 3
K ı y m e t l i M a d e n l e r . T a ş l a r ve E ş y a l a r
M a d d e 7 — al K ı y m e t l i m a d e n l e r , t a ş l a r ve e ş y a l a r ı n T ü r k i y e ' y e itiıali Ba­
k a n l ı k ç a b e l i r l e n e c e k e s a s l a r a u y m a k k a y d ı y l a serbesttir. K ı y m e t l i m a d e n l e r , taş­
l a r ve e ş y a l a r ı n i h r a c ı B a k a n l ı ğ ı n iznine t a b i d i r .
b) i ş l e n m i ş k ı y m e t l i m a d e n l e r i n y u r t içinde a l ı m ve s a t ı m ı s e r b e s t t i r . Ancalc, T ü r k i y e ' d e k i kişiler B a k a n l ı ğ ı n m ü s a a d e s i olmaksızın k ı y m e t l i m a d e n , t a ş , eşya
v e y a s i k k e i k r a m i y e l e r i t e r t i p e d e m e z l e r ve d a ğ ı t a m a z l a r .
c) Y o l c u l a r , b e r a b e r l e r i n d e k i k e n d i l e r i n e a l t d e ğ e r i 3.000— A. B. D. d o l a r ı n ı
a ş m a y a n z i y n e t e ş y a s ı n i t e l i ğ i n d e k ı y m e t l i m a d e n l e r d e n ve t a ş l a r d a n y a p ı l m ı ş eş­
y a l a r ı y u r d u g e t i r e b i l i r l e r v e y u r t d ı ş ı n a ç ı k a r a b i l i r l e r . D a h a fazla d e ğ e r d e k i ziynet
e ş y a l a r ı n ı n y u r t d ı ş ı n a ç ı k a r ı l m a s ı , g i r i ş t e b e y a n edilmiş olması ç a r t m a bağlıdır,
- K I S I M : III
DIŞTİCARET
BÖLÜM: 1
ihracat
Madde 8 —
T i c a r i a m a ç l a r l a i h r a ç edilen m a l l a r ı n b e d e l i n i n , fiili i h r a ç t a r i h i n d e n iti­
b a r e n en çok 6 ay içinde ihracatçılar tarafından y u r d a getirilerek bir b a n k a y a
s a t ı l m a s ı z o r u n l u d u r . (Bu K a r a r ' d a ö n g ö r ü l e n özel h a l l e r ile h a k h v e m ü c b i r s e b e b l e r d e n k a y n a k l a n a n h a l l e r h a r i ç ) . İkih h e s a p ilişkisi b u l u n a n ü l k e l e r i y a p ı l a n
İ h r a c a t a iUşkin u s û l v e e s a s l a r B a k a n h k ç a d ü z e n l e n i r .
Ancak:
a ) S o z k o n u s u i h r a c a t d ö v i z l e r i n i n e n a z % 80'inin
b a r e n 3 a y içerisinde getirilerek b i r banitaya satılması
tekabül eden kısmı üzerinde ihracatçı serbestçe t a s a r ^ f
b) İ h r a c a t b e d e l i n i n fiili i h r a ç t a r i h i n d e n i t i b a r e n
t i r i l m e s i h a l i n d e t a m a n u m n yetkili b a n k a l a r a s a t ı l m a s ı
fiili i h r a ç t a r i h i n d e n iti­
h a l i n d e b a k i y e % 20*sine
edebilir.
3 a y d a n 6onra y u r d a ge­
zorunludur.
Bakanlık,
ul i h r a c a t b e d e l i n i n s ü r e s i n d e y u r d a g e t i r i l m e s i n e engel o l a n h a k l ı ve m ü c ­
b i r s e b e p h a l l e r i n d e u y g u l a n a c a k s ü r e . ek s ü r e ve döviz k u r u k o n u s u n d a k i e s a s l a n ,
b) ö z e l l i ğ i o l a n i h r a c a t ile İ h r a c a t s a y ı l a n satış ve t e s l i m l e r k o n u s u m a l be­
d e l l e r i n i n y u r d a g e t i r i l m e s ü r e s i n e ilişkin u s u l v e e s a s l a n .
c) D ö v i z l e r i n s ü r e s i içinde y u r d a g e t i r i l m e m e s i h a l i n d e y a p ı l a c a k işlemleri,
b e l i r l e m e y e yetkilidir.
i h r a c a t t a ö d e m e şekilleri, B a n k a c ı h k
t e a m ü l l e r i n e g ö r e B a k a n l ı k ç a tespit
edilir.
Y u r d a g e t i r i l m e m z o r u n l u i h r a c a t bedeli dövizlerin, bu m a d d e d e ö n g ü r ü l e n
8 ü r e İlerden s o n r a y u r d a g e t i r i l m e s i h a l i n d e , ek s ü r e l e r içinde o l s a d a h i . s ü r e n i n so­
n u n c u g ü n ü n d e geçerli kur İle dövizin satıldığı g ü n ü n k u r u a r a s ı n d a m e y d a n a ge­
len o l u m l u f a r k , ilgililere ö d e n m e y i p . b u K a r a r ı n 28. naaddeki ile tesis edilen Des­
t e k l e m e v e F i y a t İ s t i k r a r F o n u ' n a a k t a r ı l ı r . Bu m a d d e n i n (al fıkrası h ü k ü m l e r i
gakhdır.
G ü m r ü k k a p ı l a r m d a n m i k t a r , kaille v e y a k ı y m e t İ t i b a r i y l e b e y a n dışı veya
g ü m r ü k k a p ı s ı y a h u t mXr s ı n ı r ve s a h i l l e r d e n k a ç a k o l a r a k m a l i h r a ç e d e n l e r , bu
m a l l a r ı n b e d e l i n i t e ş k i l » d e n dövizleri, k a m b i y o m u r a k a b e m e r c i l e r i n c e k e n d i l e r i n e
y a p ı l a c a k t e b l i ğ t a r i h i n d e n İ t i b a r e n üç a y içinde y u r d a g e t i r e r e k b i r b a n k a y a sat­
m a y a z o r u n l u d u r l a r . Dövizlerin g e t i r i l m e s i ilgililerin, 1 5 6 7 sayılı K a n u n ve bu
• K a n u n u n e k m tadilleri g e m ğ l û M ceza! s o r u m l u l u k l a r ı m o r t a d a n k a l d ı r m a z .
BÖLÜM: 2
İthalat
M a d d e ti — İ t h a l a t bedelleri, i t h a l a t a a r a c ı l ı k e d e n M e r k e z B a n k a s ı ve b a n ­
k a l a r ı n k e n d i k a y n a k l a r ı n d a n , b a n k a c ı l ı k t e a m ü l l e r i n e ve a h c ı ile satıcı a r a s u i d a k i
a n l a t m a l a r a u y g u n olarak t r a n s f e r edilir.
a) İthalaı ^ d a l i n l ı ı trmsferindeii
y a p ı l a c a k işlemlere.
h)
h e s a p l a r ı n k t t p a ü l m ^ ı t a f h ^ ı m hrnhM"
Bedelalz I t h ^ ^ (ticari ve gayrî
ticari dahil).
c1 ö z e U i t t o l a n i t h a l a t o .
İlişkin u s û l V© ^ ^ l w il© İ t h a l a t i ş l e m l e r i n e arM:ılâk ^ e n b a n k a J ü n n uyMrak»
hırı ©aaslan t e ı b l t #d#r»
i t h a l a t t a [email protected] u i u U a ı i ı ı i B a n k ^ - ı l ı k t e a m ü l l e r i n e g ö r e B ^ A N L ı K d ü r t e r
Bu K a r a r a w% m e w y ^ m a göre geçici o l a r ^ veya m u a f e n y u r d a - F I F R O I ı byl u n a n vasıta, m a l ve e ş y a l a r ı n s ü r e l e r i b i t i m i n d e a y n e n y u ı t dışına ç ı k ' a n l m a l a n
v e y a g ü m r ü ğ e t©rk e d i l m e t e r i z o r u n l u d u r . Bu Ş E K I L D E y u r d a s o k u l a n ©şyaların .her
n e sureti© o l u r e a O L S U N a h a r a devri y a d â satışı y a h u t T ü r k i y e ' d e yerleşik gerçA ¥o
t ü z e l k i ş i l e r c e I K T I S A B ı ; kesin ithali v e g e r e k t i ğ i n d e bedelinin trar^^fert B a k a n l ı ^ n
i z n i n e t a b i d i r . B u n a I L I M I N #»afilıu' B a k a n l ı k ç a iesbît « i i l l r ,
KISIM;
İV
G Ö R Ü N M E Y E N İŞLEMLER
Döviz Ö d e m e s i n i G e r e k t i r e n İşlemler
M A D D © 10 — U ı U 6 L W " & R M I . n a k l i y a t ,
tojıkacılık. L I G O R ^ j l ı k , D ı Ş A R ı Y A y a p t ı o LAN
h i z m e t l e r v e d i ğ e r g ö r ü n m e y e n işlemlerle İlgili o l â i u k y u r t d ı ş u m Y A P ı L A C A K
d ö v i z t a h s i s ¥ e t r a n s f e r l e r i . i l e -«fukıif s a t i s l w i M e r k e z B ^ K M I n c a ^ L I R I E B ^ k mûl,
E S A S v e limitler ç e ı ^ Y o s i n d d M e r k e z B a n k a s ı v e b a n k a l a r c a yapılır.
Döviz K a z a n d ı r ı c ı İ ş l e m l e r
M a d d e 11 — T ü r k i y e ' d e yerleşik kişilerin, d ı ş a r ı d a
b u n l a r a d ı n a y u r t içinde v e y a dışında, y a p m ı ş o l d u k l a n
n i x m e t l e r i d a h i l ) karşıiıtı d ö v i z l e r Ut d ı ş a r ı d a yerleşik
y a p ı l a n g i d e r k w ^ i l i ^ I ^ v ^ ^ r t o Mmr^m. BAMkmı'nm
ç e ı ç e v o s i n d e yurÛB G O Ü R L L ^ ^ e ^ T ı R .
yerleşik kişiler Için v e y a
t ü m hizmet ( m ü t e & h h i ü i k
kimiler n a m v e be&abma
fc^lirlöneçek
m ^ ^ l ^
T ü r k i y e d e yerie«ik kimilerin, y u r t d ı ş ı n d a , d ı ş a n d a yerleşik kişiMre
y^pim
yalnizctt fikri v e b e d e n i h i z A e t l ^ n e k a r t ü ı k t a h a k k u k e d e n ü c r e t l e r yukar^lakl
h ü k ü m l e r d e n mü&ieftAadır.
yerleQik kişilerin dışai*ida yerleşik kişilerden, y a p a c a k l a r ı l » l e m k r
n e d e n i y l e k a b u l e t t i k i w i d a v i x i e r i n tamaupunı a ş a ğ ı d a k i şekilde tasarruf ederler:
TÜRKIYE'DE
—Bu dövizler kısmen veyg tamamen bankalara veya yetkili müesseselere U T U L A B I U R , Y A ­
H U T bankalarda açılacak döviz he&aplannda tutulabilir.
— B a n k a h d t i ^ t o n n d A feıtulM d ö v i z l e r ilg;illnln döviz T A H S I S I
IÇL^Jb'
r i n d e v e d i ğ e r i h t i y a ç l a n n d a k u l l a n ı l a b i J l r y a h u t T ü r k i y e ' d e v e y u r t dı^rnd» b i r
B A ^ k ^ M A
devre^ebiUr.
KISIM: V
S E R M A Y E HAREKETLERİ
BÖLÜM : 1
S e r m a y e İthal ve İhrucı
T ü r k i y e ' y e Gelecek Y a b a n c ı S e r m a y e
M a d d e 12 — D ı ş a r ı d a yerleşik kişilerin T ü r k i y e ' d e y a t ı r ı m y a p m a l a r ı , ticari
faaliyette b u l u n m a l a r ı , o r t a k l ı c a k a t ı l n u ı l a r ı . ş u b e a ç m a l a r ı , hisse alm<jiarı. b ü r o .
lumiiicilik. licenttt k u r m a l a r ı için g e r e k t i r d i ğ i s e r m a y e y i döviz olarak y u r d a gelir-
„ 1
1 .
mûk ve B a k a n l ı k t a n , g e r e k l i izni a l m a k ve verilen izin çerceveî>inde f a a l i y e t l e bu­
lunmak kaydıyla serbesttir.
P a t e n t , lisans, know-how gibi g a y r i m a d d l h a k l a r ı n T ü r k i y e ' y e ithali a y n ı esuüloı-a t a b i d i r .
Bu k o n u l a r a a i t esûi^lar il# k â r . t e m e u u . sah«j ve Uı&fıye bedellerinin, gayrimaddi h a k l a r ı n kullanUması karşılıgmda ödenecek meblağların transferi veya Türk
pm~ası oİAi'ak Türkiye^de' k u U a n d m a s j y a h u t blokajı ü e İlgili h u s u s l a r BakanJıkçu
belirlenir.
T ü r k i y e ' d e n G i d ^ e k Yerli S e n n a y e
M a d d e 13 — T ü r k i y e ' d e y e r l o p k k i p l e r i n , y u r t d ı ş ı n d a iş y a p m a k v e y a ticari
bir o r t a k l ı ğ a k a t ı l m a k için. S m i l y o n ABD dolarına kadar hyni v e y a n a k d i s e r m a ­
yenin, i ş l e t m e malzamAftImn I h f â r m a , bu kişilerin y u r t d ı ş m d a b ü r o , temsikülik,
acentfclık v e b e n z e r i # r i M k u r n m | a r m a i l ^ k l n t a l e p l e r B a k a n h k ç a i n c e l e n i p mmxclandırılır.
Bu m i k t a r m ü z e r i n d e k i y u r t d ı ş m a s e r m a y e i h r a c ı B a k a n i ı ğ u ı teklifi ü z e r i n e
Bakanlar Kurulunca k a r a r a b ^ ^ ı r .
BOLÜM
2
Servet Transferleri
Mâidde 14 — C ^ m e n v© m û l t « : i l e r i ı ı İ s k a n K u u u n u n u u 31 ftci ma^idüsi dı­
şında y a p a c a ğ ı i t h a l â t İle T ü r k i y e ' d e yerleşik kistlerin T ü r k i y e ' y e y a p a c a ğ ı s e r v e ;
traniifan t a l e p l e r i . İ t h a l â t R e j i m i n d e belirlenen ithali y a s a k veya mu&aadeye tabi
m a l l a r d a n o i m a m ü k . yeni m k u l l a n ı l m a m ı ş o l m a k ve s e r v e t i n lev&iki k a y d i y t o Ba^
kttniıkçû i n c e l e n i p i o n u ç l a n d ı n h r .
G ü m r ü k K a n u n u İle verilen özel m ü s a a d e l e r d ı ş ı n d u yurt dışına s e r v e t tran&
ferlıîrin® ilişkin t a l e p l e r E a k a n l ı k ç a İncelenip s o n u ç l a n d ı r ü ı r .
BÖLÜM:
3
M e n k u l ve G a y r i m e n k u l
Kıymetler
Menkul Kıymetler
M a d d e 15 — H e r t ü r l ü m e n k u l k ı y m e t i n i t h a l i v e i h r a c ı ile y a b a n a p a r a l n r
üzerinden düzenlenen menkul kıymetlerin Türkiye'de, y u r t dışında yerleşik kişilere
satışı, d e v r i s e r b e s t t i r .
D ö v i z b o z d u r u l m a k s u r e t i y l e s a t ı n a l ı n a n T ü r k m e n k u l k ı y m e t l e r i n e CKârn !ş«
t i r a k l i t a h v i l l e r ile k â r v e z a r a r o r t a k l ı ğ ı b e l g e l e r i daJıil) a i t g e l i r l e r i l e b u n l a r ı n
s a t ı ş b e d e l l e r i n i n t r a n s f e r i , b a n k a l a r c a yapılır.
B a n k a l a r , t r a n s f e r s ı r a s m d a m e n k u l k ı y m e t l e r i n b o r e a d e ğ e r i , b u y o k s a BOr
m i n a l d e ğ e r d e n ' d ö v i z b o z d u r u l a r a k s a t m a l ı n m ı ş o l d u ğ u n u n , d ö v i z a l ı m b e l c e s i ile
tevsikini isterler.
Gayrimenkul Kıymetler
M a d d e 16 — D ı ş a r ı d a yerleşik kişilerin T ü r k i y e ' d e g a y r i m e n k u l ve g a y r i m e n
k u l e m ü t e f e n i a y n i h a k l a r satın a l m a l m ı , g a y r i m e n k u l l e r i n i İ n ş a v e tevsi e t t i r m e ­
leri, e n a z b u m a k s a t l a t a p u h a r c ı n a m e s n e t t e ş k i l e d e n d e ğ e r İle z o r u n l u g i d e r l e r i
k a r ş ı l a y a c a k m i k t a r d a döviz g e t i r m e l e r i v e b a n k a y a s a t m a l a r ı k a y d i y l e s e r b e s t t i r .
Bu ş e k i l d e s a t m a l m a n g a y r i m e n k u l v e g a y r i m e n k u l e m û t e f e r r i a y n i h a k l a n n m a k u l g e l i r l e r i ile g e t i r i l e n döviz t u t a r l a r ı n ı a ş m a m a k k a y d i y l e s a t ı ş b e d e l l e r i ,
y u k a r ı d a k i h u s u s l a n n tevsiki sureliyle, b a n k a l a r c a t r a n s f e r edilir.
D ı ş a n d a yerleşik kişilerin döviz b o z d u r u l m a k s j z ı n . s a h i p o l d u k l a n ^ a y r l m e n kullerle. g a y r i menkullere mûteferri aynî h a k l a r ı n .
' s ) T ü r k i y e ' d e yerleşik kişilere satışında, Maliye ve G ü m r ü k Bakanlığı*nca yetkili kiLnacak vergi inceleme elemanları marifetiyle belirlenecek rayiç bedelin Merkez B a n k a s ı n d a
bloke edilmesi kaydıyla» tescil işlemi tapu sicil muhafızlık!arınca yapılır.
b) İ v a z s ı z d e v r i , t r a m p a s ı v e y a h i b e e d i l m e s i n e ilişkin t a l e p l e r İse B a k a n ­
lıkça incelenip sonuçlandınlır.
Blokal
M a d d e 17 — Bu K a r a n n d i ğ e r m a d d e l e r d e k i , t r a n s f e r h a k l a n s a k h k a l m a k
k a y d ı y l a , d ı ş a r ı d a y e r l e ş i k kişilerle ilgili İşlemlerin. .
a ) Bu K a r a n n 12 v e 16 ncı m a d d e l e r i n e g ö r e blokajı g e r e k e n tu t a r l a n ,
b ) Bu K a r a n n y a y ı m ı t a r i h i n d e n ö n c e k i m e v z u a t ı n g e n e l h ü k ü m l e r i ç e r ç e ­
v e s i n d e T ü r k i y e ' d e f a a l i y e t l e r i n e izin verilen y a b a n c ı m ü t e ş e b b i s l e r e a i t b l o k a j ı g e ­
r e k e n gelir, s a t ı ş , d e v i r ve tasfiye bedelleri,
M e r k e z B a n k a s ı n d a b l o k e edilir.
Debîokaj
M a d d e 18 — M e r k e z B a n k a s ı n d a bloke e d i l m i ş T ü r k L i r a l a n n ı n .
n) V e r i l m i ş m ü s a a d e l e r çerçevesinde T ü r k i y e ' d e k i y a t ı r ı m l a r d a k u l l a n ı l m a s ı .
b ) Bloke p a r a s a h i b i kişi ve k u r u l u ş î a n n . T ü r k i y e ' d e T ü r k p a r a s ı ü z e r i n d e n
yapacağı masrafların korşılanması.
c ) Bloke p a r a s a h i b i kişilerin k e n d i l e r i n e ve d ö r d ü n c ü d e r e c e y e
İkinci d e r e c e y e k a d a r s i h r i , a k r a b a l a n n a T ü r k i y e ' d e b u l u n d u k l a n h e r
k a n l ı k ç a tespit edilecek m i k t a r d a ö d e m e y a p ı l m a s ı , a y n c a h e r v ü İçin
tospit e d i l e c e k m i k t a r d a b a ğ ı ş t a b u l u n u l m a s ı .
d> K a m u k u r u l u ş l a n n a . k a m u y a r a r ı n a ç a l ı ş a n d e r n e k l e r e ve
bağış yapılması,
s u r e t i y l e d e b î o k a j a B a k a n l ı k ç a izin verilebilir.
k a d a r kan.
a y i ç i n . Ba­
Bakanlıkça
hastanelere
BOLÜM : 4
Döviz K r e d i l e r i
Döviz Kredisi Alınması
M a d d e 19 — T ü r k i y e ' d e yerleşik kişiler y u r t d ı ş ı n d a n a ş a ğ ı d a k i
a y n î ve n a k d i k r e d i t e m i n e d e b i l i r l e r .
a)
şekillerde
BaKsnlıkça u y g u n görülecek Bankalarca.
a a ) D o ğ r u d a n s a ğ l a n a n a z a m i bir yıl vadeli k r e d i l e r .
a b ) A r a c ı h k e d i l e n p r e f i n a n s m a n . e m t i a ve k a b u l k r e d i l e r i .
b) B a k a n b k ç a u y g u n g ö r ü l e c e k i h r a c a t ç ı s e r m a y e §.irketlerincü f a a l i y e t alaı>
l a n ile ilgili o l a r a k s a ğ l a n a c a k a z a m i iki yıl vadeli krediler.
c) ,Teşvik b e l g e l e r i ç e r ç e v e s i n d e dış k r e d i a l m a l a r ı ö n g ö r ü l e n T ü r k i y e ' d e yer­
leşik k i ş i l e r c e t e m i n e d i l e c e k k a b u l kredisi, p r e f i n a n s m a n , e m t i a kredisi v e b e n z e r ­
leri ile a z a m i iki yıl v a d e l i k r e d i l e r ,
d ) Y u r t d ı ş ı n d a k i işlerle ilgili o l a r a k a l ı n a c a k krediler.
Dış k r e d i l e r n e d e n i y l e d o ğ a c a k l e h t e ve a l e y h t e k i k u r f a r k l a r ı ilgililere aittir.
29 sayılı K a r a r h ü k ü m l e r i s a k l ı d ı r .
B u n l a r m d ı ş ı n d a d ö v i z icredisi a l m m a s ı B a k a n l ı ğ m ö n iznine btığlıdır.
B a h i s k o n u s u dış k r e d i l e r e a i t faiz ve d i ğ e r m a s r a f l a r , ilgililer a r a s ı n d a s e r .
bestçe tesbit e d i l i r v e b u n l a r ile a n a p a r a t a k s i t l e r i n i n t r a n s f e r l e r i b a n k a l a r c a k e n d i
kaynaklanndan karşılanır.
M a d d e 20 — T ü r k i y e ' d e iş y a p a n y a b a n c ı m ü t e ş e b b i s l e r , işlerinin gereği ola­
r a k y u r t dışından temin ettikleri dövizler karşılığı Türk p a r a l a r m ı . Türkiye'de kull a m l m a s ı m m ü t e a k i p , g e t i r i l e n d ö v i z m i k t a n n ı a ş m a m a k ü z e r e alışı y a p a n b a n k a
a r a c ı l ı ğ ı y l a döviz© d ö n ü ş t ü r e b i l i r l e r .
B u k r e d i l e r l e ilgili faiz v e d i ğ e r m a s r a f l a r için B a k a n l ı k t a n izin a l ı n m a s ı ge­
rekir,
p
Döviz k r e d i s i a ç ı l m a s ı
M a d d e 21 — T ü r k i y e ' d e y e r l e ş i k kişiler a ş a ğ ı d a belirlenen
kredisi açabilirler.
a)
i t h a l a t ve İ h r a c a t R e j i m l e r i ile Teşvik K a r a r l a r ı n a göre
şekillerde döviz
açılacak
emtia
kredileri,
b)
B a n k a l a r m . b a n k a c ı l ı k t e a m ü l l e r i ç e r ç e v e s i n d e a ç a c a k l a r ı a z a m i b i r yıl
vadeli k r e d i l e r .
c) B a n k a l a r c a a l ı n m ı ş i z i n l e r ç e r ç e v e s i n d e y u r t d ı ş m d a iş y a p a n T ü r k m ü t e ­
ş e b b i s l e r i n e v e dövizle d ö n ü ş ü m ü m k ü n i ş l e m l e r için T ü r k i y e ' d e iş y a p a n kişilere
verilecek döviz k r e d i l e r i ,
d) B a n k a l a r m s a ğ l a d ı k l a r ı döviz k r e d i l e r i ile döviz ıcvdiai h e s a p l a n t u t a r m ı g e ç m e m e k ü z e r e , y u r t d ı ş ı n a a ç a c a k l a r ı nalcdi döviz kredileri.
o) B a n k a l a r m d ı ş a o d a y e r l e ş i k kişilere m u h a t a p döviz ü z e r i n d e n t e m i n a t
m e k t u b u d ü z e n l e m e l e r i , d ö v i z ü z e r i n d e n g a r a n t i ve kefaieı v e r m e l e r i .
B a h i s k o n u s u k r e d i l e r e a l t faiz ve d i ğ e r m a s r a f l a r ilgililer a r a s ı n d a s e r b e s t ­
ç e t e s p i t edilir. Bu k r e d i l e r n e d e n i y l e d o ğ a c a k lehte ve aleyhteki k u r f a r k l a r ı ilgi­
lilere a i t t i r .
• B u n l a r ı n d ı ş ı n d a döviz k r e d i s i a ç ı l m a s ı Bakanlığın ö n iznine b a ğ l ı d ı r .
B a n k a l a r , kullandıracakİMi d ö v i z k r e d i l e r i n e a i t a n a p a r a . faiz ve d i ğ e r m a s ­
raf k a r ş ı l ı k l a r m ı n z a m a n ı n d a y u r d a g e t i r i l m e s i İle İlgili ö n l e m l e r i a l ı r ve bu h u ­
s u s u izlerler, z a m a n m d a g e t i r i l m e y e n dövizler İle y u r t d ı ş m a ö d e n e n t e m i n a t m e k ­
t u b u , g a r a n t i v e k e f a l e t bedelleri h a k k ı n d a B a k a n l ı ğ a bilgi v e r i r l e r .
BOLÜM: 5
Döviz H e s a p l a n
M a d d e 22 — M e r k e z B a n k a s ı ve b a n k a l a r , T ü r k i y e ' d e ve y u r t d ı ş ı n d a yerleşik
kişiler a d ı n a döviz t e v d i a t h e s a p l a n v e y a dövize d ö n ü ş t ü r ü l e b i l i r T ü r k Lirası mev­
d u a t h e s a p l a n a ç a b i l i r l e r . Bu h e s a p l a r ü z e r i n d e , s a h i p l e r i serbestçe t a s a r r u f t a bu­
l u n a b i l i r l e r . Bu h e s a p l a r a a i t faizler b a n k a ve m e v d u a t sahibi a r a s ı n d a s e r b e s t ç e
-tespit edilir. A n a p a r a v e faizlerin t r a n s f e r l e r i b a n k a l a r c a kendi k a y n a k l a r m d a n k a r ­
şılanır.
Y u r t d i ş m d a iş y a p a n m ü t e a h h i t l e r i n döviz tevdiat h e s a p l a r ı n d a n k u l l a n d ı k l a ı ı T ü r k L i r a l a n alışı y a p ı l a n döviz m i k t a n m a ş m a m a k k a y d ı y l a aUşı y a p a n b^mka
a r a c ı l ı ğ ı y l a dövize d ö n ü ş t ü r ü l e b i l i r .
Bu h e s a p l a r n e d e n i y l e d o ğ a c a k l e h t e ve a l e y h t e k i k u r f a r k t a n ilgililere a i t t i r .
BOLÜM: e
Dövizli İşlemlerin İzlenmesi
M a d d e 23 — a ) T ü r k i y e ' d e yerleşik kişiler t a r a f ı n d a n o r t a voya u z u n vadeli
o l a r a k y u r t d ı ş ı n d a n s a ğ l a n a n h e r çeşit m e v d u a t , i k r a z ve k r e d i l e r B a k a n l ı k n e z d ı n d e k i -Borç K ü t ü ğ ü - n e k a y ı t ve tescil ettirilmek üzere. Bakanhkç© b e l i r l e n e c e k bihcı
v e b e l g e l e r 10 iş g ü n ü içerisinde B a k a n l ı ğ a gönderilir.
İ k r a z v e k r e d ü e r e . ö z e l l i k l e r i n s g ö r e . b i r e r kod n u m a r a s ı verilip söz k o n u s u
B o r ç K ü t ü ğ ü n e k a y d ı y a p ı l a r a k tescü d u r u m u M®rkez B a n k a s ı n a ve ilgili y e r l e r e
büdirilir.
Bu k o n u d a h e r t ü r l ü u s u l ve esasları tespit «tmeyâ, y a s a k , s ı m r ve k a y ı t l a r
k o y m a y a . Borç K ü t ü ğ ü n e k a y d e t t i r i l m e y e n b o r ç l a n t r a n s f e r e t t i r m e m e y e B a k a n l ı k
yetkindir.
b) B a k a n l ı k y u r t d ı ş ı n d a n k r e i i t e m i n i ve y u r t d ı ş ı n a k r e d i v e r i l m e s i iş­
l e m l e r i n i , k a l k m m a p l a n ı , yıllık p r o g r a m l a r ve P a r a Kredi K u r u l u K a r a r l a r ı n a gö­
r e izler ve dış ö d e m e l e r i n m u n t a z a m y a p ı l m a s ı a ç ı s m d a n , g e r e k l i göı-düğü h a l l e r d e
yıllık dış b o r ç l a n m a limitlerini ve k r e d i t ü r l e r i n i genel o l a r a k v e y a b a n k a l a r itiba­
r i y l e t e s p i t e d e r . b u n l a r a u y u l m a s ı n ı ister, u y m a y a n b a n k a l a r h a k k ı n d a döviz iş­
l e m l e r i n e a r a c ı l ı k e t m e y e t k i l e r i n i k a l d ı r m a ve k ı s ı t l a m a d a h i l g e r e k l i ö n l e m l e r i
alır.
K I S I M : VI
USUL VE MÜŞTEREK H Ü K Ü M L E R
M a d d e 24 —- B a k a n l ı k bu K a r a r ı n t a t b i k a t ı n ı t e m i n e t m e k ve T ü r k p a r a s ı n ı n
k ı y m e t i n i k o r u m a k m a k s a d ı y l a l ü z u m l u g ö r e c e ğ i h e r t ü r l ü t e d b i r i a l m a y a . Kara­
r ı n d i ğ e r m a d d e l e r i n d e k a b u l e d i l e n h a l l e r d ı ş ı n d a k a l u n özel d u r u m l a r ı inceleyip
s o n u ç l a n d ı r m a y a , bu K a r a n n 28. m a d d e s i ile teşkil edilen f o n a B a k a n l ı k ç a belirlon e c e k m i k t a r l a r d a p r i m tahsili s u r e t i y l e istisnai o l a r a k bedelsFz i t h a l izni v(:rmeye.
h a k l ı ve m ü c b i r s e b e p l e r i n v a r l ı ğ ı h a l m d e döviz g e t i r m e s ü r e l e r i n i u z a t m a y a v e doviz g e t i r m e z o r u n l u l u ğ u n u k ı s m e n veya t a m a m e n k a l d ı r m a y a .
Bu K a r a r ı n 3. 4. 7 vo 13 ü n c ü m a d d e l e r i n d e ö n g ö r ü l e n m i k t a r l a n değiş^yniiC
y e yetkilidir.
Bu K a r a r ı n d i ğ e r m a d d e l e r i n d e k a b u l edilen h a l l e r d ı ş ı n d a T ü r k parmı ile
ö d e m e y i s a ğ l a y a n belgelerin ithali, b u belgelerle T ü r k p a r a s ı n ı n i h r a c ı Bakanlı/-):»
önceden iznine bağbdır.
A l a c a ğ m tahsili v e y a d i ğ e r sebeplerle adli v e y a i d a r i m a k a m l a r d a n s a d ı r o)-"c a k y u n d ı ş ı n a döviz t r a n s f e r i n e ve y u r d a m a l i t h a l i n e m ü n c e r i l â m ve karaıdaj ıt.
infazı bu K a r a r h ü k ü m l e r i ç e r ç e v e s i n d e B a k a n l ı k ç a d e ğ e r l e n d i r i l i p s o n u ç l a n d ı n h ı
M a d d e 25 — K a m b i y o d e n e t i m i n e yetkili e l e m a n l a r ile K a m b i y o M ü d ü r l ü l : leri ( K a m b i y o M u r a k a b e Meıx:lleri) t a r a f ı n d a n y a p ı l a n d e n e t l e m e l e r d e bu K a r a r d a
ö n g ö r ü l e n i ş l e m l e r i ifa e d e n kişilerden, i ş l e m l e r i n d o K a r a r a a y k ı r ı l ı k l a r tespit edi­
l e n l e r n e / c l i n d e C e z a M u h a k e m e l e r i Usulü K a n u n u n u n z a b ı t ve a r a m a h a k k ı n d a k i
hükümleri uygulanır. .
D e v l ö t d a i r e ve m ü e s s e s e l e r i ile T ü r k i y e ' d e k i g e r ç e k ve tüzel kişiler (özel ka­
n u n v e a n l a t m a l a r g e r e ğ i n c e d o k u n u l m a z h k l a n t a n ı n a n l a r h a r i ç ) bu K a r a r k o n u ­
s u n a g i r e n işlerin m u r a k a b e s i için y u k a n d a yazılı yetkili d e n e t i m e l e m a n l a n m n ve
m e r c i l e r i n i n i s t e y e c e k l e r i bilgileri v e r m e y e , e v r a k v e d e f t e r l e r i i b r a z e t m e y e mec­
b u r d u r l a r . D i ğ e r y a n d a n B a k a n U k . bu gibi kişilerin f a a l i y e t l e r i n i k ı s m e n v e y a t a m a ­
men, g e ç i c i v e y a s ü r e k l i o l a r a k d u r d u r m a y a v e y a m ü t e a k i p i ş l e n ü e r i t e m i n a t a b a ğ ­
l a m a y a , g e r e k t i ğ i n d e bu t e m i n a t l a r ı k ı s m e n v e y a t a m a m e n H a z i n e ' y e gelir y a z m a ­
y a v e y a h a k l ı v e m ü c b i r s e b e p l e r i n m e v c u d i y e t i h a l i n d e t e m i n a t ı k a l d ı r m a y a yel»
. küidir.
B a n k a l a r v e ilgili k u m l u ş l ü r M e r k e z B a n k a s ı n c a i s t e n e c e k döviz işlemlerine
ilişkin h e r t ü r l ü istatistik! bilgileri v e r m e k l e y ü k ü m l ü d ü r l e r . M e r k e z B a n k a s ı ban­
k a l a r d a k o n u y l a ilgili i n c e l e m e l e r y a p m a y a yetkilidir. Bu k a r a r d a belirtilen y ü k ü m ­
lülükleri yerine getirmeyen b a n k a l a r m kambiyo işlemlerine a r a c ı h k etme yetkileri
M e r k e z B a n k a s r n m teklifi ü z e r i n e B a k a n l ı k ç a k ı s m e n v e y a t a m a m e n k a l d ı n i a b i l i r .
UhĞdB 20 — T ü r k Parasınun K ı y m e i m i K o r u m a H a k k ı n d a k i 30 &ayüı K a r a r l a
bü K a r a r a e k o l a r a k y a y ı m l a n a c a k k a r a r l a r d a ve bunlaj^a ilişkin t e b l i ğ l e r d e b e ü r t i len. h a k d o ğ u r u c u ve h a k d ü ş ü r ü c ü ve u y u l m a m a s ı a y k ı r ı l ı k o l u ş t u r a n s ü r e l e r i n hetepîanmasmda.
i ş l e m i n y a p d d i ğ ı gün hes&ba. k a t ı l m a z .
A n c a k , h e s a p l a n a c a k s ü r e l e r i n son g ü n ü r e s m i t a ü l e r a s t l a r s a , s ü r e l e r r e s m i
l a t i y İzleyen İlk iş g t m ü n ü n ç a l ı ş m a s a a t i s o n u n d a biter.
M a d d e 27 Türkiye'de faaliyetle bulunan b^ınkalar ve yeikili müesseseler döviz alışlarında " ' D ö ­
viz alım bclüesi^' döviz sausLınnda - D ö v i z salın, belcesi" düzenlemek zorundadırlar.
Bu b e l g e l e r ile ilgiU o l a r a k şekle, ui^ule ve e s a s a ilişkin h ü k ü m l e r M e r k e z Bankası'nca belirlenir.
KISIM : VII
Ç E Ş İ T U HÜKÜMLER
M a d d e 2B —
M a d d e 29 — Bu K a r a r ile h a l e n y ü r ü r l ü k l e b u l u n a n T ü r k P a r a s ı n ı n K ı y m e ­
tini K o r u m a K a r a r ve Tebliğleri ve dış k r e d i l e r i n tasfiyesine ilişkin m e v z u a t uyar m c a tahsili g e r e k e n a l a c a k l a r h a k k m d ^ 6183 sayılı A m m e A l u c a k l a n n m TcıhsiJ
Usulü Hakkında K a n u n hükümleri uygulanır.
Geçici M a d d e 1 — Y ü r ü r l ü k t e n k a l d ı r ı l a n K a r a r l a r h ü k ü m l e r i n e göre başla­
m ı ş o l a n işlemler, ilgili K a r a r l a r h ü k ü m l e r i n e t a b i d i r . A n c a k a k s i n e bir h ü k ü m ol­
m a d ı k ç a , b u K a r a r m ilgililer lehine olan h ü k ü m l e r i u y g u l a n ı r .
Bu K a r a r ı n y ü r ü r l ü ğ e g i r m e s i n d e n ö n c e 1567 s a y ıh K a n u n a göre y a y ı m l a n a n
K a r a r ve tebliğlere a y k m o l u p d a bu K a r a r a a y k ı n o l m a y a n fiillerden dolayı baş­
l a m ı ş b u l u n a n h e r t ü r l ü t a k i b a t d u r d u r u l u r ve g e r i a l ı n ı r .
Y ü r ü r l ü k t e n k a l d ı r ı l a n m e v z u a t l a İlgili o l a r a k o r t a y a çıkabilecek
sorunlar
Bakanlıkça çözümlenir.
Geçici M a d d e 2 — Y ü r ü r l ü k t e n k a l d ı r ı l a n 17 ve 25 sayılı K a r a r l a r k a p s a m ı n ­
d a k i i h r a c a t işlemleri n e d e n i y l e ö d e n m e s i
g e r e k e n k u r f a r k l a r ı n ı n Özel H e s a b a
tahsiline devam olunur.
M ü l g a 17, 18 ve 25 Sayılı K a r a r l a r k a p s a m ı n d a k i bu K a r a r ı n yayımı t a r i h i
itibariyle mevcut ;
a) G ö r ü n m e y e n işlemler n e d e n i y l e o l u ş a n k u r f a r k t a n ;
b)
Y u r t d ı ş m d a dovizü özel ö ğ r e n c i o l a r a k o k u y a n ö g r e n c ü e r l n ödenekle-
rîn'm t r a n s f e r i n e d e n i y l e m e y d a n a gelen k u r f a r k l a r ı ;
çJ 2974 sayılı K a n u n a e k cetvelde s a y ı l a n k u r u m ve k u r u l u ş l a r ı n k u r f a r k
B o r ç l a n veya borç bakiyeleri lerkin edilmiijUr.
b u K a r a ı u ı y a y ı m m d o n ö n c e ö d e n m i ş olan k u r farkları ile b u n l u r u ilişkin
gecik/rıf z a m l a r ı tecil faizleri ve gecikme faizleri i a d e edilmez.
Geçici M a d d e 3 — 8/5854 sayılı K a r a r ı n y a y ı m t a r i h i olan 12/1/Iöe3'deh son­
r a y u r d u i t h a l e d i l m e k istenilen h a z ı r g e m i l e r i n b a y r a k ş a h a d e t n a m e l e r i n i n s ö z
k o n u s u t a r i h t e n ö n c e Konsoloslu k l a n m ı z c a o n a y l a n m ı ş o l m a s ı h a l i n d e bu işlemleı-e m ü l g a 6/5854 sayılı K a r a r h ü k ü m l e r i u y g u l a n ı r .
Geçici M a d d e 4 — M ü l g a 25 s a y ü ı K a r a r U t b i k a t m d a n a z a r a a l ı n m a k ü z e r e ,
g ü m r ü k işlüinleri s ı r a s m d a ilgililer ile g ü m r ü k i d a r e l e r i a r o s m d a ç ı k a n v e ilgiUi e r l e h i n e s ü n u ç l o n o n u y u ş m a z l ı k l a r d a u y u ş m o z h ğ m b a ş l a n g ı ç t a r i h i .ide m a l l a r
fiilon iıhtil o l m u ş s a y ı l ı r ve k u r f a r k l a r ı b u n a g ö r e h e s a p l a n ı r .
Gk>çici M a d d e 5 — Y ü r ü r l ü k t e n k u l d ı n l o n 25 sayılı K a r a n n 4'üncü m a d d e ­
siyle M e r k e z B a n k a s m d a a ç ı l a n *Ozel H e s a p - m işleyişi, k u l i o n ı h ş ı ve tasfiyesine
iiışkin esaslar. Bakanlık tarafuıdan belirlenir.
Geçici M a d d e ti — Y ü r ü r l ü k t e n kaldırılan 25 sayılı K a r a n n 7 h c i m a d d e s i n d e
sözü edilen döviz satışı y a p ı l m ı ş işlemlerle ilgili olup. fiili ithali 28/12/1983 tarihin­
den s o n r a sonuçlandırılacak maUara ilişkin ithalât işlemleri için 29/12/1963 t a r i ­
hine kadar o l u ş a n kur farkları tahsil edilerek, özel h e s a b a devredilir.
Geçici M a d d e 7 — T ü r k ö ğ r e n c i l e r i n i n y a b a n c ı ülkelerde o k u m a l a r ı ile ilgili
Y ö n e t m e l i k h ü k ü m l e r i ç e r ç e v e s i n d e y u r t d ı ş m d a e ğ i t i m y a p a n dövizli özel ö ğ r e n ­
cilerin, gidiş v e d ö n ü ş y o l l u k t a n d ı ş m d a k a k n M e n e k l e r i n l n t r ^ s f e r i n d e
cari
k u r l a r d a n hesaplıman T ü r k O r a s ı tutarl&rımn,
a ) 25/1/196Ü t a r i h i n d e n ö n c e y u r t d ı ş m d a dövizli özel ö ğ r e n c i o l a r a k eğiti­
m e başlamış o l a n l a r için % 40'ı.
b) 12 H a z i r a n 1979 t a r i h i n d e n ö n c e ü n i v e r s i t e eğitimine b a ş l a m ı ş olup. bu
t a r i h t e n ö n c e y a d a s o n r a dövizsiz öğrenciliği tescil e d i l e n l e r d e n 27/8/1961 t a r i h i n e
k a d a r dövizli özel ö ğ r e n c i s t a t ü s ü n ü k a z a n a n l a r için % 40'ı.
cl 2S/İ/19BÜ-27/8/1961 t a r i h l e r i a r a s m d a dövizli özel ö ğ r e n c i o l a r a k e ğ i t i m e
başlamış o l a n l a r için % 20'gi,
d i 28/8/1081 t a r i h i ile 29/12/1963 t a r i h i a r a s ı n d a dövizli özel ö ğ r e n c i olarım'
e ğ i t i m e b a ş l a m ı ş o l a n l a r İçin ise % lO'u.
Özel H e s a p t a n k a r ş ı l a n ı r .
Ek M a d d e — A n o m i n ş i r k e t l e r . S e r m a y e Piyasası K u r u l u n d a n izin aUrul
ş a r t ı y l a t u t a r l a r ı , i h r a ç ve' ö d a m e ş a r t l a n ve h a i z o l a c a k l a r ı d i ğ e r n i t e l i k l e r i '^Ccrniaye P i y a s a s ı K u r u l u n c a b e l i r l e n e c e k k â r ¥6 z a r a r a k a ü l m a h a k k ı v e r e n m a n k u l
d ü ğ e r l e r Ckâr vo z a r a r o r t a k l ı ğ ı belgeleri) ç ı k a r a b i l i r l e r .
E k M a d d e — B u K a r a r v e b u K a r a r a d a y a l ı Tebliğ'lere a y k ı n h a r e k e t ettik­
leri y a p ı l a c a k i n c e l e m e s o n u c u n d a t e s b i t edilen i h r a c a t ç ü a r 3 a y d a n 3 y ı l a k a d a r
i h r a c a t v e i t h a l a t t a n m e n e d i l i r l e r v e y a p ü a n b u işlem R e s m i G a z e t e ' d e y a y m ü a m r .
•KISIM- VIII
Y Ü R Ü R L Ü K HÜKÜMLERİ
M a d d ü 30 — l ü r k P a r a s m m K ı y m e t i n i K o r u m a H a k k m d a 17 S a / ı i ı K a r a » /
ek 7/18015 ve e/Oll sayılı K a r a r l a r ile b u K a r a r l a r a ek K a r a r l a r ve b u n l a r a llişkhi
Tebliğler y ü r ü r l ü k t e d i r .
T ü r k P a r a s m ı n K ı y m e t i n i K o r u m a H a k k m d a k i 28 sayılı K a r a r ile ^
ek 84/7710 sayılı K a r a r y ü r ü r l ü k t e n k a l d m l m ı ş t ı r .
Kwara
M u d d e 31 — Bu K a r a r y a y ı m ı t a r i h i n d e y ü r ü r l ü ğ e girer.
M a d d e 32 — Bu K a t m i H a z i n e v e Dışticaret
Bakan yürütür.
M ü s t e ş w k # m m l^^ı
oldufu
Ekli * T ü r k Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 30 sayılı Kararın Bazı Hükümle­
rinin Değiştirilmesi Hakkında Karar'*ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanı ve Barbakan Vardımcılığı'nın 15/10/1986 tarihli vc 95274 sayılı yazısı Üzerine» 1567 sayılı K a n u n ' u n I inci mad­
desine göre. Bakanlar Kuluru'nca 15/10/1986 tarihinde kararlaştırılmıştır.
K»f%mn EVREN
T Û2AL
T ü r k P a ı m ı e i i i Kıypıeli^ Kdrunii H a k k m d i 30 Sayılı KmrariE Bmm
H i k ü ı n k r i n i ı DeğitlirUmeai H a k k m d a Karar
M a d d e l — Türk Parasınm Kıymetini Koruma Hakkında 30 sayılı Kararın 4 üncü mad­
desinin (e) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
" D ı ş a r ı d a yerleşik kişilere Türkiye'de sattıkları döviz tutarım a ş m a m a k kaydıyla iadeten döviz satışı yapmaya bankalar vc yetkili müesseseler yetkilidir. 100 A B D Doları veya eşiti­
ni a ş m a y a n döviz iadelerinde döviz bozdurulduğunu gösterir belge aranmaz.**
M a d d e 2 — Türk Parasının Kıymetini Koruma H a k k ı n d a 30 sayılı Kararın 6 ncı mad­
desinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
• " D ö v i z e ilişkin işlemler Merkez Bankası*nca belirlenen konvertibl dövizler üzerinden
Merkez Bankası, bankalar vc Bakanhkça tesbit edilen esas ve usullere göre faaliyette bulun­
mak üzere tayin olunan yetkili müesseselercc yapılır. Konvertibl olmayan dövizlerin alış vc sa­
lısında uyulacak esaslar Merkez Bankasınca belirlenir ve ilân ediür.**
M a d d e 3 — Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 30sayılı Karann II i n d mad­
desinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
" B u dövizler kısmen veya tamamen bankalara veya yetkili müesseselere satılabilir, ya­
hut b a n k a l a r d a açılacak döviz hesaplarında tutulabilir."
M a d d e 4 — Türk Parasının Kıymetini Koruma H a k k ı n d a 30 sayılı Kararın 27 nci mad­
desinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
" T ü r k i y e ' d e faaliyette bulunan bankalar ve yetkili müesseseler döviz alışlarında " D ö ­
viz alım belgesi" döviz satışlarında "Döviz satım belgesi" düzenlemek z o r u n d a d ı r l a r . "
M a d d e 5 — Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 6 — Bu Kararı Hazine ve Dış Ticaret Müsıcşarlığı'nın bağlı olduğu Bakan yürütür.
Destekleme ve Fiyat İstikrar F o n u H a k k m d a ekli Karar'm yürürlüğe konulması; Dev­
let Bakanı vc Başbakan Yardımalığı'nın 11/11/1986 tarihli ve 116046 sayılı yazısı üzerine,
2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanunun 2 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu*nca 12/12/1986
tarihinde kararlaştırılmıştır.
T ÛZAL
EVREN
'
Cumhurbaşkanı
Abakan
Destekleme vc Fiyat İstikrar Foeu H a k k m d a K a r a r
M a d d e 1 — Dış ticaretin ülke ekonomisinin yararına düzenlenmesini sağlamak ama­
cıyla m a d d e politikasının takibi vc fiyat istikrarının temini için Merkez Bankasında "Destek­
leme vc^Fiyat İstikrar F o n u " teşkil edilmiştir.
M a d d e 2 — Bu F o n u n k a y n a k l a n m ;
a) Her türlü ürün vc malın ihracmda iç ve dış fiyatlardaki gelişmeler dikkate alınarak
bu m a l l a n n ihraç bedellerinden kilo, adet veya kıymet esasına göre yapılacak prim tahsilat
veya kesintileri. •
b ) H e r tûrlO ithal edilen m a l l a n n (bedelsiz ithalat dahil) C İ F değerinin % 6'sı tuta­
rında y t p d ı c a k p ı i m .tahsilatı.
c)
Bedelsiz ithal işlemlerinden C İ F bedeline kadar tahsil edilecek ek primler.
d) T ü r k Parası Kıymetini K o r u m a Mevzuaü'na göre ihracat işlemlerinde tahsil edile­
cek kur farkları»
c) Türk Parası Kıymetini K o r u m a Hakkında 30 sayılı Karar*la tesis edilen Destekle­
me ve Fiyat İstikrar F o n u ' n u n net varlıkları,
teşkil eder.
Madde 14 — 21/6/1984 tarihli ve 84/8224 sayılı Kararnamenin eki Türk Parasımn Kıy­
metini Koruma H a k k m d a 30 Sayılı K a r a r ' m 28 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
M a d d e 15 — Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
M a d d e 16 — Bu Karar*ı Hazine vc Dış Ticaret Müsteşarbğı'mn bağlı bulunduğu Ba­
kan yürütür.
Karar No.87/11694
Tarihli 13.4.1987
R.Gazete
R^G. T a r i h l i
No.19455
9.5.1987
Ekli ^ T ü r k Parasmm Kıymetini Koruma Hakkında 30 Sayılı Kararan 3 tocû M â d d ^ ı »
nin (a) Fıkrasına Bir Paragraf E y e n m c s î Hakkındaki Karardın yururlujc ^^^J^^^f^^^^^^
Bakanı vc Başbakan Yardımcılığı^mn 3/4/1987 tarihli vc 32150 sayılı yazısı ûzcnnc, W 2 / l f 30
tarihli vc 1567 sayılı Kanun^uE 6258 sayılı K a n u n l a değişik 1 inci maddesine göre, EakâMar
Kurulu*nca 13/4/1987 tarihinde kararlaşurümıştır.
T. ÖZAL
Başbakan
T ü r k PvmftUUB Kıymetini Koruma H a k k ı n d a 30 & y ı l ı Kamr^iB 3 üııdi Maddeslain
(a) F ı k n a A t U r Paragrmf E k k m m o i H a k k u d ı Kmrv
M a d d e 1 — Türk Partsmın Kıymetini Kömtm Hakkında 30 Saydı Karann 3 üncü mad­
desinin (a) f ı k f â a n ı aş&tıdakl paragraf cklennıiştir.
••Türkiye'deki kişiler, Türkiye'deki bankalar kanalıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriycti'ne serbestçe Türk Lirası gönderebilirler.**
M a d d e 2 — Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
M a d d e 3 — Bu Kârar*ı Hazine ve Dış Ticaret Müsteşar lığı *nın bağlı bulunduğu Ba­
kan
yürütür.
E k i l «Tiirk P a r a a m ı n Kıymetim
K o n u n a i - î a k k m d a 30 Sayılı K a r a r d a D e ğ i ­
ş i k l i k Y a p ı l m a s ı n a D a i r İ f a r a r * m y ü r ü r i û g e k o n u l m a s ı ; 20/2/1030 tarihli v e 1567
s a y ı l ı K a n u n u n 8253 aayılâ K ^ u n l a d e ğ i ş i k 1 inci m a d d e s i n e göre» B a k a n l a r Kufutu'nca. 3 / 2 / l 9 a 3 tarUıinde k a j M - l a ş t ı n l m ı ş t ı r .
Kmm EVR£M
Cumhurb^şkmî
T.
ÖZM
T Ü R K PARASININ KIYMETİNİ K O R U M A H A K K İ N D A 30 S A Y I U K A R A R D A
• •
DEĞİŞİKLİK Y A P I L M A S I N A DAİR K A R A R
M a d d e l — T ü r k P a r a s ı n ı n K ı y m e t i n i K o r u m a H a k k ı n d a 30 sayılı K a r a r ı n
S a c l m a d d ^ i n i n İ n c i p a r a g r a f ı a ş a ğ ı d a k i şekilde d e ğ i ş t i r i l m i ş t i r .
- T i c a r i a m a ç l a r l a i h r a ç e d i l e n m a l î a n n b e d e l i n i n , fiili i h r a ç t a r i h i n d e n iti­
b a r e n e n çok 6 ay içinde ihracatçılar', t a r a f ı n d a n y u r d a g e t i r i l e r e k b i r b a n k a y a
s a t ı l m a s ı zoruMuduTo CBu K a r a r ' d a ö n g ö r ü l e n özel h a l l e r ila h a k h v e m ü c b i r sab a b l e r d e n k a y n a k l a n ^ h a l l e r h a r i ç ) , t k i ü h e s a p ilişkisi b u l u n a n ü l k e l e r e y a p ı l a n
i h r a c a t a ilişkin u s û l v e e s a s l a r B a k a n l ı k ç a d ü z e n l e n i r .
Ancak?
a ) ^ z k o n u s u i h r a c a t d ö v i z l e r i n i n e n a z % 80'inln fiili i h r a ç t a r i h i n d e n iti»
b a r a n 3 â y içerisinde g e t i r i l e r e k b i r b a n i c a y a s a t ı l m a s ı h a l i n d e b a k i y e % 20'sine
i ö k ^ û l ecfen kısnu û z e r i n d a i h r a c a ^ s e r b e s t ç e t a s a r m f « i e b i ü r .
b ) Ihı^acat bedelinin fiili i h r a ç t a r i h i n d e n i t i b a r e n 3 a y d a n s o n r a y u r d a ge­
tirilmesi
h a l i n d e t a m a m ı m n yetkili b a n k a l a r a s a t ı l m a s ı z o r u n l u d u r . ^
M a d d e 2 — T ü r k P a r a s ı m n K ı y m e t i n i K o r u m a H a k k m d a 30 s a y ı h K a r a r a
a ş a ğ ı d a k i m a d d e eMenmiştir.
E k M a d d e — Bu K a r a r v a b u K a r a r a d a y a l ı Tebliğ'lera a y k ı n h a r e k e t ettik­
l e r i y a p ı l a c a k i n c e l e m e s o n u c u n d a tesbit edilen i h r a c a t ç ı l a r 3 a y d a n 3 y ı l a k a d a r
i h r a c a t v e i t h a l a t t a n m e n e d i l i r l e r ve y a p ı l a n b u işlem R e s m i G a z e t e ' d e y a y ı m l a n ı r .
G ^ i c i M a d d e — T i c a r i a m a ç l a r l a i h r a ç edilen m a l l a r m , s ü r e s i i ç e r i s i n d e ge­
t i r i l m e y e n bedellerinin, b u K a r a r ' m y a y ı m ı t a r i h i n d e n i t i b a r e n 30 g ü n i ç e r i s i n d e
y u r d a g e t i r i l m e s i h a l i n d e M e r k e z B a n k a s ı c a r i alış k u r u n d a n a h m ı y a p ı l ı r .
A n c a k . K a r a r ' m y ü r ü r l ü ğ e g i r d i ğ i tr-rihi izleyen o n u n c u g ü n d e n İ t i b a r e n ya­
p ı l a c a k a k m l a r d a , o n u n c u g ü n d e n a U m ı n y a p ı l d ı ğ ı t a r i h e k a d a r g e ç e n h e r g ü n için
% 0.5 o r a n m d a kesinti y a p ı l a r a k D e s t e k l e m e v e Fiyat İ s t i k r a r F o n u ' n a a k t a n b r .
B u şekilde alımı y a p ı l a n i h r a c a t t a a h h ü t h e s a p l a n y l a ilgili o l a r a k k a m b i y o
m u r ^ a b e mercilerince takibat yapılmaz.
M a d d e 3 — Bu K a r a r y a y ı m ı t a r i h i n d e yüıiirlüğe girer.
Bakan
M a d d e 4 — Bu K a r a r ' ı H a z i n e ve DıJ T i c a r e t M ü s t e ş a r h ğ ı ' m n b a ğ l ı o l d u ğ u
yürütür.
KISIM
11
Bölüm
3
TÜRK PAPASININ KIYMETİNİ KORUMA .HAKKI.NDÂ
30 SAYILI KARARA İ L İ Ş K İ N
TEBLİĞLER
Karar No.88/12628
Tarihi: 15.2.1988
R.Gazete No.19739
R.G. Tarihi: 28.2.1988
Ekli " T ü r k Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 30 Sayılı K a r a r ' d a Değişiklik Ya­
pılması H a k k ı n d a Karar*'in yürürlüğe konulması; 20/2/1930 Urihli ve 1567 sayılı K a n u n ' u n
6258 saydı Kanunla değişik 1 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu*nca 15/2/1988 tarihinde
karariaşünlmışUf.
Km\9r EVREN
1.Û2AL
T ü r k P a m B u ı n Kjymellııî K e r u m ı Hakkında 30 Sayıh Kırmr^da
Değişiklik Y ı p ı l m a i i n t Dair Karar
M a d d e 1 — T ü r k Parasının Kıymetini Koruma H^Jckında 30 Sayılı Karar*m 16 ncı mad­
desinin 3 üncü paragrafının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
" a ) T ü r k i y e ' d e yerleşik kişilere satışında, Maliye ve G ü m r ü k Bakanlığı*nca yetkili kı­
lınacak vergi inceleme elemanları marifetiyle belirlenecek rayiç bedelin Merkez Bankasında
bloke edilmesi kaydıyla, tescil işlemi tapu sicil muhafızlıklarınca yapılır.'*
M a d d e 2 — Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
M a d d e 3 — Bu Karar*ı Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Bakan
yürütür.
Devlet B a k a n ı ve B a ş b a k a n Y a r d ı m c ı l ı ğ ı ' n d a n :
T ü r k P a r a s m m K ı y m e t i n i K o r u m a H a k k ı n d a 30 S a p h K a r a r ' a İlişkin Tebliğ
S a y ı : 84-30/1
T ü r k P a r a s m m K ı y m e t i n i K o r u m a H a k k ı n d a 30 S a y ı h K a r a r g e r e ğ i n c e tes­
piti B a k a n l ı ğ a b ı r a k ı l a n k o n u l a r d a ve diğer açıklayıcı h u s u s l a r d a u y u l m a s ı gere­
ken u s u l e ve e s a s a i h ş k i n h ü k ü m l e r b u T e b l i ğ ' d e a ç ı k l a n m ı ş t ı r .
BÖLÜM : I
TÜRK P A R A S I . DÖVİZ. KIYMETLİ M A D E N . TAŞ VE EŞYALARA
. İLÎŞKIN HÜKÜMLER
M a d d e 1 - U l u s l a r a r a s ı p i y a s a l a r ve ülke e k o n o m i s i n d e k i g e l i ş m e l e r d i k k a t e
a l m a r a k , y a b a n c ı p a r a l a r m v e a l t ı m n T ü r k P a r a s ı k a r ş ı s ı n d a k i değeri, M e r k e z Ban­
k a s ı n c a belirlenecek u s u l ve e s a s l a r çerçevesinde i l â n o l u n u r .
M e r k e z B a n k a s ı T ü r k P a r a s ı m n değerini p i y a s a ş a r t l a r m a göre belirleyebil­
m e k için g e r e k l i ö n l e m l e r i a l ı r ve u l u s l a r a r a s ı p i y a s a l a r d a döviz ve T ü r k P a r a s ı ile
ile ilgili i ş l e m l e r y a p a b i l i r .
M a d d e 2 — B a n k a l a r ı n nezdJerinde b u l u n d u r a b i l e c e k l e r i döviz m e v c u t l a n nın tesbitino ilişkin u s u l l e r t a a h h ü t l e r de n a z a n i t i b a r a a l ı n a r a k M e r k e z B a n k a s ı ' n c a
belirlenir.
M e r k e z B a n k a s ı b a n k a l a r d a n y u k a n d a belirtilen h u s u s l a r l a ilgili h e r türlü
bilgiyi isteyebilir.
M a d d e 3 — İ ş l e n m e m i ş a l t m m Türkiye'ye i t h a l ve T ü r k i y e ' d e n i h r a c ı M e r k e z
Bankası'nca yapılabilir.
İ ş l e n m i ş k ı y m e t l i m a d e n l e r , kıymetli t a ş l a r ve k ı y m e t l i e ş y a l a n n t i c a r i a m a ç ­
l a r l a T ü r k i y e ' y e i t h a l i ve T ü r k i y e ' d e n ihracı i t h a l a t v e i h r a c a t rejimleri e s a s l a r ı n a
tabidir.
A n c a k , i ş l e n m e m i ş k ı y m e t l i m a d e n v e / v e y a k ı y m e t l i t a ş l a r m T ü r k i y e ' d e iş­
l e n d i k t e n s o n r a y u r t d ı ş m a i h r a c ı a ş a ğ ı d a k i esasletra t a b i d i r .
a ) İ ş l e n m i ş k ı y m e t l i m a d e n , kıymetli taş ve k ı y m e t l i e ş y a İhracı. İlgililerce
i h r a ç edilecek e ş y a n ı n i h t i v a ettiği kıymetli m a d e n v e / v e y a kıymetli t a ş l a r m ih­
r a ç t a n ö n c e T ü r k i y e ' y e getirilmesi ş a r t ı y l a yapılabilir.
İ h r a c a t b e d e l l e r i n i n g a y r i k a b i l i r ü c u a k r e d i t i f v e y a p e ş i n döviz o l a r a k gel­
mesi h a l i n d e . D a r p h a n e v e D a m g a M a t b a a s ı G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü bu dövizleri kull a n d ı r t a r a k ilgililere k ı y m e t l i m a d e n ve kıymetli t a ş ithali için gerekli izni verebilü-.
b) işçilik b e d e l l e r i n i n döviz o l a r a k y u r d a g e t i r i l m e s i h a l i n d e , ilgililerce b u
d ö v i z l e r i n , k ı y m e t l i m a d e n i t h a l i n d e de k u l l a n ı l m a s ı m ü m k ü n d ü r .
c) K ı y m e t l i e ş y a i h r a c ı n d a k u l l a n ı l m a k ü z e r e g e l e n k ı y m e t l i m a d e n v e / v e y a
k ı y m e t l i t a ş l a r ilgililerin t a l e b i ü z e r i n e g ü m r ü k i d a r e l e r i t a r a f ı n d a n y a l n ı z c a D a r p ­
h a n e v e D a m g a M a t b a a s ı G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü v e y a e m r i n e teslim edilebilir.
G ü m r ü k i d a r e l e r i . D a r p h a n e ve D a m g a M a t b a a s ı G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü n c e dü­
z e n l e n e n i h r a ç izinlerine d a y a n ı l a r a k y a p t ı k l a r ı çıkış i ş l e m l e r i n d e g ü m r ü k çıkış
b e y a n n a m e s i ile i h r a ç i z n i n i n onaylı b i r e r ö r n e k l e r i n i i h r a c a t ç ı y a verir, b i r d i ğ e r
örneğini D a r p h a n e ve D a m g a Matbaası Genel M ü d ü r l ü ğ ü n e gönderir.
d) Bu k o n u d a k i m ü r a c a a t l a r a , d e ğ e r l e n d i r m e ve fiyat u y g u n l u ğ u n a e k s p e r ­
tize, dövizli i ş l e m l e r d e kıymetli m a d e n v e / v e y a t a ş İthaline, i h r a ç izin belgesi v e
i h r a c a t i ş l e m i n e . İ h r a c a t karşılığı gelen k ı y m e t l i m a d e n v o / v e y a t a ş l a r ı n t e s l i m i n e ,
geçici i h r a c a t a , fire v e işçilik bedelleri ile k ı y m e t l i m a d e n İthaline ve s a i r h u s u s ­
l a r a ilişkin a y r ı n t ı l a r B a k a n l ı ğ ı n g ö r ü ş ü a l m a r a k D a r p h a n e ve D a m g a M a t b a a s ı G e ­
n e l M ü d ü r l ü ğ ü n c e belirlenir.
BÖLÜM : II
İ H R A C A T A İLİŞKİN H Ü K Ü M L E R
M a d d e 4 — T ü r k i y e ' d e n i h r a c a t , İ h r a c a t Rejimi K a r a r ı . İ h r a c a t Yönetmelik­
leri v e tebliğleri İle b u k o n u d a verilecek t a l i m a t l a r v e i h r a c a t ç ı 1le alıcı a r a s ı n d a k i
anlaşmalara uygun olarak yürütülür.
K a m b i y o i ş l e m l e r i n e ilişkin h u s u s l a r , T ü r k P a r a s ı n ı n Kıymetini K o r u m a H a k ­
k ı n d a k i K a r a r l a r v e b u J C a r a r l a r a İlişkin t e b l i ğ l e r ç e r ç e v e s i n d e yapılır.
Akreditif ve vesaik mukabili ödeme şekilli veya vesaikin bedelsiz teslimi yoluyla yapı­
lan ihracatta, konsinyasyon ve müşterek hetap yoluyla yapılan ihracatta, uluslararası sergi ve
fuarlar ile T ü r k ihraç ürünleri sergilerinde ve T ü r k haftalarındaki mal saiışlannda, yurtiçinde
ve dışında serbest bölge ve gümrüksüz a n t r e p o l a r d a n yapılan ihracatta, önceden döviz tahsisi
suretiyle yapılan transit ticarette» kesin satışı m ü t e a k i p yurtdışında işlem gördükten sonra alı­
cısına teslim edileni malların ihracı ile geçici olarak ihr^ç edilen malların kesin olarak ihracın­
da mal bedeli d ö t i z l a i n yurda getirilme sürelerinin başlangıcına ve ihracatla ilgili diğer
konulardaki usul ve şekle ilişkin hususlar Merkez Bankasınca tesbit edilir.
Kredili i h r a c a u a , bir ila iki yıl arasında vadeli salıklarda FOR bedelin
lO'unun, d a h a
uzun vadeli satıhlarda ise F O B bedelinin % 2Û'sinin fiili ihraç tarihinden itibaren 6 ay içinde,
peşinat dışında kafan kısmın lama'nunm kredili satış sözleşmesinde belirtilen süreler içinde yurda
gtiirÜmcs'ı ve bir bankaya satılması zorunludur. Fiili ihraç tarihinden itibaren üç ay içinde yurd.ı
getirilen dövizleılc ilgili olarak diğer ihracat bedeli dövizlere ilişkin mevzuat hükümleri uygula(iır.
Kitap, gazete, m e c m u a , pul ihracı ile yurtdışında iş yapan müteahhit firmalarca Ba
kanlıklan izin atmak suretiyle yapılan ilıracatta dövizlerin yurda getirilme ve bankaya s ü u î n u
süresi bir yıldır.
Kredili i h r a c a t ı n p e ş i n a t d ı ş m d a k a l a n k ı s m ı kredili satış sözleşmesinde bo-l i r t ü o n s ü r e l e r içinde
Y u r d a g e t i r i l m e s i ve b a n k a l a r a s a t ı l m a s ı z o r u n l u d u r .
Bu s ü r e l e r i n b a ş l a n g ı c ı ve i h r a c a t l a ilgili d i ğ e r k o n u l a r d a k i u s u l vc şekiD
ait h u s u s l a r M e r k e z B a n k a s ı ' n c a tesbit edilir.
H e r i h r a c a t p a r t i s i n d e o l m a k ü z e r e , b a n k a l a r 1.000,— ABD dolarını. M e r k e z
Bfirücası 1 0 . 0 0 0 . — ABD d o l a r ı n ı a ş m a m a k ü z e r e y u r d a getirilmesi z o r u n l u olan Ihnvc a t b e d e l i n i n ^ l ü ' u n a k a d a r açık olan h e s a p l a r d a döviz g e t i r m e y ü k ü n ü u l ü ^ v ı i i ü
k s s m e n v e y a t a m a m e n k a l d ı r m a y a belge a r a n m a d ı k a y d ı y l a yetkilidir.
Bu m i k t a r ı n ü z e r i n d e k i talepleri i n c e l e y i p s o n u ç l a n d ı r m a y a ^^ksıihk
yeüfiBOLÜM : m
İTHALATA İLİŞKİN HÜKÜMLER
M a d d e 5 — T ü r k i y e ' y e i t h a l a t . İ t h a l a t Rejimi K a r a n , İ t h a l a t Y ö n e t m e l i k l e r i
VB tebliğleri ile b u k o n u d a v e r i l e c e k t a l i m a t l a r l a y ü r ü t ü l ü r . K a m b i y o i ş l e m l e r i n e
ilişkin h u s u s l a r T ü r k P a r a s ı n ı n K ı y m e t i n i K o r u m a H a k k ı n d a k i K a r a r l a r ve b u K a ­
r a r l a r a ilişkin tebliğler ç e r ç e v e s i n d e yapılır.
i t h a l a t bedelleri i t h a l a t a a r a c ı h k e d e n b a n k a l a r m kendi k a y n a k l a r ı n d a n , ban­
kacılık t e a m ü l l e r i n e ve alıcı ile satıcı a r a s m d a k i a n l a ş m a l a r a u y g u n o l a r a k a k r e d i -
tifli, v e s a i k m u k a b i l i , m a l m u k a b i l i v e y a k a b u l k r e d i l i ö d e m e şekillerine g ö r e ödenir.
K ı s m e n peşin ödemeye ilişkin h ü k ü m l e r saklıdır. İ t h a l a t h e s a p l a n n m akreditiHi
v e y a vesaik m u k a b i l i ö d e m e ş e k i l l e r i n d e 3 ay içinde, m a l m u k a b i l i ş e k l i n d e ise 2
a y içinde k a p a t ı l m a s ı z o r u n l u d u r .
Bu s ü r e l e r i n başlangıcı v e i t h a l a t l a ilgili d i ğ e r k o n u l a r d a k i usul ve ş e k l e ait
h u s u s l a r M e r k e z B a n k a s ı n c a tesbit edilir.
M e r k e z Bankası, h e r işlem i t i b a r i y l e 5.000,— ABD d o l a r ı n a k a d a r açık i t h a l a t
h e s a p l a r ı n ı ; m ü c b i r s e b e p h a l l e r i n i b e l i r l e y e n belgelere d a y a n ı l a r a k k a p a t a b i l i r .
Bu m i k t a n a ş a n açık i t h a l a t h e s a p l a n n m k ı s m e n v e y a t a m a m e n t e r k i n i m
İlişkin talepler, a y n ı s e b e p l e r i n m e v c u d i y e t i h a l i n d e M e r k e z B a n k a s ı n c a B a k a n h ğ a
i n t i k a l ettirilir.
BÖLÜM : I V
SERMAYE HAREKETLERİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER
T ü r k i y e ' y e gelecek y a b a n a s e r m a y e :
M a d d e e — D ı ş a n d a yerleşik kişilerin Türkiye'de y a t m m yapmaları, ortakhğm k a t ı l m a l a n , ticari f a a l i y e t t e b u l u n m a l a n . b ü r o , temsilcilik, a c e n t a k u r m a l a n
için b u Tebliğ e k i n d e ( E k : l) belirtilen b e l g e l e r l e B a k a n l ı ğ a m ü r a c a a t edilir.
Bunlardan;
a) ' İ t h a l a t , i h r a c a t , m ü m e s s i l l i k , ü l k e İçi ve dışı h e r t ü r l ü ticari f a a l i y e t l e r
ile h e r t ü r l ü m ü ş a v i r l i k v e s e r v i s h i z m e t l e r i v e b e n z e r i a l a n l a r d a faaliyet g ö s t e r e ­
c e k şirketlerde, d ı ş a n d a y e r l e ş i k kişi v e k u r u l u k l a r ı n getirecekleri s e r m a y e n i n as­
g a r i 50.000 ABD d o l a n d e ğ e r i n d e olması k a y d ı y l a ,
b ) Sınai v e ü r e t i m e d ö n ü k f a a l i y e t l e r d e b u l u n a c a k şirketlerin yıllık g e n e l
teşvik m e v z u a t m d a n y a r a r l a n m a d a n y a p a c a k l w l y a t ı n m l a r a , t o p l a m y a ü n m m asg a r i % 50'sinin ö z k a y n a k l a r d a n k a r ş ı l a n m a s ı v e d ı ş a n d a yerleşik kişi ve k u r u l u ş t a u n getireceği s e r m a y e n i n a s g a r i 50.000 ABD d o l a n d e ğ e r i n d e olması k a y d ı y l a ,
c) T ü r k i y e ' d e m a l v e h i z m e t ü r e t i m i ile ilgili faaliyetlerde b u l ı m a n m e v c u t
ş i r k e t l e r i n h i s s e s e n e t l e r i n i n h i s s e s e n e d i b o r s a s ı o l u ş m u ş ise b o r s a fiyatı ü z e r i n ­
den, y o k s a B a k a n l ı k ç a y a p ı l a c a k d e ğ e r l e n d i r m e neticesi m a k u l satış fiyatı ü z e r i n ­
den, d i b a n d a yerleşik kişi ve k u r u l u ş l a r ı n v e y a 17 ve 28 sayılı K a r a r ve b e n z e r mev­
z u a t a d a y a n a r a k d a h a ö n c e T ü r k i y e ' d e k u r u l m u ş v e y a b u tebliğ ç e r ç e v e s i n d e 30
sayılı K a r a r a g ö r e k u r u l a c a k ş i r k e t l e r c e s a t m a h n m a s m a . d ı ş a n d a yerleşik kişi ve
k u r u l u ş î a n n ödeyeceği t o p l a m bedelin M g « i 5ö.(M> ABD d o l a n d e ğ e r i n d e
oimmı
kaydıyla,
d) D ı ş a n d a yerleşik kişi ve k u r u l u ş l a r d a n ş u b e , temsilcilik, a c e n t a v e i r t i b a t
bürosu k u r m a k isteyenlere her türlü m a s r a f l a n n m y u r t dışından karşılanması ve
h i ç b i r şekilde k â r ve b e n z e r i t r a n s f e r t a l e b i n d e b u l u n m a m a l a n k a y d ı y l a .
B a k a n l ı k ç a izin v e r i l i r .
P a t e n t . L i s a n s ve K n o w - H o w A M a ş m a İ M i :
M a d d e 7 — Bu Tebliğ k a p s a m m d a P a t e n t , l i s a n s , k n o w - h o w ve b e n z e r i g a y r i
m a d d i h a k l a r ı n i t h a l i n e B a k a n h k ç a izin verilir.
B u hakların k u l l a n ı l m a s ı k a r ş ı l ı ğ ı n d a ödenecek ü c r e t î a i n döviz i z n i n e bağl^'-^
mmı M e r k e z B M i k a s m c a , t r a n s f e r i B ^ ı l a İ M r a y a p ü ı r .
Söz k o n u s u g a y r i m a d d i h a k l a r ı n i t h a l i y l e ilgili o l a r a k B a k a n l ı ğ a y a p ı l a c a k
mûTBoaat, a n l a ş m a n ı n i M İ a ^ Ue
projesi we y e r l i ş i r k e t i n o n a y h b ü a n ç o s u ©k-
T e m e t t ü - K â r ve S e r m a y e P a y m m Y u r t D ı ş m a T r a n s f e r i :
Madde 8 — Bu Tebliğ çerçevesinde Bakanlıktan yatırım izni almış olan dışa­
rıda yerleşik kişi ve kuruluşların aşağıda yer alan h a k l a n yurt dışına transfer edi­
lir.
a) Şirketin verilen izin çerçevesinde faaliyetleri neticesinde elde edilen net
temettü v e / v e y a kârlardan paylarına isabet eden kısım.
b)
Şirketin tasfiyesi s ı r a s m d a paylarına d ü ş e n
aktiflerden n a k d e d ö n ü ş e n
kısımlar, '
•
c) S e r m a y e paylarım kısmen veya t a m a m e n s a t a r a k hisse senedi borsası o l u ş ­
m u ş ise borsa fiyatı üzerinden yoksa Bakanlıkça y a p ı l a c a k değerlendirme neticesi
makul satış fiyatı üzerinden elde ettikleri hasılat.
Madde 9 — Bu Tebliğ çerçevesinde Türkiye'de faaliyette bulunan müteşeb­
bislere ait kâr, temettü v e benzeri transfer istekleri ilgililerin talebi üzerine b a n k a ­
larca bekletilmeksizin yapılır.
Ancak, yapılacak transferlerden önce bankalar ilgililerden aşağıdaki (dönemi­
n e ait) yazıb belgelerden ikişer örnek alarak birini M e r k e z Bankası îdare Merkezine,
diğerini ise Bakanlığa gönderirler:
1) Vergi Dairesinden o n a y h Vergi Beyannameleri.
2) V e r g i Dairesinden o n a y h bilanço v e Kâr-Zarar hesabı.
3) Vergi t a h a k k u k v e / v e y a tahsil fişleri.
4) Kar tevzi tablosu.
Madde 1 0 . — S e r m a y e paylarının kısmen v e y a t a m a m e n s a t ı ş v e / v e y a tasfi­
yesi bedelleri ise Bakanlığın yapacağı v e y a yaptıracağı i n c e l e m e s o n u c u n d a vere­
ceği m ü s a a d e çerçevesinde gereken meblağın döviz i z n i n e b a ğ l a n m a s ı Merkez Ban­
kasınca bekletilmeksizin yapılır.
Temettü-KAr v e y a S e r m a y e Payının Türkiye'de k u l l a n ı l m a s ı :
Madde 11 — Bu Tebliğ çerçevesinde Türkiye'de faaliyette b u l u n a n şirketler­
deki dışarıda yerleşik kişi ve kuruluşlarm elde ettikleri temettü ve k â r l a r ile ser­
maye p a y l a r m m k ı s m e n v e y a tamamen satılması n e d e n i y l e elde ettikleri hasılat ta­
lep halinde B a k a n b ğ ı n izni ile sermayeye ilave edilebileceği gibi bu Tebliğ çerçeve­
sinde diğer işletmelere v e alanlara da. hiçbir fiktif transfer işlemine gerek kalmaks izm yatırılabilir.
'
Yabancı Personel Çalıştırma İzni:
Madde 12
Bu Tebliğ çerçevesinde k u r u l m u ş v e y a kurulacak d ı ş a n d a yer­
leşik kişi v e kuruluşların ortak olduğu şirketlerin y a t ı n m v e işlenme dönemlerinde
yabancı ortak v e y a o n u n temsilcileri ile işletmenin verimli işletilmesi için gerekli
personelin çahşma izinleri B a k a n h k ç a verilir.
Transfer Garanti Ş e r h i :
Madde 13 — Bu Tebliğ hükümlerine göre kurulacak şirketlerde dışarıda yer­
leşik kişi v e kuruluşlarm p a y m ı temsilen çıkarılan ve şirket pay defterinde kayıth
bulunan n a m a y a z ı h hisse senetleri veya m u v a k k a t makbuzların üzerine bu his­
selere isabet edecek temettüler ile kâr v e y a bunların s a t ı ş m d a n doğan hasılattan,
sahiplerine isabet eden miktarlarm bankalarca v e / v e y a Merkez Bankasınca trans­
fer edileceğine dair Hazine ve Dışticaret M ü s t e ş a r h ğ m c a garanti şerhi vurulur.
Bu garantileri haiz hisse- senetleri v e y a m u v a k k a t makbuzlar. B a k a n l ı g m bil­
gisi dahilinde olmak kaydıyla yurt dışında v e yurt i ç i n d e serbestçe tedavül eder.
Ancak; b u hisselerin v e y a m u v a k k a t m a k b u z l a r m y u r t içinde yerleştik: gerçek v e
tüzel kişilere satışı halinde satış fiyatı hisse senedi borsası oluşmuş ise^borsa fiyatı
esas ahnu-, y o k s a B a k a n h k ç a t e s b i t edilir. Bu d u r u m d a garanti şerhlerinin iptaU
için Bakanlığa b e l g e l e r i n ibrazı mecburidir.
Getirilecek Ayni Sermayenin Eksj^rtizi:
Madde 14 — Bu Tebliğ çerçevesinde Türkiye'de yatırım vc ticari fa^liyoUcrdo
bulunacak yurt dışında yerleşik kişi ve kuruluşlar ilgili m e v z u a t ve bu Tebliğ çerçe­
vesinde s e r m a y e paylarmı ayni sermaye olarak getirebilirler.
Ayni s e r m a y e olarak getirilen malzemenin d e ğ e r tesbitinde, ithal edilecek malremelerle ilgili olarak Bakanlığın gümrüklere hitaben yazacağı itiıal m ü s a a d e s i n i n
tarihindeki Merkez B a n k a s m c a uygulanan cari döviz ahş kuru tatbik olunur.
Yurt dışında yerleşik kişi ve kuruluşların Bakanlığın izni çerçevesinde ayni
s e r m a y e ve dış kredilerle ithal «dilecek m a l z e m e l e r ekspertize tabidir. Ekspertiz
işlemleri tesis bazında, montaj işlemleri tamamlandıktan s o n r a işletmeye a l ı n m a d a n
önce yapılır.
Sakh Hükümler:
Madde 15 — 17 v e 2ö s a y ıh Karar ile benzer m e v z u a t a göre bu Tebliğ ya­
yımından Önce verilen İzinlerdeki lehte hükümler saklıdır.
M a d d e 16 — Dışarıda yerleşik kişilerin mevcut m e v z u a t ç e r ç e v e s i n d e bloke
edilmiş p a r a l a n n m bu Tebliğ çerçevesinde kurulacak şirketlerde yabancı
ortak
payı olarak kullanılmasına Bakanlıkça aşağıdaki şekilde izin verilir-:
a) Sözkonusu paralar, döviz olarak elde edilen kazançların blokesi ise. ay­
nen ku İlandın hr.
b) Dağıtılmış Türk Lirası kazançlardan do^an bloke ise. toplam bloke paral a n n asgari
50 si kadar dövizin nakdi olarak g e t i r i l m e s i zorunludur.
Bilgi Verme :
Madde 17 — Bu Tebliğ hükümlerine g ö r e izin verilen ve bundan önce izin al­
mış olan yabancı s e r m a y e iştiraki! kuruluşlar her yıl en gCfÇ Mayıs a v i n a kadar,
önceki yıİH ait ortaklar genel kuruluna sunulan faaliyet raporu, denetçi raporu
v e bilançosunu Bakanlığa göndermeğe mecburdur. Bu bilgilere ilaveten Bakanlık­
ça istenecek bilgilerin de belirtilecek zaman ve şekillerde v e r i l m e s i z o r u n l u d u r .
Deblokaj:
M a d d e 18 — Merkez Bankasında bloke edilmiş Türk Liralarınm.
a) Bloke para s a h i b i kişilerin kendilerine ve bunlann dördüncü dereceye
kadar olan kan, İkinci dereceye kadar sihri akrabalarının herbirine Türkiye'de bul u n d u k l a n (Türkiye'de yerleşik kişiler d a h i l i her ay için 1.500.— ABD d o l a n knrş}lığı Türk Lirası ödenmesi.
b) Türkiye'deki (a) fıkrasında belirtilen a k r a b a l a n n m herbirine a y n e n yıllık
1.000.— ABD d o l a n karşılığı Türk lirasına kadar da bağış yapılması.
suretiyle deblokajınn M e r k e z Bankasınca izin verilebilir.
Döviz Kredileri ve Hesapları :
Madde IG — Türkiye'de bankacılık faaliyetinde bulunmasma izin verilen
t ü m bankalar ile mali p i y a s a d a faaliyette b u l u n m a s m a İzin verilen özel fInanB ku­
rumları, Türk P a r a s m m Kıymetini Koruma Hakkında 30 Sayıh K a r a n n 19/a mad­
desi gereğince kredi temini ile diğer döviz işlemlerine aracıhk edebilirler. Dış tica­
ret sermaye şirketleri ieo bu K a r a n n 19/b maddesi gereğince faaliyet alanları ile
ilgili olarak kredi temin edeblUrler
Kredi temini İle döviz işlemlerine aracılık etmesi uygun görûlmoyonlor Ba­
k a n h k ç a belirlenir.
Madde 20 — Bankalar gerek T ü r k i y e ' d e gerek yurt dışında yerleşik kişiler
a d ı n a döviz tevdiat v e y a dövize dönüştürülebilir Türk Lirası mevduat h e s a p l a n
açabilirler. Bu hesapların işleyişine ilişkin usul ve esaslar Merkez Bankasınca be­
lirlenir.
Dövizli işlemlerin İ z l e n m e s i :
M a d d e 21 — T ü r k i y e ' d e yerleşik kişiler t a r a f ı n d a n 1 yıl v e y a d a h a uzun va­
deli o l a r a k y u r t dışından s a k l a n a n h e r çeşit m e v d u a t , i k r a z ve krediler B a k a n l ı k
Bezdindoki Borç K ü t ü ğ ü n e tescil ettirilir.
Bu a m a ç l a ,
•
'
a) M e v d ü a t m - b a n k a nezdind© tesis bildiği andan i t i b a r e n 10 giin İçindû
örneği Ek:
g ö s t e r i l e n B i l ^ F o r m u tIgÜİ B a n k a t a r a f ı n d a n ,
b) İ k r a z ve k r ^ i i e r d e a n l a ş m a i m x a l a m r İ m z a l a n m a z ö r n e ğ i E k : 5'de gös­
t e r i l e n Bilgi F o r m u ile h e r a y s o n u itibariyle h a z ı r l a n a c a k olan Ek : 6 ve 7'de gös­
t e r i l e n Dış Borç Cetvelleri m ü t e a k i p a y m lO'una k a d a r i k r a z ve k r e d i b o r ç l u s u tarafmdaıı.
BakanUk'a ( H a z i n e ve Dış t i c a r e t M ü s t e ş a r l ı ğ ı K a m u F i n a n s m a n ı Genel M ü ­
d ü r l ü ğ ü ) gönderilir.
Bu Tebliğin y a y ı m ı t a r i h i n d e b o r ç b a k i y e s i b u l u n a n 1 yıl ve d a h a u z u n vadeli
m e v d u a t , i k r a z ve k r e d i l e r için y u k a r ı d a k i bilgiler Tebliğin y a y ı m t a r i h i n i izleyen
1 ay içinde belirtilen ilgililerince s ö z k o n u s u Borç K ü t ü ğ ü n e k a y ı t e d i l m e k ü z e r e
Bakanlık'a gönderilecektir.
Mi.ıclde 22 — Borç Kütügrüne k a y d ı y a p ı l a n m e v d u a t , i k r a z ve k r e d i l e r M e r k e z
Banka'-;i ile ilgililere bildirilir. Tescili y a p ı l m a m ı ş i k r a z ve kredilerin M e r k e z Ban­
kası veya bankalarca transferi yapılmaz.
BÖLÜM V
U S U L VE MÜŞTEREK H Ü K Ü M L E R
M a d d e 23 — T ü r k P a r a s ı n ı n K ı y m e t i n i K o r u m a H a k k m d a k i 30 S a y ı h K a r a r l a
6ÖZ k o n u s u K a r a r a 'ek o l a r a k y a y ı m l a n a c a k K a r a r l a r d a ve b u n l a r a ilişkin t e b l i ğ l e r ­
d e belirtilen h a k d o ğ u r u c u v e h a k d ü ş ü r ü c ü v e u y u l m a m a s ı a y k ı r ı b k o l u ş t u r a n s ü - '
r e l e r i n h e s a p l a n m a s ı n d a i ş l e m i n y a p ü d ı ğ ı gün hmaM. k a t ı l m a z .
A n c a k , h e s a p l a n a c a k s ü r e l e r i n s o n g ü n ü r e s m i t a t i l e r a s t l a r s a , s û r e l e r iz­
leyen ilk iş g ü n ü ç a l ı ş m a s a a t i s o n u n d a biter.
a) S ü r e l e r g ü n o l a r a k ifade edilmiş b u l u n d u ğ u t a k d i r d e ilk g ü n ( m u a m e ­
lenin yapıldığı g ü n ) h e s a b a k a t ı l m a z . G ü n l e r ertesi g ü n d e n h e s a p l a n m a ğ a b a ş l a n ı r
ve s û r e son g ü n ü n m e s a i s a a t i s o n u n d a biter.
b) S ü r e l e r h a f t a o l a r a k z i k r e d i l d i ğ l a h v a l d e , s ü r e n i n b i t i m i m ü t e a k i p haf­
t a l a r ı n ilk ^ g ü n ü n e t e k a b ü l e d e n g ü n ü n m e s a i s a a t i s o n u d u r .
c) S ü r e l e r ay o l a r ^ g ö s t e r i l d i ğ i t a k d i r d e s ü r e n i n bitimi m ü t e a k i p a y l a r ı n
m u a m e l e tarihine tekabül eden tarihteki günün mesai saati sonudur. O a y d a m u ­
a m e l e t a r i h i n e t e k a b ü l e d e n b i r g ü n b u l u n m u y o r ise s ü r e n i n b i t i m i a y m son g ü ­
nüdür.
d) S ü r e l e r yıl o l a r a k t a y i n o l u n d u ğ u t a k d i r d e ise s ü r e n i n bitimi, m ü t e a k i p
y ı l l a r ı n m u a m e l e n i n y a p ı l d ı ğ ı a y ve t a r i h e t e k a b ü l e d e n a y ve t a r i h t e k i g ü n ü n m e ­
saî s a a t i s o n u d u r .
M a d d e 24 — Bu t e b l i ğ g e r e ğ i n c e b a n k a l a r c a y a p ı l a c a k işlemler
hakkında
M e r k e z B a n k a s ı t a r a f m d a n v e r i l e c e k t a l i m a t l a r , b u Tebliğ h ü k m ü n d e d i r .
Geçici M a d d e I — Y ü r ü r l ü k t e n k a l d ı r ı l a n 17 s a y ı h K a r a r ' a ilişkin S e r i : IV N ö :
3 G ö r ü n m e y e n M u a m e l e l e r T e b l i ğ i n i n B - 1 fıkrası g e r e ğ i n c e b u Tebliğin y a y ı m ı
t a r i h i n e k a d a r t a h s i s e d i l e n d ö v i z l e r l e İlgili a v a n s h e s a p l a r ı n d a n I 2.000,— a k a d a r
o l a n l a n h i ç b i r belge a r a n m a k s ı n n t e r k i n e d i l e r e k k a p a t ı l ı r .
Geçloi M a d d e 2 — 17 v e 28 sayılı K a r a r ilş b e a z e r m e v z u a t h ü k ü m l e r i ^ r ç e »
v e s i n d e v e r i l e n izinlere i s t i n a d e n T ü r k i y e ' d e h e r t ü r l ü sınai, t i c a r i ve b e n z e r i a l a n ­
l a r d a f a a l i y e t t e b u l u n a n g e r ç e k ve t ü z e l k i ş i l e r (şube. b ü r o , a c e n t a ve m ü m e s s i l l i k
dahil) b u Tebliğin y a y ı m ı t a r i h i n d e n i t i b a r e n altı a y içinde B a k a n h ğ a b a ş v u r a r a k
• i t i n belgesi» a l m a k s u r e t i y l o tescil edilir. Bu k u r u l u ş l a r faaliyetleriyle l l ^ U o l a r a k
bu Tebliğrm l e h l e r i n e o l a n h ü k ü m l e r i n d e n . istifade ettirilir.
B u k u r u l u ş l a r B a k a n l ı ğ a m ü r a c a a t l a r ı n d a a ş a ğ ı d a k i belgeleri i b r a z l a y ü k ü m ­
lüdürler.
1) M e v c u t izin b e l g e l e r i n i n aslı v e y a tasdikli sureti ile bu belgo k a p l a m ı n d a
ş i m d i y e k a d a r T ü r k i y e ' y e Ketirilon y a b a n c ı s e r m a y e n i n . yıllar itibariyle
(menşei
ülke dövizi, ABD D o l a n ve TL o l a r a k ) d ö k ü m ü .
2) A n a sözleşmesi ve t i c a r e t sicili b e l g e s i n i n t a s ü k l i s u r e t l e r i .
3) 1080 -1983 yıh faaliyet r a p o r a ve yıl sonu bilançosu ile k â r - z a r a r tablol a n (tasdikli).
4) K u r u l u ş u n , kayıtlı s e r m a y e s i , ö d e n m i ş s a r m a y e s i . o r t a k l a r ı n ismi, a d r e s i ,
t a b i y e t ve s e r m a y e d e k i p a y l a n n ı g ö s t e r i r liste.
Geçici M a d d e 3 — Bu T e b l i ğ i n y a y ı m ı t a r i h i n d e n önce T ü r k i y e ' d e yerleşik ki­
şiler a d m a açılmış Dövize Ç e v r i l e b i l i r T ü r k lirası M e v d u a t H e s a p l a r m d a n ;
a)
fark l a n ,
Vadesiz h e s a p l a r a , h e s a p k a p a t ı l m a n u ş s a , 31/12/1084 t a r i h i n e k a d a r k i k u r
b ) Vadeli h e s a p l a r a , t e m d i t e d i l m e m e k
kaydıyla, v a d e s o n u n a k a d a r k u r
fkrklan.
1211 s a y ı h K a n u n u n 6 l ' n c i m a d d e s i ç e r ç e v e s i n d e M e r k e z B a n k a s ı n c a k a r ş ı l a n ı r .
B a n k a l a r bu h e s a p l a n , ilgililerin isteğine u y a r a k , y u r t dışına t r a n s f e r edebi­
l e c e k l e r i gibi, kesin alış y a p a b i l i r l e r v e y a a ç a c a k l a r ı döviz tevdiat h e s a p l a r ı n a ya
d a M e r k e z B a n k a s ı n d a k i Kredi M e k t u p l u "Döviz T e v d i a t H e s a b m a d e v r e d e b i l i r l e r
BÖLÜM VI
YÜRÜRLÜK HÜKÜMLERİ
M a d d e 25 — 30 sayılı K a r a r ve bu tebliğde belirtilen k o n u l a r a ilişkin m ü r a ­
c a a t l a r B a k a n l ı k a d ı n a B a ş b a k a n l ı k H a z i n e ve Dışticaret M ü s ı e ş a r h ğ m a ( B a n k a ve
K a m b i y o Genel M ü d ü r l ü ğ ü ) y a p ı h r ve 30 s a y ı h Karaı* ve bu Tebliğde b a h i s k o n u s u
edilen bilgi ve belgeler adı geçen M ü s t e ş a r l ı ğ a g ö n d e r i l i r . A n c a k bu Tebliğin 6. m a d ­
d e s i n d e n 17. m a d d e s i n e k a d a r k i (17. m a d d e dahil) işlemler için Devlet P l a n l a m a
T e ş k i l a t m a (Yabancı S e r m a y e B a ş k a n l ı ğ ı ) m ü r a c a a t edilir.
M a d d e 2C — 28 sayılı K a r a r a ilişkin o l a r a k y a y ı m l a n a n tebliğler y ü r ü l ü k t e n
kaldmlmıştır.
M a d d e 27 — Bu Tebliğ y a y ı m ı t a r i h i n d e y ü r ü r l ü ğ e girer.
EK:
1
Y a t ı r ı m izni için B a k a n l ı ğ a y a p ı l a c a k m ü r a c a a t l a r d a verilecek
belgeler:
1 — İlgili T ü r k K o n s o l o s l u ğ u n c a tasdik edilmek kaydıyla, y a b a n c ı o r t a k *^ir
tüzel kişilik ise; faaliyet belgesi, s o n yıl bilançosu, anasözleşmesi, y a b a n c ı o r t a k
g e r ç e k kişi isc; p a s a p o r t ö r n e ğ i , p a s a p o r t ö r n e ğ i n i n T ü r k i y e ' d e k i b i r n o t e r c e tas­
dikli o l m a s ı h a l i n d e konsolosluk tasdiki a r a n m a z .
2 — Yabancı o r t a ğ ı n k u r u l a c a k v e y a m e v c u t ş i r k e t e k a t ı l m a t a a h h ü t n a m e s i ,
t a a h h ü t n a m e d e getirilecek y a b a n c ı s e r m a y e n i n nisbeti ve cinsi (ayni, n a k d i v.b.)
belirtilecektir.
3 — Y a t m m d a i t h a l a t s ö z k o n u s u ise, i t h a l edilecek m a k i n e ve t e ç h i z a t a ait
proforma fatura ve k a t a l o g l a r
4 —> D ı ş a r d a yerleşik kişilerin iştirak edeceği ş i r k e t m e v c u t b i r ş i r k e t ise ve
ş i r k e t i n k u r u l u ş t a r i h i 2 yıldan e s k i o l m a s ı h a l i n d e m e v c u t ş i r k e t e a i t son 5 yıla
k a d a r ilgili vergi d a i r e s i n d e tasdikli b i l a n ç o l a r ve k ı d e m t a z n ü n a t ı y ü k ü m l ü l ü ğ ü ,
5 — Y a t ı r ı m c ı l a r ı n y u k a r ı d a k i belgelere e k l e n m e s i n d e y o r a r g ö r d ü k l e r i d i ğ e r
bilgi ve belgeler.
-3G-
Dış B o r ç l a r a ait Cl) j ı u m a r a l ı cetvel
BORÇLARA AİT GENEL BİLGİLER
D Ü Z E N L E Y E N MÜESSESE :
1. K r a i i n i n Kodu
2. K r e d i n i n a d ı
3.
4.
5.
6.
7.
8.
e.
10.
il
J^.
1*:
15.'
16:
11,
18.
19.
W.
21.
S3.
;24.
27.
28.
30.
K r e d i n i n n e r e d e ve h a n ^ m a k s a t l a k u l l a m l d ı ğ ı
K r e d i n i n Limiti (Faiz H a r i ç )
K r e d i n i n k u l a n ı l a n kısmı
Döviz cinsi
Kredinin türü
P e ş i n a t m i k t a n ve ö d e m e t a r i h i
Faiz oranı
T a a h h ü t komisyonu oranı
Diğer masraflar
G e c i k m e faizi o r a n ı ve h e s a p l a n m a s m d a a l m a n e s a s
Krediyi veren hükümet, müessese veya firma
K r e d i n i n asıl b o r ç l u s u
K r e d i n i n n i h a i kullanıcısı
Borçlu t a r a f m d a n k u l l a n ı l a n ejan v e y a - b a n k a
A n l a m a tarihi
Yürürlük
torlhi
V a r s a anlaşmayı onaylayan Kanun veya K a r a r n a m e
V a r s a a n l a ş m o n m yayımlandığı Resmi Gazete
a) D e v l e t g a r a n t i l i o l u p olmadığı,
b) V a r s a s i g o r t o y a p a n k u r u l u ş '
c) V a r s a g a r a n t i v e r e n k u r u l u ş
Y a k l a ş ı k ilk k u l l a n m a t a r i h i
Yaklaşık son kullanma tarihi
A n a p a r a ilk t a k s i t ö d e m e t a r i h i
A n a p a r a son t a k s i t ö d e m e t a r i h i
İlk faiz ö d e m e t a r i h i
S o n faiz ö d e m e t a r i h i
Taksit adedi
a)
Anapara,
b) Faiz
Taksit aralıkları
Kredi h a k k m d a tamamlayıcı notlar
Açıklamalar:
1 — Bu cetvel h e r b o r ç k a l e m i için ayrı a y r ı d o l d u r u l a c a k t ı r .
2 — M i k t a r l a r kredi esas p a r a s ı y l a gösterilecektir.
3 — P a r a b i r i m i kesirleri t a m a İblağ o l u n a c a k t ı r .
4 — Yedinci m a d d ^ e yazılı ( k r e d i n i n asıl b o r ç l u s u ) t a b i r i n d e n makfvat. k r e ­
dinin D e v l e t t a r a f ı n d a n mı a i m ı p k u l l a n a n m ü e s s e s e y e devir ö d ü d i ^ vo­
y a d o ğ r u d a n d o ğ r u y a k u l l a n a n müessesece mi t e m i n edilmiş oldûi^adur.
5 — Ayni k r e d i k u U a m i m ı ş s a 30 n o l u k ı s ı m d a ithaJ ©dilen m a l hakkıııd;^ bii^i
verilecektir.'
Dif Borçlara â i t 2 Numaralı [email protected]®l
Nâzüri
İtfa Tablosu
Düa«[email protected]«n Hû#ss€S®
Kredinin Kodu
Kredinin Adı
Para Birimi
Eakiy®
Vadt
Topla»
Anapara
Faiz
ödemeleri
ödemeleri
(Anapara & Faix)
TOPUM
NOT
ile g ö s t e r i l e c e k t i r .
kr^di in l a l a l a r ı n d a yer a l t o para cinai
1 1. aktarları
î
2.
Tabloda
^rmk
derişiklik
olmanı
halinde har ^ysonu
itibariyi*
gönden İme. ina
yoktur.
rııii M% T%hi0m
( / ASI İtibariyi»)
DÜS«f11®f«l NÜMiMt s
Kredinin Kodu
s
Rradlnin Adı
:
F®m BİFİ»İ
âçıkiMMİar
f i l l i f i Y a p ı l a n öd®ı»l«r
Vad@
raU
ToplM
Topla» •
Not:
1- iu c#tfalt kredinin ilk elınifindan bu yanâ yapılaif olm Mtûn
.«nıpara, falı, g®clkıı« falsi, taahhöt komlıyonu 5 d « i « r i iil®n®c#ktlro
2-
Miktarlıp kr®di anlafnalarında y®r &i®n par® cinsi ! ! • g8ıt«ril®e«ktir.
DoYtet B a k a n ı •© Ba^bakwi YardımcılığıiKİan:
T ü r k P a r a s m ı ı ı Kıymetini K u r u m a H a k k ı n d a M S a y ı l ı K a r a j m tîlşUtt Tebliğ
S a y ı I S5»M/f
M ^ d e l — T ü r k P a r a s ı n ı n KıyroeÜaJ K o r u m a H a k k ı n d a 30 Sayılı K a r a r a İliş­
k i n 04-30/1 Sayılı TeblitiE 1 9 ' y n a ı m a d d e s i a ş a ğ ı d a k i şekilde deği^tirllmişür,
- M a d d e W — T ü r k i y e ' d e b c m k a c ı b k faaliyetinde b u l u n m a s m a izin v e r i l e n
t ü m b a n k a l a r İle m a l i p i y a s a d a f a a l i y e t t e b u l u n m a s ı n a izin v e r i l e n 5z0İ f i n a n s k u ­
r u m l a n , .Türk P a r a s ı n ı n K ı y m e t i n i K o r u m a H a k k m d a » Sayılı K a r a n n 1 9 / a m a d ­
d e s i g e r e ğ i n c e k r e d i temini ile d i ğ e r döviz işlemlerine a r a c ı l ı k edebilirler". D ı ş tica­
r e t s e r m a y e çirkellori ise b u K a r a n n lO/b m a d d e s i g e r e ğ i n c e faaliyet o l a n l a r ı llo
İlgili o l a r a k k r e d i t e m i n e d e b i l i r l e r .
K r e d i t e m i n i ile döviz i ş l e m l e r i n e a r a c ı l ı k e t m e s i u y g u n g ö r û l m o y e n l o r Ba­
kanlıkça belirlenir»
M a d d e 2 — Bu tebliğle değiştirflon. T ü r k P a r a s m m K ı y m e t i n i K o r u m a H a k ­
k m d a 30 Sayılı K a r a r a ilişkin 84-30/1 Sayılı Tebliğin 19 uncu m a d d e s i n e g ö r e k r e d i
t e m i n i lie d i ğ e r k a m b i y o i ş l e m l e r i n e a r a c ı l ı k e d e b i l e c e k b a n k a l a r listesi ( E k : 2)
v e b u listeye y a p ı l a n İlavelere ilişkin t e b l i ğ l e r İle b u m a d d e y e g ö r e faaliyet a l a n l a n
İle İlgili o l a r a k k r e d i t e m i n edebilecek dış t i c a r e t s e r m a y e ş i r k e t l e r i listesi ( E k : 3)
yûrûrlükien kaldınlmıştır.
M a d d e 3 — Bu tebliğ y a y ı m ı t a r i h i n d e y ü r ü r l ü ğ e g i r e r .
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından :^
Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 30 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ
Sayı : ^ 3 0 / 8
Türk Parasmm Kıymetini Koruma Hakkında 30 sayılı Karardın 6 ncı maddesine istina­
den dövizle ilgili işlemler yapacak olan yetkili müesseselerin kuruluş, faaliyet vc denetimlerine
dair esas ve usuller bu tebliğde açıklanmıştır.
Madde 1 — a) Türkiye'deki yetkili müesseselerin,
i) Anonim şirket şeklinde ve münhasıran bu tebliğde belirtilen konularda iştigal çi­
mek üzere kurulmuş olmaları,
ii) Nominal sermayelerinin I milyar Türk Lirasından, ödenmiş sermayelerinin 500 mil­
yon Türk Lirasından az olmaması; faaliyete geçiş tarihinden itibaren I yıl içinde sermayenin
tamamen ödeneceğinin taahhüt edilmesi,
iii) Kuruculannın ve ortaklarının müflis olmaması, yüz kızartın suçlardan ve 1567 sayılı
Kanun'a muhalefetten mahkumiyetlerinin bulunmaması,
iv) Hisse senetlerinin tamamının nama yazılı vc menkul kıymetler borsasına kotc etti­
rilmiş olması.
b)
Türkiye'de büro açmak suretiyle yetkili müessese olarak faaliyet gösterecek yabancı
şirketlerin asgari I milyar Türk Lirası karşılığı dövizi sermaye olarak Türkiye'ye getirmeleri,
gerekir.
Madde 2 — Yetkili müessese olarak faaliyette bulunabilmek için.
a) Türkiye'de kurulacak şirketlerle ilgili olarak,
i) Kurucular tarafından Ek. Pdeki örneğe uygun olarak doldurulacak formlar,
ii)
Şirket ana sözleşmesi,
iii)
Şirketin kurulmasıyla ilgili olarak düşünülen amaç vc faaliyetlerini açıkla>an bir
iv)
Yönetim kurulu üyelikleri ile genel müdürlük ve genel müdür yardımcılıklarına atan­
rapor,
ması düşünülen kişilerin ayrmtıh özgeçmişleri.
b)
Yabancı ülkelerde k\ırularak Türkiye'de büro açmak sureliyle faaliyetle buluna­
cak şirketlerle ilgili olarak,
i) Şirketin kurulduğu Ülke resmî makamlarınca onaylı anasözlcşmcsi vc Türkçe çevirisi,
ii) Kurulduğu ülke resmî makamlarınca onaylı döviz alım satım işleri ile iştigal ettiği­
ni ve bu konuda herhangi bir kısıtlaması bulunmadığını gösterir belge,
iii)
Büro açılmasında düşünülen amaç ve faaliyetleri açıklayan bir rapor,
iv)
Büro yöneticiliklerine (müdür ve yardımcılıklanna) at^nmaM düşünülen Vişücrin
aynntılı özgeçmişleri,
ile birlikte Hazine vc Dış Ticaret Müsleşarlıtına başvurulur.
c) Yetkili müesseselerin faaliyete başlarken açacakları büroların sayısı ve yerleri
zinc ve Dış Ticaret MOşteşariıgına yapılan başvuruda ayrıca belirtilir.
Madde 3 — Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca yapılan inceleme ve değerlendirme­
ler sonucu durumlan uygun görülenlere yetkili müessese olarak faaliyette bulunma izini verilir.
Bu izini alan şirketler, anasözleşmelerinin Ticaret Sicili Gazetecinde yayımlanmasından
en az 15 gün sonra faaliyete başlayabilirler. Faaliyete başlanılmasını takip eden I ay içinde
anasözleşmenin yayımlandığı Ticaret Sicili Gazetesinin bir nüshası iie imza yetkisini haiz per­
sonelin isimleri şirket tarafından Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığına bildirilir.
Anasözleşmenin yayımını izleyen 1 yıl içinde verilen izine uygun olarak faaliyete geçilrqemesi, faaliyete sürekli olarak 1 yıl veya daha fazla ara verilmesi, denetlemeler sonucu mev­
zuata aykırı işlem yapıldığının tesbit edilmesi hallerinde Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığın­
ca izin iptal edilebilir.
M A D D E 4 — Yetkili müesseseler Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı'ndan izin almaJc
suretiyle yeni bürolar açabilirler.
Madde 5 — T.C. Turizm Bankası hariç Bankalar ve özel Finans Kurumları yetkili mü­
essese olarak kurulan şirketlere ortak olamaz; Banka ve özel Finans Kurumu mensupları bu
müesseselerde görev alamazlar.
M A D D E 6 — Yetkili müesseseler Türkiye'de ve yurt dışında yerleşik kişilerce ibraz
edilen dövizi nauk çekleri ve efektifleri Merkez Bankasınca tesbit edilen usul ve esaslar çerçe­
vesinde serbestçe satm alabilirler vc amîan kişilere aşağıdaki 8. maddede gösterilen şekillerde
satabilirler.
Banka vc özel Finans Kurumları ile yçtkili müesseselerin, kajarh^tıracaklan kurlar üze­
rinden kendi aralarında döviz ve efektif alıp satmaları serbesttir.
Yetkili müesscsekrce alış vc satış işlemlerinde şekli Merkez Bankasınca tesbit edilen döviz
alım tcIgesi ve döviz satım belgesi düzenlenir.
M A D D E 7 — Yetkili müesseseler ticari ve/veya turistik seyahat dövia sattıklan ki­
l e r d e n Toplu Konut Fonu h a r a m ilgili mevzuatta öngörülca esas vc usullere uygup olarak
tahsil ederler.
Madde 8 — Yetkili müesseseler satın aldıkları dövizleri, Merkez Bankasınca belirlene­
cek esaslara uymak kaydıyla, aşağıda gösterilen şekilde satabilirler ;
a) Türkiye'de yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin ticari işletmeleriyle ilgili yurt dışı seya­
hatlerinde temsile yetkili kişilerin başvurularında yapacakları yazılı beyanlar üzerine, sahip,
temsile yetkili ortak, yönetici vc elemanlarına her çıkış için 2.000,— A B D Dolarına kadar dö­
viz satabilirler,
b) Türkiye'de yerleşik geçerli pasaport sahibi Türk vatandaşlarının yurt
dışına her çıkışlarında 18 yaşından büyük olanlara 1.500 ABD Dolarına, 18 yaşından küçük
olanlara 750 ABD Dolarına kadar döviz satabilirler.
c) Yabancılara mahsus damgalı pasaport sahibi olanlarla. Türkiye'de yerleşik yaban­
cı uyruklu kişilere yurt dışına her çıkışlarında 200.— A B D Dolarına kadar döviz satabilirler,
d) Dışarıda yerleşik kişilerin Türkiye'de sattıkları çek ve efektif tutarını aşmamak kay­
dıyla, 100,— ABD Dolarını aşmayan işlemlerde çek ve efektif bozdurulduğunu gösterir belge­
ler aranmaksızın iadeten döviz satabilirler,
e) Kara nakliyat firmalarının şoförlerinin başvurularında. Ulaştırma Bakanlığınca ve­
rilmiş Taşıma Yetki Belgesinin ve ilgili firmanın talep mektubunun ibrazı kaydıyla Ortadoğu
Ülkelerine yapacakları seyahatlerde araç başına 250,— ABD Dolarına kadar döviz satabilirler.
0 Türkiye'de yerleşik Türk vatandaşlarının ticari amaçlar dışında yurt dışından getir­
tecekleri kitap, gazete, dergi, pul, katalog ve bunlara ait abone ve saiınalma bedelleri için,
proforma fatura vc katalog asıllarının ibrazı kaydıyla çek düzenleyebilir veya döviz transferi
yapabilirler,
g) Türkiye'de yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin üyesi bulundukları veya üye olmak is­
tedikleri yabancı ülkelerdeki mesleki yada kültürel derncTk ve kuruluşlara ödemek zorunda ol­
dukları üyelik aidatları veya kaydiye ücretleri için, bu kuruluş vc derneklerin aidat ve kaydiye
ücretlerini gösterir talep mektuplarının, proforma fatura veya faturaların ibrazı kaydıyla çek
düzenleyebilir veya döviz transferi yapabilirler,
h) Merkez Bankasınca düzenlenen döviz izinlerine istinaden Görünmeyen İşlemlerle
ilgili 20.000,— A S D Dolarına kadar döviz transferlerini yapabilirler.
Madde 9 — Döviz alım vc satım belgelerinin düzenlenmesinde ve saklanmasında ban­
kalar için geçerli kurallar yetkili müesseseler için de geçerlidir.
Madde 10 — Yetkili müesseseler tebliğe ilişkin Ek : 2 / A , 2 / B , l/C ve 2 / D ' d e k i form­
lara uygun olarak ay sonları itibariyle düzenleyecekleri cetvelleri müteakip ayın 20'sine kadar
Hazine ve Dış Ticareı Müsteşarlığı ile Merkez Bankasına ikişer nüsha olarak gönderirler.
Madde II — Bu Tebliğ y avı mı tarihinde vürürlüğe girer.
Ek : l
YETKİLİ MÜESSESE KURUCULARINA İLİŞKİN BİLGİ F O R M U
1) Kurucunun
Adı ve Soyadı
İkametgah Adresi
2) Müracaat tarihine kadar yap­
tığı işler ve müddeti
İşe başlama
tarihi
İşten Aynima
tarihi
Suçun Nev'
Ceza Nev'
Ceza M i k t a n
Miktan
Tutan
Yaptığı
İşin nev'i
3) Son üç yıilık gelirleri
19.... Yılı
19.... Yılı
19.... Yılı
4) Mahkumiyeti olup olmadığı
varsa mahkumiyetine neden
olan suçlan
5) Ticari u>TjşmazIıklardan dolayı
şahsen veya idaresiyle yüküm­
lü bulunduğu ortaklık ve kuru­
luşların tazminat ödemeye
mahkum olup olmadıkı
Varsa tazminat miktarı
6) Satın almayı taahhüt ettiği hisse
7) Diğer bilgiler
Tarih
fmza
Ek : 2 / A
..../...;/l98
AYI DÖVİZ A L I M SATIM FORMU (DÖVİZ)
Yetkili Müessesenin İsmi
Adresi
:
Alman
Döviz
Dövizin Cinsi
Bankalara
Devredilen
Döviz
Satılan
Döviz
Bakiye
Ek : 2 / B
..../..../198
AYI DÖVİZ ALIM SATIM FORMU (TL.)
(İşlemin yapıldığı cari kur esas alınacaktır)
Yetkili Müessesenin İsmi
Adresi :
Döviz Cinsi
Alınan Döviz
Karşılığı,TL.
Satılan Döviz
Karşılığı T L .
Bankalara Devredilen
Döviz Karşılığı T L .
Bakiye T L .
Ek : 2 / C
..../....198
AYI DÖVİZ ALfM VE SATİM İŞLEMLERİNDE UYGULANAN K U R L A R
(Her Döviz Cinsi üzerinde ayrı doldurulacaktır)
Döviz Cinsi :
Tarih
Döviz
Alış
Döviz
Satış
Efektif
Alış
Efektif
Satış
Bankalara
Devir
Ek : 2 / D
..../..../I98
Yetkili Müessesenin İsmi
AYI B A N K A L A R A DEVREDİLEN DÖVİZLER
:
Adresi :
Banka Adı
Türk Lirası
Karşılığı
Dolar
Mark
Sterlin
F.Frangı
Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığından :
Tttrk PtftsiBin lıymeflııi K o r a m ı H t k k ı n d i M Sıplı
Karan İlişkin Tebliğ
S t p : 17 . 30/9
Madde 1 — Türk Parasının Kıymetini Koruma H a k k m d a 30 Sayıb Karar'a ilişkin
S6-30/8 sayılı Tcbliğ'in 2. maddesinin (c) bendi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
••MADDE 2 — c) Yetkili müesseselerin faaliyete başlarken açacaklan büroların sa­
yısı vc yerleri Hazine vc Dış Ticaret Müsteşarlığına yapılan başvuruda aynca belirtilir.**
M a d d e 2 — Aynı Tebliğin 4. maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
• ' M A D D E 4 — Yetkili müesseseler Hazîne ve Dış Ticaret Müsteşarlığı'ndan izin almak
suretiyle yeni bürolar açabilirler.**
Madde 3 — Aynı Tebliğin 6. maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
••MADDE 6 — Yetkili müesseseler Türkiye*de ye yurt dışında yericşik kişilerce ibraz
edilen dövizi natık çekleri vc efektifleri Merkez Bankasınca tesbit edilen usul vc esaslar çerçe­
vesinde serbestçe satın alabilirler vc anılan kişilere aşağıdaki 8. maddede gösterilen şekillerde
s&tabiliricr.
Banka vc özel Finans Kurumlan ile yetkili müesseselerin, kararlaştıracakları kurlar üze­
rinden kendi aralarında döviz vc efektif alıp satmaları serbesttir.
Yetkin müesseselercc alış ve satış işlemlerinde şekli Merkez Bankasınca tesbit edilen döviz
alım belgesi ve döviz satım belgesi düzenlenir.'*
Madde 4 — Aym Tebliğin 7. maddesi aşağıdaki çekilde yeniden düzenlenmiştir.
• ' M A D D E 7 — Yetkili müesseseler ticari ve/veya turistik seyahat dövizi sattıkları ki­
şilerden Toplu Konul Fonu h a r a n ı ilgili mevzuatta öngörülen esas ve usullere uygun olarak
tahsil ederler.**
Madde 5 — Bu Tebliğ Yayımı tarihinde yürüdüğe girer.
R.Gazete
K.G, T a r i h i :
No.19419
2.4.1987
Devlet Bakam vc Başbakan Yardımcıhğından :
Türk P a r a s m m Kıymetini Koruma Hakkında 30 Sayılı Karar*a İlişkin Tebliğ
•
Sayı: r7-3O/10
M a d d e 1 — Türk Parasının Kıymetini Koruma H a k k ı n d a 30 Sayıh Karar'a İlişkin
86-30/8 Sayılı Tebliğ'in 8 inci maddesinin (b) bendi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
""Madde 8-b) Türkiye'de yerleşik geçerli pasaport sahibi Türk vatandaşl&nmn yurt
dışına her çıkışlarında 18 yaşından büyük olanlara 1.500 A B D Dolarına, 18 yaşından küçük
olanlara 750 A B D Dolarına kadar döviz satabilirler."
M a d d e 2 — Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Devlet Bakanlığı e d a n :
mrk
Pafta Kıy«cllftl Moramı Hakkındt 30 sayılı Ktrmra llişklıı T c y i ğ
Sıyı : t i ^ 3 Û / l l
M A D D E 1 — Türk Parası iGymctini Koruma Hakkınca 30 Sayilı Karara lli§kin g4-30/l
Sayılı Tebliğdin 4 üncü maddesinin 3 vc 4 üncü paragrafları aşağıdaki şekilde dcğiçtirümi§ıir.
" A k r e d i t i f vc vesaik mukabili ödeme şekilli veya vesaikin bedelsiz (eslimi yoluyla yapı­
lan ihracatta, konsinyasyon vc mUşlcrek hesap yoluyla yapılan ihracatta, uluslararası sergi ve
fuarlar ile T ü r k ihraç Ürünleri sergilerinde vc T ü r k hafialarındaki mal satışlarında, yurtiçinde
ve dışında serbest bölge vc gümrüksüz antrepolardan yapılan ihracatta, önceden döviz tahsisi
luretiyle yapılan transit ticarcuc, kesin satışı müteakip yurtdışında işlem gördükten sonra alı­
cısına teslim edilen malların ihracı ile geçici olarak ihraç edilen malların kesin olarak ihracın­
da mat bedeli d ö v i z l o i n yurda geünlme sûrelerinin başlangıcına ve ihracatla ilgili diğeı
konulardaki usul vc şekle ilişkin hususlar Merkez Bankasınca tesbit edilir.
Kredili ihracatta, bir ila iki yıl arasında vadeli satıhlarda FOB bedelin ^q lO'unun, daha
uzun vadeli satıhlarda ise F O B bedelinin % 20'sinin fiili ihraç tarihinden iıibaren 6 ay içinde
peşinat dışında katan kısmın tamamının kredili satış sözleşmesinde belirtilen süreler içinde yürdj
getirilmesi ve bir bankaya satılması zorunludur. Fiili ihraç lariiıinden itibaren üç ay içinde yurd.ı
getirilen dövizlcflc ilgili olarak diğer ihracat bedeli dövizlere ilişkin mevzuat hükümleri uygulanış.
Kitap, gazete, m e c m u a , pul ihracı ile yurtdışında iş yapan müteahhit firmalarca Ba­
kanlıktan izin almak suretiyle yapılan ilıracaita dövizlerin yurda getirilme ve bankaya salılnus
süresi bir yıldır.**
M A D D E 2 ~ Bü tebliğ 4 / 2 / 1 9 6 8 tarihinden geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde yü­
rürlüğe girer.
Türkiye C u m h u n y e t Merkez Bankası İdare Merkezinden :
T ü r k Parası, K ı y m e t i n i K o r u m a H a k k m d a W sayılı Karar ile Devlet B & k a n l ı ^
ve B a ş b a k a n Yardımcılığı"mn 84-30/1 s a y ı b TebUğine İlişkin T. C. Mei'kez
B a n k a s ı Genelgesi
Sayı I l / A
TÜRK PARASI. DÖVİZ. KIYMETLİ M A D E N . TAŞ VE EŞYALARA
İLİŞKİN HÜKÜMLER
K o n v e r t i b l ve N o n - K o n v e r t i b l D ö v i z l e r :
M a d d e 1 — Dövize ilişkin işlemler M e r k e z B a n k a s ı n c a alım-satım k o n u s u
y a p ı l a n dövizler ü z e r i n d e n yapılır. Bu dövizler ı ı ş a ğ ı d a sayılmıştır.
ABD d o l a n
Batı A l m a n m a r k ı
K a n a d a doları
Danimarka kronu
F r a n s ı z frangı
A v u s t u r y a şilini
H o l l a n d a florini
İsviçre frangı
' isveç k r o n u
'
İ t a l y a n lireti
A v u s t r a l y a dobırı
Norveç kronu
Belçika frangı
İngiliz sterlini
Kuveyt dinan
S u u d i A r a b i s t a n riyali
J a p o n yeni
Fin Markkas!
-
I
DM
C%
DK
FF
AŞ
HLF
FS
KS
LÎT
AVÎ
KN •
FB •
£
KD
SAR
YEN
- •
Madde 2 Y ü k a n d a sayılanlar dışında kalan dövi;: ve efektiflerin alım ve saümma ilişkin işlemler
uluslararası piyasalardan alınacak verilere göre bankalar ve yetkili müesseselercc serbestçe lesbit
edilir.
Efektif S e v k ı y a t ı :
M a d d e 3 — B a n k a l a n n y u r t d ı ş ı n a çfektlf s e v k e t m e l e r i
serbesttir.
Döviz K u r l a r ı :
Madde 4 — ,
A — B a n k a l a n n t i c a r i v e g a y r i t i c a r i ' i ş l e m l e r için u y g u l a d ı k l a r ı döviz ve
efektif satış k u r l a r ı T ü r k i y e C u m h u r i y e t M e r k e z B a n k a s ı n c a g ü n l ü k o l a r a k be­
l i r l e n e n döviz ve efektif s a t ı ş k u r l a r ı m geçemez. Döviz ve efektif alış k u r l a n İse
T ü r k i y e C u m h u r i y e t M e r k e z B a n k a s ı n c a belirlenen döviz satı« k u r u n u g e ç m e m e k
üzere Bankalarca serbestçe belirlenir.
G ü n içinde t i c a r i ve g a y r i ticari işlemlerde u y g u l a n a c a k döviz ve efektife
ait a h ş ve satış k u r l a n B a n k a l a r t a r a f ı n d a n T ü r k i y e C u m h u r i y e t M e r k e z B a n k a -
B — Dankalararasmdaki döviz
Bankalarca serbestçe tesbit edilir.
ve
efektif alım-satım işlemlerinde
kurlar
C — Yetkili müesseseler döviz vc efektife uyguladıkları alış vc satış kurlarım Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankası'nca günlük olarak belirlenen efektif sadş kurunun cn çok % 2
üzerinde tesbit edebilirler. Yetkili müesseseler alış ve sauş işlemlerinde kendilerince serbestçe
belirlenen bir hizmet komisyonunu aynca tahsil edebüirler.
Bu müesseselercc uygulanan kurlar ve hizmet komisyonları Türkiye Cumhuriyet Mer­
kez Bankasına bildirilir vc gün içinde değiştirilmez.
' Yetkili müesseselerin banka veya özel finans kurumları ile yapacakları döviz ve efektif
alım-satım işlemlerinde kurlar taraflarca serbestçe tesbit edilir.
Döviz Pozisyonu ;
A — Zoroalu Döviz Devirleri :
E a n k a ! ^ , ihracât (Prcfinansman ihracat bcddi olarak alışı yapılan dövizler dahil) vc
görünmeyen işlemlerden (Faiz gelirleri, yetkili müessese devirleri vc mahiyetlerine bakılmak­
sızın döviz tevdiat hesaplanndan Türk Lirası karşılığı yapılan alışlar dahil) alışını yaptıkları
döviz vc efektiflerin co az % 2 5 oranındaki bsmını, hesaba geçtiği ayı takip eden ayın ilk 5
işgünü sonuna kadar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası*na devretmek zorundadırlar.
Sozkonusu % 2 5 zorunlu devir oranı aşağıda gösterildiği gibi kademeli olarak uygula­
maya konulacakur.
Buna göre;
ı)
Ocak İ M İ ayına ait devirler için
b)
Şubat 19W ayırma ait devirler için %17,
c)
Mart 1988 a y ı o ı tit devirler için % ! 9 ,
d)
Nisan 1988 ayını «it devirler için % 2 2 ,
e)
Mayıs 1988 vc daha aooraki aylara ait devirler için % 2 5 oranı uygulanacaktu^.
Bankalar, T ü r k P a r u ı Kıymetim Koruma Hakkında 30 Sayılı Karar'm 88/12564 Ka­
rarla değişik 8'ind maddesİDİn f i n d paragrafının b fıkrasına göre yurda getirilerek alışını yap­
tı klan ihracat dövizlerinin Umamını, hesaba geçtiği ayı takip eden ayın ilk 5 iş günü sonuna
kadar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na devretmek zorundadırlar,
Devi^ işlemi dövizlerin fiilen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası hesaplarına alacak
kaydı, efektiflerin ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Şubelerine teslim edilmesi halinde
umamlanmış sayılır. Bu s i r c içinde devir gerçekleştirilmediği veya eksik yapıldığı takdirde,
» n r ı d a n y ı p ı l a a k döviz dcvirlmndc devir işleminin yıplnnası gereken gûnC^n K i n u ı ^ Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankası'nca b^nkalararası işlemlere uygulanan döviz alış kuru sabitleştirilerek uygulanır. Fiili devrin yapıldığı tarihteki bankalararası döviz alış kuru. sabit!eştirilen
kurdan düşük olduğu takdirde fkili devir tarihindeki kur uygulanır. A y n c a , bankaların d e \ - .
r etmekle yükümlü olup sûresi içinde devretmedikleri döviz-l ularları için, devre esas ah nan dö­
viz cinsî üzerinden yıllık % 3 ormnında cezmi faiz alınu*.
Devirler A B D d o U n . BaU Alnıan MArkı,,Hollanda Florini, İsviçre Frangı vc Fransız
Frangı üzerinden a l ı p y ı p ı l an dövizler için kendi döviz dnsleri üzerinden yapılır. Bu döviz
cinsleri dışında kalan yabana paralar üzerinden yapılan alışlara ilişkin döviz devirleri A B D
doları dnsinden yapılır. D i ğ a dövizlerin A B D dolarına çevrilmesinde, zorunlu devir yükümSülûğOnün doğduğu ayın ton iş gününde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca uygulanan
çapraz kurlar kullanılır. Efektif devirleri kesin alışı yapılan efektif dnsinden yapılır vc zorun­
lu döviz devirleri f^m
k^uî
^Imö.
B — Döviz Tevdiat M u n z a m K a r ç ı h k l a n :
B a n k a l a r n e z d l e r i n d e a ç ı l a n d a h i l d e ve h a r i ç t e m u k i m , özel ve tüzel kişilere
ait t ü m döviz t e v d i a t h e s a p l a n k a r ş ı l ı ğ ı n d a T ü r k i y e C u m h u r i y e t M e r k e z B a n k a s ı
n e z d i n d e % 1 5 o r a n ı n d a döviz t e v d i a t m u n z a m karşılığı tesis ederler. A n c a k 3 1
A r a l ı k 19B5 t a r i h i i t i b a r i y l e m e v c u t döviz t e v d i a t h e s a p l a n için O ay içinde tesis
edilen karşılık o r a n ı % 2 0 o l a r a k u y g u l a n ı r .
B a n k a l a r a r a s ı tevdiat için döviz tevdiat m u n z a m karşılığı tesis e t m e zorun­
luluğu yoktur.
- M u n z a m k a r ş ı h k l a r , ABD D o l a n . Batı A l m a n M a r k ı , H o l l a n d a Florini, İsviçre
F r a n g ı ve F r a n s ı z F r a n g ı ü z e r i n d e n a ç ı l a n döviz tevdiat h e s a p l a n için k e n d i döviz
c i n s l e r i ü z e r i n d e n tesis edilir. Bu döviz cinsleri dışında k a l a n döviz cinsleri üze­
rinden a ç ı l a n döviz t e v d i a t h e s a p l a r ı n a ait m u n z a m k a r ş ı h k l a r ABD D o l a n üzerin^
d e n tesis edilir. D i ğ e r dövizlerin ABD D o l a r ı n a çevrilmesinde m u n z a m karşılık
y ü k ü m l ü l ü ğ ü n e esas teşkil e d e n h a f t a n ı n son iş g ü n ü n d e u y g u l a n a n T ü r k i y e C u m
h u r i y e t M e r k e z B a n k a s ı ç a p r a z k u r l a n kullanılır.
T ü r k i y e C u m h u r i y e t M e r k e z B a n k a s ı n e z d i n d e döviz h e s a b ı o l a n b a n k a l a r
m u n z a m k a r ş ı l ı k y ü k ü m l ü l ü k l e r i n i n t a m a m ı m bu h e s a p l a r ı m k u l l a n a r a k k a r ş ı l a ­
yabilirler.
B a n k a l a r , b u e s a s l a r a g ö r e h e r h a f t a C u m a g ü n ü itibariyle d ü z e n l e d i k l e r i
döviz t e v d i a t h e s a p b a k i y e l e r i ile döviz tevdiat m u n z a m karşılık cetvellerini, iki
KOFLFTR Rn^nroV-ı C u m a g ü n ü en geç s a a t 1 2 . 0 0 ' y e k a d a r T ü r k i y e C u m h u r i y e t M e r k e z
OanîCHsı'na g ö n d e r e r e k , c e t v e l l e r d e g ö r ü l e n döviz t e v d i a t t u t a n n a t e k a b ü l eden
kaqcsdikjfcar.i tesis ©derler. M u n z a m k a r ş ı h k l a n n tesis edilmesi;
— Döviz tevdiat m u n z a m k a r ş ı b k cetvellerinin T ü r k i y e C u m h u r i y e t M e r k e z
CaTîî:ası'na g ö n d e r i l m e s i ,
— Döviz devri için T ü r k i y e C u m h u r i y e t M e r k e z Bankası ile m u t a b a k a t sağ­
l a n a r a k b a ğ l a n t ı yapılması,
— Bağlantıyı t a k i b e n d ö v i z l e r i n en geç iki iş g ü n ü s o n u n a k a d a r T ü r k i y e
Cumhuriyet Merkez Bankası h e s a p l a n n a alacak
k a y d ı ile t a m a m l a r ı n n ş
olur.
C u m a g ü n ü n ü n tatil g ü n ü n e r a s t l a m a s ı h a l i n d e , cetvel d ü ? e n l e m e b a k n m n d a n bir
e v v e l k i iş g ü n ü . ö d e m e b a k ı m ı n d a n t a k i p eden iş g ü n ü esas a h n ı r .
Döviz t e v d i a t m u n z a m k a r ş ı l ı k l a r ı n a , h e r ayın ilk iş g ü n ü T ü r k i y e C u m h u ­
r i y e t M e r k e z B a n k a s ı t a r a f ı n d a n i l a n edilecek faiz o r a n l a n ü z e r i n d e n ay s o n l a n
i t i b a r i y l e faiz t a h a k k u k ettirilir.
Haftalık döviz t e v d i a t m u n z a m k a r ş ı b k l a n n ı süresi içinde y u k a n d a açıkla­
n a n şekilde tesis e t m e y e n b a n k a l a r d a n , ö d e n m e y e n t u t a r l a r ü z e r i n d e n , tesis edil­
miş b u l u n a n k a r ş ı l ı k l a r a ö d e n e n faiz o r a n ı n a üç p u a n ilavesi ile cezai faiz alınır.
C — Döviz Pozisyonu Yönetimi ;
Bankalar yurt dışı muhabirleri nczdindcki hesaplarını ve her türlü muhabirlik ilişkileri­
ni Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası talimatında belirlenen esaslar dahilinde tesis ederler.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca kabul edilmeyen yurt dışı bankalar nezdinde açıl­
mış hesaplar ve mevcut muhabirlik ilişkisi ile her türlü döviz piyasası işlemleri Türkiye C u m ­
huriyet Merkez B a n k a s ı ' n m talimatında belirtilen esaslar doğrultusunda sona crdirilir.
Bankalar döviz pozisyonu yönetimi sırasında aşağıda belirtilen oranlara uymak zorun­
dadırlar.
1 — Likidite Oranı :
. Bankaların döviz mevcutlarının döviz taahhütlerine bölünmesi suretiyle bulunur. Bu
oran %20*dcn aşağı olamaz. U k j d i t c oranının hesaplanması sırasında kullanılacak olan döviz
mevcutları vc döviz taahhütlerinin tammı aşağıdadır.
— Bankaların yurt dışı muhabirleri nczdindc cari he^ap vc depo hesaplannda bulunan
döviz mevcutları ile niteliklen ayrıca taiJmatlarla duyurulac;ık olan döviz üzcrindcp düzenlen• mi^ kıymetli evrak portföyleri,
— Bankaların yurt içi muhabirleri nczdindc cari hesap ve döviz tevdiat hesabı veya de­
p o h e s a p l a n n d a b u l u n a n döviz mevcutları,
— Bankaların Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nczdindeki hesaplarında bulunan
döviz mevcutları (Döviz tevdiat m u n z a m karşılıkları hariç)» olarak belirlenmiştir.
Döviz Taahhütleri;
— Akreditif u a h h ü ü e h ,
— VıdöİDC 6 ay kalan vc vadesi geldiğinde ödenmesi bankalarca u a h h û ı edilen kabul
poliçeleri»
— Vadesine 6 ay kalan vc i h r a c a u n gerçekleşmemesi halinde geri ödemesine bankalar­
ca garanti verilen prefınansman kredi taahhütleri,
— Kurye kredileri (Bankaların muhabirleri nczdindtki döviz hesaplannın borç bakiye
vermesi halinde bu tutarlar kurye kredisi olarak kabul edilecektir.)
— Bankaların yurt içi vc yurt dışından doğrudan sakladıkları vc ödemesini garanti et­
tikleri vc vadesine 6 ay kalan diğer krediler ile aldıkları döviz depoları olarak belirlenmiştir. •
2 — Kur Riski Oranı :
Kur riski o r a m bankaların döviz mevcutları ile döviz alacakları toplamının döviz borç­
ları toplamına bölünmesi suretiyle bulunur. Kur riski oranınm hesaplanması sırasında kulla­
nılacak olan döviz mevcutları vc döviz b o r ç l a n n m tanımı aşağıdadır.
Döviz Mevcutları vc Döviz Alacakları :
— B a n k a l a r ı n yurt dışı muhabirleri nczdindc cari hesap ve depo hesaplannda bulunan
döviz mevcutları ile nitelikleri a y n c a u l i m a t l a r l a duyurulacak olan döviz üzerinden düzenlen­
miş kıymetli evrak portföyleri,
— Bankaların yurt içi muhabirleri nczdindc cari hesap vc döviz tevdiat hesabı veya de­
po h e s a p l a n n d a b u l u n a n döviz mevcutları,
— Bankaların Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nczdindeki hesaplarında bulunan
döviz mevcutları (Döviz tevdiat m u n z a m karşüıklan dahil),
= - Bankaların kasalarında bulunan efektif mevcutları,
— Bankalarca yurt içi veya yurt dışına açılan döviz kredileri toplamı, olarak belirlen­
miştir.
Döviz B o r ç l a n :
— Bankalar nezdindc açılmış bulunan döviz tevdiac hesaplan toplamı (Dankalararası
döviz tevdiat hesapları dahil),
— Bankalarca yurt içi vc yurt dışından ödemesi döviz olarak yapılmak üzere borçlu
sıfatıyla sağlanan döviz kredileri toplamı (Bankalarca yurt dışından depo hesabı olarak sağlanouş olan fonlar sağlanan döviz kredisi olarak dikkate alınır), olarak belirlenmiştir.
K u r riski o r a n ı m n asgari unm
%9Q azami sınırı ise % 1 1 0 ' d u r .
A n c a k % 2 0 likidite o r a n ı n a erişilmesi a m a a y l a kur riski oranı % 1 lO'nu aşabilir. Ayrı­
ca % 2 0 ' l i k likidite oranı sağlandıktan sonra, akreditif taahhütleri, vadesine 6 ay kalan ve va­
desi geldiğinde ödenmesi b a n k a l a r c a t a a h h ü t edilcr^ kabul poliçeleri, vadesine 6 ay kalan ve
ihracaun g e r ^ k l e s m a n esi halinde geri M c m o i n c tenk^arca garanü verilen prcfinansman kredi
taahhütleri t o p l a m ı ;
— 10 milyon A B D d o l a n n a kadar olan bankalar, bu tür taahhütlerinin toplamı kadar.
— 10 mi!yoQ_ilc 5 0 m i l y o n A B D Ek>lan arasında olan bankalar 15 milyon A B D Doları­
na k a d a r ,
— 50 milyon ile 100 milyon A B D Dolan arasında olan bankalar 20 milyon A B D b o l a rina k a d a r ,
— 100 milyon A B D Dolarından fazla olan.bankalar 25 milyon A B D I>olarrna kadar,
ilave döviz varlığı bulundurabilirler. "
3 — Döviz Tevdiat H e s a p l a n Kullanım Oram :
Bankalar nezdlerinde açılan döviz tevdiat hesabı bakiyesinin (Bankalararası döviz tev­
diat hesapları hariç) en a z %50'si kadar döviz kredisi verirler.
V a d e l i döviz a h m - m t ı m ı :
Maddo a —
B a n k a l a r a ş a ğ ı d a belirtilen e s a s l a r d a h i l i n d e vadeli döviz a h m - s a t ı m iş­
lemleri y a p a b l U r l ö r .
A — Vadeli dömı Mhm-mm istemleri gerek yürürlükteki ithalat vc ihracat rejimi, k a m - .
biyo karar vc tebliğleri vc gerek Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Genelgeleriyle tesbit edil­
miş b u l u n a n esaslar dahilinde mal vc hizmet ithal vc ihraç işlemleri için uygulanır.
fi — Alıcı ve s a t i a arasmda yapılacak anlaşmalarda belirlenen vade, ihracat bçdeli
ûövizlerin yurda getirilme süresini aşmamak kaydıyla en çok altı ay, en az 15 gündür. İhraçtı
bağlantılı vadeli döviz alım işlemlerinde gayrikabilirücu vc teyitli akreditifm açılmış o l m a ^
veya ihracatın gümrük tescil işleminin yapılmış olması, ithalat bağlantılı vadeli döviz satım
işlemlerinde ithal müsaadesine bağlanmış olması, hizmet ihraç ve ithali ile bağlantılı vadeli
döviz alun-satım işlemlerinde ise hizmet mukavelesi, nakliye faturası, konşimento gibi belgelede hizmet bağlantısmm tevsik edilmesi keyfiyeti aranır,
C — B a n k a l a r m v a d e l i döviz a l ı m l a r ı ile vadeli döviz s a t ı m l a r ı n ı dengeli ola­
r a k y ü r ü t m e l e r i g o r e l d r . B a n k a l a r ı n tanıyabilecekleri vadeli açık pozisyon limitleri
T ü r k i y e C u m h u r i y e t M e r k e z Bankası t a r a f ı n d a n belirlenir ve k e n d i l e r i n e tebliğ edi­
lir. Bu a m a ç l a vadeli döviz a l ı m - s a t ı m işlemleri y u r t içi b a n k a l a r a i ' a s m d a d a bu
m a d d e n i n «B» f ı k r a s ı n d a belirtilen s ü r e l e r e u y m a k k a y d ı y l a yapılabilir.
D — Bankalaı" m ü ş t e r i l e r i ile v e y a diğer b a n k a l a r ile y a p t ı k l a r ı vadeli döviz
a h m - s a t ı m işlemleri sözleşmesi s ı r a s ı n d a u y g u l a n a c a k T ü r k Lirası k u r u n u serbest­
çe b e l i r l e r l e r . A n c a k , b e l i r l e n e n b u k u r u n vadeli döviz a l ı m - s a t ı m
işlemlerinde
g e ç e r l i o l a n u l u s l a r a r a s ı b a n k a c ı l ı k t e a m ü l l e r i ç e r ç e v e s i n d e h e s a p l a n m a s ı gerekir.
İadeten Satışlar :
Madde 7 Dışarıda yerleşik kişilere, Türkiye'ye son girişlerinden itibaren Türkiye'de bulun­
dukları sırada bozdurdukları döviz tutarını aşmamak kaydıyla, birden fazla döviz alım belge­
sine istinaden bankalarca vc yetkili müesseselerce döviz satışı yapılabilir. ICW ABD doları ve­
ya eşitini aşmayan döviz iadelerinde döviz bozdurulduğunu gösterir belge aranmaz.
U y r u ğ u ve p a s a p o r t No.sütunları y a z ı l m a m ı ş döviz alım belceleri iadeten
s a t ı ş a m e s n e t teşkil e t m e y e c e k t i r .
Dövizlerin değiştirilmesi v e y a b a ş k a cins dövize d ö n ü ş t ü r ü l m e s i :
Madde 8 —
Bankalar ve yetkili müesseseler t
a) K e n d i l e r i n e ibraz edilen dövizi nntık ç . k l o r karşılığında bankacılık tea­
m ü l l e r i n e u y g u n o l a r a k k ı s m e n Türk Parası vo kısmen efektif veya t a m a m e n efek­
tif ö d e m e s i n d e b u l u n a b i l i r l e r .
b) Efektif veya dövizi natık çekler bankacılık t e a m ü l l e r i n e u y ^ u n olarak
aynı veya e y n cins efektiflerle değiştirebilirler, döviz o l a r a k havale edebilirler.
cl E f e k t i f l e r i , d a h a k ü ç ü k veya d a h a büyük k u p ü r l e r l e değiştirebilirlor.
Çekler:
-Madde 9 — Bankalar ve yetkili mües^seler iştiraya aldıkları muhabirlerince veya
âiğer y a b a n c ı bankalarca v e y a h u t çek düzenlemeye yetkili kuruluşlarca düzenlenmiş
çekler ile travellers çeklerin t u t a r l a r m ı teşkil eden dövizlerin y u r d a getirilme a n i t e m i n
e t m e k l e yükümlüdürler. İştira edilmeyerek tahsile alman çeklerin tahsil edilememesinden
d o ğ a n sorumluluk ilgilüere aittir.
Bilgi İ s t e m e :
M a d d e 10 —
Merkez Bankası bankalardan pozisyon uygulaması, vadeli döviz alım-satımı vc di­
ğer döviz işlemleri ile ilgili her türlü bilgiyi isteyebilir. Yetkili müesseseler de yaptıkları işlem­
ler itibariyle bu madde hükümlerine tabidir.
İHRACATA İLİŞKİN HÜKÜMLER
M a d d e 1 — T ü r k i y e ' d e n i h r a c a t . İ h r a c a t . R e j i m i Kciran ve Yünetmeliklcri İle
T u r k Parası Kıymetini K o r u m a H a k k ı n d a k i K a r a r l a r ve bu K a r a r l a r a ili^jkin teb­
liğler ve t n l i m a ü a r ile b a n k a c ı l ı k t e a m ü l l e r i n e pöre alıcı ile satıcı a r a s ı n d a k i an­
l a ş m a l a r a u y g u n olarak yapılır.
İhraca! bedelleri a ş a ğ ı d a k i ö d e m e şekillerinden birine göre y u r d a getirilir.
a - Pe^in döviz.
b - lhraci>t p r e f l n a n s m a n ı .
c - Ak rod i u n i ödeme.
d - Vesaik mukabili ö d e m e ,
o
Bedeli dövizler, y u r d a g e t i r m e süresi içinde getirilmek ş a n ı y l a mal roa
kabili ödemo.
A n c a k . Pai'u Kredi K u r u l u n c a ilan edilmiş veya edilecek tuiai'larda Destekle
m o ve FlyaL İ s t i k r a r Fonu'na p r i m kesintisi y a p ı l a n m a l U r m i h r a c a t ı n ı n b a n k a l a ­
rın d o ğ r u d a n aracılığı İle g e r r e k l e ş ı l r l l m e s i yo b a n k a l a r c a ,
—- vesaikin i h r a c a t ç ı l a r a teslim edilmemesi.
— bedeli tahsil edilmeksizin veya tahsili gar*antl altına aimmaksı/.m muhri­
bi r i t r c o vesaikin alıcılara teslim edilmemesinin s a ğ l a n m a s ı ,
zorunludur.
Sözkonusu ü r ü n l e r i n
yapılmasını
İhracatının bankalar aracılımı
ve konşimento veya d i § c r
belirtilmesini
taşıma vesaikinde aracı
Lakım k o n ş i m e n t o n u n T ü r k i y e ' d e k i
gibi
bankanın
t^miheh,
- Deniz y o l u y l a n a k l i y a t t a n a k l i y a t
a r a c ı banka
Hava, kara v e d e m i r y o l u y l a
acentalarınca
ile
hava k o n ş i m e n t o s u ^
belgelerin Türkiye'deki
h a r i ç t e k i muhabir banka
acentalarınca
adına,
nakliyatta
nakliyeci
tam
ise
nakliyat
m e k t u b u , hamule
a r a c ı bankanın t a l i m a t ı n d a
senedi
gösterilen
adına,
d ü z e n l e n m e s i v e gümrük i d a r e l e r i n c e de b e l g e l e r i n
tilen
şartlara
bu ş a r t l a r a
rilmemesi
uygun o l a r a k d ü z e n l e n d i ğ i n i n
kontrol
uygun o l a r a k d ü z e n l e n m e y e n i h r a c a t t a
gerekmektedir,
edilerek
ihracata
belir­
vesaiki
izin
ve­
Yıicarıda s a y i l w j ödeıae ş e k i l l t r i n d e n p e ş i n dovlz© uy^ulaııaoak e a a s lax a ş a n d a açıklmımiştır^
- P e ç i n d ö v i z l e r prefinansman hükümlerine t a b i d i r o
- İ h r a c a t ı n g e r ç e k l e ş t i r i l omaaeo i h a l i n d e g e l e n d ö v i z l e r ,
pr^flnam-
man h û k ü n d e r i n e t a b i t u t u İ M * ^ c a r i k u r d a n i a d e e d i l e b i l i r . .^^caJc, 2 5 . 2 e l 9 8 6
don önce a l ı ş ı y a p ı l m ı ş p e ş i n d ö v i z l e r i n ^ bu T e b l i ğ i n yayımı t a r i h i n d e n
iti»
b a r e n 2 ay i ç i n d e i a d o e d i l m o s i h a l i n d e Kaynak Kullanımı I t e e t ^ e a e Ponu'aa
k o s i n t i yapılmaz*
- Günu'ük i d a r o l ü i ' i p o ç i n düvi;;o i o t m a d o n ü u - a c a t y a p ı l ı r k e n d ö v i z
,
a l ı u b o l ( ^ s i n i n a r k a s ı n a jümrük ç ı k ı ş beyannaciosinin t a r i h ve numarası 11©
mebli^-ııu k a y d e d e r l e r ^
- i h r a c a t s a y ı l a n s a t ı ş ve t e s l i m l e r k a r g ı l ı ^ j ı n d a p e g i n d ö v i z g e t i r i l e mcsi n^jûl-randLİr. Bu d ö v i z l e r i o d ö v i z t e v d i a t h e s a b ı a ç ı l a b i l i r ' vo a ç ı l a n b u
döviz t e v d i a t b e s a p l a r ı n d a n k ı s ı m k ı s ı m a l ı ş y a p ı l a b i l i r .
- Peşin dövizler i ç i n bankalar garanti v e r e b i l i r .
M a d d e •> — G ü m r ü k ç»kı.> b e y a n n a m e s i m u h t e v i y a t ı i h r a ç edilen m a i l a n n
bedolinio s ü r e s i n d e y u r d a gö tiril m e ş i n d e n ¥e İ h r a c a t h e s a b ı n ı n s ü r e s i n d ö
• «^ ^
) kapatılmasından ihracatçılar sorumludur.
İ h r a c a t a a r a c ı l ı k eden b a n k a l a i ' . i h r a c a t bedeli dövizlerin y u r d a getirilnuı
sini i/lemeklü y ü k ü m l ü olup, b u k o n u d a gerekil tedbirleri a l ı r l a r . İ h r a c a t bedel
IcriAin b a n k a h e s a p l a r ı n a geçmesi v e y a g ü m r ü k çıkış b e y a n n a m e s i n i n b a n k a y a in
tikall de. a r a c ı l ı k o l a r a k k a b u l edilir.
M a d d e 3 — i h r a c a t bedeli dövizlerin y u r d a gellrilıno s ü r e l e r i ;
Kunbinyasyün v e y a m ü ş t e r e k h e s a p y o l u y l a y a p ı l a c a k i h r a c a t t a , kesin satış
t a r i h i n d e n CKambiyo m u r a k a b e m e r c i l e r i n i n haklı göreceği s e b e p l e r l e kesin satış
f a t u r a s ı n ı n i b r a z e d i l e m e m e s i h a l i n d e , y ü k l e m e n i n bitim t a r i h i n d e n ) .
Y u n içinde ve d ı ş ı n d a s e r b e s t bölge veya g ü m r ü k s ü z a n t r e p o l a r d a n yapılacak i h r a c a t t a kesin satış t a r i h i n d e n .
lllüslanırvısi sergi ve f u a r l a r ile T ü r k i h r a ç ü r ü n l e r i s e r g i l e r i n d e ve T ü r k
hufUilarmda satı^^ı y a p ı l a n m a l l a r l a ilgili o l a r a k sergi vc f u a r l a r ı n k a p a n ı ş tûrı
İlinden.
Kesin satışı m ü t e a k i p y u r t dı^müa işlem g ö r d ü k t e n s o n r a o h c ı s m a teslim edi­
len m a i l a n n ihracı İle geçici o l a r a k i h r a ç edilen m a i l a n n k e s i n o l a r a k i h r a c ı n d a
kesin satış t a r i h i n d e n .
Yukarıda sayılanların dışındaki ihracatta
yüklemenin bitim tarihinden.
itibaren hesaplanır.
i h r a c a t bedellerinden m a h s u b a İzin verilen h a l l e r d e d ö v i z l e r süreci içinde
y u r d a p e t i n l m i ş s a y ı l ı r M a h s u b a tabi t u t u l a n kısım için m a h s u p t a r i h i n d e geçerli
dövi/. alış k u r u ü z e r i n d e n döviz e l i m ve s a t ı m belgeleri d ü z e n l e n i r
M a d d e 4 — o) İ h r a c a t l a tlgiH n a v l u n , s i g o r t a p r i m i , k o m i s y p n . a r d i y e , d»*
p o t a m a , a n t r e p o , g ü m r ü k r e s m i h a r ç gibi m a s r a f l a r için y a p ı l a c a k Indlrhmler ila
k o n s i n y a s y o n voya m ü ş t e r e k h e s a p yoluyla i h r a ç e d i l e n m a l l a r l a ilgili nakil, m u -
h a f a z a . b a k ı m , f ü m ü g a s y o n . rafa, satış ve b e n z e r i m a s r a f l a n n .
b) Ticari t e a m ü l l e r i n goreği o l a m k satış a k l i n d e v e y a a k r e d i t i f l e r d e a y r ı c a
v a r ı ş y e r i n d e t a r t ı ve a n a l i z yapılması şartı b u l u n u y o r s a , t a r t ı ve a n a l i z sonu­
c u n d a t e s b i t edilen vezin noksanlığı veya k a l i t e f a r k ı ile e k s p e r t i z ve t a h k i m üc­
r e t l e r i ve r a f a (MC.niplasyon) m a s r a f l a r ı n ı n ( h a r i ç t e k i g ö z e t m e ş i r k e t l e r i ü c r e t l e r i
dahili.
M a l b e d e l i n d e n m a h s u b u veya g ö r ü n m e y e n İ ş l e m l e r e ilişkin h ü k ü m l e r çorçe
vcsindo döviz tahsisi s u r e t i y l e ödenmesi talepleri b a n k a h ı r c a i n c e l e n i r ve s o n u ç Jandınhr.
M A D D E 5 — İhracat bedelleri sûresi içerisinde y u r d a geijrilmez ise, ihracat bedelleri­
ni yurda g t t i r m e süresinin bitimini izleyen ilk iş günü, ihracat hesabına ait dosya bankalarca
iiıracatçımn bağlı olduğu k a m b i y o murakabe merciine intikal ettirilir.
M a d d o O — G e n e l o l a r a k y u r t dışına ticari a m u ç l a m a l i h r a c ı n d a , bedelleri
y u r d a g e t i r i l m e süresi içinde (• .
J gelen İ h r a c a t
İle ilgili h e s a p l a r b a n k a l a r c a k a p a t ı l ı r .
B a n k a l a r h e s a b ı kapatıU\n veya k a m b i y o m u n ı k a b e m e r c i l e r i n e i h b a r edilea
İşlemleri g e n e l g e y e ekli cetvele aylık d e v r e l e r h a l i n d e k a y d e d e r e k rouluökip av
içinde ilgili Morkez Bankaüı Ş u b e l e r i n e bildirirler.
M a d d e 7 ~ Özelliği olan i h r a c a t
a) K o n s i n y a s y o n veya m ü ş t e r e k h e s a p yoluyla y a p ı l a n i h r a c a t t a , i h r a c a t ç ı ­
lar, i h r a ç edilen m a l l a r ı n kesin satıcını m ü t e a k i p ;
1 —- Satış fiyatı, satılan m i k l a r ve satış bedelini.
2 — D e p o l a m a , b a k ı m . f ü n ı ü K ^ y o n . m u h a f a / a ve satış m t i s r a f l a n ile s a t ı ş a
nil d ı g e r N I H S R A J I A N ( a m b a l a j malzeme:»! bedelleri d a h i l ) .
3 — V a r s a fire m i k t a n n ı .
4 — Satış k o m i s y o n l a n n ı n oran ve t u t a r ı n ı .
goötcrir k o n s i n y a t ö r l e r t a r a f ı n d a n du^enlenmiîj kesin s a t ı ş f a t u r a l a r ı ilo dö­
viz H H M belgelerini ilgili k a m b i y o muı*akabo m e r c i i n e
i b r a z ederek hesapların» •
k a p a t m a k zorundadırlar.
bl Ticari geçici i h r a c a t :
T i c a r i geçici i h r a c a t a ait h e s a p l a r b a n k a l a r c a mukabil iı>ıalata ait ithal bo'
g eleri n e m ü s t e n i d o n kapaUlır. K a p a t ı l m a y a n h e s a p l a r
h a k k ı n d a genel hükümlü'*
uygulanır.
Bu şekilde yapılan i h r a c a t t a , m i k t a r , d e ğ e r ve icn^r f a r k l a r ı gibi s e b e p l e r l e
b i r n o k s a n l ı k o r t a y a çıktığı t a k d i r d e bu n o k s a n l ı ğ a ait h e s a b ı n k u p a t ı l m a s i Içın
u l u s l a r a r a s ı g ö z e t m e şirketleri veya kontrol f i r m a l a r ı ve )a bora tu v a r l a r y a h u t
r o s m i m u k a m U u d a n a l ı n a c a k vezin, kalite r a p o r l a r ı ile çeki Üstelerinin i b r o / ı «e
lekir.
Y u k a r ı d a k i f ı k r a d a s ö z k o n u s u edilen; m i k t a r , d e ğ e r ve t e n o r farkları gibi
s e b e p l e r l e i h r a c a t t a bir fazlkiıgın o r t a y a çıkması h a l i n d e , i t h a l edilecek m a l için
İ t h a l a t Y ö n e t m e l i ğ i e s a s l a r ı n a g ö r e ek ithal m ü s a a d e s i d ü z e n l e n i r .
Geçici o l a r a k i h r a ç edilen m a l l a r a m u k a b i l i t h a l a t y a p ı l a m a d ı ğ ı t a k d i r d e
i h r a ç edilen m a l l a r ı n bedelleri h e s a p k a p a t m a süresi içinde döviz o l a r a k g e t i r i l i r
vo bu h u s u s b a n k a l a r a tevsik o l u n u r .
Maddo d — ihracat
bedelinin y u r d a
getirilmesi
z o r u n l u olan k ı s m ı n ı n
% lO'unu a ş m a m a k ve d u r u m u tevsik eden belge a r a n m a k k a y d ı y l a hor i h r a c a t
partisinde,
— 1.000,— ABD d o l a r ı n a k a d a r açık olan İ h r a c a t h e s a p l a n n d a döviz g e t i r m e
yüküinlülüılunü kısmen veya t a m a m e n kaldırmaya bankalar.
— 10.000,— ABD d o l a r ı n a k a d a r açık o l a n i h r a c a t h e s a p l a r ı n d a d ö v i / goıirme y ü k ü m l ü l ü ğ ü n ü kısmen veya t a m a m e n k a l d ı r m a y a Merkez Bankası.
yetkilidir. _Bu m i k t a r ı n
ü7erindeki
t a l e p l e r B a k a n l ı k ç a incelenip
sonuçlan­
dırılır.
M A D D E 9 — İhracat bedeli dövizlerin süresi içinde yurda getirilmemesi nedeniyle
Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'na yaünlması gereken kur farkları bankalarca 10 iş güni
içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na devredilir.
Sü/.konusu 10 iş g ü n l ü k s ü r e n i n h e s a p l a n m a s ı n d a ilk iş g ü n ü (işlemin ya
pıldıgı g u n ) h e s a b a k a t ı l m a z .
Bu s ü r e içinde d e v r e d i l m e y e n k u r f a r k l a r ı ile ilgili o l a r a k 6183 sayılı A m m e
A l a c a k j û r ı r u n T a h s i l Usulü Hakkındaki K a n u n ' u n 51 inci m a d d e s i g e r e ğ i n c e ge­
c i k m e Z4immı t a h s i l edilir.
cc
s
>
û
i
a*
<a ^
ya
>
u
fi
^i
i İr ^
İi
II
•-U3-
İTHALATA İ U S K L M
HÜKÜMLER
M a d d e 1 — İ t h a l a t bedelleri, i t h a l a t a aracılık e d e n b a n k a l a r ı n kendi kayn a K İ a n n d a n . b a n k a c ı l ı k t e a m ü l l e r i n e Ve alıcı ile satıcı a r a s ı n d a k i a n l a ş m a y a
uy­
g u n o l a r a k a ş a ğ ı d a k i e s a s l a r çerçevesinde akreditifli. veı>ai!v m u k a b i l i , m a l m u k a b i l i
v e y a k a b u l kredili ö d e m e şekillerine göre ödenir. Peşin ö d e m e y e ilişkin h ü k ü m l e r
saklıdır.
M e r k e z B a n k a s m m aracılık edeceği â h a l a t işlemleri bu B a n k a c a belirlenir.
M a d d e 2 — Akreditifli Ö d e m e :
a) B a n k a k a y n a k l a r ı n d a n açılacak akredilifler -.
Akreditifli ö d e m e şeklinde b a n k a l a r , i t h a l a t ç ı l a r d a n bu G e n e l g e y e ekli be­
y a n n a m e y i ve a k r e d i t i f t a l i m a t m ı a l d ı k t a n sonra 10 iş g ü n ü içinde i t h a l m ü s a a d e s i
d ü z e n l e y e r e k t e a m ü l l e r e uygrun usûl ve e s a s l a r d a h i l i n d e a k r e d i t i f a ç a r l a r .
B a n k a l a r , m a l bedeli k a r ş ı b ğ ı l ü r k Liralarını t a h s i l e t m e d e n y a n u t k ı s m e n
v e y a t a m a m e n a k r e d i t i f a ç ı l m a s ı talebi sırasııMa t a h s i l edebileceği gibi, m a l be­
deli için t e m i n a t g ö s t e r i l m e s i n i de isteyebilirler.
M u h a b i r h e s a p l a n n m b o r ç l a n d m l d ı ğ ı t a r i h t e n i t i b a r e n en geç İŞ g ü n içinde
b a n k a l a r c a c a r i k u r d a n döviz satışı y a p ı l a r a k döviz s a t ı m belgesi d ü z e n l e n i r .
İthal m ü s a a d e s i (G) n ü s h a s ı üzerine döviz s a t ı m belgesinin t a r i h ve n u m a ­
rası y a z ı l a r a k ilgililere verilir.
b)
M e r k e z B a n k a s ı k a y n a ğ ı n d a n açılacak a k r e d i t i f l e r :
B a n k a l a r , i t h a l a t ç ı l a r d a n b u Genelgeye ekli b e y a n n a m e y i v e akreditif tali­
m a t m ı a l d ı k t a n s o n r a M e r k e z Bankası döviz satış k u r l a r ı n d a n b u l u n a c a k m a l bede­
li karşılığı T ü r k L i r a l a r ı n ı tahsil ederek, bu Banka n e z d i n d e k e n d i n a m İ a n n a açtı­
r a c a k l a r ı faizsiz h u s u s i b i r h e s a b a en geç 5 iş g ü n ü içinde d e v r e t m e k ve b u Ban­
k a y ı döviz satış t a r i h i n d e k i k u r l a r a göre hasıl olacak m a l bedeli f a r k l ı m ı t a h ­
sile yetkili k ı l m a k s u r e t i y l e k ü v e r t ü r talebinde b u l u n u r l a r .
M e r k e z B a n k a s ı ' n c a d a döviz satışı yapılmaksızın, k u v e r t ü r t e m i n edilerek,
i t h a l m ü s a a d e s i d ü z e n l e n i r ve b a n k a y a k u v e r t ü r ü n t u t a n , t a l i m a t ı n gönderildiği
h a r i ç t e k i m u h a b i r i n adı, açık adresi, k u v e r t ü r ü n t a r i h i ve n u m a r a s ı gibi h u s u s l a r
bildirilir.
K u v c r t û r u t e m i n edilen i t h a l m^jsaadesinde yazılı m a l l a r için b a n k a l a r tea­
m ü l l e r e u y g u n u s û l ve e s a s l a r dahilinde akreditif a ç a r l a r .
Bankolar. Merkez Bankası muhabir hesaplarının borçlandmldığı
i t i b a r e n 15 g ü n i ç i n d e b u B a n k a d a n döviz satışı t a l e b i n d e b u l u n u r l a r .
UırIhteL
M e r k e z B a n k a sı'nca cari k u r d a n döviz satışı y a p ı l ı r Döviz s a t ı ş ı n ı n yapıld ı ğ m m b i l d i r i l m e s i n i m ü t e a k i p , b a n k a l a r c a , döviz s a t ı m belgesi d ü z e n l e n i r ve it^
hal m ü s a a d e s i CG) n ü s h a s ı , ü z e r i n e döviz satım belgesinin t a r i h ve n u m a r a s ı yazıl o r a k ilgililere verilir.
c) Mal b e d e l l e r i n i n - ö d e n d i ğ i n e d a i r bu şekilde k a y ı t b u l u n m a y a n
m ü s a a d e s i k o n u s u m a l l a r m g ü m r ü k l e r d e n çekilmesine izin v e r i l m e z .
lıhaî
d) Açılacak a k r e d i t i f l e r için t . s b i t edilen v a d e ithal m ü s a a d e s i n i n tWi^idiit;.
t a r i h t e n i t i b a r e n 5 ayı geçemez. Açılmış olan bir akreditife ilave y a p ı l m a k istendi­
ğ i n d e bu ilavenin v a d e s i , asıl akreditifin vadesi ile b a ğ b d ı r . İ m a l s ü r e s i a l ı n m a s ı
h a l i n d e aVrreditIf v a d e s i i m a l süresi k a d ü r uzatılır
İ t h a l s ü r e l e r i n i n uzatılm.ası a k r e d i t i f l e r i n v a d e l e r i n i n de u z a t ı l m a s ı n ı g e r e k ­
tirir. Bu t a k d i r d e a k r e d i t i f vadesi i t h a r s ü r e s i n i I ay n o k s a n ı ile izler. İ t h a l a t ç ı l a r ı n
ithal süresinin uzatılmış olduğunu, akreditif vadesinin sona ermesinden önce ban­
k a l a r a b e l g e l e m e l e r i ş a r t t ı r . B u n u n ü z e r i n e b a n k a l a r c a akreditif v a d e l e r ^ uzatılır.
e) Akreditif v a d e s i n i n b i t i m i n d e , İlgililerce u z a t m a belgelenmediği t a k d i r ­
de, b a n k a l a r , a y n c a b i r t a l i m a t a r a m a d a n akreditifi iptal ederler. M e r k e z Ban­
k a s ı n d a n k u v o r t ü r s a ğ l a n a r a k a ç ı l a n a k r e d i t i f l e r d e ise k u v e r t ü r ü n geri g e t i r i l m e s i ­
ni temin v e d u r u m u ilgili M e r k e z Bankası Ş u b e s i n e b i l d i r m e k l e y ü k ü m l ü d ü r l e r .
f) I. 5.000.— a (veya m u a d i l i dövize) k a d a r o l a n i t h a l â t bedelleri a k r e d i t i f
a ç ı l m a k s ı z m i t h a l m ü s a a d e s i d ü z e n l e n e r e k h a v a l e s u r e l i y l e ödenebilir.
Bu d u r u m d a , döviz s a t ı m belgesi. h a v a L n I n yapıldığı t a r i h t e k i k u r d a n d ü ­
zenlenir.
g) Y a t ı n m teşvik belgesi k o n u s u m a l l a r ı n i t h a l â t ı n d a c a r i k u r d a n d ö v i z s a t ı ­
şı y a p ı l a r a k a k r e d i t i f açılabilir. P u t a k d i r d e s a t ı ş t a r i h i n d e n s o n r a k i k u r değişiklik­
leri n e d e n i y l e ilgililerden fark i s t e n m e z .
h)
ahhitlerin,
Yurtdıçında
bu i ç l e
ilgili
ülkelere yapacakları
ait
döviz
mümkün
tevdiat
inşaat,
olarak
ithalatın
tesisat
ve montaj
baçka ü l k e l e r d e n
b e d e l i n i n ödenmesi
ifî-olan
iş
müte­
yaptıkları
için,
hesabından karçılanmak üzere a k r e d i t i f
kendilerine
açtırmaları
bulunmaktadır.
î) Akreditif vadesi içinde kalınmak kaydıyla vadeli akreditif açılabilir. Bu takdirde mal
bedeli dövizler, ithal vesaikinin muhabire ibrazından itibaren belirlenen sürede ödenir.
. Ancak, söz konusu ödeme şeklinde, mal bedeli dövizlerin, fiili ithalden sonra ödenmesi
halinde, bu tarihteki kurdan % 3 Kaynak Kullaruımnı Destekleme Fonu tahsil edilir.
Madde 3 — Vesaik Mukabili ö d e m e :
İ t h a l â t ı n v e s a i k m u k a b i l i ö d e m e ş e k l i n e göre y a p ı l m a s ı h a l i n d e , t r a n s f e r
Jçin. i t h a l m ü s a a d e s i n i n taşıdığı t a r i h t e n i t i b a r e n e n g e ç 5 a y içinde (T) n ü s h a s ı n a
İstinaden b a n k a l a r a m ü r a c a a t edilmesi g e r e k i r , i t h a l edilecek m a l l a r İçin i m a l i û resi a l ı n m ı ş v e y a i t h a l s ü r e s i u z a t ı l m ı ş s a 5 aylık s ü r e y e b u m ü d d e t l e r k a d a r l ü v e , ^
yapılır.
a)
Danka kaynaklarından yapılacak transferler ;
B a n k a l a r c a , m ü r a c a a t ü z e r i n e , i t h a l â t ç ı l a r d a n bu G e n e l g e y e ekli b o y a n n a m o
a l ı n d ı k t a n m a l bedeli karşılığı T ü r k L i r a l a n t a h s i l e d i l d i k t e n s o n r a 10 İş güBÛ
İçinde cari k u r d a n t r a n s f e r y a p ı l a r a k , döviz s a t ı m belgesi d ü z e n l e n i r .
İ t h a l m ü s a a d e s i n i n (G) n ü s h a s ı ü z e r i n e döviz s a t ı m belgesinin t a r i h vo n u ­
m a r a s ı y a z ı l a r a k ilgililere v e r d i r .
ut M e r k e z B a n k a s ı k a y n a ğ ı n d a n y a p ı l a c a k t r a n s f e r l e r :
B a n k a l a r , m ü r a c a t ü z e r i n e , i t h a l â t ç ı l a r d a n b u G e n e l g e y e ekli b e y a n n a m e y i
a l a r a k , M e r k e z B a n k a s ı döviz s a t ı ş k u r l a n n d a n b u l u n a c a k m a l bedeli kanlılığı
T ü r k L i r a l a r m ı t a h s i l e t m e k ve b u B a n k a n e z d i n d e k e n d i n a m l a n n a a ç t ı r a c a k l a r ı
faizsiz h u s u s i b i r h e s a b a e n g e ç 5 iş g ü n ü içinde d e v r e t m e k ve bu B a n k a y ı döviz
satış t a r i h i n d e k i k u r l a r a g ö r e h a s ı l olacak m a l bedeli f a r k l a r ı n ı tahsile yetkili kıl­
mak suretiyle transfer talebinde bulunurlar.
M e r k e z B a n k a s ı n c a d a , İstenilen dövizin cari k u r d a n karşılığı Türk L i r a l a n
tahsil e d i l m e k s u r e t i y l e , d ö v i z t r a n s f e r i y a p ı l d ı k t a n s o n r a , b a n k a l a r c a , i t h a l m ü ­
saadesi (G) n ü s h a s ı ü z e r i n e döviz s a t ı m belgesinin tnrilı vc n u m a r a s ı y a z j l a r a k
İlgililere verilir.
c) M a l b e d e l l e r i n i n ö d e n d i ğ i n e d a i r bu ş e k i l d e k a y ı t b u l u n m a y a n İthal mü­
s a a d e s i k o n u s u m a l l a r m g ü m r ü k l e r d e n çekilmeslno izin v e r i l m e z .
B a n k a l a r c a , t r a n s f e r y a p ı l m a d a n . İthal v e s a i k i n i n l u t a r m m h a v a l e s i karşıh ğ ı n d a teslim e d i l m e k k a y d ı y l a geldiği, m a l l a r m
t a m a m e n y ü k l e n d i ğ i vo kendi
lerino gelen vesaikin i t h a l edilecek m a l a alt o l d u ğ u a r a n ı r .
İ t h c l v e s a i k i n i n y a b a n c ı m o m l e k e t l o r d e b u l u n a n m u h a b i r l e r i n c e a i m m ı ş ol­
d u ğ u ve m a l l a r ı n T ü r k i y e ' y e sevk edilmek ü z e r e yüklenmiş? b u l u n d u ğ u , bu m u h a ­
b i r l e r i n c e i t h a l i ş l e m l e r i n e a r a c ı l ı k e d e n b a n k a y a bildirildiği d u r u m d a d a bankür
l a r c a m a l bedelinin t r a n s f e r e d i l m e s i m ü m k ü n b u l u n m a k l a d ı r .
Madde 4 — Mal Mukabili ö d e m e ;
İ t h a l a t ı n m a l m u k a b i l i ö d e m e şekline gör© y a p ı l m a s ı h a l i n d e , i t h a l m ü s a a ­
d e s i n i n (T) n ü s h a s ı n a ve i t h a l v e s a i k i n e i s t i n a d e n t r a n s f e r İçin, m a l l a r ı n fiili i t h a l
t a r i h i n d e n İtibaren 2 a y v e y a t e m i n a t İthalat R e j i m i n e g ö r e ir o d k a y d e d i l m e k kaydayla m ü t e a k i p 4*ûncü a y m s o n u n a k a d a r b a n k a l a r a m ü r a c a a t edilir.
a) B a n k a k a y n a k l a r ı n d a n y a p ı l a c a k t r a n s f e r l e r ;
B a n k a l a r c a , m ü r a c a a t ü z e r i n e , i f h a l â t ç ı ^ r d a n bu G e n e l g e y e ekli b e y a n n a m e
a l ı n d ı k t a n , m a l bedeli kfîrşılığı T ü r k Liraları t a h s i l e d i l d i k t e n s o n r a , t r a n s f e r 10 iş
günü içinde cari k u r d a j ı y a p ı h r .
b) M e r k e z B a n k a s ı k a y n a ğ ı n d a n y a p ı l a c a k t r a n s f e r l e r :
B a n k a l a r c a , m ü r a c a a t ü z e r i n e bu G e n e l g e y e ekli b e y a n n a m e a l ı n d ı k t a n sonı~a tahsil edilen m a l bedeli k a r ş ı l ı ğ ı T ü r k L i r a l a p , t a h s i l t a r i h i n d e n i t i b a r e n 5 iş
günü içinde. M e r k e z B a n k a s ı n e z d i n d e a ç ı l a c a k faizsiz ^hususi b i r h e s a b a devredi­
lerek, b u B a n k a y ı d ö v i z s a t ı ş t a r i h i n d e k i k u r l a r a göre h a s ı l o l a c a k m a l bedeli fark­
larını t a h s i l e yetkili k ı l m a k s u r e t i y l e t r a n s f e r t a l e b i n d e b u l u n u l u r . M e r k e z Banka-*
Einca da döviz satışı c a r i k u r d a n yapılır.
B a n k a l a r c a döviz satışının yapılmasını veya döviz satışı y a p ı l d ı ğ ı n l a M e r k e z
B a n k a s ı n c a bildirilmesini m ü t e a k i p , döviz s a t ı m belgesi d ü z e n l e n i r .
İ t h a l m ü s a a d e s i n i n (T) n ü s h a s ı ü z e r i n e döviz s a ü m belgesinin t a r i h v e n u ­
m a r a s ı kaydedilir.
M a d d e 5 — Kabul Kredili ö d e m e ;
B a n k a c ı l ı k t e a m ü l l e r i n e ve alıcı ile satıcı a r a s ı n d a k i a n l a ş m a y a u y u l m a k
k a y d ı y l a , İ t h a l a t R e j i m i n e gğre ithali m ü m k ü n b u l u n a n mallar, k a b u l kredisi yo­
l u y l a ithal edilebilir. Bu y o l d a n akreditifli, vesaik v e y a m a l m u k a b i l i o l m a k üzefe
h e r üç ö d e m e şekline göre i t h a l a t yapılabilir. N o r m a l ö d e m e şekillerinden ö d e m e n i n
y a p ı l m a s ı n d a n ö n c e k i h e r a ş a m a d a k a b u l k r e d i s i n e d ö n ü l e b i l i r . Yoni ö d e m e şek­
l i n i n ş a r t l a r ı n a u y u l m a k k a y d ı y l a k a b u l kredili ö d e m e d e n n o n n a l ö d e m e şekille­
rine de d ö n ü l e b i l i r .
Poliçelerin i t h a l a t ç ı l a r c a d a k a b u l edilmesi m ü m k ü n d ü r
K a b u l edilecek poliçelerin vadeleri, akreditifli ö d e m o şeklinde k a b u l t a r i h i n ­
d e n v e y a k o n ş i m e n t o y a d a sevk belgeleri t a r i h i n d e n , vesaik v e y a m a l m u k a b i l i
ö d e m e ş e k i l l e r i n d e i s e k a b u l t a r i h i n d e n i t i b a r e n e n çok l yıldır. Bu s ü r e teşvik
b e l g e s i n e g ö r e y a p ı l a c a k İ t h a l a t t a aşılabilir.
K a b u l kredisi u y g u l a m a s ı ve m u t e m e t l i k l e İlgili d i ğ e r y ü k ü m l ü l ü k l e r i n y e r i n e
g e t i r i l m i ş olması k a y d ı y l a , m u t e m e t eliyle y a p ı l a c a k i t h a l a t t a d a m a l b e d e l i n i n kar
bul kredisiyle ödenmesi mümkündür.
M a d d e 6 — Peşin Oderae :
îthal
emin
edilecek malların
mecburi o l m a s ı d u r u m u n d a ,
gerekince
İmal s ü r e s i
duğunu g ö s t e r e n
için
peşin
fidene
bu k o n u d a k i t a l e p l e r ,
verildiğini
belgelerle
imali
yapılma-
İthalat
v e p e ş i n ö d e m e n i n mecburi
birlikte
işleme a r a c ı l ı k
eden
Rejimi
* bulun­
bankaya'
yapılır.
Pe§ i n ödemeye'
itibaren
larca
Dair
transfer
10 İ ş günü i ç e r i s i n d e c a r i
talepleri,
talep
tarihinden
kurdan t r a n s f e r y a p ı l a r a k
banka­
sonuçlandırılır.
Ancak, bankalar tarafından bu şekilde transfer işlemine başlanabilmesi için pe­
şin transfer konusu malların, ithal süresinin bitiminden en geç 1 ay önce yabancı memle­
ketlerden Türkiye'ye gönderilmek üzere yüklenmemesi halinde, peşin ödenen meblağın
(lîbor
faizi ve tespit edilmiş olduğu
takdirde anlaşmanın yerine getirilmemesinden
doğacak nakdi tazminat ile birlikte) transferin yapıldığı döviz cinsi üzerinden T ü r k i y e ' y e iade edileceğine dair hariçteki m u t e b e r bir bankanın garantisinin sağlanması şarttır. İt­
hal süresinin uzatılması halinde
ilgililer söz konusu garanti mektuplarının temdidini sağ­
lamak zorundadır.
P e ş i n ö d e m e n i n Merkez B a n k a s ı k a y n a c ı n d a n y a p ı l m a s ı
r.unda, b a n k a l a r c a ,
den İ t i b a r e n
e n g e ç 5 i § günü i ç i n d e
açtıracakları
L a n hindeki
yetkili
peg in Ödemeye t e k a b ü l
faizsiz
hususi b i r
kurlara göre h a s ı l
kılmak s u r e t i y l e
e d e n Türk L i r a l a r ı «
tahsilin­
bu Banka n e z d i n d e k e n d i
namlarına
hesaba d e v r e d i l e r e k ,
o l a c a k mal b e d e l i
bu Bankadan t r a n s f e r
Merkez B a n k a s ı ' n c a
duru-
da t r a n s f e r
cari
döviz
satış
farklarını
talebinde
kurdan
tahsile
bulunulur.
yapılır.
M a d d e 7 — Ödeme Şekli Değişikliği :
Ö d e m e şekli değişiklikleri bu G e n e l g e h ü k ü m l e r i n e ve yeni ö d e m e şeklinin
ş a r t l a n n a u y u l m a k kaydıyla, b a n k a l a r c a y a p ı h r .
Yeni ö d e m e şeklinde do i t h a l ve ö d e m e s ü r e l e r i n i n başlangıcı ithal m û s a a d e smin tarihidir.
Madde 8 — Hesap Kapatma :
a) Akreditifli v e y a vesaik m u k a b i l i ö d e m e şekillerinde i t h a l a t ç ı l a r ithal ko­
n u s u mali, i t h a l m ü s a a d e s i n i n y ü r ü r l ü k süresi içinde k ı s m e n v e y a t a m a m e n ve fiilen
İthal e t m e y e ve g ı l m r û k ç e tasdikli orijinal f a t u r a surettiylo i t h a l a t m h a r i ç l e sigor­
talı o l a r a k yapılma^ii h a l i n d e , orijinal s i g o r t a belgelerinin t ü m ü n ü , en g e ç i t h a l
s ü r e s i n i n s o n a e r m e s i n d e n i t i b a r e n 3 a y içinde b a n k a l a r a İbraz odorek h e s a p l û n n ı
kapattırmaya mecburdurlar.
B a n k a l a r , t r a n s f e r edilen döviz m i k t a r ı ile g ü m r ü k ç e tasdikli oriiinal f a t u r a
s u r e t i n e g ö r e fiilen ithal edilmiş olan m a l l a n n kıymetini d e g ö z ö n ü n d e b u l u n d u r m a k
suretiyle, g e r e k l i incelemeyi y a p t ı k t a n s o n r a , ithalat h e s a b ı n ı k a p a t ı r l a r .
b) M a l m u k a b i l i Ödemelerde b a n k a l a r , b e y a n n a m e ile oriiinal f a t u r a s u r e t i
ve i'-hal m ü s a a d e s i (T) n ü s h a s ı üzerine, t r a n s f e r edilen dövizin cins ve m i k t a r ı n ı kay­
d e t t i k t e n s o n r a bu b e y a n n a m e ve f a t u r a sureti ile i t h a l a t ı n h a r i ç t e slgoî^talı o l a r a k
yapılması h a l i n d e , orijinal s i g o r t a belgelet inin t ü m ü n ü döviz s a t ı m bol^osino bıığUv
yarak nezdlerinde saklarlar.
Madde 0 — Hesap Kapatmayanlar Hakkmda Yapılaaık İşlem:
Akreditifli v e y a vesaik m u k a b i l i n d e , ithal m ü d d e t i n i n (uzatılan süreler dahil)
s o n u n d a n i t i b a r e n 3 ay geçtiği h a l d e h e s a p l a n n ı k a p a t m a m ı ş , m a l mukabilinde, sü­
r e s i n d e t r a n s f e r e m ü r a c a a t e t m e m i ş olan ithalatçıları b a n k a l a r , 5 Iş günü içinde
m u a m e l e n i n s a f h a l a r ı n ı b e l i r t e n t a a h h ü t l ü bir m e k t u p g ö n d e r m e k v e y a m a k b u z mu­
k a b i l i teslim e t m e k suretiyle, ilgili kambiyo m u r a k a b e m e r c i i n e bildirmekle mükel­
leftirler.
M a d d e 10 — İ t h a l â t H e s a p l a r ı n ı n T e r K i n i .
M e r k e z B a n k a s ı n c a , h e r işlem itibariyle I 5.000.— a k a d a r (I 5.000— veya
m u a d i l i döviz d a h i l ) açık i t h a l â t h e s a p l a n m ü c b i r s e b e p halleri g ö z ö n ü n d o b u l u n d u r ­
m a k suretiyle kapatılabilir.
Aynı s e b e p l e r l e b u m i k t a n aşan açık i t h a l â t h e s a p l a r ı n ı n kısmon veya t a m a ­
m e n t e r k i n i n e ilişkin, t a l e p l e r Iso. Merkez B a n k a s ı n c a B a k a n l ı ğ a i n t i k a l ettirilir.
M a d d e 11 — Y u k a r ı d a k i m a d d e d e scizü geçen m ü c b i r s e b e p halleri ve tevsik
şekilleri a ş a ğ ı d a gösterilmiştir.
a) M ü c b i r s e b e p h a l l e r i :
i - İ t h a l â t ç ı v o y a İ h r a c a t ç ı A r m a n ı n infisahı, iflası veya faaliyetlerini daimi
o l a r a k tatil etmesi, şfılııs f ı r m a l a n n d a firma sahibinin ö l ü m ü ,
il - G r e v . lokavt.
iii - Resmî m a k a m ve yetkili mercilerimlz veya i h ı a c a t ç ı m e m l e k e t resmi mak a m l a n n m k a r a r ve işlemleri ile m u h a b i r b a n k a l a r ı n m u a m e l e l e r i dolayısıyla itha­
latın i m k a n s ı z h a l e gelmesi,
iv " Tabii afet. h a r p ve a b l u k a ,
b) M ü c b i r s e b e p h a l l e r i n i n tevsik şekilleri :
ii) h a l i n i n , yetkili m e r c i l e r d e n , (il v e İv) halinin, i h r a c a t ç ı n ı n b u l u n d u ğ u memlekfttln r e s m î m a k a m l a n n d a n v e y a mahalli o d a c a tasdik edilmiş o l m a k kaydıyla sa­
tıcı v e y a i h r a c a t ç ı f i r m a d a n ( H a r p ve a b l u k a hali h a r i ç ) , (illi h a l i n i n , resmi mak&mlanm.ızdan, İ h r a c a t ç ı n ı n b u l u n d u ğ u m e m l e k e t i n r e s m i
roakamlanndan
veya
m u h a b i r b a n k a l a r d a n a l ı n m ı ş belgelerle tevsik edilmesi ve b u beİKelerln en. geç
h e s a p k a p a t m a süresi s o n u n a k a d a r b a n k a l a r a i b r a z edilmesi ş a r t t ı r .
M a d d e 12 — İ t h a l â t ı n Y a p ı l m a m a s ı :
H e r n c s u r e t l e o l u r s a olsun, süresi içindo iıhal e d i l m e y e n m a i l a n n ödenmiş
b u l u n a n b e d e l l e r i n i n fiili ilhaî için tayin cdÜen b ü r e l e r i n (ek sure veya imal sür8£İ
daîılU b i l i m i n d e n i t i b a r e n en geç üç ay içinde y u r d a getiı ilerek bir bnnküyû SB.;,I1m a s ı . . d ö v i z a l ı ş l a r ı n ı n b a n k a l a r ı n cari alış k u r l a r ı n d a n yapılması VCÎ bu m i k t a r l a r
ü z e r i n d e n ilgililere ö d e n m e s i g e r e k i r .
M a d d e 13 — İ t h a l â t Rejimine göre g ü m r ü ğ e gelen n ı a i l a r n ı f a t u r a l a r d a k i transfcro esas kıymeti ithal m ü s a d e s i tutarını geçemez.
M a d d e 14 — Bu Genelge veya İthalât Rejiminde b e l i r ı ü e n üsbjİ v e / v e y a usûllere
l l h a î â l ç i h ı r c a u y u l m u ş olma.sina r a ğ m e n b a n k a l a r c a u y u l m a m a s ı halinde. İChalĞ.t^-îl a n n h a k l a n h a l e l d a r o l m a z . A n c a k , bu surotlo esas ve u s u l l e r e u y m a y a n b a n k a l a r ,
b a V k ı n d a g e r e k l i işlem y a p ı l m a k üzere M e r k e z B a n k a s ı İ d a r e M e r k e / i r i c e Bak?jılığa
bildirilir.
IthaJûî M u a m e l e l e r i n e Aracılık Eden B a n k a l a r a Verilecek B e y a n n n m e
BAMKASÎ
Şubesi
B
E
Y
A
N
N
F i r m a n ı n adı ve a d r e s i
F i r m a n ı n bağlı olduğu K a m b i y o m u r a k n b o
A
:
m.ercU
:
F i r m a n ı n bağlı olduğu vergi d a i r e s i
:
M
E
İ t h a l Edilecek Malın :
1)
G ü m r ü k tarife ve? istatistik no.
2)
Cinsi
3)
Döviz i t i b a r i y l e kıymeti
F a t u r a n ı n t a r i h ve n u m a r a s ı
ödeme
şekli
S a t ı c ı f i r m a n ı n a d ı ve adresi
H a r i ç t e f i r m a m ı z a bağlı firma, şube, filial vs.
D a h i l d e f i r m a m ı z a bağlı firma, ^ube, filial vs.
İthal süresi
M a l ı n getirileceği m e m l e k e t
D ü k ü m ü y u k a r ı d a gösterilen malları, İ t h a l â t Y ö n e t m e l i ğ i n d e tesbit edilen s ü r e
edeceğimi
İçinde y u r d a fiilen ithal
göre hesabını
ve bu Tebliğde belirtilen usûl vc e s a s l a r a
edeceğimizi
Kapatacağımı
b e y a n ve gerekli i.şlcmlerin yapılmasını
Kapatacağımızı
ederim.
odoriz.
Pul ve yetkili imzfl veya i m z a l a r
(Varsa M ü h ü r )
• .«5 5 - -
rica
GÖRÜNMEYEN İ Ş L E M L E R E İLİŞKİN HÜKÜMLER
GENEL HJKÜİJİLEI^
hiaddeî
1
'J'üTklye'de y e r l e ş i k
v e y a "bunlar a d ı n a y u r t
içind®
(z!!Üt6fi±Lhitlik h i z n e ı l e r i
ysrliif i k k i ş i l e r
nm
yurda getirilmasip
kişilerin,
yıtrt
v e y a d ı ş ı n d a , yapcnış
dnhil)
karşılığı
v© h o a a b i n a y a p t ı k l a r ı
g^tirilseyen
kurlar
dövizlerin
alış
kısımların
işlemindej
oldukları
giderlerin karşılığa
alış
işleminin yapıldığı
IKirkiye'nin
döviz
gelir
ve giüerinin
^iahsup i ş l e m i
jrapılabilaesi
nin ibrazı
gereklidir.
döviz
düzenlenir.
Yurda g e t i r i l e n
dövizler
t e v d i a t hesaplarımda
iıgililerino®
için^
Yurda
tarucıt«»id.
hesabı
bankalara
lutulabilir.
oari
Hxsmot b a d e l i
getiı^ilmesi halinde,
Maddes
a)
işleder
kişiler
yurt
d e n n^ahsup s u r e t i y l e
baXg®[email protected]®
hallerde
elde
belge
ilgili
edenler,
dişirıda y e r l e ş i k
giderler
gider
belgeleri­
Liygulanarak
döviz
alınmaz.
veya bankalarda
hesabına a l ı n a n
açılaoûk
dövizler
a ı - a i i ı ı z d a İ J c i l i IIıI3UI> OH^g-^-maaı
döviz
tevdiat
d ö v i z ç e k i voya e f e k t i f
satılmadı
olarak
şeklinde
luüü^cündür.
döviz
tahsisi
öderler
işlemleri
kişilere
veya döviz
yapılabileoek
borcu gösteren
i ^ r
elde e t t i k l e r i
tevdiat
faturuı
Özellikle
işlemlerde
ilişkin
yapılan hizmetler
i l i ş k i n ımhauPı
istinaden y a p ı l ı r .
aranmaz,
Görünmeyen İ ş l e m l e r e
karşılığında
Görünmeyen İ ş l e m i e r « î
transfer
isterler,
açıklanmıştır.
Döviz g e l i r i
adına yapılan
o)
k u r ixirici
getLriltf.ı dövizlerle
müesseselere
Oörünmeyen İ ş l e m l e r l e
öncelikle,
kurları
yurda
2
Maaaei.9*da
b)
yetkili
alış
tevdiat
Ajicok,
dövizlerin
arnaoıyla
il^lilerden
satılabilir
Döviz
serbestçe k u l l a n ı l a b i l i r .
acılamaz.
cari
İlgililerden
olan, ülkelerden bu hesaplar k a n a l ı y l a
teapiti
Ödenmesini g e r e k t i r e n
Bu i ş l e m s ı r a s ı n d a ,
a l ı ^ V© s a t ı m b e l g e l e r i
diter
^aatır.
etlItû söidconusu d e b i d i r .
k ı s m ı n mahsup i ş l e m i n i n y u p t ı n İ m a s ı n ı
ve
dışarıda
dövlıl^ric
mahoübunun y a p ı l m a s ı
getirileoiyan
rini,
il»
yy^aaır.
Bankalar^
döviz
leMn©
tüm k i z a e t l a r
Bağladık!arı dövizler
Bu d ö T İ z l a r i n y u r o a g e t i r i l m e s i n d e
getirilen
dışında yerleşik k i f i l e r
dövis
hesaplarından
avans
veya
giderle­
ya da bu
[email protected]®ria­
karşılarla•
lati
tahaifi
proform^ ffetııra v e
belge
aranmay&cağı
özel b i r belge aransoa^
ekli
belirtUen
belirtiliii|
1»« bu b e l g e arandıktan sonra işlem y a p ı l ı r .
d) Yurt dışında y e r l e ş i k k i ş i l e r i n ^ Türkiye^daki k i ş i l a r l©h.ijı#
y&ptıkları M m e t l e r k a r ş ı l ı ğ ı n d a Bağladıkları tranafer e d i l e b i l i r Türk
l i r a e ı haaılatlanndang bu k i ş i l e r i n -Türkiye • daki her t ü r g i d « r l a r i n i n «aJi4^p
y o l u y l a odânmeel müıdain bulunmaktadır«
%) Görünaeyan îşlemlar 11® i l g i l i tr^ater
yürürlükteki tewjiar gereğin©© MemeBİ ^rmkll
İşlemleriM^ı
hıkMİm
v e r g i , sosyal • i ^ r t » m hm*
a e r i yükümlülüklerin y e r i n e g e t i r i l d i ğ i n i ve Türkiye'deki gidsrIarİB t r a n a f w
e d i l e c e k tutardan t e n s i l e d i l d i ğ i n i araştırmakla yükümlüdürl«r® 3\gm
- Yapılan söyleşmelerde veya faturalarda t r a n s far •dlltoak
tut«
net olarak b e l i r t i l m i ş s e t r a n s f e r işlemi net t u t a r ÜMrindun y a p ı l ı r a .Ânaak
net t u t a r brüte ibla|; e d i l orak bulunacak brüt t u t a r üzerindAn v e r g i • « bftBs«ri
yükümlülüklerin ödendiği i l g i l l l û r o u tovaik © d i l i r voy^ ödenoosğl hmmmâM
i l g i l i l e r d e n y a z ı l ı boyan a l ı n ı r .
» Yapılan söaleşmelerdö veya f a t u r t l a r d â transfer ©dil#oök. t u t a r
brüt olarak b e l i r t i l m i ş s e ı vergi ve benzeri yükümlüli^er brüt tutardan Aifül»
dükten aonra kalan t u t a r ı n t r a n s f e r i yapılır« Anoak vergi v« banxari jüMâalü»
l ü k l a r i n b r ü t tutar üzerinden ödendiği tevelk cKİilir veya ödanftoaği kysuEimda
i l g i l i l e r d e n yfl,zılı beyan a l ı n ı r .
Waddei 3
9 . Maddede
b e l i r t i l e n gider kalemlerine göre f a r k l ı l ı k göitermakl*
b i r l i k t e k ı y a s an b e n z e r l i ğ i kabul e d i l e b i l e c e k t a l e p l e r i dağerlandlrmey» m
g e r e k t i ğ i n d e , b j genelgede Gbrünjooyen i ş l e m l e r l e i l g i l i olarak t e s b i t » d i l a n
l i m i t l e r üzerinde döviz i z n i vermeye Merkez Bankası y e t k i l i d i r .
Madde1 4
Bankalaroa kontenjan veya l i m i t t o s b i t i a u r e t i y l e avans olarak yar»
p ı l a o a k döviz taba i s l e r indo, gerçek k i y i l o r i k a m e t l e r i n i n , firma ve kuruluk­
l a r i s e kanuni veya f i i l i idare merke;ilai'inin bulunduğu i l d e k i b i r bajakA
ş u b e s i n i işlem merkezi olarak s ©çerler. İ l g i l i l e r , bankalara y a p t ı k l a r ı yana­
l ı başvurularda bu hususu b e l i r t i r l e r .
Bankalarca avans olarak yapılacak döviz s a t ı ş işlemlerinde taahhüt­
name a l ı n ı r . Ivans h e s a p l a r ı n ı , i l g i l i f ı k r a l a r d a b e l i r t i l e n ö z e l l i k l e r d#
dikkate alınmak s u r e t i y l e , 6 ay y a da b e l i r t i l e n süre i ç i n a e veya İdare
Uerkezimia i l e K.am'biyo î-iarcilorinoe v e r ı l ü n ek ö u r e l e r i ç i n d e k&patoaywxlar*
yenıdan avans dövizi, t&haisi japılmaz ve avansın kapatılmadığıg b&nk^woa
bu euxelffrin b i t i m i n i i z l e y e n 5 ' i ş g ü m i ç i n d e i l g x l i Ka^ibiyo Maroiim b i l -
Maddea 3
Merkez Bankaâinoa v e r i l an döviz l ^ i n b e l g e l e r i amaoum yyguA alâzmk
kullaıulır#
Döviz i z i a b e l g e l e r i üç ay i ç i n g®ç@rli oIypg bu süre b t l ^ o â k * y x t l ı
t u t a r ı n kullanılmayan kmmı üzerindan % 01 oruıiiida IHirk l i r a a i ı a a * l l • d i l a a k
auretiyl® Merkez Bankasmos u z a t ı l a b i l i r * Döviz üzerijidon aii-&enİMim l ı l n b»l^
g a l e r i n d e k a y ı t l ı döviz t u t a r ı , uzatma i ş l a a i n i s y a p ı l a ı ğ ı t a r l h t a k i ı»ârl a&tif
k u r l a r ı uygulanarak Türk l i r e a ı n a ç e v r i l i r ve x e J ^ i l a t bu t u t a r Uxerlndcn
e d i l i x o Talis i l ' © d i l e n Türk l i r a l a r ı Merkez üankasınoa g e l i r kaydâdilir^
iladdes 6
Genel va Katma B ü t ç e l i İ d a r e l e r i n Oörümaayan İylesalarl© İ l g i l i t a l e p ­
l e r i | Merkez Boiikaaı voya b^ıâcalaroa, i l g i l i f ı k r a l a r d a b e l i r t i l e n eamaİJM
göre^ t r a n s f e r
edilir.
MaddeI 7
K e n d i l e r i n e e f e k t i f döviz v e r i l e n k i ş i l e r ^ bu e f e k t i f l e r i 3 t y İ ç e ­
r i s i n d e kullanmadıkları takdirde iade e ta A
zorundadırlar. Baııkalar dovi*
»atım b ü l j o l ü r l n o bu hususu koydoderler. Döviz üj^eri^idcii y a p ı l a n h a v a l e l e r
i l e ç e k l e r de aynı hükme t a b i d i r .
MaddeI 8
^ 2 0 . 0 0 0 . ~ * a kadar olan ve i l g i l i maddelerde bankalaroa
e d i l e c e ğ i b e l i r t i l e n döviz t a h s i s t a l e p l e r i , kontenjan vü l i m i t
-rsınafar
tesjitini
gerektirmeyen işlemiurden olması ve i l g i l i l e r i n t r a n s f e r i ş l e m i n i y e t k i l i
müesseselerde y a p t ı r t a c a ğ ı n ı beyan etmesi k a y d ı y l a , Merkez Bar'ıfftnınoa dövi t
i z n i n e b a ğ l a n a b i l i r . Bu döviz i z i n l e r i n e i s t i n a d e n ancoic y e t k i l i muesaeatler
t r a n s f e r i ş l e m i n i yaparlar.. Ayrıca, Merkez Bankasınca düzenlenmesi gerekaa
ve t u t a r ı
2 0 - 0 0 0 . - * ı aşmayan döviz i z i n l e r i n e i s t i n a d e n y e t k i l i m ü e s s e s e l e r
trails f e r y a p a b i l i r l e r .
Dü\riz "b^JisısiiiRiın::- İ u ş k i h
Madde ı 9
Görünmeyen İşlemler© i l i ş k l a o l a r a k ysıpa-labilecek döviz
tah^laltri
aşağıda gösterilmiştir»
A- TİGAJffir VE ENÜİOTRİ
A-1 Tamir ¥© Montaj
T ü r k i y e ' d e y e r i e ş t k k i ş i l e r i n dışM'ida. y e r l t ş i k k i ş i l a r d A û
Türkix©*deki i ş l o r i y l ® i l g i l i o l a r a k © a ğ l a d ı k l a r ı tamir^ mont&J b i z a e t l a l
1-4
f ı k r a s ı n a ^ m e y a n developmanı r©prodüksiyon, eeslmdirffi© gi^bi | i i a » t l « r k a ı ^
ş ı l ı ğ m d a ö d e y e c e k l e r i ü c r e t l e r i ç i n ^»ar^aİM^oa t r a n s f e r
ympılır.
Bu k o n ı ^ i l g i l i l e r o e ı hiamet eözleşmeai veya f a t i f f E ı
tranafari
l»t#-
n i l a n ü o r e t i n hesap ş e k l i n i g ö s t â r i r b i r j6>zı i l e ba^vıculıffa
Yiicarıda t ^ l i r t i l e n ^ û a ç l a r l a y u r t d ı ş ı n a g e ç i o i o l & r ^ g ö n d ^ - i l ^ o a k
m a l l a r a i l i ş k i n döviz t r a n a f e r l e r i t a n k & l a r c a yapılmadan cooe ^ ^ a n l i g x n
^çioi
ihraç i z n i aranır»
1-2 İ ş l ^ e Tabi Tutma, T a a ^ l a a a ,
Sözle^eye
B a ğ l ı Tmon
İslar
va ^ n z a r N i t e l i k l i Diğar İ ş l e a d e r
Boya^ a p r o j e n p r j ^ ö ,
temizi M © j faûon i ş ç i l i k vd b ü a a ^ r i
i ç i n g e ç i c i o l a r a k i h r a ç ©dilen m i l i a r i a bu nedenle doğacak g i d € B ^ l ® r i |
b e l i l e r i n i u r a z ı h a l i n d e bankaloxoa t r a n a f a r
iflâr
g^rakli
edilir.
Baiconlığın g e ç i o i i h r a ç i z a İ M gör®, y u r t d i ş u m ^ n d a r i l e n madanlw
vo ç e ş i t l i m a d d e l e r i n islam® v@ i ş ç i l i k ü o r e t l a r i g g e ç i c i i h r a ç izninde
rülen ş a r t l a r
dikkat© a l m a r ^ t r a n s f e r
'6r^o^
edilir.
»3 Teknik Yardım
Türkiye'de y e r l e ş i k k i ş i l e r i n dışarıda yerleşik k i ş i l a r d m
T ü r k i y e ' d e k i i ş l e r i i l e i l g i l i o l a r ^ s a ğ l a d ı k l a r ı e t ü d , ö ğ r e t i n , uzmaalıkg
h a k e n a i k , p r o j e ı r e v i z y o n , a k ü p e r t i ^ p t a h l i l ve b ö s e r i h i m e t l t r k a r ş ı l ı ğ ı n d a
ö d e m e l e r i g e r e k e n ü c r e t l e r , b a n k a l a r c a A-1 f ı k r a a ı a s a o l w i
transfer
edilir#
çerçevesi^
A-4 Taahhüt
İşleri
A ç ı l a n u l u s l a r a r a a ı i h a l e l e r d e n s o n r a , uzmanlaşmış yabanex
f i r m a l a r c a g e n e l l i k l e s a b i t f i y a t l a r l a i n ş a a a ı veya bakımı y a p ı l a c a k o l a a
b i n a , y o l , k ö p r ü , liman ve d i k e r l e r i n e a i t e ö z l e ş m e l e r gerecine® ödenmesi
g e r e k l i t u t a r l a r A-1 f ı k r a a ı
©BASLARıNA
gor® Merkez Bankûsınoa dövif i m i n ®
ballanır.
Yabancı ü l k e l e r d e k i i h a l e l e r e k a t ı l a c a k Türk g i r i ş i m o a « r i a İ A
h a x i r l i k g i d e r l e r i ( i h a l e şartname b e d e l l e r i ve b e n z e r i g i d e r l e r d ı M l )
iqtn^
Türk g i r i ş i m c i l e r i n i ş k a p a a i t e l ö r i dikkat® a l m a r a k g Merkex B f j i k a u n c ^ M,mm
olKtuX d ö v i a tahsİB e d i l e b i l i r .
A»5 l ' e l i f H a k l a r ı , F i k r i ve S ı n a i ^ k i / e t
U® Y o n e t i » A n U ^ ^ U r i
a) T e l i f Hakları
B i l i m â e l ve s a n a t s a l e s e r l e r i n t e l i f h a k l a r ı n a l l i f k i n öda^
meler i l ş gaa€t@, d e r g i ve d i ^ e r y a y ı n a r a ç l a r ı n d a yayiialanaıı f o t o ^ a f | m a k a l t
VQ b e n z e r i e r i n i n , T ü r k i y e ' d e y a y ı m l a n ı p Türk v a t a n d a ş l a r ı n ı n b i l g i s i a â
•mul^
duğunuo tevBİk e d i l s a s i kaydıyla^ tahakkuk eden ü c r e t l e r i Marksı BankaflinoA
dövie iznine b a ğ l a n ı r .
i y r i o a , T ü r k i y e ' y e g ö n d e r i l e n y a y ı n m a m u l l ö r i n i n maİ£®Qe, i ş ç i l i k
¥© b e n z e r i I Ş L ^ e v« ü r e t i m g i d e r l e r i i ç i n do d ö v i z t a h a i e e d i l i r «
T ü r k i y e ' y e i t h a l e d i l e n BOS t a : ^ : ı y x c ı l a n j a n ( s e s k a y d d d i l a i ş h©r
t ü r l ü plak, ees k a s e t i ve b e n z e r l e r i ) royalty bödell©ri,''hûr e s e r t ç i n Kültür
v e Turizm B a k a n l ı ğ a n c a v e r i l m i ş i ş l e t m s b e l c e s i n i n ibraza, kaydâylaf d ö v i s
luiiw
ballanabilir.
Bu f ı k r a d a b e l i r t i l e n k o n u l a r i ç i n , i l g i l i l e r c e ibr&x e d i l e c e k »Öz­
leşmeler® i s t i n a d e n , ^ 10»CXX).-'a kadar avans d ö v i z i t a h s i s
edilöbiliPt
b ) F i k r i v e S ı n a i I-EOkiyet
l i s a n s , P a t e n t , Know how v e b e n z e r i g a y r i ttadd+ h a k l a n d ı
T ü r k i y e ' y i i t h a l i v e y ü r ü r l ü ğ e konulması B a k a n l ı ğ ı n i^nin® t a b i d i r ®
c ) Yönettim A n l a ş m a l a r ı
Yönetim a n l a ş m a l a r ı n ı n y ü r ü r l ü ğ e konulüiaaı î a k a n l ı ğ m
tabidir.
imİBt
(b) fıkrasında b e l i r t i l e n baklann k u l l a n ı l m a i
karşılığiB^
mrkm
v e (©) f ı k i B B i n d a k i y ö n e t i m a n l a ş m a l a r ı g e r e g i n o e ödenecek Ü D r ^ t l a r ^
B a n k a s m c a b e l i r l e n e c e k l i s u l ve e s a s l a r a , g ö r e ^ . b a n k a l a r c a
ImmUr
•dtlir®
A-6 f.iaş v e ü c r e t l e r
a ) T ü r k i y e ' d e b i m e t © a l u m n ymbancı uzman ^ » O M I m
i^ilty
ila.
b ) iBb&neı ü l k e l e r d e n g e t i r t i l d o e k - m r t i a t ¥ • g ö t t e r i
crmdan»-
. - ü l u @ l « r * r a a ı ş ö h r e t i ©lup» b i r d e v l t t voya maka» hSmayeaifidA
• ğ i t » « l ¥ • s a n a t s a l n i t e l i k t e k i e s e r i a r i i c r a v e t e o s i l ©dan v l r t ü ö x l « r ı
ti­
y a t r o b a l « t o p J i ^ v M a r i ¥© © r k e o t r f t l a r a ( n i t e l i k l o r i i l g i l i B a k a n l ı k v©yE
kumXuflardmn E l u m o a k b e l ^ e l e r d a n t e e b i t © d l l w ) |
- T u r i m m ü e s s e s e s i b e l g e s i n e s a h i p b u l u m m t u r i o t i k ©t©ll«r t l « .
•ğl«ı@« y e r l e r i t a r a f ı n d a n k a n d i i ş y e r l e r i n d e ç a l ı ş t ı r ı l m a k ü z * r « d ı ş a r ı d a n
^ • t l r t i l ö o a k . o r k e s t r a l a r ı eee s a n a t k a r l a r ı v e b e n z e r i
artiatl©r«ı
Ödttnecek g ü n d e l i k v e ü c r e t l a r içing A-1 f a k r a e ı ©eaalarınA gör», h a » • kmliTOft d ö v i z t r a n s f e r
edilir»
1-7 G i d e r l e r e Katılma Payı
Tabanoı firma ve k u r ı a u ş l a r ı n T ü r k i y o ^ d e k i şub« ¥ • y»n k u r ^ l ı ^ l a r ı a m y u r t d ı ş ı n d a k i aim k u r u a l a r ı n a ı T ü r k i y @ d e k i anm k u r ^ a l a r ı n p
hmox
ü l k e l a r d a k i şub© yû yaa k ı s : i ı l u ş l a r ı n a (1-3 v e 1-5 f ı k r a l a r ı n d A
ya-
b«ltr-
t i l e n l e r d ı ş ı n d a k i g i d e r l e r ) . genel giderlerin© katılma payı adı a l t ı n d a
Öd«a©de b u l a m a l a r ı B a k a n l ı ğ ı n i z n i n e t a b i d i r «
Bu şdcild® a l ı n a c a k i z i n l e r ç e r ç e v e e i n d A i t r a n s f ı r l e r j
Bankaltroa
yapılir«
B- BIŞ TİCâBEP
.
B-1 Komisyonculvic ve tEimeesillik H i z m e t l e r i
a ) Komisyonculıic ve Simsariye O i d o r l e r i
Dış t i c a r e t l e i l g i l i o l a r a k y u r t d ı ç m d a n eağlaııan k o t t i i yonoultic v© s i m s a r i y e h i z m e t l e r i k a r ş ı l ı ğ ı n d a y a p ı l a c a k ödemeler ve d ı ş p i -
yua&lBx hakkmda b i l g i toplaiaak amacıyla y u r t d ı ç ı n d a ^ f i r m a ve k u n J . u § l m r a
©deneoak haberleşme v@ dokümantasyon g i d e r l e r i i l e u l u s l a r a r a a ı
nakliyEt
tr&nait ı m k l i y o t l a i l g i l i o l a r a k d ı ş a r ı d a n sağlanacak a r a c ı l ı k h i z m e t l e r i
k a r ş ı l ı ğ ı n d a y a p ı l a c a k ödeMİarp borcu gostar©n b e l g e l e r i n İ b r a z ı kaydıyim,
bankalarca .mahsup yapıLmadığı v e y a döviz hesaplarından karşılanmadığı t a k d i r ­
de t r a n s f e r edilmek s u r e t i y l e l o r a e d i l i r .
b ) Tr&nalt İ ş l e m l e r d e n r e İ k t a m s l ı ^ t ı ş İ A r d a n Jhim
KEsa^lı*
Yurt d ı ş m d a y e r l e ş i k o l a n l a r o a , t r a n a i t İşl^mlardsa ¥ •
aktaroi&lı e a t ı s l a r d a n t i c a r i t e a m ü l l e r e ı^gun o l a r a k s a ğ l a n a n v«
fikrmx
'
kapsaama ^iru^ey^n kazançlar g e r e k l i b e l g e l e r i n i b r a z ı h a l i n d e b a n k a l a r o a
traasfer d d i l e b i l i r .
o) Banka Komieyon ve M a s r a f l a r ı
B^^uOlaTp y a p t ı k l a r ı i ş l i l e r nodoıuylo dx^aridMki
l e r l a e ödemeleri gerekaa koalisyon, maeraf, daa^a v e r g i s i ve banıafifi
mj^m^lx^
fidarlaria:
"b^j-^j^ılık h l r ı e t l s r i y l e i l g i l i döviz g e l i r l e r i n d e n mahsup «tmek v t y a dd¥İ«
trunsfar etmek ü u r e t i y l e
ödeyebilirler.
d) Temail Maazafları
i ) Bük^uılıkça v e r i l e n i z i n l e r
çorçcıvesindfiı
~ Bfcnkûcılık f a a l i y e t i n d e bulunanlaroa y u r t dışındft k u r u ­
lan^ b ü r o ^ temrjllûllik:^ a c e n t e l i k ve b e n z e r l e r i i ç i n y a p ı l a c a k g i d a r l a r i
il»|
- BiğüT k u r u l u ş l a r ı n iıynı mahiyetteki g i d a r l e r i ,
Kati olarak bankalaroa transfer
edilir»
Tukarıda eözü e d i l e n Banka ve Kuruluşlar, yurt d ı ş ı n d a y a p ı l a n g l d a r l e r l e i l g i l i f a a l i y e t raporlarım, müteakip y ı l ı n H a r t ayı 6 o a \ ^ k M j j B«kA^
l i f e ibraz etmek zorundadırlar.
i i ) İhracatçılar, uluslararaeı nakliyeciler,
(l)
h a t a o e n t a l a r ı ve t r a n s i t t i c a r e t i yapan firma ve k u r u l u ş l a r l i s
ş i r k e t l e r i n e ( d ı ş tioajiöt sermaye ş i r k e t l e r i
ıcym^
pauxlam
d o M l ) ^ f a a l i y e t konulftriaiB
t e s b i t i k a y d ı y l a , hertürlü pazarîac^ g i d e r l e r i i ç i n , b i r cmoaki t a k v l a
İ t i b a r i y i © g e t i r d i k l e r i döviz alım b e l g e l e r i n d e k a y ı t l ı net döviz
jılı
g^llrjarl-
n i n .(lÖB i h r a c a t b e d e l l e r i n d o n ödenen masraf ve k o m i s y o n l a r d%ülk^ş^:
t i y l e b ü l u n a c ^ d w i z tutw?ınııı) % 2*si
oranında y ı l l ı k l a z & r l ^ ^ d ö ı l a i
kontönjMii t e s p i t ©dilir ve bu kontenjana i s t i n a d e n d ö v i z ^ I B
"^Igeaiai
' du2.enleyftn 'bMA:alfarca « f ^ t i f döviz v e r i l i r veya yw^l dışmda. ^ a l i r t t l ^
tfdx©B© t r w i s f e r y a p ı l ı r ^
i i l ) B ^ ^ l ı k tarafından uluslaxara^i fuar v© s o r g i l e r a
•
totı^mlfiffina
i s i n v e r i l e n k » u ve p a o l sektör U m a v© kıffuluşlftrı i l © mm^
k u n a u ş İ M - i D i n fwx v© eergiİOTO k a t ı ^ a l a r ı m i l i ş k i n g i d w l a r l p
t ü r k i y * Tiatt-et ' ^ n ^ i ^ n i g Tioaret Odaları v© Tioar©t a r s a l a r ı
lirl^i^#
d ü z m l ^ o n Türk ihraç ü ı ^ n l e r i e e r g i l e r i il© Türk l ı a f t a l a r ı n a k a t ı l m İ M ^ l •
bu B i r l i k ç e ı^gm görüloı firma ve k u r u i u s l w i n aynı . a m a ç l ı - ^ d « r l â r t
işin
liarkez Bankaomoa k a t i veya Bvane o l a r ^ döviz t ^ s i s e d i l i r ' , Iv&na hûBâ,^l a r m m kaj».txİmasında / . 5 . 0 0 0 . - * l ı k k ı s ı m i ç i n g i d e r . b e l g e s i w w m m c
B-2 NiL&i l-kl Piyasasındaki îşl©ml©re î l i ğ i n P^-klar, ^ j l »
ve d e p o z i t o l a r
Ticwri teamüller© uygıtfi o l m ^ ' k a d ı y l a , m h s i mal p i y M a l » r m d a k i i ş l a ı a a r e ( a l i v r e s a t ı ş l a r d a h i l ) i l i ş k i n olan farkâ&r, p ^ l » m
d e p D z i t ö l a r i l e i l g i l i ödâm©l©r l-terkez ^mkaaınca incûleıjerok s o m ^ l a M ı r ı l ı r ^
B-3 Ki^imantaö.ycn G i d e r l e r i
Ifcviz i ş l ö a l e r i yapsays y e t k i l i banka v e o ü e s s e s e l û r i n y w t
d ı ş ı n d a n kendi nM ye hesaplarana saklayacakları her ç e ş i t b i l g i v e dö^^^»
g i d e r l e r i i ç i n g e r e k l i döviz f a t u r a l e r a d a y a n ı l a r ^ bankalaroa transfar » d i l i j .
B~4 l n t r © î » j I t e i K ) l ^ ı Gümrükten Çekme ve ^ n z t t " i Ödömeler
Dış t i a a r e t f a a l i y e t l ü r i il© i n a n a n l a r ı n , k a ı ^ nm v* hmm-^
l a r m a y a p t ı k l a r ı i s l a m l a r dolayıeıyİEg d ı ş ülkoiorde M « D e l e r i ^ûkmn
rükten c^mq^ ardiye ^ depolmaap Mitre|K>j MkıiBı yüklaBe, n^llf
^to-
attofaM.,
fuffifugaayon, r a f a ( a a n i p l a s y o n ) , e a t ı ş v© b m z a r i gideı^lerj v e z i n ( t ^ t ı )
veya k a l i t e f a r k ı i l © ekaportiz ve taJıkim ü c r e t l e r i i b a r i ç t ^ gozetae
ş i r k e t l e r i ü o r e t l e r i d ^ i l ) , oerbest boig« ya öa gum^ükmla « ı t r e ^ l a r »
B©¥ki v e buraİM^dM mal iM^acım^
gerelrtirdip
^ p o vç
^
^dorleri
i ç i n b t o k a l a r o a , m ^ u p veya döviz h e s a p l a r ı £ d m ödaa© y m p ı i ^ d ı ğ ı
b u ^ d e r l e r i g o g t e r » b e l i l e r e d a y m i l w ^ ,İöviSi.trMwfer • d i l t e »
i^d^^ı
£-5 T r a n s i t G i d e r l e r
T r a n s i t n a k l i y a t l a x l g i l i her t ü r l ü Ödemeler, t e l g ^ l e r l i
8 i k ©dümeûi . k a y o x y l a h a n k a l a r o a meha^p veya t r a n s f e r e d i l i r *
B-6 CXimruk V e r g i vn R e s i m l e r i il® B a n z e r i Ücsretler
I h ş t i o a r e t f a a l i y e t l e r i x İ e ı ; g x a ş a n l a r ı n k e n d i n&a ¥ § > e e â p »
l a r ı n a y a p t ı k l a r ı İ ş l e m l e r a o l a y ı s ı y l a d ı ş ü l k e l e r d e Ödamelerl g e r e k e n gusriUg
v e r g i V» r e s i m l e r i İ l e b e n z e r i ü o r e t l e r i ç i n , b a n k a l a r c a , mahsv;© ¥@y¥
h e s a p l a r ı n d a n bdeme yapıljoadıgı t e k d i r d e , b e l g e l e r e â a y ı m l a p ü c ûbrLû
ediUr*
tmsmfn
ÎDİŞimCILIK ( K i r a l a m a , Kavlum* İ l i ş k i n Lnaan U a s r a f l a r ı , B a l ı k ç ı
Oefidlariyle İ l g i l i ödemeler v » s . )
C-1 B e n i s T a ş ı m a c ı l ı ğ ı
a ) Havlun
Dış T i c a r e t t e m a l l a r ı n y a i a n o ı ba^Taklı g e o i l e r l e t e f ı t ı l -
paaı 4uruiaunda, d ö v i z t a h s i s i mutat h a l l e r d e (bu
lir),
hxm\â3 ba^ıkalsroa t e s b i t
edl»
BBvlıaı ¥® n a v l u n a i l i ş k i n g i d e r l e r , maheuj) yapıJjBûdığı veya d b v i s h e a a ^
l a r ı n d a n t r a n o f e r ©dilıijedi|i t a k d i r d e , navlun bdonmosini g e r d c t i r e n b e l g e l e r i
l e t i o a d e n "bankalarca t r a n s f e r e d i l i r e
Yabancı b a y r a k l ı g e m i l e r i n Türk T i c a r e t Kanunu gar©feino© ^\lrk İ t m a n l a r ı n d a k i bekleme müddetinden doğan va n a v l ^ kapeaaiiriu alinsi/jytm y ü k l « e
b o ş a l t m a s ü r a s t a r y a ü c r e t l e r i İ l e bu g e m i l e r i n d o l u konteynari«urinin liaftiıl e r ı m ı z d a k i 10 günü aşan beklemelerinden doğan v e anlaşma g e r e ğ i ödenmesi
g e r e k e n k o n t ş y n e r s ü r a s t a r y a ü c r e t l e r i de bu f ı k r a i ç i n d e d a ğ a r l e r ^ d i r l l i r *
b ) Türk U r a s ı E a a i l a l
Yabancı gemi k m p a n y a l a r i n i n T ü r k i y e ' d e k i ş u b e , b ü r o ,
acenta ve t e m s i l c i l i k l e r i
tarafından,
- C » l / a f ı k r a s ı n a görn döviz t r a n s f e r i mümkün bulunan h a l l e r d e ,
navlwBi b e d e l i o l a r a k t a h s i l e d i l e n Türk l i r a s ı
hasılat,
- Yabancı b a y r a k l ı g e m i l e r l e y a p ı l a n t a ş ı m a l a r d a , y o l c u b i l e t b e d e l i
ve g a y r i t i c a r i m a h i y e t t e k i e ş y a l a r ı n taşıma b e d e l l e r i o l a r a k t e h a l l e d i l e n
Türk l i r a s ı h a s ı l a t ı
bankalarca transfer e d i l i r .
C-2 t ç S u l a r d a Yapılan T a ş ı m a c ı l ı k (Kiralama d a h i l )
İ ç e u l a r v© n e h i r l e r d e k i t a ş ı m a û i l ı k İ ç i n ^ K a b o t a j Kânuna
b ü k ü m l a r l n e t t b i o l a a k k a y d ı j l a C»l f ı k r a a ı h ü k ü a l a r i \ ^ g u İ A n î x .
C-3 l ^ a y o l u T ^ ı m a c ı l ı ğ ı
.
(Yolcu T&gxmaoiligi vd E i r a l a û a d a k U )
a) l^vlua
- - l ^ i r y o l q / l a yük t a ş ı r n a o ı l ı ğ ı n d a ^ t a ş ı a a ü a r â t l i ı r i
i l ^ i
f r a n B f e r l e r bankalaroa
ll§
sonı^laMırılır.
D i ş t i o a r e t t o yabancı p l ^ c a l ı k a r a n s k l l a r a ç l a r ı m n ı
k^atlj.
o l i u ğ u ü l k d d e n y a da üçünoü ülkoden T ü r k i y e ' y e v e y a Türkiye^dan k a r t l ı
ülkeye ya da üçünoü ülkeye yapaoakları taşımalara i l i ş k i n t a ş m a
19in
oldı^
üoretiftri
d ö v i z t r a n s f a r l ü T İ p T ü r k i y e i l e t a ş ı t ı n k a y ı t l ı olduğu ü l k © a r a s ı n d a b u
k o n u l a m ü t e k a b i l i y e t ©sasına day&lı k a r e ^ o l u t a ş ı m a t u ı l a ş a a s ı n ı n mervout o l m s ı
Veya ö z e l t a ş ı m a i z n i a l ı n m ı ş o l n ^ ı h a l i n d e , taeixufiiiin y a b a n c ı
y a p ı l d ı ğ ı n ı n t e s b i t i kaydıyla v e döviz t a h s i s i a u t e t b a l l a r d a ,
taşıtlarla
banka^laroa
inoeleaarek t onuçlandırılır.
b ) Türk L i r a s ı B a s ı l a t
llıpnış izinler
jabanoi kara n a k l i ^ t
slloilikleri
ve m ü t e k a b l l i y ö t a r a & ^ î i û l a r ı ç g r ç e v « â i ı ı d t |
f i r m a l a r ı n ı n T ü r k i y e ' d e k i şube^lrüTOj• aoentft v t
tarafındanj
- % y a m k l i y a t ı d o l j i y i e i y l a Icüu^il edll-şn Türk l i r a l a r i |
- Türkiye*d© v e d ı ş a r ı d a y e r l e ş i k k i ş i l e r ® y a b e n c ı
kara
n a k i l a r a ç l a r ı i ç i n s a t ı l a n b i l e t b e d e l l e r i o l a r a k t ^ i l ©dilen Türk
- Türk k a r a n a k l i y a t f i r m a l a r ı i l a yabancı n a k l i y a t
- m a l a r ı a r a s ı n d a muntazam ve k a r ş ı l ı k l ı o l a r a k düzenlenen ( o t o m o b i l i
v© k a p t ı k a ç t ı l a r d ^ i l )
ti^il
llralari|
fir-
siınibü^
seferler dolayısıyla satılan bilet bedelleri
olarak
e d i l e n Türk l i r a l a r ı ,
B.ûnkalaroa t r a n a f e r
edilir.
C-4 EmK T a ç i m a o ı l ı ğ ı ( l o l o u T a ş ı m a c ı l ı ğ ı VB" iTiralaffia
dahil)
a ) Havilin
Dış t i o a r e t t e t a ş ı m a n ı n y a b a n c ı ı r a k l a r l a y a p ı İ M - a ı
halindöp
d ö v i z t f i b a i e i m u t a t h a l l e r d e (bu h u s ı ^ b a n k a l a r c a t e s b i t e d i l i r ) ^ t a ş u a a b e d s l l e r i i ç i n g e r e k l i d ö v i z , a a h s u p v e y a döviz h e s a p l a r ı n d a n traımf^
edilmediği
t ^ t l r d â ı n a v l u n ö d ^ m ^ i n i g e r e k t i r a n b e l g e l e r e i s t i n a d e n bankalaroa tranafM*
b ) Türk L i r a a ı H a a ı l a t
Yabanoı bsva n a k l i y a t kuapanyalarım.n Türkiye'dakjL şub©»
K k ^ ı aoftnt* v# t m a i l o i l l k l « r i
tarafındûaı
- Tsmeil ©t t i k i ar i kuQpanyalaria t a ş i t l a r ı y l a g ı m v i m b«d4fcll ^ f i l t m
lİmMİnda
(Türkiye'de <- C o l l e c t ) veya yükleme lismninda (Türkiye'de -
P r e p a i d ) ö d a u n ^ Buretiyl© yapılan yük n a k l i y a t ı .nedeniyle » a ğ l ı a a B T l ^
lirafli haaılat,
- a@çerll p a s a p o r t t a n ı y a n Tür ki^ye * d e k i k i ş i l e r © d ı ş p * ı t u r l m r
i ç i n c i d 1 ş,
gidiş-dbnüş y o l o u ve b a ^ j b i l e t i Batışından a a ğ l u o t t Türk
lir&eı hasılatı
- Yabanoı konaoloeluk v e mieyonlaroa veya d d ^ 2 bos-duraak
B\3rptijl%
» a t ı n a l m t t j parkuru b e l l i v«ys b « l l i olmayan d ı ş perkıa- b i l # t l »a^tıçıMm .
BB^lanm TCrk l i r a m b a a i l a t ,
- Yurt d ı ş m d a b u l m a n • ö ^ e n o l , i ş ç i , memur* l ü a t a k i l ' If » ı M b l , yurt
dışiKİa m M m T.C. v a t a ı ı d a ş l a r ı n m lUrkiye'ye g ^ l i ş v e g i d i ş l a r i i g i a »AtıİAa
b i l e t b « i e l l a r i n d â a s a ğ l a n a n Türk l i r a a ı
haailatj
» Türkiye^d© m\icim t ü s e l kişlleroOp i ş l e r i i l e i l g i l i ©larmk y w t
d ı ş ı n d a k i k i ş i l e r i n g e l i ş v e £[email protected] i ç i n t a l e b o d i l a n y o l o u ¥6 b&g^J b i l e t
b e d e l l e r i n d a n sağlanan Türk l i r a s ı h a s ı l a t ,
Merkez ^ n k a s ı m a d ö v i z i z n i n e b a ğ l a n ı r .
U l u a l a r ^ a a ı d e n i z a ş ı r ı a c e l e uçak
ı»eta Bervialarinin
himetindfie
yararlanan Türk a c e l e pDsta o o r v i e l e r i n i n s a ğ l a d ı k l a r ı Türk U r a e ı
kaaılAtt^
y a b a n c ı ş i r k e t t ckieneo.ek k ı s ı m bu f ı k r a ç e r ç e v e s i n d e d e ğ e r l e n d i r i l i r ^
C-»5 T a ş ı t l a r ı n G i d e r l e r i
a) Türk ^ y r a k l ı Deniz T a ş ı t l a r ı m n uman
toArafl&rı
(Yıkıtg
%zak| B^ım^ Sefer lanaeındaki T a m i r l e r i A o i l T a a i r l » r t U§
Per&onel v e B e n z e r i G i d e r l e r i )
Yabancı Bulara s e f e r y a j ^ Türk ^ y r a k l ı d e n i l n & ^ l t x a ^
l a r ı m n -yurt d ı ş ı n d a y a p a c a k l a r ı l i m a n , y o l , p e r s o n e l v e g ^ o l y l e
n a a ı y l a i l g i l i g i d e r l e r d a h i l ) i l g i l i her tüı-lü g i d e r l e r i
r^asifikaayon,
BINDA
konvereiyon ve a g ı r
TAMIR
HÛÛILATıNDM
C ^ / E
MHFLI^J
Türic d e a i z n a k l i y a t f i r m a l a r ı
1 e r i ç i n avans d ö v i z i t a l e b e d i l m e s i
5«CK)1
10.mı
50.001
100.(X)l
2CX).CND1
5.000 ( d ^ l )
» 10,OCX) ( d ^ i l )
- ^.0CX5' ( d a h i l )
-lUü.öOO ( d a h i l )
-2CX).CXX) ( d A i l )
GROB tondan y v
-
tarafından, yukarıda t e l i r t i l a n
tona
tona
tona
tona
tona
kontenjan tesbix ^ ü l i r . ' B u kontenjandan
I L G I L I
I L G I L I
h e s a p l a r ı n en
AZ
giâm»
gemi b a b ı n a ,
kadar
kadar
kadar
kadar
kadai'
olmak ü z e r e f i r m a l a r ı n s a h i p o l d u k l a r ı toplam gemi
lerle
mmM
ÖD'enehiliT'
HALLODB,
^os
groe
^os
groo
groe
^ ı
F ı T E ^
yap^la^fc.
v e y a d ö v i z h e s a p l a r ı n d a n ödomaediğl t a k t i r d e , "bankalarca k a t i vjm
o l a r ^ döviz a a t ı ş ı y a p ı İ M ^ s u r e t i y l e
alm-
(KlaairikMyon,
vo H ^ m g i d e r l e r i
d e ğ e r l e n d i r i l i r . ) , armatörleroo .nsylun
{e^tın
AVANS
/.1CX).0CX5.^.200.003./.3Û0.0CK)./.^.000/«^.600.0CXD.^
/.7C».0M.E ^ ı S U M
OLARAK
g ö r e BAXÂ:alftroa
KULLAADıRıLACAK
6 0 ' ı n ı n b u ' f ı k r a kapeamina g i r e n
döviz­
aasraflarls
s a r f b e l g e l e r i n i n i b r a z ı s u r e t i y l e a v a n s t a r i h i M o n i t i b a r e n s i t ı fiy
i ç i n d e k a | » t i l m a e i h a l i n d e , kaja-tılan miktar kadar V E v e r i l e n l i M t i
üzere y o n i d w döviz s a t ı ş ı
tfrneafek
yapılabilir.
Ancak', a i v e y ş l ^ n a l m d a n geçmesi g e r e k e n Türk b ^ r r a k l ı g e m i l e r i n
g e ç i ş g i d e r l e r i n i v e bu s e f e r l e r i n d e - u f e r a y a c ^ l a r ı
limanlard^i
KMRNL
giderlerini
^ 8 t e a ' i r p r o f o m a f a t u r a veya m i k t a r g ö s t e r e n b o a z e r i b ö l g e l e r i n i û r a i i h a l i n d e
k o n t e n j a n d ı ş ı n d a evana o l a r ' e ^ döviz
sarf b e l i l e r i n e istinaaen 6 aylık
S A T ı Ş ı
OÜRE
y a p ı l ı r ve k^vmrn h e s a p l a r ı
KATI
içerisindo kapatılır.
b ) İ ç S u l a r d a T a ş ı m a c ı l ı k Yapan Türk BayraLcıı T a ş ı t l a r ı n İdman
Masrafları
( Y a k ı t , E r z a k , Bakım, Sefer E s n a s ı n d a T a m i r l e r
vo A c i l T m a i r l e r i i l e - P e r s o n e l ve ^ n z e r i
Yöbraicı
MMRAFLARı
I Ç I N
IÇ
BULARDA
Giderleri)
t a ş ı m a c ı l ı k y a j ^ ı 'l\irk b a y r a k l ı t a s i x x a r i n
C-5/a f ı k r a s ı
HÜKÜMLERI
liam
uygulanır-
c ) Kara T a ş ı t l a r ı Yol G i d e r l e r i (Yakıt^ Küçük T M â r l e r ,
U a r a j G i d e r l e r i i l e â i r ü o ü v e Yol P e r o o n e l i n i J i
l^rafİM-ı
gxbi)
"Y\fft B ı ş m a K a r a y o l u y l a U l u B İ a r a r û a ı Yolcu v© Eşya To^xm a l a r ı Hakkında-Yönetmelik" h ü k ü m l e r i
GEROĞLNC©
U l a ş t ı r ^ Bûkanlıjınoa v e r i -
l e n Tajşıına Y e t k i B e l g e e i s a h i b i fxrraalarap y u r t d ı ş ı n a s e f e r yapacak Türk
p l a k a l ı k a r a naicil v a s ı t a l a r ı n ı n ( y e t k i b e l g e l e r i n d e k a y ı t l ı a r a ç l a r
k i r a l a n a n a r a ç l a r ) y o l g i d e r l e r i ( Y a k ı t , küçük t a m i r l e r , g a r a j
ile
giderleri
i l e s ü r ü c ü v e y o l p e r e o n a l ı a i n m a s r a f l a r ı v e b e n z e r i g i d e r l e r ) i ş i n , mahsup
yapılmadı 1:1 v e y a d ö v i z h e s a p l a r ı n d a n k a r ş ı l a n m a d ı ğ ı t a k d i r d e , b a n k a l a r c a
k a t i y a d a avans o l a r a k d ö v i z s a t ı l ı r . Şase d e ğ i ş i k l i ^ i ç i n y a p ı l a n g i d e r l W i
avans heaegı^Rrmın k a p a t ı l m a s ı n d a d i k k a t e a l ı n m a z .
 | ı r bakım ve tamir g i d e r l e r i , önemli yonilome m a s r a f l a r ı
f ı k r a s ı kapsamında
N^iye
C-6/b
değerlendirilir.
f i r m a l a r ı t a r a f ı n d a n y u k a r ı d a b e l i r t i l e n g i d e r l e r i ç i n avans
dövizi t a l e p edilmesi halinde, yetki belgelerinde k a y ı t l ı a r a ç l a r l a
kirala^
d i k i a r ı a r a ç l a r ı n toplam s a y ı s ı n a g ö r e ( y e t k i b e l g e s i v e a ö z l e ş m e l e r i n İ b r a a ı
k a y d ı y l a ) , a r a ç b a ş ı n a ^.2.5CK).- olmak ü z e r e b a n k a l a r c a , b i r m i l y o n d c l a r d a n
f a z l a olmamak ü z e r e , k o n t e n j a n t e s b i t e d i l i r . Bu k o n t e n j a n l a r d a n avaıiM o l a r a k
k u l l a n d ı r ı l a c a k d ö v i z l e r l e i l ^ â l i avans h e s a p l a r ı n ı n on az ^ 6 0 * ı n ı n bu f ı k r a
kapsamına g i r e n g i d e r l e r l e i l g i l i tıarf b e l g e l e r i n i n i b r a z e d i l m e e i
luretiyl®
6 a y l ı k s ü r e i ç i n d e k a p a t ı l r ^ ı h a l i n d e ^ k a p a t ı l a n m i k t a r k a d a r v e ımrUttû
l i m i t i aşmamak ü z e r e y e n i d e n d ö v i z s a t ı ş ı
yapılır.
O r t a d o ğ u ü l k e l e r i n e t a ş ı m a yapan k o r a n a l c l i y a t f i r m a l a r ı n ı n ^ürüoü^
l o r i n i n b a g v u r u l & r ı n d a , U l a ş t ı r m a B a k a n l ı ğ ı »nca v e r i l e n Taşıma Y e t k i B e i g e a i
v e i l g i l i f i r m a l a r ı n a r a ç l a r ı n ı n bu ü l k e l e r e s e f e r y a p t ı k l a r ı n a i l i ş k l a b e y a n ­
l a r ı n ı i ç e r e n t a l e p m e k t u p l a r ı n ı n i b r a z ı k a y d ı y l a , kontenjan d ı ş ı n d a ve k a t i
o l a r a k a r a ç b a ş ı n a / . 2 5 0 . - ' a k a d a r d ö v i z s a t ı ş ı b a n k a l a r ve y e t k i l i müagıaa^»
lerce
yapılır.
d) Hava T & g ı t l a r ı n ı n Uçuş Bakım i s r a f l a r ı v e Ûenel Û i d e r l s r i
i l e Bu T a ş ı t l a r ı n ve Hava Ulaşım T e ç h i z a t l a n m j i T s J U x l a r l
Türk hava t a ş ı t l a r ı n ı n Türk hava a l a n l a r ı n d a gümrüklftnmı->
n i ş o l a r a k v e y a y a b a n c ı ü l k e l e r d e a l m ı ş o l d u y d a n a k a r y a k ı t ve benzeriarİ4:ıiîi
b e d e l l e r i I uç u|^ bakım masraf l a n , - g e n e l g i d e r l e r i i l ® b u t a ş ı t l u a n ¥ i
hâm,
u l a ş ı m t ö ç h i z a t l a n n ı n t a m i r g i d e r l e r i , mahsup s u r e t i y l e ödenmedlğîL Vfiya dtirİM
hesaplarmdsB karşılanmadığı takdirde, borcu gösteren belgelere
avans veya k a t i o l a r a k bankalaroa t r a n s f e r
Istimdm
edilir.
U l a ş t ı r m a B a k a n l ı ğ ı ' n d a n y u r t d ı ş ı n a hava y o l ^ ^ l a t a ^ ı a i '
mk
üzere i ş l e t a e r u h s a t ı a l m s olan f i r m ve k u r u l \ ı ş l & n n (Türk I k m Y o l l a n " M ü
talepleri
fıkrasında d e ğ e r l e n d i r i l i r d i
d ı ş ı n a yapacakları
ftfcrltrljrlt
i l g i l i konum, konaklama, y & k ı t , s e y r ü s e f e r ( m v l ^ a B y o n ) g i d e r l e r i , d i j * ^
mjûm
h i z m e t l e r i g i d e r l e r i v t b e n z e r l e r i i ç i n bankal&rca, b e l g e l e r i n i b m s x b a U a â t
g a r e k l i d ö v i z v e r i l i r i , .,Aynoa| ^ 2 0 « 0 0 0 . - l ı k l i m i t d a h i l i n d e avans olarak ddvia
t a h s i s e d i l e b i l i r , b u avıma ' h e s a p l a n n ı n yul:anda eözü geçen g i d e r l e r e
ilifkin
s a r f b e l g e l e r i n i n i b r a s ı s u r e t i y l e avans t a r i h i n d e n i t i b a r e n 6 a j i ç i n d e k a ^
t ı l o a s ı h a l i n d e ı i a ^ p ı t ı l a n k ı s ı m kadaı* v e v e r i l e n l i m i t s ş ı l a a a a k icaydâyla ymsidaE
döviz t a h s i s i
yapılabilir.
nsvâ t a ş ı t l a r ı n ı n a ğ ı r bakım g i d e r l e r i de bu fıkrada. dâ^«ıw
leji^riliTı,
C-6 T a ş ı t l a r ı n Taınir G i d e r l e r i
a)- Gemi Tamirleri
Yabancı s u l a r a s e f e r yapan Türk b a y r a ğ ı n ı t a ş ı y a n gemHarin,
t i c a r e t e konu olmayanı C - 5 / a f ı k r a s ı İcapoamı dıçındald. I t l a s i ^ i İ M y o n ,
kasv«^
B i y o n ı r e k l a s i f i I s L s y o n v e a ğ ı r bakam ^ g i d e r l e r i , n&vlua h i o ı l & t ı n d a n oâiuBup
e d i l m e d i ğ i voya d ö v i z hüsûplai'indan karşılanmadığı taicdirdeg proforma fatvs*a
v e y a f a t u r o l a r a dayanılarak bankalaroa avans ya da İcat i olarak döviz t a h s i a
etmek s u r e t i y l e ö d e n i r .
b) Gemi ve Uçak Dışında KaİAn A r a ç l a r ı n Tamirleri
Bu a r a ç l a r m j doğrudan t i c a r e t e konu dmayan, C-5/b ve
Q f ı k r a l a r ı kapsamı dışındsJd. a ğ ı r tamir g i d e r l e r i g e r e k l i b e l g e l e r i n i b r a x i
k a y d ı y l a bankalaroa txhnatQT e d i l i r .
Kara t a ş ı t l a r ı n ı n ^ e
d e ğ i ş i k l i ğ i i ç i n herhangi b i r - ş e k i l d e d ö f i t
s a t ı ş ı yapılamaz. Kaza v e çurıza nedeniyle motor d e ğ i ş i k l i ğ i y a p ı l m ı ş i e e , motor
d a g i s i k l i ğ i y a p ı l a n araç hakkında kaza veya a r ı z a o l a y ı n ı n meydana g e l d i ğ i
ü l k e t r a f i k i d a r e l e r i n e © düzenlenen kaza E a p t ı veya raporunun ibraz e d i l a e B İ
h a l i n d e , g i d o r b e l g e l e r i n © i s t i n a d e n döviz t a h s i s i y a p ı l ı r .
B - l S i g o r t a l a r l a i l g i l i Ödemeler
a) Harioe Yapılan I ^ i m Ödemeleri
Türk s i g o r t a mevzmtxn&
Tüı-kiyo^do j a p t ı r ı İ J t & a i
zonsi-
l u olmayan Ki t ü n s i g o r t a l a r ı n h a r i ç t e y a p t ı r ı l m a s ı ve d o l a y ı s ı y l a b u n l a r a
pria ödmeleri
ait
earbaattir^
Türkiye^de y E p t ı r ı l m a s ı s o r u n l u o l a n v e d m a y o n
aigortir
Ssn&yl v e T i c a r e t B d c a n l ı g m o a t a y i n o l u n u r . S i g o r t a p r i j d e r i g
nmfilmrl
g « r a k l l bftl-
g e l & r i n i b r a s ı k a y d ı y l a Merkez Bankası®nca döviz i z n i n e b a ğ l a n ı r Dış t i c a r e t e konu m a l l a r ı n m k l i y a t ı i i d a ı ı doğacak z a r a r l a r ı
karçıltAsk
üzere, yurt dışındaki s i g o r t e ş i r k e t l e r i n e y a p t ı r ı l a n nakliyat ©igörtE p r i a l a r i bankalarca transfer
edilir«
b ) H a r i c e Y a p ı l a n Hasar T a z m i n a t ı vo B e n z e r i öd»m«l«r
1 . T ü r k i y e ' d e Türk s i g o r t a ş i r k e t l e r i n a y a p t ı r ı l a n ,
vo i l \ r e ^ . t & i l i ş k i n s i g o r t a l a r il© s o r m l u l ı ^ s i ^ r t a ı » l l ç e l e r l n 6
iıhai&tA
UKyhXu.U^ak
öcanmosi gereken kısmen veya tamamen h a s a r a u ğ r a m ş m a i l a n n h a s a r t a z n i n a t İ B r ı i l e e k s p e r t i z ü c r e t l e r i v e h a s a r a u ğ r a y a n malın t a h k i a v e t a k i b i
dolM^tıJ-
l a i s t e n i l e n ü c r e t l e r , f i r m a v e y a s i g o r t a ş i r k e t i n i n t a l e b i ü z e r i a @ | Markes
Bankasınca g o r e k l i incelemo y a p ı l a r a k döviz i r n i n e b a ğ l a n ı r .
Eaaar. o l m a k s ı z ı n ç ı k a n a n l a ş m a z l ı k v e b o n z o r i n c ^ n l e r l e
ligorta
ş i r k e t i n c e y a p t ı r ı l a n ^ p e r t i z ü c r e t l e r i d© s i g o r d û ş i r k e t I n i B . l e t a ğ i üferİB»
bu f ı k r a y a gör© I b r k e z B a n k a s ı ' n c a i n c e l m e r e k döviz i z n i n e b a ğ l a n ı r .
Bu f ı k r a g e r e ğ i n c e ödenmesi i s t e n e n h o a a r t a z m i n a t l a r ı h a k k ı ı ^ a k i
t a l e p l e r i n yerin© g e t i r i l m e s i i ç i n sozkonusu h a s a r l a r ı n s i g o r t a
poltç^indB
k ^ ı t l ı r i z i k o l a r d a n ©İması g ö r e k l i d l r .
2. I t i ş t e r e k avarya gürane p ı y ı ı S i g o r t a l ı m a l l a r »
fiirasında,
g ^ i y e ve yüke gelebilecek herhangi b i r zarardan o n l a r ı
taşınmaı
korıoak
M m ^ ı y l a y a p ı l a n k u r t a n a a m a s r a f l a r ı n d a n e i ^ r t a l ı mala i s a b e t eden k ı s ı m ,
B i ^ r t a ş i r k e t i v e y a mal a a h i b i f i r m a n ı n t a l e b i ü z e r i n e Markez ^ n k M i û o a
lanemk
lm^-
döviz i m i n © b a ğ l a n ı r .
3 . D ı ş a r ı d a y e r l e ş i k g e r ç e k ve t ü z e l k i ş i l e r t a r a f ı n u a n peri­
mi d ö v i z l e ö d o î d i ğ i t e v s i k o l u n m s i g o r t a s ö z l e ş m e l e r i n e d a y a n ı l a r a k Mendoak
h a a w v e buna b a ğ l ı ödemeler İ ç i n Merkez B s i ^ a s ı n c » d ö v i z tahaifl
®dilir«
o) S i g o r t a Ş i r k e t l e r i n i n Yurt D ı ş ı n d a k i Sedan v e y a EmBÜrana
S i r k a t l e r i n e Y a p t ı k l a r ı Ödemeler
1. b r i ç t e n aluisn
işlar
TürW.yö»dB y o r l e ş i k s i g o r t a ¥© r m e ü r â û s
ort^ıMM'imıa
yabmoa. ^ k % i ^ r â ^ a l d o k l e x i r o a s ü r M a v© r e t r o s e s y o n i ş l e û l â r i
ö d « ^ e
dûl^jısıylt
yükümlü © I d ı A l a r ı o a r i h e s a p "bskiyBİüri i l © y a b a n o ı ü l k e l e r d e k i
aoentolûri' v û s i t M i y l a y a ^ ı ş oldıMarı eigorla i g l ^ l o r i n © i l i ş k i »
olarak
ö d ^ û l û T İ g«r A û n b o r ç b a k i y e l e r i i ç İ D , e i g o r t a ş i r k o t l e r i n i n t e v d i # d » c e l d c i ' i c ^ i beaep © z e t l « ' i i l e h ^ j - i ç t e k i s i g o r t a ş i r k e t l e r i n i n al&cak m i k t a ­
r ı n ı e Ö B t e r e n m ^ t ı ^ l a m ı ı^-gunluğu»un t w s i k i İ m l i n d e ı lAlorkez BMjtoaınaa
r e k l i incelea© yEpıİ€ü:ak d ö v i z t a b s i a
2.
©dilir»
Harioe v e r i l e n i ş l ® r
I 4 i k e r r a r s i g o r t a i n h i s a r ı n a i l i ş k i n hükusder s a k l ı k&İMk
kaydıyla, s i ^ r t a ş i r k e t l e r i n i n Tuîi:iy©*dö'İşletmakto o l d ı M a r ı
Bİgçrt*
b r a n ş l a r ı üserindûn y a b a n c ı ü l k e l e r d e k i r a a ö ü r ö r v e y a r e t r o e â e y o n e r l a r i
b u n l a r a d ı n a hareket ©den b r o k e r l e r i ( a c e n t e l e r i ) v e y a h a r i ç t e k i m e r k e z l s r i
l e h i n © , s ö s l e ş m o l e r i veya oösleşaey© b a ğ l ı olmayan i h t i y a r i plaamanlmrı. g e r e ­
ğ i n c e doctm b-jrç b a k i y e l e r i i l e ' İ U r k i y e ^ d ^ e i ^ r t a ş i r k e t l e r i n i n o a r i mrh£.taralara k a r ş ı l ı k olarak r e a s ü r ö r l e r i n e tranafor etmeyip depo e t t i k l e r i
p r i m l e r i n i h t i y a t f a i s l e r i ^ ö r e k l i incoleme y a p ı l o r a k I b r k e x ^ n k a e ı t ö a
döri»
ianine bağlanır o
Yukarıda y a r a l a n ödomelorin liarkez Banksaınca döviz i m i n a
l^lanm^
b i l m e s i i ç i n ^ ödomâyi i s t e y e n s i g o r t a k u r u l u ş l a r ı n ı n i ç l e r i n i y u r t d ı ş ı n a dmrr e İ B o d ö n önce Reasürans T e k e l i KararnaiDesine göro l l i U i B B a m i r a ^ T ^ ^ Ş ^
g e r ^ d i d e v r i y a p t ı r ı m , ve y a p ı l a c a k öd^ne i s t e ğ i i l e i l g i l i h e r t ü r l ü
gi^rta
r e a s ü r a n s ve rotrosesyon i ş l e m l e r i n i n IVirkiye^d© plime ve muhafaza ûdilt^©»
d i g i n i n K i l l i Boasürı^ıe'T.AoŞo Mûû a l ı n m ı ş b i r ş e r h veya b©lg« i l §
tevsiki
çaıntır.
d) Bi&er Ö d e o e l e r
Türkiye^dö' ç o l ı ş m a s u m i z i n v e r i l a ı y a b a n c ı a i g o r t a ş ^ k e t l » r i n i n a y ı r m a k l a yüküalü o l d ı i d u r ı t e m i n a t ^ ç e l e r i n i j ı menkul veya ^ y r i a m k u l
de^-ûrlere yatı^ılj&aaı halinde^ bu kıymetlerden ©İd© e t t i k l e r i g € İ i r l « r
İlgili
B İ ^ r t a ş i r k e t i n e © b ö l ^ ^ l e a d l r i l m e e i e u r o t i y l © Merkez B a ı ^ a m a a d a v i x
tuMm
"to^'İMiır^
B-2 M&iiflvîP Hüküsdori
'rürk Kanunlarina £or& kurulmuş olup merkezlari Türkiy@*d®
bulunan o i - o r t a ve reasür&ns ş i r k e t l e r i i l e Turkiye^de ç â l i ş m a ı a r ı m i ı İ J i
v e r i l e n jrabanci s i g o r t a ş i r k e t l o r i j j-abancı ü l k e l e r d e k i s i g o r t a
şirkatlfTİ^i
plan i ş l e m l e r i d o l a y ı s ı y l a , yixrdxs. d c v i s o l a r a k g e t i r ü m e s i gerakân miktarliü^doiî yabanoı s i ^ r t a ş i ı - k o t l ü ^ i n D bdonmooi ^ ' O r e k e n l e r i ı yukarıda b u l i r t l i t n
e s a a l a r d i k k a t © a l ı n m a k k o ç u l u : ? ' l a , rooen mtihaup o t m o k B u r e t i y l e b o r g l s r u i l
ö d e y e b i l i r i or veya a l ocuklarını t a l ı ş ı l o d e b i l i r l o r .
2)-5 İ t h a l a t S i g o r t a Tai'jnıııaı Bedolieı^iylo Yapılacak İ t h a l a t
a) l ' u ı - k ı y e ' d c J d c i g o r t a o r t a J ı l i k l a r ı tarafından s i g o r t a ®dil-miş
m a l l a r ı n h a s a r v o y a L^iyaa ucramaoi halL'idej T u ı k i y e ' d e k i
i\halatyılara
ödoncm h a o a r veya s a r a r ta^jiiiiuiliairj mul büdcjlino takabü3. eden k ı s s a İçiDg
aynı c i n s t e n mal i t h a l i mümkün o l u p , d ö v i z t r a n s f e r i t a l e p l e r i i İ t b j d b®l^®*
l e r i i l e s i g o r t a p o l i ç e l e r i n i n v e s i g o r t a ş i r k e t l e r i n d e n t a h s i l ® d i l « tf^«»
minata i l i ş k i n b e l g e l e r i n i b r a z ı kaydıyla^ tazminatın i l g i l i l @ r i n l ü h l a i
tohaklcuk e t t i ^ a t a r i h t e n i t i b a r esi üç ay i ç i n d e bankalara
yapıdır.
b) :Türkiye'yo y a p ı l a n i t h a l a t d o l a y ı s ı y l a d ı ş a r ı d a k i ©igort^
ş i r k e t l e r i tarafından sigo;'ta e d i l m i ş maiU-arm hasar voya giyaa u i n n a m
h a l i n d e i s © ^ s i g o r t a ş i r k e t i n d e n , h a o a r vqya z i y a n tazminatı o i s r s k tahmil
e.dilen d ö v i z l e r i n m a l b e d e l i n e tekabül eden k ı s m ı i ç i n aynı o i n g t « î mal I t J m I i
mümkün o l u p ı döviz t r a n s f e r i t a l e p l e r i , yulcarıda b e l i r t i l e n ts&alar c t r c w ® s i n d e haoar t a z m i n a t ı k a r . ş ı l ı ğ ı dövizin t a h s i l tarihinden i t i b a r a s ü ç
içladâ
baSikalai-a y a p ı l ı r »
Haoar t a z m i n a t ı , duruma g ö r e , f a r a z i veya İcati alif"@Atif İ ş l m i n e
t a b i tutulmak s u r e t i y l e i t h a l i y a p ı l a c a k malın b e d e l i olarak kabul ®dilir#
Yukarıda ( a ) ve (b) f ı İ D r a l a r m d a b e l i r t i l e n dunmlarâA|
1» S i g o r t a ş i r k e t l e r i n e © ö d e n e n miktarı h a s a r veya aiy^a u g r i y m iy|i4
miktar m a l m i t h a l b e d e l i n i k a r ş ı l ^ z s a g
aradaki f a r k m i l g i l i ] . @ r q i ö d M M S i
mümkündür^.
2» Banlcalarca, i l k i t h a l müsaadesi ü z e r i n e , h a a a r ¥ f y a £ İ y m l a ^ t y u
• e y o n i i t h a l müsaadesine b a ğ l a n a c a k ' k ı s ı n i ç i n
s a y x ^ i i ^ »»®
gün|^;»».»t.«»
İlle i t h a l müsaadesi düzenlenmiştir»»» gaklinâa b i r k i y ı t
konularak, i p t a l e d i l d i k t e n sonra, İthalat R e j i n i v e T e b l i ğ l e r i e a w l a r a m ^gtm
y e n i b i r i t h a l müsaadesi duz6ril6rp.r. Bu nüsaadenin üzerine de »'Sigorta i ö M t ç ^ t l .
k a r ş ı l ı ğ ı d ı r ^ ç e k l i n d o not konur*
E- FILW,' VİDK) KilŞBr
VE Bl^rZluIlİ M/J)I)İ OKT-Jd: toiRDIE
KA.TDia)iud:5 (Günüı/rüU) VE STJSLI) ESEILLERJ
E - 1 Herhangi b i r î-feddi Ortau Di:erine Kaydedilniş E s e r l e r i n İ t h f t ü ,
İ h r a c ı , Bağıtunı ve Gösterini
- Dolu Binema f i l e l e r i , dolu ırideo k a s e t l e r i , dolu v i d e o d i s k l e r t
v e b e n z e r i d i ğ e r maddi ortam üzerine ^ y d e d i l c ı i ş e s e r l e r (bundan eonra y a l n ı t o A
"E^er" d a n i l e ç e k t i r ) i l e bunlara a i t a f i ş , resıiâ v e i l a n l a r ı n
ıthalig
ihmolf
d a ğ ı t ı m ı v e g ö s t e r i m i (yasak yacrımlarla i l s - i l l hükrüaler s a k l ı k a l n a k k a y d ı y l a )
s e r b e s t t i r . B u t ü r e s e r l e r i n i t h a l i veya i h r a o ı
D ı ş Ticaret Rejimi e s a s l & n
çtırşeyeainde y a p ı l ı r * Sözkonusu e s e r l e r il© bunlara a i t a f i ş , resim v© ilaaİAT
i ç i n v e r i l e c e k i t h a l miisaadeleri sadece mal b e d e l i üzerinden düzenlenir^
- Dağıtım V© gösterim i ç i n doğabilecek masraflar iierkez BankR-^
s m o a dövig i m i j i © bağlanır©
- TürldLyç'y© f i i l e n i t İmli y a p ı l a n vo i ş l e t m e b e l g e s i alan
©serlere a i t r o y a l t y ( e s e r i n kullanjna hakkı) b e d e l l e r i i ç i n e a t ı ş veya r o y a l t y
s ö z l e ş m e s i , f a t u r a , i t h a l a t ı t e v s i k eden b e l g e l e r v e i ş l e t m e b e l g e s i n i n i b r a t l
k a y d ı y l a , liarkez Bafikaaınoa k a t i olarak döviz t a h s i s i y a p ı l ı r . Eğer i t h a l a t
henüz gerçekleşmemiş i s e sözloşmelerde b e l i r t i l m o o i kaydıyla r o y a l t y b e d e l ­
l e r i i ç i n avans olarak döviz t a h s i s i y a p ı l ı r . Avans hosabı, i t h a l a t ı n y a p ı l ­
d ı ğ ı n ı t o v s t k edan b e l g e l e r i l e i ş l e t m e b e l g e l e r i n i n i b r a z ı halinde k a p a t ı l ı r .
Kablo y o l u y l a u l u s l a r a r a s ı düzeyde yayımlanan e s e r l e r i n
İ t h a l i , İ h r a c ı , Dağıtımı ve Gösterimi
E-1 f ı k r a s ı o s a s l a r ı n a ^ r e s o n u ç l a n d ı r ı l ı r .
E»3 ^ ş k a "Bür Ortamlarla Ulualararası Düzeyde N a k l e d i l w veya
Yayımlanan E s e r l e r i n İ t h a l i , İ h r a c ı , Dağıtım ve Gösterimi
E-1 f ı k r a s ı e s a s l a r ı n a göre s o n u ç l a n d ı r ı l ı r .
E-4 K e e r l e r i n İşlonmoai ( P r o c e s o i n g ) , Bakımı VÖ TamûaloamBi
( P i n i B h i n g , Çoğaltma vo A l t Yazı İ l a v e o i i t e b i l )
S s o r l e r l n i ş l e a m e s i (devQlojcian d a h i l ) , b a s ı m ı
(r©prodükeiyoA
d a h i l ) , taaamlarımaoı (çoğaltma vo a l t y a z ı i l a v o o i d a h i l ) v© e s c l e n d i r i l m o f i i
içletcılöTİ
em-höst o l u p , h u tür i s l a m l a r nedaniyl® -^aoûfari g e r e k l i
tutarlar
Udrkea B&nkMinoa döviz i z n i n e b a ğ l a n ı r .
E-5 Y e r l e ş i k O l m a y a n l a r ı n l e e r l e r l e İ l g i l i Ooçioi F a a l i y e t l e r i ,
Dışarıda y e r l e ş i k k i ş i l e r i n e a e r l e r l © i l g i l i
Türkiye'deki
ı^ftcici f a a l i y e t l e r i n © i l i ş k i n İ ş l e m l e r i l g i l i B a k a n l ı k ve k u r u l u ş l a r d a n
iiic
it-Iırjnalt: s u r e t i y l e s e r b e s t t i r .
SERÎJAYE GELİRLERİ
P-1 T i o a r i F a a l i y e t l o r d a n Sağlanan K £ r l a r
Ih s a r ı d a y e r l e ş i k k i ş i l e r i n v e r i l m i ş i z i n l û r ç e r ç e v e s i n d e
T ü r k i y e ' d e k i t i o a r i f a a l i y e t l e r i n d a n Bağladıkları kârlardan, v e r g i , r e s i m v e
b e n z e r i yükümlülüiclar düşüldükten sonra kalan k ı s ı m , mevzuattaki hükümlere
uyulm£^ k a y d ı y l a , b a n k a l a r c a - t r a n s f e r
edilir.
Î U 2 Tanattü ve Kar P a y ı G e l i r l e r i
Verilmiş i z i n l e ı - ç e r ç e v e s i n d e Türkiye'de y a t ı r ı m y a ı ı a ı ş b u l u ­
nan y a b a n c ı k i ş i v© k u r u l u ş l a r a a i t t e m e t t ü ve k a r p a y ı g e l i r l e r i n i n
ri|
tranaf*-
mevzuattaki hükümlere uyulmak k a y d ı y l a , bankalarca y a p ı l ı r .
F-3 F k t z l e r (Kredi ve Menkul Kıymetler f a i z l e r i i l e b e n z e r l e r i )
Yabancı sermaye vo kmsbiyo mevzuatı hükümlmrinö g ö r e sağLanan
nakdi ve g a y r i nakdi d ı ş k r e d i l e r i n f a i z l e r i
(ödenoı komloyonlar, t a h v i l
ihraç
g i d e r l e r i ve b e n z e r l e r i d a h i l ) ve yurt d ı ş ı n d a y e r l e ş i k l e r o e a n ı l a n mevs^kat
ç e r ç e v e s i n d e s a t ı n a l ı n a n menkul d e ğ e r l e r e a i t g e l i r l e r bankalarca t r a n s f e r
©dUir.
F-4 K i r a l a r
^ k a n l ı ğ ı n i z n i n e i e t i n a d a n T ü r k i y e ' d e y^rl^aik k i ş i l e r c e
d ı ş a r ı d a y e r l e ş i k k i ş i l e r d e n T ü r k i y e ' d e k u l l a m l r ' ^ k üzere k i r a l a m a y o l u y l a
g e t i r i l e n m l l a r ı n k i r a b e d e l l e r i l-lerkez Bar^asınca döviz i m i n e
.M^ltoiT*
Bu k o n ı j l ^ . t a l e p l e r i t h a l a t r e j i m i n d e h e l t r t i l e n e a a â va u s u l l « r
B^anlıfc
cercweitndi
yapılırBu gcidld© g « ç i o i o l a r a k Tüxkiy©^y« i t h a l e d i l m e k m^lıuf i ç l û ^tri'üsf.
i d a r e l e r i Mssrk^z
Bımk&aının döviz i z n i n i a r a ı ^ e u r e t i y l *
işim
ya-ı^I^.
Q - SEYAHAT VE TURİZU
• 1 - İç S e y a h a t l e r i
Türkiye^do y o r l e ş i k k i ş i l e r i n t i o a r i i ş l o t m e l e r i y l © i l g i l i
ç d a r ^ y u r t d ı ş m a yaı^caİLLan e o y a h a t l o r i n d e t e a s i l a y a t i d ı l i ş a h ı s l a r m başvumüarmda yapacakları yazalı beyanlar üzerine, bu t i c a r i i ş l o t a a l ü r i n s a h i p l e
r i n o , t e n a i l e y o t l d l i ortaJclarınü, y ö n o t i c i l e r i n e ve e l e o a n l û j ı n û , b a n k a l a r o a
ve y e t k i l i Düesseselerc© hor ç ı k ı ş i ç i n ^ 2.(X)0.-'a kadar döviz s a t ı ş ı y a p ı l i T t
2»TuriotiJc Seyahatler •
û) Türlüye'd© y e r l e ç . i k g e ç e r l i pasaport s a h i b i Türk v a t a n ^
d a ş l a n n m y u r t d ı ş u m ç ı l a ş l a r m d a h e r h a n g i b i r merciin
çiI^lş
i m i veya döviz
iffiydı aranîM.2t
b) i . T u i a n d a b e l i r t i l e n k i ş i l e r e , d i l e d i k l e r i takdirde,
yurt d ı ş ı n a her ç ı k ı ş l a r ı n d a bankalar v e y e t l c i l i müesseoelerce / l » 5 0 0 . - » a todar t u r i s t i k seyahat dövizi v e r i l i r ,
i i ^ 18 y a ş ı n d a n Icüçüklere, d i l e d ü c l e r i t a i ı ^ i r d e , y u r t
d ı ş ı n a hor ç ı k ı ş l a r ı n d a banl'oılar ve yetld^li müöseeoûleroe / 7^.-'a kadar t u ­
r i s t i k seyahat d ö v i z i v e r i l i r «
iiis ICuzey luibrxG Türk C\inhuriyeti»n© y a p ı l a c a k sey^imt
İ ç i n döviz s a t ı ş ı yapılmaz® T ü r k i y e ' d o y e r l e ş i k g e ç e r l i pt^saport s a h i b i Türi:
v a t a i i d a ç l a n ş lûızey K ı b r ı s Türk Cmiıuriyeti^nû y a i a a a U a r i her o e y a h a t l d r i n d e ı
/ l^CX>0^-4aLrşılığı Türk l i r a l a r ı n ı b a r a b e r l e r i n d e ç ı k a r a b i l i r l e r ^
i v . T u r i s t i k aaaç d ı ş m d a k e n d i l e r i n e döviz t ^ ı s i s e d i ­
l e n l e r © | bu e a y a i ^ t l e r i n d a a y n o a t u r i s t i k eoyahat d ö v i z i s a t ı l a b i l i r »
o) Y a b a n c ı l a r a oahsus dac^^alı je^saport -cahibi o l a n l A r l a ı
f ü r k i y e ^ d e y e r l e ş i k y a b a n c ı ı^^ruklu k i ş i l e r e ^ y u r t d ı ş ı n a h e r ç ı k ı ş l a r ı n d a ,
d i l e d i k l e r i takdirde / 200^-^u, kadar b a n k a l a r v e y e t k i l i müûasesoleroe t u r â s t ü :
Bej"«^t dövizi satılır^
d ) T u r i s t i k eeyahat d ö v i z l e r i i l g i l i l e r i n b a ş v u r u l a n
ü z e r i n e k e n d i l e r i n e imza k a r ç ı l ı g m d a v e r i l i r ^
3~ Kültürel Seyahatler
a)
Y a b a n c ı ü l k e l e r e e ğ i l i m i ç i n g i d e c e k d ö v i z l i öıd
öğlencilere (döviz^i^ özel öğren­
ci s ı a t ü s ü n d e o l u p , s o n r a d a n d ö v i z l i ö z e ! ö ğ r e n c i l i k l e r i M i l l î E ğ i t i m G e n ç l i k vc S p o r B a k a n l ı ­
ğı'nca k a b u l edilenler d a h i l ) , M i l l î E ğ i l i m G e n ç l i k ve Spor B a k a n l ı ğ ı ' n c a verilecek izinler .
çerçevesinde, B a k a n l a r K u r u l u n c a b e l i r l e n e n esaslar ve m i k t a r l a r a g ö r e M e r k e z B a n k a s ı n c a
d ö v i z tahsis e d i l i r .
Dövizli özel öğrencilerin giderleri öğrenci müfeiüşliği belgelerine dayanılarak döviz iz­
nine bağlanır.
Dövizli öze! öğrenci olmak üzere başvuranların beyanlarına dayanılarak, yun dışında­
ki okullara kaydolabilmelcrini sağlamak üzere, gerekli okul kayıı, akseptans vc benzeri üaeı1er için döviz tahsisi mümkündür.
b)
Yurt dışına gönderilen resmi öğrencilere de (a) fıkrası esasları uygulanır.
(a) ve (b) fıkralarında belirtilen dövizli özel ve resmi öğrencilerin Bakanlar Kurulunca
belirlenen esaslara ve miktarlara göre tahsis edilecek aylıkları, talep etmeleri halinde, Türk
liraları kendilerince karşılanmak ve cari kurlardan transfer edilmek üzere Merkez Bankasınca
herhangi bir belge aranmaksızın S 1.500,- a kadar iblağ edilebilir.
o) Öğrenci olan veya olmoyanlann yabancı ülkalardaki e ğ i t i n kurulufl a n n o a düzenlenen emavlara girebiLaeleri i ç i n ödemeleri gereken koyıt ücretleri
i l e girmiş bulundukları sınavların eonuçlûnm bildirme Ücretleri v@ diploma
ü o r e t l e r i , yurt dışındaki l i s a n kursu, moeloki kurslar, öğrenci kaapl&nna k a t ı ­
lacakların kayıt, kura ve kamp ücretleri, bu lusnudaki belgelerin i b m z ı kaydıyla,
eğitim kuruluşlarına, okul ve kamplara ödenıuek üzer© |.î©rkas Bankasınca döviş i s nina bağlanır*
d) Bankalar, sigorta ş i r k e t l e r i , t i c a r i ve eınai kuruluşlar, Türidye
Tioaret
Sanayi Deniz Ticai^L
Odaları ve
'.'»icarot Boroalan B i r l i ğ i ,
Türkiye İşçi ve İşveren Sendikaları Konfederasyonları, T.Eanaf vo Sanatk&rl&n
Konfederasyonu i l e benzeri konfederasyonlar, turizm belgesini haiz o t e l o i l i k
i ş l e t m e l e r i , vakıflar, özel üniversite ve öğretim kurumlan tarafından mesleki
b i l g i , görgü V© i h t i s a a l a n n ı n arttırılması amacıyla yurt dışında gondarileoak
personele dÖvi'»i t a h s i s i îlerkez Bankasınca yapılır»
lisana veren firmalarca staja gönderilen elemanların yevmiy^eri
da bu fıkrada değerlendirilir,
e) Uluslararası n i t e l i k t e bir kongre voya konferanaa, sergi, aftirdrmr
veya herhangi b i r resmi davet© katılmak üzere doğrudan adana davotly© almi| bulu^
naa veya laonsup olduğu kuruluşa gelen davet mektubu üzerine temsilci olarak s e ç i l ­
miş k i ş i l e r e , davetiye ibraz etmeleri kaydıyla^ kar^gr©, konfftxttna veye toplantı
Büreeinoe gUnlük ^ 150.-«a kadar döviz t a h s i s i î-ierkaz Bankaemoa. yapxlir^
Yulcarıda sözüedilen davetiyelerde ödenmesi gerektiği b e l i r t i l e n
ücretler i ç i n ayrıca döviz t a h s i s i yapılabilir» Ancakj öncedsn ödm^ecbk otal
rezervasyon ü o r e t l e r i i ç i n yapılacak t a h s i s l e r gündeliklerinden mahsup ©dilarak
g ö s t e r i l e c e k adres© transfer ©dilmek üz©re döviz iznine bağlanır®
Türld-ye^de yapılan uluslararası t o p l a n t ı v@ kongreler© katılan^
l a r m katılım i ç i n ödemeleri g e r e k l i döviz g i d e r l e r i âû bu fıkrada mütalaa adilir®
f ) Türkiyeidaki b&sajv-ji^an kuru;Luşl«xamn y u r t uxsm&A
a^çiâi
der¥w&lı olarak görervlandirdikleri muhabirlere 5 â a a « l e r i gerekon a y l ı k r% hunmri
adlar altındaki ^ d e r l e r i i l e eözkonueu s ı ^ b i r l e r i D bu görürleri d û l a y ı a ^ l â .
difindaki kuruluşlara ödemeleri gereken miktarlar i ç i n ; İ l g i l i kurulufun b«.frunM
üzerina bankalarca k a t i veya avans olaiBk dJbvig t a h s i e e â l U r » Aveiui k & j a t w M
^ lû.CK^.- İ l k kiBim i ç i n belge aranmaz»
4 - S&ğlık Medeniyle Ta^îılaoak
Seyahatler
a) ^ ğ l ı k v© Sosyal Yardua B a k a n l ı ğ ı m a b e l i r l e n e n m g l ı k k ı m ı l u f İ A - :
r m d a n a l i m o a k ve bu Bakanlıkça onaylanacak ı m p o r l a r a göm y u r t dxfiMa, t M a i l ­
l e r i %vgun görülen k i ş i l e r i © raporda "belirtilmiş ©İması h a l i n i d
refakatçl«lııa|
I^Btaneg doktor, p p e ı « ^ o n j tedavig i l a ç i b r e t l e r i 1 1 © ikwaeti l&şe v«
Immml
m r u r i g i d e r l e r i i ç i n toplam ^ 10sOCX)«-»a kadar döviz bMikaİAroa v e r i l i r d i
Türk S i l a h l ı K u v v e t l e r i mensuplarının yurt d ı ş ı
tedaviİMİndAj
( e ü b a y ı a a k e r i memur v e aBtBi.â>@yİAr İ l e e r l ^ ş v« e r l e r ) QCUham Aakari Tıp 1 t e demiıii P r o f e a ö r l e r ICurulmıdan a l ı n a c a k , l-Ö-lli Savunma Bakanlığı veya J a n ^ j m
Oenel
i:îMutanlığiTOa
©mylı r a p o r l a r ı n i b m z ı y e t e f l i d l r .
Başvuru s ı r a s ı n d a , raporun düzenlendiği t a r i h t a n l t l l m r « Q b i r y a l
geçDsmiş olması g«r©kllâir«
Bu fıkra gereğince yurt dışına tedaviye gidebilme' ş & r t İ A n m y e r i ­
ne g e t i r e n devlet laemiirlarum ve bunlar g i b i işlem görenler©| kurumlanma "Hfvurusu üzerin© v e b e l i r t i l e n miktarda îaıti olarak döviz t a h s i s e d i l i r ^
Tedaviye b a ş l a m b i l m e s i i ç i n peşin olarak Ödeme y B . p ı l m a ı g^rmktiğl
takdirde, yabancı hastanelerden a l ı m n mektup ^'a da benzeri b e l g e l e r i n İbramı )pıy->
d ı y l e avans o l a r a k döviz t a h s i s e d i l i r /
Tedavinin devam etmesi veya
hastane ve benzeri ü c r e t l e r e
yetBeoaai
tahsis
halinde ^
e d i l e n d ö v i z i n ameliyatı
tedaviniD
devaaum z a r u r t t b u l m ^
duğuna dair t e d a v i y i yapan s a ğ l ı k kunmından veya t e d a v i y i yapan doktordan alajmn
xaporlare ve gider b e l g e l e r i n e gör© e k dbx'iz t a h s i s i >^pilir«
İ l k t a h s i s e ek döviz isteğinde bulunulmaması İ l l i n d e | paMjiort
k a y ı t l a n ve tedaviyi yapan ©ağlık kurumu veya tedaviyi yapan doktordan alumûAk
belgeye d a y a m l a m î : dosya
kEi«,tıliT.
Bc döviz t a h s i s i i s t e n i l d i ğ i takdirde^ t e d a v i , operaayoa ve b«ftt e r i g i d e r l e r İ ç i n tedavi olunan s a ğ l ı k kumnu şof veym İdAr© amirlerİBdAû
¥ ^
IftdAVİ «dan doktordan tJan&mk b e l g e l e r i n M i B j u n m n i b r u ı g ^ r ^ k l l d i r . BfrtiA
• » r^fâJcatçistîaiıı yeme, yatma ¥ • benzeri fcarupi g i d a r l e r i t ç i a
J M I U
btyuOâ»
y e t e r l i d i r # S«ı tahAİSp k&tl ı u M y o t t « olduğunâan bu k i i i a i ç i n ^ f a p k a | » t m
işlemi yopılOAK»
"b) IteYİtt itomurlarxnui'Tedavi, Yaxdio va Cenaze Ûiderleri Y Ö n ^ t m H ^
gereğinoe,
i - Yifft d ı ş m â a ©ürelcli görevde "bulıjfmn devlet' ^ m u r l a n n ı n ,
1 1 - Oeçioi gtJrffv, b i l c i v© t^ör^jü arttıımk veya i t a j ym^mX Ux§m
yurt d ı ç m a g ö n d e r i l e n devlet memurlarının,"
i l i - Yurt d ı ş ı n d a a ü r e k l i görevde bul\man devlet m n a ı r İ E n n ı n s a ğ l ı k
yardımından yararl&mmoyan e ş i , bakmakla yükümlü o l d ı : ^ u u . , ba'te^ı ¥ S aH® y&r»
. d â m CdaneSju© bak tozamn çoouklannaji, y u r t dışındaki t e d a v i g i d e r l t r i İ l e ,
Bu İ ç i c i l e r i n organ ımldin© gerek g ö r ü İ B e s i
ImlİAâB^
m^lx
•223B
Orgon v e Boku Almması, Sakİ£mmsı, Aşılanması ve I k k l i ^kkında ICanun büküıdorl
d ü ^ t © a l ı n a r a k v e r i o l diffumunda o l a n l d ş i l e r i n _ â e t e d a v i g i d e r l e r i j
bıJaav
d u k l v r ı kunsB t a r a f m d a n b i l d i r i l e o e k miktar üzerinden Imti el&x&k â5vl& İ s n l ^
o) Yifft d ı ş ı n d a b u f ı k r a ©saBİarma gör© tedavi ©lan l d . ş i l « r i ı ı ,
t e d a v i n i n b i t i m i ı ^ o n e o n m t e d a v i o l d ı i c l a n tastanadan a l d ı k l a r ı b e l ^ a l e r e
ds^VENıLARAK,
k o n t r o l a m o ı y l a j ^ t d ı ş ı n a çıkahilmöleri i ç i n , b i r defaya iMhauâ
oİDok iisere h a a t a i ç i n ^ 2,000^-^ a k a d a r , gerelc görülmüşa© r e f a J a t ç İ i ç i n ^ l»KıQ*a kıvdar d ö ı d z t a J ı s i e i bankalafoa y a p ı l ı r * â y n c a bölgeye M ğ l ı ^ d f t x l a r I g i a M
f ı k » y a göre döviz t a h s i s i mümkündüTo
d) Yabancı ülkelerd© UJLuıMııgu s ı r a d a laeydaım
gûlm
v « ftunM^JOM a r d
t ı b b i v« oerrahi miidahaloyl gorolctlren hallerde tedavi »dm doktur Vöy& » a ğ l ı k
LAXRUALARINOA
v a r i l e o e k ^ ğ l ı l c v© Sosyal Yardın Batojılığmca on&ylsjuaii rm-parlaxa
ve fi.tur&l&ra dayanılaarak b a n k a l a r c a dövl^t v e r i l i r ^
• ) Ya^mnoı ü l k e l e r d e ölüm h a l i n d e , oenaaanin yurdA g e t i x i l # b i l a * B S ,
i ç i n g e r e k l i g i d e r l e r i karşılamak üzere k a t i s a r f b e l g e s i , prcforma fatura v t y a
T.C. KonsoloBİuklannca m i k t a r ı b e l i r t i l m i ş .olaak kaydıyla k a t i olajmk veym
D ı ş i ş l e r i Bakanlığınca ç e k i l e n teleks© d a y a n ı l a r a k avana o l a r a k b a n k a l a r c a # v i s
verilir.
5) Reand Geçici Oorev ^ y a h a t l e r i
a) lwt
d ı ş ı n a r©aıni g ö r e v l e y a p ı l a c a k s e y ^ i a t l e x ^ H ^ I M k^s.
kuruluçuEim y a z ı i ı n ^ l
(r^Mi
Okftdekl ^şm
gttodellkg y o l l ı ^ , ©tel üoretig t ü m a i l ^ â a r t g ^ n a e i
mmtt
i a h i l ) » k m tl©s«ti| k ^ ^ ı t
ltorsii°v®
g i â A r l ^ r eİAzmk t a l o p M i l * o e k t u t a r l a r i ç i n baj:telar(m ^ V İ E M t i f i
- 7 a -
jm,w%lıxm
msmt
S ^ N I W T
«IÂFI
KIXMLUF^
lixmx
U.FLMN
(©PTIFFI
KAMıNOE
^ ^ L I
Y I . W . 1 1 I"BRMI
VEYA M Ğ L ı
MKIFLAR
•DIL^FTI
aoeyal Güvenlik
jvpiMosk
&DAO«LERL«|
B X F I | L M L
^ K M L ı Ğ M »
TX»AF«R
AZUIBDA
Sosyal S i g o r t a l a r
3-»2
IL«
DA^UULAMK
^ N D ı Ğ U U G
SIGORTA
TEK
LÜıNMıMU
SIGORTA
(ITOFI^IÛıR)
S I E T ^ ı ^ ©
û&
ıFELI
Ülkelerdaia Mk
ııAMPLERININ
• M A M
" B ı ^ ı S ^ M S » »
M ^ M .
M T M T O F L M N M
W
DAYAMLAMI:
'0m
'TAMM-
M ^ L A ı M
TOBUL
^ « ı L I K
TONDUFLAXXQII
L ^ M F
VD
^
©DILEN
• #
^ 1 M |
^ M T ^ M R
M ^ ı L ı
^ M M I
»OSYAL
BIGORTO
¥ •
ff^IÛI
M M J . K M -
VEYA
.YARDIMIAR
DÛMPLERIM
smr^mn
ÖDANAMI
%ot dunmB
ÛÜŞTOIÛTİ ^ L I M «
Cumhuriyet
&ıVOıLıKLARıNıN
Y M P ı I A ^ K
BU KOM^AKI
^mml
mH
YMı*-
YA£XXM*ıM
b a j ü a l a r o a tımnefer ©dillr^
GÖÇMENLERIN
OECI)
nüatakil
AĞLADıKLARı
ÜLK©L©R©^A»L
^ P M ı ^ K
M G I W ^ M N I M
T.C.I^^L
L I S J I W D . 2 J A FA K A L M R
E-3
L A N
TORULUŞIARAJı
mk»
M Ğ L A M »
LIMıCRUNUP
^ ü c e o a ila=alanna
kişilerin
mmmx
AÜTÖTABIHYTT
A N L A ^ A I
»OOYY.
TALMNOı
YA
^©SLLLR»
etîsektaür^
IFAD#
OLARAK
^I^ENLLK
B E L I R T I L «
20m M D D ® & i y l i »oayal
DIFFILAR
YTIAAI
te^&M^W
GIMDAHK
FCURIM^NIM
MDDFIDO
B^-ğmaıa çalışMÜAr
MFFCLALFIR
L ^ . -
GÖıTEMN
M R .
©DILIR^
BU
M U .
BU
¥©YA
moeyml
«ÖTATOMUYET
Ö D ^ L ^ R
^
D X F I N ^ M
ÖDTTMI#rl
OLSB TAKFLER M T A M A Ş L A M M
YMPıIA^MK
M T Ç E ı I
¥ E
'MjUM^Mx
I R N M
TOVıMM
KARŞıLAMAĞıNı
K»YDıYIA,
K Î Ş I S 2 L OELTO
l a
ve.)
-OLDUĞU
LAYDAYLA
H-4
% E B I
ÜCRET
Ç A L ı ^
VEYM
VEYA
EERBEET
KAZANÇLAR,
GÖÇ
©MELAN'ÇARÇEVESLNDA
TRANAFER
TTıRT
ÜLKELARDFFII T Ü R I D Y E ^ Y E
OLARAK
fıJauBi
^VALELERI
edip
MEELEK
©DEN
BIR
I Ş
Y E R I ^
FAAUYETLNDA
K I SÜPERIN
B\Û.^M
V A T A ı ^ P
ıFERKAZ ı ^ ^ A ı ' N O A
M P I
âMlg
oMu^
İMdm
EDILEBILIR.
B ı Ç U ^ A M ^ ÖZEL
TÜRKIYE'DE
GÖÇ
YDRIEŞIK
MOKLERLN
KIŞILERIN
"-.79-
CARI
YURT
BATOM • »
^ M R L A X L
DıŞMDAKI
ÖZEL
»TÛMARININ
cari bakım ve tamir g i d e r l e r i i ç i n t r a n s f e r l e r , döviz tenrdiat hesaplarından y ı k ­
ması kaydıyla» s e r b e s t t i r .
n-5 Küçük liLktarlarm Transferleri
s ) Ticari amaçlar d ı ş m d a g k i ş i j a i l e ve kiiruLıı;| IBTLYÂÇLANBDÂkullamlmak i ç i n yırrt dıgmdan ^ g e t i r t i l e c e k itbaHne müsaade edilmeyen mÜAT l l #
nüsa&deye t a b i mallar l i s t e s i dışındaki maddeleri haberleşme mzretiyle alınacak
dersler^ kurslar ve bunlarla i l g i l i malzemeler i l e i l a ç ve benzeri mil
Ihtijaçlâ*
i ç i n , proforma fatura, katalog ve diğer belgeleı:^ istinaden, y ı l l ı k /
1«000«-«A
kadar, resmi k u r u l u ç l a n n her t ü r l ü a c i l i h t i y a ç l a r ı i ç i n ^ 5,û<X).-®a kadar, diSvig
llerkez Bankasınca k a t i olarak t a h s i s e d i l i r »
H a ç ve benzerlerine i l i ş l c i n döviz t a h s i s i sır&sajoda Sağlık ¥ •
Sosyal Tardım Bakanlığınca onaylı r e ç e t e l e r i n ibrazı g e r e k l i d i r .
Resmi hastanelerin, h a s t a l a n i l e i l g i l i olarak; (Türkly®
lîûkli ve Yanık Vaicfı dahil) t a l e p edooakleri a c i l i l a ç ve a o i l i h t i y ^ l a n n m
b e d e l l e r i , ibraz edileoek Saflık ye Sosyal Yardım Bakan3.ığınûa onaylı ^®9«talape
istin&don y ı l l ı k l i m i t arunmol^aızın bankalarca transfer edilir»
b) Hor novi malûller tarııfından i t h e l i istenen talcerlakli koltuk
(motorlu hareket eden v a s ı t a l a r d a h i l , otoüiobil ve benzerleri hariç) tskm
ımıv,
amalara mahsus s a a t , daktilo maidjmeı, i ş i t o © a l e t v e p i l l e r g i b i Ö z e l l i ğ i olan
oihaz, a l e t ve v a s ı t a l a r i ç i n Saglıl: ve SOQ;>'B1 Y^xdjim Bûkaniı^iı'nûa onaylı m p o x ^
l a r a v@ b e d e l gösteren b e l g e l e r © g ö r e î-^rkez liani'^sinca avans o l t r ı k döviı
t a h s i s i y a p ı l ı r » Kör v e sag^r Öğrencilerin bu fsJkxe göpeğ^Lno© bafmruLmnnda. skul
müdürlüğünden almaoal: b e l g e l e r e g^re k a t i olarak ĞJSvtz talısls # d i l i r «
^tâLsmmu
avmns hesapları i t h a l a t ı ^ g e r ç e k l e ş t i ğ i n e dair b e l g e l e r i n i b m o . mıretlylft kmpft^
tılır*
o) ^TBXBLAR ve D ü e a s e a e l e r c a y u r t dışmda yapüftoak b%tûc uhm^mxk
Dikta^larâakl muhtelif g i d e r l e r ( t o p l a n t ı c a s r a f i | temsil m m f l a x X i ^gam
e i masrafInnı a ğ ı l a m a masrafı
ve s a i r g i d e r l e r ) mrkez ^nkmmm,
TİE#<-
4«l«rlndiri«^
l e r e k | ı^gun görülmesi halinde, döviz i m i n ® b a g L a n a b i l e o e k t I r .
(a) ve (b) ş ı k l a n çerçevesinda g e t i r t i l e c e k smMm ¥®
mâAmMİmiB
yurda i t h a l i g döviz e a t m b e l g « l e r i n e ietiamdep g e r ç e k l a f t i r l l i r ®
E-6 Oaj^teler, P e ı j v d i k
Yaymlarg K i t a p l a r , I t o i k Y a y ı ^ A n m A
B « İ A İ 1 « 1 v ^ BtmİAnn â b o m U k ü o r e t l e r t ^
Kifii a i l e v e kuruluf UitiyaçİAnnda kuHmmlittk toere^ t i c a r i
MȂ2AX
D ı . ç ı a d a | y u r t dxfindmn g a t i r t i l a e a k ^mf,
BÜ&ikl« H ^ U y i y i n
p^oâik
yayıkları
kitapları
( u w l M n o t & l a n âıüıll)ı dargllcır, Icat&loglar, puULAr 1X«
k i t a p Y% m t b u a l a x a l l i g k l f i f o t o k o p i
TQ
a i k r o f i l ı n l û r ı M Ü £ i k J Û . A ^ J A N ¥ • âolu
B U 2 İ ^ M B I m i t l a n T O bwOara mit abona vo a a t w l m "beâfillarl I Ç I B p r o f o x m
fatum
k a t a l l ı g l a r d a k i a d r d e l e r e odenoak üzere ^^ünkılOaroa döviz T Z & M F « r l ympı-
l ı r /
.
m x i k p l a k l a r ı ±1« dolu m i z i k l l mu
.
BANTIAMM
_
a i t b e d « İ l « İçia-
mmm o l a m k dÎ3rw±% t x w a f ^ r i y a p ı l ı r « Bu avans lıesaplan. i t b & l a t m gergeldegtl^^jıe
dair b e l i l e r i n I b m z ı . ' ^ ^ l y l a
to^tılıx«
îHİJİdye'de y e r l e ş i k k i ş i l e r i n i y u r t uxsudh
ukila
yapıtlanmn l^ım
t ç İ B ı borcru £Ö6teren
BELGELERE
IRE y ^ R X M
tkmtlori
.ILT
y a y a ^ j u m ^ tet,
.dlger b m z o r l
daymnılaımk, bantaOajm döviz
TNMAF
^MtImtİ
er e d i l i r .
O e r ç A k i ç i l e r l n t i o a r i mmcl^T d x c i M a y i a t ûi^mûmm g e t i r l # © ı t o .
X©ri totapg ı ^ e t ® , d a r ^ , p u l , k a t a l o g
BUNLARA
a i t abooe ve a a t m &İ8a
b e d « l l « r l İ ç i a proforma fatura^ f a t m m va k a t a l o g l a r d a k i a d r e a l e r i y e t k i n «üe»•#etler©« ûöriz
tmncferl yapalabllip.
B-7 Spor Ö d ü l l e r i ve Y a n c a » I ^ ^ a ^ l a n .
ÎSlpor Feder&syanl&n T A R A F i a d a n o r ^ n i « e e d i l e n s p o r t i f
e l d e ftdl^en kamnç ve ö d ü l l e r i l e i z i n a l m k e u r e t l y l t o r ^ n l z e ^ i l «
ûmn e l d e
OLAYIARDMA
jnn^MÛMi^
komc^ yo . ö d i O l u i ç i n g e r e k l i dovlz t&hal»l llarkez BankjyauKm
E D I I A
•yı.pıİAr^
J - VMÎJ G E m ¥E OİDERmÜ
J - 1 V o r g l l a r vö Harçlar
a) I^unu sektörünod y&banoı ü l k e l e r e Ö D ^ n M i i G E R ^ k m v e z ^ ı
mBİM V© baj^İAT i ç i a t r e n a f ©rİor l-terk®z Bankaamo*
Dıçanda yerleşikler©
bu
DA4DE
YAPıLACAK
YAPıLıR.
ICatm B©g©r Vorgiai i m d ^ l e r i
kapaamnda, i l g i l i laevzuat çerçevesinde banlaOarca t r a n s f e r edilir®
b) ?ürid^o»d« y e r l e ş i k k i ş i l e r i n i ş l e r i y l e İ l g i l i o l a r a k d ı ş a n -
D*kl ?.C.
LCONSOLO8I\ICLANJM
Bantoaıoüa d ^ z
ödameleri
GEREÎLÛN
her t ü r l ü v e r g i ve Mt^Imt
iznin© b a ğ l a m r ^
IFTBN
' ûidfirleriCIknrletç® jmt
AXFXM*
y«rle|IK
D F L L » *
y u r t d ı ş m ı k i d . T.C. T e m e U o l l i k l e r l n e yapılftofOc ftdemeler İ l e u l u » İ A m » a ı
lara yapılacak
totia
laylanm.
IHşUn öd^elarl» i l ^ l i
a.) K M I k n ^ ç t o m i
ve B i ç T i c a r e t t ü s t o ş a r l ı g ı Dış
î.5IDÜRLÜPNÜB
ioir^uf-
trwmferler)
d ı ş Ulkelardeki k a r t ü r l ü G I D A R L ® R L F R \ a H â ı # M m
• Ü J ^ i gör»vl« ^ n d e n i e n l e r i n ' h a r t ü r l ü h a k e d i ş l a p i d A h U ) , MşUkM^L^
cmnlıl:
tfeıto»
ÖDEMELER
mMm
Saymanlığı, v© B ı ş l f l e r i Batonlifc. Sıy-^
t e d i y e m e k t u p l o n il© d i ^
toıruluşİAnn
talep y ^ t t l m r ^
.
dayanxlaral: r^rköz Barfaiiinca t r a n a f e r edilir®
h) T a m t m fonundan yapilacaJc t r a n s f e r l e r i l e Kixxlay w
b«Bft««i
• laffiu y a m m m ç a l ı ç a n lasruluylanji yurt d ı ç u m yapacağı i m l i ymxduilar U t b e n s « T i g i d e r l e r i I i l ^ l i l a u a d u ş l a r ı n t a l e p y a z ı l a r ı n a i e t i n a d a n |.|erkeı
Bm^mmm,
döviz i m i n e baglamXfi
J - 3 î ^ u Taçııaacılıgı ve F?r î l i a a o t l e r l n o İ l i g k i n
öâmmim
a) PTT îdıtreoinin, u l u c l a m r a e ı kon^® İ c a r a r l a n m gtSrej yahaBûi,
ülke p o s t a i d a r e l e r i n e gdeocai ıjerel^on b o r ç l a n ,
b) TCLD'nin yübanoı iiUcü d m i r y o l l a n i d a r e l e r i n e p
toxcilikli
ȉte-
l i y a t t a n d o l a y ı , üdûcjoai cjoroken b o r ç l a n ,
c ) TÎDf'nıo Uluûlararuoı lîava Y o l l a n î i i r l i ğ l n e d ı ç ^ j f c u r İ ç i n
ödemesi ^ ö r e k l i t u t a r l a r i l e konma, konaklaha ve b e n z e r i c i d e r l e r i ^
i İ 4 ; i l i yabancı k u r u l u ç l a n n borç m ü c t a n m b e l i r t e n y a z ı l a n m i » t İ n a d ı n ^MstadMS^
ca t r a n s f e r e d i l i r »
d) T-arkiye D e n i z c i l i k İ n l e t D e l e r i Deniz Y o l l a n lUeflBeeeal i l «
yubanoı dents müJAyat
k.ırucİJ2.rı
araamda yolcu t a ş ı m kcftummd^ y a p ı l m ı
ıı^f-
c a l a r g e r e ğ i n c e y a p ı l a c a k ödeıoelor, anlaçma Mukimleri . ç e r ç m s i n d e ı b a n k a l a r m
tranafer edilir^
e) Y \ i a r ı d a b e l i r t i l e n k u r u l u ç l a n n , BakanlılcHan alacakları i r i n ­
l e r e i g t i ı m d e n y u r t dııjında a ç a c a l d a r ı b ü r o , şube, a c e n t a l ı k v« s ü m a a e t l l l k l e r i a ü i
^ d e r l e r i i ç i n b a ı ü s l a r c a k a t i olaral^ döviz t a h a i s e d i ^ r ® Bût y x l m
rapor^
l a n müteakip y ı l m I'mtI a y ı bonuna lacto. BakMÜ>ı£tt eünd»rilir®
f ) Türiâye F^ây© Televizyon lûm^runm ç « ş i t l l yayxı4ar d c i i y x a i y l a
y a b a n c ı yaym' k u m a ve l o m ı l u y l a n n a gidar veya d i ^ e r a d l a r a l t m t e Ö â ^ ^ s i f t r « b ^
ü c r e t l e r ( n a k l e n y a y ı n , baber y a y ı m , babûrleçoe, prodiaaiyon c i d e r l a y t | ^ s U n t t t
h a r c a m l a n ı a i ^ t l a r ve b e n z e r i g i d a r l e r j Ü e yifft d ı ş ı m a j a p ı l a a
^ââ^
1 e r ( s t ü d y O | d r f : : t » a ^ o n , montajı toıaera, b ü r o , ulacım, baiıerleşiM, m a l f t ^ s
ı m e r a f ı g i d e r l e r i ve b e n z e r l e r i )
itoM
i ç i n , borcu g ö a t v e n b t i g e l s r i a . İ b r a s ı
i l ^ l i k u r u l u ş ı » t a l e b i üzerine k a t i veya avam o l a r a k bankalarea dl>¥li « a t ı ş ı
yapılırt
J - 4 Kcnflolosluk G e l i r l e r i
Türldy6>dcld.
kcnsoloalukların kcnadoılyk
işittinl
d a l ı y i B i y İ A t a h s i l e t t i k l e r i lau^ç ve b e n z e r i {^©lirleri, D ı ş i ş l s r i BakaolxfeL»öin
o n a y ı m kapeaymı y a z ı l ı b a ç v u r u l a r m a iotiımden l-torkaz Bankaaıom d ^ v i s i n i n *
bapamr»
-
K-1 HortÜrlü İlim v « R a i a û i ^ r
Türkiy®?d© y ö r l e g i k M ç i l e r i n i ş sahalaPiyİA i l g t H
©la^
y u r t daçuadû y a p t ı r d a J d a r ı h©r ç e ş i t 1 1 ^ v© reitOaaİAr ¥ • biaUArl* HgtH,
klişa
ücr©tl©ri iç.in g e r c M i d o Y i z , ilaja v© relOaam f i i l e n y a p ı l d ı ğ ı n ı n t ^ s i M
dıylâ, f a t u r a l a r a ^syanılanJc banlalaraa tranoför ©düiTt
İ l | | i l i l o r t a r a f ı n d a n t a l o p e d Ü D e s i M H n d e avana o l o m k '
^ l0^ûOQ*-«& kadar t r a n a f o r y a p ı l a b i l i r ^ Verilen avaneı aşan belgcy© l ^ f t ı
^ d o r l e r i n l a t i tıti/^nrari y a p ı l a b i l i r ^
tr-2 mıkOîB© G i d e r l ü r i
Ikbkamo, baİLom, b i l i r k i ş i , a v u k a t l ı k g i b i g i d a r l a r ı b€lgml«rls
t e v e i k i î a y d ı y l a , banicalaroa t j i m s f e r ©diliy®
l a l i a n c ı ü l k e l a r d o bu3.vman ş a h ı s l a r a yapılacak t e b l l ö a - t l a r İ A
i l g i l i o l a r a k , t e b l i ğ r r r a k ı n ı çı}$araa Dorct t a r a f ı n d a n 1^£mz B M i ^ ^ n m y a p ı l » cak b a ş v u r u l a r üsarino^ t e b l i ğ ve i B t I m b o î a a c r a f l o n dövim o l a r a k OdinrtailiXa
K-3 Z a r a r , Ziyan ve Taîoainatlar
a ) 1 - T i c a r i v© ı^^yri t i c m r i i ş l a o l e r d a n d o ^ m z a r a r , miywi ¥©
t a m i m t l u r v o bmü&rla i l g i l i c o m i ı ^ t l a r il©,
i i - Sulh y o l ı y l a h a l l i gerelıan durumlard* y a p ı l a c a k ödamelar
Balcanlığın iznin© tabidir®
Bu şokild© a l m ^ ' l izinler© dayamlaımk y a p ı l a o ^ ö d m a l d r
b a ı ± a l a r « i t r o n ü f o r ©dilir«
b) i - Y e ç i l k a r t s i e t © ^ © d a M I t ü k a l a r * ddûnuo^k-«i^orto t a ^ m t ı i l ^ b%m b a ğ l ı ödamaler, boTOu iMd© »dan b « l g « l « r i n i b m ı ı
kıy^ylaj
Türkiye S i g o r t a Emeikmifl Ş i r k e t l e r i B i r l i ğ i l4otorlu T a ş ı t Büroeu t a r a f ı a d a n
y a p ı l a c a k b a y m r u l a r a gör©,
İİ-» A l m o ı ş izinlûr© dayanılarak T ü r k i y e ' d e ç a l ı çan .yabancı
ı^rruldu M g i l o ı ^ y a p ı l a o a k i ç t e n çıSsaım vo kıdem t a z c ı i n a t ı g i b i öd©m©lar,
il^H
I ^ t a j ı l ı g i B oiMiyı ve i ç v a r e n i n i e t o e d üzerin^,
BûiüaaİAroB t r a n s f e r ©dilir®K-4 I t o a C e m l a n
TüriOyt'de y e r l e ş i k M ş i l e r i a
ûır^n^
ö d ^ d c zonmd* © İ d i ü a n
© © z a l a n , mWc«M k a m r l a m » v©^' y e t k i l i e r c i l e r i n
K-5 I t o m û i a e r , m u p l # r v© Biğor Kurul\^İAjm
b«İ€»l«rijm
totilm
M^xlan
TiMdy«'^d© y e r l e ç i k M ş i l e r i n % © ı i b u l ı m d ü k İ A n v ^ % i o l m k
i s t e d j j a e r i yabanca. tOkelardaia moalaia voya lâatüral damak vo l a a ^ u ş l a r a ö d ^
melari geralü.! t^yalik a i d a t l a r i veya liaydiy® ücretlarig bu kuruluş vb damaklarin
aidat Vö kaydi;/© ü c r e t l a r i n i c ö e t e r i r t a l e p oelctuplannın ibrası kaydıyla, banka­
l a r ve y e t k i l i nueseeQelcrce transfer e d i l i r »
Uluslararası kuruluşlarca
düzenlenen turnurmlûra -katıUoak ?urt
kulüplsiTinin ulualararaeı roani kuruluşlara ödeeoleri gereken k a t l i m a i d a t l a r ı
i l e bu tumuvalam laitılacak Türk sporcuları i ç i n uluslararası kuruluşl&îf t a ı ^
fından dü^enleneoel: l i s a n s l a r d o l a y ı s ı y l a ?ürk spor klüpleri tarafından ddanmeai
gerekli ü c r e t i t r banlaılircû transfer e d i l i r »
Serbest î'joslek Ka^r^uıçlan
Alınnıç i z i n l e r e dûyamlarok hariçte y e r l e ş i k k i ş i l e r i n ,
1(üri'âyo»ds serbest
a e s l e k f a a l i y e t l e r i n d e n s a ğ l a d ı k l a n k a z a n ç l a n banialaroa
tı-ar^for edilir...
K-7 ladODİ OorolOi Tutarlar
Borç olmadıkı h&ldo jiinlıçlılOa g ü n d o r i l e n , nüicerror olajaak
g ö n d e r i l e n , tahaJ'J^jlc ottiriİJDüyen b i r i ç l e n nodouiylo poçin olarak günderilan^
fesheclilen s ö z l e ç n e l e r kapsamında e w e l c p peçin olarak gönderilen ve b i r bankaca
s a t m alınaralc Türk paracına ç e v r i l n i ş bulunan d ö v i z l e r , dövizin gönderildiğinin
döv^z alım b e l g e s i i l e t o v s i k i kaydıyla, banl'^larca transfer e d i l i r .
:C-8 Bröve, îtoka T e s o i l Giderleri
Usulüne göre alınmıç bröve ve mark&lann h a r i ç t e t e s c i l i İçİsl^
oröve ve ma^Ioılann ' T e s o i l Belgeleri"nin| t e s c i l i ş l e m i hanÜ2 tamamlanemil
olanlarda i s e bagvuixinun usulüne y>''gun yapıldığına dair San&yi v e Tiûax®t
Bal^mlığmca düzenlenip onaylanan »'îteışe Uanlelcat Vesaiki««nin ibr&zı kaydıylâg
bröve ve marlcalarm t e s c i l i n o kadar yapılsoai: bütün işlemloriaâ a i t g i d e r l e r
i l e yurt dıçında yaptirxlacak amblem t e s c i l l e r i n e a i t g i d e r l e r , bankalfuoa trans*
fer edilir.
SERMAYE AKIMINA İLİŞKİN HÜKÜMLER
M a d d â 1 — Dışarıda yerleşik kişilerin, verilen İzinler
çerçevesinde Türkî-
ye'deki faaliyetlerinden elde e t m i ş o l d u k l a r ı k â r . t e m e ı t u ve b e n z e n t r a n ü f e r İs­
t e m l e r i . iU'ilileıin lâlebı ü z e r i n e d o ğ r u d a n b a n k a l a r c a bekletilmeksizin yapılVr a n ­
cak b a n k a l a r i k i l i l e r d e n t r a n s f e r i n
geixeklestlrilmesi sırasında almış
oiduklan
belgeleri M e r k e z B a n k a s ı ' n a v e B a k a n l ı ğ a g ö n d e r i r k e n t r a n s f e r edilen t u ı a r m US
D o l a r karşıUgını ve t r a n s f e r t a r i h i n i d e bildirirler.
M a d d e 2 — Merkez B a n k a s ı ş u b e l e r i n d e d ı ş a n d a yerleşik kişilere a i t bloke
edilmiş T u r k Liralarından,
— Bloke p a r a saliibi kişilerin k e n d i l e r i n e v e b u n l a r ı n d ö r d ü n c ü d e r e c e y e
k a d a r o l a n k a n . ikinci d e r e c e y e k a d a r sihri a k r a b a l a r ı n ı n h e r b i r i n e T ü r k i y e ' d e
b u l u n d u k l a r ı (Türkiye'de yerleşik kişiler dahil) h e r a y jçin 1.500— ABD d o l a n k a r - .
Süiğı T ü r k Lirası ödemesi.
— Türkiye'deki yukarıda
belirtilen a k r a b a l a r ı n ı n
h e r b i r i n e a y r ı c a yıllık
l.Oûü.— ABD d o l a n karşılığı T ü r k L i r a s ı n a k a d a r d a b a ^ ı ş yapılması.
s u r e t i y l e deblokajı M e r k e z B a n k a s ı ' n ı n ilgili Şubesi'nce yapılabilir.
M a d d e 3 — T ü r k P a r a s ı n ı n Kıymetini K o r u m a H a k k ı n d a k i 30 sayıh K a r a r ' m
23. m a d d e s i ile b u n a ilişkin 84-30/1 sayılı Tebllg'in 21. m a d d e s i gej^ğ'mco B a k a n l ı k
n e z d i n d e k i Borç K ü t ü g ü ' n e testçil ettirilen i k r a z v e k r e d i l e r e ilişkin ödemeler, İlgili
İcrince b a n k a l a r a b a ş v u r u l m a s ı h a l i n d e B a n k a l a n n kendi k a y n a k l a r ı n d a n g e r ç e k ­
leştirilir.
Kredi M e k t u p l u Döviz Tevdiat Hesabı Adı Altında Döviz Hesabı Açılmasına
İlişkin H ü k ü m l e r :
Kredi ' M e k t u p l u Döviz Tevdiat Hesabının T a n ı m ı :
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca
geliştirilen sisteme gore işleyen
T ü r k i y e ' d e M e r k e z B a n k a s ı Ş u b e l e r i n d e n . A l m a n y a ' d a D r e s d n e r Bank A C . Bank
Für
H a n d e ! U n d Industrie A. C , B r e m e r
Bank'ın şubelerinden. Hollaoda d a
A l g e m e n e Bank N e d e r l a n d N. Y . n i n ş u b e l e r i n d e n ; döviz y a t ı r m a ve çekme i m k a n
l a n n ı s a k l a y a n döviz hesabıdır.
• K r e d i M e k t u b u ^ ü z e r i n d e yazılı m i k t a r k a d a r dövizin Türkiye'de veye yurt
d ı ş ı n d a h e s a p t a n çekilmesini s a k l a y a n b i r nevi h e s a p cüzdanıdır.
K r e d i M e k t u p l u D ö v l i Tevdiat Hesabı Açtırabilecek Kişiler ;
M a d d e l — Y u r t d ı ş ı n d a o t u r m a veya ç a l ı ş m a iznine s a h i p Türk uyruklu
kişiler ile h e r h a n g i b i r m a k s a t l a yurt dışında görevlendirilenler, elde e t i ı k l e n kon
vertibl dövizlerini B a n k a m ı z a y a t ı r m a k suretiyle »Kredi Mektuplu Döviz Tevdiat
Hesabı» açtı rabi l i r l e r
K a r ı • k o c a a d ı n a m ü ş t e r e k h e s a p açılabilir.
Tüzel kişiler Uo T ü r k i y e ' d e yerleşik kişilerden o l u p y u n d ı ş m a turistik, licari
v e y a s a i r a m a ç l a r l a s e y a h a t e d e n l e r he.sap a ç t ı r a m a z l a r .
M a d d e Z — -Kredi Mektubu» ü ç ü n c ü şahısHıra dovtr v e y a temlik e d i l e m e ı
Ancak, Kredi Mektuplu Döviz Tevdiat Hesabından, hesap sahibinin kendi adına üçüncü
bir şahsa ödeme yapıimasım istemesi halinde, hesap sahibinin şahsen, Konsolosluk veya no­
terlere p a s a p o n ve Kredi Mektupla/mm asılları ile müracaat etmek suretiyle diizenletecekieri
vekaletnameye istinaden tayin etüğj vekiline, Kredi Mektubu iie vekaletnamenin asıllarım ib­
raz etmesi koşuluyla, ilgili hesap sahibi adına ödeme yapıisbilmesi mümkündür.
Bu d u r u m u n dişmda herhangi bir suretle Kredi M e k t u b u n u n üçüncü bir şahsa verilme­
si sonucunda doğabilecek zarardan Merkez fiank.asj sorumlu îutulanutz.
Kredi M e k t u p l u Döviz Tevdiat HesabiVun A s g a r i T u t a r ı :
M u d d e 3 — Kredi M u k t u p l u Duviz Tevdiat HüSdbı açtırabiirrıek için, y a i ı n i a c a k döviz r n i k l a n DM. l.(XX),— veya eı^iti ekli listede beîirıilen k c n v e r ü b l ba^ka bir
C i H s d ö v i z d e n az olcirnaz. Bu m i k t a r m
üzerindeki t a l e p l e r üzerinde avılan h e s ü p
«cafşdıgmda Merkez B u n k a s m c a ^Rredi Mektubu^ t a n z i m edilerek iıesap s a h i b i n e
kronun: n ill'.
Kredi Mektuplu Döviz Tevdiat Hesabı'mn Faizi ve Vadesi :
M a d d e 4 — Kredi Mektuplu Döviz Tevdiat Hesaplarından ;
a)
İsviçre Frangı ve Amerikan Doları dışmda d i | e r ülkelerin paraları için,
Vadesiz hesaplara
% 6
1 Yıl vadeli hesaplara
% 8
2 Yıl vadeli hesaplara
% 11
b)
İsviçre Frangı için,
Vadesiz hesaplara
% 3
1 Yıl vadeh hesaplara
6
2 Yıl vadeli hesaplara
8
c)
Amerikan Doları için,
Vadesiz hesaplara
% 8
1 Yıl vadeli hesaplara
«Veli
2 Y ı r vadeli hesaplara
«7o 12
oranında döviz olarak faiz tahakkuk ettirilir.
Faizler vadesiz hesaplar için her takvim yıL sonunda, vadeb hesaplar için ise vadeleri
biliminde hesaplanır.
A - Yukarıdaki hesaplara karşılarında gösterilen oranlarda tahakkuk etdrilecek faiz­
ler herhangi bir vergi kesintisine tabi değildir.
B)
Yeni açılan hesaplar ile vadeleri sonunda yenüenen hesaplar ve bu hesaplara ta­
hakkuk ettirilen faizlerin bir ay içinde kısmen veya tamamen kullaıulmalan halinde kullanı­
lan kısımlara faiz t a h a k k u k ettirihnez.
C) Vadeli olarak açılan hesaptan, vadesinden önce vukubulacak kullanmalarda **B**
bendinde sözü edilen süreden sonra çekilen miktarın hesapta kaldığı süre için vadesiz faiz ora­
nı bakiyeye ise vade s o n u n d a , ait olduğu vadenin faiz oranı uygulanır.*
M a d d e S — Vadeli o l a r a k açılmış h e s a p l a r içlıı v a d e
h e s a b ı n lebi o l d u ğ u v â d e n i n b i t i m i n d e n s o n r a
değişikliği talepleri,
v a d e s i z h e s a p t a n b i r veya iki yıl
vadeli h e s a b a d ö n ü ş t ü r ü l m e ile ilgili t a l e p l e r d e ise'ilgili h e s a p s a h i b i n i n t a l e p ya­
zısının M e r k e z B a n k a s ı k a y ı t l a r ı n a giriş tarihi itibariyle, y e r i n e getirilir.
M a d d e 6 — H e s a p l a r a t a h a k k u k ettirilen faizlerden;
a)
D M 1,000.— v e y a eşiti dövize k a d a r o l a n l a r h e s a b a a l ı n m a z , çek v e y a
h a v a l e s u r e t i y l e h e s a p s a h i b i n e ödenir.
b)
D M 1,000.— v e y a eşiti dövizi a ş a n l a r a K r e d i "Mektubu d ü z e n l e n e r e k h e ­
s a p s a h i b i n e g ö n d e r i l i r . A n c a k , h e s a p s a h i b i istediği t a k d i r d e h e s a p l a n a n
faizin
çek v e y a h a v a l e o l a r a k k e n d i s i n e ö d e n m e s i n i isteyebilir.
K r e d i M e k t u p l u Döviz T e v d i a t H e s a b ı ' n m K u l l a n ı l m a s ı :
M a d d e 7 — Kredi M e k t u p l u Döviz T e v d i a t H e s a b ı n a s a h i p o l a n l a r y u r d a ko8in d ö n ü ş y a p t ı k t a n s o n r a d a b u h e s a p l a r ı n ı diledikleri z a m a n a k a d a r a y m şart­
l a r l a m u h a f a z a edebilirler. H e s a p l a r m d a k i dövizi T ü r k i y e ' d e v e y a y u r t dışında
çekebilir v e y a d ö v i z h a v a l e s i y a p t ı r a b i l i r l e r . P a r a y a t ı r m a , ç e k m e v e y a h a v a l e ile
ilgili i ş l e m l e r d e n d o ğ a n m a s r a f l a r M e r k e z B a n k a s m c a k a r ş ı l a n ı r .
M a d d e 8 — Y u r t d ı ş ı n d a işçi. serbest m e s l e k v e y a m ü s t a k i l iş s a h i b i o l a r a k
ç a l ı ş a n l a r d a n K r e d i M e k t u p l u Döviz
Tevdiat H e s a b ı a ç t ı r a n l a r . Bedelsiz
İthalat
T e b l l ğ i n d e k i ş a r t l a n y e r i n e g e t i r m e l e r i h a l i n d e Bedelsiz i t h a l a t i m k a m n d a n y a r a r ­
lanırlar.
M a d d e O — K r e d i M e k t u p l u Döviz Tevdiat H e s a b ı n ı n açılışı ve işleyişi ıld
ilgili h e r t ü r l ü t e d b i r T, C. M e r k e z B a n k a s ı t a r a f ı n d a n
alınır.
EK — I
Kredi M e k t u p l u Döviz Tevdiat H e s a b ı
A s g a r i M e v d u a t Limitleri
Kuveyt D i n a r ı
Sterlin
ABD D o l a n
Kanada Dolan
Avustralya Dolan
Deutsche Mark
H o l l a n d a Florini
İsviçre F r a n g ı
Suudi A r a b i s t a n Riyali
Fransız F r a n g ı
Danimarka Kronu
İsveç K r o n u
Norveç K r o n u
A v u s t u r y a Şilini.
Belçika F r a n g ı
J a p o n Yeni
5CK).000 İ t a l y a n Lireti
3M
5(X3
«W
500
l.£XX>
l.(X»
1.CXX)
1.000
3.000
3.CXX)
3.000
3.(m
6.CX»
20.000
U S U L V E M Ü Ş T E R E K HÜKÜMLER
Döviz A l ı m ve S a t ı m Belgeleri :
Madde 1
B a n k a l a r t ü m efektif ve döviz alım s a t ı m l a n n d a d ü z e n l e y e c e k l e r i
döviz alım ve s a t ı m b e l g e l e r i n i i h t i y a ç l a n d a h i l i n d e genelge e k i n d e k i ö r n e k l e r e
u y g u n o l a r a k k e n d i l e r i b a s t ı r a c a k l a r d ı r . Döviz alış ve s a t ı ş l a r ı s ı r a s ı n d a e k t e k i
ö r n e k l e r d e k i bilgileri i ç e r m e k k a y d ı y l a belge ü r e t e n e l e k t r o n i k
m a k i n e l e r i n de
kullanılması m ü m k ü n d ü r .
Döviz A l ı m Belgeleri :
G e n e l o l a r a k b a n k a l a r d ö v i z a l ı m belgesini iki n ü s h a o l a r a k d ü z e n l e m e k zo­
r u n d a d ı r l a r . İ h r a c a t i ş l e m l e r i n e ilişkin o l a r a k d ü z e n l e n e c e k döviz a b m belgeleri
û ç n ü s h a o l a r a k d ü z e n l e n e c e k t i r . Döviz a l ı m b e l g e l e r i n i n ikinci n ü s h a l a r ı b a n k a d a
k a l a c a k , ü z e r i n e «bu n ü s h a ü z e r i n d e n işlem yapılmaz» ş e r h i k o n u l a c a k t ı r . İ h r a c a t
işlemlerine ilişkin d ü z e n l e n e n d ö v i z a h m belgelerinin ü ç ü n c ü n ü s h a l a r ı , İ h r a c a t ı
Teşvik K a r a r ı n a i s t i n a d e n y ü r ü t ü l e n t a a h h ü t k a p a m a l a r m d a k u l l a n ı l a c a k t ı r .
B a n k a l a r c a döviz a l ı m b e l g e l e r i n i n d ü z e n l e n m e s i n d e n s o n r a belge k a p s a m ı ­
n a g i r e n bilgilerin d e ğ i ş m e s i h a l i n d e y e n i döviz a b m belgesi d ü z e n l e n e r e k , ü z e r i n e
değişiklik s o n u c u y e n i d e n d ü z e n l e n d i ğ i n i b e l i r t e n b i r i b a r e k o n a c a k vo eski döviz
a L m belgesi y e n i s i n e lliştirilecektir.
D ı ş a r ı d a y e r l e ş i k k i ş i l e r e , i a d e t e n döviz s a t ı ş l a r ı s ı r a s m d a ilgili
tarafından
i b r a z edilen döviz a l ı m b e l g e s i n i n b i r i n c i n û s h a s m m a r k a y ü z ü n e B a n k a l a r c a iade­
t e n s a t ı l a n d ö v i z i n cinsi, m i k t a n . k u r u . d o l a r Cl) k a r ş ı l ı t ı ve a l m a n T ü r k Lirası ve
t a r i h y a z ı l a r a k i m z a l a n ı p a l ı k o n u l a c a k t ı r . Dövizi s a t a n ile i a d e t e n döviz a l m a k is<
t e y e n k i ş i n i n a y m k i ş i olduâ;u p a s a p o r t k a y ı t l a n n d a n k o n t r o l edilecektir.
Y u r d a g e t i r i l m e s i z o r u n l u d ö v i z l e r d ı ş ı n d a k i dövizler dolayisiyle d ü z e n l e n e c e k
döviz a b m b e l g e l e r i n d e d ö v i z i s a t a n ı n isim v e r m e k istememesi h a l i n d e ilgilinin bey a m y l a y e t i n i l c r e k dövizi s a t a n kişi, v e y a m ü e s s e s e n i n adı h a n e s i çizilecek, döviz
geliş n e d e n i «muhtelif» s ö z c ü k
ile ifade o l u n a c a k ve dövizin geldiği m e m l e k e t
h a n e s i de dövizin c i n s i n e gör® d o l d u r u l a c a k t ı r .
Döviz a h m b e l g e s i a ş a ğ ı d a k i bilgileri içerecektir.
S e r i No.. S ı r a N o . İ s t a t i s t i k N o , B a n k a Ş u b e Kodu. Dövizi s a t a n k f ş l n i n / k u r u l i ş u n ; U n v a n ı , Adı S o y a d ı . U y r u ğ u , P a s a p o r t No, T ü r k i y e ' y e giriş t a r i h i , satın a h n a n dövizin/efektifin; geldiği ü l k e , geliş nedeni, cinsi, uy^nalanon k u r , t u t a n , TL
karşılığı, I karşılığı, ( l ) TL
i h r a c a t ı n şekli, teslim şekil, g ü m r ü k çıkif
b e y a n n a m e l e r i n i n ; t a r i h i , n u r n a r a s ı , çıkış kapısı, y u r d a getl.'ilen dövizin ö d e m e
şekli. (2) k e s i n t i l e r ( K o m i s y o n - p o s t a - pul - g i d e r v s . ) (TL), k a l a n n e t TL ( 1 - 2 ) .
açıklama bölümü, tarih, b a n k a adı. kaşe. imza.
Döviz S a t ı m Belgeleri :
B a n k a l a r , i a d e t e n döviz s a t ı ş l a r ı d ı ş ı n d a k i döviz satışları s ı r a s ı n d a ,
döviz
s a t ı m belgelerini İki n ü s h a o l a r a k d ü z e n l e m e k z o r u n d a d ı r l a r .
Döviz s a t ı m belgesi a ş a ğ ı d a k i bilgileri i ç e r e c e k t i r ;
S e r i No. S ı r a N o , İstatistik N o . B a n k a Ş u b e Kodu. Dövizi s a t ı n a l a n k i ş i / k u ­
r u l u ş u n ; u n v a n ı / a d ı s o y ^ ı . a d r e s i , döviz s a t ı ş m m d a y a n a ğ ı , s a t ı l a n dövizin; cinsi.
t u t a r ı , k u r u . TL karşılığı. I karşılığı. T o p l a m TL y u k a n d a d ö k ü m ü yazılı dövlz/dfyv i z l e r satılmıştır, t a r i h , b a n k a M ı . k a ş e . imza.
Döviz a l ı m ve döviz s a t ı m b e l g e l e r i n i n k a ğ ı d ı n ı n rengi h u s u s u n d a b i r kısıt­
l a m a mevcut olmayıp, a r z u y a göre istenen herhangibir renkte b a s t ı n l a b ü e c e k ü r .
G e r e k döviz a b m ve g e r e k s e döviz s a t ı m belgelerinde b a n k a a d ı v e a m b l e m ­
lerinin bulunmasında herhangibir eakınca bulunmamaktadır.
B a n k a l a r belge ü r e t e b i l e n o t o m a t i k m a k l n a l a r vasıtasıyla i h r a c a t d ı ş ı n d a k i
i ş l e m l e r için d ü z e n l e y e c e k l e r i döviz a l ı m b e l g e l e r i n e i h r a c a t dövizlerine ilişkin bil­
i l e r i y a z m a y a b i l i r l e r . G e r e k o t o m a t i k m a k i n a l a r d a üretilen belgelere, g e r o k s e ba­
sılı b e l g e l e r e b a s ı m ı n d a n s o n r a d ü z e n l e n m e l e r i s ı r a s ı n d a ¥ e y a d a h a s o n r a d a k t i l o
v e y a elle Ön v e y a a r k a y ü z l e r i n e e n f a z l a b i r v e y a iki istatistik! bilgiyi g e ç m e m e k
ü z e r e g e r e k l i g ö r ü l e c e k işaretleri k o y a b i l i r l e r . A y n c a b a n k a l a r i n b e l g e l e r i n k ö t ü ­
y e k u l l a n ı m ı n ı ö n l e m e k İçin g e r e k l i ö n l e m l e r i d e a l m a l a n g e r e k m e k t e d i r .
M a d d e 2 — B a n k a l a r döviz alış s a t ı ş l a r ı n d a düzenledikleri b e l g e l e r i n birinci
B ü s b a l a n n ı ilgiliye v e r e c e k l e r , ikinci n ü s h a l a r ı n ı k e n d i
n e z d l o r i n d e b e ş y ı l tü­
reyle saklayacaklardır.
Belgelerin z a y i edilmeleri h a l i n d e y e n i b i r b e l g e t a n z i m edilmeyecelç a n c a k
b e l g e l e r d e k i bilgileri İçeren b i r y a z ı v e r i l e c e k t i r .
M a h s u p m u a m e l e l e r i n d e döviz g i r i ş v e ç ı k ı ş l a r ı n a ait belgelerin s a ğ l ı k l ı o l a ­
r a k izlenebilmesi a m a c ı y l a h e m döviz a l ı m h e m d e döviz s a t ı m belgesi d ü z e n l e n ­
m e s i z o r u n l u d u r . Döviz a l ı m v e s a t ı m belgeleri işlem tarihl&deki döviz alış k u r l a n
ü z e r i n d e n düzenlenecektir.
Ek madde : Yetkili müesseseler döviz vc efektif alım-satım belgeleri düzenleme açısın­
dan birinci ve ikinci madda hükümlerine tabidir.
TOVÎZ ALIM B m ^ r a t
B©rl N© :
îfIstIMIk N o :
Bira No ı
•Banka Şutıe Kodu : f
• D ö v m SATAN ı a ş m m / K i m u ı . u ş u N
ÜRvanı/Ad) Boy&ûk
ı
İ*aBa|>ort No.
t
T ü r k J y e > g1rt| larIM :
SATIN A U N A K B ö V i a m / H F B K T I F î N
Geldik Ülke
Oelif n e c i » !
Uy^laımıı kur
Tutan
TL. KâTfüıfı
f Karfilifı
Cl) T U
öıracatm f ^ i
TtslLfx tekM
GOmrük Çıkif BeyasmmmelCTtoiB
Tarüü
Numarası
Ç ı t o j k&puîj
TurdB g e ü r ü e a dövlıâa 5deme ^ k M
(2) KesiutUer ('Ebmiryoii • pMİA - pul » fider ¥ J . ) T l K a l a n net tru ( 1 - 2 )
Açıkla.ni& BölüiTiü
Tarth
Banka
tel
Mût
^ TO¥m BATm
ALAK K ^ / K U R U L U & U N
ŞAHSININ DATANAÛI
SATİLAN
l»VmN
T ü r k P a r a s ı n ı n K ı y m e t i n i K o r u m a H a k k ı n d a k i 30 sayılı K a r a r ve Devlet Ba­
k a n ı ve B a ş b a k a n y a r d ı m c ı l ı ğ ı n ı n 84 - 3 0 / l s a y ı h Tebliği ile ilgili o l a r a k T. C. M e r ­
k e z B a n k a s ı Ş u b e l e r i n i n iller i t i b a r i y l e y e t k i bölgeleri a ş a ğ ı d a gösıerilmlştir.ADANA
— Adana
ANKAKA
~
ANTALYA
— Antalya — Burdur — İsparta
BURSA
—Bursa
DENİZU
-
DİYARBAKIR
— D i y a r b a k ı r — Bingöl — M a r d i n — S i i r t
• EDİRNE
A n k a r a — Bolu — Ç a n k ı r ı — K a s t a m o n u — Yozgat — Z o n g u l d a k s
Denizli — A f y o n
— Edime —Kırklareli —Tekirdağ
ERZURUM
— Erzurum — Ağrı — Erzincan — K a r s
ESKİŞEHİR
— E s k i ş e h i r — K ü t a h y a — Bilecik
GAZİANTEP
— Gaziantep — Adıyaman — Kahramanmaraş — Şanhurfa
İSKENDERUN
— Hatay
İSTANBUL
— İstanbul — Çanakkale
İZMİR
— İ z m i r — A y d m — M a n i s a — Balıkesir — M u ğ l a — U ş a k
İZMİT
— Kocaeli — S a k a r y a
MERSİN
— İçel
MALATYA
^ Malatya — Tunceli -
KAYSERİ
— Kayseri — Kırşehir — Nevşehir— Sivas — Niğde
Elazığ
KONYA
-
SAMSUN
— Samsun —Amasya — Ç o r u m —Ordu—Sinop—Tokat —
Konya
Giresun
TRABZON
— T r a b z o n — A r t v i n — G ü m ü ş h a n e — Rize
VAN
-
V a n — Bitlis — H a k k a r i — M u ş
YÜRÜRLÜK HÜKÜMLERİ
GEÇİCÎ M A D D E 1 — ı O c a k 1084 t a r i h i n d e n i t i b a r e n 7/7/1984 t a r i h i n e ' k a d a r
ihracat
hesaplan
kapatılan işlemler bankalarca Kambiyo m u r a k a b e
mercilerine
bildirilir
GEÇİCİ M a d d e 2 — Y a t ı n m teşvik belgesi k o n u s u m a i l a n n
ithalatında,
29 A r a h k 1983 t a r i h i ile 7/7/1984 t a r i h i a r a s m d a döviz satışı y a p ı l m a d a n
akreShifler
için. talep edildiği t a k d i r d e m u h a b i r h e s a p l a n n m
açılmış
borçlandırılmasın­
d a n ö n c e c a r i k u r d a n (döviz satışının yapıldığı t a r i h t e k i k u r ) döviz satışı y a p ı l a biUr
GEÇİCİ MADDE 3 — Y ü r ü r l ü k t e n k a l d ı n l a n 17 sayıh K a r a r ' a ilişkin S e r i : IV.
No. 3 G ö r ü n m e y e n M u a m e l e l e r T e b l i ğ i n i n B - 1 fıkrası g e r e ğ i n c e I . 2.000.— a k a d a r
t a h s i s e d i l e n dövizlerle ilgili a v a n s h e s a p l a n h e r h a n g i bir b e l g e a r a n m a k s ı z ı n k a p a t ı h r ilgililer, k e n d i l e r i n e I. 2.000,—'m ü z e r i n d e t a h s i s edilen dövizlerle ilgili a v a n s
h e s a p l a r ı n ı k a p a t m a k l a y ü k ü m l ü d ü r l e r . Bu h e s a p l a r ı n i n c e l e n m e s i s ı r a s ı n d a
iadesi gerekli d u r u m l a r d a , döviz a l ı m belgesi istenilmek s u r e t i y l e işlem
döviz
yapılır
Döviz iadesini g e r e k t i r m e y e n a v a n s h e s a p l a n h e r h a n g i bir belge a r a n m a k s ı z ı n k a - .
patılır. Yürürlükten
kaldırılan
sozkonusu
Tebliğ
g e r e ğ i n c e tedavi
amacıyla
I . 5.000.—'a k a d a r a v a n s o l a r a k t r a n s f e r edilen d ö v i z l e r ilk t a h s i s gibi d i k k a t e alı­
narak m a h s u p işlemi y a p ı l m a z .
GEÇİCİ M A D D E 4 — Bu G e n e l g e n i n y ü r ü r l ü ğ e girdiği t a r i h t e n ö n c e . Kredi
M a k t u b u n A b a ğ l a n m a m ı ş D M . l.OûO.—a veya eşiti dövize k a d a r o l a n
meblağlar,
ç e k v e y a h a v a l e s u r e t i y l e , b u G e n e l g e n i n y a y ı m ı t a r i h i n d e n i t i b a r e n altı a y içinde,
aynen llgihlerla adreslerine gönderilecektir
Geçici M a d d e 5 — Bu G e n e l g e n i n y ü r ü r l ü ğ e g i r d i ğ i t a r i h t e n ö n c e a ç ı l a n h e ­
s a p l a r , v a d e l e r i n i n b i t i m i n e k a d a r b u n d a n önceki Tebliğ H ü k ü m l e r i n d e n y a r a r l a ­
n ı r l a r . Bu h e s a p l a r a t a h a k k u k ettirilecek faizlere ait işlemler, işbu G e n e l g e n i n 6
ncı m a d d e s i h ü k m ü n e t a b i d i r .
Geçici M a d d e 6 — 18 a y v a d e l i o l a r a k açılmış o l a n h e s a p l a r , v a d e l e r i s o n l a r ı n ­
d a a k s i n e b i r t a l i m a t a l ı n m a d ı ğ ı t a k d i r d e 2 yıl vadeli h e s a b a d ö n ü ş t ü r ü l ü r .
M a d d e 1 — Bu G e n e l g e h ü k ü m l e r i 7 T e m m u z 1984 t a r i h i n d e n i t i b a r e n geçer­
lidir.
M a d d e 2 — Y ü r ü r l ü k t e n k a l d ı n l a n 84/1 sayılı Tebliğ'e ilişkin. 1. 2 v e 3 sayılı
Merkez Banka&ı G e n e l g e l e r i y ü r ü r l ü k t e n
kaldmlmıştır.
E.Gazete 10.18536
RaG. T a r i h l i 5 - 1 0 . 1 9 8 4
Türkiye C u m h u r i y e t Merkez Bankası îdare Merkezinden :
T ü r k P a r a s ı K ı y m e t i n i Koruma H a k k m d a 30 Sayılı K a r a r Ue Devlet
B a k a n h ğ î v© B a ş b a k a n Y a p d ı m c ı h t ı ' n ı ı ı 84-3CV1 Sayılı Tebliğin*
ilişkim T. C M e r k e z B a a k a s ı G e n « l g M İ
SAYI •
İ/l
M a d d e 1 — l / A Sayılı G e n e l f i m i z l ı ı ^ İ t h a l a t a l U ı M n H ü k ü m l e r 4 ' ü n c ü m a d d e s i n i n birinci p a r a g r a f t a ş a ğ ı d a k i şekilde d e ğ i | t i r i l m i ş t i r .
bölümünün
«tthalatm m a l m u k a b i l i ödem® [email protected]« göre yapılması halinde» ithal müsaa­
d e s i n i n (T) n ü s h a s ı n a ve ithal vesaikine istinaden transfer için, m a l l a n n fiili İthal
tarihinden itibaren 2 ay v e y a teminat İthalat Re)imi'ne göre irad kaydedilmek kay­
d ı y l a m ü t e a k i p 4 ' ü n c ü a y m s o n u n a kadar b a n k a l a r a m ü r a c a a t edilir.
Geçici M a d d e 1 — Söz konusu u y g u l a m a bu genelgenin yayımı
ö n c e fiili ithali y a p ı l m ı ş işlemlere de uygulanır.
. Madde 2 — Bu G e n e l g e yayımı t a r i h i n d e y ü r ü r l ü ğ e g i r e r .
tarihinden
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Merkezinden :
T ü r k P a r a s ı K ı y m e t i n i K o r u m a H a k k ı n d a 30 sayılı K a r a r ile D e v l e t
B a k a n h ğ ı ve Be-şbakan Y a r d ı m c i i ı ğ ı ' m n 84 - 30/1 sayılı Tebliğinin I. n c i
b ö l ü m ü n e İlişkin g e n e l g e
Sayı: l / C
M a d d e 1 — I / A sayılı B a j ı k a m ı z g e n e l g e s i n i n T ü r k P a r a s ı , Döviz, K ı y m e t l i
M a d e n , Taş ve E ş y a l a r a ilişkin h ü k ü m l e r b ö l ü m ü n ü n döviz p o z i s y o n u n a ilişkin 5 nci
m a d d e s i n i n yedinci p a r a g r a f ı a ş a ğ ı d a k i şekilde d e ğ i ş t i r i l m i ş t i r ,
• B a n k a l a r m b u l u n d u r a b i l e c e k l e r i e n az döviz v a r l ı ğ ı ise, t o p l a m t a a h h ü t l e ­
rinin % 20 si k a d a r d ı r , ö t e y a n d a n B a n k a l a r k a b u l e t t i k l e r i m e v d u a t ile s a ğ l a d ı k l a r ı
döviz k r e d i l e r i n d e n a ç t ı k l a r ı d ö v i z k r e d i l e r i d ü ş ü l d ü k t e n s o n r a k a l a n m i k t a r k a d r i r
döviz b u l u n d u r a c a k l a r d ı r . A n c a k , döviz i d a r e s i n e k ı s m i esneklik g e t i r m e k b a k ı m ı n ­
d a n ekli listede k a y ı t h b i r e v v e l k i yıl döviz alım b e l g e l e r i n e bağlı o l a r a k alış m ı y a p ­
t ı k l a r ı dövizler d i k k a t e a l ı n a r a k tespit e d i l m i ş l i m i t l e r içinde açık p o z i s y o n a girebi­
lirler..
M a d d e 2 — Bu g e n e l g e h ü k ü m l e r i 15 E k i m 1984 t a r i h i n d e n i t i b a r e n geçerlidir,
BANKALARIN TAŞIYABİLECEKLERİ EN YÜKSEK AÇIK
P O Z İ S Y O N LİMİTLERİ LİSTESİ
• Döviz A h m Belgesine D a y a h Yıllık Döviz A l ı ş l a r ı :
— 100 milyon d o l a r a k a d a r o l a n b a n k a l a r için 10 milyon dolar.
— 100 - 500 milyon d o l a r a r a s m d a olan b a n k a l a r için 20 milyon dolar.
— 5<î0 milyon — 1 m i l y a r d o l a r a r a s ı n d a olan b a n k a l a r için 30 m i l y o n dolar,
— 1 m i l y a r d o l a r m ü z e r i n d e o l a n b a n k a l a r İçin 40 milyon dolar.
T ü r k i y e Cumhuriyet Merkez B a a k a s ı İ d a r e Merkezinden :
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 30 Sayılı K a r a r ile Devlet Bakanlığı ve
B a ş b a k a n Yardımcılığı'nın 84-30/1 sayıh Tebliğinin 1 inci Bölümüne İlişkin Genelge
Sayı . l / D
Madde 1— I / A sayıh Bankamız Genelgesinin Tüık Paraaı, Döviz, Kıymetli
Maden, T a ş ve Eşyalara İlişkin Hükümler Bölümünün Döviz Pozisyonuna ilişkin
5 nci maddeal a ş a ğ ı d a k i şekilde değiştirilmiştir.
«Bankaların muhabir hesaplarındaki döviz mevcutları ile efektif döviz mev­
cutlarından oluşan toplam döviz varhklannm a^ami tutan, kısa vadeli taahhütlerini
oluşturan akreditif taahhütleri, vadesine altı ay kalan ve vadesi geldiğinde ödemesi
t a n k ö l a r c a t a a h h ü t edilen kabul poliçeleri, vadesine altı ay kalan ve ihracatın ger­
çekleşmemesi halinde geri ödemesine bankalarca garanti verilen preflnansman kredi
taahhütleri ile kurye kredileri gözönünde tutularak tespit edUlr.
Yukanda bellrUlen yükümlülüklerin dışında kalan diğer yükümlülükler ban­
k a l a n n bulundurabilecekleri döviz varhklan h e s a p l a m a s ı n a esas teşkil eden taah­
hütler içinde yer alamaz.
Bankalar nezdlerinde açılan döviz tevdiat hesaplarındaki mevcutlar ile aağî a d ı k l a n döviz kredilerinin en az % 20 lik kısmını döviz varhklan arasında kar­
şılık olarak bulundurmak zorundadırlar.
Bunlara ilaveten.
B a n k a l a r ı n bulundurabilecekleri en az döviz varlığı hesaplamasma toplam taah­
hütlerinin % 20 si oranında döviz tutan ilave edilir.
Bulundurulabilecek en fazla döviz varhğı hesaplamasına lae;
Taahhütlerinin toplaım 10 milyon dolara- kadar olan b a n k a l a r İçin en çok
toplcjn taahhütleri kadar,
Taalihütierinln toplamı 10 milyon dolar ile 20 milyon dolar arasında olan ban­
kalar için en çok 10 milyon dolarhk tutar için % 100, kalan kısım İçin ise % 40
oranında,
Taahhütlerinin toplamı 20 milyon dolardan y u k a n . o l a n bankalar için en çok
toplam taahhütlerinin % 40'ı oranında, döviz varhğı ilave edilecektir. ^
B a n k a l a r bu esaslar çerçevesinde saptanan oranlan aşan döviz varlıkLt^nrjı
barAkaiara y a da Merkez Bankaaı'na devrederler. E k s i k kalan döviz \B.Thkl^^.'^\
*.ötuj a h r î a r .
Döviz pozisyonu ile İlgili olarak yukanda belirtilen e s a s l a r döviz hareketle­
rinde İd gelişmeler gözönünde tutularak Merkez Bankası'nca düzenlenir.»
Madde 2 — I / A sayıh Bankamız Genelgesinin Türk Parası, Döviz, Kıymetli
Maden, Taş ve Eşyalara İlişkin Hükümler Bölümünün Vadeli Döviz Ahm-Satımı'na
İlişkin 6 ncı maddesimn (d) Bölümü a ş a ğ ı d a k i şekilde değiştirilmiştir.
«Bankalann vadeU döviz a l ı m l a n İle vadeli döviz satımlanm dengeli olarak
yürütmeleri gerekmektedir. Bu amaçla ay s o n l a n itibariyle ay içinde yapılan vadeli
alımlar İle vadeli satımlann birbirini karşılayacak tutarda olması konusuna Özen
gösterilmesi gerekmektedir. Alımlar ile satımlar arasında her ay sonu İtibariyle mey­
dana gelebilecek farkhhklar en fazla 5 milyon dolar olabilecektir.»
Madde S — Bu genelge h ü k ü m l e r t 1 Ocak 1985 tarihinden lübaren geçerlidir.
KISIM
I
Bölüm 2
R.Gazete No.18599
. .
R.G. Tarihi:. 8.12.1984
TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA KANUNA İLİŞKİN
BAKANLAR KURULU
KARARLARI
T ü r k i y e C u m h u r i y e t M e r k e z Bankası i d a r e M e r k e z i n d e n :
Sayı: l/E
M A D D E 1 — Türk P a r a s ı Kıymetini K u r u m a H a k k ı n d a 30 sayılı K a r a r ile
Devlet B a k a n l ı ğ i ve B a r b a k a n Y a r d ı m c ı l ı ğ ı n ı n 84-30/1 sayılı Tebliğine ilişkin T. C.
M e r k e z B a n k a s ı sayı I/A Genelgenin -Kredi M e k t u p l u Döviz Tevdiat H e s a b ı adı
a i t m d a Döviz Hesabı a ç ı l m a s ı n a ilişkin H ü k ü m l e r » b ö l ü m ü n d e k i 3 ve 4 n c ü m a d d e ­
leri a ş a ğ ı d a k i şekilde değiştirilmiş ve aynı b ö l ü m e a ş a ğ ı d a k i 10 u n c u ve Geçici 5 v e
6 ncı m a d d e l e r i e k l e n m i ş t i r .
K r e d i M e k t u p l u Döviz Tevdiat H e s a b ı ' n m A s g a r i T u t a r ı :
M a d d e 3 — Kredi M e k t u p l u Döviz T e v d i a t Hesabı a ç t ı r a b i l m e k için, yatırıla­
c a k döviz m i k t a r ı DM. 1.000,— veya eşiti ekli listede belirtilen konvertibî b a ş k a bir
cins d ö v i z d e n a z o l a m a z . Bu m i k t a r ı n ü z e r i n d e k i t a l e p l e r ü z e r i n d e a ç ı l a n h e s a p
karşıliğ-ifida M e r k e z B a n k a s ı n c a «>Kredi M e k t u b u » t a n z i m edilerek h e s a p s a h i b i n e
gönderilir.
K r e d i M e k t u p l u Döviz T e v d i a t Hesabı'nın Faizi v e V a d e s i :
M a d d e 4 — K r e d i M e k t u p l u Döviz Tevdiat H e s a p l a n n d a n .
a ) İ s v i ç r e F r a n g ı ve A m e r i k a n Doları d ı ş ı n d a d i ğ e r ülkelerin p a r a l a r ı için.
Vadesiz Hesaplara
1 yıl vadeli h e s a p l a r a
2 yıl vadeli h e s a p l a r a
b)
i s v i ç r e F r a n g ı için.
Vadesiz hesaplara
1 yıl vadeli h e s a p l a r a
2 yıl vadeli h e s a p l a r a
c)
% 6
% 6 •
% 11
%
%
%
3
6
8
A m e r i k a n Doları için.
Vadesiz h e s a p l a r a
1 yıl vadeli h e s a p l a r a
2 yıl vadeli h e s a p l a r a
% 8
% 11
9î> 12
o r a n ı n d a döviz olarak, v e n e t faiz t a h a k k u k ettirilir. Faizler h e r h a n g i b i r v e r g i
k e s i n t i l i n e t a b i değildir. Faizler, vadesiz h e s a p l a r için h e r t a k v i m yılı s o n u n d a , va­
deli h e s a p l a r için ise v a d e l e r i bitiminde h e s a p l a n ı r .
M a d d e 10 — Vadeli o l a r a k a ç ı l a n h e s a p t a n , v a d e s i n d e n önce v u k u b u l a c a k
kullanmalaj*da. çekilen m i k t a r ı n h e s a p t a kaldığı s ü r e için vadesiz faiz o r a n ı , b a k i y e ­
y e ise v a d e s o n u n d a , alt o l d u ğ u v a d e n i n faiz o r a n ı u y g u l a n ı r .
Geçici M a d d e 5 — Bu G e n e l g e n i n y ü r ü r l ü ğ e girdiği t a r i h t e n önce a ç ı l a n he­
s a p l a r , v a d e l e r i n i n b i t i m i n e k a d a r b u n d a n önceki Tebliğ H ü k ü m l e r i n d e n y a r a r l a ­
n ı r l a r . Bu h e s a p l a r a t a h a k k u k ettirilecek faizlere alt işlemler, işbu G e n e l g e n i n 6
ncı m a d d e s i h ü k m ü n e tabidir.
Geçici M a d d e 6 — 18 ay vadeli o l a r a k açılmış o l a n h e s a p l a r , v a d e l e r i s o n l a n n d a a k s i n e b i r t a l i m a t a h n m a d ı ğ ı t a k d i r d e 2 yıl v a d e l i h e s a b a d ö n ü ş t ü r ü l ü r .
MADDE 2 — Bu G e n e l g e h ü k ü m l e r i l O c a k 1985 t a r i h i n d e y ü r ü r l ü ğ e g i r e r .
EK -
1
Kredi M e k t u p l u Döviz Tevdiat H e s a b ı
A s g a r i M e v d u a t Limitleri
im
300
500
500
500
Xm)
1.000
l.OO)
1.000
3.0CW
3.0CW
3.000
3.0C»
6.CXXI
20.000
50.000
500.000
Kuveyt D i n a n
Sterlin
\BD Dolan
Kanada Dolan
Avustralya Dojan
Deutsche M a r k
Hollanda Florini
İsviçre F r a n g ı
S u u d i A r a b i s t a n Riyali
Fransız Frangı
Danimarka Kronu
İsveç K r o n u
Norveç K r o n u
^ A v u s t u r y a ŞiUni
Belçika F r a n g ı
J a p o n Yeni
İ t a l y a n Lireti
Türkiye Cumhuriyeti
Merkez. Bankası (dere
Merkezinden:
T ü r k P a r a s ı n ı n Kıymetini K o r u m a H e k k ı n d a 30 Sayılı K a r a r İle Devlet
D e k a n ı ve B a ş b a k a n Y a r d ı m c ı l ı ^ r n ı n M-30/1 Sayılı
Tebllg-i'nin I. B ü l ü m ü ' n e İlişkin Genelge.
Sayı 1 l / F
M a d d e 1 — Devlet Bakanı ve B a ş b a k a n Yardımcılıftı'nm 84-30/1 sayılı Tebliğl'nln «Türk P a r a s ı . Döviz. Kıymetli M a d e n , Taş ve E ş y a l a r a İlişkin Hükümler»©
ait 1. Bölümü n ü n 2. m a d d e s i ' n d e v e r i l m i ş b u l u n a n yetkiye istinaden. M e r k e z Ban­
kası n c a i ş l e n m e m i ş aitın i ı h a l e d i l e r e k a ş a ğ ı d a k i e s a s l a r d a h i l i n d e altın a h m - sa­
tımı y a p ı l a c a k t ı r .
Madde 2 — A l ü n alım satımı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası*nın A n k a r a Kam­
biyo, İstanbul Kambiyo, İzmir K a m b i y o , A d a n a vc Gaziantep Şubeleri vasıtasıyla vc uluslar­
arası piyasalarda allın alım-salım yapılan iş günlerinde, saal 14.00 - 15.30 arasında yapılacaktır..
M a d d e 3 — M e r k e z B a n k a s ı ' n c a s a t ı l a c a k a l t ı n l a r , u l u s l a r a r a s ı geçerliliği
olan a y a r d a m g a s ı t a ş ı y a n çeşitli a ğ ı r l ı k t a külçeler ( ç u b u k ) olacaktır. A h m ve sa­
tım s ı r a s ı n d a ilgililer t a r a f ı n d a n istenmediği t a k d i r d e isim ve hüviyet 'tesbiti zoı*unlu ü l m a y p c a k t ı r .
M a d d e 4 — Ü ç ü n c ü m a d d e k o n u s u u l u s l a r a r a s ı p i y a s a l a r d a geçerli a y a r ı h a ­
vi Filim ç u b u k l a r ı n alımı. M e r k e z B a n k a s ı ' n c a d o ğ r u d a n y a p ı l a c a k l ı r . A y r ı c a as­
gari 14 a y a r ve e n a z 500 g r a m a ğ ı r l ı ğ ı n d a k i s t a n d a r t dışı altın a h m ı ise D a r p ­
h a n e ve D a m g a M a t b a a s ı G e n e l
M ü d ü r l ü ğ ü k a n a l ı y l a gerekli a y a r
tesbitindon
sonra gerçekleştirilecektir
M a d d e 5 — T ü r k P a r a s ı n ı n Kıymetini K o r u m a H a k k ı n d a 30 sayılı K a r a r ' m
2. Bölüm. 5. m a d d e s i u y a r ı n c a . M e r k e z B a n k a s ı n c a u y g u l a n a c a k allın alış ve sa­
tış f l y û i l a n . u l u s l a r a r a s ı p i y a s a l a r ve İç piyasa h a r e k e t l e n gftzönünde l u t u l a r ü k
f^ünluk o l a r a k tesbit edilecek vo bu f i y a t l a r M e r k e z Benkesj İ s t a n b u l K a m b i y o
Çübe.sındo altın a l ı m - s a t ı m y a p ı l a n s ü r e l e r zarfında ilan o l u n e c a k i ı r . Bu fly a l l a r ,
iukip eden g ü n y a y ı n l a n a r a k Resmi C a z e i e ' d ü de ilan edilecektir.
T ü r k i y e Cum'hurJyel M e r k e z Bawkaai fdart Mertiazindeiı :
T ü r k P a r a s ı n ı n K ı y m e t i n i K o r u m a H a k k ı n d a 30 S a y d ı K a r a r İle
Devlet B a k a m v» B a ş b a k a n Y u r d ı m c ı h ^ r n m 84 - 3 0 / 1 Sayılı
T e b l i ğ i n i n I. BölUmü*ne İlişkin Genelge
Sayı s I / C
M a d d e 1 — Devlet B a ^ m ve Başbakan Yardımcıhğı'nm 84 - 30/1 aayıh Tefbliği'nin c T ü r k P a r a s ı . Döviz, Kıymetli Maden; Ta§ ve E ş y a l a r a ilişkin Hükümlerde alt
1 BöIUmü*nUn S. maddeal'nde veıilmlş bulunan yetkiye istinaden, Merkez B a n k a s r n c ^
i ş l e n m e m i ş a l t m İthali ve a h m • satımı konusunda uyulacak esaslar, 15 Aralık 1984
turlhll Resmî Guzete'de y a y ı m l a n a n I / F sayıh Genelge Ue bellrlenmitjtir.
Bu defu, görülen lüzum Üzeriae, sözkonuüU genelgede, a^ıgıdakl
değişiklik
yapılmıştır.
Madde 2 — Altm a h m - s a t ı m ı Merkebi Bankuaı'nın, Istanbul Kam'blyo, A n k a r a
Kambiyo, İ z m i r Kam'blyo ve A d a n a Şuit)€İerl vasıtasıyla ve u l u s l a r a r a s ı plyaaalanİA
a U m almı - s a t ı m ı y a p ı l a n i | günleri a u a t 14.00 — 16.00 a r a s m d a yapılacaktır.
M a d d e 3 — Bu genelge 1 Ş u b a t 1985 tarihinde y ü r ü r l ü ğ e girecektir.
R.Gazete N o . 1 8 7 9 6
RX.
Tarihi:
29.6.1985
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare M e r k e z i n d e n :
T ü r k P a r a s ı K ı y m e t i n i K o r u m a H a k k ı n d a 30 S a j ı b K a r a r ü e Devlet B a k a n ı
ve B a ş b a k a n Y a r d ı m c ı h ğ m m 84-SO/l S a y ı h Tebliğinde Değişiklik
Y a p ı l m a s ı n a D a i r T . C . M e r k e z B a n k a s ı Genelgesi
ISayı t l / H )
M a d d e 1 — 7 T e m m u z 19S4 t a r i h ve 18451 »ayılı R e s m i G a z e t e ' d e y a y ı m l a n a n
T ü r k P a r a s ı Kıymetini K o r u m a H a k k ı n d a 30 sayılı K a r a n n 5 inci m a d d e s i ve aynı
s a y ı b K a r a r a ilişkin Devlet B a k a n ı ve B a ş b a k a n Y a r d ı m c ı b ğ m m 84 - 30/1 Tebliğin m
1 inci m a d d e s i g e r e ğ i n c e 13 T e m m u z 1984 t a r i h . 18457 s a y ı b R e s m i G a z e t e ' d e
y a y ı m l a n a n 1-A s a y ı h B a n k a m ı z G e n e l g e s i n i n «Türk T a r a ş ı . Döviz. K ı y m e t l i , m a ­
d e n , T a ş ve e ş y a l a r a ilişkin hükümler"» B ö l ü m ü n ü n 4 n c û m a d d e s i a ş a ğ ı d a k i şekil­
d e değiştirilmiştir ;
• B a n k a l a r ticari v e g a y r i t i c a r i i ş l e m l e r İle b a n k a l a r a r a s ı i ş l e m l e r d e uygu­
l a y a c a k l a r ı döviz ve efektif alış satış k u r l a r ı n ı s e r b e s t ç e t e s b i t edebilirler.»
M a d d e 2 — Bu G e n e l g e ya>nm t a r i h i n d e yururlug-e ^ İ r e r ,
R.Gazete No.18881
R.G. T a r i h i :
27.9.1985
IXirkiye C u m h u r i y e t M e r k e z Bankası İ d a r e M e r k e z i n d e n :
T ü r k Paresi
Kıyme.üni K o r u m a H a k k ı n d a 30 Sayılı K a r ı ^ üe I>@vlet B&kanı
¥e B a ş b a k a n Y a r d ı m c ı l ı ğ i ' n m 8 4 - 3 0 / 1 Sayılı Tebliğine
İlişkin Genelge
Sayı l / J
M a d d e l : 1 - A S a y ı h B a n k a m ı z Genelgo'sinm T ü r k P a r a s ı . Döviz. Kıymetli
M a d e n , T a ş ve E ş y a l a r a İlişkin H ü k ü m l e r b ö l ü m ü n ü n 1 - D Sayılı G e n e l g e m i z ile
değişik 5 inci m a d d e s i a ş a ğ ı d a k i şekilde y e m d e n değiştirilmiştir.
• B a n k a l a n n döviz p o z i s y o n l a r ı n d a b u l u n d u r a b i l e c e k l e r i e a fazla döviz varlığı
ile b u l u n d u r m a l a n g e r e k e n e n a z döviz varlığının tesbitinde m u h a b i r h e s a p l a n n duki döviz m e v c u U a n d i k k a t e aUnır.
B a n k a i a r m m u h a b i r h e s a p l a r ı n d a k i döviz mevcutlannıja a z a m i t u t a n , k ı s a
vadeli t a a h h ü t l e r i n i o l u ş t u r a n akreditif t a a h h ü t l e r i , vadesine 6 ' a y k a l a n ve v a d e s i
geldiğinde ödenmesi b a n k a l a r c a t a a h h ü t edilen k a b u l poliçeleri, v a d e s i n e 8 ay l a ­
lan ve i h r a c a t ı n gerçekleş memesi h a l i n d e geri ödemesine b a n k a l a r c a g a r a n t i ve­
rilen p r e f i n a n s n u m k r e d i l a a l ı h ü t l e r i ile k u r y e kredileri g ö z ö n ü n d e t u t u l a r a k tes­
bit edilir.
Y u k a n d a belirtilen y ü k ü m l ü l ü k l e r i n dışında k a l a n diğer y ü k ü m l ü l ü k l e r b a n ­
k a l a r ı n b u l u n d u r a b i l e c e k l e r i döviz v a r l ı k l a r ı h e s a p l a m a s m a esas teşkil eden t a a h ­
h ü t l e r içinde y e r a l a m a z .
B u n a göre, b u l u n d u r u l a b i l e c e k en fazla döviz varlığı,
T a a h h ü t l e r i n i n toplamı 10 milyon d o l a r a k a d a r o l a n b a n k a l a r İçin on çok
toplam taahhütleri kader,
T a a h h ü t l e r i n i n toplamı 10 milyon dolar İle 20 milyon dolar ara.sındn olan ban­
k a l a r Için en çok, 10 milyon dolarlık t u t a r için % 100. k a l a n kısım için ise % 40 ora­
nında.
T a a h h ü t l e r i n i n toplamı 20 ml iyen d o l a r d a n y u k o n olan b a n k a l a r Ic^n r n ç o k
t o p l a m t a a h h ü t l e r i n i n % 40'ı o ı a n m d a olacaktır.
B a n k a l a n n b u l u n d u r m a s ı gorekli en az döviz varlığı ise t o p l a m t a a l i h ü t i e r i ­
nln % 20 si o r a n ı n d a d ı r .
B u n l a r a ilaveten.
B a n k a l a r n e z d l e r i n d e açılan döviz tevdiat h e s a p l a j ı n d a k i m e v c u t l a r ili- s a ğ iadıkle^n döviz k r e d i l e r i n i n en az % 20 İlk kısmını döviz v a r h k l a n a r a s ı n d a karşı­
lık o l a r a k b u l u n d u r m a k z o r u n d a d ı r l a r .
B a n k a l a r bu e s a s l a r çerçevesinde s a p t a n a n o r a n l a n a ş a n döviz v a r l ı k l a n n ı
d i ğ e r b a n k a l a r y a d a M e r k e z B a o k a s ı ' n a d e v r e d e r l e r . Eksik kaJan döviz v a r l ı k l a r ı n ı
İse s a t ı n a l ı r l a r .
Döviz pozisyonu ile ilgili o l a r a k y u k a n d a belirtilen e s a s l a r döviz h a r e k e t ­
l e r i n d e k i g e l i ş m e l e r g ö z ö n ü n d e t u t u l a r a k M e r k e z B a n k a s ı ' n c a düzenlenir.
M a d d e 2 : i - A Sayılı B a n k a m ı z Genelgesinin T ü r k Parası, Döviz,, KıymetU
M a d e n . Taş ve E ş y a l a r a İlişkin H ü k ü m l e r b ö l ü m ü n ü n 6. m a d d e s i n e a ş a ğ ı d a k i (e)
fıkrası e k l e n m i ş t i r .
e) Vadeli döviz alım » s a t ı m İşlemleri b a n k a l a r a r a s ı n d a d a yapılabilir. Ban­
k a l a r , a r a s ı n d a y a p ı l a c a k a l ı m » s a t ı m işlemlerinde d e a z a m i 3 ay ile s ı m r h o l a c a k ,
döviz T ü r k Lirası k u r u ilgili b a n k a l a r a r a s ı n d a serbestçe t a y i n edilebilecek ve sözk o n u s u işlemler b u m a d d e n i n Cd) fıkrası k a p s a n u n d a d i k k a t e a b n a c a k t ı r .
M a d d e 3 : Bu genelge 1 K a s ı m 19B5 t a r i h i n d e n İtibaren geçerlidir.
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BAKKASI İDARE MERKEZİNDEN;
T ü r k P a r a s ı K ı y m e t i n i Koruma H a k k ı n d a
30 S a y ı l ı
i l e D e v l e t B a k a n l ı ğ ı v e Başbakan Y a r d ı m c ı l ı ğ ı ' n m
Tebliğine
84-30/1
i l i ş k i n T ü r k i y e C u m h u r i y e t Merkez B a n k a s ı
Sayı:
sayılı
Genelgesi.
1-K
Madde 1 * l / A » a y ı l ı B a n k a m ı z G e n e l g e s i n i n Türk
D ö v i z , K ı y m e t l i Maden, T a ş ve E ş y a l a r a
Dövit Pozisyonuna
şik
Karar
Dair
l/C;
5 c i maddeBİ a ş a ğ ı d a k i
l/D,
şekilde
İlişkin
l/J
Parası^
Hükümler Bölümünün
sayılı
Genelgelerle
deği­
değiştirilmiştir.
il) B a n k a l a r i h r a c a t v e g ö r ü n m e y e n i ş l e m l e r d e n k e s i n
ş ı n ı y a p t ı k l a r ı döviz ve e f e k t i f l e r i n
tiği
en az % 2 0 i n i ,
hesaba
a y ı n s o n u n c u g ü n tine k a d a r T ü r k i y e C u m h u r i y e t M e r k e z
devretmek z o r u n d a d ı r l a r .
Ç e ş i t l i nedenlerden,
alı­
geç­
Bankası'na
b u s ü r e d e d e v i r müm­
kün o l m a d ı ğ ı t a k d i r d e b a n k a l a r d e v i r y ü k ü m l ü l ü k l e r i n i taicip eden
15'İne kadar yerine
getireceklerdir.
Devirlerin,
yapılması
ayın
k e s i n a l ı ş ı y a p ı l a n d ö v i z ve e f e k t i f
cinsinaen
gerekmektedir.
Efektif
devirleri
mecburi d ö v i z d e v i r l e r i
yerine
kabul
edilmeyecektir.
B a n k a l a r bu y ü k ü m l ü l ü k l e r i n i n
ancak yüzde 5 U i k
bölümünü
T ü r k i y e Cumhuriyet Merkez B a n k a s ı n e z d i n d e t u t t u k l a r ı Döviz
larından
Hesap­
karşılıyablleceklerdir.
b|
B a n k a l a r n e z d l e r i n d e a ç ı l a c a k d a h i l d e v e h a r i ç t e mukim,
ö z e l ve t ü z e l k i ş i l e r e
alt
tüm D ö v i z T e v d i a t H e s a p l a r ı
T ü r k i y e C u m h u r i y e t M e r k e z B a n k a s ı n e z d i n d e % 20
d i a t munzam k a r ş ı l ı ğ ı
tesis
Mdtızairt R a r s ı l i k i a r
i a r ı n döviz cinsinden
karşılığında
oranında döviz
tev­
edeceklerdir.
b a n k a l a r ı n n^îdiftöe
olacaktır.
acıltnı^
ö l e n tıe^ap-
Bankftlararâsı
karşılık
yatırma
tevdiat
mecburiyeti
bulunan döviz
1985 t a r i h i
tevdiat
Markez
tesis
döviz t e v d i a t
itibariyle,
nezdlerinde
için 6 ay i ç i n d e e ş i t
Bankası nezdinde m e v d u a t
Merkez
edeceklerdir.
Ancak, T ü r k i y e
Cumhuriyet
B a n k a s ı n e z d i n d e d ö v i z h e s a b ı o l a n b a n k a l a r munzam
yükümlülük 1 e r i n i n
munzam
hesapları
t a k s i t l e r l e Türkiye Cumhuriyet
munzam k a r ş ı l ı ğ ı
için
yoktur.
B a n k a l a r 31 A r a l ı k
açılmış
hesapları
t a m a m ı n ı bu h e s a D İ a r ı n ı
kullanarak
karşılık
karşılayabi­
leceklerdir .
Bankalar,
düzenleyecekleri
munzam k a r ş ı l ı k
bu e s a s l a r a
döviz
tevdiat
cetvellerini,
göre her hafta
Cuma gUnU
hesap bakiyeleri
iki hafta
ile
tesis
görülen döviz
edeceklerdir.
cetvel
tevdiat
tutarına
Cuma g ü n ü n ü n t a t i l
iş
günü e s a s
tekabül
gününe
düzenleme bakımından b i r e v v e l k i
t a k i p eden
tesis
ü z e r i n d e n ay s o n l a r ı
eden
İç günü,
karşılıkları
ödeme
halinde,
bakımından
tarafından
itibariyle
her ayın
ilan
faİz
e t m e y e n b a n k a l a r d a n ödenmeyen t u t a r l a r
ödenen
faiz
oranına
İlk
edilecek
tahakkuk
faiz
süresi
üzerinden,
3 puan
i ş gUnU
ettirilecektir.
D ö v i z T e v d i a t munzam k a r ş ı l ı k l a r ı n ı
miş bulunan k a r ş ı l ı k l a r a
faiz
göndererek
alınır.
T ü r k i y e C u m h u r i y e t Merkez B a n k a s ı
Haftalık
saat
rastlaması
D ö v i z T e v d i a t munzam k a r ş ı l ı k l a r ı n a ,
oranları
tevdiat
s o n r a k i Cuma g ü n ü
1 2 . 0 0 y e k a d a r T ü r k i y e C u m h u r i y e t Merkez B a n k a s ı 'na
cetvellerde
itibariyle
döviz
tesis
İlavesi
içinde
edil­
i l e cezai
a 1m a c a k t ı r .
c)
Bankaların devir yükümlülüklerini
sonra muhabir
tutarları
hesaplarında
döviz pozisyonlarını
poz i s y o n l a r ı n ı
idare
ve k a s a l a r ı n d a
bankalar
getirdikten
k a l a n d ö v i z ve
oluşturacaktır.
aşağıda
yerine
belirtilen
Söz k o n u s u
hükümler
efektif
döviz
çerçevesinde
edeceklerdir.
Bankaların
en f a z l a
döviz
döviz
varlığı
pozisyonlarında
ile
b u l u n d u r m a l a r ı g e r e k e n en az döviz
lığının
t e s b i t inde yalnızca
dikkate
alınır«
Bankaların »uhabir
a s g a r i ve azami t u t a r l a r ı
alınarak
tesbit
muhabir h e s a p l a r ı n d a k i
hesaplarındaki
aşağıda b e l i r t i l e n
döviz
döv i z
mevcutları
mevcutlarının
taahhütleri,
gözönüne
taahhütleri,
V a d e s i n e 6 a y k a l a n ve v a d e s i g e l d i ğ i n d e ödenmesi
larca
var­
edilir:
- Akreditif
-
bulundurabilecekleri
taahhüt edilen
kabul
poliçeleri,
banka­
- Vadesine 6
kalan ve i h r a c a t ı n g e r ç e k l e ş m e m e s i
g e r i ödemesine bankalarca garanti v e r i l e n
kredi
halinde
prefinansman
taahhütleri,
- Kurye
kredileri,
- B a n k a l a r ı n doğrudan ş a ş a l a d ı k l a r ı veya ö d e n m e s i n i
ettikleri
garanti
v e v a d e s i n e 6. a y k a l a n d i ğ e r k r e d i l e r •
Yukarıda b e l i r t i l e n yükümlülüklerin d ı ş ı n d a kalan
diğer
yükümlülükler bankaların bulundurabilecekleri döviz v a r l ı k l a r ı
lamasına e s a s t e ş k i l
eden t a a h h ü t l e r
İçinde yer
aİmaz.
Buna g ö r e , b u l u n d u r u l a b i l e c e k en f a z l a d ö v i z
Taahhütlerinin
varlığiı
t o p l a m ı 10 m i l y o n d o l a r a k a d a r o l a n
i ç i n e n çok t o p l a n t a a h h ü t l e r i
hesap­
bankalar
kadar.
T a a h h ü t l e r i n i n t o p l a m ı 10 m i l y o n d o l a r i l e 2 5 m i l y o n
a r a s ı n d a o l a n bankalar İ ç i n en çok,
% 1 0 0 , k a l a n xisxid İ ç i n i s e % 3ü
Taahhütlerinin
lar
10 m i l y o n d o l a r l ı k
tutar
için
oranında,
t o p l a m ı 25
milyon dolardan yukarı olan
i ç i n e n çok-,toplam t a a h h ü t l e r i n i n
1 50 s i o r a n ı n d a
toplam t a a h h ü t l e r i n i n % 2 0 ' s i
oranındadır.
B a n k a l a r bu e s a s l a r
çerçevesinde
tesiut edilen
alırlar.^-
ise
e^an
or^l&rı
d ö v i z v a r l ı k l a r ı n ı d i ğ e r b a n k a l a r ya da Merkez B a n k a s ı ' n a
Eksik kalan d ö v i z v a r l ı k l a r ı n ı
banka­
olacaktır.
B a n k a l a r ı n bulundurması g e r e k l i en az d ö v i z v a r l ı ğ ı
ler.
dolar
devreder­
İse bankalararası piyasadaö
Katın
,
Madde 2-^ I / Â « a y ı l ı B s n k a m ı s G e n e l g e s i n i n
^Bükümler BölUmönüh l i n c i . m a d a e s i n i f î
ihracata
sonuna a ş a ğ ı d a k i hükümler
eklen-
loişfclr.
•Söıkonueu Ürünlerin i h r a c a t ı n ı n bankalar a r a c ı l ı ğ ı
y a p ı l a a s ı n ı ve konşimento veya d i ğ e r taşıma vesaikinde a r a c ı
belirtilmesini
bankanın
t^mitteh,
- Deniz y o l u y l a n a k l i y a t t a n a k l i y a t a c e n t a l a r ı n c a
t a k ı m k o n ş i m e n t o n u n T ü r k i y e ' d e k i a r a c ı banka
gibi
hava k o n ş i m e n t o s u ,
ise
nakliyat
n a k l i y e c i m e k t u b u , hamule
b e l g e l e r i n T ü r k i y e .'deki a r a c ı b a n k a n ı n t a l i m a t ı n d a
hariçteki
tam
adına,
- Hava, kara v e d e m i r y o l u y l a n a k l i y a t t a
acentalarınca
ile
senedi
gösterilen
muhabir banka a d ı n a ,
d ü z e n l e n m e s i v e gümrük i d a r e l e r i n c e de b e l g e l e r i n
^ ^
belir-
tllen
şartlara
bu ş a r t l a r a
rilmemesi
uygun o l a r a k d ü z e n l e n d i ğ i n i n k o n t r o l e d i l e r e k
uygun o l a r a k düzenlenmeyen
ihracata
izin
ve­
gerekmektedir.*
Madde 3 - I / A s a y ı l ı
Bankamız G e n e l g e s i n i n
Bölümünün 2 n c i maddesine a ş a ğ ı d a k i
h)
ahhitlerin,
"Yurtdışında
bu İ ş l e
ilgili
ülkelere yapacakları
ait
ihracatta
vesaiki
döviz
(h)
inşaat,
fıkrası
tesisat
ilave
b e d e l i n i n ödenmesi
ö*ir
edilmiştir.
ve montaj i ş i
o l a r a k başka ü l k e l e r d e n
ithalatın
ithalata
iş
olan
müte­
yaptıkları
için,
kendilerine
t e v d i a t h e s a b ı n d a n karşılanmak ü z e r e a k r e d i t i f
açtırmaları
mümkün b u l u n m a k t a d ı r . "
Madde 4 - I / A s a y ı l ı
6 n c ı maddesi a ş a ğ ı d a k i
Bankamız G e n e l g e s i n i n
şekilde
gereğince
imali
i ç i n p e ş i n ödeme
o l m a s ı durumunda, bu k o n u d a k i t a l e p l e r .
mecburi
bölümünün
değiştirilmiştir.
"İthal edilecek malların
sının
aynı
imal s ü r e s i v e r i l d i ğ i n i
vc p e ş i n ödemenin
duğunu g ö s t e r e n b e l g e l e r l e b i r l i k t e
yapılma­
İthalat
Rejimi
» bulun­
mecburî
i ş l e m e a r a c ı l ı k eden bankaya
yapılır.
P e ş i n ödemeye . Oâir
transfer t a l e p l e r i ,
i t i b a r e n 10 i ş günü i ç e r i s i n d e c a r i kurdan t r a n s f e r
larca sonuçlandırılır.
Ancak,
başlanabilmesi
talep tarihinden
y a p ı l a r a k banka­
b a n k a l a r t a r a f ı n d a n bu ş e k i l d e t r a n s f e r
için peşin transfer
konusu m a l l a r ı n ,
işlemine
ithal
süresinin
b i t i m i n d e n en g e ç 1 ay ö n c e y a b a n c ı m e m l e k e t l e r d e n T ü r k i y e ' y e
derilmek
faizi
üzere yüklenmemesi halinde,
pe^ in ö d e n e n m e b l a ğ ı n
ve anlaşmanın y e r i n e g e t i r i l m e m e s i n d e n d o ğ a c a k nakdi
ile birlikte)
transferin
y a p ı l d ı ğ ı döviz c i n s i
üzerinden
i a d e e d i l e c e ğ i n e d a i r h a r i ç t e k i muteber b i r b a n k a n ı n
sağlanması
şarttır.
temdidini
sağlamak
(Libor
tazminat
Türkiye'ye
garantisinin
İthal süresinin uzatılması halinde
söz konusu g a r a n t i m e k t u p l a r ı n ı n
gön­
ilgililer
zorundadır.
P e ş i n ö d e m e n i n Merkez B a n k a s ı k a y i i a ğ i n a c n y a p ı l m a s ı
munda, b a n k a l a r c a ,
p e ş i n ödemeye t e k a b ü l e d e n Türk L i r a l a r ı ,
den i t i b a r e n e n g e ç 5 i ş
açtıracakları
tarihindeki
yetkili
faizsiz
k u r l a r a g ö r e h a s ı l o l a c a k mal b e d e l i
kılmak s u r e t i y l e
tahsilin­
günü i ç i n d e bu Banka n e z d i n d e k e n d i
h u s u s i b i r hesaba d e v r e d i l e r e k ,
bu Bankadan t r a n s f e r
döviz
farklarını
talebinde
Merkez B a n k a s ı * n c a d a t r a n s f e r c a r i kurdan
Madde 5 - 20 Mart 1985 t a r i h 18700 s a y ı l ı
duru­
namlarına
satış
tahsile
bulunulur.
yapılır."
Resmi
y a y ı m l a n a n Mevduat Munzam K a r ş ı l ı k l a r ı H a k k ı n d a k i 8 5 / 1
Gazetede
sayılı
T ü r k i y e C u m h u r i y e t Merkez B a n k a s ı T e b l i ğ i n i n 2 . m a d d e s i
şekilde
aşağıdaki
değiştirilmiştir.
• Bankalar,
toplam mevduattan bankalar mevduatının
den s o n r a k a l a n mevduat t u t a r ı
tenzilin­
ü z e r i n d e n T ü r k i y e C u m h u r i y e t Merkez
B a n k a s ı n e z d i n d e a ç ı l a c a k h u s u s i b l o k e b i r e r h e s a p t a - nakden munzam
karşılık tesis
etmekle
mükelleftirler."
Madde 6 - Bu g e n e l g e 2 Ocak 1986 t a r i h i n d e n
lidir.
itibaren
geçer­
Türkiye Cumhuriyet Merkez Banküsmdan :
Türk Parası Kıymetini Korman Hakkında M Saydı Karar Üe t k v k t
BakanJitı ve B a ş b a k M YMdunciİıtj'ının M - M / l Sayılı Tebliğine
lü|kİB Türkiye Cumhariyet Merkez BsmLası Geodge&i
SAYİ s l / L
M A D D E 1 — l / A Sayılı Genelgemizin "Kredi Mektuplu Döviz Tevdiaı Hesabı adı al­
tında döviz hesabı açılmasına ilişkin hükümler" bölümündeki 2'inci maddesine aşağıdaki pa­
ragraf eklenmiştir.
''Ancak» Kredi Mektuplu Döviz Tevdiat Hesabmdan, hesap sahibinin kendi adına üçüncü
bir şahsa ödeme yapılmasını istemesi halinde, hesap sahibinin şahsen, K-^nsoiosluk veya no­
terlere pasaport ve Kredi Mektuplarının asılları ile müracaat etmek suretiyle düzenletecekleri
vekaletnameye istinaden tayin ettiği vekiline, Kredi Mektubu ile vekaletnamenin asıllarım ib­
raz etmesi koşuluyla, ügüi hesap Siüıibi adına ödeme yapılabilmesi mümkündiir.
Bu durumun dışında herhangi bir suretle Kredi Mektubunun üçüncü bir şahsa verümesİ sonucunda d o ^ b i l e c e k zarardan Merkez Bankası sorumlu tutulamaz/*
M A D D E 2 — Aynı genelgemizin *"Kredi Mektuplu Döviz Tevdiat Hesabf mn Faizi ve
Vadesi" başhklı 4 üncü maddesini değiştiren l / E Sayılı Genelgemizin 4 üncü maddesi aşağı­
d a k i şekilde d eğiştir ümiş tir,
"'Kredi Mektuplu Döviz Tevdiaı Hesabı'nm Faizi ve Vadesi :
Madde 4 — Kredi Mektuplu Döviz Tevdiat Hesaplarından ;
a)
İsviçre Frangı ve Amerikan Doları dışında diğer ülkelerin paraları için,
Vadesiz hesaplara
6
1 Yıl vadeli hesaplara
8
2 Yıl vadeli hesaplara
iI
b)
İsviçre Frangı için,
Vadesiz hesaplara
% 3
1 Yıl vadeli hesaplara
% 6
2 Yıl vadeli hesaplara
8
c)
Amerikan Doları için.
Vadesiz hesaplara
°/o 8
1 Yıl vadeli hesaplara
% 11
2 Yıl vadeU hesaplara
% 12
oranında döviz olarak faiz tahakkuk ettirilir.
Faizler vadesiz hesaplar için her takvim yılı sonunda, vadeli hesaplar için ise vadeleri
biliminde hesaplanır.
A — Yukarıdaki hesaplara karşılarında gösterilen oranlarda tahakkuk ettirilecek faiz­
lerden 4/12/1985 iarih, 3239 Sayılı Kanunla 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda yapılan deği­
şiklik nedeniyle % 1 oranında Vergi Tevki fat ı yapılır.
Ayrıca. 13/1 1/1985 tarih, 18927 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan 3238 sayılı Kanunla ku­
rulmuş bulunan Savunma Sanayii Destekleme Fonuna ilişkin, 31/12/1985 tarih,18975 sayılı Resmî
Gazetede yayınlanan 2 seri sayılı Savunma Sanayii Destekleme Fonu Genel Tebliği ile öngörüldüğü
üzere yapılacak vergi tevki falı tutarmın
3*ü oranında sözü edilen fon t ev ki fan da yapılır.
3239 Sayılı Kanunun 70'inci maddesi ile 193 sayıh K a n u n a eklenen geçici 23'üncü mad­
deye göre:
a)
1/1/1986 tarihinden önce açılıpta vadesi bu tarihten sonra gelen hesaplara tahak­
kuk ettirilen faizler üzerinden vergi tevki fan yapılmaz.
b) 1/1/1986 tarihinden sonra açılan veya bu tarihten sonra vadesi dolan ve yenilenen
hesaplara tahakkuk ettirilecek faizler üzerinden % 1 oranında vergi tevkifatı ile tevkif edile­
cek vergi tutarının % 3*ü oranında Savunma Sanayii Destekleme Fonu Tevki fatı yapılır.
B)
Yeni açılan hesaplar ile vadeleri sonunda yenilenen hesaplar vc bu hesaplara la-
liai.Kuk ettirilen faizlerin bir ay içinde kısmen veya tamamen kullamimalan halinde kullanılaa kısımlara faiz tahakkuk ettirilmez.
C) Vadeli olarak açılan hesaplan, vadesinden önce vukubulacak kullanmalarda " B "
bendinde sözü edilen sureden sonra çekilen miktarın hesapla kaldığı süre için vadesiz faiz ora­
nı baki)eye ise vade sonunda, ait olduğu vadenin faiz oram uygulanu"."
M a d d e 3 — l / E Sayılı Genelgemizin 10 uncu maddesi yürürlükten kaldınimıştır.
Madde 4 — i / E Sayılı Genelgemizin geçici 5 ve 6'ncı maddelerindeki hükümler sakhdır.
Madde 5 — Bu Genelge hükümleri yayım tarihinden itibaren yururlu^^e gıreı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Merkezinden :
Türk Parası KıymeÜoJ Koruma Hakkında 30 Sayılı Karar Ue Devlet Eak»Dİı£ı
vc Başbakao Yırduncılıjı^nın 84-30/1 Sayılı Tebliğine tüşklû
TirkJyc Cumburiyet Merkez Bankası Genelgesi
Sayı : l / M
Madde 1 — I / A Sayılı Bankamız Genelgesinin Türk Parası, Döviz, Kjyraetli Maden.
T a i ve Eşyalara İlişkin Hükümler Bölümünün Döviz Pozisyonuna dair l / K Sayıh Genelge
ile değişik 5 nci maddesinin b fıkrasının 2 nci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
" M u n z a m karşılıklar, ABD Dolan, Batı Alman Markı, Hollanda Florini, İsviçre Fran­
gı ve Fransız Frangı üzerinden açılan döviz tevdiat hesapları için kendi döviz cinsleri üzerin­
den tesis edilecektir. Bu döviz dnsleri dışında kalan paralar üzerinden açılmış bulunan döviz
hesaplarına ait munzam karşılıklar A B D D o l a n üzerinden tesis edilecektir. Diğer dövizlerin
ABD Dolarına çevrilmesinde munzam karşılık yükümlülüğüne esas teşkil eden haftanın son
iş gününde uygulanan. Merkez Bankası çapraz kurları kuliaoilacaktif. Bankalarca, değişik döviz
cinsleri için tutarları Merkez Bankası'nca ayrı ayrı belirlenerek bankalara bildirilecek meblağ­
lara ulaşıncaya kadar karşılık yatırılması veya çekilmesi söz konusu olmayacaktır.*' M a d d e 2 — l / A Sayılı Bankamız Genelgesinin Türk Parası, Döviz, Kıymetli Maden,
Taş vc Eşyalara İlişkin Hükümler Bölümünün Döviz Pozisyonuna dair l / K Sayılı Genelge
île değişik 5 nci maddesinin c fıkrasının son paragrafından önce aşağıdaki paragraf ilave edilmiştir.
•*Bankalar Döviz Tevdiat Munzam Karşılık yükümlülüklerini yerine getirdikten sonra
kalan Döviz Tevdiat Hesap bakiyelerinin tamamını pozisyonlarında bulundurabilirler.*'
Madde 3 — l / A Sayılı Bankamız Genelgesinin İhracata Dair Hükümler Bölümünün
I nci maddesinin sonuna aşağıdaki hükümler eklenmiştir.
**Yukarıda sayılan ödeme şekillerinden peşin dövizler aşağıda açıklanan esaslara tabidir.
— Merkez Bankası'nca alım satımı yapılan konverübl dövizler peşin dövi:; olarak yur­
da getirilebilir. Mevzuatla Türk Lirası olarak ödenmesine izin verilen ihracat bedeli Turk Li­
ralarının peşin olarak getirilmesi mümkündür.
Bu dövizlerin ahşı bir defada yapılır.
. — İhracat bedeli peşin dövizler yetkili bankalar aracılığı ile havale şeklinde veya itha­
latçı, ihracatçı veya bunlar adına hareket eden üçüncü şahıslarca her nevi çek veya efektif ola­
rak getirilebilir. Efektif getirilmesi halinde gümrüklerden bir deklarasyon belgesi alınması
zorunludur.
Getirilen peşin dövizler karşılığında ihracat, döviz alım belgesinde kayıtlı ithalatçı adı­
na ihracat yönetmeliği esasları çerçevesinde gerçekleştirilir.
— Pcşm ûovız amirinin muvafakati alınmak kaydıyla bankalarca ithalatçı değişikliği
yapılabilir.
— İhraç konusu mal miktarının en az ticari teamüle uygun olması aranır.
— Peşin dövizlerden. Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonuna tabi malların ihracında ya­
pılan kesintiler dışında, başkaca bir kesinti yapılmaz.
— Peşin döviz karşılığında yapılacak ihracatın 1 yıl içinde gerçekleştirilmesi gereklidir.
İhracat bu sürede gerçekleştirilmezse ek süre verilmez vc gelen dövizler iade olunmaz.
— Peşin dövizler amirin muvafakatinin bulunması şartıyla ihracatçı firmalar arasında
kısmen veya tamamen ancak bir defa devredilebilir.
— Peşin dövizler, akreditifli, vesaik mukabili veya mal mukabili ihracatın bedellerine
m a h s u p edilemez.
— Peşin dövizlerin ihracatçı adına açılmış veya açılacak döviz tevdiat hesabına alınma­
sı m ü m k ü n değildir. Ancak, hariçte mukim kişiler adına açılan döviz tevdiat hesaplarından
hesap girişlerinin yurt dışından geldiğinin tevsiki koşuluyla ihracat bedeli peşin döviz alışı
yapılabilir.
— Gümrük idareleri peşin dövize istinaden ihracat yapılırken döviz alım belgesinin ar­
kasına gümrük çıkış beyannamesinin tarih ve numarası ile meblağını kaydederler.
— İhracat sayılan satış ve teslimler karşılığında peşin döviz getirilmesi mümkündür. Bu
dövizlerle döviz tevdiat hesabı açılabilir ve açılan bu döviz tevdiat hesaplarından kısım kısım
ahş yapılabilir.
— Peşin dövizler için bankalar garanti veremezler."
Madde 4 — Bu Genelge hükümleri yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer.
Geçici Madde 1 — Bu Genelgenin yayım tarihinden önce, ABD Doları. Batı Alman
Markı. Hollanda Florini, İsviçre Frangı vc Fransız Frangı dışında tesis edilmiş bulunan mun­
zam karşılıklar Genelgenin yayımlandığı tarihte Merkez Bankası'nca ilan edilen çapraz kur­
lardan ABD Dolarına çevrilecektir. Geçici Madde 2 — Bu Genelgenin yayımlandığı tarih itibariyle Merkez Bankası'nca belirienccek asgari limitleri aşmayacak karşılıklar ilgili bankalara iade edilecektir.
R.Gazete No.19174
R.G. Tarihi: 24.7.1986
, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Merkezinden :
Türk Panâsı Kıymetini Koruma Hakkında 30 Sayılı Karar ile Devlet Bakaalığı ve
B a r b a k a n Yardımcılığı'nm 84/30-1 Sayılı Tebliğine İlişkin
Türkiye Cumhuriyet Merkez Banka&ı Genelgesi
Sayı I I - R
Madde 1 — I / A Sayılı Bankamız CencIgesi'nin ttbalata İlişkin Kükümlcr Bölümünün;
akreditifli ödemeye dair 2*nci maddesine, (ı) bendi olarak, aşağıdaki h ü k ü m eklenmiştir.
•'Akreditif vadesi içinde kalınmak kaydıyla vadeli akreditif açılabilir. Bu takdirde mal
bedeli dövizler, ithal vesaikinin muhabire ibrazından itibaren belirlenen sürede ödenir.
Ancak, söz konusu ödeme şeklinde, mal bedeli dövizlerin, fiili ithalden sonra ödenmesi
halinde, bu tarihteki k u r d a n % . 3 Kaynak Kullanımını Destekleme F o n u tahsil edilir."
l/K Sayılı genelgemiz ile değiştirilen peşin ödemeye iüşkin 6*ncı maddesinin üçüncü fıkrası
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
peşin ödenen meblağın (libor faizi ve tesbit edilmiş olduğu takdirde anlaşmanın
yerine getirilmemesinden doğacak nakdi tazminat ile birlikte) transferin yapıldığı.
V..
"
Madde 2 — Bu Genelge yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.
Tttrkjyc Cttmılıuriyci Mrr|c2 ^ l i M i n d a n ;
r w M " " ^ ^ İ J Emm^
imkş
I l A k m i * M mj^
C ^ ^ y d M^to
Emet Pc
mwkî
^^gtâ
MM4c I — Türk P w w Cıymctiıu IComraa Hakkwda 30 myıh Kmm\ü 5 ad madde­
si vc fiyaı Kar&r'i iEfkio ^ v t e B ^ ^ ^ te ^Imkap Ymûımah^'mu
M-3Û/I T^bliğinia 1
üd ^ d d c M gcregiiw, l/A m^ıh ^^m^imûgmEm
"Ti^k Fmm.-Bûvk,
KıymetM Madm, Tft5 vc E§yaİAra İMgkit H ü k t o k r ' ^ Mlüminto 4 s ç ü maddesi a j a | ı d â k i ^küdc
dcfiştirünûıiir.
â) Bank^, î i ^ ve pyriü»ri işlemler Ipn uyguliya»kl§ri döviz vc efektif alış kurhım Mcrktt ^mkmı'ıı» göûJtk oİMftk ^ I k k ı » ^ döviı vc efektif alıj kuri&nam %1 Mü»
BJ veya ûstttım g^mcmck p ^ c tebi! çderler. BankaİM-ca icsbit cdikcck -ûövu a i i | ¥C döviz
mı§ kurlan Masm^M fmk % 2 oramaı ^maz.
b)
B a E k ^ M â r m a ^ i dövk ¥r efrküf tlım-Miiöi İ5kmto"iûdc kurkr, baakalafct » r e s t ç e
tesbit MiEr.
Madde 2 —. UA sayılı teakmtt Gmrlgtti'ııiû 5 od maddesi (a) vc (b) fıkralariûdâ
kayıüı % 20 orwikn fi İS oImBk dcğlçtiriloıi^tiro Ancak bahsotunaıı (b)tendiaiodördttecü
pM^rıfı fcrcğittcc 31 Aralık 1§85 iarto' itibwiyk rocvaıî ddviz icvdiat Ims^phn içm 6 my
içmdc le&İM gçreto e^vdu»! w u a a m kar^ıiıklm % M oramtocrmdcnyatirilmaya devam
Mâdd^ 3 — l/A SMy^ E^atomı Gmd^tti'nln 5 nd m a d ^ uy arınca Ear^^'-m Şubat
1916 ayı için BmAMmm dcvre^ck lorunda bulunduğu % 20 luiarlariö ilgiîi olarak, bu mEclgcmn yayım iMibİDdc ycriac gctiriimcraij oku yükümlüiaklcrîo üasmda, 34 Mart 1986
tarihinde gcccfM oton ^ûkmm kurları yygultû&cakıır»
Middc 4 — Bu gcttclgc yiyum lariMnde yürtıiüğc $ucı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Merkezinden :
Türk Parası lüymetiol Koruma Hakkında 30 sayılı Karar ile Devlet Bakanlığı
ve Başbakan Vardımcılığııun 84-30/1 saydı Tebliğine ilişkin Türkiye
Cumhurîyel Merkez Bankası Genelgesi
Sayı : l / P
Madde I — I / Â sayıh Bankamız Genelgesinin Görünmeyen İşlemlere İlişkin H ü k ü m ­
ler bölümünün 2. maddesinin C-Nakliyat C-l Deniz yoluyla Nakliyat kısmının (a) fıkrasının
3. ve 4 ncü paragraflan aşağıdaki şekilde bir paragraf olarak yeniden düzenlenmiştir.
FOB ithalatta malların yabancı bayraklı gemilerle taşıtılması ve/veya yabancı sigorta
şirketlerine sigorta ettirilmesi halinde, navlun ve/veya sigorta bedelleri için Bankalarca döviz
transfer edilir.
Madde 2 — I / A sayıh Bankamız Genelgesinin **Görünmeyen İşlemlere İlişkin Hüküm­
ler*' bölümünün 2. maddesinin F-4 Kiralar ve Benzeri Giderler başhkh Fıkrası 26/12/1985
tarih 18970 sayıh Resmi Gazetemde Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca yayımlanan ithalat
Yönetmeliğinin ''Kiralama Yoluyla İthalat** başhkh 24. maddesine dayanılarak aşağıdaki şe­
kilde değiştirihniştir.
F-4 Kiralar ve Benzeri Giderler.
Türkiye'de yerleşik kişilerin, dışarıda yerleşik kişilerden Türkiye'de kullanılmak üzere
kiralama yoluyla yapacakları her türlü ithalâta ilişkin talepler,
— Kiralanacak maun G ü m r ü k Tarife İstatistik Pozisyonunu, özelliklerini, kira amacı­
nı ve kullanım yerini b e ü n e n bir dilekçe,
— Kiralanacak malın normal satış fiyatını gösterir mahalli ticaret ve sanayi odalarınca
ve konsolosluğumuzca tasdikli iki adet proforma fatura ve tercümesi.
Kira süresini, kira tutarım, ödeme, sigorta v.h. şartları k a p s a y a n , taraflarca imzalı
kira sözleşmesinin ash, fotokopisi ve noterden tasdikli tercümesi,
— Kira konusu malın kira süresi sonunda aynen iade edileceğine, devir veya satışının
yapılmayacağına ilişkin t a a h h ü t n a m e ,
— Kullanılmış maJ kiralanması d u r u m u n d a ; sozkonusu mabn d a h a önce kaç yıl kullanıidığmm ve daha kaç yıllık ekonomik ömrünün kaldığının tevsiki amacıyla yetkili mcrcüerden alınacak bir ekspertiz raporu,
—• Kira konusu mala ait katalog veya teknik d o k ü m a n , ile birlikte Hazine vc Dış Tica­
ret Müsteşarlığına yapılır.
Müsieşarhğjn uygun görüşüne dayanılarak kira bedelleri Merkez Bankasınca döviz iz­
nine bağlanır.
Bu şekilde geçici olarak Türkiye'ye ithal edihnek istenilen maddeler için g ü m r ü k İdare­
leri Merkez Baakasmm döviz iznini a r a r k r ve bu izinlere dayanilarak gerekli işlemi yaparlar.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından :
Türk Parası Kjymcüal Koruma Hakkımla 30 Sayılı karar ile Devlet Bakaohgı ve
Barbakan YarduDCÜ^ının 84-30/1 Saydı Tebllğioe liişkin Türkiye
Cumbiiriyet Merkez Bankası Genelgesi
SAYI :
l/Ö
M A D D E 1 — 3 Nisan 1986 tarih, 19067 sayıh Resmi Gazetede yayımlanan 86/10508
Saydı Bakanlar Kurulu K a r a n uyarınca, 193 sayıh Gelir Vergisi Kanununun 3239 sayılı Ka­
nunla değişik 94 üncü maddesinin A fıkrasıom 10 numaralı bendinin (a) alt bendi ile 20/12/1985
tarih, 85/10175 sayıh Bakanlar Kurulu K a r a n n d a yer alan I. M a d d e , 9 n u m a r a h bendi (a)
alt bendi değiştirildiğinden, l / a sayılı Genelgemizin **Kredi Mektuplu Döviz Tevdiat Hesabı'­
nın Faizi ve Vadej>i" ballıklı 4 üncü Maddesini değiştiren l / L sayılı Genelgemizin 4 üncü Mad­
desi A bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
**A - Yukarıdaki hesaplara karşılarında gösterilen oranlarda tahakkuk ettirilecek faiz­
ler herhangi bir vergi kesintisine tabi değildir/*
" M A D D E 2 — Bu Genelge hükümleri 1/1/1986 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanır.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Merkezinden:
T ü r k P a r a s ı Kıymetini K o r u m a H a k k ı n d a 30 Sayılı Karar ila Devlet Bakam v e
B a ş b a k a n Y a r d ı m c ı l i ğ ı ' n ı n »4-30/1 Sayılı Tebliğine İlişkin T ü r k i y e
C u m h u r i y e t M e r k e z B a n k a s ı Genelgesi
(Sayı: I/S)
Madde 1 — Türk Parası Kıymetini Koruma H a k k m d a
30 Sayılı K a r a r ile
Devlet B a k a n ı . v e B a ş b a k a n Y a r d i m c i h g i ' m n 84-30/1 s a y ı h T e b l i ğ g e r e ğ i n c e
13 T e m m u z 1934 t a r i h 18457 Sayılı R e s m i G a z e t e ' d e y a y ı m l a n a n l / A S a y ı h Banka»
m ı z Genelgesinin, T ü r k P a r a s ı , Döviz, Kıymetli M a d e n . T a ş v e E ş y a l a r a İlişkin
H ü k ü m l e r B ö l ü m ü n ü n , l / H v e l / N S a y ı h G e n e l g e l e r i m i z ile değişik d ö r d ü n c ü
m a d d e s i a ş a ğ ı d a k i şekilde d e ğ i ş t i r i l m i ş t i r .
«A — B a n k a l a r ı n t i c a r i v e g a y r i t i c a r i i ş l e m l e r için u y g u l a d ı k l a r ı döviz v e
efektif s a t ı ş k u r l a n T ü r k i y e C u m h u r i y e t M e r k e z Bankasınca g ü n l ü k o l a r a k be­
l i r l e n e n döviz v e efektif s a t ı ş k u r l a r ı m geçemez. Döviz v e efektif alış k u r l a n ise
T ü r k i y e C u m h u r i y e t Merkez B a n k a s ı ' n c a b e l i r l e n e n döviz satış k u r u n u g e ç m e m e k
üzere Bankalarca serbestçe belirlenir.
G ü n içinde t i c a r i v e g a y r i t i c a r i işlemlerde u y g u l a n a c a k döviz v e efektife
a i t a h ş v e satış k u r l a n B a n k a l a r t a r a f ı n d a n T ü r k i y e C u m h u r i y e t M e r k e z B a n k a - •
s ı ' n a bildirilir v e g ü n içinde değiştirilmez.
B — B a n k a l a r a r a s m d a k i döviz
ve
efektif
alım-saUm i ş l e m l e r i n d e
kurlar
B a n k a l a r c a serbestçe tesbit edilir.»
M a d d e 2 — T ü r k P a r a s ı Kıymetini K o r u m a H a k k m d a 30 S a y ı h K a r a r ile
Devlet Bakam v e B a ş b a k a n Y a r d ı m c ı l ı ğ ı ' n m 84-30/1 Sayıh Tebliği g e r e ğ i n c e 13
T e m m u z 19J4 tarih 18457 s a y ı h Resmi G a z e t e ' d e y a y ı m l a n a n l / A S a y ı h B a n k a m ı z
G o n e l g e s i n i n T ü r k P a r a s ı . Döviz. Kıymetli M a d e n . T a ş ve E ş y a l a r a İlişkin H ü k ü m ­
ler B ö l ü m ü n ü n . l / C . l / D . l / K , l / M v e l / N S a y ı h G e n e l g e l e r i m i z ilo değişik Döviz
P o z i s y o n u n a ilişkin beşinci m a d d e s i a ş a ğ ı d a k i şekilde değiştirilmiştir.
•A — Zorunlu Döviz D e v i r l e r i :
B a n k a l a r i h r a c a t ( P r e f i n a n s m a n o l a r a k alışı y a p ı l a n d ö v i z l e r d a h i l ) v e gö­
r ü n m e y e n işlemlerden alışım y a p t ı k l a r ı döviz v e efektiflerin e n a z % 15* oranın­
d a k i kismını. h e s a b a geçtiği a y ı t a k i p e d e n ayın, 15'ine k a d a r T ü r k i y e C u m h u r i y e t
M e r k e z B a a k a s ı ' n a d e v r e t m e k k o r u n d a d ı r l a r . D e v i r işlemi dövizlerin fiilen T ü r k i y e
C u m h u r i y e t M e r k e z B a n k a s ı . hesapîarma a l a c a k
k a y d ı efektiflerin ise T ü r k i y e
C u m h u r i y e t M e r k e z B a n k a s ı Ş u b e l e r i n e teslim edilmedi h a l i n d e t a m a m l a n m ı ş s a ­
yılır B u s ü r e İçinde d e v i r g e r ç e k l e ş t i r i l m e d i ğ i v e y a eksik yapıldığı t a k d i r d e , son­
r a d a n y a p ı l a c a k döviz d e v i r l e r i n d e d e v i r i ş l e m i n i n yapılması g e r e k e n g ü n ü n so­
n u n d a T ü r k i y e C u m h u r i y e t M e r k e z B a n k a s ı ' n c a b a n k a l a r a r a s ı işlemlere u y g u l a n a n
d ö v i z a l ı ş k u r u sabit leş t i r i î e r e k u y g u l a n ı r . Fiili d e v r i n yapıldığı t a r i h t e k i banka­
l a r a r a s ı d ö v i z alış k u r u , sabitleştirilen k u r d a n d ü ş ü k o l d u ğ u t a k d i r d e fiili devir
tarihindeki k u r uygulanır.
D e v i r l e r ABD Doları. B a t ı A l m a n M a r k ı . H o l l a n d a Florini. İsviçre F r a n g ı v e
F r a n s ı z F r a n g ı ü z e r i n d e n k e s i n a h ş ı y a p ı l a n d ö v i z l e r için k e n d i döviz cinsleri ü/.e
f i n d e n yapılır. Bu döviz c i n s l e r i dışmda k a l a n y a b a n c ı paralar üzerinden yapılan
.kesin alışlara üİşMe -döviz devirleri ABD Dolan cinsinden yapılır. Diğer dövizlerin
ABD D o l a r ı n a ç e v r i l m e s i n d e , z o r u n l u d e v i r yûkûmîülûfûnûn doğduğu ayın son iş
gününde uy^ulanaa Türkiye. Cumhuriyet Merkez Bankası çapraz kurlan kulla­
nılır. Efektif devirleri kesin Bh.^i yapılan efektif cinsinden yapıhr v© orunlu dö­
viz devirleri yerine kabul edilmez.
B — Döviz Tevdiat Munzam K^ılıkîan:
B a n k a l a r n e z d l e r i n d e a ç ı l a n dalı İlde ve h a r i ç t e m u k i m , özel ve tüzel kişilere
ait tüm döviz tevdiat hesaplan karşılı^mda Türkiye Cumhuriyet M e r k e z B a n k a s ı
nezdinde % 15 oranında döviz tevdiat munzam karşıh^ı tesis « t e r l e r . Ancak 31
A r a l ı k 1935 t a r i h i İtibariyle m e v c u t döviz t e v d i a t h e s a p l a n için O ay içinde tesis
^ l e n karalık oranı % 20 olar^ uy^lamr.
Ba^alar^^ı tevdiat için döviz t e v d i a t m u n z a m k a r ş ı h ğ ı tesis e t m e z o r u n ­
luluğu yoktur.
M u n z a m k a r ş ı l ı k l a r , ABD D o l a n . Batı A l m a n M a r k ı , H o l l a n d a Florini, İsviçre
Frmp v e F r a n s ı z F r a n g ı ü z e r i n d e n a ç ı l a n döviz t e v d i a t h e s a p l a n için k e n d i döviz
c i n s l e r i -üzerinden tesis edilir. B u döviz c i n s l e r i d ı ş m d a k a l a n döviz cinsleri üze­
r i n d e n a ç ı l a n d ö v i z t e v d i a t h e s a p l a n n a a i t m u n z a m k a r ş ı h k l a r AQD D o l a n üzerin­
d e n t e s i s e d i l i r . Difer d ö v i z l e r i n ABD D o l a r ı n a ç e v r i l m e s i n d e m u n z a m karşılık
irûkûmlûlû^ûne mm teşkil e d e n lıaftMun mn iş günmd© u y g u l a n a n T ü r k i y e Cum
huriydi M e r k e z B a n k a s ı ç a p r a z k u r l a n k u U a n ı b r .
Türidye C u m h u r i y e t M e r k e z Bankası n e z d i n d e döviz h e s a b ı oian b a n k a l a r
lîiun^m k e l l i k yükümlülüklerinin tom^mm b u liwaplanm k u l l a n a r a k k a r ş ı l a yab'Mrler.
B a n k a l a r , b u e s a s l a r a g ö r e h e r h a f t a C u m a g ü n ü i t i b a r i y l e düzenledikleri
d ö v i z t e v d i a t h e s a p b a k i y e l e r i ile döviz t e v d i a t m u n z a m karşılık cetvellerini, iki
h a f t a Bonı^i C u m a günü en geç s a a t 12.00*ye kadar Türkiye Cumhuriyet M e r k e z
B a n k a s ı ' n a g ö n d e r e r e k , c e t v e l l e r d e g ö r ü l e n döviz t e v d i a t t u t a n n a t e k a b ü l e d e n
k a r ş ı l ı k l a r ı tasis e d e r l e r . M u n z a m k a r ş ı l ı k l a n n tesis edilmesi;
— Döviz tevdiat m u n z a m karşıbk' cetvellerinin Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankası'na gönderilmesi,
— D ö v i z d e v r i için T ü r k i y e C u m h u r i y e t M e r k e z B a n k a s ı ile m u t a b a k a t sağl a n a r a k bağlantı yapılması.
— B a ğ l a n t ı y ı t a k i b e n d ö v i z l e r i n e n g e ç iki iş g ü n ü s o n u n a k a d a r T ü r k i y e
Cumhuriyet Merkez
Bankası hesaplarma alacak
k a y d ı ile t a m a n ı l a n m ı ş
olur.
Cuma g ü n ü n ü n t a t i l g ü n ü n e r a s t l a m a s ı h a l i n d e , cetvel d ü z e n l e m e b a k ı n u n d a n bir
e v v e l k i iş g ü n ü , ö d e m e b a k ı n u n d a n t a k i p e d e n iş g ü n ü esas alınır.
Döviz t e v d i a t m u n z a m k a r ş ı h k l a n n a , h e r a y ı n iik iş g ü n ü T ü r k i y e C u m h u - '
l i y e t M e r k e z B a n k a s ı t a r a f ı n d a n i l a n edilocok faiz o r a n l a n ü z e r i n d e n ay s o n l a n
i t i b a r i y l e faiz t a h a k k u k ettirilir.
H a f t a l ı k döviz t e v d i a t m u n z a m k a r ş ı h k l a n n ı s ü r e s i içinde y u k a n d a açıkla­
n a n ş e k i l d e tesis e t m e y e n b a n k a l a r d a n , ö d e n m e y e n t u t a r l a r ü z e r i n d e n , tesis edil­
m i ş b u l u n a n k a r ş ı h k l a r a ö d e n e n faiz o r a n m a üç p u a n ilavesi ile cezai faiz alınır.
C — Döviz Pozisyonu Y ö n e t i m i :
B a n k a l a r döviz p o z i s y o n u
yönetimi s ı r a s m d a a ş a ğ ı d a b e l i r t i l e n o r a n l a r a uy­
m a k zorundadırlar.
1 — Likitide O r a m :
B a n k a l a n n döviz m e v c u t l a n n m döviz t a a h h ü t l e r i n e b ö l ü n m e s i suretiyle b u -
ÎLinur.
Bu o r a n % 20'den aşağı o l a m a z . Likitide o r a n m m h e s a p l a n m a s ı s ı r a s m d a
k u U a m l a c a k o l a n döviz m e v c u t i a n ve döviz t a a h h ü t l e r i n i n t a n ı m ı a ş a ğ ı d a d ı r .
Döviz M e v c u t i a n ;
— B a n k a l a n n y u r t dışı m u h a b i r l e r i n e z d i n d e c a r i h e s a p v e depo h e s a p l a n n d a b u l u n a n döviz m e v c u t i a n ile n i t e ü k î e r i a y n c a t a l i m a t l a r l a d u y u r u l a c a k o l a n dö­
viz ü z e r i n d e n d ü z e n l e n m i ş k ı y m e t l i e v r a k fKDrtföyleri,
— B a n k a l a r m y u r t içi m u h a b i r l e r i n e z d i n d e c a r i h e s a p v e döviz t e v d i a t he­
s a b ı v e y a d e p o h e s a p l a n n d a b u l u n a n döviz m e v c u t i a n ,
— B a n k a J a n n Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdindeki h e s a p l a n n d a
b u l u n a n döviz m e v c u t i a n (Döviz tevdiat m u n z a m k a r ş ı l ı k l a r ı h a r i ç ) , o l a r a k belir­
lenmiştir.
Döviz Taahhütleri;
— Akrediüf taahhütleri.
— V a d e s i n e 6 a y k a l a n v e vade>si g e l d i ğ i n d e ö d e n m e s i b a n k a l a r c a t a a l ı h ü t
edilen k a b t d poliçeleri,
— Vadesin€i 8 a y k a l a n v e i h r a c a t m g e r ç e k l e ş m e m e s i h a l i n d e geri ö d e m e s i n e
bankalarca garanti verilen preflnansman kredi taahütîeri.
— K u r y e k r e d i l e r i ( B a n k a l a n n m u h a b i r l e r i n e z d i n d e k i döviz
hesaplannm
b o r ç b a k i y e v e r m e s i h a l i n d e , b u t u t a r l a r k u r y e k r e d i s i o l a r a k k a b u l edilecektir.)
— B a n k a l a r m y u r t içi v e y u r t d ı ş m d a n d o ğ r u d a n s a ğ l a d ı k i a n v e y a ödeme­
sini g a r a n t i e t t i k l e r i v e v a d e s i n e 6 ay k a l a n d i ğ e r k r e d i l e r ile a l d ı k l a n döviz depolaı-ı, o l a r a k b e l i r l e n m i ş t i r .
2 — K u r Riski O r a m :
K u r riski o r a m b a n k a l a n n döviz m e v c u t i a n ile döviz a l a c a k î a n t o p l a m ı n m
döviz b o r ç l a n t o p l a m m a b ö l ü n m e s i s u r e ü y l e b u l u n u r . K u r r i s k i o r a n ı n m h e s a p l a n ­
madı s ı r a s ı n d a k u l l a m l a c a k o l a n döviz m e v c u t i a n ve döviz lK)rçlannın tanıma aşa­
ğıdadır.
Döviz M e v c u t l a r ı ve Döviz Alaoaiklan;
— B a n k a l a n n y u r t dışı m u h a b i r l e r i n e z d i n d e c a r i h e s a p v e d e p o h e s a p l a n n ­
d a b u l u n a n döviz m e v c u t i a n ile nitelikleri a y n c a t a ü m a t i a r l a d u y u r u l a c a k , olan
d ö v i z ü z e r i n d e n d ü z e n l e n m i ş kıymetli e v r a k portföyleri,
— B a n k a l a r m y u r t içi m u h a b i r l e r i n e z d i n d e c a r i h e s a p v e dovLT tevdiat he­
sabı v e y a depo h e s a p l a n n d a b u l u n a n d ö v i z m e v c u t i a n ,
— Bankalarm Türkiye CumJıuriyet Merkez Bankası nezdindeki hesaplannda
b u l u n a n döviz m e v c u t i a n (Döviz t o v d i a t m u n z a m k a r ş ı h k l a n d a h i l ) ,
— B a n k a l a n n k a s a l a r m d a b u l u n a n efektif m e v c u t i a n ,
— B a n k a l a r c a y u r t içi v e y a y u r t d ı ş ı n a a ç ı l a n döviz k r e d i l e r i t o p l a m ı ,
olarak belirlenmiştir.
Döviz B o r ç l a n ;
— B a n k a l a r n e z d i n d e a ç ı l m ı ş b u l u n a n döviz t e v d i a t h e s a p l a n t o p l a m ı (Bank a l a r a r a s ı döviz tevddat h e s a p l a r ı d a h i l ) .
— B a n k a l a r c a y u r t içi v e y a y u r t d ı ş m d a n ö d e m e s i döviz o l a r a k
yapılmak
ü z e r e b o r ç l u sıfatıyla s a ğ l a n a n d ö v i z k r e d i l e r i t o p l a m ı ( B a n k a l a r c a y u r t d ı ş m d a n
d e p o h e s a b ı o l a r a k s a ğ l a n m ı ş o l a n f o n l a r s a ğ l a n a n döviz kredisd o l a r a k d i k k a t e
alınır), olarak belirlenmiştir.
K u r r i s k i o r a n ı n m a s g a r i s ı n ı n % 90 a z a n ü s u u n ise % IlO'dur.
A n c a k % 20 likidite o r a n ı n a e r i ş i l m e s i a m a c ı y l a k u r l i s k i o r a n ı % liD'u aşa­
bilir. A y n c a % 20'lik likidite o r u n ı s a k l a n d ı k t a n s o n r a ; a k r e d i t i f t a a h h ü t l e r i , v a d e -
s i n e 6 a y k a l a n v e v a d ^ i g e l d i ğ i n d e ö d e n m e s i b a n k a l a r c a t a a l ı h ü t edilen k a b u l po­
liçeleri, v a d e s i n e 6 ay k a l a n ve i h r a c a t ı n g e r ç e k l e ş m e m e s i h a l i n d e geri ö d e n m e s i n e
b a n k a l a r c a garanti verilen p r e f i n a n s m a n kredi t a a h h ü t l e r i toplamı;
— 10 milyon ABD D o l a r ı n a k a d a r o l a n b u n k a i ş r , b u t ü r t a a h h ü t l e r i n i n toplaım k a d a r ,
10 milyoiı ile M m i l y o n ABD D o l a n a r a s ı n d a o l a n b a n k a l a r 15 milyon ABD
a l a r m a kadar,
— M m i l y o n ila IC» m ü y o n ABD D o l a r ı a r a s ı n d a o l a n ^ n k a l a r 20 m i l y o n
ABD D o l a r ı n a k a d w ,
— 1CX) mUyon ABD D o l a r ı n d a n fazla o l a n b a n k a l a r 25 m i l y o n ABD D o l a n n a
kadar»
i l a v e dövıiz v a r l ı ğ ı b u l u n d u r a b i l i r l e r ,
3 — Döviz T e v d i a t H e s a p l a n K u l l a n ı m ı O r a n ı :
Bûoıkalar neızdlerinde a ç ı l a n d ö v i z t e v d i a t h e s a b ı b a k i y e s i n i n ( B a n k a l a r a r a s ı
d ö v i z t e v d i a t h e e ^ l a n h a r i ç ) e n şlz % SO'si k a d a r d ö v i z k r e d i s i verirler.»
M a d d e 3 — T ü r k P a r a s ı K ı y m e t i n i K o r u m a H a k k ı n d a 30 S a y ı h K a r a r ile D e v
let B a k a m ve B a ş b a k a n Y a r d ı m c ı h ğ r n ı n 04-30/1 S a y ı h T e b l i ğ g e r e ğ i n c e 13 Tem­
m u z 19B4 t a r i h , 16457 s a y ı l ı R e s m i G a z e t e ' d e y a y ı m l a n a n l / A S a y ı h B a n k a m ı z Ge­
n e l g e s i n i n . T ü r k P a r a s ı , Döviz. K ı y m o t h M a d e n , T a ş v e E ş y a l a r a İhşkin H ü k ü m l e r
B ö l ü m ü n ü n l / D v e l / J S a y ı l ı G e n e l g e l e r i m i z ile d e ğ i ş i k v a d e l i döviz alım - s a t ı m ı n a
İlişkin a l t ı n c ı m a d d e s i a ş a ğ ı d a k i şekilde d e ğ i ş t i r i l m i ş t i r .
• B a n k a l a r a ş a n d a b e l i r t i l e n e s a s l a r d a h i l i n d e v a d e l i döviz a h m - s a t ı m iş­
lemleri yapabilirler.
A — V a d e l i döviz, a h m - s a t ı m işlemleri g e r e k y ü r i i r l ü k t e k i i t h a l a t v e i h r a c a t
rejimi, k a m b i y o k a r a r v e tebliğleri v e g e r e k T ü r k i y e C u m l ı u r i y e t Merkez B a n k a s ı
G e n e l g e l e r i y l e tesbit e d i l m i ş b u l u n a n e s a s l a r d a h i l i n d e s a d e c e i t h a l a t v e i h r a c a t
işlemleri İçin u y g u l a n ı r .
B — A h c ı v e satıcı a r a s ı n d a yeipılacak a n i aş m a l a r d*a b e l i r l e n e n v a d e . i h r a c a t
b e d e l i d ö v i z l e r i n y u r d a g e t i r i l m e s ü r e s i n i aşro.amak k a y d ı y l a e n çok altı ay, e n a z
15 g ü n d ü r . İ h r a c a t b a ğ l a n t ı l ı v a d e l i döviz alını işlc^mlcrinde g a y r i k a b i l i r ü c u v e te­
yitli a k r e d i t i f i n açılmış o l m a s ı v e y a i h r a c a t ı n g ü m r ü k tescil işleminin y a p ı l m ı ş ol
m a s ı , i t h a l a t b a ğ l a n t ı l ı v a d e l i döviz s a t ı m i ş l e m l e r i n d e ise i t h a l m ü s a a d e s i n e bağ­
l a n m ı ş o l m a s ı keyfiyeti a r a n ı r .
C — B a n k a l a r m v a d e l i döviz a l ı m l a r ı ile v a d e l i d ö v i z s a t ı m l a r ı m dengeli o l a
r a k y ü r ü t m e l e r i g e r e k i r . B a n k a l a r ı n t a ş ı y a b i l e c e k l e r i v a d e l i a ç ı k pozisyon limitleri
T ü r k i y e C u m h u r i y e t M e r k e z B a n k a s ı t a r a f ı n d a n b e l i r l e n i r ve k e n d i l e r i n e tebliğ edi­
lir Bu a m a ç l a v a d e h döviz a h m - s a t ı m işlemleri y u r t içi b a n k a l a r a r a s m d a d a b u
m a d d e n i n «B» f ı k r a s ı n d a b e l i r t i l e n s ü r e l e r e u y m a k k a y d ı y l a yapılabilir.
D — B a n k a l a r m ü ş t e r i l e r i ile v e y a d i ğ e r b a n k a l a r ile y a p t ı k l a n vadeli döviz
a h m - s a t ı m işlemleri ö z l e ş m e s i s ı r a s m d a u y g u l a n a c a k I ' ü r k U r a s i k u r u n u ş e r b e t ­
çe b e l i r l e r l e r . A n c a k , l>elirlenen b u k u r u n v a d e h d ö v i z a l ı m - s a t ı m
işlemlerinde
geçerli olan uluslararası bankacıhk teamülleri çerçevesinde hesaplanması gerekir.
M a d d e 4 — Bu G e n e l g e h ü k ü m l e r i 31 E k i m 1936 t a r i h i n d e y ü r ü r l ü ğ e g i r e r .
Geçici M a d d e 1 — Bu G e n e l g e n i n ikinci m a d d e s i ile d e ş t i r i l e n l / A S a y ı h
B a n k a m ı z G e n e l g e s i n i n değişik beşinci m a d d e s i «C» fıkrası, ikinci b ö l ü m ü n d e jet
a l a n - k u r r i s k i oranı» i l e ü ç ü n c ü b ö l ü m ü n d e y e r a l a n «döviz t e v d i a t h e s a p l a n k u l
l a m m o r a m » a ş a ğ ı d a gösterildiği gibi k a d e m e h o l a r a k u y g u l a m a y a k o n u l u r .
a)
X Ckmk im
tarihine kadar,
— K u r r i s k i o r a m % 7 5 - % 120 s ı n ı r l a n a r a ş m a g e t i r i l i r .
— Döviz t e v d i a t h ^ p t o ı b a k i y e s i n i n % 35 o r a n ı n d a k ı s m ı döviz k ı ^ a ı s l
ö l a r ^ kuUandinbr.
b) 1 M a y ı s 1W7 terlMne k a d a r ,
— K u r r i s k i o r a n ı % m - % 110 s ı n ı r l a n a r a s ı n a getirilir,
— ^ v i z t a v d i M b ^ a p l m b a k l y w i n i n % 50 o n u n n d a U -kısmı döviz kredisi
olar&k k u E a ı ^ ı n l ı r .
R.Gazete N o . 1 9 2 9 8
R.G. T a r i h i :
1.12.1986
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Merkezinden :
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 30 Sayıh K ı r a r ile .
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcıhgrnın 86-30/8 Sayılı
Tebliğine İlişkin Türkiye Cumhuriyet
Merkez Bankası Genelgesi
(Sayı : l / T )
M a d d e 1 — Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 30 Sayıh Karar ile Devlet Ba­
kanı ve Başbakan Yardımalıgı'nm 84-30/1 Tebliği gereğince 13 Temmuz 1984 tarih 18457 Sa­
yılı Resmî Gazetemde yayımlanan l / A Sayılı Bankamız Genelgesinin ' T ü r k Parası, Döviz, Kıy­
metli M a d e n , Taş ve Eşyalara İlişkin Hükümler'* kısmının l / H , l / N ve l / S Sayıh Genelgelerimiz ile değişik dördüncü maddesine aşağıdaki ( Q bendi eklenmiştir.
Yetkili müesseseler döviz vc efektife uyguladıkları alış ve satış kurlarını Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankası'nca günlük olarak belirlenen efektif satış kurunun cn çok % 1
üzerinde tesbit edebilirler. Yetkili müesseseler alış ve satış işlemlerinde kendilerine^ serbestçe
belirlenen bir hizmet komisyonunu ayrıca tahsil edebilirler.
Bu müesseselerce uygulanan kurlar vc hizmet komisyonları Türkiye Cumhuriyet Mer­
kez Bankasına bildirilir ve gün içinde değiştirilmez.
Yetkili müesseselerin b a n k a ve özel finans k u r u m l a n n a yapacaktan döviz ve efektif sa­
tım işlemlerinde kurlar taraflar arasında serbestçe tesbit edilir.*'
M a d d e 2 — l / A Sayılı Bankamız Genelgesinin " T ü r k Parası, Döviz, Kıymetli Maden,
Taş ve Eşyalara ilişkin H ü k ü m l e r " kısmının 7 nci maddesinin birinci paragrafı aşağıdaki şe­
kilde değiştirilmiştir.
Dışarıda yerleşik kişilere, Türkiye'ye son girişlerinden itibaren Türkiye'de bulun­
dukları sarada bozdurdukları döviz tutannı a ş m a m a k kaydıyla, birden fazla döviz ahm belge­
sine istinaden bankalarca ve yetkili müesseselerce döviz satışı yapılabilir. lÖO ABD dolan ve­
ya eşitini aşmayan döviz iadelerinde döviz bozdurulduğunu gösterir belge a r a n m a z . "
Madde 3 — l / A Sayılı Bankamız Genelgesinin " T ü r k Parası, Döviz, Kıymetli Maden."
Taş vc Eşyalara İlişkin H ü k ü m l e r " kısmının 8 inci maddesinin başlığı "Bankalar ve yetkili
müesseseler" şekline getirilmiş ye 9 uncu maddenin başındaki " B a n k a l a r " kelimesinden son­
ra " v e yetkili müesseseler" ibaresi eklenmiştir.
M a d d e 4 — l / A Sayılı Bankamız Genelgesinin " T ü r k Parası, Döviz, Kıymetli Maden,
Taş ve Eşyalara İlişkin H ü k ü m l e r " kısmının 10 ncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
" — Merkez Bankası bankalardan pozisyon uygulaması, vadeli döviz alım-saiımı ve di­
ğer ^öviz işlemleri ile ilgili her türiü bilgiyi isteyebilir. Yetkili müesseseler de yaptıklar» işlem­
ler itibariyle bu madde hükümlerine t a b i d i r . "
Madde 5 — l / A Sayılı Bankamız Genelgesinih "Usul vc Müşterek H ü k ü m l e r " kısmı­
nın sonuna aşağıdaki madde eklenmiştir.
Ek madde : Yetkili müesseseler döviz vc efektif alım-satım belgeleri düzenleme açısın­
dan birinci vc ikinci m a d d a hükümlerine tabidir.
Madde 6 — l / A Sayılı Bankamız Genelgesinin '^Görünmeyen İşlemlere İlişkin
Hükümler" kısmının 1. maddesinin 4. paragrafının 1. şıkkı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
**— Yurda getirilen dövizler kısmen veya tamamen bankalara veya yetkili müesseselere
satılabilir yahut bankalarda açılacak döviz hesaplarında tutulabilir."
Madde 7 — l / A Sayılı Bankamız Genelgesinin ''Görünmeyen İşlemlere İlişkin.
Hükümler" kısmının 2. maddesinin B-1 Ticari Seyahatler başhklı fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
**— Türkiye'de yerleşik kişilerin ticari işletmeleriyle ilgili yurtdışı seyahatlerinde, tem­
sile yetkili kişilerin başvurularında yapacakları yazılı beyanlar üzerine, sahip, temsile yetkili
ortak, yönetici vc elemanlarına, her çıkış için S 2.000'e kadar bankalar ve yetkili müesseseler­
ce döviz satışı yapılır.**
• Madde 8 — l / A Sayılı Bankamız Genelgesinin '^Görünmeyen İşlemlere İlişkin
Hükümler** kısmımn 2. maddesinin C-3/c Kara Nakil Vasıtaları Yol Giderleri başlıkh fıkrası­
nın son paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Ancak, Ortadoğu ülkelerine taşıma yapan kara nakliyat firmalarının sürücüleri­
nin başvurularında. Ulaştırma Bakanhgı'nca verilen Taşıma Yetki Belgesi ve ilgili firmaların,
araçlarının bu ülkelere sefer yaptıklarına ilişkin beyanlarını içeren istem mektuplarının ibrazı
kaydıyla, kontenjan dışında ve kati olarak araç başına S 250'a kadar döviz satışı bankalar
vc yetkili müesseselerce yapılır.**
Madde 9 — l / A Sayılı Bankamız Genelgesinin "Görünmeyen İşlemlere İlişkin
H ü k ü m l e r " kısnunm 2. maddesinin G-1 Turistik Seyahatler başlıkh fıkrasının ( b / l . , 2 . ) vc (c)
bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
" b ) 1. Yukarıda belirtilen kişilere, diledikleri takdirde, yurtdışına her çıkışlarında
bankalar vc yetkili müesseselerce $ l.ûOO'a kadar turistik seyahat dövizi verilir.
• 2. 18 yaşmdan küçüklere, diledikleri takdirde, yurtdışına her çıkışlarında b a n k a l a r vc
yetkili mücsscsciffcc $ 500'a k a d a r turistik seyahat dövizi verilir.
c) Yabancılara m a h s u s d a m g a h pasaport sahibi olanlarla, Türkiye'de yerleşik yabana uyruklu kişilere yurtdışına her çıkışlannda diledikleri takdirde $ 200'a kadar bankalar vc
yetkili müesseselerce turistik seyahat dövizi satılır/*
M a d d e 10 — l / A Sayılı Bankamız Genelgesinin ''Görünmeyen İşlemlere İlişkin
Hükümler** kısmının 2. m a d d e s i n i n H-5 Kitap, Gazete, Dergi, Pul, Plak ve Benzerleri'* baş­
lıklı fıkrasına aşağıdaki p a r a g r a f eklenmiştir.
' .
"Gerçek kişilerin ticari amaçlar dışında yurtdışından getirtecekleri kitap, gazete, dergi,
pul, katalog vc bunlara ait a b o n e ve satın alma bedelleri için pro forma fatura, fatura vc kata­
loglardaki adreslere yetkili müesseselerce döviz transferi yapılabilir.**
Madde 11 — l / A Sayılı Bankamız Genelgesinin "Görünrûcyen İşlemlere ilişkin
Hükümler** kısmının 2. maddesinin K-5 Mesleki !;uruiuşlara Katılma Aidatları başlıkb fıkrasırun 1. paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Türkiye'de yerleşik kişilerin üyesi bulundukları veya üye olmak istedikleri yabancı
Ülkelerdeki mesleki veya kültürel d e m e k vc kuruluşlara ödemek zorunda bulundukları ŞypUk
â i d s ı k r ı veya kaydiye ücretleri için bu kuruluş ve derneklerin aidat vc kaydiye ücretlerini gös­
terir istem mektuplarının ibrazı kaydıyla bankalar ve yetkili müesseselercc döviz transferi ya­
pılır/*
Madde 12 — l / A
Sayılı Bankamız Genelgesinin " G ö r ü n m e y e n
İşlemlere İlişkin
Hükümler** kısmımn 6. maddesine aşağıdaki paragraf eklenmiştir.
Ancak, döviz kontenjanı yada limit saptanması gerektirmeyen S 20.000'a kadar
olan döviz tahsis istemlerinin Merkez Bankası'nca döviz iznine bağlanması m ü m k ü n d ü r . Bu
şekilde düzenlenecek d^viz izin belgelerine dayanılarak bankalar ve yetkili müesseselercc transfer
yapılır."
Madde 13 — Bu Genelge hükümleri yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.
R.Gazete
R.G.
Tarihi-.
No.19322
25.12.1986
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Merkezinden :
Türk Ptrasının Kıymetini Koruma Hakkında 30 Sayılı Karar İle Devlet Bakanlığı ve
Başbakan Yardımcılığının »4-30/1 Sayılı Tebllfcinc tlişkin
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Genelgesi
Sayı : l / U
Madde I — l / A
sayıh
Bankamız
Genelgesinin
''Görünmeyen
İşlemlere
İlişkin
Hükümler** kısmının 2. maddesinin B-2 Komisyonculuk ve Mümessillik Hizmetleri başlıklı
fıkrasının (a) bendinin ikinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"İhracatçılar, uluslararası nakliyeciler, (A) grubu seyahat acentalan ve transit ticareti
yapan firma ve kuruluşlarla, pazarlama şirketleri (dış ticaret sermaye şirketleri) ne, uğraş ko­
nularının tespiti kaydıyla, hertürlü pazarlama giderleri için, bir önceki takvim yılı itibariyle
getirdikleri, döviz alım belgelerinde kayıtlı net döviz gelirlerinin % 2*si oranında yıllık pazar­
lama dövizi kontenjanı tespit edilmek suretiyle, döviz ahm belgesini düzenleyen Bankalarca
efektif döviz verilir veya yurt dışında belirtilen adrese transfer yapılır.**
M a d d e 2 — Bu Genelge, 1/1/1987 tarihinde yürürlüğe girer.
•\
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Merkezinden :
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 30 Saydı Karar ile Devlet Bakanı
ve Başbakan Yardımcüi£ı*mD S4-3Ö/1 ve ^6-30/9 Tebliğlerine tlişkin
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Genelgesi
(Sayı : I / V )
M a d d e 1 — Türk Parası Kıymetini Koruma H a k k m d a 30 sayılı Karar ile Devlet Baka­
nı vc Başbakan Yardımcılığı'nm 84-30/1 Tebliği gereğince 13 Temmuz I9S4 tarih. 18457 sayı­
lı Resmî Gazete'de yayımlanan I / A sayılı Bankamız Genelgesinin 'Türk Parası, Döviz, Kıymetli
Maden, Taş ve Eşyalara ilişkin H ü k ü m l e r " kısmının i kind maddesi aşağıdaki şekilde değişti­
rilmiştir.
' ' Y u k a r ı d a sayılanlar dışında kalan döviz ve efektiflerin alım ve satımına ilişkin işlemler
uluslararası piyasalardan abnacak verilere göre bankalar ve yetkili müesseselercc serbestçe tesbit
ediür."
M a d d e 2 — l / A Sayıb Bankamız Genelgesinin *Türk Parası, Döviz, Kıymetli Maden,
Taş ve Eşyalara İlişkin H ü k ü m l e r " kısmının 4 ncü maddesine l / T sayıh Genelgemiz ile ekle­
nen (C) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
**— Yetkili müesseseler döviz ve efektife uyguladıkları alış ve satış kurlarını Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankası'nca günlük olarak belirlenen efektif satış kurunun en çok % 2
üzerinde teshil edebihrier. Yetkili müesseseler alış ve satış işlemlerinde kendilerince serbestçe
belirlenen bir liizmet komisyonunu aynca tahsil edebilirler.
Bu müessescleroe uygulanan kurlar ve hizmet komisyonları Türkiye Cumhuriyet Mer­
kez Bankasına bildirilir ve gün içinde değiştirilmez.
Yetkili müesseselerin banka veya Özel finans kurumları ile yapacakları döviz vc efektif
alım-satım işlemlerinde kurlar taraflarca serbestçe tesbit edilir."
Maddt 3 — l / A sayıh Bankamız Genelgesinin " G ö r ü n m e y e n İşlemlere İlişkin
H ü k ü m l e r " kısmının l / T sayıh genelgemizle değişik birinci maddesinin dördüncü paragrafı­
nın birinci şîkkı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Yurda getirilen dövizler kısmen veya tamamen bankalara, dövizi natık çek ve efek­
tifler yetkili müesseselere satılabilir yahut bankalarda açılacak döviz hesaplannda tutulabilir."
M a d d e 4 — Türk Parası Kıymetini Koruma H a k k ı n d a 30 Sayıh Karar ile Devlet Ba­
kanı ve Başbakan Yardımcıhğı'nın 84-30/1 Sayıh Tebliği gereğince 13 Temmuz 1984 tarih,
18457 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan l / A Sayıh Bankamız Genelgesirün, Türk Parası, Dö­
viz, Kıymetli Maden, Taş ve Eşyalara İlişkin Hükümler Bölümünün l / S Sayıh Genelgemizle
değişik vadeli döviz alım-satımma ilişkin altına maddesinin (A) ve (B) bendleri aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
" A — Vadeli döviz alım-saum işlemleri gerek yürürlükteki ithalat ve ihracat rejimi, kam­
biyo karar ve tebliğleri ve gerek Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Genelgeleriyle tesbit edil­
miş bulunan esaslar dahilinde mal ve hizmet ithal ve ihraç işlemleri için uygulanır."
**B —> A h a vc satia arasında yapılacak anlaşmalarda belirlenen vade, ihracat bedeli
dövizlerin yurda getirilme süresini aşmamak kaydıyla en çok altı ay, en az 15 gündür. İhracat
bağlantılı vadeli döviz alım işlemlerinde gayrikabilirücu ve teyitli akreditifin açılmış olması
veya ihracatın gümrük tescil işleminin yapılmış olması, ithalat bağlantılı vadeli döviz satım
işlemlerinde ithal müsaadesine bağlanmış olması, hizmet ihraç ve ithali ile bağlantılı vadeli
döviz ahm-satıra işlemlerinde ise hizmet mukavelesi, nakliye faturası, konşimento gibi belge­
lerle hizmet bâğlantısımn tevsik edilmesi keyfiyeti a r a m r . "
Madde 5 — Bu Genelge hükümleri yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.
R.G.
R . G a z e t e No.19351
Tarihi: 24.1.1987
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından :
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkmda 3ü Sayıh karar İle Devlet Bakam vc
Başbakan Yardımcılığmın 84-30/1 sayıh Tebliğine İlişkin Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankası Genelgesi
(Sayı : l/Y)
Madde 1 — Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 30 sayılı Karar ile Devlet Bakanı ve
Başbakan Yardımcılığı'nm 84-30/1 Tebliği gereğince 13 Temmuz 1984 tarih ve 18457 sayılı Resmî
Gazete'de yayınlanan l/A Sayılı Bankamız Genelgesinin, Türk Parası, Döviz, Kıymetli Maden,
Taş ve Eşyalara İlişkin Hükümler Bölümünün l nci maddesinde yer alan "Merkez Bankasınca Alım
Satım Konusu Yapılan Dövizler*' listesine Fin Markkası da dahil edilmiştir.
Madde 2 — Bu genelge yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
R.G.
R . G a z e t e No.19413
Tarihiı 27.3.1987
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Merkezinden :
Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 30 sayılı Karar ile Devlet Bakanlığı ve
Başbakan Yardımcılığrnın 84-30/1 ve 86-30/8 sayılı Tebliğlerine İlişkin •
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Genelgesi
Sayı : I / Z
M a d d e 1 — l / A sayıh Bankamız Genelgesinin *'Görünmeyen İşlemlere İlişkin
H ü k ü m l e r " kısmının 2. maddesinin " A - 5 Fikri ve Sınai Mülkiyet ve Telif H a k l a n " fıkrasının
" ( b ) Lisans, Patent, Know-how Ücretleri" başlıklı bendi, başhğı ile birlikte aşağıdaki şekilde
yeniden düzenlenmiştir.
" b ) Lisans, Patent, Know-how ve Yönetim Anlaşmaları Ödemeleri Lisans, patent,
know-how gibi gayri-maddi hakların Türkiye'ye ithali ve yapılan yönetim anlaşmalarının yü­
rürlüğe konulması Bakanlığın iznine bağlıdır.
Bu hakların kullanılması karşılığında ve yönetim anlaşmaları gereğince ödenecek üc­
retler Merkez Bankasınca döviz iznine bağlanır. >»
M a d d e 2 — l / A sayılı Bankamız Genelgesinin " G ö r ü n m e y e n İşlemlere lljşkin
H ü k ü m l e r " kısmının 2. maddesinin *'C-3/c Kara Nakil Vasıtaları Yol Giderleri" başlıkh fık­
rasının üçüncü paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
*'Nakliye firmaları larafmdan, y u k a n d a belirtilen giderler için avans dövizi talep edil­
mesi halinde, araç başına S 2.500,— olmak üzere, yetki belgelerindeki araçlarla sahibinden
kiraladıkları sözleşmeli araçların (yetki belgesi ve sözleşmelerin ibrazı kaydıyla) loplara sayısı­
na göre Bankalarca bir milyon d o l a r d a n fazla olmamak üzere kontenjan saptanır ve bu kon­
tenjanlardan avans olarak kullandırılacak dövizlerle ilgili hesapların enaz % 6ö'ını, bu fıkra
kapsamına giren giderleriyle ilgili sarf belgelerini ibraz ederek altı ay içinde kapatmaları ha­
linde, kapatılan miktar kadar ve verilen limiti aşmamak üzere yeniden döviz satışı yapılır,"
M a d d e 3 — I / A sayılı Bankamız Genelgesinin **Görünmeyen İşlemlere İlişkin
H ü k ü m l e r " kısmının 2. maddesinin *'G-1 Turistik Seyahatler" başlıklı fıkrasının (b) bendi­
nin 1. ve 2. şıkları, aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
•*b) 1. Yukarıda belirtilen kişilere, diledikleri takdirde, y u n dışına her çıkışlarında ban­
kalar ve yetkili müesseselerce S 1.500.-- a kadar turistik seyahat dövizi verilir.
2. 18 yaşından küçüklere, diledikleri takdirde, yurt dışına her çıkışlarında bankalar ve
yeikili müesseselerce $ 7 5 0 . - ^ a kadar turistik seyahat dövizi verilir."
Madde 4 — l / A sayılı Bankamız Genelgesinin ''Görünmeyen İşlemlere İlişkin
H ü k ü m l e r " kısmının 2. maddesinin **K-3 Zarar, Ziyan ve T a z m i n a t l a r " başhklı fıkrası aşağı­
daki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
'*a) Ticari ve gayri ticari işlemlerden doğan zarar, ziyan ve tazminatlar ve bunlarla ilgi­
li cezai şartlar ile,
b) Sulh yoluyla halli gereken durumlarda sözkonusu ödemeler. Bakanlığın iznine tabi­
dir. Bu şekilde alınan izinlere dayanılarak yapılacak Ödemeler Merkez Bankasınca döviz izni­
ne bağlanır.
• _ c) Yeşil karı sistemine dahil ülkelere yapılacak sigorta tazminatı ile buna bağlı ödeme­
ler, borcu ifade eden belgelerin de eklenmesi kaydıyla. Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketle­
ri Birhği Motorlu Taşıl Bürosu tarafından yapılacak başvurulara göre.
d) Alınmış izinlere dayanılarak Türkiye'de çalışan yabancı uyruklu kişilere yapılacak
işlen çıkarma ve kıdem tazminatı gibi ödemeler, ilgili Bakanlığın onayı ve işverenin istemi
üzerine,
Merkez Bankasınca döviz iznine b a ğ l a n ı r , "
Madde 5 — I / A sayıh Bankamız Genelgesinin '^Görünmeyen İşlemlere İlişkin
H ü k ü m l e r " kısmının 2. maddesinin **Görünmeyen İşlemlerle İlgili Olarak Uygulanacak Di| c r E s a s l a r " bölümünün (c) ve (d) fıkralan Genelge metninden çıkarılmıştır.
Madde 6 — Bu Genelge, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Türkiye Cumhuriyeı Merkez Bankası İdare Merkezinden :
• Türk Parasının Kıymelini Koruma Hakkında 30 Sayılı Karar İle Devlet Eakaalıtı vc
BaşbikâD Yardımcüığı*ma 84-30/1 ve 86-30/8 Sayüı TcbUtlcrinc tUfkk
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Geoelgcıl
Sayı : I / A - A
liadde 1 - l/l
sayxlx Bankamı e G e n e l ^ a i n i a
"tffiliGl'm
İLİÇKİI
ÎSJrKÜllLER^' bölüsıü&ün l ^ l n o l maddesinin ©onuna l/U a a y x l i BanİAaiE G a m l g ^ f t l a İ D
3*ünoü aaddeei i l © ©klenan pogtn d ö v i z l e r e i l i ş k i n hükümleri » ş a ^ d û k i ş a k H d® yeniden d ü z e n l e n m i ş t i r .
*'Yıicûrıda s a y ı l a n ödeme ş e k i l l e r i n d e n peçin dpvize u y ^ a l a r ^ a k ânm^
lar aşanda
açıkls&nmiştır»
- PeçİD d ö v i z l e r prorinansman hüJcümlerino tabidir»
- İ h r a c a t ı n gerçoklogtirilcMacsııoûi h a l i n d e g e l e n d ö v i z l e r g p r o f i m a a man hükümlerine t a b i tutularak c a r i kuıdan iade ı&dllobilir- /jıoakg
25.2.1^6
dan ünce a l ı . ş ı yapılmış p e ş i n d ö v i z i erin p bu Tobli&in yayamı t a r i h i n d e a i t i - baren 2 ay i ç i n d e iado edilmoai hallndû Ktıynak Kullanımı Destekleme f'onu^na
k o s i n t i yapılmaz9
- Gümrük "İdareleri p o ç i n dövize i o t i n a d o n ihı^acat y a p ı l ı r k e n d ö v i s
alım b e l g e o i n i n arkasına güjnrük ç ı k ı ş beyannamesinin t a r i h v©
nuJLaraöi
lit
meblai'inı kaydederler*
- İhracat s a y ı l a n s a t ı ç ve t e s l i m l e r
kargılısında
peşin
dbvİE
getiı^il»
mesi mümlcüııdür. Bu d ö v i z l e r l e döviz t e v d i a t hesabı a ç ı l a b i l i r ve a ç ı l a n bu
döviz t e v d i a t hesaplarından k ı s ı m k ı s ı m a l ı ş y a p ı l a b i l i r .
- P e ş i n d ö v i z l e r i ç i n bankalar g a r a n t i v e r e b i l i r . "
Madde 2 - l/l
s a y ı l ı Bankamız Genelgesinin " GÖRÜKMEYiai IŞLHÛJİIffi
İLİŞKİN HÜKÜMLER " bölümünün^ ba:,ılığı hai'içj tümü aşağıdaki ş e k i l d e yeniden
düzenlenmiştir.
" a ^ L HÜKÜMLE
Madde» 1
'İNirkiye'de y e r l e ş i k k i ş i l e r i n , yıırl d ı ç m d a y e r l e ş i k k i ş i l e r l e h i n »
v e y a bunlar adına jvsri
içind® veya d ı ş ı n d a yapmış
o l d u k l a r ı tüm hİ2iD©tl«r
( c i i t e a l ı h l t l i k h i z m e ı l e r i d n h i l ) k a r ş ı l ı ğ ı aağlfiuiikları d ö v i z l e r 11« aış&rıdA
y e r l ^ i k k i ş l l t r ma r e hesabına j E p t ı k l a r ı gidarlorija k a r ş ı l ı ğ ı
yıffdA g ^ t l r i l m » 8 i | ^ t i r l l i B e y a n k i s i m l a r u i m^lısubunıın yapılması
dövisiftriû
esastır.
Bu d ö v i z l e r i n yuroa g e t i r i l m e s i n d e süre sözkonusu d e ğ i l d i r . Yurda
^ t i r l l e n dv/vizlerln a l ı ş işleminde^ a l ı ş i ş l e m i n i n y a p ı l d ı ğ ı tarıht^Kİ o a r l
k u r l a r lorgularar.
Bankalar, Türkiye'nin döviz g ö l i r ve gicteMnin t e s p i t i amacıyla yurda
g e t i r l l e m i y e n kısmın mahsup i ş l e n d n i n y a p t ı r ı l m a s ı n ı i l g i l i l e r d e n
isterler,
laahaup i ş l e m i j a p ı l s b i l a e s i i ç i n , döviz ödemaesijil ^ r o k t i r e n ^ d e r b e l g a l e r i mln i b r a z ı g e r e k l i d i r . iJu i ç l e n s ı r a s i ü d a j o a r i a l ı ş k u r l a r ı ı^gul anar ak
a l ı ^ v o satım b e l g e l e r i düzenloniro İ l g i l i l e r d e n k u r
rarKi
döviz
aıınmaz
Yurda g e t i r i l e n d ö v i z l e r bankalara s a t ı l a b i l i r veya bankalarda a g ı l a o ı ^
döviz t e v d i a t basaplarinuû';<utulabillr.
IXdvIz
t e v d i a t hesabına a l ı n a n d o i r i i t l a r
A X g i l i l e r i n o * e e r b e s t ç e k u l l a n ı l a b i l i r . Ancaıc, &s>fuijı.:dii x i c i l i )ıoai.x> ajuaçmaaı
ölaja» ü l k e l e r d e n bu h e s a p l a r k a n a l ı y l a geui. .tl^a a c v l ü l o r l e döviz
tevdiat
h e e a b ı a ç ı l a m a z . Eısmet L^deli d ö v i z l e r i n döviz çelci voya e f e k t i f
şakllnd©
g e w i i ' x l a e s l b a l i n d e j y e t k i l i müessesela^-e evatılij^LSi u^i^cündur.
M&ddei 2
a) Oörüruneyen İ ş l e a ı l e r l e i l g i l i oltu-ak d e v i z t a h u l e l y a p ı l a b i l e o o k
i ş l o a l e r I4aatl®ı.9^da a ç ı k l a n m ı ş t ı r ,
b) Döviz g e l i r i e l d e edânlerg Gcrrünaeyeıı İ ş l e n û e r e i l i ş k i n gideri®^
r i n i , ö n c e l i k l ® , y u r t d ı ş ı n d a y e r l e ş i k k i ş i l e ı - e y a p ı l a n h i z a e t l e r ya da bu
k i ş i l e r adına y a p ı l a n g i d e r l e r k a r ş ı l ı ğ ı n d a e l d ö e t t i k l e r i döviz g e l i r l e r i n ­
den iMhsup s u r e t i y l e odarler veya döviz t e v d i a t heaaplaruidan k a r ş ı l a r l a r «
o) Görünmeyen İşlemler© i l i ş k i n MÜmuPı a v a n s
ve transfer
^©ya k a t i
tabai®
i ş l e m l e r i borou gösteren f a t u n i ı p r o f o r î ^ ^ t u r » . v # g f t r « k l i
d i ğ e r b e l g f j l a r e i s t i n a d e n y a p ı l ı r . Ö z e l l i k l e b e l g e orûfimayaoağı b e l i r t i l e n
h a l l e r d e b e l g ® aranmaz, i ^ r i ş l i l e r d e özel b i r b e l g e aranacağı
b6İirtilal|
İ M bu b e l ^ e arandıktan sonra i ş l e a y a p ı l ı r .
d ) Yurt d ı ş m d a y e r l e ş i k k i ş i l e r i n , Türkiye«daki k i ş i l e r
lah-İM
y a p t ı k l a r ı h i z o e t l e r k a r ş ı l ı ğ ı n d a s a k l a d ı k l a r ı t r a n s f e r e d i l e b i l i r Türk
l i r & s ı h a s ı l a t l a r ı n d a n ^ bu k i ş i l e r i n Türkiye'deki her t ü r g i d e r l e r i n i n m&kaqp
y o l ı ; g ' l a ödemjösi B Ü ^ ü n
buI\^m^tadj^o
« ) Görüımeyöa İ ş l e m l e r i l ® i l g i l i t r ^ ı s f o r İ ş l e m l a r i M A ,
yürürlükteki kamıiar
ger©gino©'ödenmesi
b«.^Aİ«
g e r e k l i v a r g i g s o s y a l ©igortm rû ^ • a »
[email protected] y ü k ü m l ü l ü k l a r i n y e r i n © g e t i r i l d i ğ i n i ve T ü r k i y e ^ d e k i gxd«rl«crin
ts-mmîm
a d i l e o e k t u t a r d a n t e n z i l e d i l d i ğ i n i a r a s t i n a a k l a yükümlüdürler* Bvam för«ı
- Yapılan sözleşmelerde veya fatısralarda t r a n s f e r #dilsodk
tut«
net olarak b e l i r t i l m i ş e © t r a n s f e r işlemi net t u t a r üzerindan y a p ı l ı r .
ÂmA
net t u t a r b r ü t e i b l a ^ © d i l o r a k bulunacak b r ü t t ü t e r ü z e r i n d a n v e r g i v « b M * a r i
yükümlülüklerin ödendiği i l g i l i l e r o e t e v s i k s d i l i r veya ödenoDeği
kuûı^u^
i l g i l i l e r d e n y a z ı l ı boyan a l ı n ı r .
- Y a p ı l a n s ö z l e ş m e l e r d e v e y a f a t u r a l a r d a t r a n s f e r ©dileoak
tut«
b r ü t o l a r a k b e l i r t i l m i ş s e | - v e r g i v« b e n z e r i y ü k ü m l ü l ü k l e r b r ü t tutefd&n
ffiifül-
d ü k t e n s o n r a k a l a n t u t a r ı n t r a n s f e r i y a p ı l ı r . Anoak v e r g i ve b m z a r i yükümü-l ü k l e r i n b r ü t t u t a r ü z e r i M a n ö d e n d i ğ i t e v s i k €>dilij v e y a öd^n^^eği h ı » ı « ı m ^
i l g i l i l e r d e n y a p ı l ı beyan a l ı n ı r .
Madde 1 3
9 . 14addöie
b e l i r t i l e n gider kalemlerine göre f a r k l ı l ı k
göstermûkl©
b i r l i k t e k ı y a s en b e n z e r l i ğ i k a b u l e d i l e b i l e c e k tiLİepİ6:?i d e ğ e r i endir® ey© m
g e r e k t i ğ i n d e , b j genelgede Görünmeyen i ş l e m i e r l ö i l g i l i o l a r a k t » © b i t
•dilftn
l i m i t l e r ü z e r i n d e döviz i z n i vermeye Merkez Bankası y e ' t k i l i d i x .
B a n k a l a r c a k o n t e n j a n veya l i m i t t o s b x t i B-jU'ötiyle avans o l a r a k ymp ı l a o û k döviz t a h s i s i erinde^ ^ r ç e k k i ş i l e r - i k a ı n e t l e r i n i n , firma ve kurulıışl a r i s e k a m m i v e y a f i i l i i d a r e m e r k e z l e r i n i n b i â l u n d v ^ i l d e k i b i r banka
ş u b e s i n i i ş l e m merkezi o l a r ^ s e ç e r l e r . İ l g i l i l e r , b a n k a l a r a y a p t ı k l a r ı y a a ı l ı b a ş v u r u l a r d a b u hususu b e l i r t i r l e r *
Bankalarca^ avans o l a r a k y a p ı l a c a k döviz s a t ı ş i ş l e m l e r i a d e taahhüt^name a l m ı r . Aram
hesaplar m ı ,
i l g i l i fıkralarda t ^ l ı r t i l e n özelliklar di
d i k k a t e alınmak B u r e t i y İ 6 | 6 ay y a da b e l i r t i l e n s ü r e i ç i n a e veya İdar®
I k r k e z i m i a i l e Kambiyo M e r c i l e r i n c e v e r i l m e k s ü r e l e r i ç i n i © k a p a t m a y a n l a r a
yeniden avans d ö v i z i t&haisi yapılmaz va avunsm kapatılmadığı, banfc&laroa
bu B Ü T â l a r i n bitimijıi i z l o y e n 3 "işgum i ç ind© i l g i l i Kambiyo
MaroiiMB
bil­
dirilir.
Kaddeı 5
Merkez Barücaaınoa v o r i l a n döviz i s i n b e l g e l e r i aaaoıne- uyguB ©lAimk
kullanılır*
Döviz i z i n b e l c e l e r i ü ç "ay i ç i n g e ç e r l i olup, bu eüra b e l ^ u a
kfiyıtlı
t u t a r m kullanilm£iyan kısmı üzerindan % 0 1 oramnda lürk l i r a s ı l a a s i l
»ülaûk
B u r e t i y l a Merkez Bankasınoa u z a t ı l a b i l i r . Döviz üzerindoa düa^en-lanan İ K İ n b ö l . g e l a r ind© k a y ı t l ı döviz t u t a r ı , uzatma i ş l a m i n i n y a p ı l u i ğ ı t a r i h t e k i o * r i a a t ı ç
k i f f l a r ı q y ^ a n a r a k Türk l i r a s ı n a ç e v r i l i r ve x a h s i l a t bu tutar üzeriadftn h e s a p
e d i l i r . T a h s i l ©dilen Türk l i r a l a r ı Merkez hankasmoa g e l i r k a y d e d i l i r .
Maddeî 6
Oenel va Katma B ü t ç e l i İ d a r e l e r i n Ûörünmeyen İ ş l e m l a r l e i l g i l i
talep­
l e r i , Marköz B&nkası veya bonkaloroa, i l g i l i f ı k r a l a r d a b e l i r t i l e n e s a s l a r a
göro8 t r a n s f e r
edilir.
Maddeı 7
K e n d i l e r i n e e f e k t i f d ö v i z v e r i l e n k i ş i l e r , bu e f e k t i f l e r i 3 ay i ç ^
r i s i n d e kullanmadıkları takdirde iade e t m ^ zorundadırlar. Bankalar döviz
satım b e l i l e r i n e bu hususu k a y d e d e r l e r . Ifcviz üzerimden y a p ı l a n h a v a l e l e r
i l a ç e k l e r de a y n ı hükme t a b i d i r .
Maddeî 8
J İ - 2 0 . 0 0 0 . - ' a kadar o l a n - v e i l g i l i maddelerde bankalar oa ırana faxe d i l e c e ğ i b e l i r t i l e n d ö v i z t a h s i s t a l e p l e r i , kontenjan ve l i m i t
teshilini
g e r e k t i r m e y e n i ş l e m l e r d e n o l m a s ı ve i l g i l i l e r i n t r a n s f e r i ş l e m i n i y e t k i l i
m ü e s s e s e l e r d e y a p t ı r t a c a ğ ı n ı beyan e t m e s i k a y d ı y l a , I-kirkez Baiikasinoa dövia
i z n i n e b a l l a n a b i l i r . Bu d ö v i z i z i n l e r i n e i s t i n a d e n ancûlc y e t k i l i D i ü e s s e s e l a r
t r a n s f e r i ş l e m i n i y a p a r l a r . A y r ı c a , Markez Bankasınoa düzenlenmesi gerekan
ve t u t a r ı ^ 2 0 . 0 0 0 . - » ı aşmayan d ö v i z i z i n l e r i n e i s t i n a d a n y e t k i l i müessâselûr
transfor
yapobilirler.
Döviz TABSISLERllfı:: İLİŞKİN
HÜ1CÜÎ.İL01
Görünmeyen İ ş l e m l e r e i l i ı j k i n «alarek y a p ı l a b i l e c e k d ö v i z
aşağıda
talifilalari
gösterilmiştir.
A- TİCJLUET m EHIÜSTRİ
A-1 Tamir ve Montaj
Türkiye'de y e r l e ş i k k i ş i l e r i n d ı ş a r ı d a y e r l e ş i k
kişilerden
T ü r k i y e ' d e k i i ş l e r i y l e i l g i l i o l a r a k s a ğ l a d ı k l a r ı t a m i r , » o n t a j hiLmetlaKİ ü e » - 4
f ı k r a s ı n a girmeyen developman^ reprodüksiyong e e a l a n d i r m e g i b i b i a m e t l e r k a r ­
ş ı l ı ğ ı n d a ödeyecekleri ü c r e t l e r i ç i n bankalaroa t r a n s f e r
yapılır.
Bu konuda i l g i l i l e r o e , hizmet s ö z l e ş m e s i veya f a t u r a ,
transferi
iste­
n i l e n ü o r e t i n hesap ş e k l i n i g ö s t e r i r b i r yazı i l e b a ş v u r u l u r .
Yukarıda b e l i r t i l e n a m a ç l a r l a y u r t d ı ş ı n a g e ç i c i o l a r a k g ö n d a r i l e o e k
m a l l a r a i l i ş k i n d ö v i z t r a n s f e r l e r i b a n k a l a r o a yapılmadan onoe BakeıU^ığın g a ç i o i
ihraç izni aranır»
A-2 İ ş l e m e Tabi Tutma, Tamamlama, Sözleşmeye B a ğ l ı Fason İ ş l e r
v e Benzer N i t e l i k l i Diğer İ ş l e m l e r
Boya, a p r e , emprime, temizleme, faaon i ş ç i l i k v e b e n z e r i ifioir
i ç i n i ^ ç i c i o l a r a k i h r a ç e d i l e n m a l l a r ı n bu n e d e n l e doğacak g i d a r l a r i ,
b ö l g e l e r i n iui-azı h a l i n d e b a n k a l a r o a t r a n s f e r
görsid.!
edilir.
B a k a n l ı ğ ı n g e ç i o i i h r a ç i z n i n e g ö r e , y u r t d ı ş ı n a g ö n d e r i l e n BiiudönJ3<tc*
vo ç e ş i t l i m a d d e l e r i n i ş l e m e v® İ ş ç i l i k ü c r e t l e r i , g e ç i c i i h r a ç i z n i n d e br,^Öralün ş a r t l a r
dikkate alınarak transfer
edilir.
Teknik Tardım
Türkiye'de y e r l e ş i k k i ş i l e r i n
sarıda yerleşik kişilerden
Türkiye'deki i ş l e r i i l e i l g i l i olarak s a ğ l a d ı k l a r ı etüd, öğretim,
uzM&nlık,
hakemlik, p r o j e , r e v i z y o n , e k a p e r t i s , t a h l i l ve b e n z e r i h i z m e t l e r k a r ş ı l ı ğ ı n d a
ö d e m e l e r i gereken ü c r e t l e r , baı^kalaroa A-1 f ı k r a s ı e s a s l a r ı çerçevesind®
transfer
edilir,
A-4 Taahhüt i ş l e r i
Açılan ulualararaaı i h a l e l e r d e n sonra, uzmanlaşmış yabancı
firmalarca g a n o l l i k l e s a b i t f i y a t l a r l a i n ş a a s ı veya bakımı yapılacak o l a n
b i n a , y o l , köprü, liman v e d i ğ e r l e r i n e a i t s ö z l e ^ e l e r g e r e ğ i n c e ödenmesi
g e r e k l i t u t a r l a r A-1 f ı k r a s ı e s a s l a r ı n a göre Merkez Bankasınca döviz i z n i n e
bağlanır.
Yabanoı ü l k e l e r d ^ i i h a l e l e r e k a t ı l a c a k Türk g i r i f l r a o i l e r i a l a
bâJLirlık g i d e r l e r i ( i h a l e şartname b e d e l l e r i ve b e n z e r i g i d a r l a r dahil) i ç i n ,
Türk g i r i ş i m c i l e r i n i ş k a p a s i t e l e r i d i k k a t e a l ı n a r a k , Merkez Bankasınca
olar&k d ö v i a t a h s i s
vmm
edilebilir.
1 - 5 T e l i f H a k l a r ı , F i k r i ve S ı n a i Mülkiyet i l e Yönetim AnlaşmaİAT).
a) T e l i f Hakları
B i l i m s e l ve s a n a t s a l e s e r l e r i n t e l i f h a k l a r ı n a i l i ş k i n 6 d * © e l » i l ş g a z e t e , d e r g i ve d i ğ e r y a y ı n a r a ç l a r ı n d a yayımlanan f o t o ğ r a f , maigili
Ye b c ^ z e r l e r i a i a g Türkiye^de yayımlanıp Türk v a t a n d a ş l a r ı n ı n b i l g i s i j j B tuffiulduğumjü t e v s i k e d i l m e s i kaydıyla^ tahakkuk eden ü c r e t l e r i Merkas Bankaaınöa
dövi» İznine b a ğ l a n ı r .
i - y r ı o a , T ü r k i y e ' y e g ö n d e r i l e n y a y ı n m a m u l l e r i n i n malzeme, i ş ç i l i k
v e b e n z e r i i ş lease ve ü r e t i m g i d e r l e r i i ç i n de döviz t a h s i s
edilir.
T ü r k i y e ' y e i t h a l e d i l e n s e s t a ş ı y ı c ı l a r ı n ı n ( s e e kaydedilmiş h»T
t ü r l ü plak, s e s k a s e t i v e b e n z e r l e r i ) royalty b e d e l l e r i , h e r a s e r i ç i n K ü l t ü r
V© Turizm B a k a n l ı ğ ı n c a v e r i l n ü ş i ş l e t m e b e l c e s i n i n i b r a z ı k a y d ı y l a , dövi2
icnint
bağlanabilir.
Bu f ı k r a d a b e l i r t i l e n k o n u l a r i ç i n , i l g i l i l e r c e i b r a z
1 e ş m e l e r e i s t i x m d e n , ^ lO.CXX).-»a k a d a r avans d ö v i z i t a h s i s
fcdilecek
sjü.v-
edilebilir.
b) F i k r i v e S ı n a i LfiLU'dyet
l i s a n s , Patent, I-Inow how ve b e n z e r i gayri
rrj^rtd-i h a k l a r ı n ,
T ü r k i y e ' y e i t h a l i ve yürürlüğe konulıoası B a l - c ^ l ı ^ n i z n i n e t a b i d i r .
c ) Yöne.tira Anlaı^mları
Tönetim
tabidir.
anlc çrualar: nın yürürlüğe konulu^sı Bakanlığın i z n i n e
(b) f ı k r a s ı n d a b e l i r t i l e n harüünn kullajııl:r.aaı karşılılp-ndft
/ e ( c ) f ı k r a s ı n d a k i yönetim a n l a t m a l a r ı gerekince ödenecek ü c r e t l e r ,
lierkez
Bankasınca b e l i r l e n e c e k usul ve e s a s l a r a göre, bankalarca tranefar © d i l i r ,
A-6 Maaş v e Ü c r e t l e r
a) Türkiye'de h ı z n e t e alır.an yabancı uzaan personel vc i ş ç i l t r
ile,.
b ) Yabaneı ü l k e l e r d e n g e t i r t i l e c e k a r t i s t ve g ö s t e r i gruj:larııı-
- Üluplararaaı ş ö h r e t i o l u p , b i r d e v l e t ve^-a mokaa hnca^'eoındö
e ğ i t s e l v e s a n a t s a l n i t e l i k t e k i e s e r l e r i i c r a ve toDüil eden v i r ı u o z l o r ,
ti­
y a t r o b a l e t o p l u l u k l a r ı .ve o r k e s t r a l a r a ( n i t e l i k l e r i i l g i l i Bakanlık veya
kuruluşlardan a l ı n a c a k b e l c e l e r d e n t e s b i t e d i l e n ) ,
- Turizm m ü e s s e s e s i b e l g e s i n e s a h i p bulunan turiuxik o t e l l e r
ile
eğlanoe y e r l e r i tarafından kondi i ş y e r l e r i n d e ç a l ı ş t ı r ı l m a k üzere d i s w i d a n
^ e t i r t i l e o e k o r k e s t r a l a r ı s e s s a n a t k a r l a r ı ve benzeri a r t i s t l e r e ,
Ödenecek gündelik ve ü c r e t l e r i ç i n , A-1 f ı j a ^ o ı e s a s l a r ı n a gore bankalaroa döviz t r a n s f e r
edilir.
A-7 Giderlere Kaçılma Payı
Yûbanoı firma ve kurulukların Türkiye'dcaci şube ve yan kuralur}l^..rı.uın i'uın d ı ş ı n d a k i ona k u r m l a r ı n a j Türkiye'deki ana kurumların, y a "ba.".Di üUıeİsrdeki şube ve yan k u r u l u ş l a r ı n a (A-3 vo A-5 f ı k r a l a r ı n d a b e l i r ­
t i l e n l e r d ı ç ı n d a k i g i d e r l e r ) g e n e l g i d e r l e r i n e k a t ı l i ı a p^yı adı a l t ı n d a
cdfı2.od^:> bulunmaları B a k a n l ı ^ n i z n i n e t a b i d i r .
Bu ş â k ı l d e alınacak i z i n l e r ç e r ç e v e s i n d e k i t r a n s f e r l e r , Bankalaı^ca
y£.p: İ ı r .
İJ- DIŞ TİCARET
B»l Komisyonculuk ve Mümessillik Hizmetleri
a) Komisyonculuk v@ Simsariye o i d o r l e r i
2>ış t i c a r e t l e i l g i l i olarak yurt dışmdan s a v a n a n komiayonouluk ve s i m s a r i y e h i z m e t l e r i k a r ş ı l ı ğ ı n d a yapılacak ödemeler ve d ı ş p i ­
y a s a l a r hakkında b i l g i tcplanak amacıyla yurt d ı ş ı n d a k i firma ve k u r u l u ş l a r a
ÖdaneKDûk haberleşme vs dokümantasyon g i d e r l e r i i l o uluülararaoı n a k l i y a t v©
t r a n s i t n a k l i y a t l a i l g i l i o l a r a k d ı ş a r ı d a n sağlanacak a r a c ı l ı k h i z m e t l e r i
k a r ş ı l ı ğ ı n d a yapılacak ödemeler, borcu g ö s t e r e n b e l g e l e r i n i b r a z ı k a y d ı y l a ,
bajıkalaroa mahsup yapılmadığı v e y a döviz hesş-plarından karşılanmadığı t a k d l y d© t r a n s f e r edilmek s u r e t i y l e l o r a © d i İ i r .
b ) l*raMit İşleımlerdön v© İktarroalı a t ı ş l a r d a n
togw
Ks^mı^lm.
Yurt d ı ş ı n d a y e r l e ş i k o l a n l a r o a , t r a n s i t İ s l a m l a r d a n ¥ •
a k t a r m a l ı » a t ı ş l a r d a n t i c a r i t©amullar© uygun olarak eağlanMi v© F - 1 . f ı J c r a a ı
k a ı ^ u a n a girmeyen kazançlar g e r a k l i b e l g e l e r i n i b r a z ı halİBd© bahkalaroA
trmefar
©dilebilir..
o ) B©alı^ Komiayon v e Masrafları
sw^Abir-
Bankaları y a p t ı k l a r ı i ş l e m l e r nedaniyl® d ı ^ ı d a k l
l a r i B © öd©ffi©l©ri gerakan komisyon, masraf, damga vergİBİ ¥© b ö i z e r i
^mı^mılık
gidarlarljü
h l z ı ı e t l a r i y l © Ü g i l i d ö v i t g e l i r l e r i n d a n mahsup ©tmak v^ya
tranBfar ©tmak e n r a t i y l ®
û,OYİz
ödByşbilirlai.«
d) Temsil iiaai'aflari
i ) Bakanlıkça v e r i l e r i i z i n l e r
çarç0vesind©|
-» B a n k a c ı l ı k f a a l i y e t i n d e buluaanlarca yurt d ı ş ı a d *
lan büro9 t e m B İ l o l l i k g a c e n t e l i k v© b e n z e r l e r i i ç i n y a p ı l a c a k g i d ^ r l a r l
kyrvr»
ilt,
- Diğer k u r u l u ş l a r ı n aynı mahiyetteki g i d a r l e r i ^
K a t i o l a r a k bankalarca t r a n s f e r
edilir.
Yukarıda aözü ©dilen Btuıka v e Kuruluşlarj yurt dışında yapil&n gidttrl a r l ® i l g i l i f a a l i y e t r a j K i r l a r ı n ı nüteıakip y3j.ın
llijxt
a y ı s o n o m kEdmr Bakma*
l ı ğ a i b r a z ©tmak z o r u M a d ı r l a r «
ii)
İ h r a c a t ç ı l a r , u l u s l a r a r a s ı naki i y i c i l ar, (A) grubu ©ey»^
h a t a o e n t a l a r ı v@ t r a n s i t t i o o r e t i yapan fiı-mu ye kiffuluslar i l t
ş i r k e t l e r i n © i d ı ş t i o a r e t sermaye ş i r k e t l e r i d a h i l ) ^ f a a l i y e t
pamrİAM
konularımn
t e s b i t i k a y d ı y l a , h e r t ü r l ü pazarlama g i d e r l e r i i ç i n , b i r cttiookl takvla y ı l ı
i t i b a r i y i © g e t i r d ü c l e r i d ö v i z alım b e l g e l e r i n d e k a y ı t l ı net d ö v i ı g © l i r l â P İ -
nin
(K)B ihracat b e d e l l e r i n d e n ödenen nrnsraf ve komlsyoraar
durulmak
t l y l © bulunacak döviz t u t a r ı n ı n ) ^ ^ ' a i oranında y ı l l ı J c paz&rlama
BU»-
dövici
k o n t e n j a n ı t e s p i t e d i l i r v© bu kontenjana i s t i n a d e n döviz a l ı n "fc^lg^aini.
düzenleyen bajıkalarca . e f ü k t i f d ö v i z v e r i l i r veya y u r t d ı ş m d a b e l i r t i l e n
adrese transföLT y a p ı l ı r .
i l i ) Bakanlık tarafından u l u s l a r a r a s ı f u B X v e aargilerft
k a t ı l m a l a r ı n a i z i n y e r i l e n kamu ve ü z o l sektör firîaa ve k u r u l u ş l a r ı il© mml e k k u r u l u ş l a r ı n ı n fuar v e s e r g i l e r © k a t ı l m a l a r ı n a i l i ş k i n g i d e r l a r i g
Türkiye Tioaret
Sanayi Deniz Tioaret Odaları v© T i o a r e t Borsaları Birli^ia©
düzenlenen Türk ihraç ü r ü n l e r i s e r g i l e r i i l e Türk h a f t a l a r ı n a k a t ı l m a l a r ı .
bu B i r l i k ç e uygun görülen firma ve k u n d u ş l a r m aynı amaçlı g i d e r l e r i
için
Merkez Bankacınca k a t i veya avans olarak döviz t a h s i s e d i l i r . Avans h e s a p ­
l a r ı n ı n kapatılmasında j İ . 5 - 0 0 0 . - ' l ı k kısım i ç i n gider b e l g e s i aranmam*
B-2 Nihai l^al Piyasasındaki İ ş l e m l e r e İ l i ş k i n Parklar, Marjlar ,
V© D e p o z i t o l a r
T i o a r i t e a m ü l l e r e uygun olmak k a y d ı y l a , n i h a i mal piyaaalftrmdaki işlemler© ( a l i v r e s a t ı ş l a r dahil) i l i ş k i n olan farklar, psylar ¥ •
d e p o z i t o l a r i l e i l g i l i ödomeler lierkez Bankasınca i n o o l e n e r d f
sonuçlandırılır*
B-3 I^kümantaayon G i d e r l e r i
Döviz i^şlemleri yajısaya y e t k i l i banka ve n ü e s s e s e l e r i n y\jrt
dışından kendi nam v© h e s a p l a r ı r a B a ğ l a y a c a k l a r ı her ç e ş i t b i l g i v® döıcüıaAiı
g i d e r l e r i i ç i n g e r e k l i döviz f a t u r a l a r a da^^^anılarak bar>kalaroa t r a n s f e r #diltr<
B-4 Antrepoj Depolaaa, Gamrükttn Çekme v e Benzeri Ödemeler
Dış t i o a r e t f a a l i y e t l e r i i l o u ^ a . ^ a n l a r i n , kendi nan v# hâgajr"
l a r ı n a y a p t ı k l a r ı i ş l e m l e r d o l a y ı s ı y l a , d ı ş ü l k o i e r d e ödemeleri gereken günrükten çekme, ardiye^ depolaîLLa, ar.trapOj beLkım, yükleme^ n a k i l , muhafam,
fıiaragasyon, rafa (maniplasyon), s a t ı ş ve benzeri gideı^ler, v e z i n
(tartı)
veya k a l i t e farkı i l e e k s p e r t i z ve tahkim ü c r e t l e r i l^hariçteki gözetme
ş i r k e t l e r i ü o r e t l a r i d a h i l ) j aerbest boigw ya da gümrüksüz antrepolara mal
e e v k i ve buralardan mal i h r a c ı s a n
gerelrtirdiği
ââpo
ve
gidorleri
i ç i n b££ikalarca^ mahsup veya döviz hesaplarından ödeme yapılmadığı [email protected]
bu g i d e r l e r i goeiâren b e l g e l e r e dayanılarak döviz t r a n s f e r ©diliro
B-5 Transit Oiderler
Transit n a k l i y a t l a i l g i l i h e r t ü r l ü ödemeler, b e l g e l e r i © t e v ­
s i k e d i l m e s i ka^^cuyJa bankalarca mahsup veya t r a n s f e r e d i l i r .
B-6 Oumrük Vergi «e Resiınlerı i l e Benzeri Ü c r e t l e r
I h ş t i c a r e t - f a a l i y e t l e r i iı© LM^aşaalarıa k ^ d i mm ¥ « h ^ a a ^
l&rına y a p t ı k l a r ı içlemiar u o l a y ı s ı y l a d ı ş ü l k e l e r d e ö d e m e l e r i göreken £ÜKrCU(
v s r g i Ya ri3fiiffil©ri
il© banzeri ü c r e t l e r ı ç m , bankalai'&a, gıaiiaup VOY^. d ö v i ı
hesaplarmdan ödeme yapılmadjığı takdirde, b e l g e l e r e dayanxlarstk döTİ£ traxiafftr
ediUr.
C - TAŞDAACILIK (Kiralama, Navlun*, i l i ş k i n Liman U a a r a f l a r ı ,
Balıkçı
Gemileriyle İ l g i l i ödamelar v . s . )
C-1 Beniz T a ş ı m a c ı l ı ğ ı
aO İJavlun
Dış T i c a r e t t e m a l l a r ı n yabancı bayraklı g r i l e r l e
taşıtıl-
laafli durumunda, döviz t a b a i e i mutat b a l l a r d e (bu busus bankalarca t e s b i t
edi­
l i r ) , navlun va navluna i l i ş k i n c i d a r l a r , mahsup yapılmadığı veya dövig h û s a p larından t r a n s f e r ©dilioedi^i takdirde, navlun odenaesuıi g e r e k t i r e n b e l ^ e l a r t
iBtic*aden banicalaroa t r a n s f e r e d i l i r .
'
Tabancı bayraklı g^milarin Tu^^k 'lioa^et Kanunu gereğince Türk liman­
l a r ı n d a k i bekleme müddetinden doğan ve navlun kapsamına alınmayan yüklemft ve
boşaltma eürastarya ü c r e t l e r i i l e bu gemilerin d c l u konteynar 1 e r i n i n
limn-
l a r ı m ı z d a k i 10 ganü aşan beki e c e l ar İnden d^ğan ve aklaşma g e r e ğ i ödanmesi
garakon konteyner sürastarya ücretiaı^i de bu fık:ı-a i ç i r ^ e degiârlendlriltr»
b ) Turk L i r a s ı Rasilax
Yabancı gemi kmi^any^iarının T ü r k i y e ' d ^ i şub®, lairo,
a c a n t a ve t a m s i l o i l i k i e r i
tarafından,
- C - l / a f ı k r a s ı n a göre döviz t r a n s f e r i mümkün bulunan h a l l e r d e ,
navlun b e d e l i olarak t a h s i l e d i l e n Türk l i r a s ı h a s ı l a t ^
- Yabancı b a y r a k l ı g e m i l e r l e yapılan taşııaalarda, y o l o u b i l e t
ve g a y r i t i c a r i m a h i y e t t e k i e ş y a l a r ı n taşıom b e d e l l e r i o l a r a k t a h a i l
Türk l i r a e ı
badeli
ddilas
hasılatı
b a i ^ a l a r a a transfer edilir«
C-2 î ç Sularda Yapılan Taşımacılık (Kiralama d a h i l )
İç s u l a r ve n e h i r l e r d a k i t a ş ı m a o ı l ı k i ç i n , Kabotaj Kanmm
hükümler i n e t a b i olmak k a y d ı y l a C-1 f ı k r a s ı hükümleri u y g u l a n ı r a
C-3 Karayolu T a ş ı m a c ı l ı ğ ı (Yolcu T a ç i m o ı l ı ğ ı v# Kiralama d a h i l }
a) Kavlun
- Deciiryoli:jyla yük t af imao ı l ı ğ ı n d a g t a ş ı m a ü o r e t l a r i
İle
l l ^ l i t r a n s f e r l e r "bankalarcm s o n v ^ l a n d ı r ı l ı r «
- B ı ş t i o a r e t t e yabansı p l a k a l ı kara mOcil a r a ç l a r ı n u i | k a y r t l ı
o l i u S u ü l k e d e n y a da üçüncü ü l k e d e n Türkiye'ye veya TXirkiye'den k a y a t l ı o l d u ğ u
ülkeye y a da üçünoü ülkeye yapacakları taşımalara i l i ş k i n taşıma ü c r e t l e r i
i ç i n döviz t r a n s f e r l e r i g Türkiye i l e t a ş ı t ı n k a y a t l ı olduğu ü l k e arasında b u
konula mütekabiliyet e s a s ı n a d a y a l ı karayolu t a ş ı m a a n l a ş m a s ı n ı n mevcut olması
v e y a ö z e l taşıma i z n i a l ı n m ı ş olması h a l i n d e , taşımanın yabancı
taşıtlarla
y a p ı l d ı ğ ı n ı n t e s b i t i k a y d ı y l a ve döviz t a h s i s i mutat h a l l e r d e , bankalaroa
inoelenarek
ıonuçlandırılır,
b ) Türk L i r a s ı H a s ı l a t
llınnıiş İzinler
ve mütekabiliyet anlaşmaları ç e r ç e v e s i n d e ,
yabancı kara n a l d i y a t f i r m a l a r ı n ı n Türkiye'deki şube,büro, acenta v# temslloillkleri
tarafındanj
-
Eşya n a k l i y a t ı d o l a y ı s ı y l a t a h a i l e d i l e n Türk l i r a l a r ı ,
- Türkiye'de ve d ı ş a r ı d a y e r l e ş i k k i ş i l e r e yabancı kara
n a k i l a r a ç l a r ı i ç i n s a t ı l a n b i l e t İvadellari olarak t a h s i l e d i l e n Türk l i r a l a r ı ,
- Türk kara n a k l i y a t firmaları i l e yabancı n a k l i y a t
fir­
maları arasında muntazam ve k a r ş ı l ı k l ı olarak düzenlonon (otomobilj sLinibüa
ve k a p t ı k a ç t ı l a r d a h i l ) s e f e r l e r d o l a y ı s ı y l a s a t ı l a n b i l e t b e d e l l e r i olarak
t a h s i l e d i l e n Türk l i r a l a r ı ,
Bankalaroa t r e n a f e r
edilir.
C-4 Hava T a ş ı m a c ı l ı ğ ı (Yolcu T a ş ı m a c ı l ı ğ ı ve Kiralama d a h i l )
a) ilavlun
Dış t i c a r e t t e taşımanın y a b a n c ı u f a k l a r l a yapılması h a l i n d e ,
d ö v i z t a h s i s i mutat h a l l e r d e (bu husus bankalaroa t e s b i t e d i l i r ) | taşıma b e d e l ­
l e r i i ç i n g e r e k l i d ö v i z , mahsup veya döviz hesaplarından t r a n s f e r edilmediği
t a k t i r d e , n a v l u n ödenmesini g e r e k t i r e n b e l g e l e r e i s t i n a d e n b a n k a l a r o a
transfer
#dilir.
b) Türk L i r a s ı , H a s ı l a t
Yabancı hava n a k l i y a t k u a p a n y a l a r m ı n T ü r k i y e ' d e k i ş u b e ,
•bürog ftoenU ¥# t e m f l i l o i l l k l a r i
tarafındanı
- T«cısll e t t i k l e r i kunpanyalaruı t a ş ı t l a r ı y l a , B s r l m b e d t l i b o f & l t -
m
llımaindE
(Türkiye'de » C o l l e c t ) veya yüklaoe limanmda (Türkiya'dâ -
Prepaid) öd«amek B u r e t i y l e y a p ı l a n
llraaı
yük
.nakliyatı nedeniyle
&kğXmm Türk
haail&t,
» O&çerli paaaport tanıyan Türkiye'deki k i ş i l e r e d ı ş p a r k u r l a r
İçin
i
d
liraai
bAsıl&t,
i
Ç|
gidlş^dönüş
ve bagaj b i l e t i e a t i ş m d ^ aağlâjma Türk
yolou
» l a b M J O ı konfloloeluk v a laisyonlarca veya döviz bozdurmak B u r « t l y l «
ftatm
alman
ı«rkuru
»ağlanan Türk Itrftaı
belli
Toys
belli
olmayan
dış
parkur
bileti
aatifmdm
haailat,
- lurt d ı ş ı n d a
b u l m m
öğrenci,
i ş ç i , memur, aıüstakil i ç » a M b i j ym-t
d i ş i n d A B u k i ^ T.Co v a t a n d a ş l a r ı n ı n Türkiye'ye g « l i ç
b H o t b e d e l l e r i n d e n »ağlanan Türk l i r e a i
v©
gidişleri için
s&tılfis
hasılat,
^ Türkiye'de mukim t ü z e l k i ş i l e r c e , i ş l e r i i l e İ l g i l i olarak yurt
dı^ındB^:i k i ç i l e r i n g e l i ş v e g i d i ş l e r i i ç i n t a l e b o d i l e n y o l c u v £ b a ^ j b l l * t
b e d e l l e r i n d e n mfelanan Türk l i r a s ı
hasılat,
Merkez ^ n k a s ı n o a döviz i z n i n e b a ğ l a n ı r .
U l u s l a r a r a s ı d e n i z a ş ı r ı aoale uçak ıx>eta e e r v i s l e r i n l n hiwRBtlEuUxi
yararlanan IHirk a o e l e posta s o r v i s l a r i n i n sa^'ladıkları Türk l i r a g ı
h^sıUtt^»
.riibrjaoı cixkatt oianecek kısım bu f ı k r a ç e r ç e v e s i n d e d e ğ e r l e n d i r i l i r ,
C-5 T a n ı t l a r ı n
Giderleri
a) Türk Bayraklı Deniz T a ş ı t l a r ı n ı n Limım Masrafları' ( l ^ t ,
^zakp Bakım^ Sefer ^maaındaki Tamirler, A o i l T w d r l t i l
üi
Pere önel v e Benzeri Gideri e r i )
Yabanoı
Bulara
s e f e r yapan Türk bayreklı d e n i ı &akil » r a ^
l û T i ı u n yurt d^fmda yapacaklurı liman, yol^ p e r s o n e l
ve
mafiiyİB i l g i l i g i d e r l e r d a h i l ) i l g i l i h e r t ü r l ü g i d e r l e r i
gmiylt
{mim
(iCl&aiflkMyoû,
r e k l a a i f i k û a y o a , konversiyon v e a g ı r tamir v e bakım g i d o r l e r i C-€/a
Bmda d e ğ e r l e n d i r i l i r O,
armabörleroe nmim
alm-
fıkr^
hûaılatındMi oaheup y E p ı l m d x | ı
[email protected] d ö v i z hesaplarından ödenmediği t a k t i r d e , bankalarca k a t i
o I i T i k döTİ^ s a t ı ş ı ympıİMik eıtf-etiyle ödenebilir^
mm
TürK deniz n a k l i y a t firmalara, t a r a f ı n d a n , yukarıda b e l i r t i l e n g i d e r »
[email protected] i ç i n avBûş d ö v i z i t a l e b e d i l a e e i b a l i n d e , gemi b a ş ü i a ,
(dahil) ^ o s
(dahil) ı^oe
- ^ . 0 0 0 (dabil) ^ o s
-»İtK).000 (duh.il) groe
- 2 0 0 . 0 0 0 ( d a h i l ) groe
- gron tondan yıJcarı
5.000
5,001
10.001
50.001
100.001
200.001
-
10.(XX)
tona
tona
tona
tona
ton^
kadar
100.000.-
kadar
kadar
küdar
kadaı-
200.000»300.000.-
/.5OO.OOO.»
/.6(X).0a).|5.700.(K>0.--
olmak ü z e r e f i r m a l a r ı n sahip o l d u k l a r ı toplam gemi s a y ı s ı n a göre bankalaroa
kontenjan t e s h i x e d i l i r . Bu kontenjandan avans olarak k u l l e n d i r i l a o m k - d ö v i z ­
l e r i e i l g i l i h e s a p l a r ı n en az ^ 6 0 * ı n ı n bu f ı k r a kapsamına g i r e n m a s r a f l a r i s
i l g i l i s a r f b e l g e l e r i n i n i b r a z ı s u r e t i y l e avans t a r i h i n d e n i t i b a r e n a l t ı §^
i ç i n d e kapatılması h a l i n d e , k a p a t ı l a n miktar kadar ve v e r i l e n l i m i t i aşmamak
ü z e r e yeniden döviz s a t ı ş ı y a p ı l a b i l i r .
Arıoakg 3ilveyş Kanalından geç m os i gereken Türk bayraklı g e m i l e r i n k j m l
g e ç i ş g i . d e r l e r i n i ve bu ş o f ö r l e r i n d e uğrayacakları limanlardaki g i d e r l e r i n i
guotöi'ir profo^rma fatura veya miktar g ö s t e r e n benzer:" b ö l g e l e r i n i D r a z ı h a l i n d e
k o n t u n d a n d ı ş ı n d a avans o l a r a k d ö v i z s a t ı ş ı y a p ı l ı r ve uvans h e s a p l a r ı k a t i
s a r f b ö l g e l e r i n e ietinaûLen 6 a y l ı k süre i ç e r i s i n d e k a p a t ı l ı r .
b) İ ç Sularda T a ş ı m a c ı l ı k Yapan Türk Bayraklı T a ş ı t l a r ı n
lAmn
Masrafları ( Y a k ı t , Erzak, Bakm, Sefer Earmaında T a a i r l ş r
ve A c i l Tamirleri i l e Personel ve Benzeri G i d e r l e r i )
Yabanoı i ç sularda t a ş ı m a c ı l ı k yapan 'I'ürk bayraldı t a s i x i a r i n l i m a n
masraflar 1 i ç i n C-5/a f ı k r a s ı hükümleri uygulanır.
c) Kara T a ş ı t l a r ı Yol G i d e r l e r i (Yakıt, Küçük Tamirler,
üaraj G i d e r l e r i i l e Sürücü ve Yol P e r s o n e l i n i n
î4asrafİQrı g i b i )
"Yurt D ı ş ı n a , K a r a y o l u y l a U l u s l a r a r a s ı Yolcu ve Eşya Tasxs a l a r ı Hakkında Yönetn^lik" hükümlori gereğince Ulaştırma -Bakanlığınca v e r i ­
l e n Taşıma Yetki B e l g e s i s a h i b i fermalara, yurt d ı ş ı n a s e f e r yapacak Türk
p l a k a l ı kara n a K i l v a s ı t a l a r ı n ı n ( y e t k i b e l g e l e r i n d e k a y ı t l ı araçlaı- i l e
k i r a l a n a n a r a ç l a r ) y o l g i d e r l e r i (Yakıt, küçük t a m i r l e r , g a r a j g i d e r l e r i
i l e sürücü ve y o l p e r s o n e l i n i n m a s r a f l a r ı ve b e n z e r i g i d e r l e r ) i ç i n , mahsup
y a p ı l m a d ı ğ ı veya döviz h e s a p l a r ı n d a n karşılanmadığı t a k d i r d e , bankalaroa
k a t i ya da avans olarak döviz s a t ı l ı r . Şase d e ğ i ş i k l i ğ i i ç i n y a p ı l a n g i d a x l s r ,
avans hosç^armın kapatılmasında dikkat© alınmaz.
Ağır bakım v e tamir g i d e r l e r i ,
Önemli yenileme m a s r a f l a r ı C - 6 / b
f ı k r a s ı kapsamında d e ğ e r l e n d i r i l i r ,
Nakliye f i r m a l a r ı t a r a f ı n d a n y u k a r ı d a b e l i r t i l on g i d a r l e r İ ç i n a^vana
dövizi
t a l e p ©dilmesi b a l i n d e ^ yetki belgelerinde k a y ı t l ı araçlarla k i r a l a ^ ,
d ı k l a r ı a r a ç l a r ı n t o p l a m s a y ı s ı n a g ö r e ( y e t k i b e l i s i ve s ö z l e ş m e l e r i n i b r a z ı
k a y d ı y l a ) , a r a ç başına ^,2,y5o.^
olmak üzere bankalarcaj b i r milyon dolardan
f a z l a olmamak ü z e r e , kontenjan t e s b i t e d i l i r . Bu kontenjanlardan a v a n s olarak
k u l l a n d ı r ı l a c a k d ö v i z l e r l e i l g i l i svans h e s a p l a r ı n ı n on az ^
60»iiiib b u f ı k r a
kaı^amına g i r a ı g i d e r l e r l e i l g i l i s a r f b e l g e l e r i n i n i b r a z ediljaeai B i i r e t l y l ©
6 a y l ı k eür© i ç i n d e k a p a t ı l o a G i h a l i n d e , k a p a t ı l a n müctar k a d ^ m
l i m i t i aşmamak üzere y e n i d e n d ö v i z s a t ı ş ı
vwilan
yapılır.
Ortadoğu ü l k e l e r i n e taşıma yapan kara nalcllyat f i r m a l a r ı n ı n sürüoül e r i n l n başvurulerında, U l a ş t ı r m a - ^ a k a n l ı ğ ı ' n c a veril.Qû Taşıma Yetki B e l g e s i
v e i l g i l i firmaların e r a ç l a r ı n m b u ü l k e l e r e s e f e r y R p t ı k l a r ı r * a i l i ş k i n
beym-
l a r ı n ı i ç e r e n t a l e p mektuplarının i b r a z ı k a y d ı y l a , kontenjan d ı ş ı n d a v e k&ti
oİM^ak araç başına ^ . 2 5 0 . r ^ a k a d a r döviz e a t ı ş ı b a n k a l a r ve y e t k i l i m i e s s e a ^
lerce yapılır.
d) Hava T & g ı t l a r ı m n Uçuş Bakım I j a s r a f l a n
Oenel OldarXari^
İ l e Bu T a ş ı t l a r ı n ve Bava UİAşım Teçhizatlaraıma T&ffiirlart
^
Türk hava t a ş ı t l a r ı n ı n Türk hav& a l a n l & n s ^ güarCIklttEM^
s d ş ;0İarak v e y a . y a b a n o ı ü l k e l e r d e a l m ı ş o i d u k l a n akaryakıt v e benz^rlarljaiû
b e d e l l e r i I laçu^ bakun masrafl&n,* g a n e l ^ d e r l e r i İ l e b u t a ş a . t l ı x ı n • # 'bâ^m
ulaşım t e ç h i m t l a r m a n ' t a m i r g i d e r l e r l ı mhsı;© B u r « t i y l e ö d â m ^ d i g i Viya
ddıdı
b a s a p l a r m d a n İ M ş ı l a n n a d ı ğ ı t a k d i r d e , boaxm g o B t e r e n b e l g e l e r * latİj^A«n
„ w a n s vşyB
tetl
o l a r a k .bante.laroa t r a n s f e r
©dilir.
U l a ş t ı r a a B a k a n l ı ğ ı ' n d a n yurt d ı ş m a M m y o l ı y İ A
t^ım>
n»k uzar© i ş l e t a e r u h s a t ı a l m ı ş o l a n f i r m v e k u r u l u ş l a r » ( T ü r k mm
lolİmn'MA
t a l e p l e r i J - B / c fılo^asında d e ^ r l m d l r i l i r a ) , yurt d ı ş ı n a y«.paMddan
stf*rlirl^
i l g i l i konmftg k o n a k l a m a , y a k ı t a s e y r ü s e f e r ( m v l g a e y o n ) g i d e r l % r l | d l | « r mj^ÛMA
h i z m e t l e r i g i d e r l e r i v e b e n z e r l e r i i ç i n bankaİArGa, b e l g ^ â r l n I b m s ı
teÜ^s
g w r ^ i d ö v i z v e r i l i r ^ .^Ayıaoa, / 2 0 . 0 0 0 ^ - l ı k l i m i t d a h i l l ı ı d e »vana oUxûk
t û h B İ s « d ü a b i l İ T ı b u avans h o B a p l a n n ı n y u k a n d a b^zü geçen ^ d a r l e r ©
âdvl»
lli^t4
.iarf b o l ^ l a r l j 2 l n i b r a s ı s ı ı r e t i y l e avans taribindon i t i b a r e n 6 ay i ç i n d e kaju^
tâ.lıaasa. b a l i n d e , k a p a t ı l a n
iciBim kadar v e v e r i l e n l i m i t aşılmamak k a y d ı y l a y e n l t e .
dövig t a h s i s i y a p ı l a b i l i r ^
Bava t a ş ı t l a r ı n ı n a g ı r
balujB g i d e r l e r i d® bu f ı k m d a
ÛBJ^&^
landlriUr.
C-6 T a ş ı t l a r ı n Tar.ir G i d e r l e r i
a)- Gemi T a m i r l e r i
Tabancı s u l a r a s e f e r y a ı ^ Türk-bûyrağma. t a ş ı y a n gemilerini
t i c a r e t ® konu olmayan, C-5/a f ü c r a s ı icapoamı dıçındald. klasifHa^syon, konvaiw
aiyon, r a k l a a l f l l s ı s y o n v e ağxr balaja l î i d e r l e r i , navlun h a s ı l a t ı n d a n Bahsu|)
©dilıaadiği v e y a d ö v i z hesaplarından karşılarmadığı t e k d i r d e , proforma f a t u r a
veya f a t u r a l a r a dayanılarak bankalaroa avans ya da k a t i olarak dövig tâhala
etmek s u r e t i y l e ödenir«
b ) Gemi v e Uçak Dışında Kalan A r a ç l a r ı n T e m i r l a r i
Bu a r a ç l a r ı n , do|[İr^adan t i c a r e t e ^conu olmayan, C-3/b v s
ö f ı k r a l a r ı kapsamı dışindald- a ğ ı r tamir g i d e r l e r i g e r e k l i b e l g e l e r i n lbr@.aı
k a y d ı y l a bankalaroa t r a n s f e r © d i l i r .
K&T& t a ş ı t l a r ı n ı n ^ e d e ğ i ş ü d i ğ i i ç i n h e r h s n ^ b i r - ş e k i l d e dövİ2
s a t ı ş ı yapılamaz. Kaza ve ^ ı z £ ^ n e d e n i y l e motor d e ğ i ş i k H g i y a p ı l m ı ş İ s e , motor
değişiklimi y a p ı l a n araç hakkında kaza veya a r ı z a o l a y ı n ı n meydana g e l d i ğ i
ü l k e t r a f i k idarele3;'ince düzenlenen kaza a a p t ı yeya raporunun i b r a z e d i l m e ğ i
h a l i n d e , g i d e r b e l g e l e r i n e i s t i n a d e n döviz t a h s i s i y a p ı l ı r .
D- SİGORm
D-1 S i g o r t a l a r l a İ l g i l i Ödemeler
a) Harice Yapılan Prim Ödemeleri
Türk s i g o r t a mevzı^tına göre Türkiye'de y a p t ı r ı l m a s ı zorun­
l u o l m a y a bütün' s i g o r t a l a r ı n h a r i ç t e y a p t ı r ı l m a s ı v e d o l a y ı s ı y l a bunlara a l t
prim Ödemeleri s e r b e s t t i r »
Türkiye'de y a p t ı r ı l m a s ı zorunlu olan v© olmayan s i g o r t a n«vllia»l
Sanayi v e T i c a r e t Bdcanlığmca t a y i n olunur« S i g o r t a p r i m l e r i , g®T&kli b a l g e l e r i n i b r a z ı kaydıyla Merkez Bankası'nca döviz i z n i n e bağlanır»
Dış t i c a r e t e konu m a l l a r ı n n a k l i y a t ı n d a n dü£;acak z a r a r l a r ı k a r ş ı l a m a k
ü a e r e , yurt d ı ş ı n d a k i s i g o r t a ş i r k e t l e r i n e y a p t ı r ı l a n n a k l i y a t s i g o r t a ytimlûTİ
baı^laroa tranofer
©düir,
b ) Harice l a p ı l a n Hasar Tazminatı vo Benzeri Ödşoalftr
1 . Türkiye'da Türk o i ^ r t a ş i r k e t l a r i n d y a p t ı r ı l a n ,
ithalat*
V® ü ı r a o a t a ü i ş k İ B i i ^ r t a l a r Ü© ooruiBİülıJc e i g o r t a ı c i i ç e l e r t n ö d a y a n ı l a r a k
ödenmofil gerekm
kısmen veya taommen hasara uğramış m a l l a r m haaar x a z o i n a t l f . -
r ı il© e k s p e r t i z ü c r e t l e r i v© hasara. uğrayan malın tahkim ve t a k i b i d o l a y x a i j 1», i e t e n i l e n ü c r e t l e r ^ firma veya s i ^ r t a ş i r k e t i n i n t a l e b i üzm-ina, Markez
Bankasınca g e r e k l i inceleme y a p ı l a r a k döviz i ? n i n e b a l l a n ı r .
Hasar, olmaksızın çıkan anlaşmazlık v e bonzori n e d e n l e r l e s i g o r t a
ş i r k e t i n c e y a p t ı r ı l a n e k s p e r t i z ü o r e t l e r i de s i g o r d a ş i r k e t i n i n i e t e ğ i ü z e r i n a
b u f ı k r a y a göre l^rkez Bankraı'nca i n c e l e n e r e k döviz i z n i n e b a ğ l a n ı r .
Bu f ı k r a gereğince ödenmosi i s t e n e n hasar t a z m i n a t l a r ı hakkındaki
t a l e p l e r i n yarine g e t i r i l m e s i i ç i n sözkonusu h a s a r l a r ı n s i g o r t a p o l i ç e i i n d ®
k a y ı t l ı rizikolardan o l n ^ i
g«ı^eklidir«
2."^îüşter©k avarya gartıme p t y i i
Sigortalı B^lxaxm tagıım^ı
B i r a s ı n d a , g ^ i y e v© yüke g e l e b i l o c e k herhangi b i r zarardun o n l a r ı k o r ı ^ k
amacıyla y a p ı l a n kurtarma masraflar m dan a i ^ r t a l ı mala i s a b e t ©dan k ı ş ı » ^
o i g o r t a ş i r k e t i voya mal s a h i b i firmanın t a l ü b i ü^orino Ibrkoz Bankaaınoa
lanerek
ino^
döviz i z n i n e b a ğ l a n ı r .
3, Dışarıda y e r l e ş i k gor(^;ek ve tu::el k i ş i l e r tarafından p r i ­
mi d ö v i z l e ödföidiği t e v s i k olunan s i g o r t a s ö z l e ş m e l e r i n e dayanılarek ödeneoak
hasar ve buna b a ğ l ı ödemeler i ç i n Woi^koz Bankajinüa döviz tahaia e d i l i r ^
o) Sigorta Ş i r k e t l e r i n i n Yurt Dışındaki ^ d a n veya Reasürans
Ş i r k e t l e r i n e Y a p t ı k l a r ı Ödeooleur
1, Hariçten a l m a n
işler
Türkiye*de y e r l e ş i k s i g o r t a ve reasuraas o r t a k l ı k l a r m u a
yabancı ülkftJJferden a l d ı k İ B r ı reasürans v© r e t r o s e a y o n İ ş l a o l e r i d o l & y i B i y l ı
ödMiekle
yükümlü oldukları c a r i
hesap
b a k i y e l e r i i l e yabancı ü l k e l e r d e k i
A o e n t o l ü r i v a s ı t a s ı y l a yaısDiş olduklaı-ı e i g o r l a içle^aloria© i l i ş k i n olaxak
Ödaaeleri g e r e k e n borç b a k i y e l e r i i ç i n , s i g o r t a ş i r k o t l a r l n i n t^vdl ed©ceicleı-i c a r i hesap ö z e t l e r i i l e h a r i ç t e k i s i g o r t a ş i r k e t l e r i n i n al'feçak
r ı n ı g ö s t e r «a o^tıa>l^2Mi ı^gunlu^ıaıun t e v s i k i halinde^ liorkaz ^ n k A s ı n a a
mlkl^
reklî.i incolsme yapılarak döviz t a h s i s o d i l i r .
2 . Hario© v e r i l o n i ş l e r
Ikikerror s i g o r t a i n h i s a r ı n a i l i ş k i n hükümler a a k l ı kalmak
kaydayla, s i g o r t a ş i r k e t l e r i n i n Türkiye'de i ş l e t m e k t e oldukları s i g o r t a
b r a n ş l a r ı üzerinden yabancı ü l k e l e r d e k i reasürbr veya r e t r o s e s y o n e r l e r i vey»
bunlar adına hareket eden b r o k e r l e r i ( a c e n t e l e r i ) voya h a r i ç t e k i merkezleri
lohinog s ö z l e ş m o l o r i veya oözloşmeye b a ğ l ı olmayan i h t i y a r i ' p l a s m a n l a r ı g e r .
g i n c e dogor» bjrç balciyeleri i l e 'iürkiy e ' deki s i g o r t a ş i r k e t l a r iron o a r i asuh ı ı t a r a l a r a k a r ş ı l ı k olaı^ak r e a a ü r ö r l e r i n e t r a n s f e r etmeyip depo e t t i k l e r i
p r i m l e r i n i b i i y a t f a i z l e r i g a r e k l i inceleme yapılarak î W k e z Bonkasınoa d ö v i »
• iznine bağlanır.
Yıicarıda yor alan ödomelorin Merkez Bankasınca döviz İznine bağlan^rb i l m e s i i ç i n j odomeyi isceycn s i g o r t a k u r u l u ş l a r ı n ı n i ş l e r i n i yurt d ı ş ı n a dmrrotDûdün
i>nce HeaDurans Tcilıoli Kararnamesine göro l U l l i ReasüraAS Tei-sŞ. •bj©
g e r e k l i devri y a p t ı ğ ı m ve y a p ı l a c a k ödeme i s t e ğ i 11© U ^ l l hertürlü s i g o r t a
re&aürano vo rotrosesyon i ş l e m l e r i n i n 1\irkıye'de plao® ve muh^Aza edilem®d i ğ i n i n M i l l i R o a s ü r o ^ T»A.Ş«»den a l ı n m ı ş b i r şerh veya b e l g e 11« t e v s i k i
şarttır.
d) Bifeer Ödemeler
Türkiye^de ç a l ı ş m a s ı n a i z i n v e r i l e n yabanoı e i g o r t a ş i r k e t l e ­
r i n i n ayırmıüd^ yükümlü o l d u k l a r ı teminat a k ç e l e r i n i n menkul veya g e y r i a m k u l
dG&erlore y s t ı / ı l m a a ı halinde^ bu kıymetlerden e3,de e t t i k l e r i g e l i r l e r
ilgili
s i g o r t a ç i r k e t i n o e b e l g e l e n d i r i l m e s i s u r e t i y l e Merkez Bankaaınoa döviz i z n i ö #
bağlanır,
l>-2 Mahsup Hükümlorl
Türk Kanualarına göre kurulüiuş olup merkezleri l U r k i y ^ ' d t
b-olunan s i g o r t a ve reasürajıs ş i r k e t l e r i i l e Türkiye^de ç a l ı ş m l a r m a i z i n
v e r i l e n yabancı s i g o r t a ş i r k e t l a r i p yabancı ü l k e l e r d e k i s i g o r t a ş i r k ^ t l t r l l l t
olan it^lemleri d o l a y ı s ı y l a , yurda döviz olarak g e t i r i l m e s i gereken m i k t a r l a r ­
dan yabancı s i g o r t a ş i ı - k e t l e r i n o ödenmesi g o r a k e n l e r i , yukarıda b @ l i x t i l # a
e s a a l a r dikkate alınmak k o ş u l u y l a , r e s e n mahsup etmek s u r e t i y l e b o r ç l a r ı n ı
ö d e y e b i l i r l e r veya a l a c a k l a r ı n ı t a h s i l e d e b i l i r l e r .
B"5 i t h a l a t S i g o r t a Tasıainat B e d e l l e r i y l e T a p ı l a c a k İth&l&t
a ) Tui'kiyş^delci s i g o r t a o r t a k l ı k l a r ı t a r a f ı n d a n l i g o r t â
miş m a l l a r ı n h a s a r voya z i y a a uîiromaiiı h a l i n d e , Tüt^kiye'deki
edil­
ithalatçılara
ödenon h a a a r veya aarar t a z m i n a t ı n ı n mal b e d e l i n e t e k a b ü l ©dan kısmı içfca^
a y n ı c i n s t e n mal i t h a l i mümkün o l u p , dbviz t r a n s f e r i t a l e p l e r i , i t h a l
belge­
l e r i i l e s i g o r t a p o l i ç e l e r i n i n ve s i g o r t a ş i r k e t l e r i n d e n t a h e i l © d i l ^ t â ^ «
minata i l i ş l o n b e l g e l e r i n i b r a z ı kaydıylâj
tazminatın i l g i l i l a r i ü
tahaklcuk e t t ı j p . t a r i h t e n i t i b a r o n üç ay i ç i n d e b a n k a l a r a
l^hia^
yapılır^
b ) 'i'ürkiyc*yo y a p ı l a n i t h a l a t d o l a y ı s ı y l a d i ş a r ı d ^ l
Mİgorta
ş i r k o t l o r i taı-afından s i g o r t a o d i l j a i ş m a l l a r ı n h a a a r voya z i y a a u l a m a s ı
h a l i n d e i s e , s i g o r t a ç i r k o i ı i n d a n s haacu* voya z i y a n t a z m i n a t ı o l a r a k t a h a l i
©dilun d ö v i z l e r i n mal b e d e l i n e t a k a b u l aden
kısmı i ç i n û j n ı ©instoa m l
i,th^i
ffiontoin o l u p ı döviü t r a n a ' f c r i t a l o p l a r i , yuJcarıda b o l i r t i l e o e s a s l a r ç e r ç e v e ­
s i n d e haoar t a z m i n a t ı k a r . ç ı l ı p . d ö v i z i n t a l i s i l t a n h i n d o n i t l b a r a n üç py İçiada
harikalara y a p ı l ı r .
Haoar t a z m i n a t ı , duruma g ö r e , f a r a z i voya İLati a l ı ş - a a t ı - ş
içl«nin©
t a b i tutulmak s u r e t i y l e i t h a l i y a p ı l a c a k malın b e d e l i o l a r a k kabiJ. ddilİTi»
Yukarıda ( a ) v e ( b ) f ı i o ^ l a r ı n d a b e l i r t i l e n
dunmâarda,'
! • S i g o r t a ş i r k e t l e r i n c e ödenen m ı i ı t o r , i k s a r vaya & i y ^ u ^ r a y a B ^ M ,
m i k t a r malın i t h a l b e d e l i n i k a r y ı l ^ z s a , . a r a d a k i f a r k u ı l l g i l i i f t r ^ o
Mmm^i
mümkündür®
2 , B a n k a l a r c a I i l k i t h a l müsaadesi ü z e r i n e , h a s a r Vfya »iyEA ufrmyaa
T© y e n i i t h a l müsaadesin© b a ğ l a n a c a k kısım i ç i n
sayılı, ^
«««.T.S^
^^«>e^»e®•®e#
günı®»^»®»®^»»»
l ı l c i t h a l müsaadesi d ü z e n l e n m i ş t i r ® " ç ^ l l ö d ş M r
^yıt
k o n u l a ı ^ , i p t a l © d i l d ü c t o n o o n r a , I t h a l a ı Rejimi ve T e b l i ğ l e r i ©saslarxaa g ö | ^
y o n i b i r i t h a l müsaadesi düzenlorp-r^ i)u D ü s a a d e n m üzerin© de ®'Sigorta
tâ«imtı
k a r ş ı l ı ğ ı d ı r ^ " şeklinde n o t konur.
E-
FÎ1W| VİDDO
KLSm
VE BE2IZERİ
KAYBEDİUaÇ (GÖRÜîrrÜLÜ VE
imDÎ öKUm
ÜZERÜE
SLSLİ) ESERLER;
E - 1 Herhangi b i r Maddi O r t a n ü z e r i n e Kaydedilmlç E s e r l e r i n
İ h r a c ı , D a ğ ı t ı m ve C ö s t o r i n i
îth&H,
- Dolu sİBöma f i l o l e r i p dolu v i d e o k a s e t l e r i , d o l u v i d ş o d i s k l e r i
Y® benzeri diğer loaddi ortam üzerine kaydodilrdç e s e r l e r (bundan
"Eser*' d e n i l e o e k t i r ) i l © bunlara a i t afiç^ resim vo i l a n l a r ı n
soTiTa
yalmzcm
i t h a l i , lhr®45a.|
d a ğ ı t ı m ve gösterimi (yasak yayımlarla ı l j ı l ı hükümler s a k l ı kalmak k a y d ı y l a )
s e r b e s t t i ı - . D u t ü r e s e r l e r i n ' i t i d a l i veya i h r a c ı
Dig T i c a r e t ItejiDİ e s a s l a r ı ,
çerçevesinde yapılır®. Sözkonusu e s e r l e r i l e bunlara a i t a f i ş , rosim ve i l a n l a r
i ç i n v e r i l e c e k i t h a l müsaadeleri sadece mal b e d e l i ürerinden düzenlenire
- Dağıtım v e g ö s t e r i n i ç i n doğabilecek laasraf 1ar î.ferkaı' Banka­
s ı n c a döviz i m i n e bağlamr»
- . T ü r i â y o ' y ş f i i l e n i t i i s l i yapı U n ve i ş l e t m e b e l g e s i a l a n
e s e r l e r e a i t r o y a l t y ( e s e r i n :<u2.1anma b ^ L k a ) b e d e l l e r i i ç i n s a t ı ş veya r t y a l t y
s ö z l e ş m e s i , f a t u r a , i t h a l a t ı t e v s i k edan b ö l ^ ö l o r ve i ç d e t a o b e l g e s i n i n i b r a z ı
k a y d ı y l a , lierkoz Bankasınca İcati o l a r a k döviz t a h s i s i y a p ı l ı r . Eger i t h a l a t
henüz gerçekleşmemiş i s e soiiloşmelûrda b e l i r l i l m c a i k a y d ı y l a r o y a l t y b e d e l ­
l e r i i ç i n avans o l a r a k döviz t a h s i s i y a p ı l ı r . Avans h o s a b ı , i t h a l a t ı n y a p ı l d ı f ı n ı t o v s i k eden b e l g e l e r i l e i ş l e t a e b ö l g e l e r i n i n i b r a z ı halinde k a p a t ı l ı r .
E-2 İCablo y o l u y l a u l u s l a r a r a s ı dUzcydo yayımlanan e e e r l e r i n
İ t h a l i , İ h ı a o ı , Do^jıtımı vo Göotorimi
Î>-1 f ı k r o a i osaolurına ^oro o o n u ç l a n d ı r ı l ı r .
I>-2 Başka TKir Ortandai'la I51ualaı-araaı IXiz,oyde Nakledilşn veya
Yayımlanan E a e r l e r i n İ t h a l i , İ h r a c ı , Dağıtım ve G ö s t e r i m i
1^1 f ı k r a e ı
oaaalariEia
gore s o n u ç l a n d ı r ı l ı r .
E-4 E s e r l e r i n İ ş l o n m o a i (Prf^coouing), Bakımı ve TamamlanaûBi
( F i n İ B h i n g ı Co-^'oltma vo A l t Yazı İ l a v u a i
I^il)
_ E s e r l e r i n i ş l e n m e s i (developmon d a h i l ) , basımı
(reprodüksiyon
d f i M l ) | tamamlanması (çoğaltma v e a l t y a z ı i l a v e s i d a h i l ) ve s e s l e n d i r i l m e a i
i s i m l e r i ©erbest o l u p ı b u tür i ş l e m l e r n e d e n i y l e %Ttij:mf&ri g e r e k l i t u t a r l & r
^ r k e s Bûîücasınoa döviz iznin® bajlanır^
E-5 Y e r l e ş i k Olmayanların E s e r l e r l e İ l g i l i G e ç i c i F a a l l y e t l e r l g
Dışarıda y e r l e ş i k k i ş i l e r i n e s e r l e r l e İ l g i l i Türkiye »deki
g e ç i c i f a a l i y e t l û r i n e i l i ş k i n i ş l » l e r i l g i l i B a k a n l ı k v© k y r u l u ş l & r d m i s i n
ftlınmak
e u r e t i y l © eerbaattir^^
P - l T i o a x i P a a l i y e t l o r d ü n Sağlanan K â r l a r
Ih.şarıd& y e r l e ş i k k i ş i l e r i n v e r i l m i ş i z i n l e r ç e r ç e v e s i n d e
T-örkiye^daki t i c a r i f a & l i y e t l o r i n d c m s a ğ l a d ı k l a r ı k â r l a r d a a p . v o r g i , r«Bİffl ve
b e ı ^ a r i y o k ü n l ü l ü k l e r d ü ş ü l d ü k t e n sonra k a l a n k ı s ı o , m e v z u a t t a k i hükümler*
uyulmak k a y d ı y l a ^ b a n k a l a r c a t r a n s f e r
F-2 Temettü v© Kar
edilir^
Gelirleri
V e r i l m i ş i s i n l e ı ^ çerçevesind© T ü r k i y e ' d e y a t ı r ı m yapmış bulv*nan yahanbı k i ş i ve k u r u l u ş l a r a a i t t a a e t t ü ve kür p a y ı ^ ^ U r l a r i n i n
transfe­
r i , m e v z u a t t a k i hükümlere uyulmak k a y d ı y l a , b a n k a l a r o a y a p ı l ı r .
F-3 F k i z l e r (Krodi vo Menkul Kıymetler f a i z l e r i i l e b e n z e r l e r i )
Yabanoı sermayo vö kambiyo mevzuatı h ü k ü m l s r i n e gore Bağlanan
n a k d i ve g a y r i n a k d i d ı ş k r ^ i l e r i n f a i z l e r i (ödanen k o m i s y o n l a r , t a h v i l İ h r »
g i d e r l e r i ve b e n z e r l e r i d a h i l ) ve y u r t dışında y e r l e ş i k l e r o e a n ı l a n mevzuat
ç e r ç e v e s i n d e s a t ı n a l m a n monlcul, d e ğ e r l e r © a i t g e l i r l e r b a ı ^ l a r c a
tranafar
edilir.
F-4 K i r a l a r
Bakanlığın iznino istinaden Türkiye'de yerlaeik k i ş i l e r c e
d ı ş a r ı d a y e r l e ş i k k i ş i l e r d e n T ü r k i y e ' d e k u L l a n ı l n " ^ ü z e r e kiralama y o l ı ^ l a
g e t i r i l e n » H a r ı n k i r a b e d e l l e r i Kar kez. Bankasınca döviz iznin© İM.ğlanır»
Bu k o n u i a k i t a l e p l e r i t h a l a t r e j i m i n d e b e l i r t i l e n e s a s ve u s u l l e r çerçcrveainde
B^canlığa
yapılır.
Bu ş e k i l d e g e ç l o i o l a r a k IHirkiye'y© i t h a l ©dil^oek m a l l a r İ ç i n gümrük
i d a r e l o r i Merkez
^ o k a a u ı ı n d ö v i z i z n i n i aramak e u r e t i y l ® İşIm y a j A r l t r .
O- SErAMT ¥E TURİZU
1 - İç 5©yabatleri
Türkiye» de y e r l e ş i k k i ş i l e r i n t i c a r i i ş l o t m e l e r l y l e İ l g i l i
olarmk yifft d ı ş m a y a p a c a k l a r ı e o y a h a t l o r i n d © t e u s i l e y e t k i l i ş a h ı s l a r ı n b&şVı^
snü&rajıda y a p a c ı ü û & n y a z x l i b e y a n l a r ü z e r i n e j b ü t i c a r i i ş l e t m e l e r i n s a h i p l i k
r i n o , t e n s i l e y o t l c i l i o r t o k l a r u ı t t , , / ö n o t i c i l e r i n e v e elemaı^lannaı
V® y e t k i l i
DÜesseselerce bor ç ı k x ş i ç i n ^
2e000»-«a
bankalarca
kadar d o v i s © a t ı ş j . yapxlxr®
2-TuriotUw Seyahatler
û) Türldlye* de y e r l e ş i k g e ç e r l i p a s a p o r t s a h i b i Türk v a t a n ­
d a ş l a r ı n ı n yurt d ı ş ı n a ç ı k ı ş l a n n d s h e r h a n ^ b i r m e r c i i n ç ı l a . ş i z n i veya d ö v i z
kaydı aranmz»
b) i « Y u k a n d a b e l i r t i l e n k i ş i l e r e , d i l e d i k l e r i takdiydS|
y u r t dışına her ç ı k ı ç l a r m d a banl:alar vo y e t k i l i m ü e s s e s e l e r c e f> 1 . 5 0 0 » - » a k ^
d a r t u r i s t ü c s e y a h a t dövizi v e r i l i r .
İ İ 9 18 y a y ı n d a n I c ü ç ü l d e r O j d i l e d i k l e r i t a J ı d i r d e g y u r t .
d ı ş m a h o r ç ı k ı ç l a r m d a b a n k a l a r v e y©tid.li n ü e s s e s e l e r o e /
r İ B t i k seyahat dövizi
750.»»a
k a d a r tv*»
verilir.
İ Ü . Kuzey K ı b r ı s Türk Cumhuriyet i »ne y a p ı l a c a k s e y a h a t
İ ç i n döviz o a t ı ç ı y a p ı L o a s . Türkiye» do y e r l e ş i k g e ç e r l i p a s a p o r t s a h i b i Türi^
v a t a n d a ş l a r ı , Kuzey K ı b r ı s Türk Cumhuriyeti»ne y a p a c a k l a r ı h e r o e y a h a t l e r i n d o g
f 1 * 0 0 0 « - k a r ş ı l ı ğ ı Türk l i r a l a r ı n ı b e r a b e r l e r i n d e
çıkarabilirler*
i v . T u r i s t i k aoaç d ı ş ı n d a k e n d i l e r i n e d ö v i z t a h s i s © d i l o n l e r e , bu s e y a h a t l e r i n d e a y n c a t u r i s t i k seyahat dövizi
satılabilir.
o) Y a b a n c ı l a r a mahsus dam{jalı paaaport c a h i b i
olanlarla,
Ç ü r k i y e ^ d e y e r l e ş i k y a b a n c ı ı^rruklu k i ş i l e r e , y u r t d ı ş m a hor ç ı k ı ç l a r m d a ^
diledikleri takdirde
seyahat dövizi
^
200.-«a
k a d a r b a n k a l a r v e y e t k i l i müossoDoloroe t ı ı r i s t ü ' .
satılır.
d) T u r i s t i k s e y a h a t d ö v i z l e r i i l g i l i l e r i n b a ş v u r u l a n
ü z e r i n e k e n d i l e r i n e imaa k a r ş ı l ı j m d a v e r i l i r e
3- mtürel
Seyahatler
a) Yabancı Ülkelere e ğ i t i m i ç i n g i d e c e k d ö v i z l i ö z e l
r e a c l l e r e ( d ö v i z s i z ö z e l bgrenci statüsünde olup, sonradan d ö v i z l i ö z e l öğrer.e l l i k l e r i M i l l i E ğ i t i m Gençlik v e Spor B a k a n l ı ğ ı n c a kabul e d i l e n l e r d a h i l )
K i l l i E ğ i t i l Gençlik v e Spor B a k a n l ı ğ m c a v e r i l e c e k İ z i n l e r ç e r ç e v e s i n d e ,
B a k a n l a r Kurulunca b e l i r l e n e n e s a s l a r v e m i k t a r l a r a g ö r e Merkez B a n k a s m c a
«iöyiz t a h B İ f
edilir.
D ö v i z l i ö z e l ö ğ r e n c i l e r i n öğreci mi e r i y l e i l g i l i h e r ç e ş i t
gider
l e r i öğrenci m ü f e t t i ş l i ğ i b e l i l e r i n e dayanılarak d ö v i z i z n i n e b a ğ l a n ı r .
D ö v i z l i Özel Öğrenci olmak üzere b a ş v u r a n l a r ı n b e y a n l a r ı m dayumlarfck, yurt d ı ş ı n d a k i okullara kaydolabilmelerini sağlamak üaere, g B r e k U
okul k a y ı t , akseptans v© b e n z e r i ü c r e t l e r i ç i n döviz t o h s i a i mümkündür.
"b) Yurt daşum gox^erilan
roBîai
üğr®nûil®r« da (a) f ı k r a s ı
^mlsjn.
o) Ügranoi olan veya olumyanların yabanoı ülkelerdeki ü ^ t i o kuruluf^
Isxinoe düaenlftnen s ı n a v l a j * g i r e b i l m e l ö r i i ç i n ödöseleri gerekan kûyıt ü c r e t l e r i
i l « gi,rmif bulımduklan e u ı a v l a r ı n s o n u ç l a n m "bildirme ücretleri va d i p l o m
ü o r e t l a r i j yurt dışındaki liaan kureuj mealeki kuralar, öğrenci kamplarım k a t ı l a o a k l a o ^ k a y ı t , kure y© kamp ü c r e t l e r i , bu IconiKİaki b e l g e l e r i n ibr&sa kaydjyİJ.,
©ğitim k u r u l u ş l a n n a , okul ve kamplara ödenmek usare Jferkaz Bankssmoa döviç i i nirks* b&ğlamr®
d) BajüaOar, oigorta ç i r k e t l o r l , tic&rl ve
Tloar«t
&j«yi
Dania
?ioaiNâl
Odaları vo
sitaİ
kurulu§l&x, Tlbridyfe
Tioarot Boroalajo. llrlݣi:i,
Tüıidye î ş ç i ve İçveren Sendikaları IConfedora ay onları, ToICanaf vo Sonatk&rlfcn
Kaafedarasyonu il© benzeri Konfodoraoyonlar, turizsı bel^jeeini b a İ 2 o l e l o i l i k
i ş l e t m e l e r i , v a k ı f l a r , ö z e l üniversite ve b'ğretim k u r u d a n tarafından laeEİeki
b l l g i | görgü ve i h t i s a s l a n n ı n arttırılmaaı^ a m c ı y l a yurt dışında göndarileoak
peraonela dovi-n t a h s i s i I^rkez Bankasınca y a p ı l ı r ,
Idaano veren firmalarca etaja gönderilen elemanların yervmiyeleri
de .bu fıkrada değerlendirilir^
©} Uluslararası nitelikt© b i r kongre voya konferanua, eargi, aasdjıar
veya herhangi b i r resmi d a v e t e k a t ı l ı m k üzere doğrudan adına davetiye a İ E i ş bul\>naa veya mensup olduğu kuruluşa gelen davet mektubu üzerine temsiloi olarak » e ç i l Biç k i ş i l e r e , davetiye ibraz etmeleri kaydıyla; kongre, konfexaiia veya toplantı
s ü r e s i n c e günlC> ^ l50.-»®a kadar d ö v i z t a h s i s i Vsvkşz Bankasmoa yapılır^
Yuliarıda sözüedilen davetiyelerde ödenaesi g e r e k t i ğ e b e l i r t i l e n
ü o r e t l e r i ç i n a y r ı c a döviz t a h s i s i yapılabilir^ Ancak, öncedan ödenecek o t e l o
r e z e r v a s y o n ü c r e t l e r i i ç i n yapılacak t a h s i s l e r gündaHklerindan mahsup ^ l a r ^
g ö s t e r i l e c e k adrese tranafer edilmak üzer© döviz İznin© baglmnx®
Türldyş'd© yapılan uluslararası t o p l a n t ı ve kongr^lar® kâtılaıvl a r m k a t ı l ı m i ç i n ödemeleri gerekli d ö v i z g i d e r l e r i da bu fıkrada mütalaa edlHr®
t)
Türidye^deki b a s ı n - y a y m b m ı ^ u ş İ A n m ı ı y \ n t d ı ç a a d a geçiöl
dfirvBffilı o l a r a k g ö r e v l ^ î d l r d i k l e r i muhabirlere ödemeleri gereken a y l ı k •© b « a a « l
adlar sltuıdfikt g i d e r l e r i i l e s ö z k o n u s u m ^ b i r l e r t n bu g ö r e v l e r i dslayıaa^İA y « t
dışındaki kuruluflam ödemeleri gereken müctarlar İçİJi, H g i H kurulufim bafmpu»ü
üzerin* b a n k a l a r o a k a t i veya a v a n s olarak döviz t a h s i s e d i l i r ^ kmnm kaı^ta^dA
/ lO.CW^^ İ l k
kiBio
i ç i n belge
4 - ^ ğ l ı k K®deniylö Yapılaoak Semahatlar
a) S a ğ l ı k v@ Soayal Yardus B&kanlığınoa h e l i r l a n a n e a ğ l ı k k m ı l u ş M r m d a n a l ı m o a k Te h u Bakanlıkça onaylanacak r a p o r l a r a göre y u r t dışiBda t • İ t r i ­
leri
XQTgun görülen k i ş i l e r l e raporda h e l i r t i l m i ş olması halin^ji refakatçİe1M|
h a s t a n e , doktor, operasyon^ t e d a v i , i l a ç ü c r e t l e r i i l © ikamet, i a ş e ve h d & ^ i
a a r a r i g i d e r l e r i i ç i n toplam ^ lO.OCûr'-»a kadar döviz hankalaroa v e r i l i r .
Türk S i l a h l ı Kuvvetleri mensuplarının y u r t d ı ş ı t e d a v i l e r i n d e ,
(subay, a a k e r i memur ve a s t s u b a y l a r i l o erbaş ve e r l e r ) Gülhane Askeri Tıp ikft*
demişi P r o f e s ö r l e r Kurulundan a l ı n a c a k , l ü l l i Savunaıe Bakanlığı veya Jan^kjm
Genel ÎCûnutanlığınca onaylı r a p o r l a r ı n i b r a z ı y o t e f l i d i r »
Başvuru s ı r a s m d a , rapoınm düzenlendiği t a r i h t e n i t i b a r e n b i r y ı l
geçDBmif olması g e r e k l i d i r #
Bu f ı k r a gereğince yurt d ı ş m a tedaviye gidebilme f a r t l a n m y e r i ­
ne g e t i r e n devlet memurlanna v e b u n l a r g i b i işlem g ö r e n l e r e , k u r u m l a n n m
Iaşvutu-
su üzerine v© b ^ d r t i l a n miktarda k a t i olarak döviz t a h s i s © d i l i r .
Tedaviye bâşlanabiİJûesi i ç i n peşin olaralc ödem© yapılması g e r e k t i ] ^
t a k d i r d e , yabancı h a s t a n e l e r d e n almaâi mektup ya da h a n z e r i b e l g e l e r i n ibrs-H 1^-»
dıyİB avans olarak döviz t a h s i s e d i l i r .
Tedavinin -devam etmesi veya t a h s i s e d i l e n dövizin ameliyat,
hastane ve b e n z e r i üoretler© yetmemesi h a l i n d e , t e d a v i n i n devamına z a r u r e t bulun­
duğuna d a i r t e d a v i y i yapan s a ğ l ı k kurusundan veya t e d a v i y i yapan doktordan a l m a n
r a p o r l a r a ve g i d e r b ö l g e l e r i n e gör© ek döviz t a h s i s i y a p ı l ı r *
İ l k t a h s i s e ek döviz i s t e ğ i n d e b u l u n ı ü s a m s ı h a l i n d e , ı ^ m p o r t
ka;>T.tlan v© t e d a v i y i yapan s a ğ l ı k kurumu veya t e d a v i y i yapan doktordan a l ı n a c a k
belceye dayonılaral: dosya İ c a p a t ı l ı r .
B ; döviz t a h s i s i i s t e n i l d i ğ i t a k d i r d e , t e d a v i , operasyon v e b e n ­
z e r i g i d e r l e r i ç i n t e d a v i olunan s a ğ l ı k kurumu şef veyı- i d a r ^ a o i r l e r i a d a n V i ^
tadavi
dûkterdan a l m a o a k b e l g e l e r i n a s ı U a r m m i b m n gmr^kUdlr® l a « t ®
T» r a f o k s t ç İ B İ n l n yeme, yatma v e b e n z e r i a a r u r i g i d e r l e r i İ ç i n y a z ı l ı beymnlaxa,
y e t a r U d i r . Son t a h s i s , k a t i mahiyette olduğundan bu kieım i ç i n h»şap kayatıaa
i ş i m i yapılmaz.
b) î>[email protected] Itemurlannın. 'rodavi, Yardım ve Cenaze G i d e r l e r i YönatmaUği
^reğinoe,
i - Yurt dxsinda eux^ldi gütsvd© bulunan âmİBİ
memurlannın,
1 1 - G©çioi ctirwp b i l c i ve cörcü arttxxiifiJc veya s t a j ysiroic üzer»
y u r t d ı ç m a gönâerilan devlet a e m u r l a n n ı n p
i l i - Yurt d ı ş ı n d a Bürekli {grevde hvim
y u n d ı a m d a n yamrlammûyan e ş i , balaaaklû
YÜKÜMLÜ
duaı ödeneğine bak kazanan çoo\iclarımj>j
YURT
.. devlet m a c u r l a r m m » a ğ l ı k
olduğu ajm, b a ^ ^ l ¥© ali© y a r -
dışındaki tedavi g i d e r l e r i il©|
Bu k i ş i l e r i n organ n a l ü n o gerek görülmeBİ lıalind©| 2 2 ^ a a y ı l i
O r ^ ve Boku U m m a ı , Saklanması ^ Aşılajıması ve Kakli Iliakkında ICanun blûcümlerl
diWmte a l ı n a r a l c v e r i o i durunjunda olan Id-çilerln de t e d a v i ^ d a r l o r i , b a ğ l ı b u l u n ­
d u k l a r ı Icurun t a r a f ı n d a n b i l d i r i l e c e k miktar ui:orlndon İcatt olarak düviz i m i m
bağlanır^
o.) Yurt d ı ş ı n d a B U f ı k r a ©oaslarına göre t e d a v i olan l a ş i l e r i j i p
t e d a v i n i n b i t i m i n d a n sonra t e d a v i o l d u k l a r ı haatanedan a l d ı k l a r ı b e l c e l e r e
d a y a n ı l a r a k | kojıtrol anaoıyla y u r t diQina
çı^^ıBIIJDÖLERI
i ç i n , b i r defaya
EAHFLUS
o l m k ü z e r e b a s t a i ç i n ^ 2 | 0 0 0 8 » ^ a İ;adar5 evveli sörûlmilt^ae rt.fa!'^tçl i ç i n / laCXK)^a kadar döviz t a h s i s i bankalarca y a p ı l ı r ^ Ayrıca bölgeye b a ^ l ı (piderlar i ç i n B U
fıkraya.gör© döviz t a h s i s i mümkündür^
d) Yabancı ü l k e l e r d e biLualdu^ sırada ıneydar^ golen ve sünhaaıran ani
t ı b b i V© c e r r a h i müdahaleyi g e r e k t i r e n hallerde tedavi edan doktor veya s a ğ l ı k
kurumlarınca v e r i l e c e k Sağlılc ve Sosyal Tardım B a k a r l ı ^ c a onaylajısış r a p o r l a r a
V6
faturalara
DAYANıIMRAÎC.
bankalarca döviz v e r i l i r ^
• ) Yabanoı ü l k e l e r d e ölüm halindep cenazenin yarda
için
TaCa
GEREKLI
GIDERLERI
karşılamak
ÜZERE
KATI
sarf
BELGESI,
GETIRLLEBıIDAAL
PROFORC-A
FATURA
VEYA
"Konsolosluklarınca o a k t a r ı b e l i r t ı l o ı ş olnak kaydıyla k a t i olarak veya
D ı ş i ş l e r i B a k a n l ı ğ ı n c a ç e k i l e n t e l e k s e D^yax^ilarak avano olarak bankalarca dzSvıa
veriHr.
3 ) Resmi Ceçioi Oörev
A)
kuruluşunun
{j^m^i
YURT
DıŞıNA
YAZıSıNDAı
RESMI
gündelik,
tOkAdakl u l a ş ı a Uoımti
AHATLERI
^
UVLO Y A P ı L A C A K
YOLLUK,
DAHIL),
OTEL
SEYAHATLERDE
ÜCRETI,
TEMSIL
k v M ü c r e t i , kur»
GIDERI,
KAYıT
g i d A r l t r o l a ı m k t a l e p • d i l » o © k t u t a r l a r i ç i n bani£i>IAROA. d ö v l ı
BU
k u r u l u ş l a r d*
DAHLL
B)
i^^^t
fıknda
BELIRTILEN
mrun
s^aml
tLor«tl v« ban*«ri
EATıŞı
k«-MU
kasru
yapılır^
kunmu n i t e l i J t B d a k l
biilunn»ktadırs
Yurt d ı ş ı m r e a o i
»don k i ş i n i n
kaau k u r u l u ş l a n n a ,
ILGILI
KENDINCE
GÖREVLE
ee^that
EDENLERE,
veyi, b a ğ l ı o l d u ^ kunm:m
kurulufoa ( » ğ i t i m amaçlı v a k ı f l a r
vb. )
ioarşıİAiîacağını
EEYAHAT
BÜTÇESI
memfluua
dışmdaki
BIR
g ö e t t r e n reaad onay vifym
k u f c T ymzisx ibraz e d i l a e a i kaydıyla, azaai f> l^Ûc- gandjslxic
Bu tutarlmxi aşan t a l e p l e r I-terkez
Bar-kaBUioü
banküİAroâ
verilir.
degerler-dırilır,
KİŞİSEL gelir VE EiJCAi-yLLlS
H-
H-1 Soayal Güvenlik Ödöaeleri
Sosyal güvenlik kLLruluşlarıiLizc&j &Taca.2da Sosyal
İ n l a ş c f i j ı olan ülkeler vatandaşlarına veya
k o r u - ' 1firina nJıe^ri&bı Liyet
GLNenlik
©aasına gör®
yı^pılooak ödemelerle, aromı&da sosyal güvenlik anlaşmafii b-ulımmameın& rağjnon
D ı ş i ş l e r i Bakanlığınca mütelcabiliyet e s a s ı sağlanan ülke vatandaşlarına ve kurum­
l a r ı n a yapılaoak ödemeler bu kuruluşların başvurularına dayanılaral: bankalaroa
transfer e d i l i r .
Bu maddede
b e l i r t i l e n sosyal gLtvenlik k u r u l u ş l a n c ı z deyimi|
Soayal Sigortalar ÎCurununu, ?.C.Eiiield.i Sûndıg:ını, Esnaf ve Sonatk^lar v e Diğer
Bs^ımsız Çalışanlar Sigorta îüırumunu (Ba^'^ICnr) v e ^OS s a y ı l ı İCanunun g e ç i o i
20. maddesiyle sosyal sigorta s i s t e o i n d e kabul edilen sosyal s i g o r t a sandıkla­
r ı n ı ifade © t D e k t e d i r «
H-2 Kanuni Nafakalar ve S ^ i Yardımlar
Yabancı ülkelerdelci haJc sahiplerine ödenmesi gereken ksjıuni
nafakalar i l © hak s a h i p l e r i n i n zor duruma düşmeleri halinde yapılacak maJi y a r ­
dımlar
Dahi:eQe
i l a m l a n n a veya Cumhuriyet S a v c ı l ı k l a r ı n ı n bu konudaki y a z ı l a r ı n a
dayanılarak bankalaroa transfer e d i l i r .
E-3 Göçmenlerin Havaleleri
ODCD îfyesi ülkelerden Türkiye'ye göç edip b i r i ş yerine h a ğ l ı
olarak y a da müstakil olarak ç a l ı ş a n v e y a serbest mealek f a a l i y e t i n d e "bulunan
k i ş i l e r i n aa£ladıkları üoret v e y a kazançlar, göç ©den k i ç i l e r i n vatandaşı olduk^
l a n Ülkelere^ JL-1 f ı î a ^ s ı e s a a l a n çerçevesinde Iferkez Bankaaı» nca döviz i z n i n e
baglancmk kıydıyla transfer #dil©bilir«
H-4 Yurt Dışındaki ö z e l MÜklerin Cari Bakım ve Tamirleri
?ürkiy®«de y e r l e ş i k k i ş i l e r i n y u r t d ı ş ı n d a k i Sb®1
mülklsrinİB.
oari bakuE ve tamir g i d o r l o r i i ç i n t r a n s f e r l e r , döviz t«fvdi&t he»Apl&rxBdAn y » ^ l u£^ı. kaydıyla, s e r b e s t t i r .
B-S Küçük î-îiktarların Transferleri
a) Ticar^
RmRi^LRj
dışında, k i ş i , a i l e ve kuruluş ihtiyaçlarında.
i:ullar.ıİ3ak i ç i n yurt digxiAdan g e t i r t i l e o e k İ t b a l i n a srüaaade e d i l m a y p m U a r Hm
Liöaae^ye t c b i oallsjr l i s t e s i dıçındalci maddeler, haberleşme s u r e t i y l e almaoak
dersler5 injirelar yg bunlarla i l g i l i malzemeler il® i l a ç Ve b e n z e r i a c i l
ibtijaçitr
i ç i n , proforiûii fatuı-a, katalog ve diğer belgelere istiımdan, y x l l x k ^ l^CXX),-«a
l:x,dar, r^^m imraluolajın h e r türlü a o i l i h t i y a ç l a r ı i ç i n ^ 5.ûCK).-.»& l a d a r , dbvlt,
Ikifiioz İj».n>-^DiJioa İaiti olarak t o h s i e e d i l i r .
İlaç ve b ö n s L o r l e r i n a i l i ş i c i n döviz t a h s i ö i Biracında Sa^lik ve
l^oeyal Yardim Bakanlığınca onaylı r o ç o t e l e r i n ibrazı g e r e k l i d i r ^
Ileani baatanelerin^ hastaları i l e i l g i l i olarak (Türkiye Organ
îlal-ıli ve Yanıl: Valcfı dahil) t a l e p ©decakleri a o i l i l a ç ve a o i l ihtiyaçlarınızı ;
b e d e l l e r i , ibraz edileoek ^ ğ l ı k ye Soayal Yardım Bakanlığınca onaylı re^ateler*
istinadon y ı l l ı k l i m i t aranaalısızm bankalarca transfer edilir®
b) Eer novi malûller tarafından i t h a l i i e t a n a n tû|Larlekll koltuk
(motorlu hareket odan v a s ı t a l a r dahil, otomobil ve benzerleri h a r i ç ) takma u z w ,
aoalara lüahsus s a a t , dolctilo maicinası, i ç i t n e a l e t v© p i l l e r g i b i ö z e l l i ğ i olan
cihaz, a l e t ve v a s ı t a l a r i ç i n Sağlıl: ve Socyal Yardım Bakanlığı«nca onaylı rapor^
lara ve bedel gösteren b e l g e l e r e göre Merkez Bankasınca avans olarak döviı
t a h s i s i y a p ı l ı r a Kör ve sağır öğ^-encilerin bu f ı k r a gereğinoe bagrmruİAnndA ükiil
Düdürlüğündon,alınaoal: b e l g e l e r e göre laiti olarak döviz tahais e d i l i r . Sö&konusu
avans hesapları i t h a l a t ı n g e r ç e l c l e ş t i ğ i n e d a i r b e l g e l e r i n i b m z ı s u r e t i y l a k a | » ^
tılır.
o) Şahıslar ve nüeeseselerce yurt dışmda yapılacak bUyÜk olsayan
nilrtarlardaJdL muhtelif g i d e r l e r ( t o p l a n t ı nfi.örafı, t a m a i l n a s r a f l a n , göçmen via»-.
s i laaeraf l a n ,
ağırlama maaraf ı
ve s a i r giderler) Markez. S^nkasınoa değ«rlendiri«
l e r a k , uygun görülmesi halinde, döviz i z n i n e bağlambileosktlr®
(a) ve (b) ş ı k l a n çerçevesinde g e t i r t i l e c e k oadde ve malzemelerin
yurda i t h a l i , döviz satım b e l g e l e r i n e istinadAs gerçekleş t i r i l i r ^
11-6 GazeteleTg Bıyypdik
Yay^mİAr, Kitaplar, Itoik Yayiiclaxiaxn
B*dAİleri veya B\mlarxn Abonallk ü o r e t l o r i ,
JCtşl, a i l » v s kuruluş i h t i y a ç l a n n d * kullanılmak u s a r e , l i o a r i
a m a l a r d ı ş ı n d a , y u r t dışmdajı g e t i r t i l o c e k gazete, j^ryodik yiıyımlar, kitaplar^
müiikif i l g i l i y ı y m
(musiki n o t a l a r ı dahil)î dargilor, katolot^'lar, p u l l a r İ l e
k i t a p V© m t b u a l a r a i l i ş k i n f o t o k o p i y© tnilcrofiİLilorj müzii: j û a k l a r ı ve dolu
müzikli B®B b a n t l a n ve b u n l a r a a i t abone ve tiatınalm b e d e l l e r i i ç i n proforma
f»t\ır» v t k£.tal6glardakl a d r e s l e r e öderuTiGİ: üz&rt banl:aİArûa döviz t r a n a f e r ! y a p ı ­
lar.
îiizlk plakları 11^ d o l u cdzÜLİ.i sou bantlarım a i t bedeller İ ç i n
aYitne ol&rsic döviz t r a n s f e r i y a p ı l ı r * Bu avıuiû bûik'iplan i t b a l & t ı n GsrçaJdeştiğin»
dair b e l g e l e r i n i b m z ı kaydıyla İcapatılır M
Türkiye'd© y e r l e ş i k l-J-şilcnn. y u r t dı§:-:m yaynLİamcak taZg
DöLİaa® g i b i
y a p ı t l a r ı n ı n baaım ve
yayuL üorotlori
i l e d l ^ r banc^ori g i d e r l e r i
i ç i n j borcu göetorcm belgelere dayonılonalCg bankalarca d ö v i z transfer e d i l i r .
Oeı^elc Icişllerin t i c a r i anjaçlar dışında yurt dışından g e t i r t ^ a k ^
l e r i k i t a p , g a l e t a , dar^;!, pul, k^ıtalog ve b u n l a r a a i t abona ve s a t ı n «1^^
b a d a l l e r i i ç i n profonaa fatura, fatura v e Icntaloglardaki adrealere y a t k i l i müaaaaaaleroe döviz transferi y a p ı l a b i l i r .
B-7 Spor ödüHari va Yorışıoa ÎCazançlan
Spor Federasyonları tarafından organize ©dilen s p o r t i f olaylardan
a l d a e d i l e n kazanç va Ödüller il© i z i n almak suretiyle' organize ©dilen y a n ç a a l o j v
dan alda e d i l e n kazanç v© Ödüller İçin gereİLli döviz t a h s i s i Iferköz TiflnVrfi^->r^
yapılır^
J - YMU GELİR VE GİDERIEIIİ
J»l Vergiler v© Harçlar
a) Kajuu talrtörüno© yabancı ülkeler© Ödemaesi gereken v e r g i ,
r©siw V© harçlar i ç i n tmnaf ©rl©r lîa'rkez Bankasınoa y a p ı l ı r .
Dışarıda yarlaşikler© y a p ı l a c a k î^tma Değer Vergisi i a d s l e r i
bu Dodda kapsarondaı i l g i l i aevzuat çerçevesinde banladarca trwisfer ®dilir#
b) TüjidLy©»d© yarl®şik k i ş i l e r i n i ş l e r i y l © i l g i l i olarak d ı ş a r ı ­
daki T.C. IConsoloaluklonna ödenaleri gereİLon h©r t ü r l ü v e r g i ve harçlar Usrkoz
Dankasmca döVis İznin© bağlanır®
l^aau
Oiderl^si(Devletç© yurt difinna y e r l e ş i k « l g i l « r e
yurt d ı ş ı n d a l â T,C. Temsiloiliklcrin© yapılacak Ödamaler 11® u l u s l a r a r a s ı k u r u l u p
l o r a yapılacak katkı paylarına. i U ş k i n Bdeoalerle İ l g i l i
transferler)
a) KıoLi îaruhiçparsmı d ı ş ülkelerdokl kertürlü gidarleriferurt di^ım
s ü r e k l i g ü r e l e gönderilenlerin hertürlü hakadişleri d a h i l ) , ^ ş b a k a n l ı k
Mzlım
VG Din Ticarat UListoşarlıgı Dış ödemeler Saymanlığı v© D ı ş i ş l e r i Bakanlığı ^ y rt£i.Qİil: îîudürlüğünün tediye mektupları i l e diğer kuruluşların t a l e p y a z ı l a r ı n a
' dii^Ts^mlaral: Merkez BanliBBinca transfer e d i l i r .
b ) Tanıina fonundan yapılacalc t r a n s f e r l e r i l o ÎCızılay v ı benseri
>3urj yorjiTina ç a l ı ş a n laıruluglann yurt dışına y a p a c a ğ ı D o l i yardımlar il© benze»
r i g i d e r l e r i j i l g i l i Icuruluçların talep yazılarına istinaden î-lerkez Bankosmc*
dc\'İ2 Irz-r^İDO b a l l a n ı r •
J - 3 î'iJiiu T a ç i i a a c ı l ı g ı vo FTP Uizjaotlerino İ l i ç l d j ı ödamelsr
a) Prr İ d a r o c i n i n , u l u s l a r a r a s ı \.oncre
i a m r l a r u m göre, y a b a l ı
UU-Ji poûta I d i u X i l e r i n e ödencöi gorekon " b o r ç l a n ,
b) TCDD' n i n yubanoı lOJı© d & D i i y o l l a n i d a r e l e r i n e ,
torgılaJdı
mk^
l i y a t t a n d o l a y ı , odûmoDİ goroken b o r ç l a n ,
c) Tnr'nm U l u ü l a r a r a o ı liava Y o l l a r ı D i r l i g l n o d ı ş s^riojr i g i a
ödemesi gerelü.! t u t a r l a r i l e konma, konaldûiûa va b e n z e r i g i d e r l e r i ^
i l ^ l i yabancı l a s r u l u ş l a n n borç milrtarmı b e l i r t e n y a s ı l a m m i o t İ m d f i n IkânkaİArca t r a n s f e r
edilir.
d) Türkiy© D e n i z c i l i k İ n l e t o e l e r i Deniz Y o l l a n lEessesöBİ H©
yubancı deniz ı m k l i y a t kurumları arasında yolcu t a ş m a konummda y a p ı l m ı ş a a j A f Dalar gereğince y a p ı l a c a k ö d e u e l e r , a n l a ç m büirümleri .çerçevesindag b a n k a l a r c a
transfer e d i l i r .
e) Yuiarıda b e l i r t i l e n k u r u l u ç l a r m , Bakanlıîc» t p n a l a c a k î a n
izin­
l e r e i s t i n a d e n y u r t d n ı m d a açacalcları büro, şube, a c e n t a l ı k v e u Ü B e s 8 İ l l i k l f t r i n ı . H
g i d e r l e r i i ç i n b a n l a l a r c a i m t i olaralc döviz t a h s i s e d i l i r ^ Her y ı l m g i 4 e r r a p o r l a n müteakip y ı l m l i ı r t a y ı sonuna l^dar, Bakanlıî^a g ö n d e r i l i r t
f ) Türlâye r.adyo Televizyon Kurununun ç e ş i t l i y a y m l a r d o l a y m ı y l a
yabancı y a y m ' fcuruD ve I c u r u l u ş l a n n a g i d s r veya d i ^ e r a d l a r a l t ı n d a ödamaai g«rek.-«
üorotler. (ımklen y e y m , baber y a y ı m , haberleçoe, prodüksiyon ^ d e r l e r i , förüntU,
İ m r c a s t t l a n , a i d a t l a r vo b e n z e r i g i d a r l e r j t l « y ı » t d ı ş m d a yapılma d i İ « r ^ d B X w
l e r (stüdyo,dekorasyonI montaj, kaoera, b ü r o , u l a ş ı m , haberleşma, mlftisa©,
m s r a f ı g i d e r l e r i v© b e n a e r l e r i )
ttott*
i ç i n , borou g ö s t e r e n b « l g « l « r i n i b r a a ı w y a
i l g i l i kuraLuşm t a l e b i ü z e r i n e k a t i veya avans o l a r a k b a n k a l a r o A dÖTİs s a t ı ş ı
yapılır.
J - 4 Kcmsoloaluk G e l i r l e r i
Türldye'deîd.
k o n s o l o s l ı ^ ü a r m Itonaoloalı^ i ş l M İ « r i
d o l a y ı s ı y l a t a h s i l « t t i k l e r i h a r ç v© benzori g e l i r l e r i , D ı ş i ş l e r i B a k a n l ı ğ ı » m n
onayını kapsayan y a p ı l ı b a ş v u r u l a r ı n a i s t i n a d e n Itokez D&nkasmoa d ö v i z İ p ı i n a
bağlanır.
K-l E a r t ü r l ü ' İ l i m v e RoklûiuİAr
TÜTiâye'de y e r l e ş i k k i ç i l e r i n i ş s a h a l a r ı y l a i l | ; i l i ©l&ıak
y u r t d ı ş m d â y a p t ı r d U d a n h o r ç e ş i t i l a n ve r a l d a c l a r v© b ı m U r l a i l g i l i k l i ş â
ücretlari i ç i n gorokli âijviz, i l a n ¥© reliLimn f i i l a n y a p ı l d ı ğ ı a ı n tervelki îtaydoyla, f a t u r a l a r a dnyanxlarak banlsılarca tronofor e d i l i r .
I l f j i l i l e r tarafmdan talop ©dilmesi halinde avans olarak
/ lÛ^CKKD^-'a kadar t r a n s f e r y a p ı l a b i l i r ^ Vorilen avansı ağan b e l ^ e "taglı
giderlerin k a t i tra^mferi y a p ı l a b i l i r .
K-2 IMücûae Giderleri
Ihhîifimûg bûJcem, b i l i r k l ç i , avukatlık (jibi giderlerg b®ls®lexl#
t e v s i k i layTLıyla, banl'^larca t r a n s f e r e d i l i r .
Yabancı iOkelerdo bulunan ş a h ı s l a r a y a p ı l a c a k t o b l i e a t l a r l a
i l ^ l i olarak, tebliğ; evralcmı çıkaran o o r c i tarafından llorkes Banlasma y a p ı l a cûlv başvurular üsarinOj toblii;' "^o iotinabo D a û r o f l a n döviz olanüc ödenebilir©
K-3 Ziirarg Ziyan vo Tazminatlar
a) 1 - T i c a r i ve gayri t i o a r i işlemlerden d o ^ ^ z a r a r ı aiyan ve
tazminatlar vo bunlarla i l g i l i cozai şartlar i l © |
11» Sulh y o l ı ^ l a h a l l i gereken durumlarda yapılacaJc Ödomeler
Balcanlitim i z n i n e t a b i d i r .
Bu şekilde alınan i z i n l e r e dayanılarak yapılaoak Öâ[email protected] transfer e d i l i r .
b ) 1» Y a ş l l kart sistemine dahil
ülkelere ödenaoek » i g o r t a U s ı s i -
a a t ı 11^ bmm b a ğ l ı ödemeler, borou İfado ©dan b t l ^ l e r i n ibrazı kaydâyl^ı
Türkiya Sigorta Eaaaurans Ş i r k e t l e r i Birli|;d lk>torlu Taşıt Bürosu tamfmdaa
yapılacak b a y v u r u l a m jCöro,
11» Alınmış i z i n l o r e dayanilaraic Tüıtiye^d® ç a l ı ç a n yabanoı
Kpruklu k i ş i l e r e yapılaoak J.şten ç ı l v m ve kıdem t a z c d n a t ı g i b i ödemelsTg 1İ£İ11
BftVgnlığn? onayı v® işverenin l e t o o i tLterin^i
Banlsılaroa t r a n a f e r e d i l i r .
K-4 Paxa Cozal&ı^
^Hijklyt^dd y e ^ e ş i k k i ş i l e r i n d ı ç a n d a ödemek &orunâ4 oldukLaın
p a r a o e z a l a r i ı oahkeme k a r a r l a r ı n a veya y e t k i l i o o r o i l e r l n b e l g o l e r i n d gör»,
t^l'^z Bankasınca dövis isnino ba^l^mır.
K-5 Bemıaaerı tûdlUplar ¥@ Bi^ür Kuruluşlaııa ÎCatılısa ü d a t İ A n
?ürid^®8de y e r l e ş i k k i ş i l e r i n üyesi bulundukları voya tfye olaıO:
i s t e d i k l e r i yabancı iOİMİerdüJci mesleki voya Icültürel demeJc vo l::uruluşlara öd»melari ger©l:li i y e l i k a i d a t l a r ı veya kaydiye ü c r e t l e r i j bu kurulujj v© damâklerin
aidat ¥@ taydi:3 \lor©tlarini s ö s t a r i r t a l e p oeictuplarajıın ibrazı kaydıyli^., banksl a r ve y e t k i l i
Düesseseleroe transfer e d i l i r .
Ului3larEJ:usi ;:uruluçlaroR
düsenlonsn t ı ı m u v a l a r a katxlac*k Türk
k l ü p l e r i ~ ı i n lilufllarjirasi tbuhu Izurulıışlara ödaaoleri gereküii k a t ı l o a a i d a t l a r ı
i l ^ bu " UTBUvalara laitilaoak «Türk sporcuları i ç i n u l u s l a r a r a e ı kuruluşlar t a r » fuiâhjı
d ü z s n l e n s o e i : l i s a n s l a r d o l a y ı s ı y l a Türk spor k l ü p l e r i t a r a f m d a n ödûnmeii
g a r e k l i ü c r e t l l r r banlaılarca tranafer e d i l i r ,
IS^ Seıbeet I-toslek Kazançları
Alınm-ç i z i n l e r e doyamlaralc hariçte y e r l e ş i k k i ş i l e r i n ,
^ürkiyo»da serbest
^iöslek f a a l i y e t l e r i n d e n s a ğ l a d a k l a n
to-^oıçlan
bankaİAim
transfer edilir»
K-7 İadesi Gerekli Tutarlar
Borç o l m d ı g ı b a l d e ^ n l ı ş l ı k İ A gönderileni Dükerror o l a m k
gönderilen, tabaklaalc o t t i r i l n e y e n b i r i ş l o n nedeniyle peşin olarak gundexilen^
f eobedilen sözleşmeler kapsoıamâa crrveloş p e ş i n o l a r a k gönderilûn ve b i r baniaca
s a t m alınarak Türk poraoma ç e v r i l n i ş bulunan dövizler, dövi&in gönderildiğimin
döviz alım b e l g e s i i l e t e v s i k i kaydıyla, bankalarca t r a n s f e r © d i l i r .
!C-8 Bröve, Iferka T e e o i l Giderleri
Usulüne göre alınmış bröve ve markaların b a r i ç t e t e s o l l i İ ç i n ,
bröve V© c a t J a ı l a n n » t e s o i l B e l g e l e r i " n i n , t e s c i l i ş l e m i banüz tacamXapmmif
o l a n l a r d a i o e başvurunun tısulüne ı^gun yapıldığına d a i r ^ j M y i ve T l o a r e t
Bakanlığınca düzonlenip onaylanan "Itenşe Momleket Vesaild^nin İbrazı kaydıylâ-ı
bröve ve marlcalarm t e s c i l i n e kadar yapılaoalc bütün i ş l e o l e r l n a a i t g l d * r l «
i l e yurt dışında y a p t ı r ı l a c a k amblem t e s c i l l e r i n e a i t g i d e r l e r , bankalarca t ı
for edilir."
îiıdde 3~ Bu Oenolgenin 2" n c i taddesindB düzenlmaan ve i l i p L l i l e r i n
l e h i n d e olan bülöimlor, b a ş l a m ı ş i ş l e m l e r o de w g u l a m r *
IhÂâB 4 - Bu Genelge'yayım l a r i h i n û a yürürlüğe ^xûTm
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından
Türk uğrası Kıymetini Koruma Hakkında 30 Sayılı Kmm ile
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımahğı'nın 1984/30f] Sayılı
Tebliğine İlişkin Türkiye Cumhuriyei Merkez
Bankası Gendj^esi
Sayı l / A - B
Madde 1 — l / A sayılı Bankamız Genelgesinin ' T ü r k Parası, Döviz, Kıymetli Maden,
Taş ve Eşyalara ilişkin h ü k ü m l e r " kısmının l / C , l / D , l / K , l / M , l / N , l / S üe değişik Döviz
Pozisyonuna ilişkin beşinci maddesinin (B) bölümünde bdirıüen döviz tevdiat munzam karşı­
lıkları oranı % 20 olarak deftiştirilmişlir. Bankalar bu Genelgenin yürürlük tarihinde mevcut
döviz tevdiat hesaplanna göre oluşacak ek karşılık yükümlülüklerini engeç 6 ay içinde eşit tak­
sitlerle tesis edeceklerdir. Ancak, bu Genelgenin yürürlüğe girdi (i tarihte Merkez Bankası nez­
dinde bu ek yükümlülükleri karşılayacak tutarda döviz hesabı bulunduran bankalann ek
yükümlülükleri hesapların vadeleri doldukça sözkonusu tutarların karşılık hesaplanna akta­
rılması yolu ile yerine getirilecektir.
Madde 2 — Bu Genelge hükümleri 3/7/1987 tarihinde yürürlüğe girer.
R.G.
RlGazete No.19524
Tarihi:
21.7.1987
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından :
Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 30 Sayılı Karar İle Devlet Bakanhj^ ve
Başbakan Yardımalığmın 84-30/1 vc 86-30/8 Sayılı Tebliğlerine
İlişkin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Genelgesi
Sayı : 1/A-C
Madde 1 — I / A sayılı Bankamız Genelgesinin
Görünmeyen işlemlere İlişkin
Hükümler" bölümünün 9. maddesinin C-3/(a) ve (b) fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
*'a) Yabancı ülkelere eğilim için gidecek dövizli özel öğrencilere (dövizsiz özel öğren­
ci statüsünde olup, sonradan dövizli özel öğrencilikleri Millî Eğilim Gençlik ve Spor Bakanlı­
ğı'nca kabul edilenler dahil), Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanhgı'nca verilecek izinler
çerçevesinde. Bakanlar Kurulunca belirlenen esaslar ve miktarlara göre Merkez Bankasınca
döviz tahsis edilir.
Dövizli özel öğrencilerin gideri eri öğrend müfettişliği belgelerine dayanılarak döviz iz­
nine bağlanır.
Dövizli özel öğrenci olmak üzere başvuranların beyanlarına dayanılarak, yurt dışında­
ki okullara kaydolabilmelerini sağlamak üzere, gerekli okul kayıt, akseptans ve benzeri ü c r a 1er için döviz tahsisi mümkündür.
b) Yurt dışına gönderilen resmi öğrencilere de (a) fıkrası esasları uygulanır.
(a) ve (b) fıkraiannda belirtilen dövizli öze! vc resmi öğrencilerin Bakanlar Kurulunca
belirlenen esaslara ve miktariara göre tahsis edilecek ayhklan. talep etmeleri halinde, T ü r k
liraları kendilerince karşılanmak ve cari kuriardan transfer edilmek üzere Merkez Bankasınca
herhangi bir belge aranmaksızın $ 1.500,- u kadar iblağ edilebilir.
Madde 2 — Bu Genelge yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tdârc Merkezinden :
T ü r k P a r a s Kıymetini Koruma Hakkında 3û Sayılı K a r a r ' l i t D c v l d
Bakanı ve Barbakan Y a r d ı m a b t n y n
$&yılrTeblitlııe
lli^-kln Türkiye Cumlıuriycl Mcrkex l a » k a « C » d | « d
• (SAYI I
Madde 1 — Türk Parası Kıymetini Koruma H a k k m d a 30 Sayılı Karar ile Devlet Ba­
kanı ve Başbakan Yardımcıljğı'nın 84-30/1 Sayılı Tebliğinin " T ü r k Parası, Döviz, Kıymetli
Maden, Taş ve Eşyalara İlişkin Hükümler** bölümü ile ilgili olarak 15 Aralık 1984 tarih, 18606
Sayılı Resmî Gazçte'de yayımlanan l / F Sayılı Bankamız Genelgesinin, l / G Sayılı Genelgemiz
ile değişik ikinci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirllmişlir.
" M a d d e 2 — Altın alım satımı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası*nın A n k a r a Kam­
biyo, tscanbu! Kambiyo, İzmir K a m b i y o , A d a n a ve Gaziantep Şubeleri vasıtasıyla ve uluslar\rasi piyasalarda alim alım-salım yapılan iş günlerinde, saai 14.00 - 15.30 arasında yapılacaktır/*
Madde 2 — Bu Genelge yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından :,
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 30 Saplı Karar Ue Dcvlel Bakam ve
Eafbakan Yardımcılıtı'nıa 1914/30*] Saydı Tebliğine tlişklo
Türkiye Cumburiyet Merkez Bankası Genelgesi
(Sayı: l/A-E)
M a d d e 1 — I / A sayıh Bankamız Genelgesinin ' T ü r k Parası, Döviz, KıymetU Maden,
Taş vc Eşyalara İlişkin Hükümler** kısmı, I / S Sayılı Genelgemiz ile değişik Döviz Pozisyo­
nu *na ilişkin 5. maddesi, A-Zorunlu Döviz Devirleri bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
'•A — Zorunlu Döviz Devirleri :
Bankalar, ihracat (Prefinansman ihracat bedeli olarak alışı yapılan dövizler dahil) vc
görünmeyen işlemlerden (Faiz gelirleri, yetkiH müessese devirleri ve mahiyetlerine bakılmak­
sızın döviz tevdiat hesaplarından Türk lirası karşılığı yapılan alışlar dahil) alışını yaptıklan
döviz vc efektiflerin en a z Vo25 oranındaki kısmını, hesaba geçtiği ayı takip eden ayın ilk 5
işgünü sonuna kadar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na devretmek zorundadırlar.
Sozkonusu %25 zorunlu devir oranı aşağıda gösterildiği gibi kademeli olarak uygula­
maya konulacaktır.
Buna göre;
a)
Ocak 1986 a y m a ait devirler için % 1 6 ,
b)
Şubat 1988 ayına ait devirler için % 1 7 ,
c)
Mart 1988 ayına kit devirler için VoI9,
d)
Nisan 1988 ayma ait devirler için % 2 2 ,
e)
Mayıs 1988 ve daha sonraki aylara ait devirler için %25 oram uygulanacakur.
Devir işlemi dövizlerin fiilen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası hesaplarına alacak
kaydı, efektiflerin ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Şubelerine teslim edilmesi halinde
tamamlanmış sayılır. Bu süre içinde devir gerçekleştirilmediği veya eksik yapıldığı takdirde,
sonradan yapılacak döviz devirlerinde dcWr işlenünin yapılması gereken günün sonunda Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankası*nca bankalararası işlemlere uygulanan döviz alış kuru sabiıleştirilerek uygulanır. Fiili devrin yapıldığı tarihteki bankalararası döviz alış kuru, sabiileştirilen
kurdan düşük olduğu takdirde fiili devir tarihindeki kur uygulanır. Ayrıca, b a n k a l a n n dev­
retmekle yükümlü olup süresi içinde devretmedikleri döviz tutarları için, devTC esas alman d ö ­
viz cinsi üzerinden yılhk ^e3 oranında cezai faiz ahnır.
Devirler ABD doları, Batı Alman markı, Hollanda florini, İsviçre frangı ve Fransız frangı
üzerinden alışı yapılan dövizler için kendi döviz cinsleri üzerinden yapılır.Bu döviz cinsleri dı­
şında kalan yabancı paralar üzerinden yapılan ahşlara ilişkin döviz devirleri A B D doları cin­
sinden yapıhr. Diğer dövizlerin A B D dolarına çevrilmesinde, zorunlu devir yükümlülüğünün
doğduğu ayın son iş gününde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca uygulanan çapraz kurlar
kullanıhr. Efektif devirleri kesin alışı yapılan efektif cinsinden yapılır ve zorunlu döviz devir­
leri yerine kabul edilmez.**
Madde 2 — Bu Genelge hükümleri yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından :
T ü r k P a r a a Kıymetini KmmmM H â k k ı n d i 30 Styılı Karar ile Devlet B a k ı n ı ve
Başbakan Yardınıolı£ı'nın 1984/30.1 Sayıb Tebliğine İlişkin
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Genelgesi
(Sayı : I/A-F)
Madde I — I / A sayılı Bankamız Genelgesinin 'Türk Parası. Döviz, Kıymetli Maden.
Taş ve Eşyalara tlişkin Hükümler** kısmı. I/A-E Sayılı Genelgemiz ile değişik Döviz Pozisyonu'na ilişkin 5. maddesi. A — Zorunlu Döviz Devirleri bölümü a l g ı d a k i şekilde değiştirilmiştir.
" A — Zorunlu Döviz Devirleri :
Bankalar, ihracat (Prcfinansman ihracat bedeli olarak alışı yapılan dövizler dahil) ve
görünmeyen işlemlerden (Faiz gelirleri, yetkili müessese devirleri ve mahiycüSrinc bakılmak­
sızın döviz tevdiat hesaplanndan Türk Lirası karşılığı yapılan alışlar dahil) alışım yaptıkları
döviz vc efektiflerin en az %25 oranındaki kısmını, hesaba geçtiği ayı takip eden ayın ilk 5
işgünü sonuna kadar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası*na devretmek zorundadırlar.
Sözkonusu % 2 5 zorunlu devir oram aşağıda gösterildiği gibi kademdi olarak uygula­
maya konulacaktır.
Buna göre;
a)
Ocak 19S8 ayına ait devirler için ^ 1 6 ,
b)
Şubat 198S ayına ait devirler için
c)
Mart 1988 a y ı n ı ait devirler için
d)
Nisan 1988 ayına ait devirler için %22p
e)
Mayıs 1988 ve daha sonraki aylara ait devirler için %25 oranı uygulanacaktır.
Bankalar. Türk Parası Kıymçüni Koruma Hakkında 30 Sayılı Karar'm 88/12564 Ka­
rarla değişik 8'İnd maddesinin l'inci paragrafının b fıkrasına göre yurda getirilerek alışını yap­
tıkları ihracat dövizlerinin tamamını, hesaba geçtiği ayı takip eden ayın ilk 5 iş günü sonuna
kadar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na devretmek zorundadırlar,
Devir işlemi dövizlerin fiilen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası hesaplanna alacak
kaydı, efektiflerin ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Şubelerine teslim edilmesi halinde
tamamlanmış sayılır. Bu süre içinde devir gerçekleştirilmediği veya eksik yapıldığı takdirde,
sonradan yapılacak döviz devirlerinde devir işleminin yapılması gereken günün sonunda Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankası'nca bankatararası işlemlere uygulanan döviz alış kuru sabitleştirilcrek uygulanır. Fiili devrin yapıldığı tarihteki bankalararası döviz alış kuru, sabitieşıirilen
kurdan düşük olduğu takdirde fiili devir tarihindeki kur uygulanır. Ayrıca, bankalarm dev­
retmekle yükümlü olup sûresi içinde devretmedikleri döviz tutarları için, devre esas alınan dö­
viz cinsi üzerinden yıllık % 3 oranında cezai faiz alınır.
Devirler A B D doları, BaU A l m a n Markı, Hollanda Florini, isviçre Frangı ve Fransız
Frangı üzerinden alışı yapılan dövizler için kendi döviz cinsleri üzerinden yapılır. Bu döviz
cinsleri dışında kalan yabancı paralar üzerinden yapılan alışlara ilişkin döviz devirleri A B D
doları cinsinden yapılır. Difter dövizlerin A B D dolarına çevrilmesinde, zorunlu devir yüküm­
lülüğünün doğduğu ayın t o n iş gününde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca uygulanan
çapraz kurlar kullanılır. Efektif devirleri kesin alışı yapılan efektif cinsinden yapılır vc zorun­
lu döviz devirleri yerine kabul e d i l m e z . "
M a d d e 2 — I / A Sayılı Bankamız Genelgesinin " T ü r k Parası, Döviz, Kıymetli Maden,
T a ş vc Eşyalara ilişkin Hükümler'* kısmı, I / S Sayılı Genelgemiz ile değişik I>öviz Pozisyo­
n u ' n a ilişkin 5. maddesi C — D d v i ı Pozisyonu Yönetimi Bölümü aşağıdaki şekilde değiştiril-
mişUr.
C — Döviz Pozisyonu Yönetimi
Bankalar yurt dışı muhabirleri nczdindcki hesaplarını ve her türlü muhabirlik ilişkileri­
ni Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası talimatında belirlenen esaslar dahilinde tesis ederler.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası*nca kabul edilmeyen yurt dışı bankalar nezdinde açıl­
mış hesaplar vc mevcut muhabirlik ilişkisi ile her türlü döviz piyasası işlemleri Türkiye C u m ­
huriyet Merkez Bankası'nın talimatında belirtilen esaslar doğrultusunda sona crdirilir.
Bankalar döviz pozisyonu yönetinu sırasında aşağıda belirtilen oranlara uymak zorun­
dadırlar,
1 — Likidite Oranı :
Bankaların döviz mevcutlarımn döviz taahhütlerine bölünmesi suretiyle bulunur. Bu
oran %2Û'den aşağı olamaz. Likidite o r a m n u ı hesaplanması sırasında kullanılacak olan döviz
mevcutları ve döviz taahhütlerinin tanımı aşağıdadır.
Döviz Mevcutları;
— Bankaların yurt dışı muhabirleri nezdinde cari hesap vc depo hesaplannda bulunan
döviz mevcutları ile nitelikleri aynca talîmatlaria duyurulacak olan döviz üzerinden düzenlen­
miş kıymetli evrak portföyleri,
— Bankaların yurt içi muhabirleri nezdinde cari hesap ve döviz tevdiat hesabı veya de­
p o h e s a p l a n n d a bulunan döviz mevcutları,
— Bankaların Türkiye C u m h u r i y e t Merkez Bankası nezdindeki hesaplannda bulunan
döviz mevcutları (Döviz tevdiat m u n z a m karşılıkları hariç), olarak belirlenmiştir.
Döviz Taahhütleri;
—. Akreditif taahhütleri,
— Vadesine 6 ay kalan vc vadesi geldiğinde ödenmesi bankalarca taahhüt edilen kabui
poliçeleri,
— Vadesine 6 ay kalan vc ihracatın gerçekleşmemesi halinde geri ödemesine bankalar­
ca garanti verilen prefinansman kredi taahhütleri,
Kurye kredileri (Bankaların muhabirieri nezdindeki döviz hesaplannm borç bakiye
vermesi halinde bu tutariai' kurye kredisi olarak kabul edilecekür.)
— Bankaların yurt içi ve yurt dışından doğrudan sağladıkları vc ödemesini garanti et­
tikleri ve vadesine 6 ay kalan diğer krediler ile aldıkları döviz depoları olarak belirlenmiştir.
2 — Kur Riski O r a m ' :
Kur riski oram bankaların döviz mevcutları ile döviz alacakları toplamının döviz borç­
ları toplamına bölünmesi suretiyle b u l u n u r . K u r riski oranının hesaplanması sırasında kulla­
nılacak olan döviz mcvcuLİan vc döviz borçlarının tanımı aşağıdadır.
Döviz Mevcutları ve Döviz Alacakları :
— Bankalarm yurt dışı muhabirleri nezdinde cari hesap ve d e p o hesaplannda bulunan
döviz mevcutları ile nitelikleri a y n c a talimatlarla duyurulacak olan döviz üzerinden düzenlennu§ kıymetli evr^k portföyleri,
— Bankaların yurt içi muhabirleri nezdinde cari hesap ve döviz tevdiat hesabı veya de­
p o hesaplannda bulunan döviz mevcutları,
— Bankaların Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdindeki hesaplannda bulunan
döviz mevcutları (Döviz tevdiat m u n z a m karşıhklan dahil),
— Bankalann kasalarında bulunan efektif mevcutları,
— Bankalarca yurt içi veya yurt dışına açılan döviz kredileri toplamı, olarak belidenmistir.
Döviz Borçları ;
— Bankalar nezdinde açılmış bulunan döviz tevdiat hesapları toplamı (Bankalararası
döviz tevdiat hesapları dahil),
— Bankalarca yurt içi ve yurt dışından ödemesi döviz olarak yapılrjıak üzere borçlu
sıfatıyla sağlanan döviz kredileri toplamı (Bankalarca yurt dışından d e p o hesabı olarak sağ­
lanmış olan fonlar sağlanan döviz kredisi olarak dikkate alınır), olarak belirlenmiştir.
Kur riski oranının asgari sının % 9 0 azami sının ise % I 1 0 M ü r .
Ancak % 2 0 likidite o r a n ı n a erişilmesi a m a a y l a kur riski oranı % I lO'nu aşabilir. Ayrı­
ca %20'lik likidite o r a m sağlandıktan sonra, akreditif taahhütleri, vadesine 6 ay kalan ve va­
desi geldiğinde ödenmesi bankalarca t a a h h ü t edilen^ kabul poliçeleri, vadesine 6 ay kalan ve
ihracaün gerçekleşmemesi halinde geri ödemesine bankalarca garanü verilen prefinansman kredi
taahhütleri toplamı;
— 10 milyon A B D dolarına kadar olan bankalar, bu tür taahhütlerinin toplamı kadar,
— 10 milyon ile SOmifyon A B D Doları arasında olan bankalar 15 milyon A B D Doları­
na kadar,
— 50 milyon ile 100 milyon A B D D o l a n arasında olan b a n k a l a r 20 milyon A B D Dola­
rına kadar,
•
.
'
— 100 milyon A B D D o l a r ı n d a n fazla olan bankalar 25 milyon A B D Dolarına kadar,
ilave döviz varlığı bulundurabilirler.
3 — EWviz Tevdiat H e s a p l a n Kullanım Oranı :
Bankalar nezdlerinde açılan döviz tevdiat hesabı bakiyesinin (Bankalararası döviz tev­
diat hesaplan hariç) en az ^ t 5 0 ' s i kadar döviz kredisi verirler,^'
Madde 3 — I / A Sayılı B a n k a m ı z Genelgesinin **lhracata İlişkin Hükümler*' kısmının
5 inci maddesi ile 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiş ve
2. maddesindeki **(ek süreler dahil)** ifadesi ile 6. maddesindeki ' ' ( b a n k a l a r c a verilen ek süre­
ler dahil)** ifadesi bu maddelerin metninden çıkarılmıştır.
M A D D E 5 — İhracat bedelleri süresi içerisinde yurda getirilmez ise. ihracat bedelleri^
ni yurda getirme süresinin bitimini izleyen ilk iş günü, ihracat hesabına ait dosya bankalarca
ihracatçının bağlı olduğu kambiyo m u r a k a b e merciine intikal e t t i r i l i r / '
" M A D D E 9 — İhracat bedeli dövizlerin süresi içinde y u r d a geüriimemesi nedeniyle
Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu*na yaünlması gereken kur farkları bankalarca 1XJ iş günü
içinde Türkiye Cumhuriyet M e r k e z Bankası*na devredilir.**
Madde 4 — Bu Genelgenin I ve 3 üncü maddeleri 4 Şubat 1988 u r ininde, 2 nci mgddcsi ise yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Download

Untitled