ORMAN TOPRAK VE EKOLOJİ ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ
2015 YILI ÇALIŞMA PROGRAMINA ALINMASI PLANLANAN PROJELER
2014 YILINDA YENİ HAZIRLANAN PROJELER
Sıra
No
1
2
Proje Adı
Toros sediri (Cedrus libani A. Rich.)’nde yetiştirme sıklığının bazı morfolojik ve
fizyolojik fidan özellikleri ile dikim başarısına etkisi
Akdağ Tabiat Parkı’nın (Afyonkarahisar) Bitki Tür Çeşitliliği ile Yetişme Ortamı
Özellikleri Arasındaki İlişkiler
Proje
Yürütücüsü
Dr. Ş. Teoman
GÜNER
Ali TÖRÜ
2014 YILINDA SONUÇLANAN PROJELER
Sıra
No
1
2
Proje No
ESK–07(6304)/
2009–2012-20132014
ESK-10 (6307)/
2011-2014
Proje Adı
Sündiken Dağlarında (Eskişehir) Sarıçam (Pinus sylvestris L.)
Ağaçlarının Yetişme Ortamı Özelliklerine Göre Beslenme ve
Büyüme İlişkilerinin Belirlenmesi
Karaçam (Pinus nigra Arn. subsp. pallasiana) Ağaçlandırma
Alanlarında Karbon Stoklarının Belirlenmesi
Proje
Yürütücüsü
Dr. Nejat
ÇELİK
Dr. Ş. Teoman
GÜNER
2014 YILINDA DEVAM EDEN PROJELER
Sıra
No
Proje No
1
ESK–09(6306)/
2010–2016
2
ESK–11(6308)/
2011–2014
3
ESK–12(6309)/
2012–2014
4
ESK–13(6310)/
2012–2015
5
ESK-14 (6311) /
2013-2032
6
7
8
9
ESK-15 (6201) /
2013-2016
ESK-16 (6312) /
2013-2016
ESK-17 (6313) /
2013-2016
ESK-18 (2101) /
2013-2022
10
ESK–19 (6314)/
2014-2016
11
ESK-20 (6315)/
2014-2020
12
ESK-21 (6316)/
2014-2016
13
ESK-22 (6317)/
2014-2017
14
ESK-23 (6401) /
2014-2017
Proje Adı
Sündiken Dağları Sarıçam (Pinus sylvestris L.) Meşcerelerinde
İbre Dökümü ve Ölü Örtü Ayrışması ile Üst Topraktaki Karbon
Birikimi Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi
Doğal Bir Orman Yangınının Toprağın Bazı Fiziksel, Kimyasal
ve Biyolojik Özellikleri Üzerine Etkisi
Türkmen Dağı (Eskişehir, Kütahya) Karaçam Meşcerelerinde
Yıllık İbre Dökümü ile Ölü Örtü Tabakasına Karbon ve Bitki
Besin Maddeleri Girişinin Belirlenmesi
Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü Sedir (Cedrus libani A. Rich.)
Ağaçlandırma Alanlarında Karbon Stoklarının Belirlenmesi
Farklı Yetişme Ortamlarındaki Karaçam Ağaçlandırmalarında
Dikim Aralık-Mesafesinin Toprak Özelliklerine ve Büyümeye
Etkisi
Kocakır Ormanı (Eskişehir)’nın Bazı Toprak Özelliklerinin
Belirlenmesi ve Haritalanması
Türkmen Dağı Bitki Toplumları, Bitki Çeşitliliği ve Yetişme
Ortamı Faktörleri Arasındaki İlişkiler
Türkmen Dağı’nda Bazı Odun Dışı Orman Ürünlerinin
Potansiyel Dağılım Haritaları
Yetişme Ortamı Özelliklerine Göre Karaçam Sıklıklarında
Ayıklama Kesimlerinin Gelişime Etkileri
Eskişehir, Afyonkarahisar ve Ankara İllerindeki Sedir
Ağaçlandırmalarının Gelişimi ile Bazı Yetişme Ortamı Özellikleri
Arasındaki İlişkiler
Türkmen Dağı Karaçam Meşcerelerinde Ölü Örtü Ayrışma
Hızlarının Belirlenmesi
Kekik ve Dağ Çayı Adıyla Toplanan Üç Aromatik Bitkinin
Uçucu Yağ Miktarı ile Yetişme Ortamı Özellikleri Arasındaki
İlişkiler
Karaçam Sıklıklarında Ayıklama Kesimlerinin Toprak Solunumu
ve Mikrobiyal Özelliklere Etkileri
Ağaçlandırmaya Uygun Olmayan Yüksek Eğimli Alanlarda Dört
Kanatlı Tuz Çalısının (Atriplex canescens (Pursh) Nutt.)
Erozyonu Önlemedeki Etkisi (Eskişehir Örneği)
Proje
Yürütücüsü
Dr. Aydın
ÇÖMEZ
Aliye Sepken
BERBER
Ertan Şeref
KORAY
Rıza
KARATAŞ
Dr. Ş. Teoman
GÜNER
Dr. Nejat
ÇELİK
Dr. Münevver
ARSLAN
Rıza
KARATAŞ
Dr. Aydın
ÇÖMEZ
Rıza
KARATAŞ
Dr. Aydın
ÇÖMEZ
Dr. Münevver
ARSLAN
Aliye Sepken
BERBER
Uğur ŞAHİN
ORTAK PROJELER
Sıra
No
Proje Nu
1
BAORAM
19.6307/2013-2016
2
İAOAM
23.2608/2010-2030
3
TÜBİTAK 112O946
4
TÜBİTAK 113O793
5
Düzce Üniversitesi
2014.05.01.209
6
TÜBİTAK 113O495
Araştırmanın Adı
Batı Akdeniz Bölgesinde Kızılçam (Pinus brutia
Ten.) Meşcerelerinde Döküntü Miktarı ve Karbon
İçeriğinin Belirlenmesi
Karaçam (Pinus nigra J.F.Arnold subsp. nigra var.
caramanica (Loudon) Rehder) Ormanlarında
Yangın Sonrası Vejetasyon Dinamikleri (KütahyaTavşanlı, Çankırı- Kurşunlu Örneği)
Kurak Bölge Bitkilendirmesinde Farklı Ağaç, Çalı
ve Otsu Türler Kullanımının Fidan Büyümesi ve
Beslenmesi ile Bazı Toprak Özelliklerine Etkisi
İç Anadolu Sodik Sahalarında Jips ve Kükürt
Uygulamasının Ağaçlandırma Başarısına Etkisi
Ekto- ve Endo-mikoriza Aşılanmış Karaçam (P.
nigra), Toros Sediri (C. libani) ve Saçlı Meşe (Q.
cerris) Fidanlarının Karasal Ekosistemlerdeki
Yaşama, Büyüme ve Beslenme Farklılıkları
Kuyucak Dağı Yöresinde Odunsu Tür Çeşitliliğinin
Konumsal Modellemesi
Araştırmanın
Yürütücüsü
Dr. Neşat ERKAN
Mehtap ÖZTEKİN
Prof. Dr. Oktay YILDIZ
Prof. Dr. Oktay YILDIZ
Doç. Dr. Ernaz
ALTUNDAĞ
Doç. Dr. Kürşad
ÖZKAN
PROJE DIŞI ARAŞTIRMALAR
Sıra
No
1
2
3
Araştırmanın Adı
Türkmen Dağı sarıçam meşcerelerinde ölü örtü ve toprakta yıllık karbon
birikiminin belirlenmesi
Sündiken Dağlarındaki erozyon sahalarının bitki ekolojisi yönünden
incelenmesi ve erozyon kontrolünde kullanılabilecek bitki türlerin
belirlenmesi
Karaçam orman yangınlarının toprağın biyolojik özelliklerine etkisi
Araştırmanın
Yürütücüsü
Dr. Ş. Teoman GÜNER
Dr. Münevver ARSLAN
Aliye Sepken BERBER
Download

2014 Proje Listesi - Orman Genel Müdürlüğü