ORMANCILIK ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜKLERİ 2013 YILI SONUÇLANAN VE ARASONUÇ RAPORU
HAZIRLANAN PROJELER İÇİN BELİRLENEN RAPOTÖRLER
MÜDÜRLÜK ADI
PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ
PROJENİN
DURUMU
PROJENİN ADI
İHTİSAS
GRUBU
NO
AİG KARARLARINA GÖRE
SONUÇ RAPORLARI
KABUL
Kızılçamda Tohum Sızıntısının İletkenliğini Ölçerek
Çimlenme Yüzdesinin Tahmini
Biten
2
Burdur
Yöresinde
Bitkilendirilmesinde
Kullanılması
Biten
3
ORKÖY Gün Isı Uygulama Sonuçlarının
Değerlendirilmesi
(Batı Akdeniz Bölgesi Orman Köyleri Örneği)
Biten
4
Dr. Halil İbrahim YOLCU
Doğaya Salınan Kekliklerin (Alectoris sp .) İzlenmesiyle,
Yaşama ve Üreme Oranlarının Belirlenmesi
Biten
5
X
BATI AKDENİZ OAE
Dr. Mehmet Ali BAŞARAN
Sandal (Arbutus andrachne L.)’ın Yaş Yapraklı Sürgün
Servet
Envanter Metodunun Belirlenesi (Antalya-Serik Örneği)
Biten
6
X
BATI AKDENİZ OAE
Şenay ÇETİNAY
Antalya - Doyran Bölgesinde Keçiboynuzu Meyvelerinin
Morfolojik Özellikleri ve Kimyasal İçeriklerinin
Belirlenmesi
Biten
6
X
Orman Toprak ve
Ekoloji Araştırmaları
Enstitüsü Müdürlüğü
Dr. Nejat ÇELİK
Sündiken Dağlarında (Eskişehir) Sarıçam (Pinus sylvestris
L.) Ağaçlarının Yetişme Ortamı Özelliklerine Göre
Beslenme ve Büyüme İlişkilerinin Belirlenmesi
Biten
3
İç Anadolu Ormancılık
Araştırma Enstitüsü
Müdürlüğü
A. Sermin ÖZER
Censiyan (Gentiana lutea L.)’ın Ekonomik Önemi,
Yerinde Korunması, Yetiştirilmesi ve Kimyasal Analizleri
Biten
6
X
İç Anadolu Ormancılık
Araştırma Enstitüsü
Müdürlüğü
Dr. Nihal ARGUN
Karaçam Tohum Meşçere ve Bahçelerinde Üretilen
Tohumlarda Bulunan Fungusların Tespiti ve Fidanlardaki
Patojeniteleri
Biten
5
X
BATI AKDENİZ OAE
Dr. Mehmet ÇALIKOĞLU
BATI AKDENİZ OAE
Aysel OKUDAN
BATI AKDENİZ OAE
Dr. Ufuk COŞGUN
BATI AKDENİZ OAE
Bazı
Erozyon
Hydroseeding
Sahalarının
Yönteminin
RED
UZATMA
X
X
1 YIL
1 YIL
İç Anadolu Ormancılık
Araştırma Enstitüsü
Müdürlüğü
Dr. Güven KAYA
İç Anadolu Ormancılık
Araştırma Enstitüsü
Müdürlüğü
Doç. Dr. Murat KILIÇ
Ege Ormancılık
Araştırma Enstitüsü
Müdürlüğü
Doğu Anadolu
Ormancılık Araştırma
Enstitüsü Müdürlüğü
Doğu Akdeniz
Ormancılık Araştırma
Enstitüsü Müdürlüğü,
Tarsus
Doğu
Akdeniz
Ormancılık Araştırma
Enstitüsü Müdürlüğü,
Tarsus
Batı Karadeniz
Ormancılık Araştırma
Enstitüsü Müdürlüğü
Dr. Saide NAFİSİ BALAY
Ömer ÖNCÜL
Abdulkadir YILDIZBAKAN
Dr. Sevda POLAT
Mahir ERDEM
Batı Karadeniz
Ormancılık Araştırma
Enstitüsü Müdürlüğü
Mehmet TOKCAN
Batı Karadeniz
Ormancılık Araştırma
Enstitüsü Müdürlüğü
Mustafa ARSLAN
Orman Ağaçları ve
Tohumları Islah
Araştırma Enstitüsü
Müdürlüğü
Dr. Gaye EREN KANDEMİR
Kent Ormanlarının Estetik Değerinin Tahmin Edilmesi:
ODTÜ Ormanı Örneği
Biten
4
X
Bazı Karaçam (Pinus nigra Arnold) Odunlarının Yapışma
Özelliklerinin Belirlenmesi
Biten
6
X
5
X
2
X
Biten
4
X
Biten
3
X
Biten
5
X
Biten
2
Biten
2
X
Biten
1
X
Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü Kızılçam ağaçlandırma
sahalarında Akdeniz orman bahçıvanı [Tomicus destruens
Biten
(Wollaston)(Col., Curculionidae)]’nın hayat döngüsünün
belirlenmesi.
Doğal Sarıçam (pinus sylvestris L.) Gençliklerinde Sıklık Devam Eden
Bakımının Meşcere Gelişimi Üzerine Etkileri (Sarıkamış
(Ara Sonuç
ve Ardahan Örneği)
Raporu)
Eucalyptus grandis (W. Hill ex. Maiden)
Ağaçlandırmalarında Hacim ve Kuru Madde Hasılatı.
Kadıncık Havzası’ndaki Toprak Koruma Amaçlı Sedir
(Cedrus libani A.Rich) ve Karaçam (Pinus nigra Arnold)
Ağaçlandırmalarının Toprak Islahına Etkisi ve Yetişme
Ortamı Özellikleri ile İlişkileri
Abant Gölü Tabiat Parkı’nda Su samuru - Lutra lutra (L.
1758)’nun Yaşam Alanı Tercihi ve Populasyon
Durumunun Belirlenmesi
BOLU YEDİGÖLLER MİLLİ PARKI İLE
SARIMUSTAN BÖLGESİ’NİN HEMEROBİ
DERECELERİ VE BİTKİ TOPLUMLARININ
BELİRLENMESİ
ÖNEMLİ ORMAN AĞACI TÜRLERİMİZDEN TÜRK
FINDIĞI (Corylus colurna L.) TOHUMLARINA GA3
UYGULAMASININ ÇİMLENME ENGELİNİN
GİDERİLMESİ ve FİDAN GELİŞİMİNE ETKİSİ
Kayın (Fagus) Populasyonlarında Genetik Çeşitliliğin
Belirlenmesi
X
Orman Ağaçları ve
Tohumları Islah
Araştırma Enstitüsü
Müdürlüğü
Hacer SEMERCİ
DOĞU KARADENİZ
ORM. ARŞ. ENS. MD.
Necmettin EREN
G.Doğu Andolu Orm
Arşt Enst Müd.
Dr. Hüseyin KARATAY
G.Doğu Andolu Orm
Arşt Enst Müd.
Özden YALÇIN
Kavak ve Hızlı Gelişen
Orman Ağaçları Arş.
Ens.
Dr.Selda AKGÜL
Kavak ve Hızlı Gelişen
Orman Ağaçları Arş.
Ens.
Teoman KAHRAMAN
Sarıçam (Pinus sylvestris L.)'ın Bazı Orijinlerinin
Kuraklık Stresine Morfolojik ve Fizyolojik Tepkileri
Doğu Ladini (Picea orientalis (L.) Link.) Fidanlarının
Fidanlık Ortamında Kaldırdığı Bitki Besin Maddesi
Miktarlarının Belirlenmesi
GAP Bölgesindeki Sulama Kanaletleri Boyunca Yapılacak
Ağaçlandırmalarda Kullanılacak Bazı Hızlı Gelişen
Yapraklı Türlerin Belirlenmesi
Elazığ Yöresindeki Meşe (Quercus spp .) Ormanlarında
Böcekçil Kuşların ve Beslenme Alışkanlıklarının Ortaya
Konulması (Gözeli Örneği)
Karakavak Fidanlıklarında Anaçlık Yöntemiyle Gövde
Çeliği ile Bir ve İki Yaşlı Sırık Çeliği Yetiştirme Standart
Metodunun Tespit Edilmesi
Duglas
(Pseudotsugamenziesii
(Mirb)
Franco)
Orijinlerinin Büyüme Performansları Üzerine Araştırmalar
Biten
1
X
Biten
3
X
Biten
1
X
Biten
5
X
Biten
2
X
Biten
1
X
Download

BİTEN PROJELER - Orman Genel Müdürlüğü