T.C.
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
YÖNETİM KURULU KARARLARI
TOPLANTI TARİHİ
TOPLANTI SAYISI
: 21.07.2014
: 2014/ 26
KARAR NO: 2014 / 613
Enstitümüz Matematik Anabilim Dalı Doktora Programında kayıtlı 21563414646 nolu Yavuz
Selim BALKAN’ ın mevcut tez danışmanının değiştirilerek yeni tez danışmanının aşağıdaki şekliyle
kabul edilmesine;
Adı Soyadı
Kayıt Tarihi
No
Mevcut Tez Danışmanı
Doç. Dr. Nesip AKTAN
Yavuz Selim BALKAN
11.09.2013
21563414646
Yeni Tez Danışmanı
Prof. Dr. İsmet YILDIZ
KARAR NO: 2014 / 614
Enstitümüz Orman Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programında kayıtlı
22825311420 nolu Uğur ŞAHİN’ in tez başlığının aşağıdaki şekliyle kabul edilmesine;
Adı Soyadı
Uğur
ŞAHİN
Kayıt Tarihi
09.09.2013
No
22825311420
Tez Danışmanı
Tez Başlığı
Yrd. Doç. Dr. Ağaçlandırmaya Uygun Olmayan Yüksek
Mehmet ÖZCAN Eğimli Alanlarda Dört Kanatlı Tuz
Çalısının (Atriplex canescens (Pursh)
Nutt.) Erozyonu Önlemedeki Etkisi
(Eskişehir Örneği)
The effect of four-wing saltbush (Atriplex
canescens (Pursh) Nutt.) on the erosion
control in unsuitable areas for plantation A case study of Eskişehir.
KARAR NO: 2014 / 615
Enstitümüz Biyoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programında kayıtlı 48202930176 nolu
Neslihan ŞİRİN’ in tez başlığının aşağıdaki şekliyle kabul edilmesine;
Adı Soyadı
Neslihan
ŞİRİN
Kayıt Tarihi
11.09.2013
No
48202930176
Tez Danışmanı
Tez Başlığı
Prof. Dr. Başaran Ramalina farinacea (L.) Ach. ve Usnea
DÜLGER
intermedia (A. Massal.) Jatta Likenlerinin
Antimikrobiyal
Aktiviteleri
Üzerine
Araştırmalar
The Studies on Antimicrobial Activies of
the Lichens Ramalina farinacea (L.) Ach.
and Usnea intermedia (A. Massal.) Jatta
KARAR NO: 2014 / 616
Enstitümüz Biyoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programında kayıtlı 42535306974 nolu
Bahar GEDİK’ in tez başlığının aşağıdaki şekliyle kabul edilmesine;
Adı Soyadı
Bahar
GEDİK
Kayıt Tarihi
11.09.2013
Tez Danışmanı
No
42535306974
Tez Başlığı
Yrd. Doç.
Dr. Lavandula stoechas L. ve Salvia
Görkem DÜLGER tomentosa’ nın Hastane Patojenlerine
Karşı Antimikrobiyal Aktivitesi
Antimicrobial Activity of Lavandula
stoechas L. and Salvia tomentosa
against Hospital Patojens
KARAR NO: 2014 / 617
Enstitümüz Biyoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programında kayıtlı 13276250444 nolu
İlker YILDIZ’ ın tez başlığının aşağıdaki şekliyle kabul edilmesine;
Adı Soyadı
İlker
YILDIZ
Kayıt Tarihi
11.09.2013
Tez Danışmanı
No
13276250444
Tez Başlığı
Prof. Dr. Başaran Gölyaka (Düzce) İlçesi ve Çevresinin
DÜLGER
Miksobiotası Üzerinde Araştırmalar
Studies on Myxobiota of Gölyaka
(Düzce) District and its Environment
KARAR NO: 2014 / 618
Enstitümüz Biyoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programına 11.09.2013 tarihinde kayıt olan
43114086096 nolu Tuğba ÖĞREDEN’ in 2013-2014 Güz ve Bahar yarıyıllarında Bilimsel Hazırlık
Programı sırasında almış olduğu aşağıda adı, kodu, kredisi ve AKTS’ si verilen lisansüstü derslerin
sayılmasına ve döneminden düşülmesine;
Kodu
BIO 527
Ders
Balık Biyolojisi Çalışmalarında Kullanılan Yaygın Yöntemler
Kredi
3
AKTS
7,5
Notu
AA
BIO 528
Balık Sistematiği ve Prensipleri
3
7,5
AA
BIO 510
İhtiyoloji
3
7,5
CB
BIO 512
Türkiye Tatlısu Balıkları
3
7,5
CB
BIO 509
Balık Ekolojisi
3
7,5
CB
BIO 529
Türkiye Deniz Balıkları Sistematiği
3
7,5
AA
BIO 536
Stok Tespitinde Kullanılan Fenotipik Teknikler
3
7,5
AA
KARAR NO: 2014 / 619
Enstitümüz Orman Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora Programı öğrencilerinden
75856008166 nolu Ertuğrul ÖZTEKİN’ in Tez İzleme Komitesinin Orman Endüstri Mühendisliği
Anabilim Dalı Başkanlığı’nın önerdiği üyelerden oluşmasına;
Tez İzleme Komitesi:
Doç. Dr. Süleyman KORKUT (Danışman)
Doç. Dr. Gökhan GÜNDÜZ
Yrd. Doç. Dr. Hasan ÖZDEMİR
DÜ Orman Fak. Orman Endüstri Mühendisliği EABD
Bartın Üniv. Orman Fak. Orman Endüstri Müh. Bl
DÜ Orman Fak. Orman Endüstri Mühendisliği EABD
KARAR NO: 2014 / 620
Enstitümüz Elektrik Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı
öğrencilerinden 27296434142 nolu Yalçın ALCAN’ ın tezinin Enstitümüz Tez Yazım Kurallarına
uygun olduğuna ve bu öğrenci için 08.08.2014 tarihinde saat 13:00 da DÜ Mühendislik Fakültesinde
yapılacak olan tez savunması için Elektrik Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanlığı’nın
önerdiği tez jürisinin kabulüne;
Tez Jürisi:
1- Asıl Üye: Doç. Dr. Ali ÖZTÜRK
(Tez Danışmanı)
2- Asıl Üye: Yrd. Doç. Dr. Mehmet UÇAR
DÜ Mühendislik Fak. Elektrik Elektronik Müh. EABD
DÜ Mühendislik Fak. Elektrik Elektronik Müh. EABD
3- Asıl Üye: Yrd. Doç. Dr. Salih TOSUN
DÜ Teknoloji Fak. Elektrik Elektronik Mühendisliği Bl
1- Yedek Üye: Yrd. Doç. Dr. Uğur HASIRCI
DÜ Teknoloji Fak. Elektrik Elektronik Müh. Bl
2- Yedek Üye: Doç. Dr. Resul KARA
DÜ Mühendislik Fak. Bilgisayar Müh. EABD
KARAR NO: 2014 / 621
Enstitümüz Kompozit Malzeme Teknolojileri Anabilim Dalı Doktora Programında kayıtlı
24749140988 nolu Sevda MERT’ in mevcut tez danışmanının değiştirilerek yeni tez danışmanının
aşağıdaki şekliyle kabul edilmesine;
Adı Soyadı
Kayıt Tarihi
No
Mevcut Tez Danışmanı
Yrd. Doç. Dr. Şenol MERT
Sevda MERT
05.02.2013
24749140988
Yeni Tez Danışmanı
Yrd. Doç. Dr. Suat SARIDEMİR
KARAR NO: 2014 / 622
Enstitümüz Orman Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programında kayıtlı
55612683950 nolu Fatih ÖZTÜRK’ ün tez başlığının aşağıdaki şekliyle kabul edilmesine;
Adı Soyadı
Fatih
ÖZTÜRK
Kayıt Tarihi
07.02.2013
No
55612683950
Tez Danışmanı
Tez Başlığı
Prof. Dr. Emrah Düzce Yöresi Sahilçamı ve Karaçam
ÇİÇEK
Plantasyonlarında Büyüme Özellikleri
Growth Properties of Maritime and Black
Pine Plantations in Düzce Province
KARAR NO: 2014 / 623
Enstitümüz Orman Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora Programı öğrencisi
51886353032 nolu Ahmet Bora KIRKLIKÇI’ nın Tez İzleme Komitesinin Orman Endüstri
Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanlığı’nın önerdiği üyelerden oluşmasına;
Tez İzleme Komitesi:
1- Asıl Üye: Yrd. Doç. Dr. Tarık GEDİK
(Danışman)
2- Asıl Üye: Doç. Dr. Derya SEVİM KORKUT
DÜ Orman Fak. Orman End. Mühendisliği EABD
3- Asıl Üye: Yrd. Doç. Dr. İdris DURUSOY
DÜ Orman Fak. Orman Mühendisliği EABD
DÜ Orman Fak. Orman End. Mühendisliği EABD
KARAR NO: 2014 / 624
Enstitümüz Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans
Programı öğrencilerinden 17254061602 nolu Selman ALKAN’ ın, 14.07.2014 tarihli kaydının
silinme isteğini içeren dilekçesine istinaden adı geçen öğrencinin kayıtlı olduğu Enstitümüz ElektrikElektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans programından kaydının silinerek
ilişiğinin kesilmesine;
KARAR NO: 2014 / 625
Enstitümüz Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora Programı öğrencilerinden
41773045034 nolu Gülşah AKINCIOĞLU’ nun doktora tez önerisi savunma sınavının 24.07.2014
tarihinde saat 10:00 da DÜ Mühendislik Fakültesinde yapılmasının uygun olduğuna;
KARAR NO: 2014 / 626
Enstitümüz Matematik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı öğrencisi Türker
DEMİRCAN’ ın 30.05.2014 tarihinde girmiş olduğu Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavında başarılı
olduğunu gösterir Jüri Raporu Enstitümüz Yönetim Kurulunda incelendi. Türker DEMİRCAN’ ın
Enstitü Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programında gerekli çalışmaları başarı ile tamamlayarak Yüksek
Lisans derecesini tanınan bütün yetkileriyle birlikte almaya hak kazandığına;
KARAR NO: 2014 / 627
Enstitümüz Mobilya ve Dekorasyon Eğitimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı öğrencisi
Gülşen KAYGUSUZ’ un 24.06.2014 tarihinde girmiş olduğu Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavında
mevcut tez başlığının “36-72 Ay Grubu Okul Öncesi Öğrencilerinin Bazı Antropometrik Ölçülerinin
Belirlenmesi (Diyarbakır İli Örneği)” olarak değiştirilmesine; Tez Savunma Sınavında başarılı
olduğunu gösterir Jüri Raporuna istinaden Gülşen KAYGUSUZ’ un Enstitü Anabilim Dalı Yüksek
Lisans Programında gerekli çalışmaları başarı ile tamamlayarak Yüksek Lisans derecesini tanınan
bütün yetkileriyle birlikte almaya hak kazandığına;
KARAR NO: 2014 / 628
Enstitümüz Orman Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı öğrencisi
Ertan SOLAK’ ın 02.06.2014 tarihinde girmiş olduğu Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavında
mevcut tez başlığının “TS ISO 16949: 2009 Kalite Yönetim Sistemi ve Bir Orman Ürünleri
İşletmesinde Uygulanması” olarak değiştirilmesine; Tez Savunma Sınavında başarılı olduğunu gösterir
Jüri Raporuna istinaden Ertan SOLAK’ ın Enstitü Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programında gerekli
çalışmaları başarı ile tamamlayarak Yüksek Lisans derecesini tanınan bütün yetkileriyle birlikte
almaya hak kazandığına;
KARAR NO: 2014 / 629
Enstitümüz Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı öğrencisi Arzu
COŞKUN AVCI’ nın 15.07.2014 tarihinde girmiş olduğu Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavında
mevcut tez başlığının “Endüstriyel Atık Isılardan Yüksek Sıcaklıkta Elektroliz Yöntemi İle Hidrojen
Üretiminin Araştırılması” olarak değiştirilmesine; Tez Savunma Sınavında başarılı olduğunu gösterir
Jüri Raporuna istinaden Arzu COŞKUN AVCI’ nın Enstitü Anabilim Dalı Yüksek Lisans
Programında gerekli çalışmaları başarı ile tamamlayarak Yüksek Lisans derecesini tanınan bütün
yetkileriyle birlikte almaya hak kazandığına;
KARAR NO: 2014 / 630
Enstitümüz Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı öğrencisi Mert
KILINÇEL’ in 15.07.2014 tarihinde girmiş olduğu Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavında mevcut
tez başlığının “Süperkritik Kurutma Metotlarının İncelenmesi ve Reaktör Tasarlanması” olarak
değiştirilmesine; Tez Savunma Sınavında başarılı olduğunu gösterir Jüri Raporuna istinaden Mert
KILINÇEL’ in Enstitü Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programında gerekli çalışmaları başarı ile
tamamlayarak Yüksek Lisans derecesini tanınan bütün yetkileriyle birlikte almaya hak kazandığına;
KARAR NO: 2014 / 631
Enstitümüz Elektrik Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı
öğrencisi Erdem ELİBOL’ un 10.07.2014 tarihinde girmiş olduğu Yüksek Lisans Tez Savunma
Sınavında başarılı olduğunu gösterir Jüri Raporu Enstitümüz Yönetim Kurulunda incelendi. Erdem
ELİBOL’ un Enstitü Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programında gerekli çalışmaları başarı ile
tamamlayarak Yüksek Lisans derecesini tanınan bütün yetkileriyle birlikte almaya hak kazandığına;
KARAR NO: 2014 / 632
Enstitümüz Elektrik Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı
öğrencisi Recep HOLAT’ ın 14.07.2014 tarihinde girmiş olduğu Yüksek Lisans Tez Savunma
Sınavında başarılı olduğunu gösterir Jüri Raporu Enstitümüz Yönetim Kurulunda incelendi. Recep
HOLAT’ ın Enstitü Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programında gerekli çalışmaları başarı ile
tamamlayarak Yüksek Lisans derecesini tanınan bütün yetkileriyle birlikte almaya hak kazandığına;
KARAR NO: 2014 / 633
Enstitümüz Orman Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora Programı öğrencilerinden
0813D02001 nolu Faruk YILMAZ’ ın tezinin Enstitümüz Tez Yazım Kurallarına uygun olduğuna ve
bu öğrenci için 22.08.2014 tarihinde saat 14:00’ da DÜ Orman Fakültesinde yapılacak tez savunması
için Orman Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanlığı’nın önerdiği tez jürisinin kabulüne;
Tez Jürisi:
1- Asıl Üye: Prof. Dr. Refik KARAGÜL
(Tez Danışmanı)
2- Asıl Üye: Prof. Dr. Emrah ÇİÇEK
DÜ Orman Fakültesi Orman Mühendisliği EABD
3- Asıl Üye: Prof. Dr. Kamil ŞENGÖNÜL
İstanbul Üniversitesi Orman Fak. Orman Müh. Bl
DÜ Orman Fakültesi Orman Mühendisliği EABD
4- Asıl Üye: Doç. Dr. Murat YILMAZ
Karadeniz Teknik Üniv. Orman Fak. Orman Müh. Bl
5- Asıl Üye: Yrd. Doç. Dr. Mehmet ÖZCAN
DÜ Orman Fakültesi Orman Mühendisliği EABD
1- Yedek Üye: Prof. Dr. Ömer KARA
Karadeniz Teknik Üniv. Orman Fak. Orman Müh. Bl
2- Yedek Üye: Yrd. Doç. Dr. Ayhan USTA
Karadeniz Teknik Üniv. Orman Fak. Orman Müh. Bl
KARAR NO: 2014 / 634
Fen Bilimleri Enstitüsü Orman Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora Programında 22.08.2014
tarihinde yapılacak olan, Faruk YILMAZ’ ın tez savunma sınavında jüri asıl üyesi olan İstanbul
Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kamil
ŞENGÖNÜL’ ün 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 6245 sayılı Harcırah Kanununun ilgili
maddeleri uyarınca 22.08.2014 tarihinde bir (1) gün süreyle yolluklu-yevmiyeli görevlendirilmesinin
ve kendisine İstanbul-Düzce-İstanbul otobüs ücreti ile diğer yol giderlerinin ödenmesinin uygun
olduğuna;
KARAR NO: 2014 / 635
Fen Bilimleri Enstitüsü Orman Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora Programında 22.08.2014
tarihinde yapılacak olan, Faruk YILMAZ’ ın tez savunma sınavında jüri asıl üyesi olan Karadeniz
Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat
YILMAZ’ ın 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 6245 sayılı Harcırah Kanununun ilgili maddeleri
uyarınca 21-22-23.08.2014 tarihlerinde üç (3) gün süreyle yolluklu-yevmiyeli görevlendirilmesinin ve
kendisine Trabzon-Düzce-Trabzon otobüs ücreti ile diğer yol giderlerinin ödenmesinin uygun
olduğuna;
KARAR NO: 2014 / 636
Enstitümüz İmalat Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programında kayıtlı
19721066394 nolu Ali ŞAFAK’ ın tez başlığının aşağıdaki şekliyle kabul edilmesine;
Adı Soyadı
Kayıt Tarihi
Ali ŞAFAK 09.09.2013
No
19721066394
Tez Danışmanı
Tez Başlığı
Yrd. Doç. Dr. Turgay Hardox 400 Çeliğinin Frezelenmesinde
KIVAK
Takım
Aşınması
ve
Yüzey
Pürüzlülüğünün Taguchi Metodu ile
Optimizasyonu
Optimization of Tool Wear and
Surface Roughness Using the Taguchi
Method in Milling of Hardox 400 Steel
Oy birliği ile karar verildi.
21.07.2014
ASLI GİBİDİR
Selim GÜVEN
Enstitü Sekreteri
Download

yönetim kurulu - Düzce Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü