BSCI Referansları1
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi (1948), Uluslararası
Çalışma Örgütü'nün Çok Uluslu Kuruluşlar ve Sosyal Politika ile ilgili İlkeler
Üçlü Bildirgesi (1977), Küresel İlkeler Sözleşmesi (2000), Birleşmiş Milletler İş
ve İnsan Haklarına İlişkin Tüzüğü (2011) ve Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği
Örgütü (OECD) tarafından geliştirilen Çok Uluslu Kuruluşlar Tüzüğü (2011),
sorumlu işletme kurumlarının en yaygın kabul görmüş kılavuz kurallarını
tanımlar.
I. ILO Sözleşmeleri
Üçlü yapısı devlet, işveren ve işçi temsilcilerini içeren Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO),
uluslararası çalışma standartlarının belirlenmesi sorumluluğunu üstlenmektedir ve
uluslararası çalışma standartları ile bunların yorumlanması konusunda meşru kaynağı
oluşturur.
ILO standartları Sözleşmeler ile düzenlenmiştir ve bunları tasdik eden ülkeler için uluslararası
kanun hükmünde bağlayıcıdır. Bunlar, aynı zamanda ilave yorum rehberliği sunan Tavsiyeler
de içerir.
Çalışmaya İlişkin Temel Haklar ve İlkeler Bildirgesi'nin (1998) kabulü ile tüm ILO üye
devletlerinin tasdikten bağımsız olarak Temel ILO Sözleşmeleri’nde yer alan ilkelere saygı
duyma, bunları destekleme ve yerine getirme yönünde bir yükümlülüğü bulunmaktadır.
Temel sözleşmeler
o
o
o
o
o
o
o
o
Örgütlenme Özgürlüğü ve Örgütlenme Hakkının Korunması, 1948 (No. 87)
Örgütlenme ve Toplu Sözleşme Hakkı Sözleşmesi, 1949 (No. 98)
Zorla Çalıştırma Sözleşmesi, 1930 (No. 29)
Zorla Çalıştırmanın Kaldırılması Sözleşmesi, 1957 (No. 105)
Asgari Yaş Sözleşmesi, 1973 (No. 138)
Çocuk İşçiliğinin En Kötü Biçimleri Sözleşmesi, 1999 (No. 182)
Eşit Ücret Sözleşmesi, 1951 (No. 100)
Ayrımcılık (İstihdam ve Meslek) Sözleşmesi, 1958 (No. 111)
© Telif Hakkı 2014 FTA – Dış Ticaret Birliği, Brüksel
BSCI Referansı - Genel Belge V. 1/2014
1/6
ILO'nun Yönetim Kurulu, aynı zamanda istihdamı destekleme amaçlı ulusal kuruluş ve
kapasiteleri güçlendirme ve çalışma standartlarına uyumu kolaylaştırma yönündeki önemleri
nedeniyle dört sözleşmeyi daha "birincil" araç olarak belirlemiştir. Bu sözleşmeler, ILO
tarafından Adil Bir Küreselleşme için Sosyal Adalet Bildirgesi olarak belirlenmiştir ve 20102016 yılları arası ILO Eylem Planı dahilinde İdare Sözleşmeleri olarak sunulmuştur.
İdare sözleşmeleri
o
o
o
o
İş Denetimi Sözleşmesi, 1947 (No. 81)
İstihdam Politikası Sözleşmesi, 1964 (No. 122)
İş Denetimi (Tarım) Sözleşmesi, 1969 (No. 129)
Üçlü Danışma (Uluslararası Çalışma Standartları) Sözleşmesi, 1976 (No. 144)
Buna ek olarak diğer ILO Sözleşmeleri ve Standartları da BSCI için özel önem taşımaktadır
ve Uygulama Koşulları açısından en iyi referansı teşkil etmektedir.
Aşağıda, bunları her bir BSCI ilkesi ile ilişkili olarak düzenlenmiş şekilde görebilirsiniz.
II. BSCI ilkeleri kapsamında uluslararası
referanslar
Örgütlenme Özgürlüğü ve Toplu Sözleşme Hakları
C011 - Örgütlenme Hakkı (Tarım) Sözleşmesi, 1921
C135 - İşçi Temsilcileri Sözleşmesi, 1971
C141 - Tarım İşçileri Örgütleri Sözleşmesi, 1975
C154 - Toplu Sözleşme Sözleşmesi, 1981
R091 - Toplu Sözleşme Tavsiyesi, 1951
R092 - Gönüllü Uzlaştırma ve Hakem Tavsiyesi, 1951
R143 - İşçi Temsilcileri Tavsiyesi, 1971
R158 - İşgücü Yönetimi Tavsiyesi, 1978
Ayrımcılığı önleme
C156 - Aile Sorumlulukları olan İşçiler Sözleşmesi, 1981
C159 – Mesleki Rehabilitasyon ve İstihdam (Engelliler)
R165 - Aile Sorumlulukları olan İşçiler Tavsiyesi, 1981
© Telif Hakkı FTA 2014
BSCI Referansı - Genel Belge V. 1/2014
2/6
Adil Ücret
C095 - Ücretlerin Korunması Sözleşmesi, 1949
C100 - Eşit Ücret Sözleşmesi, 1951
C131- Asgari Ücret Tespiti Sözleşmesi, 1970
R085 - Ücretlerin Korunması Tavsiyesi, 1949
R135- Asgari Ücret Tespiti Tavsiyesi, 1970
R180 - İşverenin Ödeme Güçlüğü Halinde İşçi Alacaklarının Korunması Tavsiyesi, 1992
İnsana Yakışır Çalışma Saatleri
C001 - Çalışma Süreleri (Sanayi) Sözleşmesi, 1919
C014 - Hafta Tatili (Sanayi) Sözleşmesi, 1921
C132 - Ücretli Tatiller Sözleşmesi (Revize Edilmiş), 1970
C101 - Ücretli Tatiller (Tarım) Sözleşmesi, 1952
C171 - Gece Çalışması Sözleşmesi, 1990
C110 – Tarım İşletmeleri Sözleşmesi, 1958
R116 - Çalışma Sürelerinin Düşürülmesi Tavsiyesi, 1962
R110 - Tarım İşletmeleri Tavsiyesi, 1958
İş Sağlığı ve Güvenliği
C148 - Çalışma Ortamı (Hava Kirliliği, Gürültü ve Titreşim) Sözleşmesi, 1977
C155 - İş Sağlığı ve Güvenliği Sözleşmesi, 1981
C183 - Annelik Koruması Sözleşmesi, 2000
C184 - Tarımda Sağlık ve Güvenlik Sözleşmesi, 2001
C187 - İş Sağlığı ve Güvenliğini Geliştirme Çerçeve Sözleşmesi, 2006
C188 - Balıkçılık Sektöründe Çalışma Sözleşmesi, 2007
R164 - İş Sağlığı ve Güvenliği Tavsiyesi, 1981
Çocuk işçiliğini önleme
C131- Asgari Ücret Tespiti Sözleşmesi
R014 - Çocukların ve Gençlerin Gece Çalışması Sözleşmesi, 1921
© Telif Hakkı FTA 2014
BSCI Referansı - Genel Belge V. 1/2014
3/6
R190 - En Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliği Tavsiyesi, 1999
Genç İşçiler için Özel Koruma
C010 - Asgari Yaş (Tarım) Sözleşmesi, 1921
C016 - Gençlerin Sağlık Muayenesi (Denizcilik) Sözleşmesi, 1921
C077 - Gençlerin Sağlık Muayenesi (Sanayi) Sözleşmesi, 1946
R014 - Çocuk ve Gençlerin Gece Çalışması (Tarım), 1921
R146 - Asgari Yaş Tavsiyesi, 1973
Güvencesiz Çalışmayı Önleme
C024 - Hastalık Sigortası (Sanayi) Sözleşmesi, 1927
C025 - Hastalık Sigortası (Tarım) Sözleşmesi, 1927
C095 - Ücretlerin Korunması Sözleşmesi, 1949
C117 - Sosyal Politika (Temel Hedef ve Standartlar) Sözleşmesi, 1962
C158 - Hizmet İlişkisine Son Verilmesi Sözleşmesi, 1982
C175 - Yarı Zamanlı Çalışma Sözleşmesi, 1994
C177 - Evde Çalışma Sözleşmesi, 1996
C181 - Özel İstihdam Büroları Sözleşmesi, 1997
Borçların İşgücü ile Ödenmesinin Önlenmesi
(Temel Sözleşmelere bakınız)
Çevrenin Korunması
Etik İş Davranışı
© Telif Hakkı FTA 2014
BSCI Referansı - Genel Belge V. 1/2014
4/6
III.
İlgili diğer kaynaklar
o
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi (1948):
http://www.un.org/en/documents/udhr/
o
Uluslararası Çalışma Örgütü'nün Çok Uluslu Kuruluşlar ve Sosyal Politika ile ilgili
İlkeler Üçlü Bildirgesi (1977):
http://www.ilo.org/empent/Publications/WCMS_094386/lang--en/index.htm
o
BM Küresel İlkeler Sözleşmesi:
http://www.unglobalcompact.org/AboutTheGC/tools_resources/index.html
o
BM Çocuk Hakları ve İş İlkeleri
http://www.unglobalcompact.org/issues/human_rights/childrens_principles.html
o
OECD'nin Çok Uluslu Kuruluşlar Tüzüğü (2011)
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/oecdguidelinesformultinationalenterprises.htm
o
BM İş ve İnsan Haklarına İlişkin Tüzük (2011):
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf
o
Human Rights Translated: A reference Guide for Business (2008)
http://human-rights.unglobalcompact.org/doc/human_rights_translated.pdf
o
BM Yolsuzluk Karşıtı Sözleşmesi:
http://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/Convention/0850026_E.pdf
o
Yolsuzluğa karşı savaş için e-öğrenim aracı:
http://thefightagainstcorruption.org/certificate/
o
ILO güvenli çalışma:
http://www.ilo.org/safework/cis/lang--en/index.htm#a2
o
ILO yardım masası:
http://www.ilo.org/empent/areas/business-helpdesk/lang--en/index.htm
o
ILO Tarımda sağlık ve güvenlik uygulamaları kuralları, 2010:
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/--publ/documents/publication/wcms_159457.pdf
o
ILO 2010- 2016 Eylem Planı: İdare Sözleşmelerinin yaygın şekilde tasdik edilmesi ve
etkin şekilde uygulanması için:
http:[email protected][email protected]/documents/publication
/wcms_156431.pdf
o
Uluslararası Sosyal Sorumluluk
http://www.sa-intl.org/index.cfm?fuseaction=Page.ViewPage&PageID=937
© Telif Hakkı FTA 2014
BSCI Referansı - Genel Belge V. 1/2014
5/6
Business Social Compliance Initiative, dünya çapındaki fabrika ve çiftliklerdeki çalışma
koşullarını geliştirmeye odaklı şirketler için ticari temelli bir öncü girişimdir. 1000'den fazla
şirketi, tüm sektörler ile tedarikçi ülkelere uygun, gelişim merkezli bir sistem çevresinde bir
araya getiriyoruz.
Business Social Compliance initiative (BSCI)
Av. De Cortenbergh, 172
1000 Brussels
Belçika
Tel: +32-2-762 05 51
Faks: +32-2-762 75 06
[email protected]
www.bsci-intl.org
© Telif Hakkı FTA 2014
BSCI Referansı - Genel Belge V. 1/2014
6/6
Download

BSCI Code of Conduct