C176 Madenlerde Sağlık ve Güvenlik Sözleşmesi
Madenlerde Sağlık ve Güvenlik Sözleşmesi
Yürürlüğe Giriş Tarihi : 05.06.1998
Tanımı : (Sözleşme)
Sözleşme : C176
Yer : Cenevre
Toplantı Oturumu :82
Kabul Tarihi : 22.06.1995
Sınıflama konusu : Sanayiler ve işler
Konu: İş Güvenliği ve Sağlığı
Belge no (ILOlex) : 011995176
Durum: Bu Sözleşmenin mevcut metni 1985’ten sonra kabul edilmiştir ve güncel sayılmaktadır.
Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Kurulu,
Uluslararası Çalışma Örgütü Yönetim Kurulu'nun daveti üzerine, 6 Haziran 1995
tarihinde Cenevre'de yaptığı Seksen-İkinci Oturumu’nda;
İlgili Uluslararası Çalışma Sözleşme ve Tavsiye Kararları’nı ve özellikle, 1957 Yılına
ait Zorla Çalıştırmanın Kaldırılması Sözleşmesi, 1960 Yılına ait Radyasyondan
Korunma Sözleşme ve Tavsiye Kararı, 1963 Yılına ait Makinelerin Korunma Tertibatı
İle Teçhizi Sözleşme ve Tavsiye Kararı, 1964 Yılına ait İşçilerin Yararlanma
Ödenekleri Sözleşme ve Tavsiye Kararı, 1965 Yılına ait Asgari Yaş (Yeraltı işleri)
Sözleşme ve Tavsiye Kararı, 1965 Yılına ait Gençlerin Tıbbi Muayenesi (Yeraltı İşleri)
Sözleşmesi, 1977 Yılına ait Çalışma Ortamı (Hava Kirliliği, Gürültü ve Titreşim)
Sözleşme ve Tavsiye Kararı, 1981 Yılına ait İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma
Ortamına İlişkin Sözleşme ve Tavsiye Kararı, 1985 Yılına ait Sağlık Hizmetlerine
İlişkin Sözleşme ve Tavsiye Kararı, 1986 Yılına ait Asbest Sözleşme ve Tavsiye
Kararı, 1988 Yılına ait İnşaat Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği Sözleşme ve
Tavsiye Kararı, 1990 Yılına ait Kimyasallar Sözleşme ve Tavsiye Kararı ve 1993
Yılına ait Temel Endüstriyel Kazalardan Korunma Sözleşme ve Tavsiye Kararı’nı
dikkate alarak ve
İşçilerin madencilik sektöründe karşılaştıkları tehlike ve risklerle ilgili olarak sağlık ve
güvenlik tedbirlerinin hazırlanması ve uygulanması süreçlerinde kendilerine
danışılması ve bu sürece katılımları, bilgi almaları ve eğitilmelerin bir gereksinim ve
hak olduğunu göz önüne alarak,
Madencilik işlemlerinden kaynaklanarak işçilere ya da toplum fertlerini etkileyen ya da
çevreye zarar veren her hangi bir tahribatı, zararı ya da kötü sağlık koşullarını
önlemenin arzu edilir olduğunu idrak ederek ve
Uluslararası Çalışma Örgütü, Dünya Sağlık Teşkilatı, Uluslararası Atom Enerjisi
Ajansı ve diğer ilgili kuruluşlar arasında işbirliğine olan ihtiyacı dikkate alarak ve bu
kuruluşlar tarafından çıkarılan ilgili belgeler, uygulama prensipleri, yasalar ve esasları
dikkate alarak ve
Bu oturumun gündemindeki 4. madde olan madenlerdeki güvenlik ve sağlıkla ilgili
belirli tekliflerin kabul edilmesine karar vererek ve
Bu tekliflerin bir uluslararası anlaşma şeklini alacağını kararlaştırarak,
Madencilik alanında İş Sağlığı ve Güvenliği Sözleşmesi, 1995 olarak adlandırılacak
olan aşağıdaki sözleşmeyi, bin dokuz yüz doksan beş yılı Haziran ayının yirmi ikinci
günü kabul eder :
KISIM I. TANIMLAR
Madde 1
1. Bu Sözleşme amacına yönelik olarak, maden terimi şunları kapsamaktadır:
(a) Özellikle aşağıda yer alan faaliyetlerin yapıldığı yerüstü ya da yeraltı yerler:
(i) Zeminin mekanik olarak bozulmasını gerektiren petrol ve gaz hariç olmak üzere,
madenlerle ilgili araştırma,
(ii) Petrol ve gaz hariç olmak üzere, madenlerin çıkarılması,
(iii) Çıkarılan malzemenin, kırılması, öğütülmesi dahil olmak üzere hazırlama,
yoğunlaştırma ya da yıkama ve
(b) Yukarıda madde (a)’da belirtilen faaliyetlerle bağlantılı olarak kullanılan tüm
makineler, ekipman, aletler, tesis, yapılar ve inşaat mühendisliği yapıları.
2. Bu Sözleşme amacına yönelik olarak, işveren terimi, bir madende bir ya da daha
fazla işçi istihdam eden her hangi bir fiziksel şahıs ya da yasal şahıs ve muhtevanın
gerektirdiği şekilde olmak üzere, operatörler, ana müteahhit, müteahhit ya da taşeron
anlamına gelmektedir.
KISIM II. UYGULAMA KAPSAMI VE UYGULAMA ARAÇLARI
Madde 2
1. Bu Sözleşme tüm madenlere uygulanacaktır.
2. Bu Sözleşmeyi onaylayan bir Üyenin yetkili makamı, ilgili işverenlerin ve işçilerin
temsili örgütleri ile istişare sonrasında olmak üzere,
(a) Ulusal yasa ve uygulama altında belirli maden kategorilerine giren madenlerde
yapılan genel koruma, bu Sözleşme hükümlerinin bütün olarak uygulanmasından
kaynaklanacak olandan daha aşağı olmadığı takdirde, belirli kategorilere giren
madenleri bu Sözleşmenin ya da bu sözleşmenin belirli hükümlerinin
uygulanmasından hariç tutabilir.
(b) yukarıda yer alan (a) maddesine uygun olarak belirli kategorilere giren
madenlerin hariç tutulması halinde, artan bir şekilde tüm madenleri kapsamak üzere
planlar yapacaktır.
3. Bu Sözleşmeyi onaylayan ve yukarıda paragraf 2(a)’da yapılan imkandan
yararlanan bir Üye, Uluslararası Çalışma Örgütü Anayasası’nın 22 inci maddesi
altında bu Sözleşmenin uygulanması konusunda vereceği raporlarda, bu suretle
uygulama alanı dışında tutulan belirli her hangi bir maden kategorisini ve kapsam
dışında tutulma nedenlerini belirtecektir.
Madde 3
Üyeler, ulusal koşullar ve uygulamaya göre ve en fazla temsil kabiliyetine sahip ilgili
işçi ve işveren kuruluşlarına danışarak, özellikle bu sözleşme hükümlerine işlerlik
kazandıracak tedbirler konusunda olmak üzere, madenlerde iş güvenliği ve iş
sağlığına ilişkin tutarlı bir politika geliştirecek, uygulayacak ve periyodik olarak
gözden geçirecektir.
Madde 4
1. Bu Sözleşmenin uygulanmasını temin etme amaçlı önlemler, ulusal yasalar ve
mevzuatla öngörülecektir.
2. Uygun olması halinde, bu ulusal yasalar ve mevzuat aşağıda yer alanlarla ikmal
olunacaktır:
Yetkili makam tarafından tanımlandığı üzere,
(a) teknik standartlar, esaslar ya da uygulama kuralları ya da,
(b) ulusal uygulama ile tutarlı diğer uygulama araçları.
Madde 5
1. Madde 4, fıkra 1’e uygun ulusal yasalar ve mevzuat, madenlerde, güvenlik ve
sağlığın muhtelif yönlerini izlemek ve düzenlemek üzere yetkili makamı tayin
edecektir.
2. Bu tür ulusal yasalar ve mevzuat, aşağıda yer alan hususları temin edecektir :
(a) Madenlerde güvenlik ve sağlığın gözetimi,
(b) Madenlerin, yetkili makam tarafından bu amaca yönelik olarak tayin edilmiş
müfettişler tarafından teftiş edilmesi,
(c) Her biri, ulusal yasalar ya da mevzuatça tanımlandığı üzere, ölümcül ve ciddi
kazaları, tehlikeli olayları ve maden felaketlerini rapor etme ve araştırma ile ilgili
işlemler,
(d) Her biri, ulusal yasalar ya da mevzuatça tanımlandığı üzere, kazalar, meslek
hastalıkları ve tehlikeli olaylar konusunda istatistiklerin derlenmesi ve yayınlanması,
(e) Askıya alma ya da sınırlamaya neden olan koşulların düzeltilmesine kadar,
güvenlik ve sağlık nedenlerine dayalı olarak madencilik faaliyetlerini askıya alma ya
da bunlara sınır getirme konusunda yetkili makamın yetkisi ve
(f) İşyerinde güvenlik ve sağlık konusu ile ilgili hususlarda işçiler ve işçi temsilcilerine
danışılmasına yönelik hakların uygulanmasını temin etmek ve İşyerinde güvenlik ve
sağlık konusu ile ilgili tedbirlere katılmak üzere etkin yöntemlerin tesis edilmesi,
3. Bu tür ulusal yasalar ve mevzuat, madendeki patlayıcı maddelerin ve ateşleme
aygıtlarının üretimi, saklanması, taşınması ve kullanımının doğrudan doğruya uzman
ve yetkili şahısların gözetimi ile ya da gözetimi altında yapılmasını öngörecektir.
4. Bu tür ulusal yasalar ve mevzuat, aşağıda yer alan hususları belirtecektir:
(a) madenden kurtarma, ilk yardım ve uygun tıbbi tesislerle ilgili koşulları,
(b) yeraltı kömür madenlerinde ve gerekmesi halinde, diğer yeraltı madenlerinde,
işçiler için uygun kişisel kurtulmaya yönelik, yeterli solunum aygıtları sunma ve
muhafaza etme konusunda bir yükümlülüğü,
(c) güvenlik ve sağlıkla ilgili riskleri gidermek ya da en aza indirmek üzere, terk
edilmiş maden çalışmalarını güvenceye almaya mahsus koruyucu önlemleri,
(d) Madencilik sürecinde kullanılan tehlikeli maddelerin ve madende üretilen atıkların
güvenli şekilde saklanması, taşınması ve giderilmesi ile ilgili koşulları ve
(e) Uygun olması durumunda, yıkanma, değişim ve yemek yemek üzere yeterli
sosyal imkanlar ve tesisler sunma ve bunları sağlıklı koşullarda tutma yükümlüğü.
5. Bu tür ulusal yasalar ve mevzuat, maden sorumluluğundaki işverenin, işletme
başlangıcı öncesinde uygun çalışma planlarını hazırlamış olmasını temin etmeyi ve
her hangi bir belirgin değişim halinde, bu tür planların periyodik olarak güncellenmiş
olmasını ve maden yerinde hazır tutulmasını sağlayacaktır.
KISIM III. MADENDE ÖNLEYİCİ VE KORUYUCU TEDBİRLER
A. İşveren sorumlulukları
Madde 6
İşveren, Sözleşmenin bu Kısmı altındaki önleyici ve koruyucu tedbirler alma
hususunda, söz konusu riski değerlendirecek ve aşağıda yer alan öncelik sırası
içinde ele alacaktır :
(a) riski giderecektir,
(b) riski kaynağında kontrol altına alacaktır,
(c) riski, güvenli çalışma sistemlerinin tasarımını içine alan araçlarla en aza
indirecektir ve
(d) Risk kaldığı sürece, neyin makul, kullanışlı ve uygulanabilir olduğuna, iyi
uygulamaya ve gerekli özenin gösterilmesine dikkat etmek suretiyle kişisel koruma
ekipmanı kullanımını temin edecektir.
Madde 7
İşvenler, kendi kontrolleri altındaki madenlerin güvenlik ve sağlığı ile ilgili riskleri
gidermek ya da en aza indirmek üzere gerekli tüm tedbirleri alacak ve özellikle,
(a) güvenli olarak işletme ve sağlıklı bir çalışma ortamı ile ilgili koşulları sağlamak
üzere, bir iletişim sistemi dahil, madenin, elektrikli, mekanik ekipmanlı ve diğer
ekipmanlara sahip olarak tasarımlanması, inşa edilmesi ve sağlanmasını temin
edecektir.
(b) Madenin, işçilerin kendilerine verilen işleri, güvenlik ve sağlıklarını ya da diğer
şahısların güvenlik ve sağlıklarını tehlikeye atmayacakları bir biçimde yapabilecekleri
şekilde işletmeye alınmasını, işletilmesini, muhafaza edilmesini ve işletmeden
alınmasını temin edecektir.
(c) İşçilerin çalışma süreçleri içerisinde girmek zorunda oldukları zeminin sağlamlığını
sağlamak üzere adımlar atacaktır.
(d) Uygulanabilir olan hallerde, her yeraltı işyerinden, her biri yüzeye ayrı çıkış imkanı
temin edecek şekilde 2 çıkış sağlayacaktır.
(e) İşçilerin maruz kalabileceği muhtelif tehlikeleri tanımlamak ve maruz kalma
seviyesini değerlendirmek üzere, çalışma ortamının izlenmesi, değerlendirilmesi ve
düzenli olarak teftiş edilmesini temin edecektir.
(f) erişime müsaade olunan tüm yeraltı çalışmaları konusunda yeterli havalandırma
temin edecektir.
(g) belirli tehlikelere maruz kalması muhtemel bölgeler konusunda, güvenli bir
çalışma sistemini ve işçilerin korunmasını temin etmek üzere, bir işletme planını ve
yöntemleri hazırlayacak ve uygulayacaktır
(h) yangınların ve infilakların başlamasını ve yayılmasını önlemek, algılamak ve
bunlarla mücadele etmek üzere, bir maden işletmesinin yapısına uygun tedbirler ve
önlemler alacaktır ve
(i) İşçilerin güvenlik ve sağlığına ciddi tehlike olan hallerde, işletmelerin durdurulması
ve işçilerin güvenli bir yere tahliye edilmesini temin edecektir.
Madde 8
İşverenler, makul olarak öngörülebilen sanayi felaketleri ve doğal afetler konusunda
her madene özgü olmak üzere, bir acil müdahale planı hazırlayacaktır.
Madde 9
İşverenler, işçilerin fiziksel, kimyasal ya da biyolojik tehlikelere maruz kaldığı hallerde,
(a) işçilere, anlaşılır bir şekilde olmak üzere, işleriyle bağlantılı tehlikeler, söz konusu
sağlık riskleri ve ilgili önleyici ve koruyucu tedbirler hakkında bilgi verecektir,
(b) bu tehlikelere maruz kalmadan kaynaklanan riskleri ortadan kaldırmak ya da en
aza indirmek üzere uygun tedbirleri alacaktır.
(c) Aykırı şartlara maruz kalma dahil olmak üzere, kaza riski ya da sağlığa zarara
karşı uygun korumanın başka imkanlarla temin edilemediği hallerde, işçilere bedelsiz
olarak, gerektiği üzere, ulusal yasalar ya da mevzuatla tanımlanan uygun koruyucu
ekipman, elbise ve diğer imkanları temin edecek ve sağlayacaktır ve
(d) İşyerinde her hangi bir yaralanma ya da hastalığa maruz kalan işçilere, ilk yardım,
işyerinden uygun taşıma ve uygun tıp tesislerine erişim sağlayacaktır.
Madde 10
İşverenler, şunları temin edecektir:
(a) İşçiler için, güvenlik ve sağlık konularında ve ayrıca kendilerine verilen iş
konusunda olmak üzere, kendileri için bedelsiz olarak, uygun eğitim ve mesleki eğitim
programlarının düzenlenmesi ve anlaşılır talimatların verilmesi,
(b) ulusal yasalar ve mevzuat doğrultusunda olmak üzere, madenin güvenli şekilde
işletilmesini temin etmek amacıyla, her vardiyada uygun gözetim ve kontrolün
sağlanması,
(c) yeraltında olan tüm elemanların isimlerinin ve ayrıca, onların muhtemelen
bulundukları yerin her hangi bir zamanda doğru şekilde bilinmesi için bir sistemin
tesis olunması,
(d) tüm kazalar ve tehlikeli olayların ulusal yasalar ya da mevzuatla tanımlandığı
üzere araştırılması ve uygun çözüm getirici eylemin alınması ve
(e) ulusal yasalar ya da mevzuatla tanımlandığı üzere, kazalar ve tehlikeli olaylar
konusunda yetkili makama bir rapor verilmesi.
Madde 11
İşveren, meslek sağlığına ilişkin genel esaslara dayalı olarak ve ulusal yasalar ya da
mevzuat doğrultusunda olmak üzere, madenciliğe özgü iş sağlığı tehlikelerine maruz
kalan işçilerin düzenli olarak sağlık gözetimi almalarını temin edecektir.
Madde 12
Aynı madende 2 ya da daha fazla işverenin faaliyetler üstlenmesi hallerinde,
madenden sorumlu olan İşveren, işçilerin güvenlik ve sağlığı ile ilgili tüm tedbirlerin
uygulanmasını koordine edecek ve işletme faaliyetlerinin güvenliği konusunda 1.
derecede sorumlu tutulacaktır. Bu durum, işçilerinin güvenlik ve sağlığı ile ilgili tüm
tedbirlerin uygulanması ile ilgili sorumluluktan hiçbir işvereni kurtarmayacaktır.
B. İŞÇİLER VE İŞÇİ TEMSİLCİLERİNİN HAKLARI VE GÖREVLERİ
Madde 13
1. İşçiler, Madde 4’te belirtilen ulusal yasalar ve mevzuat altında olmak üzere,
aşağıda yer alan haklara sahip olacaktır:
(a) kazaları, tehlikeli olayları ve tehlikeleri işverene ve yetkili makama rapor etmek
(b) güvenlik ve sağlık nedenlerine dayalı olarak endişeye yer olan hallerde, işveren
ve yetkili makam tarafından teftiş ve araştırma yapılmasını talep etmek ve sağlamak,
(c) Kendi güvenlikleri ya da sağlıklarına etki edebilecek işyeri tehlikelerini bilmek ve
bu hususlarda bilgi sahibi olmak,
(d) Kendi güvenlikleri ya da sağlıkları ile ilgili olarak işveren ya da yetkili makam
tarafından sağlanan bilgileri elde etmek,
(e) Kendi güvenlikleri ya da sağlıklarına, makul nedenlerle ciddi bir tehlike arz edecek
görünen durumlar ortaya çıktığı hallerde, madendeki her hangi bir yerden
uzaklaşmak ve
(f) güvenlik ve sağlık temsilcilerini ortak olarak seçmek.
2. Yukarıda fıkra 1(f)’de belirtilen güvenlik ve sağlık temsilcileri, ulusal yasalar ve
mevzuat doğrultusunda olmak üzere, aşağıda yer alan haklara sahip olacaktır:
(a) Uygun olması durumunda yukarıda fıkra 1’de sağlanan haklardan istifade etme
dahil olmak üzere, işyeri güvenlik ve sağlığı ile ilgili tüm hususlarda işçileri temsil
etmek,
(b)
(i) İşyerinde işveren ve yetkili makam tarafından yapılan teftişlere ve araştırmalara
katılmak ve
(ii) güvenlik ve sağlık hususlarını izlemek ve araştırmak,
(c) danışmanlara ve bağımsız uzmanlara başvurmak,
(d) politikalar ve yöntemler dahil olmak üzere, güvenlik ve sağlık hususlarında,
vaktinde olmak üzere işverenle istişarede bulunmak,
(e) yetkili makamla istişarede bulunmak ve
(f) Seçilmiş oldukları alanla ilgili olmak üzere, kazalar ve tehlikeli olaylar konusunda
bilgi almak.
3. Yukarıda yer alan 1 ve 2 fıkralarında belirtilen hakların kullanılması ile ilgili
yöntemler,
(a) ulusal yasalar ve mevzuatla ve
(b) işverenler ve işçiler ve işçi temsilcileri arasında istişare yoluyla belirtilecektir.
4. Ulusal yasalar ve mevzuat, yukarıda 1 ve 2 fıkralarında belirtilen hakların,
ayrımcılık ya da misilleme olmaksızın kullanılabilmesini temin edecektir.
Madde 14
İşçiler, ulusal yasalar ve mevzuat altında olmak üzere, aşağıda yer alan hususları
yerine getirmek amacıyla, kendi eğitimleri doğrultusunda göreve sahip olacaktır.
(a) öngörülen güvenlik ve sağlık tedbirleri ile uyum sağlamak,
(b) Uygun ihtimam gösterme ve kendi güvenlik ve sağlıkları ve işyerinde kendilerinin
eylemleri ya da ihmallerinden etkilenecek diğer şahısların güvenlik ve sağlıkları
konusunda kendilerinin kullanımına sunulan koruyucu elbise, tesisler ve ekipman
kullanımı dahil olmak üzere, kendi güvenlik ve sağlıkları ve işyerinde kendilerinin
eylemleri ya da ihmallerinden etkilenecek diğer şahısların güvenlik ve sağlıkları
konusunda makul vecibeleri yerine getirmek,
(c) kendi güvenlikleri ya da sağlıklarına ya da başka şahısların güvenlikleri ya da
sağlıklarına bir risk oluşturacağına inandıkları ve kendilerinin uygun şeklide
uğraşamayacakları her hangi bir durumu derhal en yakın amirlerine rapor etmek ve
(d) Sözleşmeye uygun olarak işverene verilen görev ve sorumluluklarla uygunluğa
izin vermek üzere işverenle işbirliği yapmak.
C. İŞ BİRLİĞİ
Madde 15
Madenlerde güvenlik ve sağlığı artırmak üzere, ulusal yasalar ve mevzuat
doğrultusunda olarak, işverenlerle işçiler ve işçi temsilcileri arasında işbirliğini teşvik
edecek önlemler alınacaktır.
KISIM IV. UYGULAMA
Madde 16
Üyeler,
(a) Bu sözleşme hükümlerinin etkin şekilde uygulanmasını temin etmek üzere, uygun
cezalar ve düzeltici eylemlerin öngörülmesi dahil olmak üzere, gerekli tüm önlemleri
alacaktır ve
(b) Bu sözleşme gereği olarak alınacak önlemlerin uygulanmasını gözetmek üzere
uygun teftiş hizmetlerini sağlayacak ve bu hizmetleri üyelerin görevlerinin başarılması
için gerekli kaynaklarla birlikte sunacaktır.
SON KISIM V. NİHAİ HÜKÜMLER
Madde 17
Bu Sözleşme’nin resmi onay belgeleri, tescil amaçlı olarak, Uluslararası Çalışma
Bürosu Genel Müdürü’ne gönderilecektir.
Madde 18
1. Bu Sözleşme sadece, onay belgeleri Uluslararası Çalışma Bürosu Genel Müdürü
tarafından tescil edilen Uluslararası Çalışma Örgütü Üyeleri için bağlayıcı olacaktır.
2. Bu sözleşme, iki Üyenin onay belgelerinin Genel Müdür tarafından tescil edildiği
tarihten on iki ay sonra yürürlüğe girecektir.
3. Daha sonra, bu Sözleşme, bu Sözleşmeyi onaylayan her hangi bir Üye için,
kendisiyle ilgili onay belgesinin tescil edildiği tarihten on iki ay sonra yürürlüğe
girecektir.
Madde 19
1. Bu Sözleşmeyi onaylayan bir üye, bu Sözleşmeyi, ilk yürürlüğe girdiği tarihten
itibaren on yıllık bir süre sonunda, tescil için Uluslararası Çalışma Bürosu Genel
Müdürüne gönderilecek bir işlem ile feshedebilir. Bu tür bir Fesih, tescil tarihinden
itibaren bir yıl geçmesine kadar geçerli olmayacaktır.
2. Bu Sözleşmeyi onaylamış olup da, onu bundan önceki fıkrada sözü edilen on yıllık
sürenin bitiminden itibaren bir yıl zarfında, bu Maddede öngörülen fesih hakkını
kullanmayan her üye, yeniden on yıllık bir müddet için bağlanmış olur ve bundan
sonra, bu Sözleşmeyi, her on yıllık süre bitiminde, bu maddede öngörülen şartlar
altında fesh edebilir.
Madde 20
1. Uluslararası Çalışma Bürosu Genel Müdürü, Örgüt üyeleri tarafından belirtilen
bütün onay ve fesihlerin kayda alındığını Uluslararası Çalışma Örgütünün bütün
Üyelerine bildirecektir.
2. Genel Müdür, kendisine gönderilen Sözleşmenin ikinci onay belgesinin
kaydedildiğini örgüt Üyelerine duyururken, bu sözleşmenin yürürlüğe gireceği tarihe
Örgüt Üyelerinin dikkatini çekecektir.
Madde 21
Uluslararası Çalışma Bürosu Genel Müdürü, yukarıda yer alan maddelerin hükümleri
gereğince, Genel Müdür tarafından tescil olunan bütün onay ve fesihlere ilişkin tüm
bilgileri, Birleşmiş Milletler Antlaşmasının 102 inci maddesi uyarınca tescil edilmek
üzere, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine ulaştıracaktır.
Madde 22
Uluslararası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu, gerekli gördüğü zamanlarda, bu
Sözleşmenin uygulanması hakkındaki bir raporu Genel Konferansa sunacak ve
Sözleşmenin tamamen veya kısmen değiştirilmesi konusunun Konferans gündemine
alınmasının arzu edilirliğini etraflı şekilde gözden geçirecektir.
Madde 23
1. Konferansın bu Sözleşmeyi tamamen veya kısmen değiştiren yeni bir Sözleşme
kabul etmesi halinde ve bu yeni Sözleşme aksini öngörmediği takdirde;
(a) Değiştirici yeni Sözleşmenin bir Üye tarafından onaylanması durumu, yukarıdaki
19 uncu madde dikkate alınmaksızın ve değiştirici yeni Sözleşme yürürlüğe girmiş
olmak kayıt ve şartıyla, bu Sözleşmenin derhal ve kendiliğinden feshini
gerektirecektir.
(b) Değiştirici yeni Sözleşmenin yürürlüğe girmesi tarihinden itibaren, bu Sözleşmenin
Üyelerin onaylamasına açık olması sona erecektir.
2. Bu Sözleşme, bu sözleşmeyi onaylayıp da değiştirici Sözleşmeyi onaylamamış
bulunan Üyeler için, her halükarda şimdiki şekil ve içeriği ile geçerli olmakta devam
edecektir.
Madde 24
Bu sözleşme metninin İngilizce ve Fransızca versiyonları aynı derecede geçerlidir.
Çapraz referanslar
Sözleşmeler: C105 1957 Yılına ait Zorla Çalıştırmanın Kaldırılması Sözleşmesi
Sözleşmeler: C115 1960 Yılına ait Radyasyondan Korunma Sözleşmesi
Sözleşmeler: C119 1963 Yılına ait Makinelerin Korunma Tertibatı İle Teçhizi Sözleşmesi
Sözleşmeler: C121 1964 Yılına ait İşçilerin Yaralanma Ödenekleri Sözleşmesi
Sözleşmeler: C123 1965 Yılına ait Asgari Yaş (Yeraltı işleri) Sözleşmesi
Sözleşmeler: C124 1965 Yılına ait Gençlerin Tıbbi Muayenesi (Yeraltı İşleri) Sözleşmesi,
Sözleşmeler: C148 1977 Yılına ait Çalışma Ortamı (Hava Kirliliği, Gürültü ve Titreşim) Sözleşmesi
Sözleşmeler: C155 1981 Yılına ait İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin Sözleşmesi
Sözleşmeler: C161 1985 Yılına ait Sağlık Hizmetlerine İlişkin Sözleşme
Sözleşmeler: C162 1986 Yılına ait Asbest Sözleşmesi
Sözleşmeler: C167 1988 Yılına ait İnşaat Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği Sözleşmesi
Sözleşmeler: C170 1990 Yılına ait Kimyasallar Sözleşmesi
Sözleşmeler: C174 1993 Yılına ait Temel Endüstriyel Kazalardan Korunma Sözleşmesi
Tavsiye Kararları:R114 1960 Yılına ait Radyasyondan Korunma Tavsiye Kararı
Tavsiye Kararları:R118 1963 Yılına ait Makinelerin Korunma Tertibatı İle Teçhizi Tavsiye Kararı
Tavsiye Kararları:R121 1964 Yılına ait İşçilerin Yaralanma Ödenekleri Tavsiye Kararı
Tavsiye Kararları:R124 1965 Yılına ait Asgari Yaş (Yeraltı işleri) Tavsiye Kararı Tavsiye
Kararları:R156 1977 Yılına ait Çalışma Ortamı (Hava Kirliliği, Gürültü ve Titreşim) Tavsiye kararı
Tavsiye Kararları:R164 1981 Yılına ait İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin Tavsiye
Kararı
Tavsiye Kararları:R171 1985 Yılına ait Sağlık Hizmetlerine İlişkin Tavsiye Kararı
Tavsiye Kararları:R175 1988 Yılına ait İnşaat Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği Tavsiye Kararı
Tavsiye Kararları:R177 1990 Yılına ait Kimyasallar Tavsiye Kararı
Tavsiye Kararları:R181 1993 Yılına ait Temel Endüstriyel Kazalardan Korunma Tavsiye Kararı
Yasa: Madde 22
ILO Home NORMES home ILOLEX home Universal Query NATLEX
Daha fazla bilgi için, lütfen e-posta ile Uluslar Arası Çalışma
Standartları Bölümü(NORMES) ile temas kurunuz:
Telif hakkı © 2006 Uluslar Arası Çalışma Örgütü (ILO)
Disclaimer
[email protected]
Download

dökümanı indirmek için resme tıklayın - Maden-İş