YAPI İŞYERLERİNDE “YÜKSEKTE
GÜVENLİ ÇALIŞMA” İLE İLGİLİ
İŞ TEFTİŞ POLİTİKALARI VE
UYGULAMALAR”
Serkan ÇETİNCELİ
İş Müfettişi – İnş.Yük.Müh.
 İŞ KAZASI İSTATİSTİKLERİ
SUNUM
AKIŞI
 İNŞAAT SEKTÖRÜNDE İŞ
TEFTİŞ POLİTİKASI ve
TEFTİŞ MODELLERİ
 YÜKSEKTE GÜVENLİ
ÇALIŞMA UYGULAMALARI
YAPI İŞYERLERİ
 İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri
Tehlike Sınıfları Tebliği’ ne göre ÇOK
TEHLİKELİ sınıftadır
 Yapı işyerlerinde yapılan işlerin geçici ve
süreli olması, imalat çeşitliliğinin çok fazla
oluşu ve işlerin farklı ekiplerce ve eş zamanlı
yapılması, tehlike kaynaklarının etkileşim
halinde olması, sektörde çalışan işçilerin
eğitim düzeyinin düşük olması gibi nedenler
yapı sektörünü daha riskli hale getirmektedir
YAPI İŞYERLERİ
 İş kazası ve ölümlü iş kazası
istatistiklerine göre yapı işkolu maden sektörü
ile birlikte ilk sıralarda yer almaktadır
 Yapı işkolunda meydana gelen kazaların
yaklaşık %5’i ölümle sonuçlanmaktadır
 İş kazası sonucu meydana gelen
ölümlerin yaklaşık % 34’ü yapı işkolunda
meydana gelmektedir
YAPI İŞKOLUNDA
KAZA NEDENLERİ
5
İNŞAAT SEKTÖRÜ
Eurostat ve SGK Verilerine Göre 100 Binde Ölümlü İş
Kazası Oranları ( 100.000*n(Ölümlü)/n(Toplam İşçi Sayısı) )
50
ÖLÜMLÜ
İŞ KAZASI
ORANLARI
44,7
45
39,9
40
35
35
33,5
31,1
28,8
30
25
20
(2002-2007)
15
10,4
10,7
10
9,6
8,8
9,7
7,6
5
0
2002
2003
2004
AB (15 ÜLKE)
2005
2006
TÜRKİYE
2007
İNŞAAT SEKTÖRÜ
1 309
Hayatını Kaybeden İşçi Sayısı
1 300
1 138
ÖLÜMLÜ
İŞ KAZASI
1 023
1 040
943
780
570
(2008-2011)
475
520
297
260
125
48
74
95
156
133
41
50
85
130
114
53
112
0
2008
İngiltere
2009
Almanya
Fransa
2010
Türkiye
2011
Avrupa Birliği (27 Ülke)
İNŞAAT SEKTÖRÜ
100 Binde Ölümlü Kaza Oranı
( 100.000*n(Ölümlü)/n(Toplam İşçi Sayısı) )
35,00
34,95
32,75
30,00
ÖLÜMLÜ
İŞ KAZASI
(2008-2011)
23,97
25,00
20,00
15,00
12,71
10,00
5,00
7,94
4,99
4,81
1,78
7,21
6,98
3,50
1,90
6,18
6,94
6,59
6,08
3,15
2,36
4,22
2,50
0,00
2008
İngiltere
Almanya
2009
Fransa
2010
Avrupa Birliği (27 Ülke)
2011
Türkiye
 GENEL VE KONTROL TEFTİŞLER
İNŞAAT
SEKTÖRÜ
TEFTİŞ
MODELİ
(2009 ÖNCESİ)
 BELİRLİ KONULARA
ODAKLANILMAKSIZIN TEFTİŞ
ESNASINDA GÖRÜLEN HER
UYGUNSUZLUĞA İLİŞKİN
TESPİTLER YAPILDI
 KONTROL TEFTİŞLERİ
SONUCUNDA DEVAM EDEN
AYKIRILIKLAR İÇİN İDARİ PARA
CEZALARI UYGULANDI
İŞ TEFTİŞİNDE YENİ YAKLAŞIM
Çalışma hayatının teftişinde etkinliği artırmak
için yeni politikalara, yaklaşımlara ve stratejilere
ihtiyaç duyulmuştur.
Tepkisel teftişlerin (İK ve MH incelemelerini
içeren) oranının azaltılmasını,
Güvenlik kültürünün artırılmasını,
Sosyal sorumluluk konusunda bilinç
oluşturmasını,
Taraflarla yakın işbirliğini sağlayan ÖNLEYİCİ
TEFTİŞLERE ağırlık verilmesi benimsenmiştir
YENİ YAKLAŞIM/PROAKTİF
AMAÇ VE YÖNTEM
AMAÇ:
İş
sağlığı
ve
güvenliği
koşullarının
hızlı, etkin, aktif ve kalıcı bir şekilde iyileştirilmesi
ve önleyici yöntemlerin hızla devreye
sokulmasını sağlamak
YÖNTEM:
Yapı işyerlerinde yüksekten düşme riskinin
tespit edilmesi halinde işyerinin kapatılması
VEYA işyerinde işin durdurulması
yoluna
gidilmiş, bu riskler giderilmeden işyerinde
çalışılmasına müsaade edilmemiştir
 Sosyal tarafların (meslek odaları,
sendikalar, vs..), ilgili kurum ve kuruluşların
bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi
faaliyetleri (sempozyumlar, seminerler,
toplantılar, eğitimler, vs..) gerçekleştirilmiş,
 Kitapçık, broşür dağıtımı sağlanmış,
 Basın ve yayın araçlarından faydalanılmıştır
 2009 YILINDA PİLOT UYGULAMA
Ankara, Antalya, Kocaeli, Konya,
Eskişehir ve Kayseri
İNŞAAT
SEKTÖRÜ
TEFTİŞ
MODELİ
(2009-)
RİSK ODAKLI TEFTİŞLER
YÜKSEKTE ÇALIŞMA
Teftişler, 2012 yılından İtibaren
“YÜKSEKTE GÜVENLİ ÇALIŞMA“
ODAKLI genel denetimler şeklinde
devam etmiştir
Yaptırım: HAYATİ RİSKLER İÇİN
İŞİN TAMAMEN YA DA KISMİ
DURDURULMASI + İPC
İNŞAAT
SEKTÖRÜ
TEFTİŞ
MODELİ
(2014)
1. BİNA İNŞAATLARINDA
PROGRAMLI TEFTİŞLER
Teftişin Konusu:
EK-IV asgari gerekler–saha önlemleri
Yaptırımlar: İdari Para Cezası, Durdurma
2. BÜYÜK İNŞAAT İŞYERLERİNDE İSG
YÖNÜNDEN PROGRAMLI
ARAŞTIRMA FAALİYETLERİ
 Mega Projelere Özgü Teftiş Modelinin ve
Takviminin Belirlenmesi
 İSG yönetim sisteminin, kurulan
organizasyonun, uygulamalarının (risk
değerlendirmeleri, metot bildirimleri-işe özel
risk değerlendirmesi, sağlık ve güvenlik
planı, prosedürler, vs.) ve saha gözlemleri
 Mevzuatın eksikliklerinin (Örn: Kapalı Alan
Çalışmaları, Barınma Şartları, Tünel
Çalışmalarına ilişkin standartlar) belirlenmesi
Tarih : 13 Mayıs 2014
Yer
: Manisa ili Soma ilçesi
Kömür madeninde çıkan yangın
301 madencinin ölümüyle sonuçlanan facia
Tarih : 06 Eylül 2014
Yer
: İstanbul Mecidiyeköy
Asansörün düşmesi sonucu 10 ölü
2014/EKİM ayında maden teftişinde görev alanlar
hariç tüm Teknik İş Müfettişleri Türkiye genelinde
inşaat işyerlerinde denetim için görevlendirilmiştir
Teftişin Konusu: Yüksekte Çalışma ve Barınma
Yerleri
İller: Teftişler İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve
Adana gibi büyük iller başta olmak üzere 43 ilde
yürütülecektir.
İllerin belirlenmesinde, 2013 yılına ait istatistikler
esas alınmış, yapı işyerlerinde meydana gelen ölümlü
iş kazası sayıları, işyeri sayısı, illerdeki toplam iş
kazası hızları dikkate alınmıştır.
1800 civarında işyerinin denetlenmesi
beklenmektedir.
YÜKSEKTE ÇALIŞMA RİSKLERİNE
GENEL BAKIŞ
YÜKSEKTE ÇALIŞMA: Seviye farkı bulunan ve düşme
sonucu yaralanma ihtimalinin oluşabileceği her türlü alanda
yapılan çalışma
 TOPLU KORUNMA ÖNLEMLERİNE (platformlar,
korkuluklar, bariyerler, kapaklar, çalışma iskeleleri,
güvenlik ağları veya hava yastıkları vs.) öncelik
verilmelidir
 Toplu koruma tedbirlerinin düşme riskini tamamen
ortadan kaldıramadığı ya da uygulanmasının
mümkün olmadığı durumlarda ya da daha büyük
tehlike doğurabileceği durumlarda KİŞİSEL
KORUYUCU YÖNTEMLERE (uygun bağlantı
noktaları veya yaşam hatları oluşturularak tam
vücut kemer sistemleri veya benzeri güvenlik
sistemleri, vs.) kullanılmalıdır
 Çalışma yerlerine güvenli bir şekilde ulaşım için
uygun araç ve ekipmanlar temin edilmelidir
 Yüksekten düşme ile ilgili hususlara acil durum
planında yer verilmelidir
 Yatay ve dikey yaşam hatları için gerekli olan
bağlantı noktaları ve yapısal düzenlemeler,
projenin hazırlık aşamasında belirlenerek bu
hususlara sağlık ve güvenlik planında yer
verilmelidir
 Yüksekte çalışmayla ilgili tehlike ve riskler
konusunda bilgilendirme yapılarak gerekli eğitim
verilmelidir
YÜKSEKTE ÇALIŞMA YERLERİ
PLATFORM KENARLARI (Kalıp Aşaması)
YÜKSEKTE ÇALIŞMA YERLERİ
PLATFORM KENARLARI (Demir Montaj Aşaması)
GÜVENLİ KORKULUK ÖZELLİKLERİ
 Platformdan en az bir metre yükseklikte ve
herhangi bir yönden gelebilecek en az 125
kilogramlık yüke dayanıklı ana korkuluk,
Topuk levhası ile ana korkuluk arasında
açıklıklar 47 santimetreden fazla olmayacak
şekilde konulan ara korkuluk,
Platforma bitişik, en az 15 santimetre
yüksekliğinde topuk levhası
PLATFORM KENARLARI
ASANSÖR BOŞLUKLARI
DÖŞEMELERDEKİ BOŞLUKLAR
KALIP ÇALIŞMALARINDA EMNİYET
YÜKSEKTE ÇALIŞMA YERLERİ
TÜNEL KALIP SİSTEMİNDE GÜVENLİK
MALZEME ALIM YERLERİ
MALZEME ALIM YERLERİ
GÜVENLİK AĞLARI
 Malzeme özellikleri, yapılan statik ve dinamik dayanım
deneyleri ile bağlantı ve kurulum şartları bakımından TS
EN 1263-1 ve TS EN 1263-2 standartlarına ve ilgili
diğer standartlara uygun olacak
 Uygun tipte güvenlik ağı seçilecek, kurulum ve
kullanım kılavuzunun öngördüğü yöntemlerle yeterli
eğitim almış kişilerce uzman gözetiminde kurulacak ve
kurulan sistemin uygunluğu belgelendirilecek
YAKALAMA/GÜVENLİK AĞLARI
YÜKSEKTE ÇALIŞMA YERLERİNE ERİŞİM
Kalıplara Erişim
YÜKSEKTE ÇALIŞMA YERLERİNE ERİŞİM
Standartlara Uygun Seyyar Merdiven Kullanımı
ULAŞIM YOLLARI - SABİT MERDİVENLER
ULAŞIM YOLLARI - SABİT MERDİVENLER
YÜKSEKTE ÇALIŞMA YERLERİNE ERİŞİM
Man-lift ve man-basket kullanımı
GEÇİTLER
ÇATI ÇALIŞMALARI
•Çatı koruma duvarları,
•Güvenlik ağları,
•Yastıklar
•Yatay yaşam hatları
ÇATILARDA ÇALIŞMA
ÇATI ÇALIŞMALARI
ÇATI ÇALIŞMALARI
İSKELELERDE GÜVENLİ ÇALIŞMA
• Çalışma
platformları?
• Ara
korkuluklar?
• Ana
korkuluklar?
• Merdiven
sistemi?
• Çapraz
bağlantılar?
SABİTLEME KOŞULLARI
İSKELELER
• Ön yapımlı bileşenlerden oluşan cephe iskeleleri
ve iskele şeklinde kullanılan geçici iş
ekipmanlarının TS EN 12810-1, TS EN 12810-2,
TS EN 12811-1, TS EN 12811-2, TS EN 12811-3
standartlara ve ilgili diğer standartlara uygunluğu
• Sağlamlık ve dayanıklılık HESABI (üreticiden
temin edilecektir)
GENEL TEDBİRLER
• Yeterli nitelik ve nicelikte taşıyıcı sistem elemanı (48,3
milimetre anma dış çapı)
• Ana korkuluk, ara elemanlar, platformlar, eteklik
• Çalışma platformlarında yağmur, kar, buz vs. karşı
önlem
• Merdiven - ulaşım sistemleri,
• Uygun kurulum, sabitleme, sağlamlık, dayanıklılık, zemin
şartları, yük dağıtan uygun ayak sistemleri
• Enerji hatlarına yeterli mesafe
• Bina-iskele arası mesafe
• Statik elektriğe karşı topraklama
KURULUM ŞARTLARI
İskeleler mutlaka sağlam bir zemine kurulmalı!!!
KURULUM ŞARTLARI
İskele düzgün
ve sağlam bir
zemine
kurulmazsa
iskelede farklı
oturmalar
sonucunda
stabilitesi
bozulur !!!
İSKELELERDE GÜVENLİ ÇALIŞMA
SEYYAR İSKELELER
KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM
İnşaatta çalışanlara çelik burunlu ayakkabı,
koruyucu eldiven, koruma gözlüğü (özellikle demir,
kalıp ve beton işlerinde çalışanlar için), kulak
koruyucusu (gürültülü ortamlarda çalışan işçiler için
- ≥ LEX, 8h = 85 dB (A) ), gerekli bağlantı aparatları
ile paraşüt tipi emniyet kemeri verilmelidir
Teslim edilen kişisel koruyucu donanımların nasıl
kullanılacağı konusunda uygulamalı eğitim verilmesi
gerekmektedir.
Paraşüt Tipi
Emniyet Kemeri
KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM
Uygun bağlantı
noktaları ve
yaşam hatları
Bağlantı
halatları,
lanyardlar
Karabinalar,
D Halkaları
Enerji
Sönümleyiciler
Halat Tutucular
Gerekli Diğer
Donanımlar
Karabina
Halat Tutucu
Şok Emicili
Çift Lanyard
ve
Karabinalı Halat
Emniyet Halatları
Temin edilen tüm donanımlar ilgili
standartlara uygun olmalıdır !!!
Portatif Üç Ayaklı
Alüminyum Sehpa
KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM
(1)
Yatay Yaşam Hattı
(2)
Bağlantı Aparatı
(3)
•
•
•
•
•
•
•
“GÜVENLİĞİ BİRLİKTE
İNŞA EDELİM...”
Kamu
İşverenler
Çalışanlar
Proje ve İSG
Profesyonelleri
Sivil Toplum Kuruluşları
Üniversiteler
Toplumun her bir bireyi
TEŞEKKÜRLER…
http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/itkb.
portal?page=baskanlik&id=5
Yayınlar: rehberler, broşürler, kataloglar,
programlı teftiş raporları, soru-cevaplar,
yargı kararları vs.
Download

yüksekte güvenli çalışma