Aralık 2014
PETDER “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı” ve “Orman ve
Su İşleri Bakanlığı” ile imzaladığı protokol çerçevesinde
başlattığı “Bir Varil Bir Ağaç” projesi kapsamında, toplanan
her bir varil atık motor yağı için bir fidan dikmektedir.
PETROYAĞ PETDER’E ÜYE OLDU
BU SAYIDA
■■Petroyağ PETDER’e Üye Oldu
■■ADR Kontrolleri Başladı
■■Gümrük Yönetmeliği’nde Yapılan Değişikliğin
1
■■TOBB Türkiye Petrol Ve Petrol Ürünleri Sanayi
Meclisi Toplandı
2
■■Aralık Ayında 1.657 Ton Atık Motor Yağı Toplandı
■■LPG Fiyatlandırma Sistemi Yönetmeliği Yayınlandı
■■EPDK ve LPG Sektör Temsilcileri Bir Araya Geldi
■■1. Uluslararası Proses Güvenliği Sempozyumu ve
2
■■ETKB 2015-2019 Stratejik Planı Tanıtıldı
■■UÇES Güncellenmesi Projesi Açılış Toplantısı
3
■■Su ve Toprak Yönetim Başkanlığı ile İstasyonlar
4
■■“World Energy Outlook 2014” Raporunun Türkiye
4
■■TÜPRAŞ Fuel Oil Dönüşüm Tesisi’nin Açılışı
Gerçekleşti
4
■■SEÇ-G: Kış Lastiklerinizi Taktınız Mı?
■■Aylık Satış Verileri
■■Diğer Sektörel Veriler
■■Madeni Yağ Verileri
■■Yasal Düzenlemeler ve Toplantılar
5
Akaryakıt Sektörüne Muhtemel Etkileri
Sergisi Gerçekleşti
Gerçekleşti
Ziyaret Edildi
Tanıtımı Gerçekleşti
PETDER 15 Temmuz 2013 tarihinde Trafik Güvenliği
Platformu’na üye olmuştur. PETDER üyeleriyle birlikte
Akaryakıt Komitesi çalışmalarını planlamakta ve
uygulamaktadır.
1
2
3
3
3
Petroyağ ve Kimyasallar San.
Tic. A.Ş. Petrol Sanayi Derneği
(PETDER) Yönetim Kurulu’nun
kararı doğrultusunda Derneğe üye oldu. Petroyağ’ın
katılımıyla PETDER’in üye sayısı 15’e yükseldi.
PETDER üyeleri Alpet, Aytemiz, Belgin, BP, Exxon Mobil,
Gulf, Opet, Petline, Petrol Ofisi, Petroyağ, Shell, Shell &
Turcas, Total, Turcas ve Turkuaz’dan oluşmakta.
PETDER Genel Sekreteri Niyazi İlter konuya ilişkin
olarak, “Türkiye’deki akaryakıt sektörünün önde
gelen kuruluşlarını çatısı altında buluşturan PETDER
faaliyetlerini 19 yıldır başarıyla yürütüyor. Petroyağ’ın
üyelerimiz arasına katılmasıyla PETDER olarak daha da
güçlendik” dedi.
3
6
7
8
9
ADR KONTROLLERİ BAŞLADI
24/10/2013 tarih ve 28801 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanarak 01/01/2014 tarihinde yürürlüğe
giren “Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması
Hakkında Yönetmelik”e bağlı olarak Tehlikeli Madde
Taşımacılığında Yol Kenarı Denetimleri Genelgesi
çerçevesinde denetimler başladı. Söz konusu
denetimlerde, tehlikeli mal taşıyan araç sürücülerinin
sahip olmak zorunda oldukları Tehlikeli Madde
Taşımacılığı Sürücü Eğitimi Sertifikası (SRC5 Belgesi)
kontrolleri de yapılmakta.
Ulaştırma Bakanlığı’ndan yayınlanan yazı ile
denetimlerde “Eğitim Tamamlama Belgeleri”nin
ibraz edilmesi halinde bu belgelerin yurt içi
taşımacılıkta SRC5 Belgesi muadili olarak kabul
edilmesi hususunun 25 Aralık 2014 tarih ve 70372
sayılı Makam Olur’u ile 31 Mart 2015 tarihine kadar
uzatılmasının uygun görüleceği bildirilmektedir.
“Aylık Petrol Bülteni” Petrol Sanayi Derneği (PETDER) tarafından elektronik ortamda yayınlanmaktadır. PETDER’in faaliyetleri ve takibindeki
konular hakkında haber ve bilgi akışı sağlamak amacıyla yayınlanan bültenin içeriği dernek çalışanları tarafından hazırlanmakta ve
derlenmekte, PETDER kurumsal iletişim komitesi yorumlarıyla son halini almaktadır.
Bültenle ilgili görüş ve önerileriniz için: [email protected]
GÜNDEM
GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ’NDE YAPILAN DEĞİŞİKLİĞİN AKARYAKIT
SEKTÖRÜNE MUHTEMEL ETKİLERİ
2 Aralık 2014 tarih ve 29193 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Gümrük
Yönetmeliğinde
Değişiklik
Yapılmasına
Dair
Yönetmelik” ile sektörümüzün iş yapış şekli köklü
bir değişime uğramaktadır. Yönetmelik ile Türkiye’de
satılacak tüm ürünler için antrepo uygulaması
kaldırılarak; sadece transit yakıtlar milli tanklar
ile bağlantısı bulunmayan antrepo tanklarında
tutulabilmektedir. Ayrıca tüm ithalatlarda alımların
sayaçlardan geçirilerek depoya alınması zorunluğu
getirilmektedir. Türkiye’de tüketilecek ürünler
kurulacak bu sayaçlardan geçtikten sonra millileşmiş
sayılacaktır.
konuda yapılan çalışmalarda öncü olmaktadır. Ancak
uygulamanın sektöre operasyonel ve finansal pek çok
ilave yükü olacaktır. Yıllık motorin ihtiyacının yaklaşık
%50’sinin ithal edilmesi zorunluluğu sürerken
antrepoların sadece transit satışlar için kalması,
diğer tüm depolara ürünlerin millileşerek alınması ve
tüm ürünün sayaçtan geçme zorunluluğu getirilmesi
birçok soru, sorun ve belirsizliği beraberinde
getirmiştir. Bunlara ek olarak yapılacak yatırımlar ve
özellikle ulusal stokla ilgili vergilendirme sistemindeki
değişiklik dolayısıyla oluşacak ek finansman maliyeti
akaryakıt fiyatlarının ön planda olduğu son dönemde
kaçınılmaz olarak ilave maliyetler ortaya çıkaracaktır.
PETDER ve üyeleri, her zaman kaçak ve kayıt dışı
ile mücadele konusuna destek vermekte ve bu
PETDER ve üyeleri konu hakkında ilgili taraflarla
çalışmalarını sürdürmektedir.
TOBB TÜRKİYE PETROL VE PETROL
ÜRÜNLERİ SANAYİ MECLİSİ
TOPLANDI
ARALIK AYINDA 1.657 TON ATIK
MOTOR YAĞI TOPLANDI
TOBB Türkiye Petrol ve Petrol Ürünleri Sanayi Meclisi 2
Aralık 2014 tarihinde Muammer Ekim başkanlığında
Ankara’da bir araya geldi.
Toplantıda;
■■ Oluşturulan alt komiteler ve üyeleri son kez
değerlendirildi ve komitelerin çalışmaya başlaması için
karar alındı.
■■ Petrol piyasasında uygulanmak üzere EPDK tarafından
fiyatlar konusunda alınan Kurul Kararı sonrası durum
değerlendirildi.
■■ Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca AHÜ (Akaryakıt
Harici Ürünler) ithalatında başlatılan yeni mavi hat/
kırmızı hat uygulamasının yarattığı zorluklar ve Bakanlık
ile yapılan yazışma ve görüşmeler değerlendirildi.
■■ Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca kaçakçılığı önlemek
amacıyla ithalatta ‘’antrepo rejimi’’ uygulamasına son
verilerek, tahliye hatlarına tesis edilecek sayaçlardan
geçecek miktarları gümrüklenmiş addedilmesini
öngören Yönetmelik değerlendirildi.
■■ İstasyon otomasyon uygulamasında karşılaşılan
zorlukların giderilmesi hususundaki EPDK çalışması
hakkında bilgi verildi.
■■ Rekabet Kurumu’nun dağıtıcı-bayi sözleşmelerinde
bazı konulara muafiyet/açıklık getirecek çalışması
değerlendirildi.
Aylık Petrol Bülteni | Aralık 2014
PETDER’in tek yetkili kuruluş olarak sürdürdüğü “Atık
Motor Yağlarının Yönetimi Projesi” kapsamında Aralık
ayında 59 ilden 1.657 ton atık motor yağı toplandı. Aralık
ayına ilişkin özet veriler aşağıdaki şekilde gerçekleşti:
Toplam Atık Yağ Miktarı
1.657 ton
Toplama Yapılan Nokta Sayısı
59 ilde 1.345 nokta
"Bertaraf/Geri Kazanım
Tesisine Teslimat Sayısı"
125 adet
Yapılan km
98.976 km
Araç Sayısı
15 tanker, 7 yarı römork olmak
üzere 22 araç
Personel Sayısı
21 sürücü ve 15 yardımcı
sürücü olmak üzere toplam 36
saha personeli
Çalışma Süresi
1.950 saat araç sürüşü, toplam
6.045 saat
2
GÜNDEM
LPG FİYATLANDIRMA SİSTEMİ
YÖNETMELİĞİ YAYINLANDI
EPDK VE LPG SEKTÖR
TEMSİLCİLERİ BİR ARAYA GELDİ
07.11.2014 tarihinde Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG)
Piyasası Fiyatlandırma Sistemi Yönetmelik Taslağı
hususunda EPDK Fiyatlandırma Dairesi Başkanı Mehmet
Ertürk başkanlığında düzenlenen toplantı sonrasında
uygun bulunan değişikliklerin Kurum tarafından
düzenlenmesinin ardından 30 Aralık 2014 tarih ve
29221 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de “Sıvılaştırılmış
Petrol Gazları (LPG) Piyasası Fiyatlandırma Sistemi
Yönetmeliği” yayınlandı.
12 Aralık 2014 tarihinde, EPDK LPG Piyasası Dairesi
Başkanı Barış Sanlı, grup başkanları ve uzmanlardan
olaşan geniş bir heyet, sektör temsilcileri ve TSE’nin
katılımıyla EPDK tarafından bir toplantı düzenlendi.
Yönetmelik, LPG piyasasında fiyat ilanına ilişkin ilke ve
yükümlülüklere, fiyat değişikliklerine ve bu değişikliklerin
kamuoyuna açıklanmasına, piyasaya müdahaleye dair
usul ve esasları kapsamakta.
Bu çerçevede, piyasaya arz edilen mal ve hizmetlerin
fiyatlarının serbestçe oluşması esas olacak. rafineriler
ve dağıtıcılar, fiyatları, erişilebilir dünya serbest
piyasalarındaki fiyat oluşumunu dikkate alarak, tavan
fiyatlar olarak Kuruma bildirecek. Bu fiyatlar bayilere de
bildirilecek ve internetten yayınlanacak. Otogaz bayileri,
otogaz satış fiyatlarını ilan panolarında ilan edecek ve
satışlar tavan fiyatı aşamayacak. Yönetmeliğin tamamı
için:
http://www.epdk.gov.tr/index.php/lpg-piyasas/
mevzuat?id=1729
1. ULUSLARARASI PROSES
GÜVENLİĞİ SEMPOZYUMU VE
SERGİSİ GERÇEKLEŞTİ
Türkiye’de ilk kez proses güvenliği kavramını konu
alan 1. Uluslararası Proses Güvenliği Sempozyumu
ve Sergisi 5-6 Aralık 2014 tarihlerinde Yıldız Teknik
Üniversitesi 2010 Avrupa Kültür Başkenti Kongre ve
Kültür Merkezi’nde gerçekleşti.
PETDER’in de destekleyen kuruluşlar arasında yer aldığı
sempozyumda başta kimya sanayi olmak üzere pek
çok sektörde risk oluşturan yangın, patlama, kimyasal
yayılması gibi olayların engellenmesi amacıyla geliştirilen
Proses Güvenliği konusu irdelendi. Sempozyuma
PETDER temsilcileri de katıldı.
Toplantıda;
■■ “LPG Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına
İlişkin Kanun Tasarısı” hakkında görüşüldü.
■■ Teknik Düzenlemeler ile ilgili TOBB LPG Meclisi
Alt Komisyonu’nca hazırlanan değişiklik talepleri
değerlendirildi.
■■ LPG faaliyeti gösteren istasyonların TSE belgeleri
konusunda TSE tarafından sunum yapıldı.
■■ LPG piyasası bildirimlerine ilişkin olarak yapılan
sunumda kuruma yapılan bildirimler konusunda
eksiklikler ve hataların olduğu gündeme getirildi.
■■ Lisanslar ile birlikte sunulan evraklarla ilgili olarak da
yaşanan eksiklik ve hatalar ayrı bir gündem maddesi
olarak sunuldu.
■■ EPDK katılımcıları ile sektör temsilcilerinin ayda bir
defa bir araya gelmesi konusunda fikir birliğine varıldı.
ETKB 2015-2019 STRATEJİK PLANI
TANITILDI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 2015-2019 Stratejik
Planı Tanıtım Toplantısı 3 Aralık 2014 tarihinde
Ankara’da gerçekleşti.
Toplantının açılış konuşmaları Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanı Taner Yıldız, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji,
Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı
Halil Mazıcıoğlu, Müsteşar Metin Kilci, EPDK Başkanı
Mustafa Yılmaz, Müsteşar Yardımcısı Selahattin
Çimen ve Strateji Geliştirme Başkanı Doğanbey Akgül
tarafından gerçekleştirildi. Toplantıda Stratejik Planın
yanı sıra dünyada ve Türkiye’de enerji ve tabii kaynaklar
görünümü de sunuldu. Toplantıya PETDER temsilcileri
de katıldı.
UÇES GÜNCELLENMESİ PROJESİ AÇILIŞ TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİ
Avrupa Birliği Çevre Entegre Uyum Stratejisi (UÇES) Güncellenmesi Projesi Açılış Toplantısı 29 Aralık 2014
tarihinde Ankara’da gerçekleşti. Açılış konuşmaları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Mustafa
Öztürk ve TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Abdullah Çavuşoğlu tarafından yapılan toplantıda, projenin
tanıtımı yapıldı. Toplantıya PETDER temsilcileri de katıldı.
Projenin kapsamını, Avrupa Birliği Çevre Entegre Uyum Stratejisi (UÇES)’in 2007-2014 dönemi için mevzuat
uyumu ve yatırımların gerçekleşme durumlarının değerlendirilmesi, bu kapsamda 2014-2023 dönemini
kapsayacak şekilde güncellenmesi ve güncellenen UÇES’in gerçekleşme durumunun takibi için bir izleme ve
değerlendirme yönteminin oluşturulması içermektedir.
Aylık Petrol Bülteni | Aralık 2014
3
GÜNDEM
SU VE TOPRAK YÖNETİM
BAŞKANLIĞI İLE İSTASYONLAR
ZİYARET EDİLDİ
“WORLD ENERGY OUTLOOK 2014”
RAPORUNUN TÜRKİYE TANITIMI
GERÇEKLEŞTİ
11 Aralık 2014 tarihinde Su ve Toprak Yönetim
Başkanlığı’ndan
yetkililerin
katılımıyla
istasyon
ziyaretleri düzenlendi. Ziyaretler esnasında katılımcılara
istasyonlarda 8 Haziran 2015 tarihinden itibaren
yürürlüğe girecek olan “Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve
Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik”
doğrultusunda alınan tedbir ve aksiyonlar konusunda
bilgilendirme yapıldı ve istasyonlardaki SEÇ-G
uygulamaları paylaşıldı.
TÜSİAD ve Sabancı Üniversitesi Enerji ve İklim Merkezi
(IICEC) işbirliğinde, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA)
tarafından hazırlanan “World Energy Outlook 2014”
raporunun Türkiye tanıtımı amacıyla 22 Aralık 2014
tarihinde İstanbul Sabancı Center’da bir toplantı
düzenlendi.
Raporun Türkiye sunumu Uluslararası Enerji Ajansı’nın
Baş Ekonomisti Dr. Fatih Birol tarafından yapıldı.
Toplantının açılış konuşmaları TÜSİAD Yönetim Kurulu
Başkanı Haluk Dinçer ve Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanı Taner Yıldız tarafından gerçekleştirildi.
Dr. Fatih Birol rapor sunumunda, üretim bölgelerinde
yaşanan son gelişmeler, ana tüketim merkezlerinde
enerjinin hangi kaynaklardan sağlanacağı, enerji
verimliliğinin potansiyeli ve 2015 yılında Paris’te
gerçekleştirilecek olan İklim Zirvesi Toplantısı ve bunun
gibi küresel enerji piyasalarında gündemi belirleyecek
konulara ilişkin World Energy Outlook bulgu ve
projeksiyonlarını detaylı olarak aktardı.
Toplantıya PETDER temsilcileri de katıldı.
TÜPRAŞ FUEL OIL DÖNÜŞÜM TESİSİ’NİN AÇILIŞI GERÇEKLEŞTİ
Koç Topluluğu Şirketleri’nden Tüpraş’ın 3 milyar dolar yatırımla İzmit’te hayata geçirdiği Fuel Oil Dönüşüm Tesisi
15 Aralık 2014 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açıldı. Başta motorin olmak
üzere, ithal edilen katma değerli ürünlerdeki yerli üretimi artıracak olan tesis, Cumhuriyet tarihinde tek seferde
gerçekleştirilen en büyük sanayi yatırımı olma niteliğini taşıyor.
TÜPRAŞ Fuel Oil Dönüşüm Tesisi hakkında
■■ İzmit’te 1.523 dönümlük alan üzerine kuruldu.
■■ Toplam 17 ünite, depolama tankları ve 780 metre uzunluğundaki iskeleden oluşuyor.
■■ Projeye 11 Mart 2008’te karar verildi.
■■ 13 Ekim 2011’de İspanyol İhracat Kredi Kuruluşu CESCE ve İtalyan İhracat Kredi Kuruluşu SACE
tarafından sigorta edilen kredi anlaşması, uluslararası 10 finans kuruluşu ile imzalandı.
■■ İnşaasına 2011 yılında başlandı ve 36 ayda tamamlandı.
■■ Ana müteahhitliğini İspanyol Tecnicas Reunidas’ın üstlendiği tesisin alt yüklenicileri ise Tekfen,
Gemont, Gemsan, Havatek, Ahmet Nihat Özhan ve STFA.
■■ Tesisin inşaat ve montajı süresince 10 bin kişi istihdam edildi.
■■ Projenin yapımında kullanılan;
•Çelik ile 6 tane Eyfel Kulesi inşaa edilebilir,
•Boruların uç uca eklenmesiyle Edirne’den Ardahan’a kadar boru hattı döşenebilir,
•Depolama tanklarının kapladığı alana 7 futbol sahası yapılabilir,
•Betonla 5 bin konut inşa edilebilirdi.
■■ 35 metre boyu, 8 metre çapı ve 918 ton ağırlığıyla projenin en ağır ve büyük ekipmanı olan reaktör Japonya’da
üretildi. İzmit’e tek parça halinde getirilen reaktör tesise 320 tekerlekli dev tır ile taşındı ve montajlandı.
■■ 185 metrelik boyuyla dünyanın en yüksek sekizinci flare (meşale) sahip.
■■ Denizyolu taşımacılığı için RMK tersanesinde yapımı gerçekleştirilen, siyah ürün tankerleri T. Esra, T.
Aylin tankerleri Tüpraş’ın iştiraki Ditaş’ın filosuna dahil oldu.
■■ Demiryolu taşımacılığı için 297 beyaz ve 194 siyah ürün vagonunu içeren taşıma filosu oluşturuldu.
■■ Tesiste 500 kişi görev yapacak.
Aylık Petrol Bülteni | Aralık 2014
4
SEÇ-G
KIŞ LASTİKLERİNİZİ TAKTINIZ MI?
Kış lastiği sürüş güvenliğini artırıyor
Avrupa’daki genel alışkanlığın aksine, Türkiye’de sürücüler genellikle kış lastiği ihtiyacını sadece kar yağdığı gün
hissediyor. Birçoğumuz kışın geldiğini, ancak kar yağdığında kabulleniyoruz. Sürücüler durumun ciddiyeti ancak
yolda kaldıklarında daha iyi anlıyor. Ülkemizde kar yağdığında en çok kullanılan seçenek zincir ancak zincir
otomobil aksına, lastiğine ve yola zarar veriyor. Bu nedenle uzmanlar zincirin sadece derin karın olduğu koşullarda
kullanılmasını tavsiye ediyor.
Gelişmiş ülkelerdeki tüketiciler ise kış lastiğiyle önlemini önceden alarak sürüş güvenliği sağlıyor. Ülkemizde bu
kültür yavaş gelişse de 1 Aralık itibariyle zorunlu olması nedeniyle kış lastiği kullanımı artacak gibi görünüyor.
Silika teknolojisiyle üretilen kış lastikleri, deseniyle, soğuğa dayanıklı kauçuk karışımlarıyla kar ve buz gibi kaygan
koşullarda maksimum çekiş ve fren gücünü zemine iletebiliyor.
Kullanılan bu teknoloji sayesinde lastiğin tutunma özelliği artıyor. Kış lastiği sadece karda değil, yağmur, çamur
ve hatta buz gibi tüm kaygan zeminlerde standart lastiğe göre avantaj sağlıyor. Ancak sadece çekişin bulunduğu
tekerleklere değil, dört tekerleğe birden kış lastiği takmak gerekiyor. Çekişin bulunduğu tekerleklere kış lastiği
takıp diğer tekerleklerdeki standart lastikler korunursa otomobilin tekerlekleri arasındaki farklı tutunmadan dolayı
önden veya arkadan savrulma ihtimali doğuyor. Ancak kış lastikleri parlak buz gibi çok daha kaygan zeminlerde tam
tutunma sağlayamıyor. Bu tür zeminler için patinaj zinciri, patinaj paleti veya çivili kar lastikleri kullanmak gerekiyor.
Bunları biliyor muydunuz?
■■ Yaz lastikleri, 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda sertleşiyor ve yola tutunması azalıyor. Kış lastikleri ise 7
derecenin altındaki soğuk hava şartlarında kuru asfalt, kar ve buzda tutunmayı artırıyor.
■■ Kış lastiği sadece çekiş olan tekerlere değil iyi bir fren performansı ve kararlılığı için dört tekerleğe de takılmalı.
■■ Kış lastiği takılı araçların da kar zinciri bulundurması zorunlu. Bu zorunluluk yaz veya kış lastiği takmış tüm
araçlar için geçerli.
■■ Kış lastikleri 15-20 derece sıcaklıkta, karanlık, kuru ve serin yerde radyatör gibi ısı kaynaklarından en az 1 metre
uzaklıkta ve naylon gibi bir torbaya sarılarak saklanmalı.
■■ Kış lastiklerinin saklanma ömrü beş yıldır. Bu süreyi geçen lastikler işlevsel açıdan zayıflarlar.
12 adımda kışa hazırlık
1 Antifriz: Radyatör soğutma suyunun donma ve ısınma derecesini düzenleyen bir kimyasal. Radyatör suyunun
%50’sinin antifriz, %50’sinin de su olması önerilir.
2 Rezistans: Arka camdaki buğuyu çözerek görüş olanağını artırır. Rezistans devrelerinin direnci ve güç aktarımı
mutlaka kontrol edilmelidir.
3 Kalorifer: Klima ve kalorifer sistemi çalıştırılarak gerek ısıtma ve buğu çözme, gerekse diğer fonksiyonları
açısından kontrol ettirilmelidir. Polen filtresi gerekli ise değiştirilmelidir.
4 Akü: Kış aylarında rezistans, kalorifer ve diğer elektrik ihtiyacı duyan sistemlerin çok çalışması ve motorun ilk
hareket için daha fazla güce ihtiyaç duyması sağlam bir akü gerektirir.
5 Silecekler: Kış aylarında aracın en çok kullanılan parçalarından olan sileceklerin yeni ve sorunsuz olması hem
görüş hem de rahatlık bakımından önemlidir.
6 Lastikler: Otomobilinizi ve sizi yola bağlayan lastikler, kış aylarında kilit rolü üstlenmektedir. Dış derinliğinden
yüzeyine kadar kontrolleri yapılmalıdır. Isı +7 derecenin altına düştüğünde kış lastiklerine geçilmelidir.
7 Farlar: Kışın erken kararan hava ile birlikte daha da ön plana çıkan farlar, gerek yükseklik gerekse yan açılar
olarak kontrol edilmelidir. 3 yaşını geçmiş araçlarda ampulleri yenileyin.
8 Motor yağı: Aracın kalbi olan motorun verimli çalışabilmesi motor yağının kış başlamadan önce kontrolünün
mutlaka yapılması gerekmektedir.
9 Fıskiyeler: Fıskiyeler de püskürtmede püskürtme yönünde bir sorun olup olmadığına göre ya temizlenmeli ya da
ayarlanmalıdır. Fıskiyelerin uçlarını bir iğne yardımı ile açabilirsiniz.
10 Hava filtresi: Yanma odasına giden havanın süzgeci rolünü üstlenen hava filtresi yaz aylarında artan toz
miktarıyla birlikte daha kısa ömürlü olabilir. Bu nedenle hava filtresi de kontrol edilerek gerekiyorsa değiştirilmeli
ve yanmanın daha sağlıklı olması sağlanmalıdır.
11 V Kayışı: Yaz yalarında genişleyen V kayışı, özelliğini kaybeder. Kayışı germeniz mümkünse gererek kullanın,
aksi takdirde kayışı değiştirmek gerekir.
12 Cam suyu: Cam suyunuzun yaz kış dolu olmasına önem vermelisiniz. Ancak özellikle kışın cam suyunuz da
donma tehlikesi altında. Bu sebeple büyük marketlerde satılan alkol içeren cam suyu katkıları kullanmalısınız. Bu
katkıların üzerinde yazdığı oranlarda suyla karıştırılmasıyla belirli sıcaklığa kadar donmaması sağlanabilir.
Aylık Petrol Bülteni | Aralık 2014
5
AYLIK SATIŞ VERİLERİ
AKARYAKIT SATIŞLARI VERİLERİ
(DENETLENMEMİŞ*)
DÖNEM: 2014 KASIM
2013 KASIM
MİKTAR
2013 KÜMÜLE
MİKTAR
2014 KASIM
MİKTAR
2014 KÜMÜLE
MİKTAR
Toplam Benzin (m3)
196.903
2.331.853
195.238
2.385.855
Toplam Motorin (m )
Kalorifer Yakıtı (ton)
Toplam Fuel Oil (ton)
Gazyağı (m3)
1.677.958
18.514
54.358
18.396.726
139.033
548.802
1.745.048
14.611
56.084
19.367.028
109.581
515.048
2.756
220.713
23.381
2.589.579
1.961
234.975
19.605
2.676.991
CİNSİ
3
Otogaz LPG (ton)
AYLIK MİKTARA GÖRE KARŞILAŞTIRMA
Toplam Benzin (m3)
KÜMÜLE MİKTARA GÖRE KARŞILAŞTIRMA
Toplam Motorin (m3)
%2,91
%-0,85
%-0,85
2013 KASIM
MİKTAR
%4,00
%8,39
%4,00
195.238
1.677.958
2014 KASIM
MİKTAR
2013 KASIM
MİKTAR
56.084
2013 KASIM
MİKTAR
2014 KASIM
MİKTAR
18.396.726
2013 KÜMÜLE
MİKTAR
2014 KÜMÜLE
MİKTAR
2013 KÜMÜLE
MİKTAR
23.381
1.961
%-6,15
%-6,15
%-16,15
%-16,15
19.605
515.048
Kalorifer Yakıtı (ton)
2013 KASIM
MİKTAR
2014 KASIM
MİKTAR
Otogaz LPG (ton)
18.514
234.975
2013 KÜMÜLE
MİKTAR
2014 KÜMÜLE
MİKTAR
Kalorifer Yakıtı (ton)
2013 KÜMÜLE
MİKTAR
139.033
14.611
2.676.991
%-21,18
%-21,18
109.581
220.713
2014 KASIM
MİKTAR
2013 KASIM
MİKTAR
2014 KÜMÜLE
MİKTAR
Otogaz LPG (ton)
%3,38
%3,38
%6,46
%6,46
2013 KASIM
MİKTAR
2014 KÜMÜLE
MİKTAR
Gazyağı (m3)
Toplam Fuel Oil (ton)
548.802
%-28,85
%-28,85
2014 KASIM
MİKTAR
%-21,08
%-21,08
%5,27
%5,27
2.331.853
2.756
%-2,20
%3,18
%3,18
19.367.028
%2,32
%2,32
Gazyağı (m3)
Toplam Fuel Oil (ton)
Toplam Motorin (m3)
2.385.855
1.745.048
196.903
54.358
Toplam Benzin (m3)
2.589.579
2014 KASIM
MİKTAR
2013 KÜMÜLE
MİKTAR
2014 KÜMÜLE
MİKTAR
2013 KÜMÜLE
MİKTAR
2014 KÜMÜLE
MİKTAR
* Bu raporda yer alan veriler PwC tarafından derlenmiştir. Katılımcı olmayan şirketlerin ürün satışlarına ait veriler, derleme çalışması kapsamında temin
edilemediği için, PwC’ye PETDER tarafından sağlanan bilgiler doğrultusunda miktarlara dahil edilmiştir.
Aylık Petrol Bülteni | Aralık 2014
6
DİĞER SEKTÖREL VERİLER
17 ARALIK 2014 TARİHLİ TÜİK MOTORLU KARA TAŞITLARI RAPORU
Trafiğe kayıtlı araç sayısı Ekim ayı sonu itibarıyla
18.693.972 oldu.
Ekim ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 18
milyon 693 bin 972 adet taşıtın %52,2’sini otomobil,
%16,3’ünü kamyonet, %15,2’sini motosiklet, %8,6’sını
traktör, %4,1’ini kamyon, %2,3’ünü minibüs, %1,1’ini
otobüs, %0,2’sini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.
Ekim ayında 88.493 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.
Ekim ayında trafiğe kaydı yapılan toplam 88 bin 493
taşıt içinde otomobil %58,1 ile ilk sırada yer aldı. Bunu
sırasıyla %14,8 ile motosiklet, %13,8 ile kamyonet, %6,8
ile traktör takip etti. Taşıtların %6,4’ünü ise minibüs,
otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.
Kayıtlı taşıt sayısı bir önceki aya göre %3,3 azaldı.
Ekim ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı Eylül ayına
göre %3,3 azaldı. Bu azalış minibüste %32,9, otobüste
%39,7, kamyonette %6,9, kamyonda %3,5, motosiklette
%32,6 olarak gerçekleşti. Otomobilde %11,4, özel amaçlı
taşıtlarda %65 traktörde ise %3,7 artış oldu.
Trafiğe kayıtlı LPG’li otomobil oranı %41,4 oldu.
Ekim ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 9 milyon 754 bin
588 adet otomobilin %41,4’ü LPG’li, %29,3’ü benzinli,
%28,9’u dizel yakıtlıdır.
Ekim ayında 51.457 adet otomobilin trafiğe kaydı yapıldı.
Ekim ayında trafiğe kaydı yapılan 51 bin 457 adet
otomobilin %15,3’ünün Renault, %13,8’inin Volkswagen,
%7,2’sinin Hyundai, %6,5’inin Opel, %6,5’inin Toyota,
%6,3’ünün Fiat, %6’sının BMW, %5,6’sının Ford,
%4,4’ünün Mercedes-Benz, %4,3’ünün Dacia olduğu,
%24’ünün ise diğer markalardan oluştuğu görüldü.
ULUSLARARASI PETROL VE ÜRÜN FİYATLARI
(AKDENİZ PİYASALARI) - Kasım 2014
Brent($/varil)
Benzin CIF ($/ton)
Motorin CIF ($/ton)
%-6,5
LPG CIF ($/ton)
%-1,2
%-8,0
%-18,3
85,86
70,15
782,4
731,75
768,15
706,55
730,8
693,64
01.Kas.15
30.Kas.15
01.Kas.15
30.Kas.15
01.Kas.15
30.Kas.15
01.Kas.15
30.Eyl.14
TÜRKİYE POMPA FİYATLARI
İSTANBUL (AVRUPA) - Kasım 2014
USD
Benzin (95) (TL/lt)
%0,3
%-5,7
Motorin (TL/lt)
LPG (TL/lt)
%-6,7
%-8,4
2,2067
2,2141
4,72
4,45
4,18
3,9
2,75
2,52
01.Kas.15
30.Kas.15
01.Kas.15
30.Kas.15
01.Kas.15
30.Kas.15
01.Kas.15
30.Kas.15
Kaynaklar: Argus Media Ltd, London, UK; http://www.epdk.gov.tr/; http://www.wtrg.com
NOTLAR
■■Uluslararası piyasalardaki fiyatlar ABD Doları, Türkiye’deki pompa fiyatları ise TL üzerinden işlem görmektedir.
■■Türkiye akaryakıt fiyatları değişimleri pompa fiyatları üzerinden verilmiştir. Vergisiz fiyatlarda değişim oranları daha
yüksektir.
■■Ülkemizde akaryakıt fiyatları, uluslararası piyaslardaki ham petrol fiyatları, arz-talep dengeleri ve ürün fiyatları ile
döviz kuruna bağlı olarak değişmektedir.
Aylık Petrol Bülteni | Aralık 2014
7
MADENİ YAĞ VERİLERİ
Madeni Yağ Tüketimi (ton)
75.490
%9,29
68.475
2013 3. Çeyrek
2014 3. Çeyrek
Veriler PwC tarafından 8 şirketin gönüllü katılımı ile yayınlanan raporlardan alınmıştır. Türkiye genelini ifade etmemektedir.
PETDER Tarafından Toplanan Atık Motor Yağı Miktarları
(ARALIK 2014)
Aylık Petrol Bülteni | Aralık 2014
8
YASAL DÜZENLEMELER VE TOPLANTILAR
BAŞBAKANLIK
2014.12.28 Tehlikeli Maddeler için Yaptırılacak Zorunlu
Sorumluluk Sigortalarına İlişkin Tarife ve Talimatta
Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife ve Talimat
BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
2014.12.24 Ölçü ve Ölçü Aletlerinden Alınacak Muayene
ve Damgalama Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik
2014.12.22 TS 11939 T3 LPG-İkmal İstasyonu-Karayolu
Taşıtları İçin-Emniyet Kuralları Standardı İle İlgili Tebliğ
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
2014.12.18 İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
2014.12.18 İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin
Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
2014.12.28 2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca
Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ
2014.12.23 Atıktan Türetilmiş Yakıt, Ek Yakıt ve Alternatif
Hammadde Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
2014.12.20 Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
2014.12.12 Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı
Maddelerle Kirlenmesine İlişkin Risk Değerlendirmesi
ve Acil Müdahale Planlarını Hazırlayacak Kurum ve
Kuruluşların Asgari Özelliklerine Dair Tebliğ
EPDK
2014.12.31 Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik
Kriterler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına
Dair Yönetmelik
2014.12.31 EPDK Cezalar
2014.12.30 2015 Yılı LPG ve Petrol Piyasası Lisans
Bedelleri ile Petrol Piyasası Katılma Payları
2014.12.30 Ham Petrol, Akaryakıt, İhrakiye, Madeni
Yağ, Baz Yağ ve Petrolle İlişkili Maddelere Dair Karar
2014.12.28 Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin
Yurt İçi ve Yurt Dışı Kaynaklardan Teminine İlişkin Usul
ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına
Dair Tebliğ
2014.12.26 Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
2014.12.24 Enerji Piyasası Bildirim Sistemi Kullanım
Talimatı
2014.12.24 LPG Piyasasında Lisans Başvurusu ve
Bildirim Açıklamalarına İlişkin Kurul Kararında Değişiklik
Yapılmasına Dair Kurul Kararı
2014.12.24 LPG Piyasası Lisans Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik
2014.12.20 EPDK Kurul Kararı
2014.12.13 EPDK Lisanslar
Aylık Petrol Bülteni | Aralık 2014
2014.12.13 EPDK Cezalar
2014.12.12 5307 Sayılı LPG Piyasası Kanunu ve
Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanunun 16ncı Maddesi Uyarınca 2015 Yılında
Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ
2014.12.12 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununun
19uncu Maddesi Uyarınca 2015 Yılında Uygulanacak
Para Cezaları Hakkında Tebliğ
2014.12.05 EPDK Cezalar
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
2014.12.31 Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri
No: 3)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Transit
İşlemleri) (Seri No: 8)
2014.12.20 Gümrük Genel Tebliği - Yükümlü Kayıt Ve
Takip Sistemi
2014.12.20 Gümrük Genel Tebliği Seri No 99’da
Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
2014.12.20 Gümrük Genel Tebliği Seri No 77’de
Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
2014.12.20 Gümrük Genel Tebliği Seri No 70’te
Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
2014.12.05 Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 119)
2014.12.02 Gümrük Genel Tebliği’nde Değişiklik
Yapılmasına Dair Tebliğ (Yetkilendirilmiş Gümrük
Müşavirliği) (Seri No: 5)
2014.12.02 Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik
MALİYE BAKANLIĞI
2014.12.30 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama
Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ - Seri No 2
2014.12.30 Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği - Seri
No 58
2014.12.30 Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği - Seri
No 45
2014.12.30 Gelir Vergisi Genel Tebliği - Seri No 287
2014.12.30 Harçlar Kanunu Genel Tebliği - Seri No 74
2014.12.30 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ - Sıra No 443
2014.12.30 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği - Sıra No
442
2014.12.30 Harçlar Kanunu Genel Tebliği - Seri No 73
2014.12.05 6552 Sayılı Kanunun 79 Uncu Maddesinin
Uygulamasına Dair Tebliğ (Seri No: 2)
REKABET KURUMU
2014.12.16 4054 Sayılı Rekabetin Korunması
Hakkında Kanunun 16ncı Maddesinin Birinci Fıkrasında
Öngörülen İdari Para Cezası Alt Sınırının Artırılmasına
İlişkin Tebliğ
TSE
2014.12.20 TSE Fesihlere İlişkin Duyuru
2014.12.11 TSE Fesihlere İlişkin Duyuru
9
Download

2015.Aralık