VYSOKÁ ŠKOLA
KOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
SV. ALŽBETY V BRATISLAVE
Magisterské štátnicové otázky v študijnom odbore Sociálna práca
na akademický rok 2013/2014
METÓDY APLIKOVANEJ SOCIÁLNEJ PRÁCE
1.
Vývoj metód sociálnej práce. Najvýznamnejšie míľniky
niky a osobnosti vývoja metód sociálnej
práce s dôrazom na metódy sociálnej práce so skupinou a komunitou.
2.
Sociálna práca so skupinou.
skupinou Typológia skupinovej práce. Význam a špecifiká skupinovej
sociálnej práce. Vedenie skupiny. Sociálny pracovník pracujúci so skupinou.
3.
Skupinová dynamika.. Ciele skupiny, normy, roly v skupinách, kohézia a tenzia v
skupine, skupinová atmosféra.
4.
Príprava a etapy skupinovej práce.
práce Úlohy
hy sociálneho pracovníka v rámci vývoja skupiny.
Bálintovské skupiny.. Zásady práce bálintovských skupín.
bálintovských skupín. Hlavné úlohy vedúceho bálintovských skupín.
Pä
Päťstupňový
model
5.
Sociálna práca s rodinou.
rodinou Ciele a špecifiká sociálnej
álnej práce s rodinou. Funkčnosť
Funk
rodiny.
Protektívne a rizikové faktory. Návšteva sociálneho pracovníka v rodine.
6.
Hodnotenie ohrozenia dieťaťa.
die
Princípy hodnotenia. Oblasti vyhodnocovania. Nástroje
hodnotenia. Rodinné skupinové konferencie.
7.
Sanácia rodiny. Cieľľ a základné princípy sanácie. Sanácia v kontexte SPODaSK. Činnosti
sociálneho pracovníka v rámci sanácie rodiny.
8.
Náhradná rodinná starostlivosť.
starostlivos .
právneho stavu.
9.
Sociálna práca s územnou komunitou.
komunitou
Pojem „komunita“. Účastníci
Úč
komunitného
plánovania. Kompetencie samosprávy v komunitnom plánovaní. Etapy komunitnej
sociálnej práce. Komunitný sociálny pracovník.
Medzinárodná
ochrana
detí.
Rozbor
sú
súčasného
10. Terapeutická komunita.
komunita Jej filozofia, klienti,
i, typy terapeutických komunít. Činnosti
sociálneho pracovníka
íka v terapeutickej komunite.
11. Metódy sociálnej práce v rómskych komunitách.
komunitách Špecifiká
pecifiká rómskej komunity. Sociálny
pracovník v komunitnej práci a náplň
nápl jeho práce.
12. Sociálne poradenstvo.. Definovanie, špecifické rysy. Vývoj sociálneho poradenstva vo
svete a na Slovensku. Poskytovanie sociálneho poradenstva v inštitúciách verejnej správy a
v mimovládnych organizáciách.
13. Úrovne sociálneho poradenstva.
poradenstva Odborné a kvalifikačné
né predpoklady pre výkon
sociálneho poradenstva. Sociálny poradca. Obsahové zameranie sociálneho poradenstva vo
vybraných cieľových
ľových skupinách (napr. sociálno-ekonomické
sociálno ekonomické problémy, ťažké zdravotné
postihnutie, marginalizované skupiny, nezamestnaní...).
nezames
VYSOKÁ ŠKOLA
KOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
SV. ALŽBETY V BRATISLAVE
Magisterské štátnicové otázky v študijnom odbore Sociálna práca
na akademický rok 2013/2014
14. Sociálna rehabilitácia.. Princípy práce s klientom v procese sociálnej rehabilitácie. Druhy
sociálnej rehabilitácie z hľ
hľadiska
adiska organizácie. Metódy a techniky sociálnej rehabilitácie.
15. Supervízia v sociálnej práci.
práci Zakotvenie supervízie v legislatíve. Kvalifikačné
Kvalifika
predpoklady pre výkon supervízie na Slovensku. Predpoklady úspešnej supervízie. Etika v
supervízii.
16. Charakteristika a filozofia supervízie.
supervízie Rozdelenie,
ie, formy a typy supervízie. Zamerania
supervízie.
17. Syndróm vyhorenia. Nároky sociálnej práce a syndróm vyhorenia. Prevencia syndrómu
vyhorenia u sociálnych pracovníkov.
18. Mediácia v sociálnej práci.
práci. Princípy a výhody mediácie. Fázy mediácie. Sociálny pracovník
– mediátor, jeho kompetencie a nástroje práce. Zakotvenie mediácie v legislatíve.
19. Terénna sociálna práca. Ciele a špecifiká terénnej práce. Nízkoprahový prístup a zariadenia,
ktoré ho v SR uplatňujú.
ňujú.
ujú. Aplikovanie terénnej sociálnej práce na cieľovú
cie
cieľ
skupinu ľudí bez
domova.
20. Streetwork ako metóda terénnej sociálnej práce. Ciele streetworku, proces a etapy
streetworku. Filozofia prístupu Harm reduction. Aplikovanie streetworku na osoby závislé od
drog.
21. Krízová intervencia ako metóda sociálnej práce. Klienti krízovej intervencie. Etapy krízovej
intervencie. Formy krízovej intervencie. Interdisciplinárny prístup a miesto sociálneho
pracovníka v krízovej intervencii. Jej aplikovanie na obete domáceho násilia a deti so
syndrómom CAN.
22. Metódy sociálnej práce s obeťami
obe
sociálno-ekonomických
ekonomických katastrof.
katastrof Hromadné nešťastia
a ich zvládanie. Definícia, druhy, následky, obete hromadných nešťastí.
neš
Poskytovanie
pomoci obetiam, zvládanie záťaže
zá
pomáhajúcich profesionálov.
23. Sociálna
ociálna práca v rozvojových krajinách.
krajinách. Sociálne projekty Vysokej školy zdravotníctva
a sociálnej práce sv. Alžbety
bety – ciele, prístupy a realizované aktivity.
24. Manažment v sociálnej práci.
práci Manažment
ment v sociálnom regulovaní. Organizačné
Organiza
správanie
v sociálnom manažovaní.
ovaní. Manažment
Mana
času
asu v sociálnej práci. Špecifiká manažmentu
mana
v
sociálnej práci. Potreba marketingu v sociálnej práci.
25. Organizácia, byrokracia ako spôsob fungovania a riadenia organizácie, alternatívna
organizácia, motivácia ľudí – základné typy. Špecifiká
pecifiká riadenia sociálnych organizácií.
26. Špecifiká sociálnej práce so staršími ľuďmi
mi žijúcimi v domácom prostredí.
prostredí Formy
sociálnej pomoci určené
čené starším ľuďom.
om. Holistický prístup v starostlivosti o seniorov. Význam
a potreba dobrovoľníctva
níctva seniorov v spoločenskom
spolo
živote.
VYSOKÁ ŠKOLA
KOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
SV. ALŽBETY V BRATISLAVE
Magisterské štátnicové otázky v študijnom odbore Sociálna práca
na akademický rok 2013/2014
27. Špecifiká sociálnej práce so staršími ľuďmi
mi žijúcimi v rezidenciálnom prostredí.
Agenda sociálneho pracovníka pracujúceho v ZSS pre seniorov. Špecifické terapie vhodné
pre seniorov (napr. reminiscenčná
reminiscen
terapia, validačná
ná terapia, canisterapia, felinoterapia a
pod.). Charakteristika penitenciárnej sociálnej práce. Účel
čel výkonu trestu odňatia
od
slobody. Význam restoratívnej justície v problematike ukladania sankcií.
28. Sociálne problémy vzniknuté
niknuté následkom výkonu trestu.
trestu.
postpenitenciárnej sociálnej práce.
Metódy
a
formy
VYSOKÁ ŠKOLA
KOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
SV. ALŽBETY V BRATISLAVE
Magisterské štátnicové otázky v študijnom odbore Sociálna práca
na akademický rok 2013/2014
TEÓRIA
EÓRIA SOCIÁLNEJ PRÁCE
1.
Teória sociálnej práce.. Vymedzenie relevantných pojmov: teória – sociálna práca – teória
sociálnej práce. Vzťah
ah medzi teóriou, metódami a praxou sociálnej práce.
2.
Sociálna práca ako samostatný vedný odbor. Predmet sociálnej práce ako vednej disciplíny.
Sociálna práca ako aplikovaná veda, veda o konaní a praktická veda. Miesto sociálnej práce v
systéme vied.
3.
Všeobecná terminológia a terminologický systém v sociálnej práci.
práci
pojmov (termínov). Proces vymedzenia pojmov.
4.
Výskum v sociálnej práci.
práci. Rozdelenie výskumov. Špecifiká výskumu v sociálnej práci.
5.
Definovanie sociálnej práce ako vedy a profesie (medzinárodný pohľad
poh
a slovenské
národné špecifiká). Ciele sociálnej práce. Interdisciplinárny charakter sociálnej práce.
6.
Sociálna práca ako profesia založená na hodnotách.
hodnotách. Medzinárodný etický kódex (IFSW /
IASSW). Aktuálne etické problémy a dilemy sociálnej práce (problematika prenosu
a protiprenosu, dvojitých vzťahov,
vzť
profesionálnych hraníc a pod.).
7.
Ľudské
udské práva a sociálna spravodlivosť
spravodlivos ako zásadné princípy sociálnej práce.
8.
Holistický prístup v sociálnej práci.
práci Celok a časť v sociálnej práci. Komplexnosť
Komplexnos a
celostnosť sociálnej práce.
9.
Globalizácia ako protirečivý
protirečivý proces. Globálne problémy sociálneho života človeka a
globálne sociálne problémy súčasného
sú
sveta. Slovenská republika v procese európskej
integrácie a globalizácie.
Klasifikácia
10. Globálna sociálna agenda (IFSW, IASSW, ICSW, 2010). Sociálna práca a sociálny rozvoj.
Ciele a úlohy sociálnej práce v medzinárodnom kontexte.
11. Systém vzdelávania sociálnych pracovníkov v Slovenskej republike.
republike Inštitucionálne
vzdelávanie sociálnych pracovníkov. Ďalšie
alšie vzdelávanie sociálnych pracovníkov. Profil
absolventa sociálnej práce.
12. Typológia teórie sociálnej práce.
práce Druhy teórií v sociálnej práci. Základné prístupy a
charakteristiky jednotlivých teórií sociálnej práce.
13. Humanistické a existenciálne teórie.
teórie. Vymedzenie pojmov a filozofické východiská.
Logoterapia a transakčná
čná analýza, ich aplikovanie v sociálnej práci.
14. Prístup orientovaný na klienta.
klienta. Postoje a orientácie poradcu v PCA. Aplikovanie tejto teórie
v sociálnej práci.
15. Kognitívno-behaviorálne
behaviorálne teórie. Základné východiská behavioralizmu. Kognitívne mapy,
teória observačného učenia.
čenia.
enia. Techniky v behaviorálnej terapii. Roly sociálneho pracovníka
praco
v
behaviorálne orientovanom prístupe.
16. Prístup orientovaný na úlohy. Úlohy sociálneho pracovníka v POU. Štruktúra procesu
prístupu orientovaného na úlohy.
17. Antiopresívne
prístupy. Vymedzenie
pojmov
opresia,
diskriminácia,
AOP,
VYSOKÁ ŠKOLA
KOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
SV. ALŽBETY V BRATISLAVE
Magisterské štátnicové otázky v študijnom odbore Sociálna práca
na akademický rok 2013/2014
antidiskriminácia, pozitívna diskriminácia. P. Freire a jeho pedagogika oslobodenia. Dôležité
Dôle
princípy v AOP a úlohy sociálneho pracovníka.
18. Systémové teórie. Predstavitelia kľúčových
k ových konceptov a pojmov (systém, systémový prístup).
General system theory.
y. Aplikovanie systémovej teórie na sociálnu prácu s rodinou.
19. Systemické teórie. Systemický prístup. Jednotlivé modely systemických teórií.
20. Krátka terapia orientovaná na riešenie. Predstavitelia. Základné princípy. Zázračná
Zázra
otázka.
Vybrané techniky.
21. Sociálno-ekologické
ekologické teórie. Sociálne fungovanie. Sociálno-ekologické
ekologické koncepty v sociálnej
práci.
22. Komparatívna sociálna práca. Horizontálna
vybraných teórií sociálnej práce.
a vertikálna
komparácia.
Porovnanie
23. Paradigmy sociálnej práce. Vymedzenie pojmu. „Malé paradigmy“ sociálnej práce podľa M.
Payneho. Paradigma starostlivosti a pomoci.
24. Kvalita života.. Teoretické a metodologické východiská kvality života
ivota – vymedzenie kvality
života, dimenzie kvality života,
ž
meranie kvality života
ivota v sociálnej práci.
25. Teoretické koncepty chudoby.
chudoby.
rozvojových krajinách.
Koncepcie
riešenia
chudoby
na
Slovensku
a v
VYSOKÁ ŠKOLA
KOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
SV. ALŽBETY V BRATISLAVE
Magisterské štátnicové otázky v študijnom odbore Sociálna práca
na akademický rok 2013/2014
SOCIÁLNA POLITIKA
1.
Pojem a podstata aplikovanej sociálnej politiky.
politiky Sociálna politika a sociálna práca. Sociálna
ochrana, sociálne zabezpečenie
zabezpečenie a jeho piliere (poistenie, podpora, pomoc).
2.
Sociálna politika a hospodárska politika. Svetový sociálny, politický, ekonomický a
kultúrny poriadok.
3.
Sociálna politika vo svete (Medzinárodné sociálne právo, svetová sociálna a právna kultúra).
Trendy vo svetovej sociálnej politike.
4.
Medzinárodné organizácie. Organizácia Spojených národov. Medzinárodná organizácia
práce. Rada Európy. Inštitúcie Európskej únie. Stratégia Európa
Európa 2020.
5.
Sociálna politika v dokumentoch medzinárodných organizácií (OSN a sociálna politika
/MOP/; EÚ /Sociálna charta EÚ/; Rada Európy /Európska sociálna charta/).
6.
Sociálne reformy v Európe (vývoj, trendy, súčasný stav). Európske
európsky sociálny model. Globalizácia, europeizácia.
7.
Trendy v európskej sociálnej politike (stručný
ný vývoj európskej sociálnej politiky; úsilie o
univerzalitu, komplexnosť,
komplexnosť adekvátnosť, uniformitu, cielenosť;
ť; harmonizácia, konvergencia
kon
a
integrácia; diverzifikácia sústav).
8.
Typy a komparácia sociálnej politiky vo vybraných krajinách EÚ (typy sociálnej politiky
v rámci EÚ; Veľká
ľká Británia, Nemecko, škandinávske krajiny).
9.
Slovenská sociálna reforma,
reforma, transformácia sociálnej sféry Slovenskej republiky.
sociálne
právo
a
10. Typológie sociálneho štátu, modely sociálnej politiky.
11. Štát a sociálna politika,
politika, deetatizácia, deregulácia, decentralizácia, regionalizácia, sociálny
štát, funkcie, sociálne inštitúcie.
12. Mimovládny sektor. Neštátne subjekty, tretí sektor, dobrovoľníctvo.
dobrovo níctvo. Nadácie, občianske
združenia, neinvestičné
čné fondy, neziskové organizácie.
13. Nástroje sociálnej politiky.
politiky. Riadenie a správa v sociálnej politike. Plánovanie a
programovanie v sociálnej práci.
14. Sociálna kohézia, sociálna inklúzia, flexikurita, subsidiarita.
15. Aplikovaná sociálna politika. Aktuálna sociálna politika Slovenskej republiky. Sociálne
zabezpečenie,
enie, sociálne poistenie, sociálna pomoc, sociálna
sociáln podpora.
16. Dôchodková politika, demografia, starnutie.
17. Participácia a účasť
č ť v sociálnej politike. Sociálne partnerstvo, tripartizmus, kolektívne
vyjednávanie a kolektívne zmluvy.
18. Rodinná politika,, populačná
populač politika, bytová politika.
19. Zdravotná politika,, choroba, invalidita, pracovná neschopnosť.
neschopnos
20. Chudoba, hmotná núdza, typológia chudoby, sociálne riziká.
21. Vzdelávanie a politika v oblasti školstva.
VYSOKÁ ŠKOLA
KOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
SV. ALŽBETY V BRATISLAVE
Magisterské štátnicové otázky v študijnom odbore Sociálna práca
na akademický rok 2013/2014
22. Podniková sociálna politika a podniková sociálna práca. Mzdová
politika.
Pracovnoprávne vzťahy a sociálna práca. Právna zodpovednosťť sociálneho pracovníka.
23. Mýty a realita v sociálnej politike, asociálna politika a asociálna práca, extrémna sociálna
politika. Vyhľadávanie
adávanie prameňov,
prame ov, globálny sociálny informačný systém (NATLEX,
EurLex, MISSOC, DIS, JASPI).
24. Politika zamestnanosti a politika trhu práce.
25. Financovanie sociálnej politiky. Zdroje financovania sociálnej politiky (náklady
dvojakého druhu; zdroje financovania sociálnej ochrany: štát, samospráva, zamestnávateľ,
zam
občan). Financovanie sociálnej politiky. Spôsoby financovania sociálnej politiky (fondová
technika; rozpočtová
čtová technika; dary /donácie/, úhrada od občana).
ob
Peň
Peňažné
príspevky na
kompenzáciu
ťaţkého
kého zdravotného postihnutia (cieľ,
(cie
význam; druhy peňaţných
ň ţných
ných príspevkov, aktuálny stav v SR; základné podmienky nároku).
26. Migrácia. Migračné
čné
né politiky v EÚ. Sociálne a ekonomické dôsledky migrácie. Globalizácia
a migrácia.
27. Komunálna sociálna politika (právomoci orgánov miestnej samosprávy
samospr
v oblasti sociálnej
politiky;
zriaďovateľská
ď
ľská
ská funkcia samosprávnych
orgánov;
postavenie komisií
zastupiteľstva;
stva; význam samosprávy v oblasti riešenia sociálnych problémov obyvateľstva).
obyvate
VYSOKÁ ŠKOLA
KOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
SV. ALŽBETY V BRATISLAVE
Magisterské štátnicové otázky v študijnom odbore Sociálna práca
na akademický rok 2013/2014
Odporúčaná literatúra
BEDNÁŘOVÁ, Z – PELECH, L. 2003. Slabikář sociální práce na ulici. Brno : Doplněk,
2003.
BECHYŇOVÁ, V. – KONVIČ
ČKOVÁ, M. 2008. Sanace rodiny. Praha : Portál, 2008.
BRNULA, P. 2012. Sociálna práca. Dejiny, teórie a metódy.
metódy. Bratislava : Iris, 2012.
GABURA, J. 2012. Teória rodiny a proces práce s rodinou. Bratislava : Iris, 2012.
GÖPPNER, H.-J. – HÄMÄLÄINEN, J. 2008. Rozprava o vede o sociálnej práci. Hľadanie
H
prvkov pre programatiku. Bratislava : VŠ ZaSP sv. Alžbety, 2008.
HROZENSKÁ, M. a kol. 2008. Sociálna práca so staršími ľuďmi. Martin : Osveta, 2008.
KREBS, V. 2005. Sociální politika.
politika Praha : ASPI, 2005.
MATOUŠEK, O. – KOLÁČKOVÁ,
KOVÁ, J. – KODYMOVÁ, P. a kol. 2005. Sociální práce
v praxi. Praha : Portál, 2005.
MATOUŠEK,
EK, O. a kol. 2008. Metody a řízení sociální práce. Praha : Portál, 2008.
MÁTEL, A. a kol. 2012. Etika sociálne práce. Bratislava : VŠ ZaSP sv. Alţbety,
Al
2012..
MÁTEL, A. – OLÁH, M. – SCHAVEL, M. 2011. Vybrané kapitoly z metód sociálnej práce I.
Bratislava : VŠ ZaSP, 2011.
MÁTEL, A. – HARDY, M. et al. 2013. Vybrané kapitoly z metód sociálnej práce II. V tlači.
MÁTEL, A. – SCHAVEL, M. et al. 2011. Aplikovaná sociálna patológia v sociálnej práci.
Bratislava : VŠ ZaSP sv. Alţbety,
Al
2011.
MYDLÍKOVA, E. 2003. Manažment
Mana
v sociálnej práci.. Bratislava : OZ Sociálna práca, 2003.
NAVRÁTIL, P. 2001. Teorie a metody sociální práce. Brno : Marek Zeman, 2001.
SCHAVEL, M. – OLÁH, M. 2010. Sociálne poradenstvo a komunikácia
. Bratislava : VŠ
ZaSP, 2010.
SCHAVEL, M . – TOMKA, M. 2010. Základy supervízie a supervízia v praktickej výučbe
vý
v sociálnej práci.. Bratislava : VŠ
V ZaSP, 2010.
SCHLIPPE, A. – SCHWEITZER, J. 2006. Systemická terapie a poradenství . Brno : Cesta,
2006. 252 s. ISBN 80-7295
7295-082-7.
STRIEŢENEC, Š. 2006. Teória a metodológia sociálnej práce. Trnava : Tripsoft, 2006.
ŠPATENKOVÁ,
PATENKOVÁ, N. a kol. 2011. Krizová intervence pro praxi.. 2. vyd. Praha : Grada, 2011.
TKÁČ, V. 2008. Vybrané kapitoly medzinárodného sociálneho práva . Nitra : UKF v Nitre,
2008.
TOMEŠ, I. 2010. Úvod do teorie a metodologie sociální politiky. Praha : Portál, 2010.
ŢILOVÁ, A. 2005. Úvod do teórie sociálnej práce. Badín : Mentor, 2005.
Aktuálna legislatíva v SR.
Download

(Magisterské okruhy otázok k štátniciam 2013_14.rtf)