KURULTAY PROGRAMI
7. ULUSLARARASI TÜRKÇENİN EĞİTİMİ ÖĞRETİMİ KURULTAYI
The 7th International Turkish Language Teaching Conference
19 Haziran 2014
DÜZENLEME KURULU
Düzenleme Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Mustafa Volkan COŞKUN (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi)
Düzenleme Kurulu
Doç. Dr. Nilgün AÇIK ÖNKAŞ (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi)
Doç. Dr. Banu AKTÜRKOĞLU (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Mustafa GİRGİN (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Hatice FIRAT (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Özden FİDAN (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Nigar İPEK EĞİLMEZ (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Didem ÇETİN (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi)
Öğr. Gör. Mustafa SARGIN (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi)
Kurultay Sekretaryası
Arş. Gör. Perihan Gülce ÖZKAYA
Arş. Gör. Zeynep Ezgi ERDEMİR
Arş. Gör. Gülan KALI
Arş. Gör. Handan ÇELİK
Grafik Tasarım
Okt. Özden IŞIKTAŞ
7. ULUSLARARASI
TÜRKÇENİN EĞİTİMİ ÖĞRETİMİ
KURULTAYI
The 7th International Turkish Language Teaching Conference
19 Haziran 2014
ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ A SALONU
KURULTAY PROGRAMI
08.30-09.30
KAYIT
10.00-10.30
"SAYGI DURUŞU VE İSTİKLAL MARŞI
ODA MÜZİĞİ DİNLETİSİ AKM A SALONU"
10.30-11.30
"AÇILIŞ KONUŞMALARI AKM A SALONU"
11.30-12.30
"DAVETLİ KONUŞMALARI AKM A SALONU"
12.30-13.30
ÖĞLE YEMEĞİ
PANO SUNUMU
14.00-16.00 “AKM Fuaye”
“Öğretmen Kılavuz Kitabındaki Dinleme Metinlerinin İşlenişinin Öğretmen Görüşleri
Doğrultusunda Değerlendirilmesi”
Ayşegül KARABAY
“Bilim ve Türkçe Öğretimi”
Bilge Ali YILMAZ
“Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Dilbilgisi Düzeyinde Eşdeğerlik Sorunları”
Murat DEMİREKİN
1. OTURUM 19 Haziran 2014
A SALONU 14:00-14:40
OTURUM BAŞKANI
Prof. Dr. E. Rüya ÖZMEN (Gazi Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Özge CENGİZ (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi)
14:00-14:40 ATÖLYE ÇALIŞMASI
Ayşe Nur KILIÇ, Ömer Rafi ÇİÇEK – “Ortaokul Öğrencilerinin Okuma Tutumları
Üzerine Bir Çalışma (Konya ve Kırşehir İli Örneği)”
14:40-15:20 ATÖLYE ÇALIŞMASI
Deborah Azaryad SHECHTER - “Fostering Positive Learning Experiences: Teaching
Beginners Turkish in the 21st Century”
B SALONU 14:00-15:20
OTURUM BAŞKANI
Doç. Dr. Banu AKTÜRKOĞLU (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Ahmet ÇEBİ (On Dokuz Mayıs Üniversitesi)
14:00-14:20 Didem ÇETİN, Murat ÖZBAY- “Bilgisayar Destekli Prozodi Eğitiminin
Ton ve Duyguyu Algılama ve Yansıtma Becerilerine Etkisi”
14:20-14:40 Esma ÇUKURBAŞI -“Türkçe Öğretiminde Tablet Bilgisayar Kullanımının
Öğrencilerin Akademik Başarıları Üzerindeki Etkisi”
14:40-15:00 Eyyup ÇOŞKUN, Halil Erdem ÇOCUK, İlker Ozan YILDIRIM- "Dil
Eğitimine Yönelik Çevrimiçi Kaynakların Kullanımı Üzerine İnceleme:
“readwritethink.org” Örneği”
15:00-15:20 Asiye Figen KALKAN, Handan KOCABATMAZ – “Türk Dili ve Edebiyatı
Öğretmenlerinin Etkileşimli Tahta Uygulamasına İlişkin Görüşleri”
1. OTURUM 19 Haziran 2014
C SALONU 14:00-15:20
OTURUM BAŞKANI
Prof. Dr. Ali YAKICI(Gazi Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Nesrin GÜNAY (Trakya Üniversitesi)
14:00-14:20 Bekir GÖKÇE – “8. Sınıf Öğrencilerinin Tartışmacı Metinlerinde Kanıtlama
Biçimleri ve Sözcük Kullanımı”
14:20-14:40 Bülent ÖZKAN – “Türkçenin Öğrenici Sözlüğü Açısından Türkçenin Söz
Varlığında Fiil Tanımlı Sözlükbirimler”
14:40-15:00 Canan Nimet MERT – “7. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarında Söz Varlığını
Zenginleştirme Etkinlikleri Üzerine Bir İnceleme”
15:00-15:20 Hatice TURHAN, Erkan ÇER – “Türkçenin Sözvarlığını Yansıtan Atasözleri
Ve Deyimlerde Toplumsal Cinsiyet Anlayışı Üzerine Bir İnceleme”
D SALONU 14:00-15:20
OTURUM BAŞKANI
Prof. Dr. G. Leylâ UZUN (Ankara Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Hamide ÇAKIR (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi)
14:00-14:20 Nadir Engin UZUN, Başak Ümit BOZKURT – “Türkçenin EğitimiÖğretimine Yönelik Bir Alanyazını Değerlendirilmesi”
14:20-14:40 Ekin ŞEN,Serkan TURAN, Murat ÖZGEN, Özgün KOŞANER – “Türkçede
Eylemlerin Altulam Özellikleri ve Bu Özelliklerin Türkçe Eğitim-Öğretim Ortamlarına
Aktarılması”
14:40-15:00 Elif AKTAŞ, Leyla ŞENTÜRK – “Örtülü Anlam Unsurlarının İşlevi ve
Türkçe Öğretiminde Kullanımı”
15:00-15:20 Gökhan ÇETİNKAYA, Hakan ÜLPER – “Anlatım Bozukluğu Taşıyan
Tümcelerin Kabul Edilebilirliği Ve Kavranılabilirliği: Öğrenci Okurlar Üzerinden
Karşılaştırmalı Bir İnceleme”
1. OTURUM 19 Haziran 2014
SEMİNER 1 SALONU 14:00-15:20
OTURUM BAŞKANI
Doç. Dr. Derya YAYLI (Pamukkale Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Demet SANCI UZUN (Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi)
14:00-14:20 Özge Seçkin POLAT, Şükran DİLİDÜZGÜN – “Yabancılara Türkçe
Öğretiminde Şiir Çalışmalarının Kültürel Bağlamda Değerlendirilmesi”
14:20-14:40 Elif BEYCE, Bekir İNCE – “Yabancılara Türkçe Öğretiminde İhmal Edilen
Bir Olgu: Dijital Kültür Süreci”
14:40-15:00 Erhan AKDAĞ – “Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Yansılamanın
Alfabe Öğretimi ve Yazma Çalışmaları Üzerine Etkisi”
15:00-15:20 Esma Dumanlı KADIZADE - “Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde
Karşılaştırmalı Türkçe-Arapça Doğru Denkteşlerin Tespiti Ve Bu Tespitin Dil
Öğreniminde 'Değerlendirilmesi”
SEMİNER 2 SALONU 14:00-15:20
OTURUM BAŞKANI
Doç. Dr. Yusuf ŞAHİN (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Özden FİDAN (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi)”
14:00-14:20 Ahmet AKKAYA, Mesut GÜN – “Araplara Türkçe Öğretiminde
Karşılaşılan Sorunlar: Ürdün Örneği”
14:20-14:40 Altınşaş KURMANALİ ÇAKIROĞLU – “Kazakistan’da Türkçenin Yabanci
Dil Olarak Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri”
14:40-15:00 Yusuf TEPELİ, Ümit YILDIZ - "Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi
Bağlamında Yazılmış Ders Kitaplarının Amaçlara Uygunluk, İçerik, Yöntem ve
Ölçme Boyutları Bağlamında Değerlendirilmesi"
15:00-15:20 Ümit YILDIZ - “Avrupalı Öğrenciler ve Süreçte Görev Alan Türk
Öğretim Elemanlarının Türkiye'de Yürütülen Yabancılara Türkçe Öğretimi
Programlarından Beklentileri ve Beklentilerinin Karşılanma Düzeyi”
PANEL 19 Haziran 2014 AKM A SALONU 15:50-17:10
“Okuma-Anlama Sürecinde Üst Düzey Düşünme Becerileri”
PANEL BAŞKANI
Gülsün Leyla UZUN
PANELİSTLER
Kutlay YAĞMUR, Başak Ümit BOZKURT, Emre ÖZERKAN
• Başak Ümit BOZKURT, Gülsün Leylâ UZUN – “PISA 2009 ve 2012 Okuma Alanı
Türkiye Sonuçlarının Üst Düzey Düşünme Becerileri Çerçevesinde Değerlendirilmesi”
• Emre ÖZERKAN, Kutlay YAĞMUR – “Türkçe ve Sınıf Öğretmenlerinin Bir Okuma
Metnini Kullanarak Üst Düzey Düşünme Süreçlerini İşleme/Geliştirme Şekilleri”
• Kutlay YAĞMUR, Emre ÖZERKAN – “Türkçe Programlarındaki Kazanım İfadelerinin
Amaçlarına Uygunluklarının
Türkçe ve Sınıf Öğretmenleri
Tarafından
Değerlendirilmesi”
2. OTURUM 19 Haziran 2014
B SALONU 15:50-17:30
OTURUM BAŞKANI
Prof. Dr. F. Dilek GÖZÜTOK (Ankara Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Gökhan ÇETİNKAYA (Niğde Üniversitesi)
15:50-16:10 Şükran DİLİDÜZGÜN – “Yapılandırmacı Yaklaşım Öncesi ve Sonrası
Türkçe Derslerinin Yazın Eğitimi Bağlamında Karşılaştırılması”
16:10-16:30 Serkan ARIKAN, Kasım YILDIRIM – “Farklı Yıllarda Gerçekleştirilen PISA
Sınav Sonuçları Doğrultusunda Türk Öğrencilerin Matematik ve Okuma Başarı
Puanlarının Yeterlilik Düzeylerine Göre Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi”
16:30-16:50 Utku ORYAŞIN, Melda KARAGÖZ – “Türkçe Öğretiminde Sorun Çözmeye
Dayalı Düşünme ve Bir Eğitim Durumu Örneği”
16:50-17:10 Nilgün AÇIK ÖNKAŞ - “Gelenek
Alımlanmasının Türkçe Öğretimine Yansımaları”
Ürünlerinden
Nazirelerin
17:10-17:30 Özge CENGİZ, Hamide ÇAKIR – “Teachers’ Questioning Strategies:
Open-ended versus Closed-ended Questions”
C SALONU 15:50-17:10
OTURUM BAŞKANI
Doç. Dr. Kamil İŞERİ(Niğde Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Elif AKTAŞ(Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi)
15:50-16:10 Ayça DEMİRTAŞ, Ayşe MUTLUAY, Merve EMİROĞLU, Can SAKAR, Mustafa
KURT, Zeliha TUĞUZ, Bülent ÖZKAN – “Türk Çocuk Yazını Üzerine İleri Uygulamalar:
Mavisel Yener’in “Mavi Masallar Dizisi” Örneği”
16:10-16:30 Meriç AKPINAR, Hatice TURHAN, Erhan ŞEN – “Görsel Okuma
Becerilerinin Geliştirilmesinde Bir Uyaran Olarak Okul Öncesi Çocuk Kitapları”
16:30-16:50 Özlem YURT, Seda KARAYOL – “Okul Öncesi Öğretmenlerinin Türkçe
Etkinliklerine İlişkin Uygulamalarının İncelenmesi”
16:50-17:10 Şeyda Deniz TARIM – “Okul Öncesi Sınıflarındaki Dil ve Okuma-Yazmaya
Hazırlık Ortamlarının İncelenmesi”
2. OTURUM 19 Haziran 2014
D SALONU 15:50-17:30
OTURUM BAŞKANI
Doç. Dr. Eyyup COŞKUN (Mustafa Kemal Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Leyla ŞENTÜRK (Lumina-The University of South-East Europ)”
15:50-16:10 Banu AKTÜRKOĞLU, Yasemin DUR – “İlköğretim İkinci
Kademe Öğretmenlerinin, Türkçe Programı ve Program’ın Uygulanmasıyla İlgili
Görüşleri İle Program’ın Uygulama Sırasında Karşılaştıkları Sorunlar”
16:10-16:30 Handan KOCABATMAZ, Alev Şeyda DUMAN – “Osmanlı Türkçesi Öğretim
Programının Değerlendirilmesi”
16:30-16:50 İlker AYSEL, Ali YAKAR – “Türkçe Ders Kitaplarının Örtük Program
Göstergeleri Bağlamında Çözümlenmesi: 2013-2014 8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı
Örneği”
16:50-17:10 Esra Lüle MERT – “Türkçe Öğretmenlerinin Türkçe Dersinin Uygulama
Aşamasında Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri”
17:10-17:30 Mehmet ÇİÇEK – “İlköğretim Türkçe Ders Kitaplarındaki Eksiklikler ve
Türkçe Yanlışları Üzerine Bir İnceleme”
SEMİNER 1 SALONU 15:50-17:10
OTURUM BAŞKANI
Doç. Dr. Nurten SARICA (Pamukkale Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Gülden TÜM (Çukurova Üniversitesi)
15:50-16:10 Ali YAKICI - “Dil ve Edebiyat Öğretiminde İslamiyetten Önceki Türk
Destanlarının Hedef Kitleye Yönelik Kazanımları Bakımından Değerlendirilmesi”
16:10-16:30 İzzet GÖRGEN – “Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmen Adaylarının
Bilgilendirici Metinlerde Özetleme Kurallarını Uygulama Düzeyleri”
16:30-16:50 Ahmet ÇEBİ, Belgin BAL – “İzleme Becerisini Konumlandırmaları
Bakımından Türkiye’de Anadili Eğitim İzlenceleri”
16:50-17:10 Vafa SAVAŞKAN – “Edebiyat Öğretimi Açısından Geçmişten Günümüze
Halk Anlatıları”
2. OTURUM 19 Haziran 2014
SEMİNER 2 SALONU 15:50-17:10
OTURUM BAŞKANI
Doç. Dr. Dursun KÖSE (Tayvan Ulusal Chengchi Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Bekir İNCE (Sakarya Üniversitesi)
15:50-16:10 Fatih YILMAZ, Mevlüt TAŞKIN – “Hacivat Karagöz Oyunları ile Türkçenin
Yabancı Dil Olarak Öğretimi ve Kültür Aktarımı”
16:10-16:30 Safa ÇELEBİ, Merve Hülya KİBAR – “Yabancılara Türkçe Öğretiminde
Eşadlı Sözcüklerin Doğru Sesletiminde Parçalarüstü Birimlerin Görünür Hale
Getirilmesi”
16:30-16:50 Mesut GÜN, Ahmet AKKAYA, Ömer Tuğrul KARA – “Yabancılara Türkçe
Öğretimi Ders Kitaplarının Türkçe Öğretim Merkezlerinde Görev Yapan Öğretim
Elemanları Açısından Değerlendirilmesi”
16:50-17:10 Yusuf ŞAHİN – “Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretiminde Dil-içi ve Dildışı Değişkenler”
AKŞAM YEMEĞİ 19 Haziran 2014 19.00
3. OTURUM 20 Haziran 2014
A SALONU 09:00-11:30
OTURUM BAŞKANI
Doç. Dr. Banu AKTÜRKOĞLU (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi)
Yrd.Doç. Dr. Esra LÜLE MERT (İnönü Üniversitesi)
09:00-09:40 ATÖLYE ÇALIŞMASI E. Rüya ÖZMEN – “Okuma Güçlüğünün
Düzeltilmesi: Bir Deneysel Analiz Örneği”
09:40-10:20 ATÖLYE ÇALIŞMASI Emine ŞENER – “Eş – Zıt Anlamlı Tombala”
10:50-11:30 ATÖLYE ÇALIŞMASI Özlem Altay YÜCESOY, Nilay SUTAŞ – “Türkçe
Ünitelerinin Anlamaya Dayalı Tasarım Modeline (Understandingby Design) Uygun
Planlanması”
B SALONU 09:00-10:20
OTURUM BAŞKANI
Prof. Dr. V. Doğan GÜNAY (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. F. Nihan KETREZ (İstanbul Bilgi Üniversitesi)
09:00-09:20 Özden FİDAN, Gizem YILDIRIM, İbrahim SABUNCU, Zeynep ERTÜRK –
“Ortaokul Türkçe Derslerinde, Dilbilgisi Öğretimine İlişkin Öğretmen ve Öğrenci
Görüşleri”"
09:20-09:40 Mehmet Ali BAHAR – “Dil ve Anlatım Ders Kitaplarının Dil Bilgisi
Öğretimi Açısından İncelenmesi”
09:40 -10:00 Nesrin GÜNAY – “Türkçede Bir Kiplik İşaretleyicisi Olarak “-(y)abil-” ve
Öğretimi Üzerine”
10:00-10:20 Nuh DOĞAN – “Türkiye Türkçesinde İsimlerin İstem Bilgisi”
3. OTURUM 20 Haziran 2014
C SALONU 09:00-10:20
OTURUM BAŞKANI
Doç. Dr. Bilal KIRIMLI (Karadeniz Teknik Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Esma DUMANLI KADIZADE(Mersin Üniversitesi)
09:00-09:20 Arzu TÖREN GÜL – “Türkçe Öğretiminde Temel Dil Becerilerinin
Kazandırılması Sürecinde Bilmecelerin Yeri ve Önemi”
09:20-09:40 Bahar AYDIN – “Ortaokul Türkçe Ders Kitaplarındaki Dinleme
Metinlerinde Atasözleri ve Deyimlerin Kullanımı”
09:40 -10:00 Mustafa COŞKUN – “Deyimleri Cümle İçinde Kullanma Çalışmalarının
Çoktan Test Sorularında Deyimleri Bulabilme Ve Deyimleri Tanıyabilmeye Etkisi”
10:00-10:20 Nihat BAYAT, Gökhan ÇETİNKAYA – “Tanınırlık ve Saydamlık Derecesi
Açısından Deyimlerin Anlaşılabilirliği”
D SALONU 09:00-10:20
OTURUM BAŞKANI
Prof. Dr. Murat ÖZBAY(Gazi Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Nigar İPEK EĞİLMEZ(Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi)
09:00-09:20 Shahyar DANESHGAR- “Turkish Studies in America, Past and Present: A
Historical Survey”
09:20-09:40 Suat UNGAN – “II. Abdulhamit’in Türkçenin Gelişimine Katkıları”
09:40 -10:00 Umut BAŞAR – “Cumhuriyet Öncesi İlköğretim Kurumlarında (Sıbyan ve
İptidai Mektepleri) Türkçe Öğretiminin Değerlendirilmesi”
10:00-10:20 Mustafa SARI, Adem ÇELİK – “1947 Tarihli Ortaokul I Türkçe Kitabının Söz
Varlığı Üzerine”
3. OTURUM 20 Haziran 2014
SEMİNER 1 SALONU 09:00-10:20
OTURUM BAŞKANI
Doç. Dr. Süleyman CAN (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. İ. Seçkin AYDIN (Dokuz Eylül Üniversitesi)
09:00-09:20 Elif Arıca AKKÖK – “Sözvarlığı Öğretiminde Bilişsel Yaklaşımlar”
09:20-09:40 Gulmira ABDIRASILOVA, Yusuf GENÇER, Botagoz SAZAYEVA – “Söz
Varlığını Zenginleştirme Bağlamında Ortaokul Türkçe ve Kazakça Programlarının
Değerlendirilmesi”
09:40 -10:00 Mehmet Ayhan ŞAFAK, Hüseyin AKYOL – “5. Sınıf Türkçe Ders Kitabının
Kelime Hazinesini Geliştirmedeki Yeri”
10:00-10:20 Muhammet ÇELİK – “Ortaokul Türkçe Ders Kitaplarının Görseller
Açısından Sınıflandırılması”
SEMİNER 2 SALONU 09:00-10:20
OTURUM BAŞKANI
Doç. Dr. Mehmet KURUDAYIOĞLU (Abant İzzet Baysal Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Şeyda Deniz TARIM (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi)
09:00-09:20 Mustafa SARICA – “Yabancı Dil Türkçe Öğretiminde Kullanılan Dilbilgisi
Terimleri Sorunu”
09:20-09:40 Çilem OD, Nurten SARICA – “Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretiminde
Tamlama Algısı Sorunları”
09:40 -10:00 Dursun KÖSE – “Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen Alman Ve Tayvanlı
Lisans Öğrencilerinin Yaptıkları Sesletim Hataları ve Çözüm Önerileri”
10:00-10:20 Nurten SARICA, Zeynep GENÇER – “Anadil Edinimi ve Yabancı Dil Olarak
Türkçe Öğreniminde Karşılaşılan Dil Yanlışları Görünümleri (PADAM ÖRNEĞİ)”
4. OTURUM 20 Haziran 2014
B SALONU 10:50-12:10
OTURUM BAŞKANI
Doç. Dr. Nilgün AÇIK ÖNKAŞ (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Nigar İPEK EĞİLMEZ (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi)”
10:50-11:10 Gülan KALI, Z. Ezgi ERDEMİR, Handan ÇELİK, Mustafa Volkan COŞKUN
–“Değer Eğitiminde Aktarıcı Yaklaşımları”
11:10-11:30 Bilal KIRIMLI, Ersin GULAY- “Cahit Zarifoğlu’nun “Serçe Kuş” ve “Yürek
Dede ile Padişah” Adlı Kitaplarının Değerler Eğitimi Açısından İncelenmesi”
11:30-11:50 Hatice FIRAT, Handan ÇELİK – “La Fontaine’in Fabllarındaki Olumsuz
Kişilik Özelliklerine İlişkin Dersler ve Bu Bağlamdaki Türk Atasözleri
11:50-12:10 Leyla ŞENTÜRK, Elif AKTAŞ – “Türkiye ve Romanya’da Okutulan Ana Dili
Türkçe Ders Kitaplarının Değer İletimi Açısından Karşılaştırılması”
C SALONU 10:50-12:10
OTURUM BAŞKANI
Doç. Dr. Mehmet ÇİÇEK (Gaziantep Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Nuh DOĞAN (Ordu Üniversitesi)
10:50-11:10 Ayfer ŞAHİN, Dursune ALPOĞUZ – “İlköğretim 2, 3, 4 ve 5. Sınıf
Öğrencilerinin Okumaya Yönelik Tutumları İle Türkçe Dersi Akademik Başarıları
Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”
11:10-11:30 Esra CERAN, Miray OĞUZGİRAY YILDIZ – “Kavram Haritalarının 2. Sınıf
Öğrencilerinin Okuma Anlama Başarılarına ve Türkçe Dersine İlişkin Tutumlarına
Etkisi”
11:30-11:50 F. Dilek GÖZÜTOK, Özgür ULUBEY, Gülbahar YILMAZ, Meryem HAMSİ,
Ayşe Mine DİNÇER- “İlköğretim 1. Sınıf Türkçe Dersi Öğretmen ve Öğrenci
Kitaplarının Değerlendirilmesi”
11:50-12:10 Özlem KURTOĞLU – “4. sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinlerin
Metinsellik Ölçütleri Açısından İncelenmesi”
4. OTURUM 20 Haziran 2014
D SALONU 10:50-12:10
OTURUM BAŞKANI
Prof. Dr. Nadir Engin UZUN (Ankara Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Meliha R. ŞİMŞEK (Mersin Üniversitesi)
10:50-11:10 Hasan ŞEKER – “Öğretmen Adaylarının Okuma Anlamaya Yönelik
Soru Sorma Davranışları ve Çalışma Alışkanlıkları Üzerine”
11:10-11:30 Mehmet AKSÜT, Onur ER, Tülin ONAY, Buket ILDIZ – “Ortaokul
Öğrencilerinin Okumaya Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından
Değerlendirilmesi”
11:30-11:50 Özlem MISIRLI TAŞDEMİR, E. Rüya ÖZMEN – “Üstün Yetenekli ve
Normal Gelişim Gösteren Öğrencilerin Okuduğunu Anlama Düzeyleri ve
Kullandıkları Okuduğunu Anlama Stratejileri Bakımından Karşılaştırılması”
11:50-12:10 Fatih DESTEBAŞI, Hüseyin KARABUĞA – “Dijital Okuryazarlık ve
Okuma Eğitimi: Ortaokul Bağlamında Bir Durum İncelemesi”
SEMİNER 1 SALONU 10:50-12:30
OTURUM BAŞKANI
Prof. Dr. Yasemin BAYYURT (Boğaziçi Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Tuğba ÇELİK (Niğde Üniversitesi)
10:50-11:10 Ayşegül SEFER, Zeyneb ÖREN - “Bitirim Karınca (Antbully) Filminin
Çocuk Gerçekliği Bağlamında İçerik Analizi Yöntemine Göre Çözümlenmesi”
11:10-11:30 Rahime ŞENTÜRK - “Çocuk Dergisi ve TRT Çocuk Dergileri Üzerinden
Çocuk Kimliğinin İnşası”
11:30-11:50 Neslihan KARAKUŞ, Yasemin BAKİ – “Vroomiz Çizgi Filminin Dil Öğretimi
Açısından Değerlendirilmesi”
11:50-12:10 Neslihan YAVUZ – “Bilim Çocuk Dergisi'nin Çocuklara Sunduğu Bilim
Alanlarına Eleştirel Bir Bakış”
12:10-12:30 Hamiyet BURSALI, Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL – “Çizgi Dizilerle Kalıp
(İlişki) Sözlerin Öğretimi: Cille Örneği”
4. OTURUM 20 Haziran 2014
SEMİNER 2 SALONU 10:50-12:10
OTURUM BAŞKANI
Doç. Dr. Bülent ÖZKAN (Mersin Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Ahmet AKKAYA (Adıyaman Üniversitesi)"
10:50-11:10 Ayşe BECEL – “Yabancılara Türkçe Öğretimi İçin Geliştirilen Farklı Bir
Mobil Uygulama: Turkish In A Day With Elisabeth Smith”
11:10-11:30 Gürkan TABAK – “Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Blogların
Kullanılması”
11:30-11:50 Betül ADEMLER, Bekir İNCE – “Yabancılara Türkçe Öğretiminde Tekrar
Modüllü Bellek Tekniği ile Sözcük Öğretimi Denemesi”
11:50-12:10 Burak TÜFEKÇİOĞLU - “Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde
Kültürler Arası Yaklaşım ve Yeni Hitit Yabancılara Türkçe Ders Kitabı 3’teki Söz
Varlığının Kültürler Arası Yaklaşım Açısından Değerlendirmesi”
12.30-13.30
ÖĞLE YEMEĞİ
5. OTURUM 20 Haziran 2014
B SALONU 14:00-15:20
OTURUM BAŞKANI
Prof. Dr. Kutlay YAĞMUR (Tilburg Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Elif ARICA AKKÖK (Ankara Üniversitesi)
14:00-14:20 Erika H. GİLSON – “‘Let Them Read!’ Narrow Reading as an Enabling
Learner Activity”
14:20-14:40 Hasan Basri KANSIZOĞLU, Ömer KEMİKSİZ – “Ortaokul (6, 7, 8. Sınıf)
Türkçe Ders Kitaplarında Yer Alan Metinlerde Okuma Yöntemleri”
14:40-15:00 Ekrem SARI, Nigar İPEK EĞİLMEZ – “Türkiye’de Okuma Eğitimi Üzerine
Yapılmış Lisansüstü Tezler Üzerine Bir Değerlendirme”
15:00-15:20 Kasım YILDIRIM, Serkan ARIKAN – “2012 PISA Sınavı Sonuçlarına Göre
Türkiye’deki Bölgelere İlişkin Öğrencilerin Okuma ve Matematik Başarı Düzeyleri”
C SALONU 14:00-15:20
OTURUM BAŞKANI
Doç. Dr. Mustafa SARICA (Pamukkale Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL (Dumlupınar Üniversitesi)
14:00-14:20 Erdost ÖZKAN, İsmail KINAY – “Öğretmen Adaylarının Konuşma
Kaygılarının İncelenmesi (Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Örneği)
14:20-14:40 Hakan ÜLPER, İ.Seçkin AYDIN, H.Özgür İNNALI – “Mikro Öğretim
Uygulamalarının Sözlü Anlatım Etkinliklerine İlişkin Yarattığı Özfarkındalık Üzerine
Çözümlemeler”
14:40-15:00 Tuğçe KÖMÜR, Didem ÇETİN – “Akıcılığı Sağlayan Unsurlar ve
Konuşma Eğitimi”
15:00-15:20 Selim EMİROĞLU – “Öğrencilerin Hazırlıksız Konuşmada Kullandığı
Farklı Kelime Sayısının Tespiti ve İncelenmesi”
5. OTURUM 20 Haziran 2014
D SALONU 14:00-15:20
OTURUM BAŞKANI
Doç. Dr. Ömer SAVRAN (Uşak üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Neslihan KARAKUŞ (Yıldız Teknik Üniversitesi)
14:00-14:20
Z. Canan KARABABA, Sedat KARAGÜL – “Yabancılara Türkçe
Öğretenlerin Çok Kültürlü Yeterlik Algı Düzeyleri”
14:20-14:40 Işıl Uluçam-Wegmann- “İkidilli Öğrencilerin Kişisel Deneyim Anlatısı
Metinlerinde Duygu Dünyasının Sunumu”
14:40-15:00 Demet Sancı UZUN, Merve Hülya KİBAR, Safa ÇELEBİ – “Yabancılara
Türkçe Öğretiminde Öğrencilerin Duygu Değeri Taşıyan Ünlemlerin İşlevlerini
Algılama Düzeyleri”
15:00-15:20 Yang Hee LEE, Kyoo Seok YEON – “Anadili Korece Olan Konuşucuların
Türkiye Türkçesini Öğrenme Sürecinde Yaptıkları Hatalarla İlgili Bir Araştırma”
SEMİNER 1 SALONU 14:00-15:20
OTURUM BAŞKANI
Doç. Dr. Hasan ŞEKER (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Vafa SAVAŞKAN (Artvin Çoruh Üniversitesi)
14:00-14:20 Aslıhan KÜÇÜKAVŞAR – “Türkçe Öğretmeni Adaylarının “Eğitim” ve
“Öğretim” Kavramlarına İlişkin Algılarının Eğretilemeler Aracılığıyla Çözümlenmesi”
14:20-14:40 Sabahattin DENİZ – “Türkçe Eğitimi Öğretmen Adaylarının Öğretmen
Yeterlik Kazanımlarını Değerlendirmeleri”
14:40-15:00 Emine AKYÜZ, Şeyda ÖZCAN, H. Merve ALTIPARMAK – “Türkçe
Öğretmeni Adaylarının “Türkçe Özel Öğretim Yöntemleri Dersi” ne İlişkin Görüşleri”
15:00-15:20 Fatih KANA- “Türkçe Öğretmeni Adaylarının Topluma Hizmet
Uygulamaları Dersiyle İlgili Görüşleri”
5. OTURUM 20 Haziran 2014
SEMİNER 2 SALONU 14:00-15:20
OTURUM BAŞKANI
Doç. Dr. Şendil CAN (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Özden FİDAN (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi)
14:00-14:20 Erkan ÇER – “Türkçe Eğitimi Bölümlerindeki Öğretim Üyelerinin
Niteliğine İlişkin Bir Araştırma”
14:20-14:40 Ahmet Yaşar ZENGİN – “Öğretmen Adaylarını yetiştiren, Öğretim
Elemanlarının Nitelikleri Üzerine Bir Çalışma”
14:40-15:00 Mehmet KURUDAYIOĞLU, Eren YILMAZ – “Türkçe Eğitimi Bölümleri
Üzerine Bir Değerlendirme”
15:00-15:20 Süleyman CAN, Şendil CAN, Alper YORULMAZ – “Öğretmen Adaylarının
Yazılı ve Görsel Medyaya Bakış Açıları”
15:20-15:50
ARA
6. OTURUM 20 Haziran 2014
B SALONU 14:00-15:20
OTURUM BAŞKANI
Prof. Dr. Erika H. GILSON (Princeton University)
Yrd. Doç. Dr. Aslıhan KÜÇÜKAVŞAR (Abant İzzet Baysal Üniversitesi)
15:50-16:10 V. Doğan GÜNAY, Aizat KALİYEVA, Dzenita AHMİC, Günay
MEHDİYEVA, Hilda Dorottya KOVACS, Ia KALANDİA, Nashwa MOHAMED, Viktorija
ANUSİC – “Dünyada Türkiye’nin ve Türkçenin Algılanması Bir Dil Politikası
Geliştirme Denemesi”
16:10-16:30 Muhammet Hüseyin YAZICI - “A1 Seviyesindeki Arnavut Öğrencilere
Türkçe Öğretirken Yararlanılabilecek Ortak Kelimeler”
16:30 -16:50 Nazım ŞUİNŞİNA, Gülnaz SATBAY - “Kazakistan’da Türkçe’nin Yabancı
Dil Olarak Öğretilmesi (Türkçe’yi Öğrenmeyi Kolaylaştıracak Bazı Yöntemler
Üzerine)”
16:50 -17:10 Nuran BAŞOĞLU, Abdullah DAĞTAŞ, Tuba KAPLAN, Hüseyin TAŞ,
Özge Karakaş YILDIRIM – “Türkçe Öğretim Merkezlerinde Türkçe Öğrenen Yabancı
Öğrencilerin Bilgisayar Okuryazarlığı Düzeyleri: Ankara, Gaziantep, Zonguldak,
Bolu ve Ayfonkarahisar Örneklemi”
C SALONU 14:00-15:20
OTURUM BAŞKANI
Doç. Dr. Mustafa DURMUŞ (TOBB Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Özlem KURTOĞLU (Mersin Üniversitesi)
15:50-16:10 Derya YAYLI, Serdar AKBULUT – “Yurt Dışında Yaşayan Türk
Çocuklarına Yönelik Türkçe ve Türk Kültürü Dersi 6-7. Sınıf Ders Kitaplarında
Okuma Öğrenme Alanına ait Amaç ve Kazanımlarının Değerlendirilmesi”
16:10-16:30 Fidan UĞUR – “Yurt Dışındaki Türk Öğrenciler İçin Hazırlanan Türkçe
Çalışma Kitaplarının Sözcük Öğretimi Açısından Değerlendirilmesi”
16:30 -16:50 Gurbet AYDIN, Güncel SARIMAN – “Yabancılara Türkçe Eğitiminde
Kelime Öğretimi İçin Web Destekli E-Öğrenme Aracı”
16:50-17:10 Seval KÖMÜRCÜ, Hasan ÖZKAN – “Teaching Turkish as a Foreign
Language via Distance Learning: A Descriptive Case Study”
6. OTURUM 20 Haziran 2014
D SALONU 14:00-15:20
OTURUM BAŞKANI
Doç. Dr. Nilgün AÇIK ÖNKAŞ (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Didem ÇETİN (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi)
15:50-16:10 Bahar DOĞAN – “Meb Tavsiyeli “100 Temel Eser”de 6, 7 ve 8. Sınıflar
İçin Önerilen Ortak Kitapların Çeşitli Değişkenler Bakımından İncelenmesi”
16:10-16:30 Kamil İŞERİ, Tuğba ÇELİK, Sercan DEMİRGÜNEŞ – “Türkçe Ders
Kitaplarında Okur Dostu Metinler”
16:30 -16:50 Sibel TURHAN TUNA – “Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Bağlamında
Muzaffer İzgü’nün “Bayram Yeri” Adlı Hikâyesinde ‘Millî Kültür’ teması ve Türk
Kültüründen Damlalar”
16:50 -17:10 Yasemin BAKİ, Neslihan KARAKUŞ – “Öğretmen Adaylarının Yazma
İlgili Algılarının ve Karşılaştıkları Güçlüklerin İncelenmesi”
17:10-17:30
ARA
SEMİNER 1 SALONU 14:00-15:20
OTURUM BAŞKANI
Doç. Dr. Sabahattin DENİZ (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Kasım YILDIRIM (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi)
15:50-16:10 Ömer Tuğrul KARA, İlke ALTUNTAŞ – “Türkçe Öğretmeni Adaylarının
Türkçe Alan Eğitimi Kitaplarına İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi: Nitel Bir Çalışma”
16:10-16:30 Dilek YILDIRIM – “Türkçe Öğretmeni Adaylarının Kişisel Hayatı Konu
Alan Öğretici Metin Türleri Farkındalıkları”
16:30 -16:50 Şenol AKAYDIN, Hasan KURNAZ – “Türkçe Öğretmen Adaylarının
Medya Okuryarlık Düzeyleri”
16:50 -17:10 Dilara EMİROĞLU, Mustafa SARICA – “Anadili Fransızca Olan
Yabancıların Türkçe Öğreniminde Ad Durum Eki Yanlışları (PADAM ÖRNEĞİ)”
17:10-17:30
ARA
7. OTURUM 20 Haziran 2014
B SALONU 14:00-15:20
OTURUM BAŞKANI
Doç. Dr. Z. Canan KARABABA (Ankara Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Mehmet AKSÜT (Mega Eğitim Danışmanlık Uşak)
17:30-17:50 Serdar AKBULUT, Derya YAYLI – “Yabancılara Türkçe Öğretimi A1 ve A2
Seviyesi Ders Kitapları Üzerine Bir İzlence Çalışması ”
17:50-18:10 Meliha R. ŞİMŞEK, Esin DÜNDAR – “Kachru’nun Üç Çevre Modeline Göre
Yabancı Dil Olarak Türkçe Ders Kitaplarındaki Kültürel İçeriğin İncelenmesi”
18:10-18:30 Sümeyye YILMAZ, Mükerrem ÖZDEMİR – “Yabancılara Türkçe Öğretimi
Ders Kitaplarında Kullanılan Görsel Öğelerdeki Folklorik Unsurlar Gazi Üniversitesi
Tömer Yabancılar İçin Türkçe Öğretim (Seti) Örneği”
18:30-18:50 Yunus Emre TAŞKIRAN, Volkan YONARKOL, Gamze ALTAN – “Yeni Hitit
Yabancılar İçin Türkçe Öğretim Seti ve Language Leader İngilizce Öğretim Seti’nin
Konuşma Becerileri Açısından Değerlendirilmesi”
20:00
AKŞAM YEMEĞİ
C SALONU 14:00-15:20
OTURUM BAŞKANI
Doç. Dr. Suat UNGAN (Karadeniz Teknik Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Ayfer ŞAHİN (Ahi Evran Üniversitesi)
17:30-17:50 Hasan UYGUNOL, Nilgün AÇIK ÖNKAŞ– “Ortaokul Öğrencilerinin Yazma
Becerilerinde Eşik Aşımı Sorunu”
17:50-18:10 Mustafa GÖNÜLAL, Tarık Hakan YILDIZ – “Ortaokul Öğrencilerinin
Yazma Kaygılarının Çeşitli Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi”
18:10-18:30 Özgül Güler BÜLBÜL – “Dördüncü ve Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Öykü
Yazma Özyeterlik Algılarının Belirlenmesi”
18:30-18:50 Hatice ALTUNKAYA – “Açık Öğretim Ortaokulu Öğrencisi Hükümlü Ve
Tutukluların Konuşma Ve Yazma Kavramına İlişkin Algıları”
20:00
AKŞAM YEMEĞİ
7. OTURUM 20 Haziran 2014
D SALONU 14:00-15:20
OTURUM BAŞKANI
Prof. Dr. Mustafa SARI (Mevlana Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Mesut GÜN (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi)
17:30-17:50 Ayşe Eda ÖZKAN – “Boyut Sıfatlarının Anlamsal Tercih ve Anlamsal
Bürün Özellikleri Üzerine Derlem Tabanlı Bir Uygulama”
17:50-18:10 Damla Elif TİRYAKİ, V. Doğan GÜNAY – “Türkçede Belgisiz Sıfat ve
Belgisiz Adılların Anlamsal ve İşlevsel Özellikleri ve Yabancı Dil Olarak Türkçede
Belgisizlerin Öğretimi”
18:10-18:30 Murat ÖZGEN, Özgün KOŞANER – “Türkçede Öbeksi ve İlgeçli Eylemler
Üzerine”
18:30-18:50 İlay KALEM- “–Mış Biçimbiriminin Biçim-Anlam-Kullanım Üçlüsü
Çerçevesinde Ele Alınmış Dilbilgisi Öğretim Planı”
20:00
AKŞAM YEMEĞİ
SEMİNER 1 SALONU 14:00-15:20
OTURUM BAŞKANI
Doç. Dr. İzzet GÖRGEN (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Serkan ARIKAN (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi)
17:30-17:50 Barış TOPTAŞ, Canan ÇEŞİT – “Kitle İletişim Araçlarında Kullanılan Sözlü
Müziklerin Çocukların Konuşma Becerilerine Etkileri”
17:50-18:10 Saadettin KEKLİK, Ömer SAVRAN – “Çocuk Şiiri Antolojilerinin (20002013) Biçim ve İçerik Açısından İncelenmesi”
18:10-18:30 F.Nihan KETREZ – “Düşük Kilolu Doğan Çocuklarda Dil Gelişimi”
18:30-18:50 Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL, Arzu YİĞİT – “Çocuklarda Okuma Kültürünün
Oluşmasında Ailenin Etkisi”
20:00
AKŞAM YEMEĞİ
8. OTURUM 21 Haziran 2014
B SALONU 09:00-10:20
OTURUM BAŞKANI
Prof.Dr. Selahattin DİLİDÜZGÜN (İstanbul Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Didem ÇETİN (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi)
09:00-09:20 Perihan Gülce ÖZKAYA, Mustafa Volkan COŞKUN – “ Türkçe Öğretmeni
Adaylarının Kişilerarası İlişkileri Etkileyen Değer Eksiklikleriyle İlgili Görüşleri”
09:20-09:40 Edip TAŞDEMİR - " Türkçe Eğitimi Bölümü 1 ve 4. Sınıf Öğrencilerinin
Kavramlaştırma Becerilerinin Karşılaştırılması”
09:40 -10:00 İlke ALTUNTAŞ, Ebru GÜÇ – “Zeynep Cemali ve Gülten Dayıoğlu
Romanlarında Aile Yapılarının ve Anne-Baba Algılarının Belirlenmesi”
10:00-10:20 Nigar İPEK EĞİLMEZ, Dilek MADAN – “Türkiye’de Yazma Eğitimi Üzerine
Yapılmış Lisansüstü Tezler Üzerine Bir Değerlendirme”
10:20-11:00
ARA
C SALONU 09:00-10:20
OTURUM BAŞKANI
Doç.Dr. Eda ÜSTÜNEL (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Şükran DİLİDÜZGÜN (İstanbul Üniversitesi)
09:00-09:20 Celalettin ÇELEBİ - “İngiltere’deki Türkçe Dersine Devam Eden 8. sınıf
Öğrencilerinin Yazım ve Noktalama Kurallarını Uygulama Düzeyleri”
09:20-09:40 Aidana KAŞKEYEVA – “Translation is the object of linguistics and
intercultural communication. Çeviri - dilbilimin ve kültürlerarası iletişim nesnesi”
09:40-10:00 Cansu AYDINLIK- “Yabancılara Türkçe Eğitimi ve Öğretimi Alanında
Öğretmen Yetiştirme ve Materyal- Seminer Eksikliği”
10:20-11:00
ARA
8. OTURUM 21 Haziran 2014
D SALONU 09:00-10:20
OTURUM BAŞKANI
Doç. Dr. Hakan ÜLPER (Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Nihat BAYAT(Akdeniz Üniversitesi)"
09:00-09:20 Aliye Nur ERCAN – “Yabancılara Türkçe Öğretimi Üzerine Yapılmış
Lisansüstü Tezlerin Çeşitli Değişkenler Açısından Analizi”
09:20-09:40 Özge Sandalcı OKATAN, Funda YILDIRIM – “Yabancı Dil Olarak Türkçe
Öğrenen B2 düzeyindeki Öğrencilerin Metinlerindeki İyelik Eki Kullanımının
Bağdaşıklık Görünümleri”
09:40-10:00 Duygu AK BAŞOĞUL, Fatma Selcen KESİK – “Türkçenin Yabancı Dil
Olarak Öğretiminde Adlaştırma: -mİş+lİk+iyelik var/yok/ol-, –dİk/(y)EcEk+iyelik
var/yok/ol-”
10:00-10:20 Bilgen ERDEM, Yasemin BAYYURT – “Neden Türkçe Öğreniyorsunuz?:
İngilizce Eğitim Veren Bir Üniversitede Değişim Öğrencilerinin Türkçe İle İlgili
Deneyimleri”
KAPANIŞ OTURUMU 21 Haziran 2014
11:00-12:00 AKM A SALONU
TEKNE GEZİSİ
13:00
GÖKOVA KÖRFEZİ TEKNE GEZİSİ (Öğle Yemeği Dahil)
7. ULUSLARARASI TÜRKÇENİN EĞİTİMİ ÖĞRETİMİ KURULTAYI
The 7th International Turkish Language Teaching Conference
7. ULUSLARARASI TÜRKÇENİN EĞİTİMİ ÖĞRETİMİ KURULTAYI
The 7th International Turkish Language Teaching Conference
7. ULUSLARARASI TÜRKÇENİN EĞİTİMİ ÖĞRETİMİ KURULTAYI
The 7th International Turkish Language Teaching Conference
Download

KURULTAY PROGRAM - Dil Bilimi