VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
SV. ALŽBETY V BRATISLAVE
Magisterské štátnicové otázky v študijnom odbore Sociálna práca,
špecializácia Poradenstvo
na akademický rok 2012/2013
METÓDY APLIKOVANEJ SOCIÁLNEJ PRÁCE
1. Vývoj metód sociálnej práce. Najvýznamnejšie míľniky a osobnosti vývoja metód
sociálnej práce s dôrazom na metódy sociálnej práce so skupinou a komunitou.
2. Sociálna práca so skupinou. Typológia skupinovej práce. Význam a špecifiká
skupinovej sociálnej práce. Vedenie skupiny. Sociálny pracovník pracujúci so
skupinou.
3. Skupinová dynamika. Ciele skupiny, normy, roly v skupinách, kohézia a tenzia
v skupine, skupinová atmosféra.
4. Príprava a etapy skupinovej práce. Úlohy sociálneho pracovníka v rámci vývoja
skupiny.
5. Bálintovské skupiny. Zásady práce bálintovských skupín. Päťstupňový model
bálintovských skupín. Hlavné úlohy vedúceho bálintovských skupín.
6. Sociálna práca s rodinou. Ciele a špecifiká sociálnej práce s rodinou. Funkčnosť
rodiny. Protektívne a rizikové faktory. Návšteva sociálneho pracovníka v rodine.
7. Hodnotenie ohrozenia dieťaťa. Princípy hodnotenia. Oblasti vyhodnocovania.
Nástroje hodnotenia. Rodinné skupinové konferencie.
8. Sanácia rodiny. Cieľ a základné princípy sanácie. Sanácia v kontexte SPODaSK.
Činnosti sociálneho pracovníka v rámci sanácie rodiny.
9. Náhradná rodinná starostlivosť. Medzinárodná ochrana detí. Rozbor súčasného
právneho stavu.
10. Sociálna práca s územnou komunitou. Pojem „komunita“. Účastníci komunitného
plánovania. Kompetencie samosprávy v komunitnom plánovaní. Etapy komunitnej
sociálnej práce. Komunitný sociálny pracovník.
11. Terapeutická komunita. Jej filozofia, klienti, typy terapeutických komunít. Činnosti
sociálneho pracovníka v terapeutickej komunite.
12. Metódy sociálnej práce v rómskych komunitách. Špecifiká rómskej komunity.
Sociálny pracovník v komunitnej práci a náplň jeho práce.
13. Otázka je zhodná s otázkami z poradenstva.
14. Otázka je zhodná s otázkami z poradenstva.
VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
SV. ALŽBETY V BRATISLAVE
Magisterské štátnicové otázky v študijnom odbore Sociálna práca,
špecializácia Poradenstvo
na akademický rok 2012/2013
15. Sociálna rehabilitácia. Princípy práce s klientom v procese sociálnej rehabilitácie.
Druhy sociálnej rehabilitácie z hľadiska organizácie. Metódy a techniky sociálnej
rehabilitácie.
16. Supervízia v sociálnej práci. Zakotvenie supervízie v legislatíve. Kvalifikačné
predpoklady pre výkon supervízie na Slovensku. Predpoklady úspešnej supervízie.
Etika v supervízii.
17. Charakteristika a filozofia supervízie. Rozdelenie, formy a typy supervízie.
Zamerania supervízie.
18. Syndróm vyhorenia. Nároky sociálnej práce a syndróm vyhorenia. Prevencia
syndrómu vyhorenia u sociálnych pracovníkov.
19. Mediácia v sociálnej práci. Princípy a výhody mediácie. Fázy mediácie. Sociálny
pracovník – mediátor, jeho kompetencie a nástroje práce. Zakotvenie mediácie
v legislatíve.
20. Terénna sociálna práca. Ciele a špecifiká terénnej práce. Nízkoprahový prístup a
zariadenia, ktoré ho v SR uplatňujú. Aplikovanie terénnej sociálnej práce na cieľovú
skupinu ľudí bez domova.
21. Streetwork ako metóda terénnej sociálnej práce. Ciele streetworku, proces a etapy
streetworku. Filozofia prístupu Harm reduction. Aplikovanie streetworku na osoby
závislé od drog.
22. Krízová intervencia ako metóda sociálnej práce. Klienti krízovej intervencie. Etapy
krízovej intervencie. Formy krízovej intervencie. Interdisciplinárny prístup a miesto
sociálneho pracovníka v krízovej intervencii. Jej aplikovanie na obete domáceho
násilia a deti so syndrómom CAN.
23. Metódy sociálnej práce s obeťami sociálno-ekonomických katastrof. Hromadné
nešťastia a ich zvládanie. Definícia, druhy, následky, obete hromadných nešťastí.
Poskytovanie pomoci obetiam, zvládanie záťaže pomáhajúcich profesionálov.
24. Sociálna práca v rozvojových krajinách. Sociálne projekty Vysokej školy
zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety – ciele, prístupy a realizované aktivity.
VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
SV. ALŽBETY V BRATISLAVE
Magisterské štátnicové otázky v študijnom odbore Sociálna práca,
špecializácia Poradenstvo
na akademický rok 2012/2013
25. Manažment v sociálnej práci. Manažment v sociálnom regulovaní. Organizačné
správanie v sociálnom manažovaní. Manažment času v sociálnej práci. Špecifiká
manažmentu v sociálnej práci. Potreba marketingu v sociálnej práci.
26. Organizácia, byrokracia ako spôsob fungovania a riadenia organizácie, alternatívna
organizácia, motivácia ľudí – základné typy. Špecifiká riadenia sociálnych organizácií.
27. Špecifiká sociálnej práce so staršími ľuďmi žijúcimi v domácom prostredí. Formy
sociálnej pomoci určené starším ľuďom. Holistický prístup v starostlivosti o seniorov.
Význam a potreba dobrovoľníctva seniorov v spoločenskom živote.
28. Špecifiká sociálnej práce so staršími ľuďmi žijúcimi v rezidenciálnom prostredí.
Agenda sociálneho pracovníka pracujúceho v ZSS pre seniorov. Špecifické terapie
vhodné pre seniorov (napr. reminiscenčná terapia, validačná terapia, canisterapia,
felinoterapia a pod.).
29. Charakteristika penitenciárnej sociálnej práce. Účel výkonu trestu odňatia
slobody. Význam restoratívnej justície v problematike ukladania sankcií.
30. Sociálne problémy vzniknuté následkom výkonu trestu. Metódy a formy
postpenitenciárnej sociálnej práce.
VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
SV. ALŽBETY V BRATISLAVE
Magisterské štátnicové otázky v študijnom odbore Sociálna práca,
špecializácia Poradenstvo
na akademický rok 2012/2013
TEÓRIA SOCIÁLNEJ PRÁCE
1. Teória sociálnej práce. Vymedzenie relevantných pojmov: teória – sociálna práca –
teória sociálnej práce. Vzťah medzi teóriou, metódami a praxou sociálnej práce.
2. Sociálna práca ako samostatný vedný odbor. Predmet sociálnej práce ako vednej
disciplíny. Sociálna práca ako aplikovaná veda, veda o konaní a praktická veda. Miesto
sociálnej práce v systéme vied.
3. Všeobecná terminológia a terminologický systém v sociálnej práci. Klasifikácia
pojmov (termínov). Proces vymedzenia pojmov.
4. Výskum v sociálnej práci. Rozdelenie výskumov. Špecifiká výskumu v sociálnej práci.
5. Definovanie sociálnej práce ako vedy a profesie (medzinárodný pohľad a slovenské
národné špecifiká). Ciele sociálnej práce. Interdisciplinárny charakter sociálnej práce.
6. Sociálna práca ako profesia založená na hodnotách. Medzinárodný etický kódex
(IFSW / IASSW). Aktuálne etické problémy a dilemy sociálnej práce (problematika
prenosu a protiprenosu, dvojitých vzťahov, profesionálnych hraníc a pod.).
7. Ľudské práva a sociálna spravodlivosť ako zásadné princípy sociálnej práce.
8. Holistický prístup v sociálnej práci. Celok a časť v sociálnej práci. Komplexnosť
a celostnosť sociálnej práce.
9. Globalizácia ako protirečivý proces. Globálne problémy sociálneho života človeka
a globálne sociálne problémy súčasného sveta. Slovenská republika v procese
európskej integrácie a globalizácie.
10. Globálna sociálna agenda (IFSW, IASSW, ICSW, 2010). Sociálna práca a sociálny
rozvoj. Ciele a úlohy sociálnej práce v medzinárodnom kontexte.
11. Systém vzdelávania sociálnych pracovníkov v Slovenskej republike. Inštitucionálne
vzdelávanie sociálnych pracovníkov. Ďalšie vzdelávanie sociálnych pracovníkov.
Profil absolventa sociálnej práce.
12. Typológia teórie sociálnej práce. Druhy teórií v sociálnej práci. Základné prístupy
a charakteristiky jednotlivých teórií sociálnej práce.
VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
SV. ALŽBETY V BRATISLAVE
Magisterské štátnicové otázky v študijnom odbore Sociálna práca,
špecializácia Poradenstvo
na akademický rok 2012/2013
13. Humanistické a existenciálne teórie. Vymedzenie pojmov a filozofické východiská.
Logoterapia a transakčná analýza, ich aplikovanie v sociálnej práci.
14. Prístup orientovaný na klienta. Postoje a orientácie poradcu v PCA. Aplikovanie
tejto teórie v sociálnej práci.
15. Kognitívno-behaviorálne teórie. Základné východiská behavioralizmu. Kognitívne
mapy, teória observačného učenia. Techniky v behaviorálnej terapii. Roly sociálneho
pracovníka v behaviorálne orientovanom prístupe.
16. Prístup orientovaný na úlohy. Úlohy sociálneho pracovníka v POU. Štruktúra
procesu prístupu orientovaného na úlohy.
17. Antiopresívne
prístupy.
Vymedzenie
pojmov opresia,
diskriminácia,
AOP,
antidiskriminácia, pozitívna diskriminácia. P. Freire a jeho pedagogika oslobodenia.
Dôležité princípy v AOP a úlohy sociálneho pracovníka.
18. Systémové teórie. Predstavitelia kľúčových konceptov a pojmov (systém, systémový
prístup). General system theory. Aplikovanie systémovej teórie na sociálnu prácu
s rodinou.
19. Systemické teórie. Systemický prístup. Jednotlivé modely systemických teórií.
20. Krátka terapia orientovaná na riešenie. Predstavitelia. Základné princípy. Zázračná
otázka. Vybrané techniky.
21. Sociálno-ekologické teórie. Sociálne fungovanie. Sociálno-ekologické koncepty v
sociálnej práci.
22. Komparatívna sociálna práca. Horizontálna a vertikálna komparácia. Porovnanie
vybraných teórií sociálnej práce.
23. Paradigmy sociálnej práce. Vymedzenie pojmu. „Malé paradigmy“ sociálnej práce
podľa M. Payneho. Paradigma starostlivosti a pomoci.
24. Kvalita života. Teoretické a metodologické východiská kvality života – vymedzenie
kvality života, dimenzie kvality života, meranie kvality života v sociálnej práci.
25. Teoretické koncepty chudoby. Koncepcie riešenia chudoby na Slovensku a
v rozvojových krajinách.
VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
SV. ALŽBETY V BRATISLAVE
Magisterské štátnicové otázky v študijnom odbore Sociálna práca,
špecializácia Poradenstvo
na akademický rok 2012/2013
SOCIÁLNA POLITIKA
1. Pojem a podstata aplikovanej sociálnej politiky. Sociálna politika a sociálna práca.
Sociálna ochrana, sociálne zabezpečenie a jeho piliere (poistenie, podpora, pomoc).
2. Sociálna politika a hospodárska politika. Svetový sociálny, politický, ekonomický
a kultúrny poriadok.
3. Sociálna politika vo svete (Medzinárodné sociálne právo, svetová sociálna a právna
kultúra). Trendy vo svetovej sociálnej politike.
4. Medzinárodné
organizácie.
Organizácia
Spojených
národov.
Medzinárodná
organizácia práce. Rada Európy. Inštitúcie Európskej únie. Stratégia Európa 2020.
5. Sociálna politika v dokumentoch medzinárodných organizácií (OSN a sociálna
politika /MOP/; EÚ /Sociálna charta EÚ/; Rada Európy /Európska sociálna charta/).
6. Sociálne reformy v Európe (vývoj, trendy, súčasný stav). Európske sociálne právo
a európsky sociálny model. Globalizácia, europeizácia.
7. Trendy v európskej sociálnej politike (stručný vývoj európskej sociálnej politiky;
úsilie o univerzalitu, komplexnosť, adekvátnosť, uniformitu, cielenosť; harmonizácia,
konvergencia a integrácia; diverzifikácia sústav).
8. Typy a komparácia sociálnej politiky vo vybraných krajinách EÚ (typy sociálnej
politiky v rámci EÚ; Veľká Británia, Nemecko, škandinávske krajiny).
9. Slovenská sociálna reforma, transformácia sociálnej sféry Slovenskej republiky.
10. Typológie sociálneho štátu, modely sociálnej politiky.
11. Štát a sociálna politika, deetatizácia, deregulácia, decentralizácia, regionalizácia,
sociálny štát, funkcie, sociálne inštitúcie.
12. Mimovládny sektor. Neštátne subjekty, tretí sektor, dobrovoľníctvo. Nadácie,
občianske združenia, neinvestičné fondy, neziskové organizácie.
13. Nástroje sociálnej politiky. Riadenie a správa v sociálnej politike. Plánovanie
a programovanie v sociálnej práci.
14. Sociálna kohézia, sociálna inklúzia, flexikurita, subsidiarita.
15. Aplikovaná sociálna politika. Aktuálna sociálna politika Slovenskej republiky.
VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
SV. ALŽBETY V BRATISLAVE
Magisterské štátnicové otázky v študijnom odbore Sociálna práca,
špecializácia Poradenstvo
na akademický rok 2012/2013
Sociálne zabezpečenie, sociálne poistenie, sociálna pomoc, sociálna podpora.
16. Dôchodková politika, demografia, starnutie.
17. Participácia a účasť v sociálnej politike. Sociálne partnerstvo, tripartizmus,
kolektívne vyjednávanie a kolektívne zmluvy.
18. Rodinná politika, populačná politika, bytová politika.
19. Zdravotná politika, choroba, invalidita, pracovná neschopnosť.
20. Chudoba, hmotná núdza, typológia chudoby, sociálne riziká.
21. Vzdelávanie a politika v oblasti školstva.
22. Podniková sociálna politika a podniková sociálna práca. Mzdová politika.
Pracovnoprávne
vzťahy
a sociálna
práca.
Právna
zodpovednosť
sociálneho
pracovníka.
23. Mýty a realita v sociálnej politike, asociálna politika a asociálna práca, extrémna
sociálna politika. Vyhľadávanie prameňov, globálny sociálny informačný systém
(NATLEX, EurLex, MISSOC, DIS, JASPI).
24. Politika zamestnanosti a politika trhu práce.
25. Financovanie sociálnej politiky. Zdroje financovania sociálnej politiky (náklady
dvojakého druhu; zdroje financovania sociálnej ochrany: štát, samospráva,
zamestnávateľ, občan).
26. Financovanie sociálnej politiky. Spôsoby financovania sociálnej politiky (fondová
technika; rozpočtová technika; dary /donácie/, úhrada od občana).
27. Peňažné príspevky na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia (cieľ, význam;
druhy peňažných príspevkov, aktuálny stav v SR; základné podmienky nároku).
28. Migrácia. Migračné politiky v EÚ. Sociálne a ekonomické dôsledky migrácie.
Globalizácia a migrácia.
29. Komunálna sociálna politika (právomoci orgánov miestnej samosprávy v oblasti
sociálnej politiky; zriaďovateľská funkcia samosprávnych orgánov; postavenie komisií
zastupiteľstva; význam samosprávy v oblasti riešenia sociálnych problémov
obyvateľstva).
VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
SV. ALŽBETY V BRATISLAVE
Magisterské štátnicové otázky v študijnom odbore Sociálna práca,
špecializácia Poradenstvo
na akademický rok 2012/2013
Odporúčaná literatúra
BEDNÁŘOVÁ, Z – PELECH, L. 2003. Slabikář sociální práce na ulici. Brno : Doplněk,
2003.
BECHYŇOVÁ, V. – KONVIČKOVÁ, M. 2008. Sanace rodiny. Praha : Portál, 2008.
BRNULA, P. 2012. Sociálna práca. Dejiny, teórie a metódy. Bratislava : Iris, 2012.
GABURA, J. 2012. Teória rodiny a proces práce s rodinou. Bratislava : Iris, 2012.
GÖPPNER, H.-J. – HÄMÄLÄINEN, J. 2008. Rozprava o vede o sociálnej práci. Hľadanie
prvkov pre programatiku. Bratislava : VŠ ZaSP sv. Alžbety, 2008.
HROZENSKÁ, M. a kol. 2008. Sociálna práca so staršími ľuďmi. Martin : Osveta, 2008.
KREBS, V. 2005. Sociální politika. Praha : ASPI, 2005.
MATOUŠEK, O. – KOLÁČKOVÁ, J. – KODYMOVÁ, P. a kol. 2005. Sociální práce
v praxi. Praha : Portál, 2005.
MATOUŠEK, O. a kol. 2008. Metody a řízení sociální práce. Praha : Portál, 2008.
MÁTEL, A. a kol. 2012. Etika sociálne práce. Bratislava : VŠ ZaSP sv. Alžbety, 2012..
MÁTEL, A. – OLÁH, M. – SCHAVEL, M. 2011. Vybrané kapitoly z metód sociálnej práce I.
Bratislava : VŠ ZaSP, 2011.
MÁTEL, A. – HARDY, M. et al. 2013. Vybrané kapitoly z metód sociálnej práce II. V tlači.
MÁTEL, A. – SCHAVEL, M. et al. 2011. Aplikovaná sociálna patológia v sociálnej práci.
Bratislava : VŠ ZaSP sv. Alžbety, 2011.
MYDLÍKOVA, E. 2003. Manažment v sociálnej práci. Bratislava : OZ Sociálna práca, 2003.
NAVRÁTIL, P. 2001. Teorie a metody sociální práce. Brno : Marek Zeman, 2001.
SCHAVEL, M. – OLÁH, M. 2010. Sociálne poradenstvo a komunikácia. Bratislava : VŠ
ZaSP, 2010.
SCHAVEL, M. – TOMKA, M. 2010. Základy supervízie a supervízia v praktickej výučbe
v sociálnej práci. Bratislava : VŠ ZaSP, 2010.
SCHLIPPE, A. – SCHWEITZER, J. 2006. Systemická terapie a poradenství. Brno : Cesta,
2006. 252 s. ISBN 80-7295-082-7.
STRIEŽENEC, Š. 2006. Teória a metodológia sociálnej práce. Trnava : Tripsoft, 2006.
ŠPATENKOVÁ, N. a kol. 2011. Krizová intervence pro praxi. 2. vyd. Praha : Grada, 2011.
TKÁČ, V. 2008. Vybrané kapitoly medzinárodného sociálneho práva. Nitra : UKF v Nitre,
2008.
TOMEŠ, I. 2010. Úvod do teorie a metodologie sociální politiky. Praha : Portál, 2010.
ŽILOVÁ, A. 2005. Úvod do teórie sociálnej práce. Badín : Mentor, 2005.
Aktuálna legislatíva v SR.
VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
SV. ALŽBETY V BRATISLAVE
Magisterské štátnicové otázky v študijnom odbore Sociálna práca,
špecializácia Poradenstvo
na akademický rok 2012/2013
SOCIÁLNE PORADENSTVO
1. Poradenstvo všeobecne, jeho základné vymedzenie, poradenstvo vo vybraných
poradenských systémoch.
2. Vybrané definície sociálneho poradenstva, význam sociálneho poradenstva, jeho
cieľové zameranie, princípy uplatňovania sociálneho poradenstva.
3. Vývoj poradenstva vo svete a na Slovensku, podnety pre kreovanie sociálneho
poradenstva ako samostatnej metódy sociálnej práce.
4. Poradenské prístupy využívané pri riešení sociálnych problémov klientov.
5. Úrovne sociálneho poradenstva, obsahové zameranie v zmysle jednotlivých úrovní,
kvalifikačné
predpoklady
(návrhy
štandardov),
aplikácia
metód
sociálneho
poradenstva z hľadiska jednotlivých úrovní sociálneho poradenstva.
6. Poskytovanie sociálneho poradenstva v inštitúciách štátnej správy, samosprávy,
neštátnych subjektoch, subjektoch sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany,
verejnoprávnych inštitúciách.
7. Metódy
sociálno-poradenskej
intervencie,
význam
rozhovoru
v sociálnom
poradenstve, zásady vedenia rozhovoru.
8. Význam diagnostiky v sociálnom poradenstve, diagnostický materiál, metódy
diagnostiky.
9. Význam komunikácie v poradenskom procese, verbálna a neverbálna komunikácia,
aktívne počúvanie, poskytovanie spätnej väzby.
10. Skupinové poradenstvo, význam skupinového poradenstva, možné ohrozenia
v skupinovom poradenstve, uplatnenie skupinového poradenstva pri riešení sociálnych
problémov klientov.
11. Špecifiká
sociálneho
poradenstva
pre
rodiny
so
problémami.
12. Špecifiká sociálneho poradenstva pre nezamestnaných.
sociálno-ekonomickými
VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
SV. ALŽBETY V BRATISLAVE
Magisterské štátnicové otázky v študijnom odbore Sociálna práca,
špecializácia Poradenstvo
na akademický rok 2012/2013
13. Špecifiká sociálneho poradenstva pre osoby so zdravotným znevýhodnením.
14. Sociálny poradca, jeho osobnosť, kvalifikačné predpoklady. Sociálny klient, typy
sociálnych klientov, vytváranie vzťahu sociálny poradca – sociálny klient.
15. Vonkajšie podmienky pre výkon sociálneho poradenstva, význam prostredia,
médiá, pomôcky a práca s časom v sociálnom poradenstve.
16. Sociálne poradenstvo a syndróm vyhorenia, jeho prevencia, príčiny vzniku
syndrómu vyhorenia a prejavy syndrómu vyhorenia.
17. Význam tímovej spolupráce v sociálnom poradenstve pri riešení sociálnych
problémov klientov, príklady tímovej spolupráce pri poskytovaní sociálneho
poradenstva.
18. Teoretické
základy
komunikácie,
sociálna
komunikácia,
funkcie sociálnej
komunikácie, metakomunikácia a pseudokomunikácia, druhy komunikácie.
19. Formy komunikácie : písomná, telefonická, elektronická, osobná, audiovizuálna
komunikácia, sprostredkovaná komunikácia.
20. Zásady efektívneho fungovania v komunikácii a ich aplikácia pre poradenskú prax.
21. Význam sebapoznania a poznania iných pre komunikáciu a prácu so sociálnym
klientom, princíp Johariho okna.
Odporúčaná literatúra
SCHAVEL, M. – OLÁH, M. 2010. Sociálne poradenstvo a komunikácia. Bratislava : VŠ ZaSP
sv. Alžbety, 2010.
GABURA, J. 2010. Komunikácia pre pomáhajúce profesie. Bratislava : UK Bratislava, 2010.
GABURA, J. – PRUŽINSKÁ, J. 1996. Poradenský proces. Praha : Slon, 1995.
Download

Štátnicové otázky sociálne poradenstvo