Psychiatrická klinika LFUK‐ Otázky na ÚSTNU SKÚŠKU z predmetu: LEKÁRSKA PSYCHOLÓGIA A KOMUNIKÁCIA S PACIENTOM pre poslucháčov: 3. ročníka, Všeobecné lekárstvo, zimný semester 4. ročníka, Zubné lekárstvo, letný semester VŠEOBECNÁ ČASŤ 1. Základné pojmy, odvetvia a metódy psychológie 2. Teoretické východiská lekárskej psychológie 3. Štruktúra psychiky dospelého človeka. Psychické funkcie. 4. Vnímanie a predstavivosť 5. Myslenie 6. Pamäť a učenie 7. Emotivita, telesné prejavy emócií 8. Pudy a inštinkty 9. Vedomie a pozornosť 10. Vôľa a konanie 11. Intelekt 12. Osobnosť, všeobecne, typológia osobnosti 13. Mechanizmy osobnosti 14. Metódy psychológie – klinické, testové a ich význam v klinickej praxi 15. Základné vývinové fázy a ich charakteristika 16. Sociálna práca v zdravotníckych zariadeniach 17. Sociálna psychológia v zdravotníctve 18. Sociálna komunikácia 19. Verbálna komunikácia 20. Neverbálna komunikácia 21. Empatia 22. Asertivita 23. Evalvácia („zhodnocovanie“) a devalvácia („znehodnocovanie“) v komunikácii 24. Komunikačné zručnosti a ich uplatnenie v práci zdravotníka 25. Psychická hygiena ŠPECIÁLNA ČASŤ 1.
2.
3.
4.
5.
6.
Psychofyziológia a psychosomatika Psychopatogenéza Psychológia chorého – všeobecné údaje Prežívanie a spracovanie choroby‐ faktory a prejavy Psychologické aspekty lekárskeho vyšetrenia a komunikácie s pacientom Psychologické aspekty liečby, placebo efekt 7. Mechanizmy účinku psychoterapie 8. Psychológia zdravotníka 9. Syndróm vyhorenia v profesii lekára 10. Psychológia zdravotníckeho prostredia 11. Psychologická problematika ambulantnej starostlivosti 12. Zásady komunikácie s pacientom s telesným alebo mentálnym postihnutím 13. Psychologická problematika hospitalizácie 14. Všeobecné zásady a špecifiká prístupu k chorým 15. Nespolupracujúci pacient 16. Psychológia bolesti 17. Lekárska sexuológia 18. Problematika násilia (agresia, agresivita) – formy, prejavy, úloha zdravotníkov, prevencia 19. Tanatológia a špecifiká komunikácie s pacientom v jednotlivých fázach umierania 20. Psychické krízy‐ príčiny a prejavy 21. Psychické krízy ‐ zásady a formy intervencie, prevencia 22. Lekárska etika a lekárska deontológia 23. Psychológia manželského a partnerského života 24. Komunikácia v medicíne 25. Rozhovor lekár – pacient 26. Typy otázok pri rozhovore: 27. Priebeh rozhovoru lekár pacient 28. Komunikácia s detským pacientom 29. Komunikácia s geriatrickým pacientom SYLABY K NOVÝM OTÁZKAM Z OBLASTI KOMUNIKÁCIA S PACIENTOM VŠEOBECNÁ ČASŤ 18. Sociálna komunikácia  sociálna komunikácia ‐ definícia o obsahová (denotatívna, verbálna) úroveň, paralingvistické prejavy o vzťahová (konotatívna, neverbálna) úroveň o obojsmerná komunikácia – definícia, význam 19. Verbálna komunikácia  podiel verbálnej komunikácie vo vzájomnej interakcii  faktory podmieňujúce rečový prejav o temperament, vek, vzdelanie  význam paralingvistických prejavov o sila hlasu, tón hlasu, skákanie do reči (intrúzia), slangové a vulgárne prejavy  jednoduchosť a zrozumiteľnosť verbálneho prejavu ‐ význam v medicíne 20. Neverbálna komunikácia  mimické prejavy – definícia, príklady  komunikácia pohľadom (str. 35)  význam gestikulácie – príklady  význam dotykov (haptika) ‐ príklady 

zónové vzdialenosti o intímna o osobná o spoločenská postoje a gestá vyjadrujúce bariéry ich význam v komunikácii o otvorený útvar v komunikácii 21. Empatia  empatia – definícia  kognitívna a afektívna zložka empatie  rozdiel medzi empatiou a sympatiou  faktory rozvíjajúce empatiu 22. Asertivita.  definícia asertívneho správania  asertívne prejavy vo verbálnej a neverbálnej rovine  asertívne techniky o pokazená gramofónová platňa o technika otvorených dverí  asertívne práva – definícia a príklady 23. Evalvácia („zhodnocovanie“) a devalvácia („znehodnocovanie“) v komunikácii Charakteristika evalvácie a devalvácie v neverbálnej, verbálnej komunikácii a v komunikácii činmi. 24. Komunikačné zručnosti a ich uplatnenie v práci zdravotníka  verbálne a neverbálne zručnosti  načúvanie  rešpekt  prejavy porozumenia  výklad  podpora  rady ŠPECIÁLNA ČASŤ 12. Zásady komunikácie s pacientom s telesným alebo mentálnym postihnutím  Najčastejšie nedostatky v prístupe k telesne postihnutým (str. 170)  Príklady špecifického prístupu k špecifickým postihnutiam 19. Tanatológia a špecifiká komunikácie s pacientom v jednotlivých fázach umierania Fázy umierania a špecifiká prístupu a spôsobu komunikácie v jednotlivých fázach. 24. Komunikácia v medicíne  Význam komunikácie v medicíne  Komunikačné vzorce o symetrické o asymetrické ‐ komplementárne o metakomplementárne  transakčná analýza (podľa Berne‐a) o roly rodič, dospelý, dieťa a ich prekríženie  terapeutický vzťah  priestorové usporiadanie pri rozhovore lekár – pacient  komunikácia lekár – lekár  Bálintovské supervízne skupiny 25. Rozhovor lekár – pacient  Získavanie informácií: o Anamnestický rozhovor o Diagnostický rozhovor  Poskytovanie informácií: o Objasňujúci rozhovor o Záverečný rozhovor  Princípy nedirektívneho rozhovoru  Štandardizovaný rozhovor 26. Typy otázok pri rozhovore: o otvorené o katalógové o alternatívne o otázky vyjadrujúce spoluúčasť o sugestívne otázky 27. Priebeh rozhovoru lekár pacient  príprava na rozhovor  otvorenie rozhovoru  formulovanie otázok  záver a ukončenie rozhovoru 28. Komunikácia s detským pacientom Vývinové obdobia a prispôsobenie komunikácie. Dvojitá spätná väzba. 29. Zásady komunikácie s geriatrickým pacientom (s. 133‐134) Pojmy, ktoré sú súčasťou otázok a mali by ste ich vedieť definovať(uvedené sú v abecednom poradí): abreakcia adaptácia ageizmus asertivita burn‐out syndróm deformácia depravácia deprivácia desenzitizácia devalvácia dvojitá spätná väzba dvojito‐slepé usporiadanie dynamický stereotyp ego empatia evalvácia floskuly frustrácia geriatria gerontológia gestika haptika Hippokratova typológia osobnosti hospitalizmus hypnóza hypochondrický postoj k chorobe iatropatogénia id identifikácia idiognózia interakcia interiorizácia IQ katarzia kompenzácia a hyperkompenzácia konverzia metakomunikácia nevedomie nosofóbia obranné mechanizmy paralingvistika persuázia placebo posturika primárna a sekundárna skupina projekcia proxemika psychosomatika psychotrauma racionalizácia recipročná inhibícia reflex – podmienený, nepodmienený skotomizácia stres, eustres, distres, stresory, biologická regulácia stresovej odpovede (hypotalamo‐
hypofýzo‐nadobličková os) sugescia superego supervízia terapeutický vzťah vhľad vizika vnútorný konflikt doc. MUDr. Ján Pečeňák, CSc. Prednosta PK LF UK 
Download

LEKÁRSKA PSYCHOLÓGIA A KOMUNIKÁCIA S PACIENTOM