Tézy na magisterské štátne záverečné skúšky z estetiky
Akad. rok 2013/2014
!
Teórie interpretácie umeleckého diela
!
!
!
ČASŤ A Výtvarné teórie (prof. PhDr. Eva Kapsová, CSc.)
I. Sociálna teória a interpretácia umenia a umeleckej komunikácie (Ján Bakoš)
Umenie v historickej štruktúre spoločnosti. Pozícia umelca v dejinách: umelec ako artifex,
kreátor, arbiter elegantiarum, slobodný tvorca. Umelecké dielo ako komodita.
Umelecká tvorba v kontexte ideológie a politiky. Inštitúcie umenia (inštitucionálne teórie
umenia – A. Danto).
!
II. Umenie v kontexte vizuálnych štúdií. Vizuálne javy v recepčnej estetike (Ladislav
Kesner). Interpretácia vizuálnych artefaktov na pôdoryse výrazovej sústavy (Nitrianska
škola). Typológia obrazov. Technické, úžitkové, umelecké, vedecké, pojmové, administratívne
obrazy. Vizuálna komunikácia v administratíve a v každodennej praxi.
!
!
Literatúra k časti A
Bakoš, Ján: Umelec v klietke. Bratislava : SCCA, 1999. ISBN 80-968089-3-1
Belting, Hans: Konec dějin umění. Praha : Mladá fronta, 2000. ISBN 80-2040-856-8
Filipová, Marta – Ramplay, Matthew: Možnosti vizuálních studií. Brno : Barrister &
Principal, 2008. ISBN 978-80-87029-26-8
Geržová, Jana a kol.: Slovník svetového a slovenského výtvarného umenia druhej polovice
20. storočia. Bratislava : Profil, 1999. ISBN 80-968283-0-4
Geró, Štefan: Recepcia a interpretácia výtvarného diela. Z histórie a súčasnosti. Nitra : VŠPg,
1992. Bez ISBN
Kesner, Ladislav: Museum umění v digitální době. Praha : Argo, 2000. ISBN 80-7203-252-6
Kesner, Ladislav: Vizuální teorie. Jinočany : H & H, 2005. ISBN 80-7319-054-0
Kapsová, Eva: Konceptuálne tendencie vo výtvarnom umení. Banská Bystrica : Akadémia
umení, 2002. ISBN 80-89078-04-4
Kapsová, Eva: Výrazové osobitosti umeleckého diela. Nitra : UKF, 1997. ISBN
80-8050-139-4
Nelson, Robert S. a kol.: Kritické pojmy dejín umenia. Bratislava : Slovart, 2004. ISBN
80-7145-978-X
Panofsky, Erwin: Význam ve výtvarném umění. Praha : Odeon, 1981. Bez ISBN
Štofko, Marián: Od abstrakcie po živé umenie. Slovník pojmov moderného a postmoderného
umenia. Bratislava : Slovart, 2007. ISBN 978-80-8085-108-8
Vančát, Jaroslav: Tvorba vizuálního zobrazení. Praha : Karolinum, 2000. ISBN
80-80-7184-975-8
!
'1
!
ČASŤ B Estetické teórie (Mgr. Peter Zlatoš, PhD.)
I. Interpretačné bádanie osvietensko-romantického obdobia: hermeneutická
interpretačná teória. Výklad termínu hermeneutika. Staroveká tradícia hermeneutického
výkladu (Platón, Kléméns Alexandrijský). Exegéza a exegetické metódy. Teória chápania
a rozumenia F. Schleiermachera. Hermeneutický postup výkladu textu. Hermeneutický kruh.
Hermeneutická teória 20. storočia: koncepcia H.-G. Gadamera.
!
II. Teória interpretácie umeleckého diela v metodológiách na prelome 19. a 20. storočia.
Historizujúce tendencie vo výklade umeleckého diela (H. Taine). Vplyv psychoanalýzy na
teóriu interpretácie (S. Freud). Psychoanalyticky orientovaná interpretácia zdôrazňujúca úlohu
čitateľskej recepcie (Norman N. Holland, D. Bleich).
!
III. Teória interpretácie umeleckého diela v metodológiách 20. storočia: formalizmus,
Nová kritika (New Criticism), Pražský lingvistický krúžok. Chápanie textu vo
formalistickej teórii. Problematika literárnosti textu. Problematika interpretácie v Novej
kritike (John C. Ransom, M. H. Abrams, M. Krieger, F. Kermod). Problematika interpretácie
v teórii Pražského lingvistického krúžku (koncepcia J. Mukařovského).
!
IV. Teória interpretácie umeleckého diela v metodológiách 20. storočia: recepčná
estetika (Rezeptionästhetik), interpretačné teórie zdôrazňujúce kontext. Teória
interpretácie v koncepcii W. Isera. Interakcia textu a čitateľa. Princípy anticipácie
a retrospekcie v interpretácii umeleckého diela. Kategória implikovaného vnímateľa.
Typológia interpretačných prístupov. Archetypálna kritika H. N. Frya. Interpretačné teórie
zdôrazňujúce intertextuálne vzťahy: J. Kristeva, G. Genette.
!
V. Teória interpretácie umeleckého diela a problematika semiotického utvárania
a diania zmyslu. Teória interpretácie v koncepcii U. Eca. Rozdiel medzi tzv. otvorenými
a uzatvorenými textami. Kritika tzv. čitateľsky orientovanej teórie interpretácie. Problematika
možností a hraníc interpretácie: intencio operis, intencio auctoris, intencio lectoris.
Hermetická semióza. Interpretácia a nadinterpretácia (J. Culler, R. M. Rorty).
!
VI. Dekonštruktívna teória: kritika štrukturalistickej tradície. Problematika otvorenosti
a neukončenosti jazyka. Proces differance. Spochybnenie konečného významu textu
v koncepcii J. Derridu. Problematika rétoriky a alegórie v teórii P. de Mana. Problematika
diferencií v dekonštruktívnom čítaní B. Johnsonovej (H. Melville: Billy Budd).
!
!
Literatúra k časti B
!
Bílek, Petr A.: Hledání jazyka interpretace. K modernímu prozaickému textu. Brno : Host,
2003. ISBN 80-7294-080-5
Zima, V. Petr: Literární estetika. Olomouc : Votobia, 1998. ISBN 80-7198-329-2
Eco, Umberto: Meze interpretace. Praha : Karolinum, 2004. ISBN 80-246-0740-9
Eco, Umberto – Rorty, Richard – Culler, Jonathan – Brooke-Roseová, Christine: Interpretácia
a nadinterpretácia. Bratislava: Archa, 1995. ISBN 80-7115-080-0
'2
Newton, Kenneth M.: Jak interpretovat text. Olomouc : Periplum, 2008. ISBN
978-80-86624-47-1
Michalovič, Peter – Minár, Pavol: Úvod do štrukturalizmu a postštrukturalizmu. Bratislava :
Iris, 1997. ISBN 80-88778-44-1
ČASŤ C Literárne teórie (doc. PhDr. Zoltán Rédey, PhD.,
PhDr. Mária Valentová, Mgr. Miroslava Režná, PhD.)
!!
I. Aristotelova Poetika ako základ okcidentálnej (západnej) literárnej teórie a kritiky.
Pojem okcidentálnej poetiky, náčrt jej kľúčových výskumných tendencií a hlavnej vývinovej
línie, resp. jednej z jej ústredných tém – ponímanie literatúry ako štruktúry. Aristotelova
Poetika a niektoré literárnoteoretické koncepcie a metodológie interpretácie slovesného diela
v 20. storočí a v súčasnosti.
!
II. Nitrianska teória literárnej komunikácie a interpretácie literárneho/umeleckého
textu. Teória literárneho textu – jadro nitrianskej teórie literárnej komunikácie
a interpretácie literárneho textu. Štylistický (výrazový, funkčný) model textu/sústava
výrazových kategórií Františka Mika. Komunikačný model literárneho textu Antona
Popoviča. Literárny text a jeho kontexty. Text ako komunikácia. Metatext ako komunikácia
o komunikácii. Typy metatextov.
!
III. Interpretačné konštanty prozaického diela – tematologický a naratologický aspekt
skúmania literárneho diela.
!
!
Literatúra k časti C I.
Aristoteles: Poetika. Martin : Vydavateľstvo Thetis, 2009. ISBN 978-80-970115 3-6
Aristotelés: Poetika. Praha : Svoboda, 1996. ISBN 80-205-0295-96
Doležel, Lubomír: Kapitoly z dějin strukturální poetiky. Od Aristotela k Pražské škole. Brno:
Host, 2000. ISBN 80-7294-003-1
Eco, Umberto: Poetika a my. In: O literatuře. Praha: Argo, 2004, s. 224- 241. ISBN
80-7203-588-6
Iser, Wolfgang: Jak se dělá teorie. Praha : Karolinum, 2009. ISBN 978-80-246-1672-8
Nünning, Ansgar (edit., editori českého vydania Jiří Trávníček a Jiří Holý): Lexikon teorie
literatury a kultury. Brno: Host, 2006. ISBN 80-7294-170-4
Scrutton, Walter: Chicagská škola. In: Levý, Jiří (ed.): Západní literární věda a estetika.
Praha: Československý spisovatel, 1966, s. 159-166.
!
Literatúra k časti C II.
!
Miko, František: Aspekty literárneho textu. Nitra : Pedagogická fakulta, 1989. Bez ISBN
Miko, František: Text a štýl. K problematike literárnej komunikácie. Bratislava : Smena,
1970.
Miko, František – Popovič, Anton: Tvorba a recepcia. Estetická komunikácia
a metakomunikácia. Bratislava : Tatran 1978. Bez ISBN
Popovič, Anton: Komunikačné projekty literárnej vedy. Nitra : Pedagogická fakulta, 1983.
Bez ISBN
Žilka, Tibor: Text a posttext. Nitra : Vysoká škola pedagogická, 1995. ISBN 80-88738-58-X
'3
!
!
Literatúra k časti C III.
Hodrová, Daniela: Místa s tajemstvím. Praha : KLP, 1994. ISBN 80-85917-03-3
Hodrová, Daniela a kol.: Poetika míst. Praha : H & H, 1997. ISBN 80-86022-04-8
Chatman, Seymour: Příběh a diskurs. Brno : Host, 2008. ISBN 978-80-7294-260-2
Nünning, Ansgar (ed.): Lexikon teorie literatury a kultury. Brno : Host, 2006. ISBN
80-7294-170-4
'4
Download

Tézy Teoria interpretacie um