DODATAK
Milena Marković
BIBLIOTEKA XX VEK – BIBLIOGRAFIJA
(1971 – 2011)
Uvodna napomena
Edicija sa nazivom "Biblioteka XX vek" teče u kontinuitetu
punih četrdeset godina i sadrži 199 naslova, odnosno 210 svezaka u trajno izabranom formatu i prepoznatljivom dizajnu korica.
Naziv edicije je vremenom prerastao redovno godišnje kolo, tako što je postao i naziv samog izdavača a razgranao se i u druge
serije – Posebna izdanja i Seriju velikih antropoloških dela. To je
uslovilo raspored građe u ovoj bibliografiji, odnosno podelu na
četiri dela: I Biblioteka XX vek ; II Biblioteka XX vek – Posebna
izdanja ; III – Biblioteka XX vek – Serija velikih antropoloških dela ; IV Biblioteka XX vek – Ponovljena izdanja. Unutar prvog segmenta raspored bibliografskih jedinica je po broju serije, a u
ostala tri hronološki. Bibliografski opis je rađen po ISBD-M standardu; odrednicu čine ime autora, godina izdanja i broj bibliografske jedinice, radi lakšeg citiranja.
Bibliografiju prate dva indeksa: unutrašnji i indeks imena.
Unutrašnji je vezan isključivo za izdanja knjiga u ovoj ediciji: povezuje prva izdanja iz I segmenta sa ponovljenim izdanjima, prikazanim u IV segmentu. Indeks imena sadrži imena autora i prevodilaca iz sva četiri segmenta. Strana imena su u indeksu data
samo u fonetskom obliku, a u anotacijama bibliografskih jedinica navedena su netranskribovana imena autora i originalni naslovi.
U polju anotacija dati su analitički popisi sadržaja zbornika, a
ne i monografija. Dato je objašnjenje za oznaku broja izdanja
(npr. Treće dopunjeno izd.) na knjizi jer to nije realni broj u
ovoj ediciji.
236
Biblioteka XX vek – Bibliografija
Izdavač je sve knjige upotpunio propratnim kritičkim aparatom: napomenom izdavača, predgovorom, bibliografijama, izvornicima. Napomena izdavača, na poleđini naslovne strane, daje
sve neophodne podatke o autorima i delu. U zbornicima je dat
poseban dodatak sa podacima o autorima.
I BIBLIOTEKA XX VEK
Urednik Ivan Čolović. – Dizajn korica Ivan Mesner.
Langran, Pol 1971 [1] Uvod u permanentno obrazovanje / prevela sa francuskog Vlatka Culek ; predgovor Dragomir Filipović. – [1. izd.].V.[210] – Beograd : Narodni univerzitet "Braća
Stamenković", 1971 (Beograd : Prosveta). – 141 str. ; 17 cm.
– (Biblioteka XX vek ; 1)
Naslov originala: L’introduction à l’éducation permanente /
Paul Lengrand.
Snou, Čarls P. 1971 [2] Dve kulture : i ponovo o njima / prevod sa engleskog i predgovor Aleksandar I. Spasić. – Beograd
: Narodni univerzitet "Braća Stamenković", 1971 (Beograd :
Prosveta). – 139 str. ; 17 cm. – (Biblioteka XX vek ; 2)
Naslov originala: The two cultures / Charles P. Snow.
Pikering, Džordž 1971 [3] Izazov obrazovanju / preveo sa engleskog Jovan Dimitrijević ; predgovor Dragutin Franković. –
Beograd : Narodni univerzitet "Braća Stamenković", 1971 (Beograd : Prosveta). – 156 str. ; 17 cm. – (Biblioteka XX vek ; 3)
Naslov originala: The challenge to education / Georges Pickering.
Ćosić, Dobrica 1971 [4] Moć i strepnje. – Beograd : Narodni
univerzitet "Braća Stamenković", 1971 (Beograd : Prosveta). –
184 str. ; 17 cm. – (Biblioteka XX vek ; 4)
Đorđević, Slobodan (ur.) 1971 [5] Makluanova galaksija :
Makluan – za i protiv / preveo sa engleskog Slobodan Đorđević. – [1. izd.].V. [215] – Beograd : Narodni univerzitet "Braća
Noga u vratima
237
Stamenković", 1971 (Beograd : Prosveta). – 170 str. ; 17 cm.
– (Biblioteka XX vek ; 5)
S a d r ž a j: Forma unutrašnja, otvorena i zatvorena : predgovor / Slobodan Đorđević : str. 7 –20. – Maršal Makluan, prvosveštenik elektronskog sela / Ričard Kostelanec ; Opštilo i poruka / Kenet E. Bolding ; Filozofija u pop-ključu / Harold Rozenberg ; Između dve galaksije / Frank Kermod ; Maršal Makluan, dvostruki agent / Džordž P. Eliot ; Kralj pop-misli / Bendžamin de Mot ; Signali s totemskog stuba / Dvajt Makdonald ;
Novi život tamo napolju / Tom Vulf. – Beleška o autorima.
Milošević, Nikola 1972 [6] Ideologija, psihologija i stvaralaštvo. – [1. izd.].V.[219], [222] – Beograd : NIP "Duga", 1972 (Beograd : Prosveta). – 308 str. ; 17 cm. – (Biblioteka XX vek ; 6)
Bakovljev, Milan 1972 [7] Teorijske osnove programirane nastave. – Beograd : NIP "Duga", 1972 (Beograd : Prosveta). –
120 str. : graf. prikazi ; 17 cm. – (Biblioteka XX vek ; 7)
Ilič, Ivan 1972 [8] Dole škole / preveo sa engleskog Slobodan
Ðorđević.– [1. izd.] V.[211] – Beograd : NIP "Duga", 1972 (Beograd : Prosveta). – 151 str. ; 17 cm. – (Biblioteka XX vek ; 8)
Naslov originala: Deschooling society / Ivan Ilich.
Lič, Edmund 1972 [9] Klod Levi-Stros / prevela sa engleskog
Milica Mihajlović. – [1. izd.].V.[214] – Beograd : NIP "Duga",
1972 (Beograd : Prosveta). – 148 str. : graf. prikazi ; 17 cm. –
(Biblioteka XX vek ; 9)
Naslov originala: Claude Lévi-Strauss / Edmund Leach.
Krleža, Miroslav 1972 [10] 99 varijacija : lexicographica : eseji
i zapisi / izbor i predgovor Mate Lončar. – Beograd : NIP "Duga", 1972 (Beograd : Prosveta). – 275 str. ; 17 cm. – (Biblioteka XX vek ; 10)
Furastje, Žan 1973 [11] Univerzitet pred stečajem / prevela sa
francuskog Snežana Lukić ; predgovor Dragutin Franković. –
Beograd : NIP "Duga", 1973 (Beograd : Prosveta). – 119 str. :
tabele ; 17 cm. – (Biblioteka XX vek ; 11)
Naslov originala: Faillite de l’université / Jean Fourastié.
Pavlović, Živojin 1972 [12] O odvratnom : o kulturi, o umetnosti, o individui, o mnoštvu. – [1. izd.].V [216] – Beograd : NIP
238
Biblioteka XX vek – Bibliografija
"Duga", 1972 (Beograd : Prosveta). – 134 str. : [4] str. sa tablama (fotogr.) ; 17 cm. – ( Biblioteka XX vek ; 12)
Flere, Sergej 1973 [13] Obrazovanje za sve : ogled o obrazovanju kao činiocu društvene strukture. – Beograd : NIP "Duga",
1973 (Beograd : Prosveta). – 150 str. : ilustr. ; 17 cm. – (Biblioteka XX vek ; 13)
Lajons, Džon 1974 [14] Lingvistička revolucija Noama Čomskog / preveo sa engleskog Slobodan Đorđević ; predgovor
Ranko Bugarski. – Beograd : NIP "Duga", 1974 (Beograd : Prosveta). – 162 str. : graf. prikazi ; 17 cm. – (Biblioteka XX vek ; 14)
Naslov originala: Chomsky / John Lyons.
Suhodolski, Bogdan 1974 [15] Tri pedagogije / preveli sa poljskog Miroslava Đokić, Radoslav Đokić. – Beograd : NIP "Duga", 1974 (Beograd : BIGZ). – 251 str. : graf. prikazi ; 17 cm.
– (Biblioteka XX vek ; 15)
Naslov originala: Trzy pedagogiki / Bogdan Suchodolski.
Jerotić, Vladeta 1974 [16] Psihoanaliza i kultura – [1. izd.]. V. [209],
[212] ,[221]
– Beograd : Beogradski izdavačko-grafički zavod, 1974
(Beograd : BIGZ). – 170 str. ; 17 cm. – (Biblioteka XX vek ; 16)
Sapir, Edvard 1974 [17] Ogledi iz kulturne antropologije / izbor i predgovor Ranko Bugarski ; preveo sa engleskog Aleksandar I. Spasić. – [1. izd.]. V.[220] – Beograd : Beogradski izdavačko-grafički zavod, 1974 (Beograd : BIGZ). – 217 str. ; 17
cm. – (Biblioteka XX vek ; 17)
Naslov originala: Selected Writings in Language, Culture and
Personality / Edward Sapir.
Giro, Pjer 1974 [18] Semiologija / prevela sa francuskog Mira
Vuković. – [1. izd.].V.[218] – Beograd : Beogradski izdavačkografički zavod, 1974 (Beograd : BIGZ). – 111 str. : graf. prikazi, tab. ; 17 cm. – (Biblioteka XX vek ; 18)
Naslov originala: La Sémiologie / Pierre Guiraud.
Landa, Lav N. 1975 [19] Kibernetika i pedagogija / preveo sa ruskog Mitar Popović ; recenzent Milan Bakovljev. – Beograd :
Beogradski izdavačko-grafički zavod, 1975 (Beograd : BIGZ). –
2 knj. ; 17 cm. – (Biblioteka XX vek ; 19/1,2)
Knj. I: Nastava i opšti zakoni upravljanja. – 170 str.
Noga u vratima
239
Knj. II: Upravljanje mišljenjem u nastavi. – 214 str. : graf. prikazi
Naslov originala: Кибернетика и обучение. Часть I: Учение и
общшчие законы управления ; Часть II : Управление мышлением в обучении / Л. Н. Ланда. – Tiraž 3000
Bugarski, Ranko 1975 [20] Lingvistika o čoveku. – [1. izd.].V.
[217]
– Beograd : Prosveta (Beograd : BIGZ), 1975. – 253 str. ;
17 cm. – (Biblioteka XX vek ; 20)
Hol, Edvard 1976 [21] T. Nemi jezik / preveli sa engleskog Mila
Drašković (I–VIII poglavlje), Dejan Petrović (IX–XI poglavlje).
– Beograd : Beogradski izdavačko-grafički zavod, 1976 (Beograd : BIGZ). – 197 str. : tab. ; 17 cm. – (Biblioteka XX vek ; 21)
Naslov originala: The silent language / Edward T. Hall. – Tiraž 3000
Savićević, Dušan 1975 [22] Povratno obrazovanje i udruženi
rad. – Beograd : Beogradski izdavačko-grafički zavod, 1975
(Beograd : BIGZ). – 232 str. : tab. ; 17 cm. – (Biblioteka XX
vek ; 21) – Tiraž 3000
Živković, Zoran (ur.) 1976 [23] Naučna fantastika : [zbornik
teorijskih radova] / prevod Branimir Živojinović. – Beograd :
Beogradski izdavačko-grafički zavod, 1976 (Beograd : BIGZ).
– 233 str. ; 17 cm. – (Biblioteka XX vek ; 231)
S a d r ž a j: Šta je naučna fantastika : [predgovor] Zoran Živković : str. 5–17. – Naučna fantastika, aneksologija, kritika /
Stanislav Lem ; Naučna fantastika kao mit / Robert Filmus ;
Naučna fantastika i društvo / Julij Kagarlicki ; Naučna fantastika kao kulturni fenomen / Mark Hilegas ; Problemi značenja
naučne fantastike / Žan Gatenjo ; Budućnost naučne fantastike / Mihael Pelke i Norbert Lingfeld ; Naučna fantastika i film
/ Džordž Zebrovski. – Bibliografski podaci. – Tiraž 3000
Rohajm, Geza 1976 [24] Nastanak i funkcija kulture / preveo
sa engleskog Branko Vučićević. – Beograd : Beogradski izdavačko-grafički zavod, 1976 (Beograd : BIGZ). – 126 str. ; 17
cm. – (Biblioteka XX vek ; 24)
1
Ispravka broja serije: prelepljena etiketa sa brojem 23 preko pogrešno odštampanog 21.
240
Biblioteka XX vek – Bibliografija
Naslov originala: The origin and function of culture / Géza
Róheim. – Tiraž 3000
Ðelpi, Etore 1976 [25] Škola bez katedre / prevela sa italijanskog Jasna Glišić. – Beograd : Beogradski izdavačko-grafički
zavod, 1976 (Beograd : BIGZ). – 178 str. : graf. prikazi ; 17
cm. – (Biblioteka XX vek ; 25)
Naslov originala: Scuola senza cattedra / Ettore Gielpi.
Jerotić, Vladeta 1976 [26] Bolest i stvaranje : patografske studije. – Beograd : Beogradski izdavačko-grafički zavod, 1976
(Beograd : BIGZ). – 200 str. ; 17 cm. – (Biblioteka XX vek ; 26)
Kalve, Luj-Žan 1976 [27] Rolan Bart : jedno političko gledanje
na znak / preveo sa francuskog Zoran Stojanović. – Beograd :
Beogradski izdavačko-grafički zavod, 1976 (Beograd : BIGZ).
– 142 str. : graf. prikazi ; 17 cm. – (Biblioteka XX vek ; 27)
Naslov originala: Roland Barthes : Un regard politique sur le
signe / Louis Jean Calvet. – Dodatak : Mali rečnik Bartovih
termina : str. 127–142. – Tiraž 3000
Sergejev, Dimitrije 1977 [28] Za novi univerzitet. – Beograd :
Beogradski izdavačko-grafički zavod, 1977 (Beograd : BIGZ).
– 113 str. ; 17 cm. – (Biblioteka XX vek ; 28)
Jorgensen, Mose 1977 [29] Škola koju su osnovali učenici :
eksperimentalna gimnazija u Oslu / preveo sa norveškog Ljubiša Rajić. – Beograd : Beogradski izdavačko-grafički zavod,
1977 (Beograd : Novi dani). – 210 str. ; 17 cm. – (Biblioteka
XX vek ; 29)
Naslov originala: Fra skoleoppror til opprorsskole / Mosse
Jörgensen.
Palmije, Žan-Mišel 1977 [30] Vilhelm Rajh : ogled o rođenju
frojdomarksizma / prevela sa francuskog Jelena Stakić. – Beograd : Beogradski izdavačko-grafički zavod, 1977 (Beograd :
Novi dani). – 195 str. ; 17 cm. – (Biblioteka XX vek ; 30)
Naslov originala: Wilhelm Reich / Jean-Michel Palmier. – Tiraž
4000
Lobro, Mišel 1979 [31] Obrazovanje pre svega / prevela sa francuskog Mirjana Vukmirović. – Beograd : Beogradski izdavačko-
Noga u vratima
241
grafički zavod, 1979 (Beograd : BIGZ). – 196 str. ; 17 cm. – (Biblioteka XX vek ; 31)
Naslov originala: Priorité à l’éducation / Michel Lobrot. – Tiraž 3000
Moren, Edgar 1979 [32] Duh vremena. – Beograd : Beogradski
izdavačko-grafički zavod, 1979 (Beograd : BIGZ). – 2 knj. ; 17
cm. – (Biblioteka XX vek ; 32/1,2)
Knj. 1. – Neuroza / prevela sa francuskog Nadežda Vinaver. –
247 str.
Knj. 2. – Nekroza / u saradnji sa Irenom Naum prevela sa francuskog Ivanka Pavlović. – 249 str.
Naslov originala: L’Esprit du Temps : I Névrose, II Necrose /
Edgar Morin. – Tiraž 4000
Panof, Mišel 1979 [33] Bronislav Malinovski / prevela sa francuskog Ivanka Bogdanović. – Beograd : Beogradski izdavačkografički zavod, 1979 (Beograd : BIGZ). – 115 str. ; 17 cm. – (Biblioteka XX vek ; 33)
Naslov originala: Bronislav Malinowski / Michel Panoff.
Radovanović, Milorad 1979 [34] Sociolingvistika. – Beograd :
Beogradski izdavačko-grafički zavod, 1979 (Beograd : BIGZ). –
160 str. 17 cm. – (Biblioteka XX vek ; 34) – Tiraž 3000
Hač, Elvin 1979 [35] Antropološke teorije / preveo sa engleskog
Aleksandar I. Spasić. – Beograd : Beogradski izdavačko-grafički
zavod, 1979 (Beograd : BIGZ). – 2 knj. ; 17 cm. – (Biblioteka
XX vek ; 35 /1,2)
Knj. I Od Tajlora do Dirkema. – 285 str.
Knj. II Redklif-Braun, Evans-Pričard, Malinovski. – 221 str.
Naslov originala: Theories of Man and Culture / Elvin Hatch.
Bernstajn, Bazil 1979 [36] Jezik i društvene klase / predgovor i
prevod sa engleskog Dubravka Mićunović. – Beograd : Beogradski izdavačko-grafički zavod, 1979 (Beograd : BIGZ). –
196 str. ; 17 cm. – (Biblioteka XX vek ; 36)
Naslov originala: Class, codes and control / Basil Bernstein.
Levi-Stros, Klod 1979 [37] Totemizam danas / preveli sa francuskog Boško Čolak-Antić, Ivan Čolović. – [1. izd.]. V.[225] –
242
Biblioteka XX vek – Bibliografija
Beograd : Beogradski izdavačko-grafički zavod, 1979 (Beograd : BIGZ). – 140 str. ; 17 cm. – (Biblioteka XX vek ; 37)
Naslov originala: Le totemisme aujourd’hui / Claude Lévi-Strauss.
Vlajčić, Milan 1979 [38] Jednom i nikad više : kritički i polemički zapisi o kulturnoj svakidašnjici : (1976-1979). – Beograd : Beogradski izdavačko-grafički zavod, 1979 (Beograd :
BIGZ). – 267 str. ; 17 cm. – (Biblioteka XX vek ; 38)
Izbor tekstova objavljenih u kolumni "Iz našeg ugla" u dodatku Politike "Umetnost, nauka, kultura".
Nil, Aleksandar S. 1979 [39] Slobodna deca Samerhila / predgovor Erih From ; preveo sa engleskog Dejan Petrović. – [1.
izd]. V. [213], [223] – Beograd : Beogradski izdavačko-grafički zavod, 1979 (Beograd : Novi dani). – 296 str. ; 17 cm. – (Biblioteka XX vek ; 39)
Naslov originala: Summerhill : a radical approach to child rearing / A. S. Neill.
Gic, Ludvig 1979 [40] Fenomenologija kiča / preveli sa nemačkog Svetomir Janković, Spomenka Stanković. – [1. izd]. V.[224] –
Beograd : Beogradski izdavačko-grafički zavod, 1979 (Beograd
: Novi dani). – 163 str. ; 17 cm. – (Biblioteka XX vek ; 40)
Naslov originala: Phänomenologie des Kitsches / Ludwig Giesz.
Vorf, Bendžamin Li 1979 [41] Jezik, misao i stvarnost / izbor i
predgovor Ranko Bugarski ; preveo sa engleskog Svetozar Sinđelić. – Beograd : Beogradski izdavačko-grafički zavod, 1979 (Beograd : Novi dani). – 206 str. ; 17 cm. – (Biblioteka XX vek ; 41)
Naslov originala: Selected Writings / Benjamin Lee Whorf.
Ikor, Rože 1980 [42] Škola i kultura ili Univerzitet – plen životinja / prevela sa francuskog Mirjana Vukmirović. – Beograd : Beogradski izdavačko-grafički zavod, 1980 (Beograd :
Novi dani). – 139 str. ; 17 cm. – (Biblioteka XX vek ; 42)
Naslov originala: L’école et la culture / Roger Ikor.
Kaler, Džonatan 1980 [43] Sosir : osnivač moderne lingvistike
/ prevod Boris Hlebec. – Beograd : Beogradski izdavačko-grafički zavod, 1980 (Beograd : Novi dani). – 149 str. ; 17 cm. –
(Biblioteka XX vek ; 43)
Naslov originala: Ferdinand De Saussure / Jonathan Culler.
Noga u vratima
243
Hajmz, Del 1980 [44] Etnografija komunikacije / preveo sa
engleskog Milorad Radovanović. – Beograd : Beogradski izdavačko-grafički zavod, 1980 (Beograd : Novi dani) – 380 str.
; 17 cm. – (Biblioteka XX vek ; 44)
Naslov originala: Foundations in Sociolinguistics : An Ethnographic Approach / Dell Hymes.
Milošević, Nikola 1980 [45] Filozofija strukturalizma. – Beograd : Beogradski izdavačko-grafički zavod, 1980 (Beograd :
Novi dani). – 363 str. ; 17 cm. – (Biblioteka XX vek ; 45)
Nado, Moris 1980 [46] Istorija nadrealizma / preveo sa francuskog Nikola Bertolino. – Beograd : Beogradski izdavačko-grafički zavod, 1980 (Beograd : Novi dani). – 274 str. ; 17 cm. –
(Biblioteka XX vek ; 46)
Naslov originala: Histoire du surréalisme / Maurice Nadeau.
Bandić, Dušan 1980 [47] Tabu u tradicionalnoj kulturi Srba. –
Beograd : Beogradski izdavačko-grafički zavod, 1980 (Beograd
: Novi dani). – 408 str. ; 17 cm. – (Biblioteka XX vek ; 47)
Stjuard, Džulijan 1981 [48] Teorija kulturne promene : metodologija višelinijske evolucije / prevod Jelena Stakić. – Beograd : Beogradski izdavačko-grafički zavod, 1981 (Beograd :
Novi dani). – 392 str. ; 17 cm. – (Biblioteka XX vek ; 48)
Naslov originala: Theory of culture change : the methodology of multilinaer evolution / Julian H. Steward.
Kalve, Luj-Žan 1981 [49] Lingvistika i kolonijalizam : mala
rasprava o glotofagiji / prevela sa francuskog Jagoda Krivokapić. – Beograd : Beogradski izdavačko-grafički zavod, 1981
(Beograd : Novi dani). – 208 str. : ilustr. ; 17 cm. – (Biblioteka XX vek ; 49)
Naslov originala: Linguistique et colonialisme / Louis-Jean
Calvet.
Munen, Žorž 1981 [50] Lingvistika i filozofija / prevela sa francuskog Nada Perišić-Popović. – Beograd : Beogradski izdavačko-grafički zavod, 1981 (Beograd : Novi dani). – 265 str. ; 17
cm. – (Biblioteka XX vek ; 50)
Naslov originala: Linguistique et philosophie / Georges Mounin.
244
Biblioteka XX vek – Bibliografija
Rajić, Ljubiša (ur.) 1981 [51] Teorija i poetika prevođenja. –
Beograd : Prosveta, 1981 (Beograd : Novi dani). – 283 str. ;
17 cm. – (Biblioteka XX vek ; 51)
S a d r ž a j: Teorija prevođenja kao naučna disciplina / Ranko Bugarski ; "Stvaraoci" i "teoretičari" / Miodrag Sibinović ;
Teorija ili metodologija prevođenja / Mila Stojnić ; Osnovne
postavke i problemi mašinskog prevođenja / Mladen Jovanović ; Uloga lingvističkih modela u teoriji prevođenja / Ljubomir Mihailović ; Semantičke relacije na intra- i inter-lingvističkom planu / Nikola Kremzer ; O prevođenju poezije / Radivoje Konstantinović ; Prevođenje i tumačenje književnosti / Jovan Janićijević ; O kritici prevoda poetskih dela / Nikola Bertolino ; Prevod i književna istorija / Slobodan Grubačić ; O
prevođenju s prevoda / Ljubiša Rajić ; O prevođenju savremenih pozorišnih komada / Dragoslav Andrić ; Pesnik kao
prevodilac / Milovan Danojlić ; Beleške o prevođenju / Branimir Živojinović. – Beleške o piscima. – Tiraž 4000
Prop, Vladimir 1982 [52] Morfologija bajke / predgovor Jovan
Janićijević ; prevod Petar Vujičić, Radovan Matijašević, Mira
Vuković. – Beograd : Prosveta, 1982 (Beograd : Novi dani). –
334 str. , [1] presavijen list ; 17cm. – (Biblioteka XX vek ; 52)
Sadrži i: Struktura i forma : razmišljanja o jednom delu Vladimira Propa / Klod Levi-Stros. – Strukturalno-tipološko proučavanje bajke / E. M. Meletinski. – Naslov originala: Morfologija skazki / V. J. Propp.
Mos, Marsel 1982 [53] Sociologija i antropologija / prevela sa
francuskog Ana Moralić. – [1. izd.].V.[231] – Beograd : Prosveta,
1982 (Beograd : BIGZ). – 2 knj. ; 17 cm. – (Biblioteka XX vek
; 53 /1,2)
Knj. I : 395. str. – Predgovor / Klod Levi Stros : str. 11-58.
Knj. II : 362 str.
Naslov originala: Sociologie et anthropologie / Marcel Mauss.
– Tiraž 500
Boas, Franc 1982 [54] Um primitivnog čoveka / predgovor
Melvin Dž. Herković ; preveo sa engleskog Aleksandar I. Spa-
Noga u vratima
245
sić. – Beograd : Prosveta, 1982 (Novi Sad : Prosveta). – 315
str. : 17 cm. – (Biblioteka XX vek ; 54)
Naslov originala: The Mind of Primitive Man / Franz Boas.
Redklif-Braun, Alfred R. 1982 [55] Struktura i funkcija u primitivnom društvu : ogledi i predavanja / prevela sa engleskog Slobodanka Glišić. – Beograd : Prosveta, 1982 (Novi Sad
: Prosveta). – 304 str. ; 17 cm. – (Biblioteka XX vek ; 55)
Naslov originala: Structure and Function in Primitive Society / by A. R. Radcliffe-Brown.
Bošković-Stulli, Maja 1983 [56] Usmena književnost nekad i
danas / recenzent Svetlana Velmar-Janković. – Beograd : Prosveta, 1983 (Novi Sad : Prosveta). – 321 str ; 17 cm. – (Biblioteka XX vek ; 56) – Tiraž 4000
Dimitrijević, Naum (ur.) 1982 [57] Samerhil : za i protiv / preveo sa engleskog Dejan Petrović. – [1 izd.]. V.[226] – Beograd :
Prosveta, 1982 (Novi Sad : Prosveta). – 199 str. ; 17 cm. – (Biblioteka XX vek ; 57)
S a d r ž a j: Maks Raferti ; Džon Kalkin ; Ešli Montegju ; Lujza
Bejts Ejmz ; Džon Holt ; Bruno Betelhajm ; Majkl Rosman ;
Silvija Ešton-Vorner ; Pol Gudman ; Erih From ; Naum Dimitrijević. – Beleška o piscima. – Naslov originala: Summerhill :
for and against (1970). – Tiraž 4000
Lič, Edmund 1983 [58] Kultura i komunikacija : logika povezivanja simbola : uvod u primenu strukturalističke analilze u
socijalnoj antropologiji / preveo sa engleskog Boris Hlebec. –
[1 izd.]. V.[235] – Beograd : Prosveta, 1983 (Novi Sad : Prosveta). – 156 str. ; 17 cm. – (Biblioteka XX vek ; 58)
Naslov originala: Culture and Communication / Edmund Leach. – Tiraž 4000
Evans-Pričard, Edvard E. 1983 [59] Socijalna antropologija /
predgovor Mirjana Prošić-Dvornić ; preveo sa engleskog Predrag Stojović. – Beograd : Prosveta, 1983 (Novi Sad : Prosveta). – 395 str. ; 17 cm. – (Biblioteka XX vek ; 59)
Naslov originala: Essays in Social Anthropology / Edward E.
Evans-Pritchard. – Tiraž 4000
246
Biblioteka XX vek – Bibliografija
Papić, Žarana i Sklevicky Lydia 1983 [60] Antropologija žene
/ preveo sa engleskog Branko Vučićević. – [1. izd.]. V.[238] – Beograd : Prosveta, 1983 (Beograd : "Slobodan Jović"). – 393 str.
; 17 cm. – (Biblioteka XX vek ; 60)
S a d r ž a j: Predgovor / Žarana Papić, Lydia Sklevicky. – Spor
o determinantama polnih uloga / Ernestina Fridl ; Domorotka : viđenja antropologa–muškaraca i antropologa-žena / Rubi Rorlih-Livit, Barbara Sajks, Elizabet Vederford ; Žena skupljačica : muške predrasude u antropologiji / Seli Sloukem ;
Trgovina ženama : beleške o "političkoj ekonomiji" polnosti /
Gejl Rubin ; Žena spram muškarca kao priroda spram kulture / Šeri Ortner ; Žene u društvu : kritika Fridriha Engelsa /
En Lejn ; Položaj žene u egalitarnom društvu : implikacije po
društveni razvoj / Elinor Likok ; Mit o matrijarhatu : zašto u
primitivnom društvu vladaju muškarci / Džoun Bemberdžer ;
Žene i reči u jednom španskom selu / Suzen Harding ; Posredovanje protivrečnosti : zašto žene iz plemena Mbum ne jedu piletinu? / Bridžit O’Laflin ; Polna uvreda i borbenost žena
/ Šerli Ardener. – Podaci o navedenim delima. – Odabrana bibliografija. – Podaci o autorkama.
Ivić, Milka 1983 [61] Lingvistički ogledi. – [1. izd.].V.[229], [246] –
Beograd : Prosveta, 1983. – 228 str. ; 17 cm. – (Biblioteka XX
vek ; 61) – Tiraž 4000
Kokjara, Ðuzepe 1984 [62] Istorija folklora u Evropi. – Beograd : Prosveta, 1984 (Novi Sad : Prosveta). – 2 knj. ; 17 cm. –
(Biblioteka XX vek ; 62/1,2)
Knj. I: prevela sa italijanskog Tatjana Majstorović. – 342 str.
Knj. II prevela sa italijanskog Julijana Vučo. – 399 str.
Naslov originala: Storia del folklore in Europa / Giuseppe
Cocchiara. – Tiraž 2000
Kovačević, Ivan 1985 [63] Semiologija rituala. – Beograd :
Prosveta, 1985 (Novi Sad : Prosveta). – 180 str. : ilustr. ; 17
cm. – (Biblioteka XX vek ; 63) – Tiraž 2000
Bugarski, Ranko 1986 [64] Jezik u društvu. – Beograd : Prosveta, 1986 (Beograd : BIGZ). – 388 str. ; 17 cm. – (Biblioteka XX vek ; 64)
Noga u vratima
247
Dikro, Osval i Todorov, Cvetan 1987 [65] Enciklopedijski rečnik nauka o jeziku / preveli sa francuskog Sanja Grahek, Mihailo Popović. – Beograd : Prosveta, 1987 (Novi Sad : Prosveta). – 2 knj. ; 17 cm. – (Biblioteka XX vek ; 65 / 1,2)
Knj. I : 287 str.
Knj. II : 368 str. : ilustr.
Naslov originala: Dictionnaire encyclopédique des sciences
du langage / Oswald Ducrot, Tzvetan Todorov. – Tiraž 3000
Tirnanić, Bogdan 1989 [66] Ogled o Paji Patku : deset poglavlja jedne subjektivne istorije stripa / recenzent Milan Vlajčić.
– Beograd : Samostalno autorsko izd. Ivan Čolović i dr., 1989
(Novi Banovci : Metem). – 232 str. : ilustr ; 17 cm. – (Biblioteka XX vek ; 66)
Knjiga sadrži proširene i dopunjene tekstove koji su, osim
jednog, objavljivani u NIN-u i časopisima Ideje, Umetnost,
Pegaz i dr. – Tiraž 1000
Toma, Luj-Vensan 1989 [67] Smrt danas / preveo sa francuskog Branko Jelić. – Beograd : Samostalno autorsko izd. Ivan
Čolović i dr., 1989 (Novi Banovci : Metem). – 147 str. ; cm. –
(Biblioteka XX vek ; 67)
Naslov originala: La mort aujourd’hui / Louis-Vincent Thomas. – Tiraž 1000
Milošević, Nikola 1989 [68] Marksizam i jezuitizam. – Beograd : Samostalno autorsko izd. Ivan Čolović i dr., 1989 (Novi Banovci : Metem). – 180 str. ; 17 cm. – (Biblioteka XX vek ;
68). – Tiraž 1000
Bandić, Dušan 1989 [69] Carstvo zemaljsko i carstvo nebesko
: ogledi o narodnoj religiji / Dušan Bandić. – [1. izd.]. V.[230],
[245]
– Beograd : I. Čolović i dr., 1989 (Novi Banovci : Metem).
– 172 str. ; 18 cm. – (Biblioteka XX vek ; 69) – Tiraž 1000
Danojlić, Milovan 1990 [70] Muka s rečima / Milovan Danojlić. – 5. pregledano i dopunjeno izd. – Beograd : Biblioteka
XX vek (Novi Banovci : Metem), 1990. – 142 str. ; 17 cm. –
(Biblioteka XX vek ; 70)
U ovoj ediciji to je 1. izd., pregledano i dopunjeno. Prethodna izdanja ove knjige bila su objavljena: u ediciji "Nezavisna
248
Biblioteka XX vek – Bibliografija
izdanja" br. 20 kod izdavača Slobodana Mašića, 1977 (1. i 2.
izd.), 1978 (3. izd.),1979 (4 izd.)
Lord, Albert B. 1990 [71] Pevač priča / prevela sa engleskog
Slobodanka Glišić. – Beograd : Idea, 1990 (Beograd : Prosveta). – 2 knj. ; 17 cm. – (Biblioteka XX vek ; 71)
Knj. I: Teorija. – 277 str.
Knj. II: Primena – 282 str.
Naslov originala: The Singer of Tales / Albert B. Lord. – Tiraž
2000
Bojanin, Svetomir 1990 [72] Škola kao bolest. – Beograd : I.
Čolović, I. Mesner, S. Bojanin, 1990 (Novi Banovci : Metem).
– [1. izd.]. V.[227] – 150 str. ; 17 cm. – (Biblioteka XX vek ; 72)
– Tiraž 1000
Ivić, Milka 1990 [73] Pravci u lingvistici. – Šesto dopunjeno
izdanje. V.[234], [239] – Beograd : Lim ; Zemun : Biblioteka XX
vek, 1990. – 2 knj. ; 17 cm. – (Biblioteka XX vek ; 73/1, 2)
Knj. I: 279 str.
Knj. II: 286 str.
U ovoj ediciji to je 1. izd., dopunjeno. Pre toga je objavljeno
pet izdanja u Državnoj založbi Slovenije, Ljubljana 1963 (1.
izd.), 1969 (2. izd.), 1975 (3. izd.), 1978 (4. izd.), 1983 (5. izd.)
Domenak, Žan Mari 1991 [74] Evropa : kulturni izazov / preveo sa francuskog Dušan Civrić2. – Beograd : [Biblioteka XX
vek] : Knjižara "Plato", 1991 (Beograd : Prosveta). – 150 str. ;
17 cm. – (Biblioteka XX vek ; 74)
Naslov originala: Europe : Le défi culturel / Jean-Marie Domenach. – Tiraž 1000
Leroa-Guran, Andre 1991 [75] Religije prethistorije : paleolitik
/ prevela sa francuskog Melita Volf. – Beograd : [Biblioteka
XX vek] : Knjižara "Plato", 1991 (Beograd : Prosveta). – 198
str. : ilustr. ; 17 cm. – (Biblioteka XX vek ; 75)
Naslov originala: Les religions de la préhistoire / André LeroiGourhan. – Tiraž 1000
2
Ime prevodioca je pseudonim Ivana Čolovića.
Noga u vratima
249
Čolović, Ivan (ur.) 1992 [76] Smrt, nasilje i seksualnost :
[zbornik saopštenja učesnika kongresa francuskog Tanatološkog društva : Pariz, 1991] / ilustrator Andre Šaboa ; prevele
sa francuskog Zorica Bečanović, Vera Ilijin, Branko Jelić, Slavica Miletić, Jelena Stakić, Mira Vuković. – Beograd : [Biblioteka XX vek] : Knjižara "Plato", 1992 (Beograd : Prosveta). –
180 str. : ilustr. ; 17 cm. – (Biblioteka XX vek ; 76)
S a d r ž a j: Biološki odnos smrti i seksualnosti / Žak Rifije ;
Izlaganje opasnosti : između poricanja i ritualnosti / Patrik
Bodri ; Krajnje nasilje / Žan-Mari Brom ; Eros i Tanatos – prava ili lažna književna braća / Žil Ernst ; Sida : agresija, fantazmi, nade / Luj-Vensan Toma ; Seksualno nasilje nije jedino
nasilje koje doživljavaju mlade žrtve incesta / Patrik Alen ; Nagon života, nagon smrti / Mišel Anis ; Postmoderni erotizam /
Mišel Mafezoli ; Mazohizam : smrt u duši / Žak Vajnberg. – D
o d a t a k : Erotika groblja 3 : razgovor sa Andre Šaboom, fotografom evropskih nekropola / Ivan Čolović : str. [169] –
176. – Ilustracije po izboru Andre Šaboa (André Chabot) koje
su objavljene u albumu "Erotique du cimetière". – Tiraž 1000
Daglas, Meri 1993 [77] Čisto i opasno : analiza pojmova prljavštine i tabua / prevela Ivana Spasić. – [1. izd.]. V.[233] – Beograd
: [Biblioteka XX vek] : Knjižara "Plato", 1993 (Beograd : Metem). – 256 str. ; 17 cm. – (Biblioteka XX vek ; 77)
Naslov originala: Purity and Danger / Mary Douglas. – Tiraž 1000
Čolović, Ivan 1993 [78] Bordel ratnika : folklor, politika i rat.
– [1. izd.]. V.[228], [232], V.[244] – Beograd : I. Čolović, I. Mesner,
1993 (Beograd : Slovograf). – 172 str. ; 17 cm. – (Biblioteka
XX vek ; 78) – Tiraž 500
Finkelkrot, Alen 1993 [79] Poraz mišljenja / preveo sa francuskog Aljoša Mimica. – Beograd : [Biblioteka XX vek] : Knjižara "Plato", 1993. – 146 str. ; 17 cm. – (Biblioteka XX vek ; 79)
Naslov originala: La défaite de la pensée / Alain Finkielkraut.
– Tiraž 1000
3
Intervju koji je vodio Ivan Čolović sa Andreom Šaboom objavljen je u beogradskom listu Vreme 11. marta 1991.
250
Biblioteka XX vek – Bibliografija
Bratić, Dobrila 1993 [80] Gluvo doba : predstave o noći u narodnoj religiji Srba. – Beograd : [Biblioteka XX vek] : "Plato",
1993. – 226 str. ; 16 cm. – (Biblioteka XX vek ; 80)
Bugarski, Ranko 1995 [81] Jezik od mira do rata / ilustracije
Radoslav Golubović. – 2. dopunjeno izd. – Beograd : Biblioteka XX vek : Slovograf, 1995 (Beograd : Slovograf). – 142
str. : ilustr. ; 17 cm. – (Biblioteka XX vek ; 81)
Ovo je u Biblioteci XX vek prvo izdanje. Knjiga je objavljena
prvi put 1994. u ediciji "Krug" kod izdavača Beogradski krug.
Ivić, Milka 1995 [82] O zelenom konju : novi lingvistički ogledi. – Zemun : Biblioteka XX vek ; Beograd : Slovograf, 1995.
– 336. str. ; 17 cm. – (Biblioteka XX vek ; 82) – Tiraž 1000
Živković, Zoran 1995 [83] Ogledi o naučnoj fantastici : poetika, motivi, film. – Beograd : Biblioteka XX vek, 1995 (Beograd : Junior). – 164 str. ; 17 cm. – (Biblioteka XX vek ; 83)
Kalve, Luj-Žan 1995 [84] Rat među jezicima : jezičke politike /
prevela sa francuskog Marija Džunić-Drinjaković. – Beograd :
Biblioteka XX vek,1995 (Beograd : Prosveta). – 338 str. 17
cm. – (Biblioteka XX vek ; 84)
Naslov originala: Le guerre des langues et les politiques linguistiques / Louis-Jean Calvet.
Munen, Žorž 1996 [85] Istorija lingvistike : od početka do XX
veka / prevela sa francuskog Vera Ilijin. – Beograd : Biblioteka XX vek, 1996 (Beograd : Čigoja štampa). – 261 str. ; 17
cm. – (Biblioteka XX vek ; 85)
Naslov originala: Histoire de la linguistique des origines au
XXe siècle / Georges Mounin.
Kiznije, Žan 1996 [86] Etnologija Evrope / preveo sa francuskog Živojin Kara-Pešić. – Beograd : Samostalo autorsko izdanje Ivana Čolovića, Živojina Kara-Pešića i Ivana Mesnera,
1996 (Beograd : Čigoja). – 140 str. ; 17 cm. – (Biblioteka XX
vek ; 86)
Naslov originala: Ethnologie de l’Europe / Jean Cuisenier.
Burginjon, Andre 1996 [87] Nepredviđeni čovek : prirodna
istorija čoveka / prevela sa francuskog Nada Šerban. – Beo-
Noga u vratima
251
grad : I. Čolović, N . Šerban, I. Mesner, 1996 (Beograd : Čigoja štampa). – 393 str. ; 17 cm. – (Biblioteka XX vek ; 87)
Naslov originala: L’homme imprévu / Andre Bourguignon.
Žižek, Slavoj 1996 [88] Metastaze uživanja / prevela sa engleskog Slobodanka Glišić. – Beograd : I. Čolović, S. Glišić, I.
Mesner, 1996 (Beograd : Čigoja štampa). – 139 str. ; 17 cm. –
(Biblioteka XX vek ; 88)
Naslov originala: Metastases of Enjoyment / Slavoj Žižek.
Gidens, Entoni 1996 [89] Dirkem / preveo sa engleskog Aleksandar I. Spasić. – Zemun : Biblioteka XX vek ; Beograd : Čigoja štampa 1996 (Beograd : Čigoja štampa). – 120 str. ; 17
cm. – (Biblioteka XX vek ; 89)
Naslov originala: Durkheim / Anthony Giddens. – Tiraž 500
Moskovisi, Serž 1997 [90] Doba gomile / preveo sa francuskog
Nikola Bertolino. – Zemun : Biblioteka XX vek ; Beograd : Čigoja štampa, 1997 (Beograd : Čigoja štampa). – 306 str. ; 2
knj. ;17 cm. – (Biblioteka XX vek ; 90/1,2)
Knj.1.: 306 str.
Knj. 2: 350 str.
Naslov originala: L’age des foules / Serge Moscovici. – Tiraž
1000
Piper, Predrag 1997 [91] Jezik i prostor. – [1. izd.]. V.[236] – Zemun : Biblioteka XX vek ; Beograd : Čigoja štampa, 1997
(Beograd : Čigoja štampa). – 220 str. ; 17 cm. – (Biblioteka
XX vek ; 91) – Tiraž 500
Papić, Žarana 1997 [92] Polnost i kultura : telo i znanje u socijalnoj antropologiji. – Zemun : Biblioteka XX vek ; Beograd
: Čigoja štampa, 1997 (Beograd : Čigoja štampa). – 366 str. ;
17 cm. – (Biblioteka XX vek ; 92)
Tiraž 1000
Putinja, Filip i Stref-Fenar, Žoslin 1997 [93] Teorije o etnicitetu / preveo sa francuskog Aljoša Mimica. – Zemun : Biblioteka XX vek ; Beograd : Čigoja štampa, 1997 (Beograd : Čigoja štampa). – 292 str. ; 17 cm. – (Biblioteka XX vek ; 93)
Predgovor izdanju na srpskohrvatskom jeziku / Jean-William
Lapierre : str. 5 – 11. – Dodatak: Etničke grupe i njihove gra-
252
Biblioteka XX vek – Bibliografija
nice / Fredrik Bart : str. 211 – 259. – D o d a t a k: Ethnic groups and boundaries / F. Barth (Oslo, Universittsforlaget,
1969). – Naslov originala: Théories de l’ethnicité / Philippe
Poutignat, Jocelyne Streiff-Fenart. – Tiraž 1000
Ivić, Milka 1997 [94] O Vukovom i vukovskom jeziku. – Dopunjeno izd. – Zemun : Biblioteka XX vek ; Beograd : Čigoja
štampa, 1997 (Beograd : Čigoja štampa). – 206 str. ; 17 cm. –
(Biblioteka XX vek ; 94)
Tiraž 1000. – Ovo je prvo izdanje u Biblioteci XX vek; to je
dopunjeno izdanje knjige objavljene u ediciji "Novi Sad" Književne zajednice Novi Sad, 1990. godine, br. 192.
Golemović, Dimitrije 1997 [95] Etnomuzikološki ogledi. – [1.
izd.].V.[240] – Beograd : Ivan Čolović : Čigoja štampa, 1997
(Beograd : Čigoja štampa). – 286 str. : note ; 17 cm. – (Biblioteka XX vek ; 95) – Tiraž 500
Balandije, Žorž 1997 [96] Politička antropologija / preveo sa
francuskog Nikola Bertolino. – Zemun : Biblioteka XX vek ;
Beograd : Čigoja štampa, 1997 (Beograd : Čigoja štampa). –
271 str. ; 17 cm. – (Biblioteka XX vek ; 96)
Naslov originala: Anthropologie politique / Georges Balandier. – Tiraž 1000
Bilefeld, Ulrih 1998 [97] Stranci : prijatelji ili neprijatelji / prevela sa nemačkog Drinka Gojković. – Zemun : Biblioteka XX
vek ; Beograd : Čigoja štampa, 1998 (Beograd : Čigoja štampa). – 332 str. ; 17 cm. – (Biblioteka XX vek ; 97)
Naslov originala: Fremde, Freunde, Feinde / Ulrich Bielefeld.
– Tiraž 500
Močnik, Rastko 1998 [98] Alterkacije : alternativni govori i
ekstravagantni članci / prevod Marija Mitrović. – Zemun : Biblioteka XX vek ; Čigoja štampa, 1998 (Beograd : Čigoja
štampa). – 221 str. ; 17 cm. – (Biblioteka XX vek ; 98)
Smit, Antoni D. 1998 [99] Nacionalni identitet / preveo sa engleskog Slobodan Ðorđević. – [1. izd.] V.[249] – Zemun : Biblioteka XX vek : Čigoja štampa, 1998 (Beograd : Čigoja štampa).
– 308 str. ; 17 cm. – (Biblioteka XX vek ; 99)
Naslov originala: The National Identity / Anthony D. Smith.
Noga u vratima
253
Gerc, Kliford 1998 [100] Tumačenje kultura / prevela sa engleskog Slobodanka Glišić. – Zemun : Biblioteka XX vek ; Beograd : Čigoja štampa, 1998 (Beograd : Čigoja štampa). – 2
knj.; 17 cm. – (Biblioteka XX vek ; 100 / 1,2)
Knj. I : 351 str.
Knj. II : 307 str.
Naslov originala: The Interpretation of Cultures / Clifford Geertz . – Tiraž 1000
Popović Miodrag 1998 [101] Vidovdan i časni krst : ogled iz
književne arheologije. – 3. pregledano izdanje. – Zemun : Biblioteka XX vek ; Čigoja štampa, 1998 (Beograd : Čigoja štampa). – 266 str. : ilustr. ; 17 cm. – (Biblioteka XX vek ; 101)
Ovo je prvo izdanje V.[243] u Biblioteci XX vek. Oznaka "3. izd."
odnosi se na izdanja van ove edicije : 1. izd. Slovo ljubve
1976, 2. dopunjeno izd. Slovo ljubve 1977.
Škiljan, Dubravko 1998 [102] Javni jezik : pristup lingvistici
javne komunikacije. – Zemun : Biblioteka XX vek ; Čigoja
štampa, 1998 (Beograd : Čigoja štampa). – 275 str. ; 17 cm. –
(Biblioteka XX vek ; 102)
Todorova, Marija 1999 [103] Imaginarni Balkan / prevele sa
engleskog Dragana Starčević, Aleksandra Bajazetov-Vučen. –
[1. izd.]. V.[242] – Beograd : Biblioteka XX vek ; Čigoja štampa,
1999 (Beograd : Čigoja štampa). – 444 str. ; 17 cm. – (Biblioteka XX vek ; 103)
Naslov originala: The Imagining the Balkans / Maria Todorova. – Tiraž 500
Beljanski, Slobodan 1999 [104] Pravo i iluzija : ogledi iz pravne filozofije i antropologije. – Zemun : Biblioteka XX vek ; Beograd : List "Republika" : Čigoja štampa, 1999 (Beograd : Čigoja štampa). – 198 str. ; 17 cm. – (Biblioteka XX vek ; 104)
Ova knjiga je objavljena u saradnji sa listom "Republika". –
Tiraž 500
Nusbaum, Marta K. i Koen, Džošua (ur.) 1999 [105] : Za ljubav domovine : rasprava o granicama patriotizma / prevele
sa engleskog Drinka Gojković, Slavica Miletić. – Zemun : Bi-
254
Biblioteka XX vek – Bibliografija
blioteka XX vek ; Čigoja štampa, 1999 (Beograd : Čigoja
štampa). – 180 str. ; 17 cm. – (Biblioteka XX vek ; 105)
S a d r ž a j: Predgovor / Džošua Koen : str. 5–8. – Prvi deo:
(1) Patriotizam i kosmopolitizam / Marta K. Nusbaum. – Drugi deo: (2) Kosmopolitski patrioti / Kvame Entoni Apaja ; (3)
Ustavno poverenje / Bendžamin R. Barber ; (4) Od dela ka
celini / Sisela Bok ; (5) Univerzalnost u kulturi / Džudit Batler
; Preispitivanje kosmopolitizma / Ričard Folk ; (6) Granice lojalnosti / Natan Glejzer ; (7) Demokratski građanski status /
Ejmi Gatman ; (8) Iluzija o kosmopolitizmu / Gertruda Himelfarb ; (9) Ne zanemarujte male čete / Majkl V. Mekonel ;
(10) Eros protiv esperanta / Robert Pinski ; (10) Moramo li
da biramo između patriotizma i univerzalnog uma? / Hilari
Patnam ; (11) Teškoća da se zamisle drugi ljudi / Elejn Skeri ;
(12) Čovečanstvo i građanski status / Amartija Sen ; (13) Zašto je demokratiji potreban patriotizam / Čarls Tejlor ; (14)
Ni patriotizam ni kosmopolitizam / Imanuel Valerstejn ; (15)
Sfere naklonosti / Majkl Valzer. – Treći deo : Odgovor / Marta
K. Nusbaum. – Autori. – Naslov originala: For Love of Country : Debating the Limits of Patriotism / eds. Martha C. Nussbaum and Joshua Cohen. – Tiraž 500. – Pomoć za objavljivanje ove knjige dao je Fond for Central and East European
Book Projects, Amsterdam.
Ivić, Milka 2000 [106] Lingvistički ogledi, tri. – Zemun : Biblioteka XX vek ; Beograd : Čigoja štampa, 2000 (Beograd : Čigoja štampa). – 198 str. ; 17 cm. – (Biblioteka XX vek ; 106)
Žirarde, Raul 2000 [107] Politički mitovi i mitologije / prevela
sa francuskog Ana A. Jovanović. – Zemun : Biblioteka XX vek
; Beograd : [Knjižara] "Plato", 2000 (Beograd : Čigoja štampa). – 224 str. ; 17 cm. – (Biblioteka XX vek ; 107)
Naslov originala: Mythes et mythologies politiques / Raoul
Girardet.
Rihtman-Auguštin, Dunja 2000 [108] Ulice moga grada : antropologija domaćeg terena. – Zemun : Biblioteka XX vek ;
Beograd : Čigoja štampa, 2000 (Beograd : Čigoja štampa). –
285 str. : ilustr. ; 17 cm. – (Biblioteka XX vek ; 108)
Noga u vratima
255
Čolović, Ivan 2000 [109] Divlja književnost : etnolingvističko
proučavanje paraliterature. – 2. dopunjeno izd. – Zemun : Biblioteka XX vek ; Beograd : Čigoja štampa, 2000 (Beograd : Čigoja štampa). – 374 str. ; 17 cm. – (Biblioteka XX vek ; 109)
Ovo je prvo izdanje u Biblioteci XX vek. To je dopunjeno izdanje knjige objavljene u Nolitu, 1985. godine, u ediciji Sazvežđa, br. 93.
Čolović, Ivan 2000 [110] Politika simbola : ogledi o političkoj
antropologiji – 2. ilustrovano izd. – Zemun : Biblioteka XX
vek ; Beograd : Čigoja štampa, 2000 (Beograd : Čigoja štampa). – 400 str. : ilustr. ; 17 cm. – (Biblioteka XX vek ; 110)
Ovo je prvo izdanje u Biblioteci XX vek. Knjiga je objavljena
prvi put u ediciji Rat i mir kod izdavača Radio B92, 1997.
Ivanova, Radost 2000 [111] Zbogom dinosauri, dobrodošli
krokodili : etnologija promene / preveo sa bugarskog Dejan
Ajdačić. – Zemun : Biblioteka XX vek ; Beograd : Čigoja štampa, 2000 (Beograd : Čigoja štampa). – 181 str. : ilustr. ; 17
cm. – (Biblioteka XX vek ; 111)
Naslov originala: Сбогом динозаври, добредошли, крокодили :
eтнология на промяната / Радост Иванова.
Said, Edvard V. 2000 [112] Orijentalizam / prevod Drinka Gojković. – [1. izd.].V.[247] – Zemun : Biblioteka XX vek ; Beograd
: Čigoja štampa, 2000 (Beograd : Čigoja štampa). – 478 str. ;
17 cm. – (Biblioteka XX vek ; 112)
Naslov originala: Orientalism / Edward W. Said.
Rot, Klaus 2000 [113] Slike u glavama : ogledi o narodnoj kulturi u jugoistočnoj Evropi / prevela sa nemačkog i engleskog
Aleksandra Bajazetov-Vučen. – Zemun : Biblioteka XX vek ;
Beograd : Čigoja štampa, 2000 (Beograd : Čigoja štampa). –
326 str. ; 17 cm. – (Biblioteka XX vek ; 113)
Iz sadržaja: Izvornici / [Klaus Rot] : str. 323–324.
Pančić, Teofil 2000 [114] Urbani bušmani : život i smrt u srpskom postkomunizmu [1].
Zemun : Biblioteka XX vek ; Beograd : Čigoja štampa, 2000 (Beograd : Čigoja štampa). – 398 str. ; 17 cm. – (Biblioteka XX
vek ; 114)
256
Biblioteka XX vek – Bibliografija
Džouns, Stiven (ur.) 2001 [115] Virtuelna kultura : identitet i
komunikacija u kiber-društvu / prevela s engleskog Vladislava
Gordić. – Zemun : Biblioteka XX vek ; Beograd : Čigoja štampa, 2001 (Beograd : Čigoja štampa). – 398 str. ; 17 cm. – (Biblioteka XX vek ; 115)
S a d r ž a j: Predgovor / Stiven Dž. Džouns : str. 5–6. – Uvod
/ Stiven Džouns ; (I) Internet i njegovo društveno okruženje /
Stiven Džouns ; (II) Pojedinac u kolektivu : virtuelna ideologija i realizacija kolektivnih principa / Džen Fernbak ; (III)
Virtuelno zajedništvo : tražeći Indiju na internetu / Ananda
Mitra ; (IV) Strukturne relacije, elektronski mediji i društvene
promene: javna elektronska mreža i beskućnici / Džozef Šmic
; (V) Zašto raspravljamo o virtuelnoj zajednici : istorija slučaja phish.net / Nesim Votson ; (VI) Homoseksualci i kompjuterska komunikacija : govor o polu i identitetu u kiber-prostoru / Dejvid F. Šo ; (VII) (Pre)oblikovanje tehno-erotske žene : pol i tekstualnost u kiber-kulturnoj matrici / Don Ditrih ;
(VIII) Pristup radikalnom drugom : diskurzivna kultura kibermržnje / Suzan Zikmund ; (IX) Kažnjavanje persone : načini
kažnjavanja virtuelnih prestupnika / Ričard Makinon ; (X) Civilno društvo, politička ekonomija i internet / Haris Breslou.
– Glosar : str. 363–365 – Literatura ; Indeks ; Autori : str.
367–383. – Naslov originala: Virtual Culture : Identity and
Communication in Cybersociety / ed. Steven G. Jones. – Objavljivanje ove knjige pomogli su Fond for East European Book Projects, Amsterdam i Fond za otvoreno društvo.
Bugarski, Ranko 2001 [116] Lica jezika : sociolingvističke teme. – [1. izd.]. V.[237] – Zemun : Biblioteka XX vek ; Beograd :
Čigoja štampa, 2001 (Beograd : Čigoja štampa). – 246 str. :
graf. prikazi ; 17 cm. – (Biblioteka XX vek ; 116)
Dženkins, Ričard 2001 [117]: Etnicitet u novom ključu : argumenti i ispitivanja / prevela sa engleskog Ivana Spasić. – Zemun : Biblioteka XX vek ; Beograd : Čigoja štampa, 2001
(Beograd : Čigoja štampa).. – 334 str. ; 17 cm. – (Biblioteka
XX vek ; 117)
Noga u vratima
257
Naslov originala: Rethinking Ethnicity : Arguments and Explorations / Richard Jenkins.
Abeles, Mark 2001 [118] Antropologija države / prevela sa francuskog Ana A. Jovanović. – Zemun : Biblioteka XX vek ; Beograd : Čigoja štampa, 2001 (Beograd : Čigoja štampa). – 228
str. ; 17 cm. – (Biblioteka XX vek ; 118)
Naslov originala: Anthropologie de l’état / Marc Abélès.
Kantor, Vladimir 2001 [119] Rusija je evropska zemlja : mukotrpan put ka civilizaciji / prevela sa ruskog Mirjana Grbić. –
Zemun : Biblioteka XX vek ; Beograd : Čigoja štampa : Knjižara "Krug", 2001 (Beograd : Čigoja štampa). – 286 str. ; 17
cm. – (Biblioteka XX vek ; 119)
Naslov originala: "... Есть европейская держава" : Россия :
трудный путь к цивилизации / Владимир Кантор. – Tiraž 750.
Mandić, Igor 2001 [120] Za našu stvar : agonija postkomunizma u Hrvatskoj 1990-1999. – 2. prošireno izd. – Zemun : Biblioteka XX vek ; Beograd : Čigoja štampa : Knjižara "Krug",
2001 (Beograd : Čigoja štampa). – 343 str. ; 17 cm. – (Biblioteka XX vek ; 120)
Tiraž 750. – Ovo je prvo izdanje u Biblioteci XX vek.
Đordano, Kristijan 2001 [121] Ogledi o interkulturnoj komunikaciji / prevod Tomislav Bekić, Vladislava Gordić. – Zemun
: Biblioteka XX vek ; Beograd : Čigoja štampa : Knjižara
"Krug", 2001 (Beograd : Čigoja štampa). – 250 str. ; 17 cm. –
(Biblioteka XX vek ; 121) – Tiraž 750.
Slapšak, Svetlana 2001 [122] Ženske ikone XX veka. – Zemun
: Biblioteka XX vek ; Beograd : Čigoja štampa : Knjižara
"Krug", 2001 (Beograd : Čigoja štampa). – 343 str. : ilustr. ;
17 cm. – (Biblioteka XX vek ; 122) – Tiraž 750.
Kecmanović, Dušan 2001 [123] Etnička vremena. – Zemun :
Biblioteka XX vek ; Beograd : Čigoja štampa : Knjižara
"Krug", 2001 (Beograd : Čigoja štampa). – 190 str. ; 17 cm. –
(Biblioteka XX vek ; 123) – Tiraž 750.
Asman, Alaida 2002 [124] Rad na nacionalnom pamćenju :
kratka istorija nemačke ideje obrazovanja / prevela sa nemačkog Aleksandra Bajazetov-Vučen. – Zemun : Biblioteka XX
258
Biblioteka XX vek – Bibliografija
vek ; Beograd : Čigoja štampa : Knjižara "Krug", 2002 (Beograd : Čigoja štampa). – 145 str. ; 17 cm. – (Biblioteka XX vek
; 124)
Naslov originala: Arbeit am Nationalen Gedächtnis : Eine
Kurze Geschichte der deutschen Bildungsidee / Aleida Assmann. – Tiraž 750
Kodelja, Zdenko 2002 [125] Laička škola / prevela sa slovenačkog Maja Đukanović. – Beograd : Biblioteka XX vek : Čigoja štampa : Knjižara "Krug", 2002 (Beograd : Čigoja štampa). – 334 str. ; 17 cm. – (Biblioteka XX vek ; 125)
Naslov originala: Laična šola : pro et contra / Zdenko Kodelja. – Tiraž 750. – Knjiga iz izdavačkog programa Biblioteke
XX vek za 2001/2002. godinu koji uživa podršku Fonda za
otvoreno društvo.
Hobsbom, Erik i Rejndžer, Terens (ur.) 2002 [126] Izmišljanje tradicije / prevele sa engleskog Slobodanka Glišić i Mladena Prelić. – [1. izd.].V.[250] – Zemun : Biblioteka XX vek ; Beograd : Čigoja štampa : Knjižara "Krug", 2002 (Beograd : Čigoja štampa). – 464 str. ; 17 cm. – (Biblioteka XX vek ; 126)
Sadržaj zbornika je dat u 2. izd. – V. bibl. jedinicu 250. – Naslov originala: The Invention of Tradition / eds. Eric Hobsbawm, Terence Ranger. – Tiraž 750
Mihailesku, Vintila 2002 [127] Svakodnevica nije više ono što
je bila : beleške jednog balkanskog antropologa u doba tranzicije / prevod sa rumunskog Biljana Sikimić. – Beograd : Biblioteka XX vek : Čigoja štampa : Knjižara "Krug", 2002 (Beograd : Čigoja štampa). – 282 str. ; 17 cm. – (Biblioteka XX vek
; 127)
Knjiga je priređena od beležaka objavljenih u časopisu "Dilema". – Tiraž 750
Bugarski, Ranko 2002 [128] Nova lica jezika : sociolingvističke teme. – [1. izd.].V.[248] – Beograd : Biblioteka XX vek : Knjižara "Krug", 2002 (Beograd : Čigoja štampa). – 262 str. : graf.
prikazi ; 17 cm. – (Biblioteka XX vek ; 128) – Tiraž 750
Bauzinger, Herman 2002 [129] Etnologija : od proučavanja
starine do kulturologije / prevela sa nemačkog Aleksandra
Noga u vratima
259
Bajazetov-Vučen. – Dopunjeno izd. – Zemun : Biblioteka XX
vek ; Beograd : Čigoja štampa : Knjižara "Krug", 2002 (Beograd : Čigoja štampa). – 350 str. : ilustr. ; 17 cm. – (Biblioteka XX vek ; 129)
Naslov originala: Volkskunde / Hermann Bausinger. – Tiraž 750
Ivić, Milka 2002 [130] Red reči : lingvistički ogledi, četiri. – Zemun : Biblioteka XX vek ; Beograd : Čigoja štampa : Knjižara
"Krug", 2002 (Beograd : Čigoja štampa). – 174 str. ; 17 cm. –
(Biblioteka XX vek ; 130)
Asurmendi, Mikel (ur.) 2002 [131] Identitet i nasilje : ogledi
o baskijskom nacionalizmu / preveli sa španskog Ivan Radosavljević, Aleksandra Mančić. – Beograd : Biblioteka XX vek :
Čigoja štampa : Knjižara "Krug", 2002 (Beograd : Čigoja štampa). – 224 str.; 17 cm. – (Biblioteka XX vek ; 131)
S a d r ž a j: Predgovor: Upozorenje nepripremljenom čitaocu / Mikel Asurmendi : str. 5–10. – (1) Baskijsko društvo i nacionalistička politika u predvečerje trećeg milenijuma / Pačo
Unsueta ; (2) Suština jedne imaginarne otadžbine : baskijski
nacionalizam prema Sabinu Arani / Karlos Martines Goriaran
; (3) Izmišljanje baskijske tradicije : esej o sintezi / Jon Huaristi ; (4) Identitet i nasilje na baskijskom tlu / Mikel Asurmendi ; (5) Nekro-logika ETA / Huan Aransadi ; (6) Zastrašujuće
ideje / Aurelio Arteta ; (7) Tri kratka ogleda o nacionalizmu i
terorizmu: a) Kratka apologija terorizma ; b) Nacionalizam...
c) Niko nas ne razume / Fernando Savater. – Beleške o manje
poznatim ličnostima i pojmovima. – Naslov originala: Identidad y violencia en suelo vasco / Mikel Azurmendi. – Tiraž
1000. – Objavljivanje ove knjige pomoglo je Ministarstvo
obrazovanja kulture i sporta Španije.
Ože, Mark 2003 [132] Vidljivi kraj stoleća / prevela sa francuskog Ana A. Jovanović. – Beograd : Biblioteka XX vek : Knjižara Krug, 2003 (Beograd : Čigoja štampa). – 150 str.; 17 cm. –
(Biblioteka XX vek ; 132)
Naslov originala: Fiction fin de siècle / Marc Augé. – Tiraž
1000
260
Biblioteka XX vek – Bibliografija
Eritje, Fransoaz 2003 [133] Dve sestre i njihova mati : antropologija incesta / preveo sa francuskog Nikola Bertolino. –
Beograd : Biblioteka XX vek : Knjižara Krug, 2003 (Beograd :
Čigoja štampa). – 375 str. : graf. prikazi ; 17 cm. – (Biblioteka
XX vek ; 133)
Prevod dela: Les deux soeurs et leur mère : anthropologie de
l’inceste / Françoise Héritier. – Tiraž 1000
Bela, Robert N . 2003 [134] Pogažen zavet : američka građanska religija u doba iskušenja / prevela sa engleskog Slobodanka Glišić. – Dopunjeno izd. – Beograd : Biblioteka XX vek :
Knjižara Krug, 2003 (Beograd : Čigoja štampa). – 233 str. ; 17
cm. – (Biblioteka XX vek ; 134)
Naslov originala: The Broken Covenant : American Civil Religion in Time of Trial / Robert N. Bellah. – Tiraž 1000
Kristal, Dejvid 2003 [135] Smrt jezika / prevela sa engleskog
Aleksandra Bajazetov-Vučen. – Beograd : Biblioteka XX vek :
Knjižara Krug, 2003 (Beograd : Čigoja štampa). – 262 str. ; 17
cm. – (Biblioteka XX vek ; 135)
Naslov originala: Language Death / David Crystal. – Tiraž
1000
Klausen, Detlef 2003 [136] Granice prosvetiteljstva : društvena
geneza modernog antisemitizma / prevela Drinka Gojković. –
Beograd : Biblioteka XX vek : Knjižara Krug, 2003 (Beograd :
Čigoja štampa). – 350 str. ; 17 cm. – (Biblioteka XX vek ; 136)
Naslov originala: Grenzen der Aufklärung / Detlev Klaussen.
– Tiraž 1000
Bugarski, Ranko 2003 [137] Žargon : lingvistička studija. – [1.
izd.]. V.[241] – Beograd : Biblioteka XX vek : Krug, 2003 (Beograd : Čigoja štampa). – 180 str. ; 17 cm. – (Biblioteka XX vek
; 137) – Tiraž 1000
Eriksen, Tomas Hilan 2003 [138] Tiranija trenutka : brzo i sporo
u informacionom društvu / prevod Ljubiša Rajić. – Beograd : Biblioteka XX vek : Krug, 2003 (Beograd : Čigoja štampa). – 228
str. : graf. prikazi, tabele ; 17 cm. – (Biblioteka XX vek ; 138)
Naslov izvora: Tyranny of the Moment : Fast and Slow Time in
the Information Age / Thomas Hylland Eriksen. – Tiraž 1000
Noga u vratima
261
Klikovac, Duška 2003 [139] Metafore u mišljenju i jeziku. –
Beograd : Biblioteka XX vek : Knjižara "Krug", 2003 (Beograd
: Čigoja štampa). – 318 str. : graf. prikazi ; 17 cm. – (Biblioteka XX vek ; 139) – Tiraž 600
Hercfeld, Majkl 2004 [140] Kulturna intimnost : socijalna poetika u nacionalnoj državi / prevela sa engleskog Slobodanka
Glišić. – Beograd : Biblioteka XX vek : Knjižara Krug, 2004
(Beograd : Čigoja štampa). – 336 str. ; 17 cm. – (Biblioteka
XX vek ; 140)
Naslov originala: Cutural Intimacy : Social Poetics in the Nation-State / Michael Herzfeld.
Vukotić, Dragan 2004 [141] Pod znacima navoda : psihoanaliza i lingvistika. – Beograd : Biblioteka XX vek : Knjižara
"Krug", 2004 (Novi Sad : Futura publikacije). – 192 str. ; 17
cm. – (Biblioteka XX vek ; 141)
Tiraž 500. – Ova knjiga objavljena je u saradnji sa izdavačkom radionicom Futura publikacije.
Kecmanović, Dušan 2004 [142] Racionalno i iracionalno u
nacionalizmu. – Beograd : Biblioteka XX vek : Knjižara
"Krug", 2004 (Beograd : Čigoja štampa). – 254 str. ; 17 cm. –
(Biblioteka XX vek ; 142) – Tiraž 600
Eriksen, Tomas Hilan 2004 [143] Etnicitet i nacionalizam :
antropološke perspektive / prevod Aleksandra Bajazetov-Vučen. – Beograd : Biblioteka XX vek : Knjižara Krug, 2004 (Beograd : Čigoja štampa). – 348 str. : graf. prikazi ; 17 cm. –
(Biblioteka XX vek ; 143)
Naslov originala: Etnicity and Nationalism : Anthropological
Perspective / Thomas Hylland Eriksen. – Tiraž 1000
Pančić, Teofil 2004 [144] Čuvari bengalske vatre : život i smrt
u srpskom postkomunizmu 2. – Beograd : Biblioteka XX vek
: Knjižara "Krug", 2004 (Beograd : Čigoja štampa). – 342 str. ;
17 cm. – (Biblioteka XX vek ; 144)
Tiraž 1000. – Tekstovi ove knjige su objavljivani u beogradskom nedeljnom listu Vreme od 2000 do 2003.
Ože, Mark 2004 [145] Nemesta : uvod u antropologiju nadmodernosti / prevela sa francuskog Ana A. Jovanović. – Beograd
262
Biblioteka XX vek – Bibliografija
: Biblioteka XX vek : Knjižara "Krug", 2004 (Beograd : Čigoja
štampa). – 120 str. ; 17 cm. – (Biblioteka XX vek ; 145)
Naslov originala: Non-lieux / Marc Augé. – Tiraž 1000
Ože, Mark 2005 [146] Prilog antropologiji savremenih svetova
/ prevela sa francuskog Ana A. Jovanović. – Beograd : Biblioteka XX vek : Knjižara "Krug", 2005 (Beograd : Čigoja štampa). – 186 str. ; 17 cm. – (Biblioteka XX vek ; 146)
Naslov originala: Pour une anthropologie des mondes contemporains / Marc Augé. – Tiraž 1000
Bugarski, Ranko 2005 [147] Jezik i kultura. – Beograd : Biblioteka XX vek : Knjižara "Krug", 2005 (Beograd : Čigoja štampa). – 288 str. ; 17 cm. – (Biblioteka XX vek ; 147) – Tiraž
1000
Sulima, Roh 2005 [148] Antropologija svakodnevice / prevod
Radoslav Ðokić. – Beograd : Biblioteka XX vek : Knjižara
"Krug", 2005 (Beograd : Čigoja štampa). – 264 str. ; 17 cm. –
(Biblioteka XX vek ; 148)
Naslov originala: Antropologia codzienności / Roch Sulima. –
Tiraž 1000
Kembel, Džeremi 2005 [149] Lažljivčeva priča : istorija neistine / preveo sa engleskog Vladimir Aranđelović. – Beograd :
Biblioteka XX vek : Knjižara "Krug", 2005 (Beograd : Čigoja
štampa). – 446 str. ; 17 cm. – (Biblioteka XX vek ; 149)
Naslov originala:The Liar’s Tale : A History of Falsehood / Jeremy Campbell. – Tiraž 1000
Dejzings, Ger 2005 [150] Religija i identitet na Kosovu / prevele sa engleskog Slobodanka Glišić, Slavica Miletić. – Beograd : Biblioteka XX vek : Knjižara "Krug", 2005 (Beograd :
Čigoja štampa). – 307 str. ; 17 cm. – (Biblioteka XX vek ;
150)
Naslov originala: Religion and the Politics of Identity in Kosovo / Ger Duijzings. – Tiraž 1000
Ivić, Milka 2005 [151] O rečima : kognitivni, gramatički i kulturološki aspekti srpske leksike : lingvistički ogledi, pet. – Beograd : Biblioteka XX vek : Knjižara "Krug", 2005 (Beograd :
Noga u vratima
263
Čigoja štampa). – 138 str. ; 17 cm. – (Biblioteka XX vek ;
151) – Tiraž 750
Jansen, Stef 2005 [152] Antinacionalizam : etnografija otpora
u Beogradu i Zagrebu / prevela sa engleskog Aleksandra Bajazetov-Vučen. – Beograd : Biblioteka XX vek : Knjižara "Krug" :
Beogradski centar za ljudska prava, 2005 (Beograd : Čigoja
štampa). – 298 str. ; 17 cm. – (Biblioteka XX vek ; 152)
Naslov originala: Antinationalism : An ethnography of postYugoslav resistance / Stef Jansen. – Tiraž 1000
Slapšak, Svetlana 2006 [153] Ženske ikone antičkog sveta. –
Beograd : Biblioteka XX vek : Knjižara "Krug", 2006 (Beograd
: Čigoja štampa). – 396 str. ; 17 cm. – (Biblioteka XX vek ;
153) – Tiraž 750
Ivić, Milka 2006 [154] Jezik o nama : lingvistički ogledi, šest. –
Beograd : Biblioteka XX vek : Knjižara "Krug", 2006 (Beograd
: Čigoja štampa). – 118 str. ; 17 cm. – (Biblioteka XX vek ;
154 ) – Tiraž 750
Riklin, Mihail 2006 [155] Pisma iz Moskve / preveo sa ruskog
Pavle Rak. – Beograd : Biblioteka XX vek : Knjižara "Krug",
2006 (Beograd : Čigoja štampa). – 172 str. ; 17 cm. – (Biblioteka XX vek ; 155) – Tiraž 600
Perica, Vjekoslav 2006 [156] Balkanski idoli : religija i nacionalizam u jugoslovenskim državama / prevele sa engleskog
Slobodanka Glišić, Slavica Miletić. – Beograd : Biblioteka XX
vek : Knjižara "Krug", 2006 (Beograd : Čigoja štampa). – 2
knj. ; 17 cm. – (Biblioteka XX vek ; 156 /1,2)
Knj. I: 280 str.
Knj. II: 284 str.
Naslov originala: Balkan Idols : Religion and Nationalism in
Yugoslav states / Vjekoslav Perica. – Tiraž 1000
Čolović, Ivan 2006 [157] Etno : priče o muzici sveta na Internetu. – Beograd : Biblioteka XX vek : Knjižara "Krug", 2006
(Beograd : Čigoja štampa). – 336 str. : ilustr. ; 17 cm. – (Biblioteka XX vek ; 157)
Golemović, Dimitrije O. 2006 [158] Čovek kao muzičko biće.
– Beograd : Biblioteka XX vek : Knjižara "Krug", 2006 (Beo-
264
Biblioteka XX vek – Bibliografija
grad : Čigoja štampa). – 284 str. : note ; 17 cm. – (Biblioteka
XX vek ; 158)
Biro, Mikloš 2006 [159] Homo postcommunisticus. – Beograd
: Biblioteka XX vek : Knjižara "Krug", 2006 (Beograd : Čigoja
štampa). – 169 str. : graf. prilozi, tabele ; 17 cm. – (Biblioteka
XX vek ; 159)
Ober, Loran 2007 [160] Muzika drugih : novi izazovi etnomuzikologije / prevela sa francuskog Ana A. Jovanović. – Beograd : Biblioteka XX vek : Knjižara "Krug", 2007 (Beograd :
Čigoja štampa). – 171 str. ; 17 cm. – (Biblioteka XX vek ;
160)
Naslov originala: La musique de l’autre : les nouveaux défis
de l’ethnomusicologie / Laurent Aubert. – Tiraž 750
Atali, Žak 2007 [161] Buka : ogled o političkoj ekonomiji muzike / prevela sa francuskog Eleonora Prohić. – Beograd : Biblioteka XX vek : Knjižara "Krug", 2007 (Beograd : Čigoja
štampa).. – 238 str. ; 17 cm. – (Biblioteka XX vek ; 161)
Naslov originala: Bruits : essai sur l’économie politique de la
musique / Jacques Attali. – Tiraž 750
Pančić, Teofil 2007 [162] Karma koma. – Beograd : Biblioteka
XX vek : Knjižara "Krug", 2007 (Beograd : Čigoja štampa). –
160 str. ; 17 cm. – (Biblioteka XX vek ; 162)
Tiraž 1000
Velikonja, Mitja 2007 [163] Evroza : kritika novog evrocentrizma / prevela sa slovenačkog Branka Dimitrijević. – Beograd :
Biblioteka XX vek : Knjižara "Krug", 2007 (Beograd : Čigoja
štampa). – 154 str. ; 17 cm. – (Biblioteka XX vek ; 163)
Naslov originala: Evroza : kritika novega evrocentrizma / Mitja Velikonja.
Jezernik, Božidar 2007 [164] Divlja Evropa : Balkan u očima
putnika sa Zapada / prevela sa engleskog Slobodanka Glišić ;
predgovor Džoel Martin Halpern. – Beograd : Biblioteka XX
vek : Knjižara "Krug", 2007 (Beograd : Čigoja štampa). – 408
str. ; 17 cm. – (Biblioteka XX vek ; 164)
Naslov originala: Wild Europe : Balkans in the Gaze of Western Travellers / Božidar Jezernik.
Noga u vratima
265
Horvat, Srećko 2007 [165] Protiv političke korektnosti : od
Kramera do Laibacha, i natrag. – Beograd : Biblioteka XX vek
: Knjižara "Krug", 2007 (Beograd : Čigoja štampa). – 214 str. :
ilustr. ; 17 cm. – (Biblioteka XX vek ; 165)
Pančić, Teofil 2007 [166] Kroz klisurine : život i smrt u srpskom postkomunizmu, 3.– Beograd : Biblioteka XX vek :
Knjižara "Krug", 2007 (Beograd : Čigoja štampa). – 407 str. ;
17 cm. – (Biblioteka XX vek ; 166)
Tiraž 1000. – Tekstovi su objavljeni tokom 2006. godine u istoimenoj Pančićevoj kolumni u novosadskom listu "Dnevnik".
Apaduraj, Ardžun 2008 [167] Strah od malih brojeva : ogled o
geografiji gneva / prevela sa engleskog Slavica Miletić. – Beograd : Biblioteka XX vek : Knjižara "Krug", 2008 (Beograd : Čigoja štampa). – 157 str. ; 17 cm. – (Biblioteka XX vek ; 167)
Naslov originala: Fear of Small Numbers / Arjun Appadurai. –
Tiraž 1000
Klikovac, Duška 2008 [168] Jezik i moć : ogledi iz sociolingvistike i stilistike. – Beograd : Biblioteka XX vek : Knjižara
"Krug", 2008 (Beograd : Čigoja štampa). – 346 str. ; 17 cm. –
(Biblioteka XX vek ; 168)
Erdei, Ildiko 2008 [169] Antropologija potrošnje : teorije i
koncepti na kraju XX veka. – Beograd : Biblioteka XX vek :
Knjižara "Krug", 2008 (Beograd : Čigoja štampa). – 399 str. ;
17 cm. – (Biblioteka XX vek ; 169)
Tiraž 750. – Objavljivanje ove knjige pomoglo je Ministarstvo
nauke Republike Srbije : str. 4.
Boer, Roland 2008 [170] Kao da kucam na rajska vrata : Biblija i popularna kultura / prevela sa engleskog Slobodanka
Glišić. – Beograd : Biblioteka XX vek : Knjižara "Krug", 2008
(Beograd : Čigoja štampa). – 366 str. ; 17 cm. – (Biblioteka
XX vek ; 170)
Naslov originala: Knockin’ on Heaven’s Door : The Bible and
popular Culture / Roland Boer. – Tiraž 750
Čolović, Ivan 2008 [171] Balkan – teror kulture : ogledi o političkoj antropologiji, 2. – Beograd : Biblioteka XX vek : Knji-
266
Biblioteka XX vek – Bibliografija
žara "Krug", 2008 (Beograd : Čigoja štampa). – 228 str. : ilustr. ; 17 cm. – (Biblioteka XX vek ; 171)
Piper, Predrag i Radovanović, Milorad (ur.) 2008 [172] Lingvistika Milke Ivić . – Beograd : Biblioteka XX vek : Knjižara
"Krug", 2008 (Beograd: Čigoja štampa). – 351 str. ; 17 cm. –
(Biblioteka XX vek ; 172)
S a d r ž a j: Tri pitanja Milki Ivić / Milorad Radovanović ; Delo za budućnost / Dragoljub Petrović ; Tri decenije istraživanja o jeziku i lingvistici / Predrag Piper; Četvrt veka druženja /
Zuzana Topolinjska ; Istorija (opšte) lingvistike / Milorad Radovanović ; Lingvistički ogledi : teorijski uvidi i njihova primena / Predrag Piper ; Tipološka slavistička problematika /
Jasmina Grković-Mejdžor ; Istorija jezika / Aleksandar Mladenović ; O standardnom jeziku i njegovim varijantama / Dragoljub Petrović ; Sintaksa rečenice / Vladislava Ružić ; Sintaksa padeža / Ivana Antonić ; Sintaksa glagola / Sreto Tanasić ;
Morfološke kategorije / Egon Fekete ; Istorija reči / Darinka
Gortan-Premk ; Leksička semantika / Rajna Dragičević ; U naučnoj kritici / Sofija Miloradović ; Ivićevi / Milorad Radovanović ; Bibliografija Milke Ivić / Milena Marković. – O autorima.
– Tiraž 750
Levi, Pavle 2009 [173] Raspad Jugoslavije na filmu : estetika i
ideologija u jugoslovenskom i postjugoslovenskom filmu /
prevele sa engleskog Ana Grbić, Slobodanka Glišić. – Beograd : Biblioteka XX vek : Knjižara "Krug", 2009 (Beograd :
Čigoja štampa). – 264 str. : ilustr. ; 17 cm. – (Biblioteka XX
vek ; 173)
Naslov originala: Disintegration in Frames / Pavle Levi. – Tiraž 1000
Bazdulj, Muharem 2009 [174] Filigranski pločnici : bosanski
tranzitorij 2004-2008. – Beograd : Biblioteka XX vek : Knjižara "Krug", 2009 (Beograd: Čigoja štampa). – 199 str. ; 17 cm.
– (Biblioteka XX vek ; 174) .
Tiraž 750. – Tekstovi su objavljivani u kolumni Filigranski
pločnici u sarajevskom nedeljniku Dani.
Noga u vratima
267
Bilig, Majkl 2009 [175] Banalni nacionalizam / preveo sa engleskog Veselin Kostić. – Beograd : Biblioteka XX vek : Knjižara "Krug", 2009 (Beograd: Čigoja štampa). – 355 str. ; 17
cm. – (Biblioteka XX vek ; 175)
Naslov originala: Banal Nationalism / Michael Billig. – Tiraž
1000
Bugarski, Ranko 2009 [176] Evropa u jeziku. – Beograd : Biblioteka XX vek : Knjižara "Krug", 2009 (Beograd: Čigoja
štampa). – 246 str. ; 17 cm. – (Biblioteka XX vek ; 176)
Tiraž 1000. – Iz sadržaja: III deo : Selektivna bibliografija sociolingvistike 2005–2008 : str. 219-241.
Đentile, Emilio 2009 [177] Religija politike : između demokratije i totalitarizma / prevela sa italijanskog Aleksandra Mančić.
– Beograd : Biblioteka XX vek : Knjižara "Krug", 2009 (Beograd: Čigoja štampa). – 290 str. ; 17 cm. – (Biblioteka XX vek
; 177)
Naslov originala: Le religioni della politica / Emilio Gentile.
– Tiraž 1000
Perica, Vjekoslav 2009 [178] Sveti Petar i sveti Sava : sakralni
simboli kao metafore povijesnih promena. – Beograd : Biblioteka XX vek : Knjižara "Krug", 2009 (Beograd: Čigoja štampa). – 220 str. ; 17 cm. – (Biblioteka XX vek ; 178)
Čolović, Ivan (ur.) 2009 [179] Zid je mrtav, živeli zidovi! :
pad Berlinskog zida i raspad Jugoslavije. – Beograd : Biblioteka XX vek : Knjižara "Krug", 2009 (Beograd: Čigoja štampa). – 405 str. ; 17 cm. – (Biblioteka XX vek ; 179)
S a d r ž a j: Predgovor / I[van] Č[olović] : str. [5]–12. – Prolog : Zidovi / Vladimir Arsenijević. – Prvi deo: Od komunizma do nacionalizma : Sve je počelo u Srbiji / Ivan Čolović ;
Strah od "nemačke Evrope", srpski intelektualci i 1989. godina / Nenad Stefanov ; Prošlost je naša budućnost / Katarina
Luketić ; Od pijanca i plota do devete rupe na svirali / Vojin
Dimitrijević. – Drugi deo: Rat i nedovršeni raspad Jugoslavije : Jugoslovenska kriza i Zapad / Sabrina P. Ramet ; Od Berlina do Sarajeva : unutrašnje granice i vanjski zidovi / Ugo Vlaisavljević ; Od Gazimestana do "Mitrovačkog zida", Kosovo,
268
Biblioteka XX vek – Bibliografija
1989-2009 / Žan-Arno Derans ; Osveta sela : između sociološke stvarnosti i nacionalističkog mita / Ksavije Bugarel. Treći
deo : Ka postnacionalizmu? : Melankolija i revolucija : kultura u postkomunističkom opsadnome stanju / Žarko Paić : "Za
tango je potrebno dvoje" : ekonomija i identitet Srba i Slovenaca u postsocijalizmu / Ildiko Erdei ; Komunizam je pao, kapitalizam i demokratija još uvek dolaze / Mikloš Biro ; Posleratni rat polova : mizoginija, feministička getoizacija i diskurs
odgovornosti u postjugoslovenskim društvima / Svetlana
Slapšak ; Sumrak panslavenskih mitova / Vjekoslav Perica ;
"Srbija jača od Nokie" : politika identiteta u postkomunističkoj Srbiji / Miroslava Malešević. – Četvrti deo : Nostalgija :
Jedno sasvim lično sećanje na hladni rat, Jugoslaviju i jeftino
(ali dobro) vino / Erik Gordi ; Povratak otpisanih : emancipatorski potencijali jugonostalgije / Mitja Velikonja. – O autorima. – Tiraž 1000. – Ova knjiga je objavljena uz podršku Fondacije "Hajnrih Bel".
Arsenijević, Vladimir 2009 [180] Jugolaboratorija. – Beograd
: Biblioteka XX vek : Knjižara "Krug", 2009 (Beograd: Čigoja
štampa). – 236 str. ; 17 cm. – (Biblioteka XX vek ; 180)
Velikonja, Mitja 2010 [181] Titostalgija / prevela sa slovenačkog Branka Dimitrijević. – Beograd : Biblioteka XX vek : Knjižara "Krug", 2010 (Beograd : Čigoja štampa). – 182 str. : ilustr. ; 17 cm. – (Biblioteka XX vek ; 181) – Tiraž 1000
Gerc, Kliford 2010 [182] Antropolog kao pisac / prevele sa engleskog Gordana Gorunović, Ivana Spasić. – Beograd : Biblioteka XX vek : Knjižara "Krug", 2010 (Beograd: Čigoja štampa). – 175 str. ; 17 cm. – (Biblioteka XX vek ; 182)
Naslov originala: Works and Lives / Clifford Geertz. – Tiraž
1000
Bandić, Dušan 2010 [183] Narodno pravoslavlje. – Beograd :
Biblioteka XX vek : Knjižara "Krug", 2010 (Beograd: Čigoja
štampa). – 170 str. : ilustr. ; 17 cm. – (Biblioteka XX vek ;
183)
Todorova, Marija 2010 [184] Dizanje prošlosti u vazduh :
ogledi o Balkanu i Istočnoj Evropi / prevela sa engleskog Slo-
Noga u vratima
269
bodanka Glišić. – Beograd : Biblioteka XX vek : Knjižara
"Krug", 2010 (Beograd: Čigoja štampa). – 236 str.; 17 cm. –
(Biblioteka XX vek ; 184) – Tiraž 1000
Di Lelio, Ana 2010 [185] Bitka na Kosovu u albanskom epu /
prevela sa engleskog Slobodanka Glišić. – Beograd : Biblioteka XX vek : Knjižara "Krug", 2010 (Beograd: Čigoja štampa).
– 238 str. ; 17 cm. – (Biblioteka XX vek ; 185)
Naslov originala: The Battle of Kosovo 1389 : an Albanian
Epic / Anna Di Lellio. – Tiraž 1000
Gervas, Stela i Rose, Fransoa (ur.) 2010 [186] Mesta Evrope :
mitovi i granice / prevele sa francuskog Olja Petronić (5–162
str.), Snežana Spasojević (163–281). – Beograd : Biblioteka
XX vek : Knjižara "Krug", 2010 (Beograd: Čigoja štampa). –
326 str. : ilustr. ; 17 cm. – (Biblioteka XX vek ; 186)
S a d r ž a j: Predgovor / Stela Gervas, Fransoa Rose. – Evropa, mesto – fantazam : mit o Evropi u istoriji umetnosti / Paskal Detirans. – Prvi deo: Polovi i žarišta (PRINCIPIA) : Uvod
/ Stela Gervas, Fransoa Rose ; Evropa : stvarna topografija i
mentalne topografije / Kšištof Pomijan ; Mesta nauke u modernoj Evropi / Rene Sigrist, Erik Vidmer, Vladimir Berelovič
; Gradski trg u Evropi kao idealno mesto / Bertran Levi. –
Drugi deo: Teorije i granice (LIMITES) : Uvod / Stela Gervas,
Fransoa Rose ; Granice Evrope : stvarne, imaginarne, ideološke / Lučijan Boja ; Odesa i granice Evrope : istorijsko rasvetljenje / Stela Gervas ; "Centar" i "Periferija" : jezičko ustrojstvo prostora na ruskom i francuskom jeziku / Olga Inkova ;
Beskonačnost i nestalnost : o fantomskoj granici na istoku
Evrope / Fransoa Rose ; Granice, mentalna i stvarna topografija svetih mesta : slučaj ostrva Lezbos / Sofija Daskalopulos.
– Treći deo : Istorijsko nasleđe i mesta sećanja (EXEMPLA) :
Uvod / Stela Gervas, Fransoa Rose ; Ruralni prostor i vernakularna arhitektura kao evropsko kulturno nasleđe / Silvio
Gvindani ; O jednom evropskom mitu : beleške o Geteu, Italiji i raju / Deni Bertole ; Između pojedinačnog i opšteg mesta : primer Kalvinijuma u Ženevi / Lik Vajbel ; Treba li godišnjicu bitke kod Austerlica obeležiti na licu mesta : prijatelj-
270
Biblioteka XX vek – Bibliografija
stvo Austrije, Rusije i Francuske na kojem su Česi naporno
radili (1895–1935) / Lubor Jilek ; Evropsko sećanje u vreme
"paradigme žrtve" / Rene Sigrist i Stela Gervas. – Autori. – Naslov originala: Lieux d’Europe : mythes et limites / sous la direction de Stella Ghervas et François Rosset. – Tiraž 1000. –
Objavljivanje ove knjige pomogao je fond d’Alamber – Culturesfrance (Ministarstvo inostranih i evropskih poslova Francuske)
Petan, Svanibor 2010 [187] Lambada na Kosovu : etnomuzikološki ogledi / prevela sa engleskog Iva Nenić. – Beograd :
Biblioteka XX vek : Knjižara "Krug", 2010 (Beograd : Čigoja
štampa). – 240 str. : ilustr., note ; 17 cm. – (Biblioteka XX
vek ; 187) – Tiraž 1000
Čiževski, Kšištof 2010 [188] Etos pograničja / prevod sa poljskog i predgovor Ljubica Rosić. – Beograd : Biblioteka XX
vek : Knjižara "Krug", 2010 (Beograd: Čigoja štampa). – 286
str. ; 17 cm. – (Biblioteka XX vek ; 188)
Naslov originala: Linia powrotu / Krzysztof Czyzewski. – Tiraž 1000
Jezernik, Božidar (ur.) 2010 [189] Imaginarni Turčin / preveli
sa engleskog Alen Bešić (I – VII), Igor Cvijanović (VIII –XIV).
– Beograd : Biblioteka XX vek : Knjižara "Krug", 2010 (Beograd: Čigoja štampa). – 317 str. : ilustr ; 17 cm. – (Biblioteka
XX vek ; 189)
S a d r ž a j: Predgovor / B[ožidar] J[ezernik]. – Uvod : Stereotipizacija "Turčina" / Božidar Jezernik. – (I) O simboličkom drugojačenju / Rajko Muršić ; (II) Stvaranje predstave o "Turčinu"
na Sredozemlju u XVI stoleću / Ozlem Kumrular ; (III) Ko su
Panurgijevi "Turci" / Miha Pintarič ; (IV) Predstave "Turčina" u
nemačkim medijima od ranog modernog doba do prosvetiteljstva / Nedret Kuran-Burčoglu ; (V) Valvazorov nasledni neprijatelj / Peter Simonič ; (VI) Od Bajronovog "Đaura" do Jezernikove "Divlje Evrope" : teorija ili istorija / Žale Parla ; (VII) "Prvi
slovenački pesnik u džamiji" / Bojan Baskar ; (VIII) "S Turčinom imamo stari dug i bolje da ga namirimo" / Alenka Bartulović ; (IX) Drugi u ranim turskim romanima / Nazan Aksoj ; (X)
Noga u vratima
271
"Dragi komšija", taj "opaki ubica" : slika "Turčina" u poljskom
jeziku i književnosti / Aleksandra Njeviara ; (XI) Muzika
Osmanlija viđena zapadnjačkim očima / Bulent Aksoj ; (XII)
Alaturka-alafranga kontinuum na Balkanu : etnomuzikološke
perspektive / Svanibor Petan ; (XIII) Doba obezbeđivanja :
osporavanje multikulturalističke i republikanske političke integracije / Ajhan Kaja ; (XIV) Percepcija Osmanskog carstva u Srbiji / Marko Šuica. – Indeks imena. – O autorima. – Naslov originala: Imaging ’the Turk’ / Božidar Jezernik. – Tiraž 1000
Jergović, Miljenko 2010 [190] Zagrebačke kronike. – Beograd
: Biblioteka XX vek : Knjižara "Krug", 2010 (Beograd : Čigoja
štampa). – 315 str. : ilustr ; 17 cm. – (Biblioteka XX vek ;
190)
Pančić, Teofil 2010 [191] Vremeplov na remontu : život i smrt
u srpskom postkomunizmu,4. – Beograd : Biblioteka XX vek
: Knjižara "Krug", 2010 (Beograd : Čigoja štampa). – 382 str. ;
17 cm. – (Biblioteka XX vek ; 191)
Bugarski, Ranko 2010 [192] Jezik i identitet. – Beograd : Biblioteka XX vek : Knjižara "Krug", 2010 (Beograd : Čigoja štampa). – 278 str. ;17 cm. – (Biblioteka XX vek ; 192)
Moran, Džo 2011 [193] Čitanje svakodnevice : svakodnevica i njena značenja / preveo sa engleskog Vladimir Aranđelović. – Beograd : Biblioteka XX vek : Knjižara "Krug", 2011 (Beograd: Čigoja
štampa). – 350 str. : ilustr. ; 17 cm. – (Biblioteka XX vek ; 193)
Naslov originala: Reading the Everyday / Joe Moran. – Tiraž
1000
Lovrenović, Ivan 2011 [194] Imela i stablo : eseji, kronike. – Beograd : Biblioteka XX vek : Knjižara "Krug", 2011 (Beograd :
Čigoja štampa). – 351 str. ; 17 cm. – (Biblioteka XX vek ; 194)
Apaduraj, Ardžun 2011 [195] Kultura i globalizacija / prevela
sa engleskog Slavica Miletić. – Beograd : Biblioteka XX vek :
Knjižara "Krug", 2011 (Beograd : Čigoja štampa). – 327 str. ;
17 cm. – (Biblioteka XX vek ; 195)
Naslov originala: Modernity at Large / Arjun Appadurai. – Tiraž 1000
272
Biblioteka XX vek – Bibliografija
Gavrilović, Ljiljana 2011 [196] Muzeji i granice moći. – Beograd : Biblioteka XX vek : Knjižara "Krug", 2011 (Beograd :
Čigoja štampa). – 192 str. : fotogr. ; 17 cm. – (Biblioteka XX
vek ; 196)
Bejker, Ketrin 2011 [197] Zvuci granice : popularna muzika,
rat i nacionalizam u Hrvatskoj posle 1991. – Beograd : Biblioteka XX vek : Knjižara "Krug", 2011 (Beograd : Čigoja štampa). – 338 str. ; 17 cm. – (Biblioteka XX vek ; 197)
Naslov originala: Sounds of the Borderland / Catherine Baker. – Tiraž 1000
Asman, Alaida 2011 [198] Duga senka prošlosti : kultura sećanja i politika povesti / prevela sa nemačkog Drinka Gojković.
– Beograd : Biblioteka XX vek : Knjižara "Krug", 2011 (Beograd : Čigoja štampa). – 403 str. : tabele ; 17 cm. – (Biblioteka XX vek ; 198)
Naslov originala: Der lange Schatten der Vergangenheit / Aleida Assmann. – Tiraž 1000
Hajns, Folker 2011 [199] Uvod u Maksa Vebera / prevela sa
nemačkog Aleksandra Kostić. – Beograd : Biblioteka XX vek :
Knjižara "Krug", 2011 (Beograd : Čigoja štampa). – 170 str. ;
18 cm. – (Biblioteka XX vek ; 199)
Naslov originala: Max Weber zur Einführung / Volker Heins.
– Tiraž 1000
II BIBLIOTEKA XX VEK – POSEBNA IZDANJA
Urednik Ivan Čolović. – Dizajn korica Ivan Mesner.
Ivić, Milka 1994 [200] Pravci u lingvistici. – 7. izd. – Zemun :
Biblioteka XX vek ; Beograd : Slovograf, 1994 (Beograd : Slovograf). – 327 str. ; 24 cm. – (Biblioteka XX vek. Posebna izdanja) – Tiraž 1000. – Oznaka "7. izd" se odnosi na sva izdanja ove knjige do 1994. a ne u ovoj ediciji.
Lovmjanjski, Henrik 1994 [201] Religija Slovena / prevela sa
poljskog Biserka Rajčić. – Zemun : Biblioteka XX vek ; Beo-
Noga u vratima
273
grad : Slovograf, 1994 (Beograd : Slovograf). – 315 str. ; 24
cm. – (Biblioteka XX vek. Posebna izdanja)
Naslov originala: Religia Słowian i jej upadek (VI-XII v.) /
Henryk Łowmiański. – Tiraž 1000
Todorov, Cvetan 1994 [202] Mi i drugi : francuska misao o
ljudskoj raznolikosti / preveli sa francuskog Branko Jelić, Mira Pertić, Mirjana Zdravković. – Beograd : Ivan Čolović : Ivan
Mesner, 1994 (Beograd : Slovograf). – 396 str. ; 24 cm. – (Biblioteka XX vek. Posebna izdanja)
Naslov originala: Nous et les autres / Tzvetan Todorov. – Tiraž 1000
Ivić, Milka 1994 [203] Pravci u lingvistici. – 8. izd. – Zemun :
Biblioteka XX vek ; Beograd : Čigoja štampa, 1996 (Beograd :
Čigoja štampa). – 327 str. ; 24 cm. – (Biblioteka XX vek. Posebna izdanja) – Tiraž 1000. – Oznaka "8. izd" se odnosi na
sva izdanja ove knjige do 1996. a ne u ovoj ediciji.
Sokolović, Džemal 1994 [204] Nacija protiv naroda : Bosna
je samo jedan slučaj. – Beograd : Biblioteka XX vek : Knjižara
"Krug", 2006 (Beograd : Čigoja štampa). – 297 str. ; 24 cm. –
(Biblioteka XX vek. Posebna izdanja)
III BIBLIOTEKA XX VEK – SERIJA VELIKIH
ANTROPOLOŠKIH DELA
Urednik Ivan Čolović. – Dizajn korica Ivan Mesner.
Napomena: U BIGZ-ovoj seriji, čiji je inicijator i urednik Ivan
Čolović, objavljena su četiri kapitalna dela. Prve dve knjige sadrže
kompletan naziv edicije Biblioteka XX vek – Serija velikih antropoloških dela, dok se na sledećim skraćuje naziv. Uzrok je promena izdavača – Biblioteka XX vek je od 1974. do 1980. god. vezana
za BIGZ, a od 1980. do 1989. za Prosvetu. U novoj seriji Velika antropološka dela BIGZ 1992. godine ponavlja izdanje Frejzerove
"Zlatne grane" i objavljuje: Reč izdavača / Ivan Čolović : str. V-X –
Napomena uz drugo izdanje / I. Č. : str. XI-[XIII]
274
Biblioteka XX vek – Bibliografija
Frejzer, Džejms Džordž 1977 [205] Zlatna grana : proučavanje magije i religije / preveo sa engleskog Živojin V. Simić. –
Beograd : Beogradski izdavačko-grafički zavod, 1977 (Beograd : BIGZ). – 24 cm. – (Biblioteka XX vek. Serija velikih antropoloških dela)
Knj. 1: IX, 430 str. : ilustr. – 2. izd. 1992.
Knj. 2: 449 str. : ilustr.
Naslov originala: The Golden Bough : A Study in Magic and
Religion / James George Frazer
Malinovski, Bronislav 1979 [206] Argonauti zapadnog Pacifika / prevele sa engleskog Drinka Gojković i Jasmina Lukić. –
Beograd : Beogradski izdavačko-grafički zavod, 1979 (Beograd : BIGZ). – XII, 470 str. : [24] tab. sa fotografijama ; 24
cm. – (Biblioteka XX vek. Serija velikih antropoloških dela)
Naslov originala: Argonauts of the Western Pacific / Bronislaw Malinowski
Moren, Edgar 1981 [207] Čovek i smrt / preveo sa francuskog
Branko Jelić ; ilustrator Nikole Phelouzat. – Beograd : Beogradski izdavačko-grafički zavod, 1981 (Beograd : BIGZ). –
421 str. : ilustr. ; 24 cm. – (Serija velikih antropoloških dela)
Naslov originala: L’homme et la mort / Edgar Morin
Elijade, Mirča 1984 [208] Joga : besmrtnost i sloboda / preveo sa
francuskog Zoran Zec. – Beograd : Beogradski izdavačko-grafički zavod, 1984 (Beograd : BIGZ). – 429 str. : [8] str. s tablama u boji : ilustr. ; 24 cm. – (Serija velikih antropoloških dela)
Naslov originala: Le Yoga : Immortalité et Liberté / Mircea Eliade
IV BIBLIOTEKA XX VEK – PONOVLJENA IZDANJA
Urednik Ivan Čolović. – Dizajn korica Ivan Mesner.
Jerotić, Vladeta 1976 [209] Psihoanaliza i kultura. – 2. izd. –
Beograd : Beogradski izdavačko-grafički zavod, 1976 (Beograd : BIGZ). – 174 str. ; 17 cm. – (Biblioteka XX vek ; s16) –
Tiraž 2000
Noga u vratima
275
Langran, Pol 1976 [210] Uvod u permanentno obrazovanje /
prevele sa francuskog Vlatka Culek, Stamenka Uvalić. – 2. prošireno izd. – Beograd : Beogradski izdavačko-grafički zavod,
1976 (Beograd : BIGZ). – 17 cm. – (Biblioteka XX vek ; 1)
Naslov originala: L’introduction à l’éducation permanente /
Paul Lengrand. – Tiraž 3000. – "Novo izdanje Uvoda u permanentno obrazovanje sadrži i kompletan tekst Langranove
knjige 'Čovek u razvoju' : poleđina nasl. lista. – Naslov originala: Introduction à l’éducation permanente ; L’ Homme du
Devenir / Paul Lengrand.
Ilič, Ivan 1980 [211] Dole škole / prevod Slobodan Ðorđević.–
2. izd. – Beograd : BIGZ, 1980. – 151 str. ; 17 cm. – (Biblioteka XX vek ; 8)
Naslov originala: Deschooling society / Ivan Ilich
Jerotić, Vladeta 1980 [212] Psihoanaliza i kultura. – 3. prošireno
izd. – Beograd : Beogradski izdavačko-grafički zavod, 1980 (Beograd : Novi dani). – 227 str. ; 17 cm. – (Biblioteka XX vek ; 16)
Nil, Aleksandar S. 1980 [213] Slobodna deca Samerhila / predgovor Erih From ; preveo sa engleskog Dejan Petrović. – 2. izd.
– Beograd : Beogradski izdavačko-grafički zavod, 1980 (Beograd : Novi dani). – 296 str. ; 17 cm. – (Biblioteka XX vek ; 39)
Naslov originala: Summerhill – a Radical Approach to Child
Rearing / A. S. Neill
Lič, Edmund 1982 [214] Klod Levi-Stros / prevela sa engleskog
Milica Mihajlović. – 2. izd.. – Beograd : Prosveta, 1982 (Novi
Sad : Prosveta). – 146 str. : graf. prikazi ; 17 cm. – (Biblioteka
XX vek ; 9)
Naslov originala: Claude Lévi-Strauss / Edmund Leach.
Đorđević, Slobodan (ur.) 1982 [215] Makluanova galaksija :
Makluan – za i protiv / izbor i prevod sa engleskog Slobodan
Đorđević. – 2. dopunjeno izd. – Beograd : Prosveta, 1982 (Novi Sad : Prosveta). – 236 str. ; 17 cm. – (Biblioteka XX vek ; 5)
Pavlović, Živojin 1982 [216] O odvratnom : o kulturi, o umetnosti, o individui, o mnoštvu. – 2. dopunjeno izd. – Beograd
: Prosveta, 1982 (Novi Sad : Prosveta). – 151 str. ; 17 cm. –
(Biblioteka XX vek ; 12)
276
Biblioteka XX vek – Bibliografija
Bugarski, Ranko 1983 [217] Lingvistika o čoveku. – 2. dopunjeno izd. – Beograd : Prosveta, 1983 (Beograd : Prosveta). –
266 str. ; 17 cm. – (Biblioteka XX vek ; 20)
Giro, Pjer 1983 [218] Semiologija / prevela sa francuskog Mira
Vuković. – 2. izd. – Beograd : Prosveta, 1983 (Beograd : Kultura). – 114 str. : graf. prikazi ; 17 cm. – (Biblioteka XX vek ; 18)
Naslov originala: La Sémiologie / Pierre Guiraud. – Treće izdanje ove knjige u ediciji "Šta znam?", pod br. 37, objavili su
Biblioteka XX vek i Knjižara "Plato" 2001.
Milošević, Nikola 1984 [219] Ideologija, psihologija i stvaralaštvo. – 2. izd. – Beograd : Prosveta, 1984 (Beograd : Prosveta). – 372 str. ; 17 cm. – (Biblioteka XX vek ; 6)
Sapir, Edvard 1984 [220] Ogledi iz kulturne antropologije / izbor
i predgovor Ranko Bugarski ; preveo sa engleskog Aleksandar
I. Spasić. – 2. dopunjeno izd. – Beograd : Prosveta, 1984 (Novi
Sad : Prosveta). – 305 str. ; 17 cm. – (Biblioteka XX vek ; 17)
Naslov originala: Selected Writings in Language, Culture and
Personality / Edward Sapir.
Jerotić, Vladeta 1988 [221] Psihoanaliza i kultura. – 4. izd. –
Beograd : I. Čolović [i dr.], 1988 – 227 str. ; 17 cm. – (Biblioteka XX vek ; 16) – Tiraž 500
Milošević, Nikola 1988 [222] Ideologija, psihologija i stvaralaštvo. – [3. izd.]. – Beograd : Ivan Čolović i dr., 1988 (Novi
Banovci : Metem). – 308 str. ; 17 cm. – (Biblioteka XX vek ;
6) – Tiraž 1000
Nil, Aleksandar S. 1988 [223] Slobodna deca Samerhila / predgovor Erih From ; preveo sa engleskog Dejan Petrović. – 3. izd.
– Beograd : Beogradski izdavačko-grafički zavod, 1988 (Beograd : Novi dani). – 296 str. ; 17 cm. – (Biblioteka XX vek ; 39)
Naslov originala: Summerhill : a radical approach to child rearing / A. S. Neill.
Gic, Ludvig 1990 [224] Fenomenologija kiča / preveli sa nemačkog Svetomir Janković, Spomenka Stanković- Krajčević. –
2. izd. – Beograd : Biblioteka XX vek, 1990 (Novi Banovci :
Metem). – 163 str. ; 17 cm. – (Biblioteka XX vek ; 40)
Naslov originala: Phänomenologie des Kitsches / Ludwig Giesz.
Noga u vratima
277
Levi-Stros, Klod 1990 [225] Totemizam danas / preveli sa francuskog Boško Čolak-Antić, Ivan Čolović. – 2. izd. – Beograd :
Biblioteka XX vek, 1990 (Novi Banovci : Metem). – 140 str. ;
17 cm. – (Biblioteka XX vek ; 37)
Naslov originala: Le totemisme aujourd’hui / Claude Lévi-Strauss.
Dimitrijević, Naum (ur.) 1990 [226] Samerhil : za i protiv /
pogovor Naum Dimitrijević ; preveo sa engleskog Dejan Petrović. – 2. izd. – Zemun : Biblioteka XX vek : Novi Beograd :
LiM, 1990 (Novi Banovci : Metem). – 199 str. ; 17 cm. – (Biblioteka XX vek ; 57)
Naslov originala: Summerhill : for and against. – Ni za Samerhil ni protiv njega / Naum Dimitrijević : str. 183–196.
Bojanin, Svetomir 1991 [227] Škola kao bolest. – 2. pregledano i dopunjeno izd. – Beograd : Biblioteka XX vek : Knjžara
"Plato", 1991 (Beograd : Prosveta). – 158 str. ; 17 cm. – (Biblioteka XX vek ; 72) – Tiraž 1000
Čolović, Ivan 1994 [228] Bordel ratnika : folklor, politika i rat. –
2. izd. – Beograd : Biblioteka XX vek, 1994 (Beograd : Slovograf). – 172 str. ; 17 cm. – (Biblioteka XX vek ; 78) – Tiraž 500
Ivić Milka 1995 [229] Lingvistički ogledi. – 2. izd. – Zemun :
Biblioteka XX vek ; Beograd : Slovograf, 1995. – 226 str. ; 17
cm. – (Biblioteka XX vek ; 61)
Bandić, Dušan 1997 [230] Carstvo zemaljsko i carstvo nebesko : ogledi o narodnoj religiji. Bandić. – 2. dopunjeno izd. –
Zemun : Biblioteka XX vek ; Beograd : Čigoja štampa, 1997
(Beograd : Čigoja štampa). – 280 str. ; 17 cm. – (Biblioteka
XX vek ; 69) – Tiraž 500
Mos, Marsel 1998 [231] Sociologija i antropologija / predgovor
Klod Levi-Stros ; prevela sa francuskog Ana Moralić – 2. izd. – Zemun ; Biblioteka XX vek ; Beograd : Čigoja štampa, 1998 (Beograd : Čigoja štampa). –; 17 cm. – (Biblioteka XX vek ; 53 /1, 2)
Knj. I : 395 str. – Uvod u delo Marsela Mosa / Klod-Levi Stros
: str. 11–58.
Knj. II: 362 str.
Naslov originala: Sociologie et anthropologie / Marcel Mauss.
– Tiraž 500
278
Biblioteka XX vek – Bibliografija
Čolović, Ivan 2000 [232] Bordel ratnika : folklor, politika i rat.
– 3. ilustrovano izd. – Zemun : Biblioteka XX vek ; Beograd :
Čigoja štampa, 2000 (Beograd : Čigoja štampa). – 214 str. :
ilustr. ; 17 cm. – (Biblioteka XX vek ; 78)
Daglas, Meri 2001 [233] Čisto i opasno : analiza pojmova prljavštine i tabua / prevela sa engleskog Ivana Spasić – 2. izd. –
Zemun : Biblioteka XX vek ; Beograd : Čigoja štampa, 2001
(Beograd : Čigoja štampa). – 248 str. ; 17 cm. – (Biblioteka
XX vek ; 77)
Naslov originala: Purity and Danger / Mary Douglas.
Ivić, Milka 2001 [234] Pravci u lingvistici. – 9. izd. – Zemun :
Biblioteka XX vek ; Beograd : Čigoja štampa : knjižara "Krug",
2001. – ; 17 cm. – (Biblioteka XX vek ; 73/1, 2)
Knj. I: Dopuna sadržaja: Lingvistika u devedesetim godinama. – 310 str.
Knj. II: 290 str.
Ovo je 3. izd. u Biblioteci XX vek, a oznaka "Deveto izdanje"
na naslovnoj strani se odnosi na sva izdanja ove knjige.
Lič, Edmund 2001 [235] Kultura i komunikacija : logika povezivanja simbola : uvod u primenu strukturalističke analize u
socijalnoj antropologiji / preveo sa engleskog Boris Hlebec. –
2. izd. – Zemun : Biblioteka XX vek ; Beograd : Čigoja štampa : Knjižara "Krug", 2001 (Beograd : Čigoja štampa). – 151
str. ; 17 cm. – (Biblioteka XX vek ; 58)
Naslov originala: Culture and Communication / Edmund Leach. – Tiraž 750
Piper, Predrag 2001 [236] Jezik i prostor. – 2. dopunjeno izd.
– Zemun : Biblioteka XX vek ; Beograd : Čigoja štampa : Knjižara "Krug", 2001 (Beograd : Čigoja štampa). – 270 str. ; 17
cm. – (Biblioteka XX vek ; 91) – Tiraž 750
Bugarski, Ranko 2002 [237] Lica jezika : sociolingvističke teme. – 2. izd. – Zemun : Biblioteka XX vek ; Beograd : Čigoja
štampa : Knjižara "Krug", 2002 (Beograd : Čigoja štampa). –
246 str. : graf. prikazi ; 17 cm. – (Biblioteka XX vek ; 116) –
Tiraž 750
Noga u vratima
279
Papić, Žarana i Sklevicky, Lydia 2003 [238] Antropologija žene / pogovor Zorica Ivanović ; preveo sa engleskog Branko
Vučićević – 2. [dopunjeno] izd. – Beograd : Biblioteka XX
vek : Knjižara "Krug" : Centar za ženske studije, 2003 (Beograd : Čigoja štampa). – 438 str. ; 17 cm. – (Biblioteka XX vek
; 60)
S a d r ž a j: Antropologija žene – novi horizonti analize polnosti u društvu / str. 5-30. – Antropologija žene i pitanje rodnih odnosa u izmenjenom diskursu antropologije: str. 381435. – Tiraž 1000.
Ivić, Milka 2003 [239] Pravci u lingvistici. – 10. izd. – Zemun :
Biblioteka XX vek ; Beograd : Čigoja štampa : knjižara "Krug",
2003. – ; 17 cm. – (Biblioteka XX vek ; 73/1, 2)
Knj. I: 310 str.
Knj. II: 290 str.
Ovo je 4. izd. u Biblioteci XX vek, a oznaka "Deseto izdanje"
na naslovnoj strani se odnosi na sva izdanja ove knjige.
Golemović, Dimitrije O. 2005 [240] Etnomuzikološki ogledi.
– 2. izd. – Beograd : Biblioteka XX vek : Art grafik, 2005. –
286 str. : note ; 17 cm. – (Biblioteka XX vek ; 95)
Bugarski, Ranko 2006 [241] Žargon : lingvistička studija. – 2.
prerađeno i prošireno izd. – Beograd : Biblioteka XX vek :
Knjižara "Krug", 2006 (Beograd : Čigoja štampa). – 294 str. ;
17 cm. – (Biblioteka XX vek ; 137) – Tiraž 600
Todorova, Marija 2006 [242] Imaginarni Balkan / prevela
Dragana Starčević, Aleksandra Bajazetov-Vučen. – 2. dopunjeno izd. – Beograd : Biblioteka XX vek : Knjižara "Krug",
2006 (Beograd : Čigoja štampa). – 476 str. ; 17 cm. – (Biblioteka XX vek ; 103)
Naslov originala: Imagining the Balkans / Maria Todorova. –
Tiraž 1500
Popović, Miodrag 2007 [243] Vidovdan i časni krst : ogled iz
književne arheologije. – 2. izd. – Beograd : Biblioteka XX vek
: Knjižara "Krug", 2007 (Beograd : Čigoja štampa). – 266 str. :
ilustr. ; 17 cm. – (Biblioteka XX vek ; 101)
280
Biblioteka XX vek – Bibliografija
Čolović, Ivan 2007 [244] Bordel ratnika : folklor, politika i rat.
– 4. izd. – Beograd : Biblioteka XX vek ; Knjižara "Krug", 2007
(Beograd : Čigoja štampa). – 214 str. : ilustr. ; 17 cm. – (Biblioteka XX vek ; 78) – Tiraž 1000
Bandić, Dušan 2008 [245] Carstvo zemaljsko i carstvo nebesko : ogledi o narodnoj religiji. – 3. izd. – Beograd : Biblioteka XX vek : Knjižara "Krug", 2008 (Beograd : Čigoja štampa).
– 280 str. : tabele, graf. prikazi ; 17 cm. – (Biblioteka XX vek ;
69) – Tiraž 750
Ivić, Milka 2008 [246] Lingvistički ogledi. – 3. dopunjeno izd.
– Beograd : Biblioteka XX vek : Knjižara "Krug", 2008 (Beograd : Čigoja štampa). – 355 str. ; 23 cm. – (Biblioteka XX vek
; 61) – Tiraž 1000
Said, Edvard V. 2008 [247] Orijentalizam / prevod Drinka Gojković. – 2. izd. – Beograd : Biblioteka XX vek : Knjižara
"Krug", 2008 (Beograd : Čigoja štampa). – 478 str. ; 17 cm. –
(Biblioteka XX vek ; 112)
Naslov originala: Orientalism / Edward W. Said. – Tiraž 1000
Bugarski, Ranko 2009 [248] Nova lica jezika : sociolingvističke teme. – 2. izd. – Beograd : Biblioteka XX vek : Knjižara
"Krug", 2009 (Beograd : Čigoja štampa). – 262 str. : graf. prikazi ; 17 cm. – (Biblioteka XX vek ; 128) – Tiraž 600
Smit, Antoni D. 2010 [249]: Nacionalni identitet / preveo sa
engleskog Slobodan Ðorđević. – 2. izd. – Beograd : Biblioteka XX vek : Knjižara "Krug", 2010. – 308 str. ; 17 cm. – (Biblioteka XX vek ; 99)
Hobsbom, Erik i Rejndžer, Terens (ur.) 2011 [250] Izmišljanje tradicije / prevele sa engleskog Slobodanka Glišić, Mladena Prelić. – 2. izd. – Zemun : Biblioteka XX vek ; Beograd :
Knjižara "Krug", 2011 (Beograd : Čigoja štampa). – 461 str. ;
17 cm. – (Biblioteka XX vek ; 126)
S a d r ž a j: Uvod : Kako se tradicije izmišljaju / Erik Hobsbom ; Izmišljanje tradicije : brđanska tradicija Škotske / Hju
Trevor-Roper ; Od smrti do lepog pogleda: lov na velšku prošlost u doba romantizma / Pris Morgan ; Kontekst, izvođenje
i značenje rituala : britanska monarhija i "izmišljanje tradici-
Noga u vratima
281
je", c. 1820–1977 / Dejvid Kanadin ; Kako se predstavljala
vlast u viktorijanskoj Indiji / Bernard S. Kon ; Izmišljanje tradicije u kolonijalnoj Africi / Terens Rejndžer ; Masovna proizvodnja tradicija : Evropa, 1870–1914 / Erik Hobsbom. – Indeks. – Naslov dela: The Invention of Tradition / Eric Hobsbawm, Terence Ranger (eds.). – Tiraž 1000
Indeks imena u Bibliografiji
Abeles, Mark 118
Ajdačić, Dejan 111
Alen, Patrik 76
Andrić, Dragoslav 51
Anis, Mišel 76
Antonić, Ivana 172
Apaduraj, Ardžun 167, 195
Apaja, Kvame Entoni 105
Aranđelović,Vladimir 149, 193
Aransadi, Huan 131
Ardener, Šerli 60, 238
Arsenijević, Vladimir 179, 180
Arteta, Aurelio 131
Asman, Alaida 124,198
Asurmendi, Mikel 131
Atali, Žak 161
Bajazetov-Vučen, Aleksandra 103,
113, 124, 129, 135, 143, 152,
242
Bakovljev, Milan 7, 19
Balandije, Žorž 96
Bandić, Dušan 47, 69, 183, 230,
245
Barber, Bendžamin R. 105
Bart, Fredrik 93
Batler, Džudit 105
Bauzinger, Herman 129
Bazdulj, Muharem 174
Bečanović, Zorica 76
Bejker, Ketrin 197
Bekić, Tomislav 121
Bela, Robert N . 134
Beljanski, Slobodan 104
Bemberdžer, Džoun 60, 238
Berelovič, Vladimir 186
Bernstajn, Bazil 36
Bertole, Deni 186
Bertolino, Nikola 46, 51, 90, 96,
133
Bešić, Alen 189
Betelhajm, Bruno 57
Bilefeld, Ulrih 97
Bilig, Majkl 175
Biro, Mikloš 159, 179
Boas, Franc 54
Bodri, Patrik 76
Boer, Roland 170
Bogdanović, Ivanka 33
Boja, Lučijan 186
Bojanin, Svetomir 72, 227
Bok, Sisela 105
Bolding, Kenet E. 5
282
Biblioteka XX vek – Bibliografija
Bošković-Stulli, Maja 56
Bratić, Dobrila 80
Breslou, Haris 115
Brom, Žan-Mari 76
Bugarel, Ksavije 179
Bugarski, Ranko 14, 17, 20, 41,
51, 64, 81, 116, 128, 137, 147,
176, 192, 217, 218, 237, 241,
248
Burginjon, Andre 87
Civrić, Dušan 74
Culek, Vlatka 1, 210
Cvijanović, Igor 189
Čiževski, Kšištof 188
Čolak-Antić, Boško 37, 225
Čolović, Ivan 37, 74, 76, 78, 109,
110, 157, 171, 179, 225, 228,
232, 244
Ćosić, Dobrica 4
Daglas, Meri 77, 233
Danojlić, Milovan 51, 70
Daskalopulos, Sofija 186
Dejzings, Ger 150
Derans, Žan-Arno 179
Detirans, Paskal 186
Di Lelio, Ana 185
Dikro, Osval 65
Dimitrijević, Branka 163, 181
Dimitrijević, Jovan 3
Dimitrijević, Naum 57, 226
Dimitrijević, Vojin 179
Ditrih, Don 115
Domenak, Žan Mari 74
Dragičević, Rajna 172
Drašković, Mila 21
Dženkins, Ričard 117
Džouns, Stiven Dž. 115
Džunić-Drinjaković, Marija 84
Ðelpi, Etore 25
Đentile, Emilio 177
Đokić, Miroslava 15
Đokić, Radoslav 15, 148
Đordano, Kristijan 121
Đorđević, Slobodan 5, 8, 14,
99, 211, 215, 249
Đukanović, Maja 125
Elijade, Mirča 208
Eliot, Džordž P. 5
Erdei, Ildiko 169, 179
Eriksen, Tomas Hilan 138, 143
Eritje, Fransoaz 133
Ernst, Žil 76
Ešton-Vorner, Silvija 57
Evans-Pričard, Edvard E. 59
Fekete, Egon 172
Fernbak, Džen 115
Filipović, Dragomir 1
Filmus, Robert 23
Finkelkrot, Alen 79
Flere, Sergej 13
Folk, Ričard 105
Franković, Dragutin 3, 11
Frejzer, Džejms Dž. 205
Fridl, Ernestina 60, 238
From, Erih 39, 57, 213, 223
Furastje, Žan 11
Gatenjo, Žan 23
Gatman, Ejmi 105
Gavrilović, Ljiljana 196
Gerc, Kliford 100, 182
Gervas, Stela 186
Gic, Ludvig 40, 224
Noga u vratima
Gidens, Entoni 89
Giro, Pjer 18, 218
Glejzer, Natan 105
Glišić, Jasna 25
Glišić, Slobodanka 55, 71, 88,
100, 126, 134, 140, 150,156,
164, 170,173, 184,185, 250
Gojković, Drinka 97, 105, 112,
136, 198, 206, 247
Golemović, Dimitrije O. 95,
158, 240
Golubović, Radoslav 81
Gordi, Erik 179
Gordić, Vladislava 115, 121
Goriaran, Karlos Martines 131
Gortan-Premk, Darinka 172
Gorunović, Gordana 182
Grahek, Sanja 65
Grbić, Ana 173
Grbić, Mirjana 119
Grković-Mejdžor, Jasmina 172
Grubačić, Slobodan 51
Gudman, Pol 57
Gvindani, Silvio 186
Hač, Elvin 35
Hajms, Del 44
Hajns, Folker 199
Halpern, Džoel Martin 164
Harding, Suzen 60, 238
Hercfeld, Majkl 140
Herković, Melvin Dž. 54
Hilegas, Mark 23
Himelfarb, Gertruda 105
Hlebec, Boris 43, 58, 235
Hobsbom, Erik 126, 250
Hol, Edvard 21
283
Holt, Džon 57
Horvat, Srećko 165
Huaristi, Jon 131
Ikor, Rože 42
Ilič, Ivan 8, 211
Ilijin, Vera 76, 85
Inkova, Olga 186
Ivanova, Radost 111
Ivanović, Zorica 238
Ivić, Milka 61, 73, 82, 94, 106,
130, 151, 154, 200, 203, 229,
234, 239, 246
Janićijević, Jovan 51, 52
Janković, Svetomir 40, 224
Jansen, Stef 152
Jelić, Branko 67, 76, 202, 207
Jergović, Miljenko 190
Jerotić, Vladeta 16, 26, 209,
212, 221
Jezernik, Božidar 164,189
Jilek, Lubor 186
Jorgensen, Mose 29
Jovanović, Ana A. 107, 118,
132, 145, 146, 160
Jovanović, Mladen 51
Kagarlicki, Julij 23
Kaler, Džonatan 43
Kalkin, Džon 57
Kalve, Luj-Žan 27, 49, 84
Kanadin, Dejvid 126, 250
Kantor, Vladimir 119
Kara-Pešić, Živojin 86
Kecmanović, Dušan 123, 142
Kembel, Džeremi 149
Kermod, Frank 5
Kiznije, Žan 86
284
Biblioteka XX vek – Bibliografija
Klausen, Detlef 136
Klikovac, Duška 139, 168
Kodelja, Zdenko 125
Koen, Džošua 105
Kokjara, Ðuzepe 62
Kon, Bernard S. 126, 250
Konstantinović, Radivoje 51
Kostelanec, Ričard 5
Kostić, Aleksandra 199
Kostić, Veselin 175
Kovačević, Ivan 63
Kremzer, Nikola 51
Kristal, Dejvid 135
Krivokapić, Jagoda 49
Krleža, Miroslav 10
Lajons, Džon 14
Landa, Lav N. 19
Langran, Pol 1, 210
Lapierre, Jean-William 93
Lejn, En 60, 238
Lem, Stanislav 23
Leroa-Guran, Andre 75
Levi, Bertran 186
Levi, Pavle 173
Levi-Stros, Klod 37, 52, 53,
225, 231
Lič, Edmund 9, 58, 214, 235
Likok, Elinor 60, 238
Lingfeld, Norbert 23
Lobro, Mišel 31
Lončar, Mate 10
Lord, Albert B. 71
Lovmjanjski, Henrik 201
Lovrenović, Ivan 194
Lujza Bejts Ejmz 57
Lukić, Jasmina 206
Lukić, Snežana 11
Mafezoli, Mišel 76
Majstorović, Tatjana 62
Makdonald, Dvajt 5
Makinon, Ričard 115
Malešević, Miroslava 179
Malinovski, Bronislav 206
Mančić, Aleksandra 131, 177
Mandić, Igor 120
Matijašević, Radovan 52
Mekonel, Majkl V. 105
Meletinski, E. M. 52
Mićunović, Dubravka 36
Mihailesku, Vintila 127
Mihailović, Ljubomir 51
Mihajlović, Milica 9, 214
Miletić, Slavica 76, 150, 156,
167, 195
Miloradović, Sofija 172
Milošević, Nikola 6, 45, 68,
219, 222
Mimica, Aljoša 79, 93
Mitra, Ananda 115
Mitrović, Marija 98
Mladenović, Aleksandar 172
Močnik, Rastko 98
Montegju, Ešli 57
Moralić, Ana 53, 231
Moran, Džo 193
Moren, Edgar 32, 207
Morgan, Pris 126, 250
Mos, Marsel 53, 231
Moskovisi, Serž 90
Mot, Bendžamin de 5
Munen, Žorž 50, 85
Nado, Moris 46
Noga u vratima
Naum, Irena 32
Nenić, Iva 187
Nil, Aleksandar S. 39, 213, 223
Nusbaum, Marta K. 105
O’Laflin, Bridžit 60, 238
Ober, Loran 160
Ortner, Šeri 60, 238
Ože, Mark 132, 145, 146
Paić, Žarko 179
Palmije, Žan-Mišel 30
Pančić, Teofil 114, 144, 162,
166, 191
Panof, Mišel 33
Papić, Žarana 60, 92, 238
Patnam, Hilari 105
Pavlović, Ivanka 32
Pavlović, Živojin 12, 216
Pelke, Mihael 23
Perica, Vjekoslav 156, 178, 179
Perišić-Popović, Nada 50
Pertić, Mira 202
Petan, Svanibor 187
Petronić, Olja 186
Petrović, Dejan 21, 39, 57, 213,
223, 226
Petrović, Dragoljub 172
Phelouzat, Nikole 207
Pikering, Džordž 3
Pinski, Robert 105
Piper, Predrag 91,172, 236
Pomijan, Kšištof 186
Popović, Mihailo 65
Popović, Miodrag 101, 243
Popović, Mitar 19
Prelić, Mladena 126, 250
Prohić, Eleonora 161
285
Prop, Vladimir 52
Prošić-Dvornić, Mirjana 59
Putinja, Filip 93
Radosavljević, Ivan 131
Radovanović, Milorad 34, 44,
172
Raferti, Maks 57
Rajčić, Biserka 201
Rajić, Ljubiša 29, 51, 138
Rak, Pavle 155
Ramet, Sabrina P. 179
Redklif-Braun, Alfred R. 55
Rejndžer, Terens 126, 250
Rifije, Žak 76
Rihtman-Auguštin, Dunja 108
Riklin, Mihail 155
Rohajm, Geza 24
Rorlih-Livit, Rubi 60, 238
Rose, Fransoa 186
Rosić, Ljubica 188
Rosman, Majkl 57
Rot, Klaus 113
Rozenberg, Harold 5
Rubin, Gejl 60, 238
Ružić, Vladislava 172
Said, Edvard V. 112, 247
Sajks, Barbara 60, 238
Sapir, Edvard 17, 220
Savater, Fernando 131
Savićević, Dušan 22
Sen, Amartija 105
Sergejev, Dimitrije 28
Sibinović, Miodrag 51
Sigrist, Rene 186
Sikimić, Biljana 127
Simić, Živojin V. 205
286
Biblioteka XX vek – Bibliografija
Sinđelić, Svetozar 41
Skeri, Elejn 105
Sklevicky, Lydia 60, 238
Slapšak, Svetlana 122, 153, 179
Sloukem, Seli 60, 238
Smit, Antoni D. 99, 249
Snou, Čarls P. 2
Sokolović, Džemal 204
Spasić, Aleksandar I. 2, 17, 35,
54, 89, 218
Spasić, Ivana 77, 117, 182, 233
Spasojević, Snežana 186
Stakić, Jelena 30, 48, 76
Stanković, Spomenka 40, 224
Starčević, Dragana 103, 242
Stefanov, Nenad 179
Stjuard, Džulijan 48
Stojanovic, Zoran 27
Stojnić, Mila 51
Stojović, Predrag 59
Stref-Fenar, Žoslin 93
Suhodolski, Bogdan 15
Sulima, Roh 148
Šabo, Andre 76
Šerban, Nada 87
Škiljan, Dubravko 102
Šmic, Džozef 115
Šo, Dejvid F. 115
Tanasić, Sreto 172
Tejlor, Čarls 105
Tirnanić, Bogdan 66
Todorov, Cvetan 65, 202
Todorova, Marija 103, 184,
242
Toma, Luj-Vensan 67, 76
Topolinjska, Zuzana 172
Trevor-Roper, Hju 126, 250
Unsueta, Pačo 131
Uvalić, Stamenka 210
Vajbel, Lik 186
Vajnberg, Žak 76
Valerstejn, Imanuel 105
Valzer, Majkl 105
Vederford, Elizabet 60, 238
Velikonja, Mitja 163, 179, 181
Velmar-Janković, Svetlana 56
Vidmer, Erik 186
Vinaver, Nadežda 32
Vlaisavljević, Ugo 179
Vlajčić, Milan 38, 66
Volf, Melita 75
Vorf, Bendžamin Li 41
Votson, Nesim 115
Vučićević, Branko 24, 60, 238
Vučo, Julijana 62
Vujičić, Petar 52
Vukmirović, Mirjana 31, 42
Vukotić, Dragan 141
Vuković, Mira 18, 52, 76, 218
Vulf, Tom 5
Zdravković, Mirjana 202
Zebrovski, Džordž 23
Zec, Zoran 208
Zikmund, Suzan 115
Žirarde, Raul 107
Živković, Zoran 23, 83
Živojinović, Branimir 23, 51
Žižek, Slavoj 88
Download

DODATAK - Biblioteka XX vek