MASMEDIÁLNA KOMUNIKÁCIA – TEÓRIA A DEJINY
Povinný predmet
Strana 1 z 5
Okruhy na štátnu magisterskú skúšku
1. Masová kultúra a populárna kultúra: definícia, charakteristika a základné znaky.
2. Prehľad historického vývoja foriem masovej a populárnej kultúry.
3. Teória kultúrnych úrovní u Dwighta MacDonalda a Umberta Eca. Vysoká kultúra, stredná
kultúra, nízka kultúra. Gýč.
4. Koncept masového človeka a teória masovej spoločnosti podľa José Ortegu y Gasseta,
Marshalla McLuhana, Herberta Marcusa, Antoniny Kloskowskej a Hannah Arendtovej –
charakteristika a porovnanie.
5. Teória odlišnosti Pierra Bourdieua. Typy kapitálu. Sociálne pole, habitus a sociálny aktér.
6. Teória populárnej kultúry Johna Fiskeho. Populárne texty, významy a pôžitky. Politické
aspekty populárnej kultúry.
7. Fenomén narcizmu v psychológii (Sigmund Freud, Erich Fromm), v sociológii a kultúrnych
štúdiách (Christopher Lasch, Gilles Lipovetský). Aplikácia na médiá.
8. Ideológia, hegemónia a mýtus ako kategórie v analýze mediálnej kultúry. Antoni
Gramsci, Louis Althusser a Roland Barthes.
9. Výskum rodového diskurzu v médiách. Prínos feminizmu do štúdia médií. Mýtus krásy. Laura
Mulvey, Tania Modleski, Angela McRobbie, Judith Butlerová, Naomi Wolfová.
10. Vplyv postmodernizmu na mediálne štúdiá. David Brooks, Fredric Jameson, Benjamin
Barber, Peter L. Berger.
11. Základná charakteristika filozofie médií. Metodologické prístupy. Lohissov trojuholník: médiá –
kolektívna mentalita – organizácia spoločnosti.
12. Médiá
a epistemológia.
Mediálny
(jazykový)
obrat
v poznávaní.
Vnímanie
a predstavivosť podľa Marshalla McLuhana, proces kódovania podľa Umberta Eca.
13. Epocha hovorenia. Médium reči – základná charakteristika podľa Jeana Lohissa, Marshalla
McLuhana . Vplyv média reči na utváranie kolektívnej mentality a organizáciu spoločnosti
(magické a celostné vedomie, cyklický čas, ...)
14. Epocha písma. Médium písma – základná charakteristika podľa Jeana Lohissa,
Marshalla McLuhana a Umberta Eca. Vplyv písma na utváranie kolektívnej mentality
a organizáciu spoločnosti (individualizujúce sa vedomie, lineárny čas, ...).
15. Epocha masovosti. Médium tlače – základná charakteristika podľa Jeana Lohissa, McLuhana
a Thomasa Hyllanda Eriksena. Vplyv tlače na utváranie kolektívnej mentality a organizácie
spoločnosti (individuálne a masové vedomie, mechanický čas, ...).
16. Epocha netvarovosti. Elektronické média (najmä televízia a internet) – základná
charakteristika podľa Neila Postmana, Marshalla McLuhana, Jeana Lohissa a Thomasa
Hyllanda Eriksena. Vplyv elektronických médií na utváranie kolektívnej mentality
a organizáciu spoločnosti (individuálne vedomie, simultánny čas, kyberpriestor,
celulárna spoločnosť, ...).
17. Pojem informácie podľa Clauda Shannona, Jeana Lohissa, Jiřího Cejpeka a Michala Růžičku.
Chápanie vedomostnej (znalostnej) spoločnosti podľa Petra F. Druckera. Bauerleinov kritický
pohľad na súčasnú vzdelanosť.
18. Pojem virtuálnej reality (VR). Simulácia a hyperrealita podľa Jeana Baudrillarda. Možné
prístupy k virtuálnej realite podľa Christophera Horrocksa. Augmentovaná realita.
Problém tela v kontexte VR (Wolfgang Welsch, Zygmunt Bauman).
Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Adresa: Námestie Jozefa Herdu 2, 917 01 Trnava
Telefón: 033/55 65 424
E-mail: [email protected]
Internet: fmk.ucm.sk
MASMEDIÁLNA KOMUNIKÁCIA – TEÓRIA A DEJINY
Povinný predmet
Strana 2 z 5
19. Pojem identity človeka. Identita človeka v kontexte elektronických médií. Multiplikácia identít.
Kyborgizmus (Donna J. Haraway). Mentálny a fyzický kyborgizmus.
20. Vplyv médií na utváranie nového existencializmu – simultánny čas, kyberpriestor,
zmena axiologickej orientácie (Thomas Hylland Eriksen, Jean Lohisse, Paul Virilio,
Tadeusz Zasepa, Zygmunt Bauman).
21. Estetická situácia. Charakteristika, činitele a základné znaky. Komparácia s komunikačnou
situáciou. Teoretický prínos Romana Jakobsona.
22. Prehľad významných estetických koncepcií dvadsiateho storočia. Teoretické
východiská estetiky dvadsiateho storočia, Immanuel Kant, Georg Wilhelm Friedrich
Hegel. Ruská formálna škola, fenomenologická estetika, štrukturalistická estetika,
semiotická estetika, hermeneutika, recepčná estetika, dekonštruktivistická estetická
koncepcia.
23. Vplyv médií na umenie dvadsiateho storočia. Vývoj umeleckého experimentovania
s modernými médiami, multimédiami a intermédiami. Participatívnosť, otvorenosť,
konceptuálnosť v mediálnom umení. Happenig, fluxus, performancia.
24. Semiotická estetika. Umelecké dielo ako znak a symbol. Komunikatívnosť, autonómnosť znaku v umení. Metaznak a metakomunikácia v umení. Otvorenosť umeleckého
diela prvého a druhého stupňa. Polysémia. Kódy, kódovanie, dekódovanie. Estetika
zhody a rozdielu. Roland Barthes, Umberto Eco, Algirdas Jullen Graimas.
25. Výstavba umeleckého diela a štruktúra umeleckého diela. Umelecké dielo ako jednota
artefaktu, tvorby a percepcie. Intuícia, estetický výraz, estetická emócia, expresia a asociácie.
Historická a sociálna determinácia umeleckého diela. Roman Ingarden, Jan Mukařovský, Jurij
M. Lotman.
26. Autenticita umeleckého diela. Estetický vkus. Mystifikácia, pseudokonkrétnosť, efekt,
nevkus. Originál, kópia, plagiát, séria. Technická reprodukovateľnosť umeleckého diela
a jej teoretická reflexia v estetike. Walter Benjamin, Arthur Danto, Andy Warhol.
27. Proces estetického vnímania. Estetický postoj. Heteronómnosť, temporalita a intersubjektivita
estetického objektu. Estetická hodnota. Fikcionalizácia, intencionalita, aktualizácia. Budovanie
empatie a kreativity vnímateľa.
28. Interpretácia umeleckého diela. Hermeneutická interpretácia umeleckého diela.
Recepčná estetika. Dekonštruktivistická interpretácia umeleckého diela, relativizácia
hodnôt, citovateľnosť, kontext, sériovosť, palimpsest, pastiš, intertextualita.
Metanarácia.
29. Funkcie umeleckého diela. Podstata estetickej funkcie. Sebauvedomovanie človeka,
univerzálna ľudská skúsenosť, sociálna aktivita a zmysluplné ciele. Tradícia, identita.
Premeny funkcií v jednotlivých kultúrnych epochách. Dehumanizácia umenia, koniec umenia.
30. Desubjektivácia cítenia v umení 20. storočia. Technická senzualita. Zmyslový pôžitok
a estetický zážitok, banalizácia, obscénnosť, pasivita, konzum, anestetika, ľahkosť
bytia, avantgardné umenie. Estetické aspekty nových médií. Vizuálna kultúra.
ŠTUDIJNÁ LITERATÚRA A PRAMENE:
ANZENBACHER, A.: Úvod do filozofie. Praha: SPN, 1991. ISBN 978-80-7367-727-5.
ARENDTOVÁ, H.: Krize kultury. Praha : Mladá fronta, 1994. ISBN 80-204-0424-4.
Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Adresa: Námestie Jozefa Herdu 2, 917 01 Trnava
Telefón: 033/55 65 424
E-mail: [email protected]
Internet: fmk.ucm.sk
MASMEDIÁLNA KOMUNIKÁCIA – TEÓRIA A DEJINY
Povinný predmet
Strana 3 z 5
BARBER, B.: Jihad Vs. McWorld. [online]. In: The Atlantic Monthly, volume 269, number 3 (March,
1992). [cit. 2012-11-10]. Dostupné na internete: <http://www.theatlantic.com/doc/199203/barber>
BARKER, Ch.: Slovník kulturálních studií. Praha : Portál 2006. ISBN 80-7367-099-2.
BARTHES, R.: Mytologie. Praha : Dokořán, 2004. ISBN 80-8656-973-X.
BAUDRILLARD, J.: Praecessio Simulacrorum. In : Host 1996, č. 6. [cit. 2012-11-10]. Dostupné na
internete: <http://www.egs.edu/faculty/baudrillard/baudrillard-simulacra-and-simulations.html>
BAUERLEIN, M.: Najhlúpejšia generácia. Ako digitálna éra ohlupuje mladých Američanov a ohrozuje
našu budúcnosť alebo: never nikomu pod 30. Bratislava : Vydavateľstvo Spolku slovenských
spisovateľov, 2010. ISBN 9788080614317.
BAUMAN, Z.: Globalizácia. Bratislava : 2000. ISBN 80-2040-817-7.
BAUMAN, Z.: Úvahy o postmoderní době. Praha : Slon 2006. ISBN 80-85850-12-5.
BENJAMIN, W.: Umelecké dielo v epoche svojej technickej reprodukovateľnosti. In: BENJAMIN,
Walter: Iluminácie. Bratislava : Kalligram, 1999. ISBN 80-7149-248-5.
BERGER, P. L: Four Faces Of Global Culture. [online]. In: National Interest. Issue 49 (Fall 1997). [cit.
2012-11-10]. Dostupné na internete: <http://nationalinterest.org/article/four-faces-of-global-culture711>
BOURDIEU, P.: Teorie jednání. Praha : Karolinum, 1998. ISBN 80-7184-518-3.
BRESTOVANSKÝ, M.: Úvod do mediálnej výchovy. Trnava: TU v Trnave. ISBN 978-80-8082-396-2.
CEJPEK, J.: Informace, komunikace a myšlení. Úvod do informační vědy. Praha : Karolinum, 2005.
ISBN 80-7184-767-4.
DANTO, A. C.: Zneužitie krásy. Bratislava : Kalligram, 2008. ISBN 978-80-8101-025-5.
ECO, U.: Meze interpretace. Praha : Karolinum, 2004. ISBN 978-80-2460-740-5
ECO, U.: Skeptikové a těšitelé. Praha : Argo, 2008. ISBN 987-80-555-0324-0.
ECO, U.: Teorie sémiotiky. Praha : Argo, 2009. ISBN 978-80-2570-157-7.
EDWARDS, T.: Kulturální teorie. Praha : Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-685-8.
ERIKSEN, T. H.: Tyranie okamžiku. Brno : Doplněk, 2009. ISBN 80-7239-185-2.
FISKE, J.: TV: re-situating the popular in the people. [online]. In Continuum: The Australian Journal of
Media & Culture. Film, TV and the Popular. Edited by Philip Bell & Kari Hanet. Volume 1, number 2
(1987). [cit. 2012-11-10]. Dostupné na internete:
<http://wwwmcc.murdoch.edu.au/ReadingRoom/1.2/Fiske.html>
FISKE, J.: Understanding Popular Culture. London, New York : Routledge, 1996. ISBN 0-415-078768.
FREUD, S.: O člověku a kultuře. Praha : Odeon, 1990. ISBN 80-207-0109-5.
GADAMER, H.-G.: Člověk a řeč. Praha : OIKOYMENH, 1999. ISBN 80-86005-76-3.
GÁLIK, S.: Úvod do filozofie médií. Trnava : FMK UCM, 2011. ISBN 978-80-8105-269-9.
GÁLIK, S.: Filozofia a médiá. K filozofickej reflexii vplyvu médií na utváranie (súčasnej) kultúry.
Bratislava : Iris, 2012. ISBN 978-80-8925-686-0.
GAŽOVÁ, V.: Filozofia médií, s. 9 – 22. In: Médiá na prahu tretieho tisícročia. Človek v sieti mediálnej
recepcie. Trnava : FMK UCM, 2003. ISBN 80-8903-434-9.
GIDDENS, A.: Důsledky modernity. Praha : Sociologické nakladatelství, 1998. ISBN 80-85850-63-1.
HORROCKS, Ch.: Marshall McLuhan a virtualita. Praha : Triton, 2002. ISBN 80-7254-269-9.
Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Adresa: Námestie Jozefa Herdu 2, 917 01 Trnava
Telefón: 033/55 65 424
E-mail: [email protected]
Internet: fmk.ucm.sk
MASMEDIÁLNA KOMUNIKÁCIA – TEÓRIA A DEJINY
Povinný predmet
Strana 4 z 5
HUBÍK, S.: Postmoderní kultura. Úvod do problematiky. Olomouc, 1991. ISBN 80-9006-049-8.
CHVATÍK, K.: Strukturální estetika. Brno : Host, 2001. ISBN 80-85865-03-3.
CHLUP, R.: Plútarchos. O delfském E. Praha : Herrmann & synové, 1995. ISBN 80-7294-027-9.
KLOSKOWSKA, A.: Masová kultura. Kritika a obhajoba. Praha : Svoboda, 1967. (Bez ISBN).
LASCH, Ch.: The Culture of Narcissism. American Life in an Age of Diminishing Expectations. New
York, London : W. W. Norton & Company, 1991. ISBN 03-9330-738-7.
LeBON, G.: Psychologie davu. Praha, 1994. ISBN 80-9015-278-3.
LIPOVETSKY, G.: Éra prázdnoty. Praha : Prostor, 2001. ISBN 80-7260-085-0.
LOHISSE, J.: Komunikační systémy. Socioantropologický pohled. Praha : Karolinum, 2003. ISBN 80246-0301-2.
MacDONALD, Dwight: A Theory of Mass Culture. In: Diogenes. Founding Editor Roger Caillois.
Published in Association with International Council for Philosophy and Humanistic Studies. Number 3
(Summer, 1953).
MARCUSE, H.: Jednorozměrný člověk. Praha : Naše vojsko, 1991. ISBN 80-206- 0075-2.
McLUHAN, M.: Člověk, médiá a elektronická kultura. Brno : JOTA, 2000. ISBN 978-80-7217-128-6.
McLUHAN, M.: Jak porozumět médiím. Extenze člověka. Praha : Mladá fronta, 2011. ISBN 978-80204-2409-9.
McROBBIE, A.: Aktuální témata kulturálních studií. Praha : Portál, 2006. ISBN 80-7367-156-5.
MEYROWITZ, J.: Všude a nikde. Vliv ektronických médií na sociální chování. Praha: Karolinum, 2006.
ISBN 80-246-0905-3.
MICHALOVIČ, P. – MINÁR, P.: Úvod do štrukturalizmu a postštrukturalizmu. Bratislava : Iris, 1997.
ISBN 80-88778-44-1.
MISTRÍK, E.: Estetický slovník. Bratislava : Iris, 2007. ISBN 80-8925-608-2;
MONACO, J.: Jak číst film. Praha : Albatros, 2004. ISBN 80-0001-410-6.
MULVEY, L.: Visual Pleasure and Narrative Cinema. [online]. In: Screen 16.3 Autumn 1975, s. 6-18.
[cit. 2012-11-10]. Dostupné na internete: <http://terpconnect.umd.edu/~mquillig/20050131mulvey.pdf>
NÜNNING, A.: Lexikon teorie literatury a kultury. Brno : Host, 2006. ISBN 80-7294-170-4.
ORTEGA y GASSET, J.: Vzbura davov. Bratislava : Remedium, 1994. ISBN 80-85352-25-7.
PERNIOLA, M.: Estetika 20. století. Praha : Karolinum, 2000. ISBN 80-246-0213-X.
PETRANOVÁ, D.: Mediálna výchova. In: MAGÁL, S. – MATÚŠ, J. – PETRANOVÁ, D.: Lexikón
masmediálnych štúdií. Trnava : FMK v Trnave, s. 400 – 431. ISBN 978-80-8105-242-2.
PETŘÍČEK, M.: Úvod do současné filosofie. Praha : Herrman & synové, 1997. ISBN 80-238-1741-8.
POKORNÝ, P.: Hermeneutika jako teorie porozumění. Praha : Vyšehrad, 2006. ISBN 80-7021-779-0.
POSTMAN, N.: Ubavit se k smrti. Praha : Mladá fronta, 2010. ISBN 978-80-2042-206-4.
PRAVDOVÁ, H.: Determinanty kreovania mediálnej kultúry. Trnava : Fakulta masmediálnej
komunikácie, 2009. ISBN 978-80-8105-113-5.
PRAVDOVÁ, H.: Sociokultúrny kontext masovej komunikácie. Bratislava: NOC, 2009. ISBN 978-807121-314-7.
RITZER, G.: Mcdonaldizace společnosti. Praha : 1996. ISBN 80-20005-71-4.
RICOEUR, P.: Život, pravda, symbol. Praha : Oikoymenh, 1993. ISBN 80-85241-32-3.
Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Adresa: Námestie Jozefa Herdu 2, 917 01 Trnava
Telefón: 033/55 65 424
E-mail: [email protected]
Internet: fmk.ucm.sk
MASMEDIÁLNA KOMUNIKÁCIA – TEÓRIA A DEJINY
Povinný predmet
Strana 5 z 5
RŮŽIČKA, M.: Informace a dobro. Praha : Ježek, 1993. ISBN 80-901625-2-5.
SEILEROVÁ, B. – SEILER, V.: Človek – masmédiá – realita. K filozofickému „medial turn“. Bratislava :
Iris ,2008. ISBN 978-80-89256-29-7.
STURKEN, M. – CARWRIGHT, L.: Studia vizuální kultury. Praha : Portál, 2009. ISBN 978-80-7367556-1.
ŠABÍK, V.: Homo aestheticus. Bratislava : Procom, 2011. ISBN 978-80-85717-24-2.
TÍŽIK, M.: Dominancia dominujúceho Pierra Bourdieua. In KINO-IKON 1/01. ISSN 1335-1893.
Bratislava : Slovenský filmový ústav, 2001, s. 144-155.
VALČEK, P.: Slovník literárnej teórie. Bratislava : Literárne informačné centrum, 2006. ISBN 80-8922209-9.
VALENTOVIČOVÁ, D.: Estetická teória v masmediálnych štúdiách. Trnava : Fakulta masmediálnej
komunikácie UCM v Trnave, 2012. ISBN 978-80-8105-401-3.
VIRILIO, P.: Informatická bomba. Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2004. ISBN 80-86818-04-7.
WELSCH, W.: Estetické myslenie. Bratislava : Archa, 1993. ISBN 80-7115-0630.
ZASĘPA, T.: Médiá v čase globalizácie. Bratislava: Lúč, 2002. ISBN 80-7114-387-1.
ZIMA, P. V.: Literární estetika. Olomouc : Votobia, 1998. ISBN 80-7198-329-2.
ZUSKA, V.: Estetika. Praha : Triton, 2001. ISBN 80-7254-194.
ZUSKA, V.: Mimézis – fikce – distance. Praha : Triton, 2002. ISBN 80-7254-285-0.
Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Adresa: Námestie Jozefa Herdu 2, 917 01 Trnava
Telefón: 033/55 65 424
E-mail: [email protected]
Internet: fmk.ucm.sk
Download

Masmediálna komunikácia - teória a dejiny