NÁVRH TÉM DOKTORANDSKÉHO ŠTÚDIA
NA AKADEMICKÝ ROK 2013/2014
Strana 1 z 7 Študijný program marketingová komunikácia
prof. Ing. Jarmila Šalgovičová, PhD.
Atribúty hodnoty pre zákazníka v kontexte globálneho trhu
Cieľom dizertačnej témy je systemizovať, analyzovať a zhodnotiť teoretické východiská z oblasti diferencovaného riadenia vzťahov so zákazníkmi, a následne navrhnúť metodiku skúmania základných a špecifických
atribútov hodnoty pre zákazníka na diferencovaných trhoch na Slovensku so zámerom expanzie na globálny
trh.
Marketing a marketingová komunikácia v zdravotníckych zariadeniach
Cieľom dizertačnej témy je systemizovať, analyzovať a zhodnotiť teoretické východiská z oblasti marketingu
a marketingovej komunikácie v zdravotníctve a zdravotníckych zariadeniach, a následne navrhnúť metodiku
skúmania špecifických atribútov strategického manažmentu pre zdravotnícke organizácie v podmienkach
marketingového prostredia na Slovensku v porovnaní s vyspelými zahraničnými štátmi.
Marketing a marketingová komunikácia vo fyzioterapii vo vyspelých štátoch a na
Slovensku.
Cieľom dizertačnej témy je systemizovať, analyzovať a zhodnotiť teoretické východiská z oblasti marketingu
a marketingovej komunikácie v oblasti služieb vo vyspelých štátoch a na Slovensku, a následne navrhnúť
efektívne nástroje marketingovej stratégie aplikovanej na špecifickú oblasť poskytovania služieb fyzioterapie.
doc. Ing. Alena Kusá, PhD.
Vplyv marketingovej komunikácie na zvyšovanie hodnoty pre zákazníka
Dizertačná práca bude zameraná na pôsobenie marketingovej komunikácie na tvorbu a zvyšovanie hodnoty
pre zákazníka na B2B trhoch, príp. B2C trhoch a výskum vnímania nástrojov marketingovej komunikácie
zákazníkom v procese nákupných fáz. Výsledkom bude tvorba komunikačných modelov podľa životného
cyklu zákazníka.
Vplyv hodnotovej orientácie spotrebiteľov na nákupné rozhodovanie v špecifických
segmentoch trhu
Dizertačná práca bude zameraná na špecifický segment zákazníkov – napr. mladí ľudia, produktívny vek,
senior, (podľa výberu a po vyšpecifikovaní cieľovej skupiny) a výskum spoločensky zodpovednej marketingovej komunikácie na nákupné rozhodovanie. Výsledkom bude typológia segmentu podľa dôveryhodnosti
komunikačných zdrojov a hodnotovej orientácie spotrebiteľa.
Komunikačné stratégie v kontexte tvorby hodnotového systému zákazníka
Dizertačná práca sa bude zameriavať na efektívnosť komunikačných stratégií na zvyšovanie hodnoty
pre zákazníka a hodnoty zákazníka pre podnik. Tvorba hodnoto-vého systému zákazníka bude aplikovaná
na konkrétne organizácie v oblasti obchodu alebo služieb a výstupom bude model efektívnej marketingovej
komunikácie s cieľom získavania, vytvárania a udržovania vzťahov so zákazníkmi.
doc. Ing. Renata Nováková, PhD.
Marketingová komunikácia v tradičných odvetviach národného hospodárstva SR
Ide o vytvorenie komplexného materiálu pre dištančnú formu vzdelávania na úrovni študijného programu
3.2.3. Masmediálne štúdiá. Cieľom je vytvorenie multimediálnej učebnej pomôcky – hypertextového e-mate-
NÁVRH TÉM DOKTORANDSKÉHO ŠTÚDIA
NA AKADEMICKÝ ROK 2013/2014
Strana 2 z 7 riálu a audiovizuálnej pomôcky, ktorá bude synchrónne využívať obraz a zvuk, a tým poskytne lepšiu
názornosť a príťažlivosť pre vyššie uvedenú tému. Prínosom by malo byť i využitie pre študentov s ľahšími
formami postihnutia, ktorí sa nemôžu zúčastňovať klasických foriem vysokoškolského vzdelávania. Dôležitou
súčasťou riešenia bude dôsledne rozpracovať problematiku zameranú na tradičné odvetvia národného
hospodárstva SR v kontexte na ich postavenie v konkurenčnom prostredí súčasného trhu. Hlavnou oblasťou
aplikovaného výskumu bude vygenerovať špecifiká v tradičných odvetviach národného hospodárstva SR
a celý výskum sa následne bude sústreďovať na využitie masmediálnych prostriedkov a ich efektívneho
využitia v rámci vývoja a súčasných potrieb národného hospodárstva SR.
Vplyv audiovizuálnych didaktických pomôcok na atraktivitu vyučovacieho procesu
na vysokých školách
Nosnou oblasťou aplikovaného výskumu bude zameranie sa na atraktívnosť a význam nových metód
a foriem vzdelávania so zameraním sa na zrozumiteľnosť, príťažlivosť a zisťovanie spätnej väzby
pre študentov na úrovni dištančného vzdelávania a pre študentov s ľahším postihnutím. Celý výskum je
ďalším uceleným výstupom nadväzujúcim na predchádzajúcu tému, ktorá ma skôr sumarizačný a analytický
charakter zameraný na tradičné odvetvia národného hospodárstva SR. Výstupom z tohto projektu by mal byť
rozsiahly materiál akcentujúci úroveň vzdelávacieho procesu na úrovni vysokoškolského vzdelávania
a využitie nových foriem názornosti na novo navrhovanom predmete v rámci študijného programu 3.2.3.
Masmediálne štúdiá, určeného pre dištančné formy vzdelávania.
Ekonomická efektívnosť marketingovej komunikácie so zákazníkmi vo vybraných
výrobných organizáciách podnikajúcich na území SR
Často diskutovanou témou je vplyv komunikácie so zákazníkmi na ekonomiku kvality a následne i na ukazovatele rentability. Doposiaľ v praxi neexistuje zmysluplná metodika, ktorá by vplyvy komunikácie
so zákazníkmi na rentabilitu organizácie dokázala posúdiť. Úlohu doktoranda by malo byť na základe
základného výskumu vypracovať návrh nového prístupu k ekonomike kvality vo výrobných organizáciách
so zameraním sa na nové metódy merania a monitorovania ukazovateľov rentability kvality a rentability
komunikácie so zákazníkmi.
prof. PhDr. Dušan Pavlů, CSc
Role sociálního marketingu při komunikaci společensky významných témat
v současnosti
Práce bude usilovat o postižení specifiky užití marketingových komunikací v nekomerčním sektoru
s akcentem na některé z významných celospolečenských aktivit. Půjde tedy o postižení provázanosti určité
marketingové strategie, která si klade za cíl řešit významný společenský jev, který vyžaduje
celospolečenskou intervenci a spolupráci veřejnosti (pěstounská péče, dobrovolné pohybové aktivity,
ekologie, bezpečnost silniční dopravy, kojení, celoplošné očkování děvčat proti rakovině děložního čípku,
AVON a boj proti rakovině prsu atd. Je možné si navrhnout libovolné konkrétní téma) a komunikace této
strategie v celé slovenské veřejnosti nebo se zaměřením na určitý segment populace. Zároveň bude
doktorand řešit předpoklady efektivnosti takto zaměřených a realizovaných komunikačních akcí.
Specifika spotřebitelského segmentu seniorů v současné slovenské společnosti a
možnosti marketingových komunikací při uspokojování jejich potřeb
Práce bude usilovat o charakteristiku cílové skupiny seniorů v určitých etapách seniorského vývoje zejména
z hledisek schopnosti přijímat a správně dešifrovat marketingové komunikáty. Bude analyzovat možnosti
marketingové komunikace v jejich ovlivňování a přinese zasvěcený analytický pohled na některou
z významných celostátních akcí směřovaných na segment seniorů s cílem změnit jejich chování (např.
v oblasti celoživotního vzdělávání, změny stravovacích návyků, komerčních aktivit s nabídkou produktů
speciálně pro tuto cílovou skupinu apod.). Doktorand bude zároveň usilovat o formulaci základních obecných
předpokladů efektivnosti komunikace s touto specifickou cílovou skupinou.
NÁVRH TÉM DOKTORANDSKÉHO ŠTÚDIA
NA AKADEMICKÝ ROK 2013/2014
Strana 3 z 7 Doc. Ing. Rudolf Rybanský, CSc.
Špecifiká krízovej komunikácie vo finančných inštitúciách
Na základe analýzy súčasného stavu krízovej komunikácie na Slovensku a zahraničí a jej kritickom
zhodnotení stanoviť cieľ práce, ktorý bude zameraný na zdokonalenie krízovej komunikácie vo finančných
inštitúciách. Podkladom k týmto návrhom je nutné zabezpečiť primárnym výskumom vo vybraných
finančných inštitúciách. Navrhované riešenie verifikovať v praxi.
Sociálne médiá v podnikateľskej praxi
Na základe analýzy súčasného stavu využívania sociálnych médií v podnikateľskej praxi na Slovensku
a v zahraničí. Spracovať kritické zhodnotenie tejto analýzy. Navrhnúť cieľ dizertačnej práce, ktorý bude
smerovať k metodike využívania sociálnych médií v podnikateľskej praxi. Nutným predpokladom je primárny
výskum využívania sociálnych médií vo vybraných podnikoch. Navrhnutú metodiku alebo odporúčania
verifikovať v praxi a stanoviť prínosy pre prax, pre teóriu a pedagogiku.
doc. PhDr. Ľudmila Čábyová, PhD.
Mediálny trh a možnosti jeho inovácií
Téma dizertačnej práce spracuje teoretické východiská mediálneho marketingu z pohľadu spotrebiteľského
či reklamného mediálneho trhu. Dizertačná práca sa zameria na konkrétny segment alebo trh (trh printových
médií, trh elektronických médií) a identifikuje v ňom základné kritériá, ktoré vplývajú na úspech mediálnych
produktov (novín, časopisov, vlastných televíznych a rozhlasových relácií), analyzuje možnosti predaja
reklamného času a priestoru.
V dizertačnej práci sa autor môže venovať aj problematike spoplatnenia internetu, online vydaniam denníkov
a časopisov a ich vplyvu na predaj, analyzovať možnosti a bariéry predaja tlače na Slovensku i v zahraničí,
resp. navrhnúť riešenia.
Súčasťou práce môže byť aj jej experimentálne zameranie, v ktorom sa overia predpoklady prijatia inovácií
a nových foriem komunikácie či overovanie navrhnutých modelov, kritérií a typológii v praxi.
Spotrebiteľské správanie zákazníkov na mediálnom trhu
Základným cieľom dizertačnej práce je zistiť, ktoré rozhodujúce faktory ovplyvňujú predajnosť tlače,
sledovanosť televízie a počúvanosť rádií, prípadne návštevnosť internetových stránok a akú dôležitú úlohu
zohrávajú nástroje marketingu a marketingovej komunikácie pri úspechu konkrétneho mediálneho produktu.
Dotorand sa v práci zameria na konkrétny segment a konkrétny trh médií.
Súčasťou dizertačnej práce je kvantitatívny a kvalitatívny primárny výskum, ktorého cieľom bude zistiť
spotrebiteľské správanie čitateľov, divákov a poslucháčov v konkrétnom segmente.
Súčasťou práce môže byť aj jej experimentálne zameranie, v ktorom sa navrhnuté modely, metodiky,
kritériá a typológie spotrebiteľského správania sa zákazníkov na mediálnom trhu v praxi.
Marketing vzdelávacích inštitúcií a jeho vplyv na výber vysokej školy (kvality štúdia,
uplatnenie v praxi)
Pri spracovaní tejto témy dizertačnej práce sa môže doktorand rozhodnúť pre viaceré smery jej spracovania.
Jedným zo základným cieľov dizertačnej práce je zrealizovať výskum medzi študentmi stredných škôl
a zistiť, ktoré faktory ich ovplyvňujú pri výbere vysokej školy.
Doktorand môže navrhnúť metodiku hodnotenia kvality škôl, porovnať ju s existujúcimi metodikami a overiť
ju v praxi.
Ďalšou možnosťou spracovania témy je zrealizovať výskum medzi absolventmi humanitných škôl
a technických škôl, zistiť záujem firiem o týchto absolventov či prepojenosť s praxou, následne vytvoriť
kritériá hodnotenia vysokých škôl.
NÁVRH TÉM DOKTORANDSKÉHO ŠTÚDIA
NA AKADEMICKÝ ROK 2013/2014
Strana 4 z 7 Doc. Ing. Jaroslav Bednárik, PhD.
Zmena paradigmy krízového manažmentu pri strategickom riadení (Slovenska)
slovenských podnikov v globálnom prostredí
Na základe dostupnej domácej a zahraničnej literatúry, príslušných legislatívnych a právnych noriem
a predpisov a ich kritickej systémovej analýzy a syntézy spracovať poznatky z krízového manažmentu, ktoré
poslúžia ako základ zmeny paradigmy myslenia ku krízovému manažmentu v podmienkach slovenských
priemyselných podnikov v globálnom prostredí. V tomto duchu zadefinovať cieľ práce, primárny výskum
realizovaný vo vybraných podnikoch SR a návrh opatrení zameraných na zlepšenie súčasného stavu
v skúmanej oblasti, ktoré budú následne overené v praxi.
Identifikácia a analýza príčin permanentnej globálnej (hospodárskej) krízy so
zameraním na riadenie ľudských zdrojov a návrh protikrízových opatrení
Na základe dostupnej domácej a zahraničnej literatúry, príslušných legislatívnych a právnych noriem
a predpisov a ich kritickej systémovej analýzy a syntézy spracovať poznatky z oblasti riadenia ľudských
zdrojov a krízového manažmentu, v tomto kontexte identifikovať a analyzovať príčiny permanentnej globálnej
(hospodárskej) krízy s využitím primárneho výskumu. Výsledky a zistenia spracovať v podobe návrhu
protikrízových opatrení v podmienkach slovenských priemyselných podnikov.
Personálne manažérstvo a spoločenská zodpovednosť v kontexte globálnej krízy
Na základe dostupnej domácej a zahraničnej literatúry, príslušných legislatívnych a právnych noriem
a predpisov a ich kritickej systémovej analýzy a syntézy spracovať poznatky z personálneho manažmentu
a SZP v kontexte globálnej krízy. Zrealizovať primárny výskum zameraný na skúmanú problematiku
a zadefinovať opatrenia, ktoré poslúžia ako základ zmeny paradigmy myslenia k personálnemu manažmentu
(riadeniu ľudských zdrojov) a SZP v kontexte globálnej krízy v podmienkach slovenských priemyselných
podnikov. Navrhované opatrenia následne verifikovať v praxi.
NÁVRH TÉM DOKTORANDSKÉHO ŠTÚDIA
NA AKADEMICKÝ ROK 2013/2014
Strana 5 z 7 Študijný program: masmediálna komunikácia
Prof. PhDr. Slavomír Gálik, PhD.
K problému vzdelanosti v súčasnej informačnej spoločnosti
Súčasná spoločnosť sa nazýva informačná, či dokonca vedomostná. Na základe pribúdajúcich informácií
alebo vedomostí, by sa očakávalo, že by mala rásť aj vzdelanosť. Čo je však vzdelanie, prípadne
vzdelanosť a existuje priama úmera medzi informáciami a vzdelanosťou? M. Bauerlein na základe výskumov
stredoškolskej a vysokoškolskej mládeže prišiel k poznatku, že vedomosti u mladých ľudí, najmä vo vzťahu
k minulosti ako je história, občianska náuka a pod., nebezpečne klesajú. K. P. Liessmann dokonca tvrdí, že
miesto vzdelanosti sa prehlbuje nevzdelanosť. Obaja zhodne tvrdia, že elektronické médiá narušili lineárny
kód, na ktorom sa zakladalo doterajšie klasické vzdelanie. Môže klasické vzdelanie nahradiť tzv. kolektívna
inteligencia webu? A kam vôbec smeruje vzdelanie?
Kyberspiritualita a náboženstvo
Náboženstvá, osobitne kresťanstvo bolo v prvom rade formované slovom (Božím a ľudským) a v druhom
rade písmom (Nový Zákon). Štruktúra reči prirodzene podporuje náboženské myslenie – realitu slova,
celostnosť a hĺbku myslenia, sprítomňovanie minulosti. Písmo externalizuje myslenie, vytvára subjekt –
objektovú dichotómiu, odstup a zahajuje cestu k vedeckému mysleniu. Kresťanstvo tak stojí na dvoch
pilieroch, ktoré sa môžu navzájom podporovať, ale aj vylučovať: reči a písme. Reč vyformovala človeka –
homo religiosus a písmo homo sapiens. V druhej polovici 20. storočia prichádzajú na scénu obrazové médiá,
najprv televízia a neskôr internet. Podľa Sartoriho tieto médiá vytvárajú novú antropogenézu, nový typ
človeka, ktorého nazval homo videns. Otázka je, ako sa mení náboženstvom pod vplyvom elektronických
médií a potom, či je možné komunikovať náboženské posolstvá prostredníctvom kybepriestoru a či je možná
tzv. kyberspiritualita?
Vplyv kyberpriestoru na utváranie obrazov o tele a telesnosti človeka
Kyberpriestor súčasných elektronických médií, a najmä internet, je obrazovej povahy. Obrazy, prípadne
sekvencie obrazov, v ňom dominujú nad písmom i rečou. Obrazy súvisia s krásou, estetickým hodnotením,
preto v kyberpriestore máme nie náhodou aj toľko erotiky, a to od soft konštruovania ideálu ženskej
a mužskej telesnej krásy až po hard pornografiu. Zobrazovanie ideálnych estetických noriem, prípadne
sexuálneho správania, sa môže premietať aj do reality. Reálny život sa tak môže virtualizovať simuláciou
života v kyberpriestore. V reálnom živote môže ľahko nastať virtualizácia vlastnej identity, ktorá by svoj vzor
hľadala v ideálnom krásnom tele, čo je v konečnom dôsledku telesná a masová identita. Tento model
vytvára veľký tlak na „vylepšovanie“ a experimentovanie s telom, čo môžeme vidieť v súčasných
populárnych plastických operáciách, diétach a pod. Otázka je, nakoľko sa erotické obsahy v kyberpriestoru
premietajú do reálneho sveta, chápania tela (telesnosti) a jeho prípadného „vylepšovania“?
Doc. PhDr. Imrich Jenča, PhD.
Jazyk žánrov v súčasnej žurnalistickej praxi
Žurnalistická prax v súčasnosti nivelizuje žánrovú tvorbu, hranice žánrov sa stierajú, pričom dochádza až ku
kontaminácii štýlov. V žurnalistických celkoch sa objavujú skôr príspevky bez typických žánrových znakov.
Predmetom výskumu by mal byť lingvistický rozbor jazyka žánrov elektronických médií, teda posúdenie
schopnosti autora udržať štýlovú rovinu a jeho schopnosť na istej štýlovej rovine – lexikálnej i štylistickej –
pracovať tak, aby jeho produkt reprezentovali zreteľné žánrové znaky. Komunikačné akty sa budú skúmať
z hľadiska lokučnej, ilokučnej a perlokučnej. Praktický výstup výskumu – analýza najfrekventovanejších
nedostatkov – by mal ovplyvniť výučbu žánrov.
NÁVRH TÉM DOKTORANDSKÉHO ŠTÚDIA
NA AKADEMICKÝ ROK 2013/2014
Strana 6 z 7 Komunikačné stereotypy v moderovaných televíznych reláciách.
Výskum sa týka predovšetkým moderovaných diskusných relácií, v ktorých sa moderátor musí vyrovnať
nielen s prenosom istého množstva informácií, ale aj s koherenciou jednotlivých zložiek komunikačného aktu
(koherencia
slova
a výpovede),
situačnosťou
komunikačného
aktu,
jeho
intertextovosťou
a inštitucionálnosťou diskurzu. Podobný výskum sa robil v Čechách v roku 2003, na Slovensku však
v ucelenej podobe pendanta nemá. Ak si žurnalista nevie poradiť so situačnosťou a inštitucionálnosťou
diskurzu, potom má nedostatočnú prípravu z hľadiska psychológie a sociológie, ak si nedokáže poradiť s
obsahom informácie, koherenciou a intertextovosťou, potom mu chýba zodpovedajúca príprava v oblasti
lingvistiky. Praktický výstup výskumu má preto obohatiť žurnalistickú edukáciu vo viacerých oblastiach –
psychológii, lingvistike, sociológii.
Doc. Mgr. Art. Jozef Sedlák
Reflexia náboženských znakov a prvkov v historických a súčasných autorských
fotografických konceptoch v regióne Slovenska
Hlavným cieľom témy dizertačnej práce je výskum, analýza a systematizácia historickej aj súčasnej
produkcie autorských fotografických konceptov - programov, ktoré si prisvojujú, citujú a kódujú náboženské
prvky, znaky a motívy.
Koncepcia témy reflektuje rovnako dôležité historické kontexty prítomnosti náboženských motívov,
náboženskej symboliky, prvkov a znakov vo výtvarnom umení v regióne Slovenska, ktoré výrazným
spôsobom ovplyvňujú súčasné prejavy umenia a média fotografie.
Teoreticko-metodologická časť práce má zohľadňovať teologické, historické, sociologické, semiologické
a estetické východiská. V teoretickej časti je dôležité zadefinovať pojmy a štruktúru náboženskej symboliky
(prvkov, znakov) nielen v širších spoločensko-historických súvislostiach, ale skúmať personálny a sociálny
status autora a časové súvislosti jednotlivých období (predrevolučné obdobie a porevolučné obdobie).
Aplikačná časť práce má komparatívne skúmať formálne rozdiely a jednotlivú diferenciáciu prístupov v
koncepcii, rôznorodosti vizuálneho jazyka a využitia jednotlivých médií (maľba, fotografia, video, inštalácia,
intermediálne presahy).
Dôležitým aspektom práce je zadefinovanie a navrhnutie takej metodológie výskumu, ktorá zohľadňuje
špecifickosť regiónu Slovenska – historicky intenzívne naviazanie jednotlivých autorov reflektujúcich
náboženské prvky a znaky, ale ktorá reflektuje aj súčasné postmoderné kontroverzné iniciatívy a prejavy.
Zámerom a cieľom navrhnutej témy je popísať a systematizovať jednotlivé diela autorov a koncepcií do
ucelenej štúdie, ktorá môže nadobudnúť sumarizujúcu hodnotu a prínos pre odbornú obec.
Téma dizertačnej práce má teoreticko-empirický charakter.
NÁVRH TÉM DOKTORANDSKÉHO ŠTÚDIA
NA AKADEMICKÝ ROK 2013/2014
Strana 7 z 7 Študijný program aplikované mediálne štúdiá
Doc. PhDr. Eva Odlerová, PhD.
Mediálna gramotnosť nevidiacich na Slovensku
Dizertačná práca bude zameraná na problematiku kultivovania mediálnej gramotnosti nevidiacich
(v podmienkach SR) s cieľom zefektívniť komunikáciu nevidiacich s kultúrou občanov charakterizovaných
princípom „ sociálnej normality“ a zdravej integrity osobnosti človeka.
Problematika je veľmi špecifická a budú v nej zohľadnené aj jej zodpovedajúce technicko-technologické
aplikačné prostriedky.
Doc. PhDr. Imrich Jenča, PhD.
Mediálna výchova detí v predprimárnom vzdelávaní
Mediálnu gramotnosť detí je možné ovplyvňovať už v predprimárnom vzdelávaní, napokon, televízne
a rozhlasové relácie (a teda využívanie médií v predprimárnom vzdelávaní) sa v programovej skladbe pre
detské publikum objavuje od zrodu týchto médií. Cieľom práce by mala byť analýza mediálnych výstupov
pre stanovenú skupinu recipientov (detí v predprimárnom veku i pedagogických pracovníkov cieľovej
skupiny) a schopnosť pedagogických pracovníkov s týmito výstupmi v predprimárnom vzdelávaní pracovať.
Analýza by mala odpovedať na otázku, s akými vedomosťami o médiách prichádzajú deti na základný
stupeň a s čím sa musia vyrovnať pri prvom kontakte s predmetom mediálna výchova.
Prof. PhDr. Miloš Mistrík, DrSc.
Televízne vysielanie pre deti a mládež
Mapovanie televízneho vysielania pre deti a mládež v súčasnosti na Slovensku. Historický prehľad. Situácia
v okolitých krajinách. Rozlíšenie takéhoto vysielania vo verejnoprávnych a komerčných médiách. Funkcie
vysielania pre deti a mládež, dramaturgické a scenáristické otázky. Konkrétne programy, ich obsahová
analýza. Súvislosti s celkom televízneho vysielania, ochrana maloletých, mediálna komerčná komunikácia.
Mediálna výchova. Aplikácia výsledkov vedeckého výskumu do praxe, odporúčania, návrhy a podnety.
Download

návrh tém doktorandského štúdia na akademický rok 2013/2014