Okruhy témat
Okruhy a témata pro diplomové práce
Následující témata jsou nabídkou pro studenty od některých vyučujících katedry, výběr z těchto témat není povinný,
student si může vybrat vlastní téma práce, které mu je blízké, a najít si vedoucího, který mu práci povede.
Prof. PhDr. Miroslav Marcelli, Ph.D.
1. Antropologická a semiotická analýza procesov apropriácie v súčasnom umení
Podmienky: angl. jazyk, vhodný aj fr.
2. Antropologická a semiotická analýza procesov apropriácie vo verejnom priestore
Podmienky: angl. jazyk.
3. Pojem palimpsestu, jeho uplatnenie v skúmaní textov a urbánneho priestoru
Podmienky: angl. jazyk, vhodný aj fr. alebo nem.
4. Podoby autorskej funkcie v kyberpriestore
Podmienky: angl. jazyk, vhodný aj fr. alebo nem.
5. Kyberpriestor, virtuálna realita a text. Filozofická a semiotická analýza.
Podmienky: angl. jazyk, vhodný aj fr. alebo nem.
6. Vývin modelov komunikačných procesov (od Bühlera po predstaviteľov Novej komunikácie)
Podmienky: angl. jazyk.
7. Text a jeho diskurzné analýzy. Kritická diskurzná analýza.
Podmienky: angl. jazyk.
8. Rytmy a temporality v komunikačných procesoch: pojem chronotópie
Podmienky: angl. jazyk, vhodný aj fr.
9. Autoreferencia, jej podoby. Filozofická a semiotická analýza.
Podmienky: angl. jazyk, vhodný aj fr.
10. Citácie a ich podoby v poli intertextuality
Podmienky: angl. jazyk, vhodný aj fr.
11. Pojem kolektívnej inteligencie a jej podoby v kyberkultúre
Podmienky: angl. jazyk.
Doc. Benedetta Zaccarello, Ph.D., Ph.D.
1. Literature in contemporary philosophy.
2. Aesthetics and literary criticism in european philosophy.
Compiled 25.6.2014 15:02:25 by Document Globe ®
1
3. Frankfurt School and theory of the media.
4. Reception theory.
5. The artist and the media: experimental projects in mass communication.
6. The body as a medium: theatre, fashion, eros, gender...
7. Walter Benjamin: history of perception, perception of history.
8. Theodor Adorno: from Enlightenment to Cultural Industry’s theory.
9. Maurice Merleau-Ponty: perception, intersubjectivity, communication.
Michaela Fišerová, Ph.D.
Postštrukturalizmus:
Konsenzus ako problém politiky významu (J. F. Lyotard, J. Habermas),
Reprezentovateľné vs nereprezentovateľné (J.-F. Lyotard, M. Foucault, J. Ranciere),
Rozum, šialenstvo, reprezentácia (J. Derrida, M. Foucault),
Problém autora (R. Barthes, M. Foucault, U. Eco),
Drift dekonštrukcie (J. Derrida, U. Eco),
Deleuze a znaky (Deleuze, Guattari, Peirce),
Rizom, sieť, internet (G. Deleuze, P. Lévy),
Signifikácia, interpretácia, diseminácia (C. Lévi-Strauss, C. Geertz, J. Derrida),
Obraz medzi reprezentáciou a simuláciou (Platon, G. Deleuze, J. Baudrillard),
Vedecká vizualizácia ako sociálna konštrukcia (B. Latour)
Fotografia ako filozofický problém:
Fotografická technológia, kontrola a propaganda (W. Benjamin, P. Virilio),
Cenzúra a retuš ako diskurzívne vymazávanie (M. Foucault, D. King, B. Groys),
Fotografia ako relikvia (M. J. Mondzainová, M. Sicardová),
Pamäť a temporalita fotografie (R. Barthes, M. Merleau-Ponty, J. P. Sartre),
Fotografické zdieľanie viditeľného (J. Ranciere, M. Foucault, N. Bryson),
Diskurzívne očakávania od fotografie (U. Eco, G. Didi-Huberman, J. G. Frazer),
Fotografická mediácia a sociálna pragmatika (McLuhan, P. Bourdieu, M. Maffesoli),
Podmienky vedenia diplomovej práce:
1. ovládanie anglického a/alebo francúzskeho jazyka
2. Bc. titul z filozofie, estetiky, antropológie alebo príbuzného vedného oboru
3. absolvovanie aspoň troch mojich kurzov v prvom ročníku
Radana Šafaříková, Ph.D.
Semiotika
Vybrané problémy z dejín semiotiky (predstavitelia semiotiky a semiológie a jednotlivé semiotické školy);
Semiotika a pragmatika verbálnych a vizuálnych správ;
Aplikovaná semiotika: semiotika vizuálnych ikon, semiotika umenia a pod.;
Nosnosť aplikácie semiotiky na estetickú problematiku
Compiled 25.6.2014 15:02:25 by Document Globe ®
2
Semiotika a rétorika obrazu
Teoretické a filozofické implikácie páru wordℑ
Mechanizmy fungovania významu: ikonografia a semiológia;
Metafora “čítania” obrazu a jeho narativizácia;
Rétorika rámu a hranice reprezentácie;
Teória umenia
Problémy vzťahu prezentácie a reprezentácie;
Teória obrazu a nové dejiny umenia;
Jazyky umenia z pohľadu goodmanovskej estetiky.
Vizuálna kultúra
Bergerove Ways of seeing a ich odkaz (po 40 rokoch) pre vizuálno-kultúrne štúdie;
Vizuálne metodológie a teoretické zázemie vizuálnej kultúry;
Múzeum a „vystavovanie“: praktiky a publikum;
Podmienený pohľad a podívaná: otázky moci a genderu vo vizuálnom poli;
Status obrazu vo vizuálnej kultúre: obraz vo vede, v reklame, v každodennej realite.
Podmienky:
Absolvované prednášky Semiotika verbálních a vizuálních sdělení I., II.
Orientácia v semiotickej literatúre a v problematike spojenej s vizuálnou kultúrou
Schopnosť spoľahlivo pracovať s materiálmi v AJ
Mgr. Martin Švantner
Jedná se o široce pojaté okruhy, v rámci nichž můžete vždy specifikovat svůj záměr.
Sémiotika a rétorika (vztah sémiotiky rétoriky, média a teorie argumentace, rétorika a ideologie jako součást
elektronické kultury, antická a nová rétorika, persvazivivní diskurs, K. Burke, Ch. Perelman, B. McComiskey, V. Vitanza,
M, Meyers. U. Eco...)
Sémiotika a kritické teorie médií (teorie a praxe propagandy, spin doctoring, agenda setting - teorie a praxe, agenda
seting v prostředí web 2.0, sémiotika masové komunikace, od Frankfurtské školy k nové kritice, U. Eco,U. Beck, P.
Sloterdijk, T. W. Adorno. J. Habermas...)
Sémiotika a filosofie (pragmatismus, strukturalismus, problém smyslu, problém diference, filosofie jazyka a sémiotika,
sofisté a Platón, Ch. S. Peirce, G. Deleuze, J. Derrida, J. F. Lyotard...
Problémy diskursivní analýzy (Fairclough vs. Foucault, ontologické a neontologické motivace diskursivní analýzy, N.
Fairclough, M. Foucault, P. Van Dijk...)
Sémiotika a filosofie hudby (jazz, hudební struktura, teorie zápisu, improvizace, performativita, hudba a nová media,
N. Nesbit, G. Deleuze...)
„Pozdní“ Michel Foucault (Foucault a íránská revoluce, hermeneutika subjektu, techniky utváření já)
Požadavky na studenty:
Vážení studující, pokud chcete, abych vedl Vaši závěrečnou práci, je nutné splnit několik následujících podmínek:
1. Sdělte mi, proč Vás téma zajímá
2. Předložte synapsi, v které zdůvodníte:
a) čím konkrétně se chcete zabývat,
b) shrňte, co již o tématu víte z literatury a připojte rešerši bibliografie,
c) stanovte si alespoň předběžně základní hypotézu práce,
Compiled 25.6.2014 15:02:25 by Document Globe ®
3
d) vyberte si vhodný postup, metodu, jak dané téma chcete zpracovat a zdůvodněte to.
3. Navrhněte termíny, kdy budou jednotlivé části práce hotovy.
4. Pokud se dohodneme na tom, že práci budu vést, očekávám od Vás do měsíce rozvrh práce, ve kterém představíte:
a) osnovu práce,
b) nástin kapitol a podkapitol,
c) hlavní hypotézu a teze práce,
d) kompletní rešerši literatury k tématu.
Důležité je dodat, že pokud mi hotový text bez řádné domluvy nedodáte měsíc před datem odevzdání, nedoporučím
práci k obhajobě. Tzn., očekávám, že mě od podání projektu budete pravidelně informovat (záleží na dohodnutém
itineráři) o svém pokroku při psaní práce. Pokud výše zmíněná pravidla budete zachovávat, udělám vše pro to, abych
se v maximální možné míře mohl věnovat Vám a Vaší práci.
Mgr. Felix Borecký
1. Mukařovského funkcionální strukturalismus a projevy soudobé kultury. Aplikovatelnost Mukařovského myšlení na
umělecké a mimoumělecké estetično.
2. Masová a vysoká kultura. Kýč, midcult, snobismus. Ecův skeptik a těšitel jako dva extrémní typy postojů k dnešní
kultuře. Institucionalizované umění a periferie.
3. Výhody a meze, případná propojitelnost českého a francouzského strukturalismu při jejich aplikaci na konkrétní
projevy soudobé kultury (Mukařovský, Jakobson, Jankovič, Lévi-Strauss, Barthes, Todorov aj.).
4. Role imaginace při porozumění obrazům současné vizuální kultury (E. S. Casey, M. Dufrenne, P. Ricoeur, G.
Bachelard).
5. Hermeneutická terminologie: text, interpretace, hermeneutický kruh. Obstojí hermeneutika při analýze konkrétních
problémů soudobé kultury?
6. Gadamerova filosofie umění a projevy vizuální kultury. Hra, symbol, slavnost, mimésis, obraz.
7. Ricoeurovy pokusy o fúzi strukturalismu a hermeneutiky.
8. Ricoeurova estetika: metafora, symbol, zápletka.
Požadavky na studenty:
1. Nápadité a srozumitelně vymezené téma.
2. Dobrá obeznámenost s dílem vybraného autora.
3. Schopnost náležitě pracovat s terminologií vybraného autora.
Mgr. Irena Řehořová
Obraz a zobrazování: proměna paradigmatu vizuálních teorií ve vztahu k proměnám obrazu; tradiční vs. technické
obrazy ; problematika vztahu obrazu a textu; mediální funkce obrazu: móda, architektura, počítačová grafika, atd. z
hlediska teorie reprezentace a estetiky
Filmová estetika: problematika filmového obrazu a konstrukce významu; filmové zobrazení reality; reálné a imaginární
ve filmu; reprezentace a simulace.
Elektronická média: sociální aspekty elektronické komunikace; internetové sociální sítě; nová média a proměny
veřejného prostoru.
Daniel Slavíček, Ph.D. – externí spolupracovník
Compiled 25.6.2014 15:02:25 by Document Globe ®
4
Práce na téma dohledu v kontextu multidisciplinárního oboru Surveillance Studies:
1. Dějiny dohlížení a teorie dohledu (zejména M. Weber, M. Foucault, G. Deleuze, D. Lyon, G. T. Marx, R. Clarke, M.
Poster, K. Haggerty, W. Bogard, M. Andrejevic)
2. Oblasti, kde se s dohledem setkáváme (armáda a zpravodajské služby, státní administrativa, pracovní prostředí,
policie a kontrola kriminality, spotřeba, marketing, laterální dohled)
3. Dohled a technologie (systémy fyzické bezpečnosti jako např. kamery, dataveillance, datamining)
4. Dohled, média, interaktivita (tradiční i nová média, el. komunikace, sociální sítě)
5. Dohled, globalizace a mobilita
6. Dohled a umění (téma dohledu v literatuře, filmu, výtvarném umění)
7. Identita, soukromí a etika
Požadavky na studenty:
1. Diplomová práce musí zejména jasně strukturovaná
2. Absolvovat kurz Dohled a etika (letní semestr)
3. Práce s texty v AJ
Mgr. Michal Ivan – externí spolupracovník
1. Analýza mediálnej (politickej, reklamnej) kampane prostredníctvom konverzačných implikatúr a teórie rečových aktov
2. Povaha sémantických pravidiel (explicitnosť, implicitnosť)
3. Neurčitosť významu, relatívnosť pojmových schém
4. Sémantika konkrétneho jazykového javu (vlastné mená, anafora, synonymia, a pod.) prostredníctvom metód
experimentálnej filozofie
Mgr. Tomáš Kladný – externí spolupracovník
1. Postmodernizmus a marketing. Komunitný marketing
2. Semiotika miesta predaja a tovarový merchandising
3. Marketingová komunikácia v umení, jej špecifiká a podobnosti s ostatnými trhmi
4. Obraz rodiny a zobrazenie rodinných vzťahov vo filmoch od L. Viscontiho a P. P. Pasoliniho
5. Semiotika divadelného priestoru
6. Súčasný reklamný diskurz v reflexii odporučení C. Hopkinsa, D. Ogilvyho a ďalších
(7.) Vlastná tvorba reklamních komunikátov
(8.) Transpozícia drámy a jej divadelnej inscenácie do filmovej podoby, možnosti a obmedzenia. Využitie videoprojekcie
v divadle
kontakt: [email protected]
Compiled 25.6.2014 15:02:25 by Document Globe ®
5
Download

ve formátu PDF - Katedra Elektronické kultury a sémiotiky