Interpretácia filmového diela
sylabus
Mgr. B. Verešpejová PhD.
Cieľ výučby predmetu je zameraný na získanie schopností študentov orientovať sa vo
filmovom diele. Predmet má rozvinúť percepčné, analytické a interpretačné schopnosti
potrebné na kritický rozbor filmu a naučiť sa samostatne formulovať vlastný názor na filmové
dielo. Objasniť zámer diela, odkryť mechanizmy, ktoré sa podieľali na jeho celkovom vyznení.
Orientovať sa v žánroch, námetoch, konvenciách, inováciách.
Hodnotenie
Študenti absolvujú na konci semestra ústnu skúšku, pričom počas semestra sú povinní plniť
čiastkové úlohy zadané vyučujúcim. Neplnenie zadanej povinnosti sa hodnotí ako absencia
nad rámec povolených. Hodnotí sa i aktivita na seminároch.
Účasť
Povolené sú maximálne dve absencie. Pri vyššom počte absencií je študent povinný
postupovať podľa individuálnej dohody s vyučujúcim. Záujem o náhradu absencie musí
študent prejaviť sám najneskôr v zápočtovom týždni. Po tomto termíne sa žiadosť o náhradu
absencie nebude akceptovať. Každá absencia nad rámec povolených si vyžaduje svoju vlastnú
náhradu, napr. pri 3 neúčastiach nad rámec povolených je študent povinný vyhotoviť napr. 3
seminárne práce, a nie jednu. Študentom teda odporúčam šetriť absenciami na chvíle, kedy
ich naozaj budú potrebovať.
Náplň prednášok a seminárov
● Základná charakteristika. ● Obsah a forma. ● Dramaturgická analýza. ● Scenáristická
štruktúra. ● Námet filmu. Idea filmu. ● Základný konflikt. Hlavný príbeh a vedľajšie dejové
motívy. ● Postavy a ich charakteristika (+ vnútorná motivácia postáv). ● Semiotická analýza
● Významová hra s divákom ● Znak. Symbol. ● Postava ako znak. Predmet, farba ako
symbol, znak. ● Kultúrne konotácie. ● Časopriestor. ● Prelínanie rôznych časových osí. ●
Realizmus – fikcia. ● Uhly kamery, kamerový a vnútrozáberový pohyb. ● Herecká analýza. ●
Charakter a vlastnosti postavy. ● Gestika, mimika, rečový prejav, pohyb v priestore,
interakcie s prostredím a ostatnými postavami. ● Kostýmy, masky. ● Hĺbka - šablónovitosť
postáv. ● Autentickosť – štylizácia. ● Motivácia, cieľ postavy. ● Analýza filmovej reči vyjadrovacie prostriedky filmu. ● Réžia, kamera, strih, architektúra, zvuk, hudba etc. ● Žáner:
žánrové prvky, žánrové presahy (konkrétne miesta výskytu).
Odporúčaná literatúra
Thompson, K. - Bordwell, D.: Dějiny filmu. Praha: AMU Praha: Lidové noviny 2007.
Monaco, J.: Jak číst film. Praha: Albatros 2004.
Khol, J.: Interpretace. Nástin teorie a praxe interpretování. Praha: Academia 1989.
Novotný, D. J.: Chcete psát scénář? I. Základy dramaturgie II. Žánry v hraném
filmu. Praha, FAMU, 2000.
Plencner, A.: Masový a kritický divák filmu. Konzumácia a interpretácia ako dva postoje k
umeniu a svetu. In: Kolokvium 1-2. Zbor. príspevkov z jarného a jesenného kolokvia
masmediálnej komunikácie. Trnava: FMK UCM v Trnave 2004.
Bernard, J. - Frýdlová, P.: Malý labyrint filmu. Praha: Albatros 1988.
Blech, R. a kol.: Malá encyklopédia filmu. Bratislava: Obzor 1974.
van Gelder, P.: Z filmu do filmu. Praha: Egem 1993.
Bláha, I.: Zvuková dramaturgie audiovizuálniho díla. Praha: AMU 2004.
Bordwell, D.- Thomson, K.: Umění filmu. (Úvod do studia formy a stylu). Praha, AMU 2012.
Field, S.: Jak napsat dobrý scénář. Praha, Rybka Publishers, 2007.
Forman, Z.: Výrazové prostředky filmu. Praha, SPN.
Gindl - Tatárová, Z. : Hollywoodoo-filmové ilúzie podľa zaručených receptov. SFÚ 2001.
Grečnár, J.: Filmová hudba od nápadu po soundtrack. Blava: ÚHV SAV 2005.
Chatnan, S.: Příběh a diskurz. Naratívní struktúra v literature a filmu. Brno: Host 2008.
Kučera, J. : Strihová skladba ve filmu a v TV. Praha: SPN 1983.
Plazewski, J.: Filmová reč. Praha: Orbis 1967.
Plítková, M.: Filmový šlabikár. Blava: NOC 2000.
Pondělíček, I.: Svět k obrazu svému. Praha: NFA 1999.
Valušiak, J.: Základy strihovej skladby. Blava: ČSTV, Inštitút výchovy a vzdelávania 1989.
kontakt
V prípade nejakých nejasností ma nájdete v miestnosti č. 462 v čase konzultačných hodín,
prípadne po individuálnej dohode. E-mail: [email protected], mobil: 0907 36 26 24.
Download

Interpretácia filmového diela