P.Križku 390/4, 967 01 Kremnica
Predmetová komisia
prírodovedných predmetov
Predseda predmetovej komisie: Mgr. Jana Kučerová
Meno a priezvisko, titul
Jana Kučerová, Mgr.
Aprobácia
MAT-FYZ
Počet rokov
pedagogickej praxe
12
Členovia predmetovej komisie:
Meno a priezvisko, titul
Barbora Kinková, Mgr.
Jaroslav Malo, Ing.
Alžbeta Malcová, Mgr.art
Michal Strapko, Mgr.
Ondrej Marček, Bc.
Aprobácia
BIO-CHE
Učí GEO-INF
Učí INF
TŠV
Učí INF
Počet rokov
pedagogickej praxe
6
2
3
0
5
Plán práce predmetovej komisie prírodovedných predmetov nadväzuje na Plán práce
školy. Slúži ako pracovný materiál pre činnostnú oblasť PK prírodovedných predmetov a je
v prípade potreby aktualizovaný počas školského roka.
Škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie v súlade so základným pedagogickým
dokumentom školy - Školským vzdelávacím programom s cieľom poskytovať kvalitnú
úroveň vzdelávania s prihliadnutím na danosti, schopnosti, nadanie, talent a záujmy žiaka tak,
aby sa uplatnil v živote spoločnosti, prípadne úspešne ďalej študoval.
Úspešným absolvovaním príslušného vzdelávacieho programu žiak získa stupeň vzdelania:
Názov školy
Gymnázium
Charakter vzdelania
ISCED 3A úplné stredné všeobecné vzdelanie
(vyššie sekundárne)
Súkromné gymnázium systematicky a dlhodobo smeruje k podobe modernej školy,
ktorá odovzdáva svojim žiakom múdrosť v zmysle vedomostí, životných postojov,
uznávaných hodnôt. Škola sa mení na školu modernú tak vo výchovno-vzdelávacom procese,
ako aj modernú vo svojom materiálnom vybavení.
Strategický cieľ výchovy a vzdelávania predmetovej komisie prírodovedných
predmetov je rozvinúť u absolventov kľúčové kompetencie v akademických oblastiach
učenia sa tak, aby získali vzdelanostný základ na pokračovanie v celoživotnom
vzdelávaní (mohli si vybrať optimálnu cestu k svojej študijnej a profesijnej kariére
podľa svojich schopností, potrieb a záujmov) a pre svoj osobný a sociálny rozvoj a boli
pripravení pre pracovný a mimopracovný život v spoločnosti.
Predpokladom jeho dosiahnutia je používanie učebných postupov a prístupov, ktoré
podporujú rozvinutie vedeckého systémového, kritického a kreatívneho myslenia
prostredníctvom inovatívnych organizačných foriem výučby.
Plán činnosti predmetovej komisie prírodovedných predmetov:
A. Harmonogram zasadnutí:
1. zasadnutie
2. zasadnutie
3. zasadnutie
4. zasadnutie
5. zasadnutie
august
november
január
apríl
jún
B. Harmonogram ďalších aktivít, podujatí, súťaží:
Akcie so žiakmi v škole:
• Príprava žiakov na predmetové olympiády,
• Expert geniality show – celoslovenská vedomostná súťaž,
• Klokan – celoslovenská matematická súťaž
• Korešpondenčný seminár z chémie
• Korešpondenčný seminár z biológie
• TAKTIK – on-line korešpondenčný seminár
• Súťaž v tvorbe web. stránok
• DOD – prezentácia školy
Záujmová činnosť:
• Chemický krúžok – Mgr. Barbora Kinková
• Matematický krúžok - Mgr. Jana Kučerová
• Futbalový krúžok - Mgr. Michal Strapko
• Volejbalový krúžok - Mgr. Michal Strapko
Akcie so žiakmi mimo školy:
• Exkurzia do Krajskej hvezdárne a planetária Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom.
Hlavným cieľom tejto exkurzie je formovanie vedeckého poznania, rozvíjanie
pozitívneho vzťahu k prírode, zvyšovanie všeobecného, odborného a kultúrneho
vzdelania študentov.
Program je zložený z demonštrácie astronomických úkazov na umelej oblohe planetária,
odbornej prednášky, besedy, premietania filmu a audiovizuálneho pásma, videoprojekcie
a pozorovanie úkazov na dennej oblohe pomocou astronomickej optiky.
• Exkurzia študentov 4. ročníka do Bratislavy na jedinečnú výstavu ,,The human body
exhibition“ o kráse a funkčnosti ľudského tela, ktorej poslaním je venovať viac
pozornosti a starostlivosti tomu najdôležitejšiemu čo máme – nášmu zázračnému telu.
• Exkurzia študentov 2. a 3. ročníka do jadrovej elektrárne v Mochovciach
• Exkurzia študentov 1. a 2. ročníka do arboréta vo Zvolene
2
•
•
Exkurzia študentov 1. a 2. ročníka do Bojníc – ZOO
9. ročník prírodovednej súťaže EKO – OLY pod patronátom CVČ Cvrček, Mestských
lesov Kremnica a Súkromného gymnázia v Kremnici
Predmetová komisia prírodovedných predmetov sa bude podieľať na celoškolských
aktivitách
Názov aktivity
Medzinárodný deň bez fajčenia
Týždeň boja proti drogám
Termín
október 2012
november 2012
Stužková slávnosť
Týždeň boja proti rakovine
Vianočný program a výzdoba školy
Svetový deň boja proti HIV/AIDS
a Červená stužka
Medzinárodný deň protirasovej
diskriminácie
Recyklácia odpadov
november 2012
november 2012
december 2012
december 2012
Zodpovední
koordinátori
Výchovný poradca
triedni učitelia
triedni učitelia
koordinátori
predsedovia PK
koordinátori
marec 2013
ETV, NAB
marec 2013
máj 2013
priebežne
triedni učitelia,
predsedovia PK
prírodovedná PK
poverení učitelia
priebežne
poverení učitelia
Deň Zeme
Verejné zbierky (Deň narcisov, Biela
pastelka)
Odborné prednášky
Ďalšie činnosti PK
Názov aktivity
Lyžiarsky kurz
Triedy
1. ročník
Termín
február 2013
Plavecký kurz
2.ročník
jún 2013
Kurz na ochranu
života a zdravia
Kurz na ochranu
človeka a prírody
3.ročník
maturity 2013
všetky ročníky
2 x ročne
3
Zodpovední
vyučujúci TŠV
triedny učiteľ
vyučujúci TŠV
triedny učiteľ
vyučujúci TŠV
triedny učiteľ
vyučujúci TŠV
triedny učiteľ
Download

Predmetová komisia prírodovedných predmetov