Anotácie predmetov – 1. ročník DPŠ
1.Základy pedagogiky
Garantuje/Zabezpečuje: doc. PhDr. Dagmar Kováčiková, CSc.
Výmera: 15 hodín
Cieľ: Osvojiť si pedagogickú terminológiu, základné poznatky o pedagogických procesoch,
javoch a ich súvislostiach. Získať prehľad v súčasnom školstve na Slovensku a trendoch
vzdelávania.
Obsah: Pojem a podstata výchovy, vývoj spoločnosti a vývoj výchovy, ontogenéza,
vonkajšie a vnútorné faktory utvárania osobnosti, vzťah vývinu a výchovy človeka.
Pojem, predmet a vývoj pedagogiky, pramene pedagogiky, systém a členenie pedagogiky,
charakteristika pedagogických disciplín, vzťah pedagogiky k niektorým vedám.
Základné pedagogické kategórie : Cieľ a obsah výchovy (edukácie) - pojem, podstata,
konkretizácia cieľa. Prostriedky výchovy a vzdelávania (edukácie) - pojem, hmotné
prostriedky edukácie, nehmotné prostriedky (obsah, metódy, zásady, formy výchovy
a vzdelávania). Vonkajšie a vnútorné podmienky výchovy a vzdelávania.
Pedagogické pojmy (vzdelávanie, vzdelanie, vyučovanie, učenie, edukácia, učebné osnovy,
učebné plány, vedomosti, schopnosti, návyky, vlohy, zručnosti)
Rodina – pojem, rodina ako výchovné prostredie, výchovné štýly rodiny.
Podstata a funkcie školy, školský systém a jeho štruktúra, súčasný školský systém na
Slovensku, medzinárodná klasifikácia vzdelávania, alternatívne školy.
Súčasné trendy v edukácii.
Ukončenie: skúška
Literatúra:
KOSOVÁ, B. - KASÁČOVÁ, B. Základné pojmy a vzťahy v edukácii. Banská Bystrica: PF
UMB, 2007
KOVÁČIKOVÁ, D. Základy pedagogiky. Dubnica nad Váhom: 2006.
KOVÁČIKOVÁ, D.– KOVÁČOVÁ, V. - TURANSKÁ, E.-NOVOTNÁ,M. Všeobecná
pedagogika. Banská Bystrica: PF UMB, 2009.
KOVÁČIKOVÁ, D.– KOVÁČOVÁ, V. - TURANSKÁ, E, - BELKOVÁ,V. Základy
pedagogiky pre sociálnych a misijných pracovníkov. Banská Bystrica: PF UMB, 2004
PRŮCHA, J.–WALTEROVÁ, E.–MAREŠ, J. Pedagogický slovník. Praha: Portál, 2008
VIŠŇOVSKÝ, Ľ.–KAČÁNI, V. a kol. Základy školskej pedagogiky. Bratislava: IRIS, 2001,
ZELINA, M : Alternatívne školstvo. Bratislava: IRIS, 2000.
2. Teória učiteľskej profesie
Garantuje/Zabezpečuje: prof. PhDr. Ľudovít Višňovský, CSc.
Výmera: 10 hodín
Cieľ: Oboznámiť poslucháčov so systémom prípravy učiteľov, štruktúrou prípravy učiteľov,
jej obsahom, formami, metódami u nás a v zahraničí.
Obsah: Cieľ výchovy a jeho konkretizácia na základnej a strednej škole. Princípy, formy,
metódy a prostriedky výchovy a ich modernizácia. Výchovný proces, jeho teoretické základy,
modely a štýly výchovného pôsobenia. Mravná výchova a jej obsah, metodika mravnej
výchovy. Humanizácia výchovy a vzdelávania. Formovanie disciplíny žiakov, formovanie
charakterových a vôľových vlastností detí a mládeže. Osobnosť učiteľa a osobnosť triedneho
učiteľa, funkcie a úlohy triedneho učiteľa. Výchovné ťažkosti a ich reedukácia. Prehľad teórií
a koncepcií výchovy vo svete. Spolupráca školy s rodinou. Pedeutológia – náuka o učiteľovi.
Typológia osobnosti učiteľa. Rôzne ponímania prípravy učiteľov. Pedagogicko-profesijná
orientácia v príprave učiteľov. Vývin učiteľského vzdelávania u nás a vo svete. Ciele, obsah,
formy a metódy prípravy učiteľov. Komparácia prípravy učiteľov na Slovensku a v zahraničí.
Ukončenie: skúška
Literatúra:
PRŮCHA, J. Moderní pedagogika. Praha, 1997.
VIŠŇOVSKÝ, Ľ. Teória výchovy. Banská Bystrica, 1998.
VIŠŇOVSKÝ, Ľ. Triedny učiteľ. Banská Bystrica, 2001.
VIŠŇOVSKÝ, Ľ. – KAČÁNI, V. a i.: Základy školskej pedagogiky. Bratislava, 2001.
ŽILÍNEK, M. Étos a utváranie mravnej identity osobnosti. Bratislava, 1997.
ŽILÍNEK, M. Mravná výchova v procese utvárania osobnosti. Bratislava, 2000.
ZOLYOMIOVÁ, P. Pracovné listy z teórie výchovy. Banská Bystrica, 2007.
ZELINA, M. Teórie výchovy alebo hľadanie dobra. Bratislava, 2005.
KASÁČOVÁ, B. Učiteľ. Profesia a príprava. Banská Bystrica, 2002.
KARIKOVÁ, S. Osobnosť učiteľa. Banská Bystrica, 1999
Kol. autorov: Pedagogické a psychologické problémy osobnosti žiaka. Banská Bystrica, 2003.
3. Vybrané kapitoly zo psychológie
Garantuje/Zabezpečuje: doc. PhDr. Marta Valihorová, CSc.
Výmera: 15 hodín
Cieľ: Oboznámiť poslucháčov so základnými zákonitosťami psychiky, biologickou,
sociálnou a psychickou determináciou správania, základnými výskumnými metódami.
Obsah: Predmet psychológie, základné pojmy psychológie a pojmové skupiny. Psychika,
vedomie, nevedomie, prežívanie a správanie, osobnosť. Psychika ako prostriedok najvyššej
úrovne sebariadenia živej bytosti. Biologická, sociálna a psychická regulácia správania.
Základné psychologické smery – psychoanalýza, behaviorizmus, gestalt psychológia,
humanistická psychológia, kognitívna psychológia. Výskumné metódy psychológie. Systém
psychologických vied. Kognitívne poznávacie procesy (pociťovanie, vnímanie, pamäť,
myslenie, predstavivosť, pozornosť). Terminológia emocionality a motivácie (emócie,
potreby, hodnoty, záujmy, ciele).Vybrané psychologické aspekty učenia a vyučovania.
Zákony a podmienky učenia. Aktuálne otázky edukačného procesu. Osobnosť a činnosť
učiteľa, súčasné trendy. Výkonnosť a únava, činitele, dôsledky, prevencia. Vybrané
psychologické otázky výchovy. Súčasné trendy.
Ukončenie: skúška
Literatúra:
BOROŠ, J. Úvod do psychológie. Bratislava: Iris, 2002.
ČÁP, J., MAREŠ,J. Psychológie pro učitele. Praha: Portál. 2002.
ĎURIČ, L. Pedagogická psychológia. SPN Bratislava. 1991.
HILL, G. Moderní psychologie. Praha: Portál, 2004.
KAČÁNI, V. a kol. Základy učiteľskej psychológie. Bratislava SPN. Mladé letá, 2004.
KERN,H., MEHL, CH. a i. Přehled psychologie. Praha: Portál, 1999.
NAKONEČNÝ, M. Základy psychológie. Praha: Academia, 1998.
ŘÍČAN, P. Psychologie. Praha: Portál, 2005.
VÁGNEROVÁ, M. Vývojová psychologie. Praha: Portál, 2000.
4. Základy zdravotnej prípravy pedagógov umeleckých škôl
Garantuje/Zabezpečuje: MUDr. Ján Kothaj
Výmera: 10 hodín
Cieľ: Cieľom je poskytnúť a oboznámiť poslucháčov s najčastejšími úrazmi a stavmi, ktoré
sa vyskytujú pri výkonoch umeleckého povolania.
Obsah: Základ zdravotnej prípravy pre výkon umeleckého povolania. Historický pohľad na
anatomicko-fyziologické a psychotechnické školy. Predchádzanie nežiadúcich následkov,
prípadne úrazov v dôsledku nesprávneho prístupu k príprave hry na hudobnom nástroji.
Optimálne riešenia vzniknutých problémov z medicínskeho hľadiska. Somatologické defekty
vyplývajúce z hry na hudobnom nástroji a zo spevu.
Ukončenie: priebežné hodnotenie
Literatúra:
POSPÍŠIL, M. F. Biológia človeka. Bratislava: PF UK,2001. 288 s.
MARCINKOVÁ, D. – LANGSTEIN, K. Biológia dieťaťa a dorastu, školské zdravotníctvo.
Banská Bystrica: PF,1989. 187 s.
LANGSTEIN, K. – D. MARCINKOVÁ, D. – HANULÍK, M. Biológia dieťaťa a školské
zdravotníctvo. Banská Bystrica: PF 1992. 80 s.
STAROSTA, M. Kapitoly z dejín klavírneho umenia. Bratislava: VŠMU HTF, 2000. 130 s.
KŘIVOHLAVÝ, J. Psychologie zdraví. Praha: Portál, 2001.
5. Psychológia umenia
Garantuje/Zabezpečuje: doc. PhDr. Viktória Dolinská, PhD.
Výmera: 10 hodín
Cieľ: Cieľom predmetu je objasniť poslucháčom cez reflektovanie estetických a umeleckých
východísk podstatu hraničnej vednej disciplíny. Využívaním pojmov a metód psychológie,
estetiky a teórie jednotlivých umení priblížiť analýzu a interpretáciu umenia z hľadiska
psychologických poznatkov a poukázať na premenu psychiky v estetických vzťahoch počas
estetického vnímania umeleckej tvorby.
Obsah: Psychológia interpretácie umenia. Osobnosť umelca a jeho intrafunkčná úroveň
psychologickej interpretácie. Charakteristika umeleckého vnímania, pamäti, pozornosti,
predstavivosti, myslenia, fantázie, emocionality, imaginácie, vôle a motoriky. Vyjadrovacie
prostriedky umenia. Tvorivý umelecký proces a kreativita umelca. Estetická potreba ako
východisko. Motivácia tvorby a rozhodovanie. Artefakt a jeho percepcia. Zaradenie diela do
kontextu života. Psychológia mediálnej percepcie.
Ukončenie: vypracovanie eseje
Literatúra:
BENEDIKT, R. Kulturní vzorce. Praha: ARGO, 1999.
DOLNÍK, J. Jazyk – Človek – Kultúra. Bratislava: Kalligram, 2010.
EDWARDS, T. (ed.): Kulturální teorie. Praha: Portál, 2010.
KULKA, J.: Psychologie umění. Praha: Grada Publishing, 2008.
MISTRÍK, E.: Estetický slovník. Bratislava: IRIS, 2007.
SOKOLOVÁ, L.: Didaktika psychológie. Bratislava: Univerzita Komenského, 2010.
HRADISKÁ, E. a kol.: Psychológia médií. Bratislava: Bratislavská vysoká škola práva, 2009.
ŠOLTÉSOVÁ, K. (ed.): Kultúra ako emócia. Bratislava: Nadácia Milana Šimečku, 2006.
6. Didaktika
Garantuje/Zabezpečuje: prof. PaedDr. Karol László, CSc.
Výmera: 10 hodín
Cieľ: Cieľom je, aby poslucháči vedeli charakterizovať všeobecnú didaktiku ako základnú
pedagogickú disciplínu a poznali historický vývoj didaktického myslenia. Vedia definovať
a vysvetliť základné didaktické pojmy: osobnosť žiaka, učiteľa, obsah, cieľ. Poznajú základnú
pedagogickú dokumentáciu, vedia realizovať didaktickú analýzu učiva, poznajú požiadavky
pre formulácie vyučovacích cieľov. Poznajú klasifikáciu didaktických metód, zásad
a organizačných foriem.
Obsah: Didaktika ako základná pedagogická vedná disciplína. Historický vývoj didaktického
myslenia. Systém základných a dynamizujúcich elementov vzdelávania. Podmienky
vzdelávania. Osobnosť žiaka a učiteľa. Štýly učenia žiakov. Obsah vzdelávania, školské
dokumenty, Učivo. didaktická analýza učiva. Výchovno-vzdelávací cieľ. Tradičné
a aktivizujúce didaktické metódy. Didaktické zásady. Systém organizačných foriem.
Ukončenie: skúška
Literatúra:
1. BAJTOŠ, J. Teória a prax didaktiky. Žilina : 2003.
2. KALHOUST, Z. – OBST, O. Školní didaktika. Praha : 2002.
3. KOŽUCHOVÁ, M. a i. Didaktika pre učiteľov základnej a strednej školy. Bratislava :
2000.
4. LÁSZLÓ, K. Všeobecná didaktika. Banská Bystrica : 1997.
5. LÁSZLÓ, K. Motivácia v edukačnom prostredí. Banská Bystrica : 2004.
6. PETLÁK, E. Všeobecná didaktika. Bratislava : 2004.
7. PETLÁK, E. Pedagogicko-didaktická práca učiteľ. Bratislava : 2000.
8. OBDRŽÁLEK, Z. Didaktika pre študentov učiteľstva základnej školy. Bratislava : 2003.
9. SKALKOVÁ, J. Obecná didaktika. Praha : 1999.
10. TUREK, I. Didaktika. Bratislava : 2008.
11. TUREK, I. Inovácie v didaktike. Bratislava : 2004.
7. Komunikatívne zručnosti
Garantuje/Zabezpečuje: doc. PhDr. Libuša Gajdošová, CSc.
Výmera: 10 hodín
Cieľ: Poslucháči sa oboznámia s podstatou, druhmi a modelmi sociálnej komunikácie. Osvoja
si základné komunikačné prístupy k vyučovaniu pedagogiky a k ostatným pedagogickým
aktivitám.
Obsah: Teoretické východiská pedagogickej komunikácie. Jazyk a reč, ich význam vo
vzťahu k žiakom. Mimojazykové druhy komunikácie. Reč ľudského tela, mimika, proxemika,
posturika, haptika, reč očí. Metakomunikácia. Cvičenia v modelových situáciách školských
kontaktov učiteľa so žiakmi, učiteľa s rodičmi.
Ukončenie: priebežné hodnotenie
Literatúra:
PÁVKOVÁ, B. Pedagogika voľného času. Praha, 1999.
BRINDZA, J. Deti a ich voľný čas. Bratislava, 1984.
BRINDZA, J. Sociálna komunikácia. Banská Bystrica, 1999.
8. Rozvoj kreativity osobnosti
Garantuje/Zabezpečuje: PaedDr. Mária Strenáčiková, PhD.
Výmera: 10 hodín
Ukončenie: priebežné hodnotenie
Cieľ: Cieľom predmetu je oboznámiť študentov so základnými otázkami teórie tvorivosti,
sprístupniť poznatky o tvorivom procese a jeho zákonitostiach, o tvorivej osobnosti, tvorivom
produkte, o súčasných vedeckých prístupoch ku kreativite a ozrejmiť základné metódy
rozvoja tvorivosti.
Obsah: Základné pojmy teórie kreativity, pojem a faktory úrovne tvorivosti, ontogenéza
tvorivosti, tvorivosť a inteligencia, znaky tvorivej osobnosti, tvorivý proces a produkt,
základné teórie tvorivosti (J.P.Guilford, M.I. Stein, E.P. Torrance...), motivácia a tvorivosť,
bariéry tvorivosť, metódy rozvoja tvorivosti, KEMSAK, problematika hudobnej tvorivosti.
Ukončenie: priebežné hodnotenie
Literatúra:
ZELINA, M. – JÁNOŠOVÁ, E. Tvorivosť – piata dimenzia. Bratislava: Smena, 1984.
SZOBIOVÁ, E. Tvorivosť, od záhady k poznaniu. Bratislava: Stimul, 1999.
NOLLKE, M. Naučte se myslet kreatívně. Praha: Grada, 2006.
DACEY, J. S. – LENNON, K. H. Kreativita. Praha: Grada, 2000.
SALBOT, V. Tvorivosť a škola. Banská Bystrica: PF UMB, 2007.
9. Záťažové situácie a ich zvládanie
Garantuje/Zabezpečuje: doc. PhDr. Viktória Dolinská, PhD.
Výmera: 10 hodín
Cieľ: Cieľom seminárov bude teoreticky oboznámiť poslucháčov so základnými formami
záťažových situácií ako aj prakticky prostredníctvom reálnych situácií ich oboznámiť
s efektívnymi copingovými stratégiami na zvládanie optimálnej záťaže, ktorá stimuluje
psychický rozvoj, ako aj na zvládanie extrémnej záťaže, ktorá môže vyvolať psychické
zlyhanie osobnosti.
Obsah: Záťažové situácie, ich všeobecná charakteristika, základné druhy záťažových situácií
(stres, záťaž, konflikt, frustrácia, deprivácia). Zvládanie záťažových situácií, faktory
ovplyvňujúce proces copingu (situačné, osobnostné, interakčné), funkcie copingu, copingové
stratégie
(primárne/sekundárne/terciálne,
inštrumentálne,
stratégie
vyhľadávania
opory/vyhýbania sa, útok/obrana, zamerané na jadro problému/na regulovanie emócií).
Ukončenie: spracovanie prípadovej štúdie
Literatúra:
BRATSKÁ, M.: Vieme riešiť záťažové situácie? Bratislava: SPN, 2002.
HAYESOVÁ, N. Základy sociální psychologie. Praha: Portál, 1998.
KOLLÁRIK, T.: Sociálna psychológia. Bratislava: Univerzita Komenského, 2004.
KŘIVOHLAVÝ, J.: Jak zvládat stres. Praha: Portál, 1994.
KŘIVOHLAVÝ, J.: Konflikty mezi lidmi. Praha: Portál, 2002.
ORAVCOVÁ, J.: Sociálna psychológia. Banská Bystrica: Fakulta humanitných vied UMB,
2004.
VÝROST, J. – SLAMĚNÍK, I.: Aplikovaná sociální psychologie II. Praha: Grada Publishing,
2001.
Download

1.Základy pedagogiky 2. Teória učiteľskej profesie