Fakulta dramatických umení AU
ŠTUDIJNÝ PROGRAM HERECTVO
1. ročník - bakalárske štúdium ak. rok 2014/2015 – zimný semester
Hodiny
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
8 00 -9 00
900 – 1000
1000- 1100
1100 – 1200
1200 – 1300
1300 - 1400
1400 - 1500
1500 - 1600
1600 – 1700
1700 - 1800
1800 – 1900
1900 - 2000
2000-- 2100
Komparatívne
dejiny umenia I
PhDr. Silvia
Kováčiková,
ArtD. (116)
Klasický a historický tanec I
Mgr.art. .M. Urban, PhD.
(231)
Rečová kultúra I
Prof.PhDr. J.
Findra, DrSc.
(116)
Technika hlasu I ind. cvič
doc. Mgr.art E.
Holičková, ArtD.,
Mgr.art. B.
Špániková, ArtD.
(224)
Herecká výchova v dramatických útvaroch + indiv. cv. I
Mgr.art E. Večerová, Mgr.art. Ľubomír Mindoš, Mgr.art. Karol Čičmanec
(222)
Herecká výchova v dramatických útvaroch + ind.cv. I
Mgr.art E. Večerová, Mgr.art. Ľubomír Mindoš, Mgr.art. Karol Čičmanec
(222)
Analýza dram.textu I
Mgr.art K.
Hitzingerová, ArtD.
(113)
Kap. z dejín
slov.div. I
doc. PhDr. M.
Babiak, Mr.
(116)
Herecká pohybová výchova I - skup. cvič
Mgr.art Anna Gromanová, Ph.D.
(222)* * - bloková výučba
Technika reči I
ind. cvič.
Mgr. art. R. Sanitra, ArtD.
(231)
Teória drámy I
PhDr.
E. Knopová,
PhD. (303)
Základy spoločenského tanca I
Mgr.art Tomáš Tomkuljak
(231)
Základy
manažme
ntu I
doc.
Ing.M.Se
ková,
PhD. (115
Organizácia divadelného
festivalu I
Mgr.art. P. Kovalčíková
(303)
14
15
16
Fakulta dramatických umení AU
ŠTUDIJNÝ PROGRAM HERECTVO
2. ročník - bakalárske štúdium ak. rok 2014/2015 – zimný semester
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
8 00 -9 00
900 – 1000
1000- 1100
1100 – 1200
1200 – 1300
1300 - 1400
1400 - 1500
1500 - 1600
1600 – 1700
1700 - 1800
1800 – 1900
1900 - 2000
2000-- 2100
14
Hodiny
Herecká výchova v dramatických útvaroch I
doc. Mgr.art. František Výrostko, Mgr.art. Tomáš
Mischura, ArtD. (231)
Pondelok
Utorok
.
Streda
Štvrtok
Piatok
Komp. dejiny umenia
III (116)
PhDr. Silvia
Kováčiková, ArtD
Technika reči III - skup.
cvič.
Mgr. art A. Záborská, ArtD.
Mgr. art. R. Sanitra,
ArtD.(303)
Analýza
dramat.diela I
PhDr. E.
Knopová, PhD.
(303)
.
Moderný a ľudový
tanec I
Mgr.art. .M. Urban,
PhD.
(231)
Div.spolupráca herca
s režisérom I
Mgr.art K. Burdová,
Mgr.art E. Spišák, ArtD.
Mgr.art. T. Tomkuljak,
Mgr.art. S. Capková,
ArtD. (232)
Psychológia
v hereckom umení I
PaedDr. M.
Strenáčiková, PhD.
(113)
Divad. pojmoslovie I.
Mgr. art K.
Hitzingerová, ArtD.,
(113)
Umelecký prednes I – ind. cvič.
Mgr.art J. Sarvaš
Mgr.art Z. Laurinčíková, ArtD.
(218)
Technika hlasu III
– ind. cvič.
doc. Mgr.art E.
Holičková, ArtD.,
Mgr.art. B.
Špániková, ArtD.
(224)
Dejiny svet. divadla I
Mgr.art M. Timko,
ArtD.(303)
Film.a tel. spolupráca
režiséra s hercom skup.
cvič. I.-II.
Mgr.Ivan Kršiak, Mgr.art
L. Viluda, ArtD.(139)
Teórie a metódy her.
tvorby I - II
Mgr. Art. K.
Hitzingerová, ArtD.,
(303)
Herecká výchova v dramatických útvaroch I
doc. Mgr.art. František Výrostko, Mgr.art. Tomáš
Mischura, ArtD. (222)
Technika reči III - ind. cvič.
Mgr. art. R. Sanitra, ArtD.
(218)
Technika spevu I
doc. D. Jarjabek
O. Hromadová
(224)
Dabing
I.
Mgr.art R.
Sanitra,
ArtD.,
(127)
Základy
manažmen
tu III
doc.
Ing.M.Seko
vá,
PhD.(115)
Organizácia divadelného
festivalu I
Mgr.art. P. Kovalčíková
(303)
Réžijno –
dramaturgický
projekt Doc.
Mgr.art M. Oľha,
PhD. mim.prof.,
Mgr.art. D.
Turanská
(232)
Herecká pohybová výchova I
skup.cvič
Mgr.art S. Capková, ArtD.
(222)
Herecká výchova v dramatických útvaroch I
doc. Mgr.art. František Výrostko, Mgr.art.
Tomáš Mischura, ArtD. (222)
15
16
Fakulta dramatických umení AU
ŠTUDIJNÝ PROGRAM HERECTVO
3. ročník - bakalárske štúdium ak. rok 2014/2015 – zimný semester
Hodiny
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
8 00 -9 00
900 – 1000
1000- 1100
1100 – 1200
1200 – 1300
1300 - 1400
1400 - 1500
1500 - 1600
1600 – 1700
1700 - 1800
1800 – 1900
1900 - 2000
2000-- 2100
Základy
div.réžie
Doc. PhDr. J.
Sládeček,
PhD.(112)
Psychológia
v hereckom umení I
PaedDr. M.
Strenáčiková, PhD.
(113)
Herecká tvorba V
doc. J. Přeučil, Mgr.art. T. Tomkuljak (224/202)
Komparatívne
dejiny umenia
V (113)
PhDr. Silvia
Kováčiková,
ArtD.
Technika reči V - ind. cvič.
Mgr.art A. Záborská, ArtD., Mgr. art
R. Sanitra, ArtD.(303)
Divadelná prax + Bakalársky
divadelný projekt I + TVS k bak.
Projektu (202)**
prof. Mgr.art. L. Majera, doc. J.
Přeučil, Mgr.art. T. Tomkuljak
Charakterové
tance I
Mgr.art. .M.
Urban, PhD.
(231)
** - variabilné podľa režiséra
Repetitórium
angličtina
Mgr.art. M.
zvada, MA.
(237)
Herecká pohybová výchova V skup. cvič
doc. Mgr.art. I. Pavlitová, Mgr.art
Anna Gromanová, Ph.D.
(222)* * - bloková výučba
Dejiny svet. div. III.
Mgr.art M. Timko, ArtD.
(303)
14
Herecká tvorba V
doc. J. Přeučil, Mgr.art. T. Tomkuljak (224/202)
Teórie a metódy
hereckej tvorby III
Mgr. Art. K.
Hitzingerová, ArtD.,
(303)
Analýza
dram. diela
III.
Mgr. art K.
Hitzingerová
, ArtD.
(113)
Organizácia divadelného
festivalu I
Mgr.art. P. Kovalčíková
(303)
Dramatická postava vo verši 218)
Mgr.art.
J. Sarvaš, Mgr.art.B. Špániková, ArtD.
Technika spevu III.
doc. D. Jarjabek
O. Hromadová
(224)
Divadelná prax + Bakalársky divadelný projekt I + TVS k bak. Projektu (202)**
prof. Mgr.art. L. Majera, doc. J. Přeučil, Mgr.art. T. Tomkuljak
15
16
Fakulta dramatických umení AU
ŠTUDIJNÝ PROGRAM HERECTVO
1. ročník - magisterské štúdium ak. rok 2014/2015 – zimný semester
Hodiny
Pondelok
1
2
3
4
8 00 -9 00
900 – 1000
1000- 1100
1100 – 1200
5
1200 – 1300 1300 - 1400
Divadlo jedného herca – ind. cvič. + inscenačná prax
Doc. Mgr.art. F. Výrostko, Mgr.art. Richard Sanitra, ArtD.
Mgr.art B. Špániková, ArtD., Mgr.art. D. Turanská, Mgr.art.
Z. Galková, Mgr.art. T. Mischura, ArtD., Mgr.art. Z.
Laurinčíková, ArtD.
(D44/218)
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
*PT – párny týždeň
** - variabilné podľa režiséra
6
7
8
9
10
11
12
13
1400 - 1500
1500 - 1600
1600 – 1700
1700 - 1800
1800 – 1900
1900 - 2000
2000-- 2100
Psychológia
v hereckom umení I
PaedDr. M.
Strenáčiková, PhD.
(113)
Seminár
k príprave
a realiz. film.
projektu I
doc. V. Štric
*PT(115)
Pohyb a reč
v tvorbe
dramatickej
postavy I
Ind.
doc. Mgr.art.
I. Pavlitová,
Mgr.art. A.
Záborská,
ArtD. Mgr.art.
S. Capková,
ArtD. (202)
14
Divadlo jedného herca – ind. cvič. + inscenačná prax
Doc. Mgr.art. F. Výrostko, Mgr.art. Richard Sanitra, ArtD. Mgr.art
B. Špániková, ArtD., Mgr.art. D. Turanská, Mgr.art. Z. Galková,
Mgr.art. T. Mischura, ArtD., Mgr.art. Z. Laurinčíková, ArtD.
(D44/218)
Seminár realizácie
filmového projektu I
Práca herca pred
kamerou*
Mgr.art E. Večerová,
Mgr.art K.
Hitzingerová, ArtD.
(139/115)
Organizácia divadelného
festivalu I Mgr.art. P.
Kovalčíková (303)
TVS k realizácii absolventského projektu I. II
prof.MgA. J.Vedral, PhD. doc.Mgr.art. F.Výrostko, Mgr.art J.Valek, doc. Mgr.art M. Oľha, PhD.
(202)**
Dabingové
herectvo I
Mgr.art. R.
Sanitra, ArtD.,
(127)
Svetoví a slov. div.
režiséri I
Mgr.art M. Timko,
ArtD.(303)
TVS k realizácii absolventského projektu I. II
prof.MgA. J.Vedral, PhD. doc.Mgr.art. F.Výrostko, Mgr.art
J.Valek, doc. Mgr.art M. Oľha, PhD. (202)
Nové trendy divadla
20.st.
Mgr.art M. Timko,
ArtD. (303)
(303
15
16
Fakulta dramatických umení AU
ŠTUDIJNÝ PROGRAM HERECTVO
2. ročník - magisterské štúdium ak. rok 2014/2015 –zimný semester
Hodiny
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
8 00 -9 00
900 – 1000
1000- 1100
1100 – 1200
1200 – 1300
1300 - 1400
1400 - 1500
1500 - 1600
1600 – 1700
1700 - 1800
1800 – 1900
1900 - 2000
2000-- 2100
Spev I
doc. Mgr.art. D.
Jarjabek
(224)
Pondelok
Nové
trendy
v divadle
III.
Mgr.art K.
Hitzingero
vá,
ArtD.(113)
Psychológia
v hereckom umení I
PaedDr. M.
Strenáčiková, PhD.
(113)
Svet. a slov. div.
rež. III.
PhDr.Š.
Fejko(303)
Utorok
Seminár
k príprav
e a realiz.
film.
projektu
I
doc. Štric
*PT(115)
TVS k realizácii absolventského
div.predstavenia I.
Mgr.art. K. Burdová, doc. Mgr.art F.
Výrostko, prof. J. Zavarský
(202/304)
TVS k príprave
divadelného projektu
I
+ Inscenačná prax I
prof. MgA. J. Vedral,
PhD.,
Mgr.art.K.Burdová
(302/304)
Štvrtok
Piatok
Realizácia
absolv.rozhlas.projekt
u.
Mgr.E.
Tomajko
(127)
Organizácia divadelného
festivalu I
Mgr.art. P. Kovalčíková
(303)
TVS k realizácii absolventského div.predstavenia
I.
Mgr.art. K. Burdová, doc. Mgr.art F. Výrostko, prof.
Mgr.art. J. Zavarský, Mgr.art. J. Daubrava, ArtD.
(202/304/)
Streda
.
*PT – párny týždeň
*NT – nepárny týždeň
** - variabilné podľa dohody s pedagógom
14
Seminár realizácie abs. filmového
projektu I*NT
Doc. Mgr.art. Ľ. Fifik, Mgr.art. E.
Večerová (139, 123)
.
15
16
Download

Rozvrh Herectvo 2014/2015 ZS.pdf