ŠTUDIJNÝ PROGRAM
INTERPRETAČNÉ UMENIE - INŠTRUMENTÁLNE
II. stupeň vysokoškolského štúdia - magisterské štúdium
I. Katedra klávesových nástrojov
Vedúca katedry:
Tajomníčka katedry:
Pedagógovia:
II. Katedra orchestrálnych nástrojov
Vedúci katedry:
Tajomník katedry:
Pedagógovia:
doc. Mgr. art. Eva Cáhová, ArtD.
Mgr. art. Alica Hancková
prof. Marián Lapšanský
prof. Mgr. art. Zuzana Niederdorfer, ArtD.
prof. MgA. René Adámek
doc. Mgr. art. Eva Cáhová, ArtD.
doc. MgA. Jana Škvarková, ArtD.
PaedDr. Mgr. art. Ingrid Pinková, ArtD.
Mgr. Aleš Solárik
Mgr. art. Michal Červienka, ArtD.
Mgr. Igor Vlakh
Mgr. art. Marta Nemcová (interná doktorandka)
Mgr. art. Peter Strenáčik, PhD.
Mgr. art. Igor Fábera, ArtD.
prof. Jela Špitková
prof. Jozef Podhoranský
prof. Alexander Stepanov, CSc.
prof. MgA. Václav Kunt
doc. Kamil Roško
doc. Mgr. art. Jozef Illeš
doc. Viktória Herencsár, ArtD.
doc. Mgr. art. Ján Labant, ArtD.
MgA. Zuzana Bouřová, ArtD., PhD.
Mgr. art. Igor Fábera, ArtD.
Mgr. art. Adam Marec, ArtD.
Mgr. art. Peter Strenáčik, PhD.
Mgr. Ján Krigovský
Mgr. art. Ivica Gabrišová
Mgr. art. Andrej Sontág, ArtD.
Mgr. art. Albert Hrubovčák
Mgr. art. Milan Oravec, ArtD.
Mgr. art. Ronald Šebesta, ArtD.
Mgr. art. Marek Pastírik, ArtD.
Mgr. art. Xénia Egedová
Mgr. art. Zuzana Výbošťoková
Mgr. art. Michal Berki
Mgr. art. Zulfizar Zázrivá, PhD.
Mgr. art. Dana Miklošová
Mgr. art. Stanislava Zobalová
Mgr. Vladimír Harvan
Mgr. Radoslav Solárik (interný doktorand)
MgA. Milan Paľa (interný doktorand)
Mgr. art. Ľubomír Rychlík (interný doktorand)
III. Profil absolventa magisterského štúdia
Absolvent magisterského štúdia študijného programu Interpretačné umenie - inštrumentálne je pripravený na
dráhu profesionálneho umelca v oblasti interpretačného hudobného umenia. Je schopný samostatnej tvorivej
umeleckej práce vychádzajúcej zo svojho študijného zamerania, podáva špičkové profesionálne umelecké
výkony s uplatnením tvorivého a individuálneho prístupu k umeleckej interpretácii. Disponuje širšími
teoretickými vedomosťami univerzitného typu (popri znalostiach z oblasti hudby je to všeobecná estetika,
filozofia, pedagogika, sociológia, psychológia, a pod.), ktoré umožňujú samostatnú tvorivú reflexiu problematiky
súčasného umenia, kultúrnej politiky, etických hodnôt človeka, ako aj schopnosť duchovného rozvoja a
humánneho postoja k problémom súčasného sveta. Absolvent magisterského štúdia je pripravený na aktívne
pôsobenie doma i v zahraničí vzhľadom na profesionálnu pripravenosť a schopnosť tvorivo sa prejavovať
minimálne v jednom svetovom jazyku. Absolventi magisterského štúdia sa môžu predovšetkým uplatniť ako
sóloví interpreti, kvalitní komorní a orchestrálni hráči. Absolventi magisterského štúdia sa môžu uplatniť aj
v celom rade satelitných hudobných profesií, ktoré sa rodia v dôsledku rozvoja technológie, užitia tvorby
a informatiky: ako redaktori v rozhlase, televízii, v odborných hudobných časopisoch, zorientovaní v základoch
modernej technológie v oblasti notografie a počítačových programov. Všestranný teoretický vedomostný základ
umožňuje absolventom magisterského štúdia študijného programu Interpretačné umenie - inštrumentálne
uplatnenie v pedagogickej praxi predovšetkým na stredných a vysokých umeleckých školách, pôsobenie v rámci
širšej spolupráce s hudobnými inštitúciami, profesionálnymi hudobnými telesami, s organizačnými výbormi
festivalov, v inštitúciách v oblasti kultúry, v orgánoch verejnej správy, v kontexte spoločenského a kultúrneho
života na najvyššej úrovni i v širokom kontexte ponuky a potreby hudobného života. Druhý stupeň
vysokoškolského štúdia umožňuje absolventovi magisterského štúdia pokračovanie v treťom stupni
vysokoškolského vzdelávania - v doktorandskom štúdiu.
IV. Charakteristika študijného programu
Magisterské štúdium študijného programu Interpretačné umenie - inštrumentálne sa podľa študijných plánov
realizuje v priebehu štyroch semestrov magisterského štúdia, ktoré pozostáva z individuálnej a kolektívnej
výučby v podobe prednášok, seminárov a praktických cvičení. Hlavným cieľom je rozvoj umeleckých
schopností adeptov v oblasti náročnejších kompozičných koncepcií a interpretačných umeleckých činností
v podobe profesionálnej umeleckej interpretácie a tiež rozvíjanie interpersonálnych skúseností v tímovej práci
(ansámblová a komorná hra). Vedenie praktického vyučovania s priebežnými konzultáciami a upresňovaním sú
charakteristickým rysom výučby. Výsledná úroveň praktického vyučovania je prezentovaná na verejných
koncertoch. Vyučovací proces smeruje k tomu, aby študenti rozvíjali tvorivé myslenie a invenčný prístup
k praktickému uvedeniu diela. Na začiatku druhého semestra po získaní predpísaných kreditov si študent zvolí
tému praktickej časti (umelecký výkon) a teoretickej časti (písomná teoretická práca) záverečnej diplomovej
práce magisterského štúdia. Na konci tretieho semestra odovzdá teoretickú prácu, ktorá súvisí s jeho praktickou
umeleckou orientáciou. Vo štvrtom semestri sa realizuje praktická časť (umelecký výkon), obhajoba teoretickej
práce a ostatných predmetov záverečnej štátnej magisterskej skúšky. Na konci každého semestra prebiehajú
komisionálne skúšky z hlavného študijného predmetu, ktoré sú kolektívne vyhodnocované pedagógmi z domácej
inštitúcie, prípadne z iných umeleckých inštitúcií zo Slovenska alebo zo zahraničia. Študent magisterského
štúdia po splnení stanovených kritérií môže v rámci programu SOCRATES/ERASMUS alebo inou formou
absolvovať študijný pobyt (jeden až dva semestre) v prvom alebo druhom semestri na zahraničnej
vysokoškolskej umeleckej inštitúcii, ktorý mu umožní získať širší vedomostný základ vo svojej špecializácii.
Magisterské štúdium je súčasťou úplného vysokoškolského vzdelania a je zaradené do prvého a druhého roku II.
stupňa vysokoškolského štúdia. Štúdium sa končí vykonaním štátnej záverečnej skúšky, obhajobou umeleckého
výkonu a diplomovej práce.
Predmety štátnej záverečnej skúšky:
Dejiny a literatúra hudobného nástroja (podľa špecializácie)
Po úspešnom absolvovaní magisterského štúdia sa absolventovi priznáva titul „magister umenia“, v skratke
„Mgr. art.“.
V. Jadro znalostí
Magisterské štúdium študijného programu Interpretačné umenie - inštrumentálne pozostáva z individuálnej
a kolektívnej výučby v podobe prednášok, seminárov a cvičení. Hlavným zámerom je poskytovanie kvalitného
vysokoškolského vzdelávania a príprava orchestrálnych, komorných i sólových hráčov. Výchovno-vzdelávací
proces sleduje predovšetkým rozvíjanie talentu formou praktického i teoretického tréningu študentov
jednotlivých umeleckých špecializácií, ktorý si vyžaduje predovšetkým individuálnu formu výučby. Jej kvalitu
zabezpečujú najmä významné, medzinárodne uznávané umelecké osobnosti s bohatou umelecko-tvorivou
činnosťou, ktoré - vzhľadom na požiadavky a potreby praxe - pripravujú umelcov na ich profesionálnu dráhu.
Súčasťou umelecko-vzdelávacieho procesu je pravidelné koncertné účinkovanie študentov i pedagógov v rámci
interných (na pôde FMU) a externých koncertných podujatí doma i v zahraničí. Pri realizácii tohto zámeru FMU
úzko spolupracuje s domácimi organizáciami a inštitúciami umeleckej a kultúrnej praxe (divadlá, hudobné
telesá, rozhlas, televízia a iné), zároveň nadväzuje a rozvíja spoluprácu s partnerskými školami
a medzinárodnými inštitúciami v zahraničí. Študenti v danom umeleckom odbore a špecializácii získavajú tak
potrebnú prax pre neskoršie pôsobenie ako sólistickí, komorní alebo orchestrálni hráči. K hlavným zámerom
školy patrí poskytovanie výmenných študijných pobytov v zahraničí (tiež v rámci programu
SOCRATES/ERASMUS), organizovanie letných kurzov, interpretačných workshopov, praktických seminárov,
interpretačných súťaží a iných podujatí, ktoré prispievajú k zvyšovaniu kvality umelecko-vzdelávacieho procesu.
Jadro znalostí absolventa magisterského študijného programu Interpretačné umenie - inštrumentálne pozostáva
z nosných tém, ku ktorým patrí najmä schopnosť samostatnej tvorivej interpretácie hudobného diela rôzneho
formového i druhového zamerania, analýza partitúr, notových i audiovizuálnych záznamov, orientácia
v hudobnej literatúre v priereze dejín svetového a slovenského hudobného umenia, znalosti z teórie hudobného
umenia a estetiky. Súčasťou programu je rozvíjanie znalostí v oblasti psychológie, filozofie, všeobecných dejín
umenia, svetových jazykov a širšieho vedomostného základu. Jadrom magisterského štúdia sú profilové povinné
predmety (delia sa na hlavné študijné predmety a ostatné povinné študijné predmety) a povinne voliteľné
predmety, absolvovanie ktorých najväčšou mierou prispieva k formovaniu profesionálneho rastu adeptov
magisterského štúdia. Povinné predmety a povinne voliteľné predmety úzko súvisia s obsahom študijného
programu a zvolenej špecializácie. Voliteľné predmety umožňujú adeptom magisterského štúdia získať širší
základ pre vykonávanie praktických profesionálnych umeleckých činností. Povinné, povinne voliteľné
i voliteľné predmety vzhľadom na svoju funkciu sa delia na praktické disciplíny, rozvíjajúce praktické
schopnosti a teoretické disciplíny, rozvíjajúce teoretické vedomosti študentov magisterského štúdia.
VI. Požiadavky kladené na uchádzačov o magisterské štúdium a spôsob ich výberu
Na magisterské štúdium študijného programu Interpretačné umenie - inštrumentálne môže študent nastúpiť po
úspešnom ukončení prvého stupňa štúdia v odbore 2.2.3 Hudobné umenie. Uchádzač musí preukázať
požadovanú úroveň vedomostí a zručností, ktoré vyplývajú z požiadaviek študijného odboru a programu
a predpoklady k samostatnej umeleckej činnosti vo svojej špecializácii.
Uchádzač o magisterské štúdium je povinný predložiť:
1. Žiadosť o pokračovanie v magisterskom (druhom) stupni štúdia
2.Umelecké portfólio uchádzača - zoznam koncertov, CD, štúdium v zahraničí, účasť na domácich
a zahraničných súťažiach, získané ocenenia a pod.
3. Umelecký projekt - návrh absolventskej práce (typ a dramaturgia koncertu a pod.)
O magisterské štúdium sa môže uchádzať absolvent bakalárskeho štúdia, ktorý preukázal vo svojej praktickej
práci osobitý umelecký prejav i talentové predpoklady k ďalšiemu tvorivému rastu. Uchádzači, ktorí ukončili
bakalárske štúdium na fakulte, alebo na inej vysokej škole zodpovedajúceho zamerania, musia prejsť ústnym
prijímacím pohovorom a obhájiť projekt svojej tvorivej práce.
Hra na klavíri - komorný smer
2 koncertné etudy
Jedno závažné dielo z obdobia romantizmu alebo XX. alebo XXI. storočia
Klasicistická sonáta
(hra spamäti je podmienkou )
Hra na klavíri - koncertný smer
2 etudy virtuózneho charakteru
Jedno z uvedených diel : F. Chopin - Sonáta b-mol, F. Liszt - Sonáta Dante
R. Schumann - Viedenské fašiangy op. 26
Klasicistická sonáta
(hra spamäti je podmienkou )
Hra na akordeóne
Jedna baroková skladba
Originálna skladba skomponovaná pre akordeón XX. - XXI. storočia
Transkripcia veľkej romantickej skladby
( hra spamäti je podmienkou )
Hra na husliach
N. Paganini: 24 Capriccia op.1 /1/
J. S. Bach: Sonáty a partity, /1 fúga alebo Chaccone/
W. A. Mozart: Koncert pre husle a orchester G,D,A dur, /1časť s kadenciou/
Ľubovoľná virtuózna skladba /môže byť aj časť koncertu/
Hra na viole
J. Herold: Etudy- jedna etuda, alebo F. A. Hoffmeister: Etudy- /etuda č.5/
M. Reger: Suita g mol op.131 , dve ľubovoľné časti, alebo P. Hindemith: Sonáta op.25, č.1 dve ľubovoľné časti
F. A. Hoffmeister: Koncert D dur pre violu a orchester 1. časť, alebo J. K. Vaňhal: Koncert C dur pre violu
a orchester, 1. časť alebo K. Stamitz: Koncert D dur pre violu a orchester 1. časť s kadenciou
Hra na violončele
1 etuda od autorov D. Poppe, A. Piatti
J. S. Bach: 2 časti zo suít pre sólové violončelo
Violončelový koncert
Skladba virtuózneho charakteru
Hra na kontrabase
Komorná hra v trvaní cca 10 min
5 kusov orchestrálnych partov + 2 kusy in prima vista
2 časti z klasicistického lebo romantického koncertu
Virtuózna skladba z obdobia romantizmu alebo 20. storočia
J. S. Bach alebo F. Fryba: 2 časti zo suity
Hra na gitare
Recitálový program (60 minút)
Závažná skladba/y z obdobia renesancie a baroka
Skladba z obdobia klasicizmu alebo romantizmu
Cyklická skladba z 20. storočia
Hra na cimbale
Sólové sonáty, partity, fúga, alebo Chaccone z renesancie, baroka alebo klasicizmu
Ľubovoľný koncert /1 časť /
Jedna pôvodná skladba pre cimbal z obdobia XX. storočia
Virtuózna skladba (podľa vlastného výberu)
Hra na flaute
Etudy: 1 ľubovoľná etuda P. Jean Jean
1 ľubovoľná etuda J. Andersen: Schule der Virtuosität 1. diel
Prednesy: 1. W. A. Mozart: Koncert G- dur, D- dur s kadenciami
2. 1 z nasledujúcich skladieb pre flautu sólo:
E. Bozza – Images
S. Karg Elert – Sonata apassionata
J. Ibert – Piece
3. ľubovoľná sonáta z obdobia romantizmu alebo 20. storočia
Hra na hoboji
Povinné etudy: W. Ferling: 144 prelúdií a etud (2 technického charakteru a jedna virtuózna)
W. A. Mozart: Koncert C - Dur pre hoboj a orchester
C. Saint-Saëns: Sonáta pre hoboj a klavír
Jedna koncertná skladba podľa výberu uchádzača
Hra na klarinete
Povinná etuda: P. Jean-Jean: Moderné etudy (2)
W. A. Mozart: Koncert A-Dur pre klarinet
J. Stravinskij: Tri kusy pre klarinet
Jedna koncertná skladba podľa výberu uchádzača
Hra na fagote
K. Milde: 50 koncertných etúd (dve etudy podľa vlastného výberu uchádzača)
K. Pivoňka: Virtuózne etudy ( jedna etuda podľa vlastného výberu uchádzača)
C. M. von Weber: Koncert F -Dur pre fagot a orchester
C. Saint-Saens: Sonáta pre fagot a klavír
Jedna koncertná skladba podľa vlastného výberu uchádzača
Hra na lesnom rohu
W. A. Mozart: Koncert č.2, č.4 Es dur KV 495
Dve etudy podľa vlastného výberu
Koncert č. 1 Es dur op. 11 - R. Strauss
Jedna koncertná skladba podľa výberu uchádzača
Hra na pozaune
Povinná etuda: K. Bruns: č 24, 26 (Kviatkovski: výber z etud č.3)
J. S. Bach: Výber z violončelových suit v úprave pre trombón
Frank Martin: Ballade
L. Gröndal: Concerto pre trombón a klavír
Hra na saxofóne
Dve etudy rozličných charakterov (obtiažnosť napr. N. Ferling, L. Blemann, P. Dubois a pod.)
Jedna prednesová skladba (napr. koncert, sonáta), pokiaľ možno s klavírnym sprievodom ( napr. J. Naulais Petite Suite Latine, J. Gurewitch - Koncert, A. Glazunov - Koncert, C. Debussy - Rapsódia, P. Dubois - Sonáta,
E. Denisov - Sonáta, J. Ibert - Concertino da camera a pod.)
Hra na trúbke
Povinné etudy: Charlier - 2 technické etudy č.1, 12
Wurm - prednesová etuda č.20
Koncerty
Klasicizmus: J. Haydn, J. N. Hummel, J. K. Neruda
Romantizmus: O. Bohm, V. Belini
M. Bitsch - Variácie na tému D. Scarlatiho
Súčasná hudba - H.T omassi, Delerue, Z. Křižek, Bozza - Obrázky - Village Pictures
Povinný koncert na picolu tr. - výber
Tartini, Tessarini, Theleman - D-dur, Mozart
Z každého štýlového obdobia - výber jedného koncertu pre trúbku
VII. Charakteristika predmetov študijného programu Interpretačné umenie - inštrumentálne
Modul: Klávesové nástroje
Katedra klávesových nástrojov
Praktické disciplíny
Nosnými predmetmi sú hlavné študijné predmety, ktoré spadajú do praktických disciplín:
klavír, akordeón, husle, viola, violončelo, kontrabas, gitara, cimbal, flauta, hoboj, klarinet, fagot, lesný roh,
pozauna, saxofón, trúbka
Adepti magisterského štúdia v rámci možností kreditového systému študujú minimálne jeden hlavný študijný
predmet. Ostatné praktické disciplíny - napríklad: interpretačný seminár, komorná hra, klavírna spolupráca,
orchestrálna prax, štúdium repertoáru pri klavíri a iné - sa spolu s hlavným predmetom podieľajú na príprave
študenta magisterského štúdia na profesionálnu dráhu umelca.
Povinné predmety (PP)
1.
Hra na hudobnom nástroji - klavír
(hlavný predmet - HP - komorný a koncertný smer)
2.
Interpretačný seminár
3.
Vedenie klavírnej spolupráce - komorný smer
4.
Seminár komornej hry - komorný smer
5.
Komorná hra - koncertný smer
6.
Štúdium repertoáru pri klavíri - komorný smer
7.
Magisterský umelecký výkon
Hra na hudobnom nástroji - akordeón
(hlavný predmet - HP)
Interpretačný seminár
Magisterský umelecký výkon
Povinne voliteľné predmety (PVP)
1.
Hra z partitúr
2.
-
Komorná hra
Výberové predmety (VP)
1.
Klavírne duo
2.
Štúdium repertoáru pri klavíri
3.
4.
Zborová vokálna prax
5.
Technické cvičenia
Klavírna prax
Zborová vokálna prax
Teoretické disciplíny
Výučba teoretických znalostí je na jednej strane zameraná na rozšírenie teoretického poznania vzhľadom na
rozvíjanie praktických schopností a zručností študentov magisterského štúdia, na strane druhej na rozvíjanie
komplexnejšieho vedomostného základu v súlade so zameraním univerzitného typu štúdia. Teoretické
vzdelávanie, ktoré zabezpečuje Katedra teoretických predmetov, je zamerané na rozvoj všeobecného
vedomostného základu, znalostí z oblasti dejín a teórie umenia, kultúry, psychológie, sociológie, jazykovej
prípravy i vzdelania v oblasti informačných technológií a kultúrneho manažmentu. Cieľ a obsah jednotlivých
predmetov (definovaný v rámci jednotiek študijného programu) je zameraný na získanie znalostí v oblasti
širšieho hudobno-teoretického základu, umeleckých a estetických koncepcií, filozofickej i kultúrno-politickej
orientácie, ako aj širších schopností a vedomostí v oblasti cudzích jazykov, kultúrno-organizačnej a manažérskej
praxe a informačnej technológie.
Povinné predmety (PP)
1.
Dejiny a literatúra klavíra
2.
Seminár magisterskej práce
3.
Magisterská práca
Dejiny a literatúra akordeónu
Seminár magisterskej práce
Magisterská práca
Povinne voliteľné predmety (PVP)
1.
Dejiny filozofie
2.
Estetika hudby
3.
Estetika umenia
Dejiny filozofie
Estetika hudby
Estetika umenia
Výberové predmety (VP)
1.
Dejiny divadla
2.
Vybrané kapitoly z dejín hud. -dram. tvorby
Dejiny divadla
Vybrané kapitoly z dejín hud. - dram. tvorby
3.
4.
5.
6.
7.
Manažérska pedagogika a psychológia
Sociokultúrne dimenzie
Hudobná publicistika
Umenie a kultúra v nemeckom jazyku
Cudzí jazyk (anglický, nemecký)
Manažérska pedagogika a psychológia
Sociokultúrne dimenzie
Hudobná publicistika
Umenie a kultúra v nemeckom jazyku
Cudzí jazyk (anglický, nemecký)
Praktické disciplíny
Povinné predmety (PP)
1. Hra na hudobnom nástroji - klavír - komorný smer - hlavný predmet (HP)
Semester
1.
2.
3.
4.
Prednáška/Kredity
2/6
2/5
2/5
2/4
Forma ukončenia:
SK
Vyučujúci:
prof. Mgr. art. Zuzana Niederdorfer, ArtD., prof. Marián Lapšanský
doc. MgA. Jana Škvarková, ArtD., doc. Mgr. art. Eva Cáhová, ArtD.
Mgr. Aleš Solárik
1. Hra na hudobnom nástroji - klavír - koncertný smer - hlavný predmet (HP)
Semester
1.
2.
3.
4.
Prednáška/Kredity
2/11
2/10
2/7
2/5
Forma ukončenia:
SK
Vyučujúci:
prof. Mgr. art. Zuzana Niederdorfer, ArtD., prof. Marián Lapšanský
1. Hra na hudobnom nástroji - akordeón - hlavný predmet (HP)
Semester
1.
2.
Prednáška/Kredity
2/13
2/12
Forma ukončenia:
SK
Vyučujúci:
Mgr. art. Michal Červienka, ArtD.
3.
2/8
4.
2/8
Cieľ predmetu: Cieľom výučby je príprava študenta na profesionálnu dráhu umelca (klaviristu, akordeonistu),
pôsobiaceho predovšetkým ako sólista alebo hráč v komorných zoskupeniach. Výučba je zameraná aj na
zvládnutie povolania pedagóga, s možnosťou uplatnenia najmä na najvyššom stupni umeleckého školstva.
Obsah predmetu: V priebehu štúdia adept musí zvládnuť vybraný repertoár všetkých štýlových období na takej
úrovni, ktorá mu umožní pôsobiť ako profesionálny interpret, resp. pedagóg. Obsah tohto predmetu je zameraný
predovšetkým na štúdium sólového repertoáru, prípravu dostatočnej technickej zručnosti na jednej strane
a výrazovej i emocionálnej dispozície na strane druhej, s dôrazom na rozvoj individuálnych schopností a daností
študenta.
2. Interpretačný seminár - klavír
Semester
1.
2.
3.
4.
Seminár/Kredity
2/3
2/3
2/3
2/3
Forma ukončenia:
SK
Vyučujúci:
doc. MgA. Jana Škvarková, ArtD., doc. Mgr. art. Eva Cáhová, ArtD.
2. Interpretačný seminár - akordeón
Semester
1.
2.
Seminár/Kredity
2/5
2/5
Forma ukončenia:
SK
Vyučujúci:
Mgr. art. Michal Červienka, ArtD.
3.
2/3
4.
2/3
Cieľ predmetu: Cieľom výučby je prepojenie praktických a teoretických vedomostí v oblasti klavírnej
a akordeónovej interpretácie a príprava študenta na verbálnu komunikáciu o problematike interpretácie, jej
analýzy a uvedenia do praxe.
Obsah predmetu: Riešenie interpretačných problémov (technika, prstoklad, obsah, stavba, zvuk, v prípade
klavírnej interpretácie pedalizácia a v prípade akordeónovej interpretácie práca s mechom a registrácia) vo
všetkých štýlových obdobiach, sluchová analýza vypočutých alebo predvedených klavírnych diel, schopnosť
zaujať kompetentné stanovisko, verbálna pripravenosť, ako aj pravidelná účasť na koncertoch a následné
hodnotenie interpretácie.
3. Vedenie klavírnej spolupráce - klavír - komorný smer
Semester
1.
2.
3.
4.
Prednáška/Kredity
1/3
1/3
1/3
1/3
Forma ukončenia:
SK
Vyučujúci:
doc. Mgr. art. Eva Cáhová, ArtD., doc. MgA. Jana Škvarková, ArtD.
prof. MgA. René Adámek
Cieľ predmetu: Pripraviť študenta klavírnej hry na pohotovú, citlivú a kvalitnú spoluprácu s iným nástrojom,
riešenie špecifických interpretačných problémov pri spolupráci s rôznymi nástrojmi, prípadne spevom.
Obsah predmetu: Študent klavírnej hry naštuduje komorný repertoár s prideleným nástrojom v rozsahu
študijného plánu, získa vedomosti a skúsenosti v oblasti komornej hry, zúčastňuje sa koncertných vystúpení,
seminárov prípadne súťaží.
4. Seminár komornej hry - klavír - komorný smer
Semester
1.
2.
3.
Seminár/Kredity
1/4
1/4
Forma ukončenia:
SK
Vyučujúci:
doc. Mgr. art. Eva Cáhová, ArtD., prof. MgA. René Adámek
4.
-
Cieľ predmetu: zoznámenie sa s komornou literatúrou pre klavír a iné nástroje. Spoznať zvukovo- technické
parametre iných nástrojov a ich zvukové možnosti. Riešenie problematiky spolupráce v komornom súbore.
Obsah predmetu: Riešenie interpretačných problémov v spolupráci klavíra s inými nástrojmi, analýza
zvukových záznamov, živá produkcia umeleckého diela s následným rozborom problematiky.
5. Komorná hra - klavír - koncertný smer
Semester
1.
2.
Prednáška/Kredity
1/5
1/5
Forma ukončenia:
SK
Vyučujúci:
doc. Mgr. art. Eva Cáhová, ArtD.
3.
1/5
4.
-
Cieľ predmetu: Cieľom výučby je prehĺbenie interpretačnej praxe študenta v komorných zoskupeniach.
Komorná hra kladie na interpreta vysoké nároky nielen z aspektu individuálneho prejavu, ale predovšetkým
vzhľadom na schopnosť interpretácie hudobného diela v kolektívnej súhre. Jedným z hlavných zámerov je
interpretácia komorných diel autorov rôznych národností, kultúr a štýlových období.
Obsah predmetu: V rámci predmetu komorná hra si študent osvojuje základné princípy komornej hry - súhra,
rytmická presnosť, presná intonácia, ovládanie partov spoluhráčov, spoločné cítenie fráz a dynamiky,
uplatňovanie vonkajších výrazových prostriedkov. Zároveň sa prehlbuje jeho schopnosť tvorby samostatného
estetického názoru na umelecké dielo, rešpektujúc pritom zámer daného skladateľa a špecifiká štýlového
obdobia.
6. Štúdium repertoáru pri klavíri - klavír - komorný smer
Semester
1.
2.
3.
Cvičenie/Kredity
1/3
1/3
1/1
Forma ukončenia:
SK
Vyučujúci:
prof. MgA. René Adámek, doc. Mgr. art. Eva Cáhová, ArtD.
doc. MgA. Jana Škvarková, ArtD., Mgr. Aleš Solárik
4.
1/1
Cieľ predmetu: Cieľom výučby predmetu je získanie skúseností a vedomosti v spolupráci daného nástroja,
resp. spevu s klavírom v oblasti vytvárania spoločnej koncepcie daného hudobného diela. Príprava študenta na
kolektívnu hru, pohotovú, citlivú a kvalitnú spoluprácu s inými nástrojmi, resp. spevom a riešenie špecifických
interpretačných problémov v rámci tejto spolupráce.
Obsah predmetu: Obsahom predmetu je štúdium hudobného diela spočiatku individuálne po jednotlivých
nástrojových, resp. vokálnych partoch. Ďalšie fázy tvorí kolektívna súhra nástrojov s klavírom a postupné
zdokonaľovanie interpretácie vo všetkých jej zložkách.
7. Magisterský umelecký výkon
Semester
1.
2.
Prednáška/Kredity
Forma ukončenia:
MUV
Vyučujúci:
vedúci umeleckých výkonov
3.
-
4.
0/12
Cieľ predmetu: Magisterský umelecký výkon je umeleckým výstupom, ktorý je súčasťou štátnych záverečných
skúšok. Jeho hlavným cieľom a funkciou je overiť schopnosti študenta samostatne spracovať umeleckou
metódou špeciálne témy z príslušného odboru.
Obsah predmetu: Individuálny prístup vzhľadom na jedinečnosť spracovania umeleckých diel, individualita
spracovania hudobných diel, tvorivý umelecký výkon.
Povinne voliteľné predmety (PVP)
1. Hra z partitúr - klavír
Semester
Cvičenie/Kredity
Forma ukončenia:
Vyučujúci:
1.
2.
1/2
1/2
SK
Mgr. art. et. Mgr. Peter Špilák, PhD.
3.
1/2
4.
-
Cieľ predmetu: Cieľom výučby predmetu je získanie schopnosti orientovať sa v partitúrach (najmä zborových,
orchestrálnych) a dokázať ich interpretovať na klavíri.
Obsah predmetu: Štúdium je zamerané na zvládnutie čítania a hry spočiatku ľahších, neskôr náročnejších
partitúr: schopnosť čítať a interpretovať rôzne kľúče, transponovať ladenia rôznych nástrojov v orchestri
a previesť ich na praktickú hru na klavíri.
2. Komorná hra - akordeón
Semester
Seminár/Kredity
Forma ukončenia:
Vyučujúci:
1.
2.
1/2
1/2
SK
Mgr. art. Michal Červienka, ArtD.
3.
1/2
4.
-
Cieľ predmetu: Cieľom výučby je prehĺbenie interpretačnej praxe študenta v komorných zoskupeniach.
Komorná hra kladie na interpreta vysoké nároky nielen z aspektu individuálneho prejavu, ale predovšetkým
vzhľadom na schopnosť interpretácie hudobného diela v kolektívnej súhre. Jedným z hlavných zámerov je
interpretácia komorných diel autorov rôznych národností, kultúr a štýlových období.
Obsah predmetu: V rámci predmetu komorná hra si študent osvojuje základné princípy komornej hry - súhra,
rytmická presnosť, presná intonácia, ovládanie partov spoluhráčov, spoločné cítenie fráz a dynamiky,
uplatňovanie vonkajších výrazových prostriedkov. Zároveň sa prehlbuje jeho schopnosť tvorby samostatného
estetického názoru na umelecké dielo, rešpektujúc pritom zámer daného skladateľa a špecifiká štýlového
obdobia.
Výberové predmety (VP)
1. Klavírne duo - klavír
Semester
Cvičenie/Kredity
Forma ukončenia:
Vyučujúci:
1.
2.
3.
0,5/1
0,5/1
0,5/1
SK
prof. MgA. René Adámek, doc. MgA. Jana Škvarková, ArtD.
doc. Mgr. art. Eva Cáhová, ArtD.
4.
0,5/1
Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je prehĺbiť citlivosť sluchu a prispôsobivosť klaviristu ako komorného
partnera.
Obsah predmetu: Na hodinách predmetu klavírne duo sa študenti zoznámia s originálnou klavírnou literatúrou
pre 4-ručný klavír, prípadne pre dva klavíry. Rozšíria si prehľad aj o orchestrálne a komorné diela prepísané vo
forme klavírneho výťahu.
2. Štúdium repertoáru pri klavíri - klavír
Semester
1.
2.
3.
Cvičenie/Kredity
1/1
1/1
1/1
Forma ukončenia:
SK
Vyučujúci:
prof. MgA. René Adámek, doc. Mgr. art. Eva Cáhová, ArtD.
doc. MgA. Jana Škvarková, ArtD., Mgr. Aleš Solárik
4.
1/1
Cieľ predmetu: Cieľom výučby predmetu je získanie skúseností a vedomosti v spolupráci daného nástroja,
resp. spevu s klavírom v oblasti vytvárania spoločnej koncepcie daného hudobného diela. Príprava študenta na
kolektívnu hru, pohotovú, citlivú a kvalitnú spoluprácu s inými nástrojmi, resp. spevom a riešenie špecifických
interpretačných problémov v rámci tejto spolupráce.
Obsah predmetu: Obsahom predmetu je štúdium hudobného diela spočiatku individuálne po jednotlivých
nástrojových, resp. vokálnych partoch. Ďalšie fázy tvorí kolektívna súhra nástrojov s klavírom a postupné
zdokonaľovanie interpretácie vo všetkých jej zložkách.
3. Klavírna prax - akordeón
Semester
1.
2.
3.
4.
Cvičenie/Kredity
0,5/1
0,5/1
0,5/1
0,5/1
Forma ukončenia:
SK
Vyučujúci:
doc. MgA. Jana Škvarková, ArtD., PaedDr. Mgr. art. Ingrid Pinková, ArtD.
Cieľ predmetu: Cieľom výučby predmetu je získanie potrebnej zručnosti a schopnosti pre interpretáciu
jednoduchších klavírnych sprievodov alebo klavírnych skladieb, rešpektujúc individuálny stupeň vyspelosti a
predpokladov študenta. Zámerom je získanie prehľadu v klavírnej literatúre jednotlivých štýlových období a
rozšírenie hudobno-teoretických znalostí v praktickej rovine, ktoré by mali pomôcť získať širší vedomostný
základ pri výkone vlastnej špecializácie.
Obsah predmetu: Obsahom predmetu je rozvíjanie hudobných predstáv, osvojovanie si základných technických
prvkov klavírnej hry, zvyšovanie technickej úrovne, práca s výrazovými prostriedkami. Štúdium klavírnej
literatúry podľa individuálnych schopností študenta
4. Zborová vokálna prax
Semester
Cvičenie/Kredity
Forma ukončenia:
Vyučujúci:
1.
2.
3.
2/2
2/2
2/2
SK
doc. Mgr. art. et Mgr. art. Štefan Sedlický, ArtD.
Mgr. art. Hana Schlosser (interná doktorandka)
4.
2/2
Cieľ predmetu: Cieľom výučby predmetu je získanie zručnosti v oblasti zborového spevu a zborovej
dirigentskej praxe v kontexte domáceho i európskeho vývoja. Zámerom je aj rozšírenie prehľadu v oblasti
zborovej literatúry rôznych štýlových období až po súčasnosť.
Obsah predmetu: Oboznámenie sa s technikou hlasového prejavu, zborovej intonácie, umeleckého prejavu
v kolektíve. Štúdium zborových vokálnych techník a techník dirigovania na príkladoch zborových diel od
obdobia renesancie až po súčasnosť. Účasť na domácich i zahraničných festivaloch, súťažiach a koncertoch
s cieľom reprezentácie FMU AU.
5. Technické cvičenia - klavír
Semester
1.
2.
3.
4.
Cvičenie/Kredity
1/1
1/1
1/1
1/1
Forma ukončenia:
SK
Vyučujúci:
doc. Mgr. art. Eva Cáhová, ArtD., doc. MgA. Jana Škvarková, ArtD.
Cieľ predmetu: Zvýšenie technickej pripravenosti a dokonalosti v oblasti jednotlivých druhov klavírnej
techniky, ako aj komplexné zlepšenie technickej spôsobilosti študentov klavírnej hry. Parciálne zdokonaľovanie
jednotlivých technických prvkov prostredníctvom dokonalého vypracovania technických cvičení, etud.
Obsah predmetu: Štúdium technických cvičení, etud, so zameraním na dokonalé vypracovanie konkrétneho
technického prvku. Transpozícia jednotlivých cvičení do všetkých tónin, a precízne zvládnutie jednotlivých
modelov vo všetkých tóninách. Stupnice v terciách sextách, dvojitých terciách, oktávach. Všetky druhy
akordických rozkladov.
Teoretické disciplíny
Povinné predmety (PP)
1. Dejiny a literatúra klavíra
Semester
1.
2.
Prednáška/Kredity
2/4
2/4
Forma ukončenia:
SK
Vyučujúci:
doc. MgA. Jana Škvarková, ArtD.
3.
2/4
4.
-
Dejiny a literatúra akordeónu
Semester
1.
2.
Prednáška/Kredity
1/5
1/5
Forma ukončenia:
SK
Vyučujúci:
Mgr. art. Michal Červienka, ArtD.
3.
1/5
4.
-
Cieľ predmetu: Vybudovanie profesionálnej orientácie v klavírnych alebo akordeónových dielach svetovej a
domácej tvorby, rozšírenie znalostí o nové poznatky a súvislosti vyplývajúce zo vzťahu štýlových období a
tvorby jednotlivých skladateľských osobností.
Obsah predmetu: História vývoja klavíra alebo akordeónu ako hudobného nástroja, jeho predchodcovia,
špecifické vývojové zmeny mechaniky klavíra. Súčasťou programu je počúvanie nahrávok klavírnych diel
svetových interpretov.
2. Seminár magisterskej práce
Semester
1.
2.
3.
Seminár/Kredity
1/1
1/1
Forma ukončenia:
SK
Vyučujúci:
PhDr. Mária Glocková, PhD., vedúci magisterských prác
4.
-
Cieľ predmetu: Záverečná magisterská práca a jej obhajoba je dôležitou súčasťou magisterských štátnych
skúšok. Cieľom predmetu je získanie schopnosti študenta tvorivo rozpracovať zvolený problém, spracovať
získané informácie, osvojiť si prácu s literatúrou, citovať z literatúry a písomne sformovať svoje myšlienky a
názory.
Obsah predmetu: Oboznamovanie študenta s postupmi spracovania záverečnej magisterskej práce:
vypracovanie osnovy, adjustácia práce, korekcie, jazyková štylizácia, citačné normy a celkový postup pri tvorbe
magisterskej práce.
3. Magisterská práca
Semester
Seminár/Kredity
Forma ukončenia:
Vyučujúci:
1.
-
2.
-
3.
-
4.
0/10
MAP
vedúci magisterských prác
Cieľ predmetu: Magisterská práca je písomným dokumentom, ktorý sa predkladá na obhajobu v rámci štátnych
záverečných skúšok. Jej hlavným cieľom a funkciou je overiť schopnosti študenta samostatne spracovať
vedeckou metódou špeciálnu tému z príslušného odboru.
Obsah predmetu: Individuálny prístup vzhľadom na jedinečnosť odbornej témy, základné informácie z daného
odboru či problematiky, špecifickosť tém, ktoré neboli komplexne spracované, podiel kompilačnej práce, tvorivý
vedecký výkon
Povinne voliteľné predmety (PVP)
1. Dejiny filozofie
Semester
Prednáška + Seminár/Kredity
Forma ukončenia:
Vyučujúci:
1.
1+1/2
2.
-
SK
doc. Mgr. art. Mária Strenáčiková, CSc.
3.
-
4.
-
Cieľ predmetu: Cieľom výučby predmetu je oboznámenie poslucháča so základnými tendenciami vo
filozofickej reflexii sveta v ich historickom náčrte.
Obsah predmetu: Obsah predmetu tvorí stručný prierez vývojom dejín filozofie a jej fenoménov od antiky až
po súčasnosť: kategórie filozofie, dejiny antickej filozofie, dejiny stredovekej filozofie, dejiny novovekej
filozofie a úvod do súčasnej filozofie
2. Estetika hudby
Semester
Prednáška + Seminár/Kredity
Forma ukončenia:
Vyučujúci:
1.
1+1/ 2
2.
1+1/ 2
3.
1+1/ 2
4.
-
SK
PhDr. Mária Glocková, PhD.
Cieľ predmetu: Oboznámiť poslucháčov s tendenciami filozoficko-estetickej reflexie hudby v kontexte
historického vývoja a rozvíjať schopnosť tvorivého vnímania problému a významu v hudbe.
Obsah predmetu: Rozšírenie poznatkov v oblasti hudobnej estetiky, postulovanie problému významu
a reprezentácie v hudbe. Schopnosť samostatného hudobno-estetického uvažovania a orientácie v hodnotových
estetických systémoch.
3. Estetika umenia
Semester
Prednáška/Kredity
Forma ukončenia:
Vyučujúci:
1.
2.
2/2
SK
doc. Mgr. art. Mária Strenáčiková, CSc.
3.
2/2
4.
-
Cieľ predmetu: Zvládnutie základných estetických koncepcií umenia z dôrazom na vyjadrovacie prostriedky
jednotlivých umení a problém reprezentácie.
Obsah predmetu: Filozoficko-estetická reflexia umenia od antiky až po súčasnosť, koncepcia estetiky, problém
významu a reprezentácie v umení, ontologický status umeleckého diela. Základné témy: mytologická reflexia
umenia, expresívne a konštruktívne umenia v starovekom Grécku, sformovanie étosovej a afektovej teórie v
umení, hudobný formalizmus, problémy umeleckého vnímania, reprezentácie a hodnotenia, špecifický charakter
vizuálnej a auditívnej percepcie, hraničné žánre v umení, umenie a postmoderná doba, atď.
Výberové predmety (VP)
1. Dejiny divadla
Semester
Prednáška/Kredity
Forma ukončenia:
Vyučujúci:
1.
2.
1/1
1/1
SK
PhDr. Mária Glocková, PhD.
3.
1/1
4.
1/1
Cieľ predmetu: Priblíženie vzniku divadla doma i v zahraničí so zámerom disponovania študenta širšou škálou
možností svojho uplatnenia najmä v oblasti hudobného divadla (opera, opereta).
Obsah predmetu: Obsah predmetu zodpovedá európskemu štandardu a je porovnateľný s požiadavkami na
iných vysokých školách podobného zamerania. K hlavným tematickým okruhom patria: nemecké a rakúske
divadlo, vznik divadla v západnej Európe, romantické divadlo vo Francúzsku, talianske a anglické divadlo,
vývin moderného divadla, švajčiarske, škandinávske a ruské divadlo, divadlo v USA, opereta a divadelné
umenie, divadlo na Slovensku s dôrazom na historický kontext, úvod do štúdia dejín divadla, ázijské divadlo,
starovek a stredovek v oblasti divadla, rímske divadlo, španielske divadlo, renesancia a divadlo, vznik operného
žánru, vývoj dirigentského umenia na Slovensku, hudobné divadlo, významní slovenskí dirigenti a pod.
2. Vybrané kapitoly z dejín hudobno - dramatickej tvorby
Semester
1.
2.
Prednáška/Kredity
1/1
1/1
Forma ukončenia:
SK
Vyučujúci:
doc. Mgr. art. Mária Strenáčiková, CSc.
3.
1/1
4.
1/1
Cieľ predmetu: Rozširujúce informatórium k všeobecným dejinám hudby, zamerané na oblasť opernej
autorskej aj inscenačnej produkcie. Konfrontačným spôsobom priblížiť európske historické vývojové trendy ako
aj súčasné divadelné inovácie.
Obsah predmetu: Predpoklady vzniku dramma per musica, vývojové modifikácie v jednotlivých štýlových
obdobiach, špecifiká a paralely v jednotlivých európskych kultúrach, novodobé prejavy, kultové diela
prostredníctvom DVD a VIDEO projekcií.
3. Manažérska pedagogika a psychológia
Semester
1.
2.
Prednáška/Kredity
1/1
1/1
Forma ukončenia:
SK
Vyučujúci:
Mgr. Katarína Stareková
3.
1/1
4.
1/1
Cieľ predmetu: V rámci prednášok zvládnuť základné kategórie selfmanažmentu, osobnostnej psychológie,
profesionálna bonita a jej rozvoj, riadenie mladých talentov, interkultúrny manažment.
Obsah predmetu: Primerané zvládnutie sebapoznania, relaxácie, riadenie stresu, sebarozvoj, motivácia,
motivácia, tvorivosť, psychická stabilita, pracovný výkon a záťaž.
4. Sociokultúrne dimenzie
Letný semester
Prednáška/Kredity
Forma ukončenia:
Vyučujúci:
2/2
SK
doc. PhDr. Viktória Dolinská, PhD.
Cieľ predmetu: Predmet zoznamuje študentov s problematikou kultúrnych determinánt súčasného
multikultúrneho sveta. Východiskom je štúdium vybraných otázok z oblasti teórie kultúry, kultúrnej
antropológie, interkultúrnej psychológie a interkultúrnej pedagogiky a ich aplikácia na teóriu a prax hudobného
umenia.
Obsah predmetu: Človek a kultúra; pojem kultúra, štruktúra kultúry, funkcie a elementy kultúry (čas, priestor,
formálnosť); kultúrna pluralita, kultúrne náboženstvá, alternatívne kultúry; kultúrne dimenzie - od kultúrnej
tolerancie ku kultúrnej identite, dôsledky medzikultúrnych rozdielov, komunikácia, kultúrne dimenzie
a štandardy; kultúry v procesoch integrácie a globalizácie; osobitosti vybraných európskych a svetových
regiónov.
5. Hudobná publicistika
Semester
Prednáška/Kredity
Forma ukončenia:
Vyučujúci:
1.
2.
2/2
2/2
SK
PhDr. Mária Glocková, PhD.
3.
2/2
4.
2/2
Cieľ predmetu: Hudobná kritika a publicistika je vzhľadom k hudobnej vede aplikovanou disciplínou. Súvisí
s hudobnou estetikou, sociológiou a ďalšími pomocnými disciplínami. Literárnou formou oboznamuje nielen
s minulosťou hudby, ale pertraktuje problematiku súčasnosti, oboznamuje verejnosť so súčasným úsilím
a trendmi v hudobnom živote, čiže plní aj výchovnú funkciu. Hudobní kritici pomáhajú utvárať verejnú mienku
k tvorbe interpretom aj k autorom. Poslucháči FMU získajú v prednáškach a seminároch teoretickú výbavu
z histórie umeleckej kritiky s možnosťou vlastnej kritickej reflexie a prezentácie na vybrané hudobné témy.
Obsah predmetu: Úvahy nad terminológiou; žánre umeleckej kritiky; história kritiky; hudobná kritika na
Slovensku
6. Umenie a kultúra v nemeckom jazyku
Semester
1.
2.
Cvičenie/Kredity
1/1
1/1
Forma ukončenia:
SK
Vyučujúci:
Mgr. Erika Brezánska
3.
1/1
4.
1/1
Cieľ predmetu: Je zameraný na konverzačné cvičenia z problematiky v oblasti umenia, kultúry a hudby
nemecky hovoriacich krajín a rozšírenie lexikológie z danej oblasti. Pri rozširovaní slovnej zásoby sa bude
precvičovať aj gramatika.
Obsah predmetu: Gramatické javy nevyhnutné pre aktívne zvládnutie cudzieho, potrebné pre písomný i ústny
prejav. Najpoužívanejšie výrazy, frazeológia a typické slovné spojenia. Kratšie texty uvádzajúce nové
gramatické javy, príklady, cvičenia spojené s ústnym a písomným prejavom. Dlhšie texty a dialógy nahrané na
audiokazetách, nácvik pochopenia ústneho prejavu.
7. Cudzí jazyk - anglický, nemecký
Semester
1.
2.
3.
Cvičenie/Kredity
1/1
1/1
1/1
Forma ukončenia:
SK
Vyučujúci:
Mgr. Katarína Stareková, Mgr. Erika Brezánska
4.
1/1
Cieľ predmetu: Zvládnutie základných gramatických javov, základných konverzačných tém, schopnosť
reprodukovať text, rozvoj schopností komunikácie a vyjadrenie sa v cudzom jazyku, obohacovanie slovnej
zásoby, zručnosti v požívaní gramatických javov, získavanie slovnej zásoby, jej používanie v písomnej i ústnej
forme, schopnosť plynulej konverzácie a diskusie v cudzom jazyku. Získanie dobrých znalostí jazyka s
typickými zvláštnosťami odbornej hudobnej terminológie.
Obsah predmetu: Gramatické javy nevyhnutné pre aktívne zvládnutie cudzieho jazyka, potrebné pre písomný
i ústny prejav. Najpoužívanejšie výrazy, frazeológia a typické slovné spojenia. Kratšie texty uvádzajúce nové
gramatické javy, príklady, cvičenia spojené s ústnym a písomným prejavom. Dlhšie texty a dialógy nahrané na
audiokazetách, nácvik pochopenia verbálneho prejavu.
VII. Charakteristika predmetov študijného programu Interpretačné umenie - inštrumentálne
Modul: Strunové nástroje
Katedra orchestrálnych nástrojov
Povinné predmety (PP)
1.
Hra na hudobnom nástroji - husle, viola, violončelo, kontrabas, gitara, cimbal, flauta, hoboj, klarinet,
fagot, lesný roh, trubka, pozauna, saxofón - hlavný predmet (HP)
2.
Interpretačný seminár
3.
Orchestrálna prax
4.
Štúdium repertoáru pri klavíri
5.
Magisterský umelecký výkon
6.
Komorná hra
Výberové predmety (VP)
1.
Zborová vokálna prax
2.
Klavírna prax
3.
BIG BAND
4.
Výroba úprava strojčekov
Teoretické disciplíny
Výučba teoretických znalostí je na jednej strane zameraná na rozšírenie teoretického poznania vzhľadom na
rozvíjanie praktických schopností a zručností študentov magisterského štúdia, na strane druhej na rozvíjanie
komplexnejšieho vedomostného základu v súlade so zameraním univerzitného typu štúdia. Teoretické
vzdelávanie, ktoré zabezpečuje Katedra teoretických predmetov, je zamerané na rozvoj všeobecného
vedomostného základu, znalostí z oblasti dejín a teórie umenia, kultúry, psychológie, sociológie, jazykovej
prípravy i vzdelania v oblasti informačných technológií a kultúrneho manažmentu. Cieľ a obsah jednotlivých
predmetov (definovaný v rámci jednotiek študijného programu) je zameraný na získanie znalostí v oblasti
širšieho hudobno-teoretického základu, umeleckých a estetických koncepcií, filozofickej i kultúrno-politickej
orientácie, ako aj širších schopností a vedomostí v oblasti cudzích jazykov, kultúrno-organizačnej a manažérskej
praxe a informačnej technológie.
Povinné predmety (PP)
1.
Dejiny a literatúra nástroja
2.
Seminár magisterskej práce
3.
Magisterská práca
Povinne voliteľné predmety (PVP)
1.
Dejiny filozofie
2.
Estetika hudby
3.
Estetika umenia
Výberové predmety (VP)
1.
Dejiny divadla
2.
Vybrané kapitoly z dejín hudobno - dramatickej tvorby
3.
Manažérska pedagogika a psychológia
4.
Sociokultúrne dimenzie
5.
Hudobná publicistika
6.
Umenie a kultúra v nemeckom jazyku
7.
Cudzí jazyk
8.
Problematika výroby strojčekov pre drevené dychové nástroje
Praktické disciplíny
Povinné predmety (PP)
1. Hra na hudobnom nástroji - husle, viola, violončelo, kontrabas - hlavný predmet (HP)
Semester
1.
2.
3.
Prednáška/Kredity
2/8
2/7
2/4
Vyučujúci:
prof. Jela Špitková, Mgr. art. Peter Strenáčik, PhD.,
prof. Jozef Podhoranský, MgA. Zuzana Bouřová, ArtD., PhD.
4.
2/6
Hra na hudobnom nástroji - gitara - hlavný predmet (HP)
Semester
1.
2.
3.
4.
Prednáška/Kredity
2/10
2/9
2/5
2/6
Vyučujúci:
doc. Mgr. art. Ján Labant, ArtD., Mgr. art. Adam Marec, ArtD.
Hra na hudobnom nástroji - cimbal - hlavný predmet (HP)
Semester
1.
2.
Prednáška/Kredity
2/9
2/8
Vyučujúci:
doc. Viktória Herencsár, ArtD.
3.
2/4
4.
2/5
Hra na hudobnom nástroji - flauta, hoboj, klarinet, fagot, saxofón, lesný roh, trúbka, pozauna - hlavný
predmet (HP)
Semester
1.
2.
3.
4.
Prednáška/Kredity
2/8
2/7
2/5
2/5
Forma hodnotenia:
SK
Vyučujúci:
Mgr. art. Ivica Gabrišová, prof. MgA. Václav Kunt
Mgr. art. Igor Fábera, ArtD., Mgr. art. Ronald Šebesta, ArtD.
Mgr. art. Milan Oravec, ArtD., prof. Alexander Stepanov, CSc.
Mgr. art. Marek Pastírik, ArtD., doc. Mgr. art. Jozef Illeš, doc. Kamil Roško
Mgr. art. Andrej Sontág, Mgr. art. Albert Hrubovčák, ArtD.
Cieľ predmetu: Cieľom výučby je vytvorenie optimálnych podmienok pre umelecký rast poslucháčov
v praktickej interpretačnej oblasti a príprava na profesionálnu dráhu interpreta. Výučba je zameraná aj na
zvládnutie povolania pedagóga, s možnosťou uplatnenia najmä na najvyššom stupni umeleckého školstva.
Obsah predmetu: Súčasťou predmetu je práca na odstránení nedostatkov pri tvorbe tónu, dôraz na intonačnú
presnosť, individuálna práca na vzniknutých technických problémoch, na technickej pripravenosti študenta, na
zdokonaľovaní technických dispozícií, ako aj spôsobu interpretácie skladieb rôznych štýlových období.
Obsah predmetu je zameraný predovšetkým na štúdium sólového repertoáru, prípravu dostatočnej technickej
zručnosti na jednej strane a výrazovej i emocionálnej dispozície na strane druhej, s dôrazom na rozvoj
individuálnych schopností a daností študenta.
2. Interpretačný seminár - husle, viola, violončelo, kontrabas
- flauta, hoboji, klarinet, fagot, saxofón, lesný roh, trúbka, pozauna
Semester
1.
2.
3.
Seminár/Kredity
2/3
2/3
2/1
Vyučujúci:
prof. Jela Špitková, Mgr. art. Milan Paľa (interný doktorand)
Mgr. art. Milan Oravec, ArtD.
Interpretačný seminár - gitara, cimbal
Semester
1.
2.
3.
Seminár/Kredity
2/5
2/5
2/3
Forma hodnotenia:
SK
Vyučujúci:
doc. Mgr. art. Ján Labant, ArtD., Mgr. art. Adam Marec, ArtD.
doc. Viktória Herencsár, ArtD.
4.
-
4.
-
Cieľ predmetu: Najdôležitejším poslaním interpretačného seminára je príprava študentov na verejné
prezentovanie umeleckých výkonov, tiež vytvorenie pracovného prostredia pre dozrievanie tvorivej predstavy
a a príprava študenta na verbálnu komunikáciu o problematike interpretácie, jej analýzy a uvedenia do praxe.
Obsah predmetu: Seminár poskytuje priestor pre vzájomnú diskusiu a konfrontáciu v oblasti riešenia
interpretačných problémov. Študenti v rámci predmetu prezentujú, analyzujú a zdôvodňujú svoje interpretačné
koncepcie. Zároveň majú byť spôsobilí hodnotiť interpretáciu umeleckých výkonov.
3. Orchestrálna prax - husle, viola, violončelo, kontrabas
- flauta, hoboj, klarinet, fagot, saxofón, lesný roh, trúbka, pozauna
Semester
1.
2.
3.
Prednáška/Kredity
2/3
2/3
2/3
Forma hodnotenia:
SK
Vyučujúci:
doc. Mgr. art. Pavol Tužinský
4.
-
Cieľ predmetu: Osvojenie si orchestrálnych interpretačných zručností na báze uvedomenia si zákonitých
procesov v oblasti orchestrálnej praxe. Dôraz sa kladie na kolektívne cítenie interpretovaných diel a spoluprácu s
dirigentom.
Obsah predmetu: Študent si osvojuje osobitosť postavenia orchestrálneho hráča v kolektíve v procese štúdia
a interpretácie orchestrálnych diel rôznych štýlových období. Dôraz sa kladie na precízne zvládnutie
orchestrálneho partu a začlenenie individuality orchestrálneho hráča do kolektívneho zvuku orchestra.
4. Štúdium repertoáru pri klavíri - husle, viola, violončelo, kontrabas
- flauta, hoboj, klarinet, fagot, saxofón, lesný roh, trúbka, pozauna
Semester
1.
2.
3.
4.
Cvičenie/Kredity
1/3
1/3
1/2
1/2
Štúdium repertoáru pri klavíri - cimbal
Semester
1.
2.
3.
Cvičenie/Kredity
1/3
1/3
1/3
Forma hodnotenia:
SK
Vyučujúci:
Mgr. art. Xénia Egedová, Mgr. art. Zuzana Výbošťoková
Mgr. art. Michal Berki, Mgr. art. Dana Miklošová
Mgr. art. Zulfizar Zázrivá, PhD.
4.
1/2
Cieľ predmetu: Cieľom výučby predmetu je získanie skúseností a vedomosti v spolupráci daného nástroja,
resp. spevu s klavírom v oblasti vytvárania spoločnej koncepcie daného hudobného diela. Príprava študenta na
kolektívnu hru, pohotovú, citlivú a kvalitnú spoluprácu s inými nástrojmi, resp. spevom a riešenie špecifických
interpretačných problémov v rámci tejto spolupráce.
Obsah predmetu: Obsahom predmetu je štúdium hudobného diela spočiatku individuálne po jednotlivých
nástrojových, resp. vokálnych partoch. Ďalšie fázy tvorí kolektívna súhra nástrojov s klavírom a postupné
zdokonaľovanie interpretácie vo všetkých jej zložkách.
5. Magisterský umelecký výkon
Semester
1.
2.
Prednáška/Kredity
Forma hodnotenia:
MUV
Vyučujúci:
vedúci umeleckých výkonov
3.
-
4.
0/12
Cieľ predmetu: Magisterský umelecký výkon je umeleckým výstupom, ktorý je súčasťou štátnych záverečných
skúšok. Jeho hlavným cieľom a funkciou je overiť schopnosti študenta samostatne spracovať umeleckou
metódou špeciálne témy z príslušného odboru.
Obsah predmetu: Individuálny prístup vzhľadom na jedinečnosť spracovania umeleckých diel, individualita
spracovania hudobných diel, tvorivý umelecký výkon.
6. Komorná hra - husle, viola, violončelo, kontrabas, gitara, cimbal
- flauta, hoboj, klarinet, fagot, lesný roh, trúbka, pozauna, saxofón
Semester
1.
2.
3.
4.
Seminár /Kredity
2/2
2/2
2/2
Forma hodnotenia:
SK
Vyučujúci:
Mgr. art. Peter Strenáčik, PhD., Mgr. art. Stanislava Zobalová
Mgr. Ján Krigovský, Mgr. Vladimír Harvan,
MgA. Bouřová Zuzana, ArtD., PhD., doc. Mgr. art. Ján Labant, ArtD.
Mgr. art. Adam Marec, ArtD., doc. Viktória Herencsár, ArtD.
prof. MgA. Václav Kunt, Mgr. art. Igor Fábera, ArtD.
doc. Mgr. art. Jozef Illeš, Mgr. art. Andrej Sontág, ArtD.
Mgr. art. Ronald Šebesta, ArtD., Mgr. art. Milan Oravec, ArtD.
Mgr. art. Ľubomír Rychlík (interný doktorand)
Cieľ predmetu: Cieľom výučby je prehĺbenie interpretačnej praxe študenta v komorných zoskupeniach.
Komorná hra kladie na interpreta vysoké nároky nielen z aspektu individuálneho prejavu, ale predovšetkým
vzhľadom na schopnosť interpretácie hudobného diela v kolektívnej súhre. Jedným z hlavných zámerov je
interpretácia komorných diel autorov rôznych národností, kultúr a štýlových období.
Obsah predmetu: V rámci predmetu komorná hra si študent osvojuje základné princípy komornej hry - súhra,
rytmická presnosť, presná intonácia, ovládanie partov spoluhráčov, spoločné cítenie fráz a dynamiky,
uplatňovanie vonkajších výrazových prostriedkov. Zároveň sa prehlbuje jeho schopnosť tvorby samostatného
estetického názoru na umelecké dielo, rešpektujúc pritom zámer daného skladateľa a špecifiká štýlového
obdobia.
Výberové predmety (VP)
1. Zborová vokálna prax
Semester
Cvičenie/Kredity
Forma hodnotenia:
Vyučujúci:
1.
2.
3.
2/2
2/2
2/2
SK
doc. Mgr. art. et Mgr. art. Štefan Sedlický, ArtD.
Mgr. art. Hana Schlosser (interná doktorandka)
4.
2/2
Cieľ predmetu: Cieľom výučby predmetu je získanie zručnosti v oblasti zborového spevu a zborovej
dirigentskej praxe v kontexte domáceho i európskeho vývoja. Zámerom je aj rozšírenie prehľadu v oblasti
zborovej literatúry rôznych štýlových období až po súčasnosť.
Obsah predmetu: Oboznámenie sa s technikou hlasového prejavu, zborovej intonácie, umeleckého prejavu
v kolektíve. Štúdium zborových vokálnych techník a techník dirigovania na príkladoch zborových diel od
obdobia renesancie až po súčasnosť. Účasť na domácich i zahraničných festivaloch, súťažiach a koncertoch
s cieľom reprezentácie FMU AU.
2. Klavírna prax
Semester
Cvičenie/Kredity
Forma hodnotenia:
Vyučujúci:
1.
2.
3.
4.
0,5/1
0,5/1
0,5/1
0,5/1
SK
doc. MgA. Jana Škvarková, ArtD., PaedDr. Mgr. art. Ingrid Pinková, ArtD.
Cieľ predmetu: Cieľom výučby predmetu je získanie potrebnej zručnosti a schopnosti pre interpretáciu
jednoduchších klavírnych sprievodov alebo klavírnych skladieb, rešpektujúc individuálny stupeň vyspelosti a
predpokladov študenta. Zámerom je získanie prehľadu v klavírnej literatúre jednotlivých štýlových období a
rozšírenie hudobno-teoretických znalostí v praktickej rovine, ktoré by mali pomôcť získať širší vedomostný
základ pri výkone vlastnej špecializácie.
Obsah predmetu: Obsahom predmetu je rozvíjanie hudobných predstáv, osvojovanie si základných technických
prvkov klavírnej hry, zvyšovanie technickej úrovne, práca s výrazovými prostriedkami. Štúdium klavírnej
literatúry podľa individuálnych schopností študenta.
3. BIG BAND
Semester
Cvičenie/Kredity
Forma ukončenia:
Vyučujúci:
1.
2.
3.
2/1
2/1
2/1
SK
Mgr. Radoslav Solárik (interný doktorand)
Cieľ predmetu: Štúdium nonartificiálnej hudby. Rozšírenie repertoáru v zmysle BIG BANDU.
Obsah predmetu: Kompozície svetových a domácich autorov, špecifiká iného štýlového zamerania.
4.
2/1
4. Výroba a úprava strojčekov
Semester (zimný + letný)
Prednáška/Kredity
0,5/1
0,5/1
Forma ukončenia:
SK
Vyučujúci:
Mgr. art. Igor Fábera, ArtD., Mgr. art. Milan Oravec, ArtD.
Cieľ predmetu: Zoznámenie s odbornou literatúrou a materiálnym vybavením potrebným pre výrobu
a úpravu strojčekov.
Obsah predmetu: Technologický postup výroby a úpravy strojčekov pre drevené dychové nástroje od
základov až po konečnú realizáciu.
Teoretické disciplíny
Povinné predmety (PP)
1. Dejiny a literatúra nástroja - husle, viola, violončelo, kontrabas
Semester
1.
2.
Prednáška/Kredity
1/4
1/4
Vyučujúci:
prof. Jela Špitková
3.
1/4
4.
1/3
Dejiny a literatúra nástroja - gitara
Semester
1.
2.
Prednáška/Kredity
1/6
1/6
Vyučujúci:
doc. Mgr. art. Ján Labant, ArtD.
3.
1/6
4.
1/5
Dejiny a literatúra nástroja - cimbal
Dejiny a literatúra nástroja -flauta, hoboj, klarinet, fagot, saxofón, lesný roh, trúbka, pozauna
Semester
1.
2.
3.
4.
Prednáška/Kredity
1/4
1/4
1/4
1/4
Forma hodnotenia:
SK
Vyučujúci:
doc. Viktória Herencsár, ArtD., Mgr. art. Ivica Gabrišová
Mgr. art. Igor Fábera, ArtD., Mgr. art. Ronald Šebesta, ArtD.
doc. Mgr. art. Jozef Illeš, Mgr. art. Andrej Sontág, ArtD.
Mgr. art. Albert Hrubovčák, ArtD., Mgr. art. Marek Pastírik, ArtD.
Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je oboznámenie a rozšírenie vedomostí študenta po stránke teoretickej
v oblasti vlastnej histórii nástroja, ale hlavne v oblasti notového archívu a metodickej vybavenosti.
Obsah predmetu: Štúdium komplexnej histórie nástroja od jeho prvopočiatku až po súčasnosť a zároveň sa
oboznámenie s rôznymi technickými výdobytkami nástrojovej evolúcie. V neposlednej rade sa kladie dôležitosť
na ovládanie vlastnej notovej literatúry, a to domácej aj svetovej od etud, škôl, a cvičení, prednesových skladieb
až po koncerty, či komorné zoskupenia.
2. Seminár magisterskej práce
Semester
1.
2.
3.
Seminár/Kredity
1/1
1/1
Forma hodnotenia:
SK
Vyučujúci:
PhDr. Mária Glocková, PhD., vedúci magisterských prác
4.
-
Cieľ predmetu: Záverečná magisterská práca a jej obhajoba je dôležitou súčasťou magisterských štátnych
skúšok. Cieľom predmetu je získanie schopnosti študenta tvorivo rozpracovať zvolený problém, spracovať
získané informácie, osvojiť si prácu s literatúrou, citovať z literatúry a písomne sformovať svoje myšlienky a
názory.
Obsah predmetu: Oboznamovanie študenta s postupmi spracovania záverečnej magisterskej práce:
vypracovanie osnovy, adjustácia práce, korekcie, jazyková štylizácia, citačné normy a celkový postup pri tvorbe
magisterskej práce.
3. Magisterská práca
Semester
Seminár/Kredity
Forma hodnotenia:
Vyučujúci:
1.
-
2.
-
3.
-
4.
0/10
MAP
vedúci magisterský prác
Cieľ predmetu: Magisterská práca je písomným dokumentom, ktorý sa predkladá na obhajobu v rámci štátnych
záverečných skúšok. Jej hlavným cieľom a funkciou je overiť schopnosti študenta samostatne spracovať
vedeckou metódou špeciálnu tému z príslušného odboru.
Obsah predmetu: Individuálny prístup vzhľadom na jedinečnosť odbornej témy, základné informácie z daného
odboru či problematiky, špecifickosť tém, ktoré neboli komplexne spracované, podiel kompilačnej práce, tvorivý
vedecký výkon.
Povinne voliteľné predmety (PVP)
1. Dejiny filozofie
Semester
Prednáška + Seminár /Kredity
Forma hodnotenia:
Vyučujúci:
1.
1+1/2
2.
-
3.
-
4.
-
SK
doc. Mgr. art. Mária Strenáčiková, CSc.
Cieľ predmetu: Cieľom výučby predmetu je oboznámenie poslucháča so základnými tendenciami vo
filozofickej reflexii sveta v ich historickom náčrte.
Obsah predmetu : Obsah predmetu tvorí stručný prierez vývojom dejín filozofie a jej fenoménov od antiky až
po súčasnosť: kategórie filozofie, dejiny antickej filozofie, dejiny stredovekej filozofie, dejiny novovekej
filozofie a úvod do súčasnej filozofie.
2. Estetika hudby
Semester
Prednáška + Seminár/Kredity
Forma hodnotenia:
Vyučujúci:
1.
1+1/ 2
2.
1+1/ 2
3.
1+1/ 2
4.
-
SK
PhDr. Mária Glocková, PhD.
Cieľ predmetu: Oboznámiť poslucháčov s tendenciami filozoficko-estetickej reflexie hudby v kontexte
historického vývoja a rozvíjať schopnosť tvorivého vnímania problému a významu v hudbe.
Obsah predmetu: Rozšírenie poznatkov v oblasti hudobnej estetiky, postulovanie problému významu
a reprezentácie v hudbe. Schopnosť samostatného hudobno-estetického uvažovania a orientácie v hodnotových
estetických systémoch.
3. Estetika umenia
Semester
Prednáška/Kredity
Forma hodnotenia:
Vyučujúci:
1.
2.
2/2
SK
doc. Mgr. art. Mária Strenáčiková, CSc.
3.
2/2
4.
-
Cieľ predmetu: Zvládnutie základných estetických koncepcií umenia z dôrazom na vyjadrovacie prostriedky
jednotlivých umení a problém reprezentácie.
Obsah predmetu: Filozoficko-estetická reflexia umenia od antiky až po súčasnosť, koncepcia estetiky, problém
významu a reprezentácie v umení, ontologický status umeleckého diela. Základné témy: mytologická reflexia
umenia, expresívne a konštruktívne umenia v starovekom Grécku, sformovanie étosovej a afektovej teórie v
umení, hudobný formalizmus, problémy umeleckého vnímania, reprezentácie a hodnotenia, špecifický charakter
vizuálnej a auditívnej percepcie, hraničné žánre v umení, umenie a postmoderná doba atď.
Výberové predmety (VP)
1. Dejiny divadla
Semester
Prednáška/Kredity
1.
1/1
2.
1/1
3.
1/1
4.
1/1
Forma hodnotenia:
Vyučujúci:
SK
PhDr. Mária Glocková, PhD.
Cieľ predmetu: Priblíženie vzniku divadla doma i v zahraničí so zámerom disponovania študenta širšou škálou
možností svojho uplatnenia najmä v oblasti hudobného divadla (opera, opereta).
Obsah predmetu: Obsah predmetu zodpovedá európskemu štandardu a je porovnateľný s požiadavkami na
iných vysokých školách podobného zamerania. K hlavným tematickým okruhom patria: nemecké a rakúske
divadlo, vznik divadla v západnej Európe, romantické divadlo vo Francúzsku, talianske a anglické divadlo,
vývin moderného divadla, švajčiarske, škandinávske a ruské divadlo, divadlo v USA, opereta a divadelné
umenie, divadlo na Slovensku s dôrazom na historický kontext, úvod do štúdia dejín divadla, ázijské divadlo,
starovek a stredovek v oblasti divadla, rímske divadlo, španielske divadlo, renesancia a divadlo, vznik operného
žánru, vývoj dirigentského umenia na Slovensku, hudobné divadlo, významní slovenskí dirigenti a pod.
2. Vybrané kapitoly z dejín hudobno-dramatickej tvorby
Semester
1.
2.
Prednáška/Kredity
1/1
1/1
Forma hodnotenia:
SK
Vyučujúci:
doc. Mgr. art. Mária Strenáčiková, CSc.
3.
1/1
4.
1/1
Cieľ predmetu: Rozširujúce informatórium k všeobecným dejinám hudby, zamerané na oblasť opernej
autorskej aj inscenačnej produkcie. Konfrontačným spôsobom priblížiť európske historické vývojové trendy ako
aj súčasné divadelné inovácie.
Obsah predmetu: Predpoklady vzniku dramma per musica, vývojové modifikácie v jednotlivých štýlových
obdobiach, špecifiká a paralely v jednotlivých európskych kultúrach, novodobé prejavy, kultové diela
prostredníctvom DVD a VIDEO projekcií.
3. Manažérska pedagogika a psychológia
Semester
1.
2.
Prednáška/Kredity
1/1
1/1
Forma hodnotenia:
SK
Vyučujúci:
Mgr. Katarína Stareková
3.
1/1
4.
1/1
Cieľ predmetu: V rámci prednášok zvládnuť základné kategórie selfmanažmentu, osobnostnej psychológie,
profesionálna bonita a jej rozvoj, riadenie mladých talentov, interkultúrny manažment.
Obsah predmetu: Primerané zvládnutie sebapoznania, relaxácie, riadenie stresu, sebarozvoj, motivácia,
motivácia, tvorivosť, psychická stabilita, pracovný výkon a záťaž.
4. Sociokultúrne dimenzie
Letný semester
Prednáška/Kredity
Forma ukončenia:
Vyučujúci:
2/2
SK
doc. PhDr. Viktória Dolinská, PhD.
Cieľ predmetu: Predmet zoznamuje študentov s problematikou kultúrnych determinánt súčasného
multikultúrneho sveta. Východiskom je štúdium vybraných otázok z oblasti teórie kultúry, kultúrnej
antropológie, interkultúrnej psychológie a interkultúrnej pedagogiky a ich aplikácia na teóriu a prax hudobného
umenia.
Obsah predmetu: Človek a kultúra; pojem kultúra, štruktúra kultúry, funkcie a elementy kultúry (čas, priestor,
formálnosť); kultúrna pluralita, kultúrne náboženstvá, alternatívne kultúry; kultúrne dimenzie - od kultúrnej
tolerancie ku kultúrnej identite, dôsledky medzikultúrnych rozdielov, komunikácia, kultúrne dimenzie
a štandardy; kultúry v procesoch integrácie a globalizácie; osobitosti vybraných európskych a svetových
regiónov.
5. Hudobná publicistika
Semester
Prednáška/Kredity
Forma ukončenia:
Vyučujúci:
1.
2.
2/2
2/2
SK
PhDr. Mária Glocková, PhD.
3.
2/2
4.
2/2
Cieľ predmetu: Hudobná kritika a publicistika je vzhľadom k hudobnej vede aplikovanou disciplínou. Súvisí
s hudobnou estetikou, sociológiou a ďalšími pomocnými disciplínami. Literárnou formou oboznamuje nielen
s minulosťou hudby, ale pertraktuje problematiku súčasnosti, oboznamuje verejnosť so súčasným úsilím
a trendmi v hudobnom živote, čiže plní aj výchovnú funkciu. Hudobní kritici pomáhajú utvárať verejnú mienku
k tvorbe interpretom aj k autorom. Poslucháči FMU získajú v prednáškach a seminároch teoretickú výbavu
z histórie umeleckej kritiky s možnosťou vlastnej kritickej reflexie a prezentácie na vybrané hudobné témy.
Obsah predmetu: Úvahy nad terminológiou; žánre umeleckej kritiky; história kritiky; hudobná kritika na
Slovensku
6. Umenie a kultúra v nemeckom jazyku
Semester
1.
2.
Cvičenie/Kredity
1/1
1/1
Forma hodnotenia:
SK
Vyučujúci:
Mgr. Erika Brezánska
3.
1/1
4.
1/1
Cieľ predmetu: Je zameraný na konverzačné cvičenia z problematiky v oblasti umenia, kultúry a hudby
nemecky hovoriacich krajín a rozšírenie lexikológie z danej oblasti. Pri rozširovaní slovnej zásoby sa bude
precvičovať aj gramatika.
Obsah predmetu: Gramatické javy nevyhnutné pre aktívne zvládnutie cudzieho, potrebné pre písomný i ústny
prejav. Najpoužívanejšie výrazy, frazeológia a typické slovné spojenia. Kratšie texty uvádzajúce nové
gramatické javy, príklady, cvičenia spojené s ústnym a písomným prejavom. Dlhšie texty a dialógy nahrané na
audiokazetách, nácvik pochopenia ústneho prejavu.
7. Cudzí jazyk - anglický, nemecký
Semester
1.
2.
3.
Cvičenie/Kredity
1/1
1/1
1/1
Forma hodnotenia:
SK
Vyučujúci:
Mgr. Katarína Stareková, Mgr. Erika Brezánska
4.
1/1
Cieľ predmetu: Zvládnutie základných gramatických javov, základných konverzačných tém, schopnosť
reprodukovať text, rozvoj schopností komunikácie a vyjadrenie sa v cudzom jazyku, obohacovanie slovnej
zásoby, zručnosti v požívaní gramatických javov, získavanie slovnej zásoby, jej používanie v písomnej i ústnej
forme, schopnosť plynulej konverzácie a diskusie v cudzom jazyku. Získanie dobrých znalostí jazyka s
typickými zvláštnosťami odbornej hudobnej terminológie.
Obsah predmetu: Gramatické javy nevyhnutné pre aktívne zvládnutie cudzieho jazyka, potrebné pre písomný
i ústny prejav. Najpoužívanejšie výrazy, frazeológia a typické slovné spojenia. Kratšie texty uvádzajúce nové
gramatické javy, príklady, cvičenia spojené s ústnym a písomným prejavom. Dlhšie texty a dialógy nahrané na
audiokazetách, nácvik pochopenia verbálneho prejavu.
Download

Študijný program (Interpretačné umenie