FENOMENOLÓGIA A HERMENEUTIKA - INFORMAČNÝ LIST
(zimný semester 2011/2012)
PEDAGÓGOVIA
Prednášky:
Mgr. Jana Tomašovičová, PhD. (Filozofická fakulta Sv. Cyrila a Metoda v Trnave)
([email protected])
Textový seminár:
Mgr. Tomáš Piskáček (Filozofická fakulta Sv. Cyrila a Metoda v Trnave)
([email protected])
Mgr. Mgr. Michal Lipták (Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave)
([email protected])
ROZSAH PREDMETU
Prednášky: 2 hodiny raz za týždeň.
Seminár: 2 skupiny po 2 hodiny raz za týždeň.
ANOTÁCIA PREDMETU
Kurz Fenomenológia a hermeneutika bude pozostávať z dvoch častí – prednáškového cyklu a
textového seminára. Cieľom prednáškového cyklu bude oboznámiť študentov s aktuálnymi
témami a problémami fenomenologického i hermeneutického skúmania, ako ich rozpracovali
najvýznamnejší predstavitelia týchto smerov. Na textovom seminári sa bude čítať text od
Edmunda Husserla Idea fenomenológie. Tento Husserlov text pozostáva z piatich prednášok,
ktoré predniesol 26. 4. – 2. 5. 1907 v Göttingen. Tieto prednášky sú extraktom Husserlových
kritických filozofických úvah nad záväznosťou poznávania a jeho možnosťami.
PODMIENKY HODNOTENIA
Hodnotenie kurzu Fenomenológia a hermeneutika bude pozostávať z dvoch častí. Prvú časť bude
tvoriť hodnotenie z textového seminára, tú druhú hodnotenie zo záverečného testu
k prednáškam. Podmienkou možnosti účasti na záverečnom teste bude úspešné absolvovanie
textového seminára (tzn. každý, kto bude z textového seminára hodnotený známkou Fx, nebude
pripustený k záverečnému testu). K úspešnému absolvovaniu textového seminára bude
podmienkou odovzdanie seminárnej práce v minimálnom rozsahu 5 normostrán a v maximálnom
rozsahu 8 normostrán. Záverečné hodnoteniu bude priemerom hodnotenia zo záverečnej práce
(40%) a z testu (60%).
1
TÉMY PREDNÁŠKOVÉHO CYKLU A ICH ROZVRH NA OBDOBIE SEMESTRA
1) Základná stratégia Husserlovho fenomenologického skúmania. Oživenie „philosophie prima“.
Idea fenomenológie.
2) Descartova metodická skepsa a Husserlove redukcie. Problematika intersubjektivity.
(Karteziánske meditácie.)
3) Kríza európskych vied a predvedecký životný svet. Husserlov vplyv na filozofické myslenie 20.
storočia.
4) Problém prirodzeného sveta vo filozofii Eugena Finka a Jana Patočku.
5) Fenomenológia vnímania, rozbory tela a telesnosti v dielach Maurice Merleau-Pontyho a
Michela Henryho.
6) Posun od fenomenológie k fundamentálnej ontológii Martina Heideggera. Otázky bytia, času,
časovosti, dejinnosti a ľudskej existencie rozpracované v základnom diele Bytie a čas.
7) Naznačenie niektorých významnejších tém v Heideggerovom neskoršom období: analýza sveta
ako súštvoria, problém novodobej vedy a techniky, interpretácie umenia, zvlášť básnického.
8) Posun od fenomenológie a ontológie k etike. Tvár iného ako výzva (E. Lévinas).
9) Posun k problematike rozumenia a interpretácie. Predchodcovia filozofickej hermeneutiky:
Friedrich Schleiermacher, Wilhelm Dilthey. Heideggerova hermeneutika fakticity.
10) Filozofická hermeneutika Hansa – Georga Gadamera. Uznanie predsudkov, predporozumenia
ako základných predpokladov rozumenia. Hermeneutický kruh.
11) Hermeneutika aplikácie, dialektika otázky a odpovede. Rozumenie ako rozhovor.
VÝBER RELEVATNEJ LITERATÚRY K ŠTÚDIU
*BERNET, R. – KERN, I. – MARBACH, E.: Úvod do myšlení Edmunda Husserla. Praha: OIKOYMENH
2004.
*BLECHA, Ivan: Proměny fenomenologie. Úvod do Husserlovy filosofie. Praha: TRITON 2007.
CASPER, B.: Míra lidství. Rosenzweig a Lévinas. Praha: OIKOYMENH 1998.
FIGAL, G.: Úvod do Heideggera. Praha: Academia 2007.
GADAMER, H. – G.: Člověk a řeč. Praha: OIKOYMENH 1999.
GADAMER, H. – G.: Pravda a metoda I. Praha: Triáda 2010.
GRYGAR, F.: Kritika založení Galileovské vědy v „Krizi evropských věd a transcendentálni
fenomenologii“. Červený Kostelec: Pavel Mervart 2005.
HEIDEGGER, M.: Básnicky bydlí člověk. Praha: OIKOYMENH 2006.
HEIDEGGER, M.: Bytí a čas. Praha: OIKOYMENH 2002.
HEIDEGGER, M.: Co je metafyzika? Praha: OIKOYMENH 2006.
HEIDEGGER, M.: Kant a problém metafyziky. Praha: FILOSOFIA 2004.
HEIDEGGER, M.: Konec filosofie a úkol myšlení. Praha: OIKOYMENH 2006.
HEIDEGGER, M.: Věda, technika a zamyšlení. Praha: OIKOYMENH 2004.
HUSSERL, E.: Formální a transcendentální logika. Praha: FILOSOFIA 2007.
*HUSSERL, E.: Idea fenomenologie. Praha: OIKOYMENH 2001.
HUSSERL, E.: Ideje k čisté fenomenologii a fenomenologické filosofii I. Praha: OIKOYMENH 2004.
HUSSERL, E.: Ideje k čisté fenomenologii a fenomenologické filosofii II. Praha: OIKOYMENH 2006.
2
HUSSERL, E.: Karteziánské meditace. Praha: Svoboda – Libertas 1993.
HUSSERL, E.: Krize evropských věd a transcendentální fenomenologie. Praha: Academia, 1996.
HUSSERL, E.: Logická zkoumání I. Prologomena k čisté logice. Praha: OIKOYMENH 2009.
HUSSERL, E.: Logická skoumání II/1. Praha: OIKOYMENH 2011.
HUSSERL, E.: Přednášky k fenomenologii vnitřního časového vědomí. Praha: Ježek 1996.
CHVATÍK, I. – KOUBA, P. (eds.): Fenomén jako filosofický problém. Sborník prací k filosofii Jana
Patočky a Eugena Finka. Praha: OIKOYMENH 2000.
CHVATÍK, I. (ed.): Myšlení Jana Patočky očima dnešní fenomenologie. Praha: FILOSOFIA,
OIKOYMENH 2009.
KARUL, R. (et al.): Michel Henry: Život ako prelínanie subjektivity a intersubjektivity. Bratislava:
FÚ SAV 2009.
LÉVINAS, E.: Totalita a nekonečno. Praha: OIKOYMENH 1997.
LÉVINAS, E.: Existence a ten, kdo existuje. Praha: OIKOYMENH 2009.
MERLEAU - PONTY, M.: Svět vnímání. Praha: OIKOYMENH 2008.
MERLEAU - PONTY, M.: Viditelné a neviditelné. Praha: OIKOYMENH 1998.
NOVOSÁD, F.: Pozvanie k Heideggerovi. Bratislava: Archa 1995.
NOVOTNÝ, K. (eds.): Co je fenomén. Husserla a fenomenologie ve Francii. Červený Kostelec: Pavel
Mervart 2010.
PATOČKA, J.: Fenomenologické spisy I. Praha: OIKOYMENH 2008.
*PATOČKA, J.: Fenomenologické spisy II. Praha: OIKOYMENH 2010.
PATOČKA, J.: Kacířské eseje o filosofii dějin. Praha: OIKOYMENH 2007.
PATOČKA, J.: Tělo, spoločenství, jazyk, svět. Praha: OIKOYMENH 1995.
*PATOČKA, J.: Úvod do fenomenologické filosofie. Praha: OIKOYMENH 2003.
PATOČKA, J.: Negativní platonismus. Praha: OIKOYMENH 2007.
*PECHAR, J.: Problémy fenomenologie. Od Husserla k Derridovi. Praha: FILOSOFIA 2007.
SMREKOVÁ, D. (šéfredaktor): Súčasná francúzska fenomenológia. In: Filozofia, roč. 62, 2007, č. 5.
TOMAŠOVIČOVÁ, J. (et al.): Cestami Heideggerovho myslenia. Pusté Úľany: Schola Philosophica
2011.
URBAN, P.: Fenomenologie tělesnosti. Praha: FILOSOFIA 2011.
VYDROVÁ, J.: Cesty fenomenológie. Fenomenologická metóda neskorého Husserla. Pusté Úľany:
Schola Philosophica 2010.
Pozn.: Bibliografický odkaz, ktorý má na začiatku *, je pre účely textového seminára odporúčaný
vo zvýšenej miere.
3
Download

Stiahnite