Modelování
„Krásno je projevením
tajuplných přírodních zákonů,
které by bez tohoto projevu
zůstaly věčně skryté.“
J. W. Goethe
s Janou Koen
Umění dokazuje
svojí oprávněnost tím,
že zjevuje něco,
co současné smyslové
pozorování přírody,
bezprostřední přírodní pozorování,
nemůže zjevit.
R. Steiner
Nová
Popelkou
(okr.Semily)
Brno Ves
9. - nad
12. května
2013
Nadace Tabor 27. - 31. srpna 2014
Zážitek z poznání tvořivé síly ve světě hmoty a tvarů
Jana Koen je malířka, sochařka, učitelka
umění, umělecká terapeutka, bývalá
dlouholetá předsedkyně sdružení
anthroposofických terapeutů v Rakousku
"Metamorfóza" - vývojová řada základních
goetheanistických tvarů v modelování.
Jana Koen pochází z moravského
Vsetína. Žije již 37 let ve Vídni, kde
vystudovala goetheanské umění
a arteterapii. Pracuje od roku 1999
jako umělecká terapeutka v
sociálně-terapeutických dílnách
ve spoločenství Breitenfurt u Vídně.
Působila také jako lektorka pro
umění na seminářích waldorfské
pedagogiky v Brně, Olomouci,
v Praze i jinde v Čechách. Je aktivní
i v dalších zemích Evropy. V roce
1999 vybudovala a otevřela
ve Vídni „Ateliér Lindenbaum“
(lipový strom) jako místo pro rozvoj
umělecké, umělecko-pedagogické
a terapeutické tvořivosti.Pravidelně
tam organizuje vzdělávací kurzy
pro umělecké terapeuty a lékaře.
Jana Koen je spoluzakladatelkou a
lektorkou Akademie Raphael
pětiletého vzdělávání
Goetheanistického umění a
antroposofické umělecké terapie
v Bratislavě.
Čtyřdenní seminář pro veřejnost, učitele výtvarné výchovy a řemesel, umělecké
pro aveřejnost,
učitele
a řemesel,
terapeuty,Čtyřdenní
studenty seminář
uměleckých
waldorfských
škol,výtvarné
studentyvýchovy
eurytmie,
studenty
umělecké terapeuty,
a waldorfských
studenty
eurytmie,
architektonických
škol studenty
a designuuměleckých
a další zájemce.
Seminář ješkol,
založen
na vnitřní
cestě
studentyaarchitektonických
škol avlastního
designu aškolení.
dalších zájemců.
Seminář jebudeme
založen mít
na
poznání
rozvíjení schopností
Během semináře
základech
poznání
a
rozvíjení
goetheanistických
tvarů
a
forem
v
modelování,
do
možnost v sobě odhalit za pomoci modelování s hlínou vnitřní smysl pro plasticitu a
jejichž
světa
budeme
možnost
ponořit apoznávání
při tom prohlubovat
živé
tvary.
Posecelou
dobumít
našeho
společného
světa tvarů svůj
nás vnitřní
budou
provázet
základnía živé
principy
organických
tvarů: plnápoznávání
koule, dutá
smysl pročtyři
plastičnost
tvary.modelování
Po celou dobu
našeho společného
nás
koule,
plocha
a
dvojitě
prohnutá
plocha
.
budou provázet čtyři základní principy modelování organických tvarů:
plná koule, dutá koule, plocha a dvojitě prohnutá plocha.
Během procesu se hlína pod našima tvořícíma rukama bude postupně proměňovat
procesu se hlína pod našima tvořícíma rukama bude postupně proměňovat v jasnou, organicky
v Během
jasnou,
organicky pohyblivou hmotu. Budeme mít možnost prožít nejen tvořivou a
pohyblivou hmotu. Budeme mít možnost prožít nejen tvořivou a dynamickou sílu hlíny, ale také její
dynamickou sílu hlíny, ale také její vzácnou proměnu umělcovou vůlí. Ta musí být
vzácnou proměnu umělcovou vůlí. Ta musí být patrná v celém sochařském díle. Právě modelováním
patrná
v celém sochařském díle. Právě modelováním oživí člověk svoji vnitřní pulzující
oživí člověk svoji vnitřní pulzující sílu. Jeho život je obohacen a osvěžen rozhodností vůle k činům.
sílu.
Jeho život je obohacen a osvěžen rozhodností vůle k činům. Výsledkem této
Výsledkem této osobní vnitřní proměny je ušlechtilé umělecké dílo.
osobní
vnitřní proměny je ušlechtilé umělecké dílo.
Kurz poskytne základy pro další tvorbu a to i se dřevem nebo s kamenem.
Kurz
pro další tvorbu,
Místoposkytne
konání : základyWaldorfská
škola, a to i se dřevem nebo s kamenem.
Plovdivská 8
Středa navečer: ubytování,
večeře, příprava hlíny
Čtvrtek – sobota: 9 – 1 8Brno,
h Žabovřesky
Čtvrtek: 9– sobota:
9:00 – 18:00 hod.
neděle:
9:00 – 16:00 hod.
Neděle
– 16 h
Cena čtyřdenního semináře: 2.500,- Kč.
Cena
čtyřdenního
semináře cena
je 4.115
00,-Kč
. V kurzovném
zahrnuto
sochařské
V kurzovném
je zahrnuta
kg sochařské
hlíny.jeVzniklá
díla1 5 si kg
budou
moci
hlíny, ubytování a strava od středeční večeře do nedělní odpolední svačiny. Vzniklá
účastníci ponechat. Počet zájemců je z prostorových důvodů omezen. Společně
díla
si budou moci účastníci ponechat. Počet zájemců je z prostorových důvodů
s přihlášením
prosíme oSpolečně zaslání s zálohy
ve výši
500,-o zaslání
Kč, na zálohy
číslo ve
konta:
omezen
na 20 účastníků.
přihlášením
prosíme
výši
500 Kč na konto 1 78 363 474/0300, do
poznámky
„záloha+na
kurz“.
Záloha
1066042013/0800
V text.zprávě
uveďte
prosímnapište
„Modelování“
Vaše
jméno
poslouží
pro nákup sochařské
hlíny. Přihlášky
přijímáme do 1 . července 201 4.
Termín přihlášení:
do 20. dubna
2013
Cena semináře by neměla být překážkou v účasti. Pro účastníky s omezenými
Informace a přihlášky:
Mgr. Pavlína Zarodňanská
finančními
prostředky je možno požádat
o slevu u pořadatele kurzu.
Email: [email protected]
Místo konání: Sociálně terapeutické
Mobil: centrum
608 942Tabor,
132 Nová Ves nad Popelkou 57,
51 2 71 . Bližší informace a přihlášky: Marek Vodička, [email protected],
(+420) 608 355 071 .
Download

Modelování