FENOMENOLÓGIA
Vyučujúci: Mgr. Andrea Javorská, PhD.
Ročník: I. Mgr.
Odbor: FI – jednoodborové štúdium
Povinná disciplína
Získané kredity: 6
Hodnotenie: S
Prednáška/seminár: 2/2
Cieľ predmetu: Disciplína je zameraná na charakteristiku významného smeru vo filozofii
20. storočia – fenomenológiu. Zameriava sa na analýzu nasledovných problémov – problém
fenomenologickej metódy, pojem krízy, problém sveta, vedomia, fenoménu tela a javenia sa,
problému času a časovosti, problém zmyslu dejín a dejinnosti u vybraných predstaviteľov
fenomenológie.
Sylaby
1. Úvod do fenomenológie, fenomenologická metóda
2. Fenomenológia Edmunda Husserla
3. Fenomenológia Martina Heideggera
4. Fenomenológia Eugena Finka
5. Asubjektívna fenomenológia Jana Patočku
6. Fenomenológia telesnej existencie – Ludwig Landgrebe, M. Merleau-Ponty
7. Fenomenológia a hermeneutika – Hans-Georg Gadamer, Paul Ricoeur
8. Existencialistická fenomenológia – Jean-Paul Sartre
9. Emmanuel Lévinas, Michel Henry a Marc Richir
Literatúra
Primárna literatúra
Husserl, E.: Karteziánske meditace. Svoboda-Libertas, Praha 1993.
Husserl, E.: Idea fenomenologie. Oikoymenh, Praha 2001.
Husserl, E.: Ideje k čisté fenomenologii a fenomenologické filosofii I., II. Oikoymenh, Praha
2004.
Husserl, E.: Fenomenologie a antropologie. In: Filosofický časopis, č. 6, 1999, s. 975 – 988.
Husserl, E.: Krize evropských věd a transcendentální fenomenologie. Academia, Praha 1996.
Husserl, E.: Přednášky k fenomenologii vnitřního časového vědomí. Ježek, Praha 1996.
Husserl, E.: Čistá fenomenológia, jej metóda a oblasť výskumu. In: Filozofia, roč. 61, č. 1,
2006, s. 63 – 72.
Heidegger, M.: Bytí a čas. Oikoymenh, Praha 1996.
Heidegger, M.: Konec filosofie a úkol myšlení. Oikoymenh, Praha 1993.
Heidegger, M.: Básnicky bydlí člověk. Oikoymenh, Praha 1993.
Heidegger, M.: Co je metafyzika? Oikoymenh, Praha 1993.
Heidegger, M.: O humanizmu. Ježek, Praha 2000.
Heidegger, M.: O pravdě a bytí. Mladá fronta, Praha 1993.
Heidegger, M.: Gelassenheit – Zdržanlivá uvolněnost. In: Filosofický časopis 1995, č. 1, s. 71
– 79.
Heidegger, M.: Fenomenologická interpretace k Aristotelovi. In: Filosofický časopis 1995, č.
1.
Heidegger, M.: Aristotelova metafyzika IX, 1-3. Oikoymenh, Praha 2001.
Heidegger, M.: Kant a problém metafyziky. Filosofia, Praha 2004.
Fink, E.: Bytí, pravda, svět. Oikoymenh, Praha 1996.
Fink, E.: Hra jako symbol světa. Praha 1993.
Patočka, J.: Úvod do fenomenologické filosofie. Oikoymenh, Praha 1993.
Patočka, J.: Tělo, spoločenství, jazyk, svět. Oikoymenh, Praha 1995.
Patočka, J.: Husserlova fenomenologie, fenomenologická filosofie a „karteziánske meditace“.
In: Husserl, E.: Karteziánske meditace. Svoboda-Libertas, Praha 1993, s. 161 – 190.
Patočka, J.: Kacířske eseje o filosofii dějin. Academia, Praha 1990.
Patočka, J.: Negativní platonizmus. Praha 1990.
Patočka, J.: Přirozený svět jako filosofický problém. Praha 1992.
Patočka, J.: Péče o duši I., II., III. Oikoymenh, Praha 1996.
Barbaras, R.: Touha a odstup. Úvod do fenomenologie vnímání. Oikoymenh, Praha 2005.
Gadamer, H.-G.: Problém dějinného vědomí. Praha 1994.
Merleau-Ponty, M.. Oko a duch. Praha 1971.
Merleau-Ponty, M.: Viditelné a neviditelné. Praha 1999.
Ricoeur, P.: Čas a vyprávění. Díl 1. Praha 2000.
Ricoeur, P.: Čas a vyprávění. Díl 2. Praha 2002.
Ricoeur, P.: Úkol hermeneutiky. Praha 2004.
Sartre, J.P.: Existencializmus je humanizmus. Bratislava 1997.
Sartre, J.P.: Bytí a nicota. Oikoymenh, Praha 2006.
Sekundárna literatúra
Fenomén jako filosofický problém. Sborník prací k filosofii J. Patočky a E. Finka.
Oikoymenh, Praha 200.
Filosofický časopis č. 5, 1997.
Sivák, J.: Husserl a Merleau-Ponty. Porovnanie dvoch fenomenologických techník. Veda,
Bratislava 1996.
Cibulka, J.: Smysl a fakticita. Bratislava 1996.
Biemel, W.: Martin Heidegger. Mladá fronta, Praha 1995.
Petříček, M.: Úvod do (současné) filosofie. Hermann a synové, Praha 1991.
Bernet, R., Kern, I., Marbach, E.: Úvod do myšlení Edmunda Husserla. Praha 2004.
Brentano, F.: O puvodu mravního poznání. Praha 1993.
Mathauser, Z.: Báseň na dosah eidosu. Ke stopám fenomenologie v ruské literatuře a literární
vědě. Praha 2005.
Blecha, I.: Proměny fenomenologie. Triton, Praha 2007.
Blecha, I.: Fenomenologie a kultura slepé skvrny. Triton, Praha 2002.
Novotný, K.: Co je fenomén? Oikoymenh, Praha 2010.
Spor o přirozený svět. Kol. autorov. Filosofia, Praha 2010.
Fenomenologie tělesnosti. Kol. autorov. Filosofia, Praha 2011.
Cestami Heideggerovho myslenia. Kol. autorov. Schola Philosophica, Pusté Úľany 2011.
Podmienky pre ukončenie predmetu
1.aktívna účasť
2.seminárna práca
Ukončenie predmetu
ústna skúška
Download

FENOMENOLÓGIA (ZS 2008/2009)