Etické aspekty eutanázie a paliatívna starostlivosť
Eva Grey
Základné pojmy
 Eschatológia – náuka o procese zomierania, zahŕňa procesy biologické,
psychologické, sociálne a duchovné
 Tanatológia – náuka o príčinách a príznakoch smrti a umieraní
 Smrť je prerušenie vnútornej jednoty ducha a tela
Umieranie
Je proces rôzne dlho trvajúci a rôznorodý
Umieranie treba akceptovať ako ďalšiu dôležitú časť žitia a podľa toho i pristupovať
k umierajúcemu
Umieranie je náročná práca, pri ktorej si umierajúci musí znovu premyslieť zmysel
doterajšieho života a vyrovnať sa so svojou chorobou, dozrieť do smrti
 zaujíma stanovisko
 obracia sa do svojho vnútra (zvonka to pôsobí ako strata vitality)
 vyjadruje sa pomocou náznakov, symbolov
Umieranie
Spoločné charakteristiky:
 patofyziologické deje vedú jednoznačne ku koncu fyzickej existencie
 uvedomenie si blízkeho konca
 nadväzujúca psychosociálna situácia je takmer vždy veľmi náročná, vyžaduje od pacienta
nové postoje a činnosti
 od uvedomenia si závažnosti diagnózy do úmrtia zostáva určitá doba
 celý proces zomierania sa týka i okolia zomierajúceho (rodina, priatelia i zdravotníci)
Štádiá zomierania: (Elisabeth Kübler-Ross)
 Šok, popretie
 Hnev, vzbura, rozhorčenie
 Vyjednávanie, spochybňovanie
 Depresia, zúfalstvo
 Prijatie, akceptácia, zmierenie
Cieľom multidisciplinárnejho tímu je pomôcť nevyliečiteľne chorému, aby dosiahol fázu
zmierenia
Štádiá zomierania: (Elisabeth Kübler-Ross)
Šok, popretie
-odmietanie skutočnosti, spochybňovanie klinických nálezov, obracia sa na iných odborníkov aby
vyvrátili pôvodnú diagnózu („To nie ja!“)
Hnev, vzbura, rozhorčenie
-keď sa obavy zmenia na istotu („Prečo práve ja?“)
-mrzutosť, kritizovanie, konflikty s ošetrujúcim personálom, členmi rodiny, pacient si často
uvedomuje, že taký dovtedy nebýval
Vyjednávanie, spochybňovanie
(„Možno predsa len nie ja, ešte nie“)
-kolísanie medzi nádejou a beznádejou
-vyjednávanie s osudom (Bohom), čo chce ešte stihnúť
Depresia, zúfalstvo
-smútok a ľútosť „Aký to má pre mňa zmysel, čo to pre mňa znamená, čo ma čaká?“
-keď choroba výrazne pokročila, strata fyzických síl
-chce aby sa skrátilo obdobie utrpenia, čakania, aby sa všetko skončilo, niekedy nič od nikoho
nežiada, môže sa ale pokúsiť o samovraždu
Prijatie, akceptácia, zmierenie
„Áno, všetko má svoj zmysel, prijímam to a dokážem to“
-zmieruje sa s chorobou i so smrťou, odpútava sa od života, pričom emočná bolesť ustupuje
-nová nádej, že choroba a utrpenie majú svoj skrytý zmysel, pre veriacich je zakotvený
v transcendentne, v Bohu
Eutanázia
Eutanázia (eu-dobrý, thanatos-smrť)
- v minulosti znamenala: dobrú smrť doma medzi blízkymi alebo rýchlu hrdinskú smrť na
bojisku
- dnes: Pod eutanáziou rozumieme konanie zdravotníka, ktorého cieľom je urýchliť alebo
spôsobiť smrť ťažko chorého človeka, ukončiť jeho utrpenie, a to na jeho žiadosť, alebo na
žiadosť príbuzných, alebo na základe predpokladu, že by si to prial.
EUTANÁZIA podľa vôle pacienta
Dobrovoľná
človeku sa spôsobí smrť s jeho súhlasom
Nedobrovoľná
v prípade nekompetentnosti pacienta sa mu spôsobí smrť bez jeho súhlasu, ale
súhlasom člena rodiny, nemocničnej rady alebo súdu – niekto iný rozhoduje
je to v záujme pacienta, alebo čo by si želal
Násilná
eutanázia vykonaná proti vôli pacienta
EUTANÁZIA podľa spôsobu vykonania
A) Aktívna
zdravotník usmrtí pacienta priamo (podaním jedu, smrteľnej dávky lieku, usmrcujúcim
zákrokom)
B) Pasívna
zabitie človeka neposkytnutím alebo prerušením štandardnej zdravotníckej starostlivosti
(nepodanie jedla, vody)
C) Asistovaná samovražda
so
o tom, či
zdravotník dodá pacientovi prostriedky potrebné na usmrtenie (lieky, ktoré môžu privodiť smrť,
recept na takéto lieky)
Neúnosná liečba
Od eutanázie treba odlíšiť prípady, keď sa u zomierajúceho pacienta ukončí alebo nezačne
liečba, ktorá mu jednoznačne neprináša prospech (tzv. zbytočná liečba – angl. futile
treatment), alebo pre neho predstavuje neúnosnú záťaž (bolesť, ťažké nežiaduce účinky,
zmrzačenie a pod.).
Takáto liečba len predlžuje a dehumanizuje proces zomierania a pacient má právo takúto
liečbu odmietnuť a zomrieť v pokoji. Lekár sa v takomto prípade neusiluje o urýchlenie
pacientovej smrti, ale akceptuje jej nevyhnutnosť. Povinnosťou zdravotníkov je zabezpečiť
chorému náležitú starostlivosť a podmienky pre pokojnú a ľudsky dôstojnú smrť.
ETICKÉ POSTOJE K EUTANÁZII
 vychádzajú z rôznych názorov na právo človeka autonómne rozhodovať o svojom
živote, vrátane jeho ukončenia
 podľa niektorých gréckych filozofov je človek oprávnený ukončiť svoj život, ak nemôže
dôstojne žiť
 kresťanské, židovské náboženstvo a islam sa stavajú proti usmrteniu človeka i proti
samovražde, pretože život považujú za dar od Boha, človek nemá právo si ho vziať
 Hippokrates: „Nepodám nikomu smrtiaci jed, hoci by ma o to prosil, ani k tomu nebudem
radiť.“
o z Hippokratovej prísahy sa odvodzujú súčasné lekárske deklarácie
Argumenty za eutanáziu:
 hlavný dôraz sa kladie na autonómiu pacienta, v prípade nekompetentnosti na
tzv.“právo na smrť“
 eutanáziu považujú za pomoc pacientovi zbaviť sa neznesiteľného utrpenia, skrátiť ho
 zdôrazňuje sa otázka kvality života, ako hlavné kritérium hodnoty jeho života (život má
hodnotu, len ak je kvalitný)
 upozorňuje sa na sociálne a ekonomické dopady dlhodobej starostlivosti o ťažko
chorých a zomierajúcich, ktorí už pre spoločnosť nebudú produkovať
Argumenty proti eutanázii:
 Každý človek má právo na ochranu svojho života – právo na život je najzákladnejšie
ľudské právo (bez neho nemôžeme využívať ostatné základné ľudské práva)
 Smrť - biologická nevyhnutnosť. Smrť ako zápor života nie je hodnotou ( tak ako ňou
nie je zápor osobnej slobody – nesloboda, zápor ľudskej dôstojnosti – nedôstojnosť,
občianskej rovnosti – nerovnosť).
 Medzinárodné právne dokumenty nezahŕňajú právo na smrť. Zástancovia legalizácie
eutanázie tu žiadajú právo na usmrtenie chorého pre inú osobu (lekára, príbuzného).
Takéto usmrtenie sa nemôže stať právom.
 Úmyselné zbavenie života iného človeka je vždy usmrtením so skutkovými znakmi
trestného činu – usmrtenie je želaným cieľom tohto naplánovaného činu. Eutanáziu









nemožno právne oddiferencovať od trestného činu vraždy. Motív pre eutanáziu stupeň nebezpečnosti trestného činu pre spoločnosť.
Lekár, sestra, ktorá vyhovie žiadosti chorého o eutanáziu robí tak z falošného súcitu.
Pravý súcit - túžba po smrti je často volaním chorého o pomoc, cíti sa unavený, osamelý,
v depresii. Takýto pacient potrebuje pomoc, nie zabitie z milosti, ktoré by znamenalo
jeho definitívne odmietnutie. Ak takýto pacient dostane ľudskú zdravotnícku starostlivosť
a pozornosť príbuzných, obnoví sa jeho záujem o život.
Dobrá liečba bolesti a ťažkostí pacienta je dnes možná, vyžaduje si však kvalitné
vedomosti lekára a jeho záujem o konkrétneho pacienta. Je jednoduchšie pacienta s
komplikáciami usmrtiť, ako sa o neho správne starať
Neznesiteľné utrpenie pacienta signalizuje, že zlyhali zdravotníci, príbuzní a spoločnosť
Určitý stupeň utrpenia môže mať pre pacienta hodnotu – pre jeho duchovné dozrievanie,
nachádzanie zmyslu života, smrti i umierania.
Ekonomické argumenty - spoločnosť by sa zbavovala jedincov, ktorí sú jej
ekonomicky na príťaž; príbuzní sa dožadovali urýchlenia smrti chorého s víziou
rozdelenia si jeho majetku alebo aby sa zbavili problémov s jeho opatrovaním. Zdravotné
poisťovne by preplácali liečbu len „perspektívnym pacientom“.
Lekárske povolanie by sa degradovalo, narušila by sa dôvera pacientov voči
zdravotníkom. „Potom by nikto nevedel, či sa k nemu lekár blíži ako pomocník
a liečiteľ alebo ako sudca a kat.“ (Frankl)
Dehumanizácia celej spoločnosti – spochybnenie hodnoty života človeka.
Spoločenské tlaky by pôsobili na starých a chorých a ukončiť predčasne svoj život by
sa postupne stalo „morálnou povinnosťou neperspektívnych ľudí“ – mali by pocit, že ak
to neurobia, budú považovaní za príživníkov
Kvalita života a ľudská dôstojnosť
 Kto môže posúdiť kvalitu života iného človeka? Zomierajúci človek pripútaný na
lôžko avšak obklopený láskavou starostlivosťou rodiny môže byť oveľa šťastnejší ako iný
–zdravý.
 Otvára sa tu priestor pre zabíjanie postihnutých, chronicky chorých, ktorí ešte
nezomierajú, atď. -fenomén „šikmého klzkého svahu“
 Dôstojnosť človeka nespočíva v jeho zdraví alebo iných prednostiach – choroba,
zmrzačenie, duševné či telesné postihnutie neznižujú ľudskú dôstojnosť ani hodnotu
života trpiaceho Homo sapiens sapiens.
Alternatívou eutanázie je komplexná terminálna starostlivosť.
KOMPLEXNÁ TERMINÁLNA STAROSTLIVOSŤ
má za úlohu uspokojovať potreby:
A. biologické
B. psychologické
C. sociálne
D. duchovné
A. Biologická rovina terminálnej starostlivosti



Liečba bolesti – spätná väzba od pacienta
Symptomatická liečba ostatných telesných ťažkostí-odstraňovať alebo zmierňovať
nepríjemné príznaky ochorenia (horúčku, dehydratáciu, svrbenie, zápchu)
Vlastné ošetrovanie- kŕmenie, udržiavanie čistoty tela, úprava postele, polohovanie
-treba rešpektovať práva pacienta na súkromie, intimitu, autonómiu
B. Psychologická rovina terminálnej starostlivosti
-snaha pomôcť pacientovi:
 Zvládnuť ťažkosti vyplývajúcich z liečby
 Psychologicky zvládnuť bolesť
 Vyrovnať sa s faktom choroby, akceptovať vlastné zomieranie a smrť
 Čo najlepšie využiť čas, ktorý mu zostáva
 Pri nachádzaní zmyslu jeho života a smrti
Metódy tanatopsychoterapie:
 Počúvanie a rozhovor
 Neverbálna komunikácia
-paralingvistická stránka reči
-zrakový kontakt
-vzdialenosť medzi komunikujúcimi
(intímna sféra (15-30cm), osobná sféra (45-70cm), sociálna sféra (1,5-3,5m), verejná
sféra (nad 5m)
-dotykový kontakt
-posturológia (zaujímanie rovnakých polôh - príznak sympatie)
-mimika a pantomimika, úsmev
Špeciálne psychoterapeutické techniky
-relaxačné techniky (autogénny tréning, joga, meditácia)
-sugestívna psychoterapia
-empatická psychoterapia (nedirektívny rozhovor)
-kognitívna psychoterapia ( logoterapia - hľadať životný zmysel)
C.




Sociálna rovina terminálnej starostlivosti
spolupráca ošetrujúceho personálu s rodinou a priateľmi zomierajúceho
rešpektovanie pacienta ako jedinečnej osoby (má meno, svoje priania)
pomoc pri riešení praktických problémov
pomoc rodine aj po úmrtí pacienta
D. Duchovná rovina terminálnej starostlivosti
 sprevádzanie pacienta
 pastoračná starostlivosť (náboženské záležitosti)
Hospic
 zdravotnícke zariadenie, ktoré sa stará o komplexné potreby nevyliečiteľne chorých
a zomierajúcich (paliatívna starostlivosť je len jednou zložkou)
 sprevádzanie pacienta v poslednej etape jeho fyzického života, vrátane smrti
 holistický prístup k pacientovi ako jedinečnej osobnosti, rešpektovanie jeho dôstojnosti
 úzka spolupráca s príbuznými, pomoc príbuzným i po smrti pacienta
 finančne rozumné riešenie, eticky a ľudsky preferovanejšie
Formy hospicovej starostlivosti
 lôžkové oddelenie (priestor pre sprevádzajúcu osobu)
 ambulantná starostlivosť (inak v domácom ošetrení)
 domáce ošetrenie s návštevnou službou
 denný stacionár
Film:
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10099253860-hledani-dobre-smrti/
Download

Etické aspekty eutanázie a paliatívna starostlivosť Eva Grey