ČASOP IS
1 – 2 /2010
SZZV
člen AIM®,
WFA, A.I.S.E., COLIPA
a Rady pre reklamu
SLOVENSKÉ ZDRUŽENIE PRE ZNAČKOVÉ VÝROBKY
R o č n í k 12 A p r í l 2 0 10 w w w . s z z v . s k e - m a i l : s z z v @ s z z v . s k
Vytvárajú trendy
Retail
Summit
INTRACO
2010
strana 4
Príbeh
značiek
Kraft Foods
strana 5
Nové výrobky
firiem SZZV
strana 6
Kde privátky
nemajú šancu
Každá domácnosť má pri potravinách, nápojoch, alkohole a drogériovom tovare, teda
pri sortimente, ktorý patrí k bežným a pravidelným nákupom, svoje obľúbené značky.
Pri niektorých kategóriách tovarov bežnej spotreby sú však preferencie značiek výraznejšie. Z nákupov slovenských domácností je evidentné, že podiel značkových výrobkov v akcii
vzrástol na úkor privátnych značiek. „Niektorí
spotrebitelia stavia radšej na osvedčený značkový produkt, pričom na danej úrovni akcií
a zliav si môžu kupovať svoje značkové produkty
naďalej za zvýhodnených podmienok. Značkové
produkty si tak udržali aj v čase krízy svoje postavenie,“ hovorí Ladislav Csengeri z oddelenia GfK
Consumer Tracking.
pokračovanie na strane 3
Slovak
Rozmanitá mliečna kategória
Čo je nové
vo firmách
SZZV?
strana 8
Lásku rozdáva
už 50 rokov
strana 11
Tieto a ďalšie údaje vyplývajú z najnovšej štúdie spoločnosti GfK Slovakia, ktorá zisťovala,
pri ktorých výrobkoch bežnej spotreby je pre
Slovákov značka výrobku dôležitejšia ako cena.
Obchod v úlohe policajta
Takmer dva roky trvali prípravy nového znenia
zákona o obaloch, ktorý bol schválený v NR SR
a nadobudne účinnosť 1. 5. 2010.
Schválený zákon prináša niekoľko zmien, ktoré sa dotknú
povinných osôb, najmä obchodníkov. Povinnou osobou je
fyzická osoba alebo podnikateľ a právnická osoba, ktorá používa obaly na balenie výrobkov alebo plní výrobky do obalov,
uvádza na trh výrobky v obaloch, alebo uvádza na trh obaly
s výnimkou výrobcov a dovozcov obalov, ktorí dodávajú nepoužité prázdne obaly povinným osobám. „Predkladateľ zákona
Ministerstvo životného prostredia SR prenieslo týmto zákonom na obchodníkov niekoľko rokov neriešený problém
s veľkým množstvom povinných osôb, ktoré si tieto povinnosti neplnia,“ hovorí Ing. Pavol Konštiak, prezident Zväzu
obchodu a cestovného ruchu SR.
pokračovanie na strane 3
Z obsahu:
Akokoľvek sa snažím vyhnúť slovu kríza, prichádzam na to, že to nie je možné. Počúvame
o nej takmer denne, s jej následkami sa stretávame neustále. Dobrou správou však je, že
aj napriek počiatočnému uťahovaniu opaskov na úkor značkových výrobkov ľudia pochopili,
že tadiaľto cesta nevedie. Aj nedávna štúdia agentúry GfK Slovakia ukázala, že existujú
kategórie a v rámci nich určité segmenty, v ktorých si privátky, ako sa hovorí, ani neškrtnú.
A keď ide v tomto prípade najmä o kozmetické produkty, kávu či pivo, kde to jednoducho
naozaj nejde, vo všobecnosti platí, že silná značka zostane. A bude silnejšia. Aj vďaka dlhodobým investíciám, ktoré sa prejavujú najmä v jej inováciách smerom k zmysluplnému
úžitku, vďaka čomu si vytvárajú so zákazníkom citový vzťah. Takou značkou je napríklad
Persil Gold Active, ktorý umožňuje dosiahnuť kvalitné vypranie pri nízkych teplotách.
To umožňuje spotrebiteľovi šetriť finančné prostriedky za energiu, čo je v súčasných
časoch veľmi vhodné. Na tomto mieste by som mohla menovať veľa značiek a ich benefitov – stačí spomenúť nealkoholické nápoje a ich smerovanie k zdravému životnému štýlu.
Andrea Hinková - Dibarborová
Silné značky trendy nenasledujú, ale ich vytvárajú, a aj preto ich spotrebitelia neopustia
ani v horších časoch. Možno budú na chvíľu nekompromisne skúšať ich silu a význam, ale konečný efekt je zrejmý.
Pomôžem si slovami Branislava Buráka, marketingového riaditeľa spoločnosti Kofola, ktorý tvrdí, že z tohto boja vyjdú
víťazne tie značky, ku ktorým mal spotrebiteľ už v minulosti vybudovaný určitý vzťah, dôveruje im, sú mu sympatické
inovatívnosťou alebo dokonca prenikli do jeho životného štýlu, a stali sa tak neodmysliteľnou súčasťou jeho života.
Internetová reklama klesla
Objem výdavkov do internetovej reklamy na členských serveroch Asociácie
internetových médií (AIM) dosiahol v roku 2009 23,3 mil. eur, čo predstavuje oproti roku 2008 medziročný pokles o 5,4 %. Ide o prvý pokles
od roku 2004, z ktorého pochádzajú prvé údaje o výdavkoch do reklamy
na internete. Pod poklesom je podpísaný najmä posledný kvartál minulého
roka, počas ktorého boli výdavky nižšie o 20 %. Spomedzi typov internetovej reklamy si nadpolovičný podiel stále udržiava bannerová reklama
s 52 % (12,1 mil. eur), nasledovaná riadkovou inzerciou (5,7 mil. eur)
a vyhľadávaním s 16 % (3,8 mil. eur). V medziročnom porovnaní zaznamenali výrazný nárast „rich media“ (+155 %). Narástli aj „lead generation“,
riadková inzercia a „slotting fees“. Ostatné typy online reklamy zaznamenali
pokles. V roku 2009 začala AIM zverejňovať percentuálne rozdelenie súčtu
príjmov z bannerovej reklamy a „rich médií“ podľa jednotlivých odvetví. Na
základe týchto informácií je zrejmé, že vlani investovalo najviac do online
reklamy telekomunikačné odvetvie (23 %) nesledované finančným (16 %)
a motoristickým (15 %). Štvrté miesto patrí potravinárskemu tovaru s 8,5
% a na piatom mieste sú iné rôzne služby (8,3 %), ktoré zahŕňajú napr.
reklamu na realitné služby alebo reklamu na vzdelávanie.
Internetová reklama v roku 2009
Bannerová reklama
12,1 mil. eur
52,00%
Slotting fees
150-tis. eur
0,65 %
Lead generation
59,8-tis. eur
0,26 %
Rich media
990-tis. eur
4,25 %
Riadková inzercia
5,17 mil. eur
22,18 %
Search
3,76 mil. eur
16,13 %
Email
608-tis. eur
2,61 %
Sponzoring
445-tis. eur
1,91 %
Pozornosť pútajú služby
a dizajn
Spoločnosť Tesco priniesla 30. 3. 2010 na slovenský trh nový formát
– predajňu Extra. Ten vznikol prestavbou hypermarketu v bratislavskej
Petržalke. Ide o koncept predajne, ktorý je zavedený v materskej krajine vo
Veľkej Británii. Na Slovensku ide o pilotnú prevádzku, ktorá má za cieľ stať
sa úspešnou nielen v ostatných mestách na Slovensku, ale aj v krajinách
strednej Európy, v ktorých pôsobí spol. Tesco. Táto predajňa prešla kompletnou rekonštrukciou, ktorá trvala od 22. 2. do 22. 3. 2010. „Dosiahli
sme nový vzhľad, spôsob predaja tovaru a uviedli sme nové služby na
predajnej ploche. Pre zákazníka tak vznikol nový pocit z nakupovania. Aby
bol formát čo najlepší, vytvorili sme 138 nových pracovných pozícií a vytvorili sme kategóriu špecialistu pre konkrétne oblasti tovarov a služieb,“
hovorí Pavel Civáň, riaditeľ hypermarketu Tesco Extra Bratislava Petržalka.
Koncept Extra je zameraný najmä na služby a tiež na spôsob obsluhy zákazníka. Dôležitú úlohu zohráva aj dizajn. Už na prvý pohľad si zákazník všimne,
že predajňa je viac otvorená a má lepšiu viditeľnosť priestoru. V predajni
sú nové interiérové priestory, na viacerých miestach sú znížené stropy
s osvetlením, oddelenia sú prerobené. Sú väčšie, modernejšie, lepšie zoskupené, viac na seba logicky nadväzujú a majú novú sortimentovú skladbu.
rcia 5,17 mil. Euro 22,18 %
mil. Euro 16,13 %
Euro 2,61 %
45 tis. Euto 1, 91 %
Zdroj: AIM 2009
Podiel odvetví v bannerovej reklame a rich media v roku 2009
Telekomunikácie
23 %
Financie
16 %
Motorizmus
15 %
Potravinársky tovar
9%
Iné rôzne služby
8%
Drogériový tovar a parfuméria
8%
Vybavenie domácností a kancelárií
6%
Zdravie
4%
Cestovný ruch a doprava
4%
Iný rôzny tovar
3%
Služby pre voľný čas, zábava
3%
Médiá
1%
Nápojové trendy
Celosvetovo najobľúbenejšími nápojmi sú horúci čaj a voda plnená do fliaš.
Z výsledkov štúdie Euromonitor International vyplýva, že pri globálnom
sledovaní sa v roku 2009 umiestnil na čele horúci čajový nápoj s podielom
spotreby 16,1 % tesne sledovaný plnenou vodou s 15,6 %. Ďalej nasledujú
karbonizované osviežujúce nápoje (13,3 %), pivo (11,4 %), horúci kávový
nápoj (10,3 %), mlieko (9,8 %), ovocné a zeleninové šťavy (4,9 %), koncentráty (3,9 %), čaj Ready to drink (RTD) (2,2 %), víno (1,8 %) a funkčné/energetické nápoje (1,2 %). Zostávajúcich 9,5 % sa delí medzi množstvo ostatných nápojových variantov. Trh s nealkoholickými nápojmi je nesmierne
dynamický. Svedčí o tom napr. fakt, že predaj vôd plnených do fliaš stúpol za
posledných desať rokov o 5,4 %. Naproti tomu klesol podiel mlieka o 1,2 %.
Zavčasu rozpoznať trendy a riadiť sa nimi – tak znie devíza úspešných. Tzv.
funkčné nápoje, nápoje s prídavným účinkom, zažili v priebehu posledných
piatich rokov najväčšie globálne miery nárastu. Pridávajú sa k nim vlákniny,
minerály, vitamíny, antioxidanty, rastlinné extrakty a pod. Spotrebiteľ pritom
dbá stále viac na prirodzenosť a prírodnú pôvodnosť týchto prísad. Z dopytu
po nápojoch s prídavným účinkom profituje aj trh s energetickými nápojmi,
na ktorom vládne široká rozmanitosť chutí. V súčasnosti sú trendové tzv.
Juicy Energy Drinks s vysokým podielom ovocných štiav. Na trhu s vodou
môže prídavný účinok znamenať napr. obohatenie o vitamíny, minerály,
ale aj o kyslík. Ročný globálny
konzum na hlavu predstavuje 0,6 litra. V súčasnosti
predstavujú USA, Nemecko
a Japonsko 83 % celosvetovej spotreby. Majstrom sveta
v pití piva sú Česi, a to aj napriek odhadovanému poklesu
spotreby v roku 2009. V roku
2008 vypil priemerný Čech
155 litrov piva. Nasledovali
Rakúšania so 106,4 litrami
v roku 2009 a Nemcami so
104,7 litrami.
V dňoch 10. – 12. 11 2010
sa stretne približne 1 400
vystavovateľov surovín na
výrobu nápojov, technológií,
logistiky a marketingových
ideí približne s 34 000 potenciálnymi zákazníkmi.
Kde? Na veľtrhu Brau Beviale
v Norimbergu.
8
8
8
8
sky tovar 9 %
služby 8 %
ý tovar a parfumíria 8 %
domácností a kancelárií 6 %
%
uch a doprava 4 %
ovar 3 %
vo?
ný ?as, zábava 3 %
%
Zdroj: AIM 2009
Oplatí sa nakupovať
za hranicami?
Pred rokom Slováci, ktorí žijú v prihraničných oblastiach, naplno cestovali
do okolitých krajín, kde mohli nakupovať za najnižšie ceny (oproti euru).
Za hranicami nakupovali naši zákazníci o 10 až 30 % lacnejšie v porovnaní
s domácimi cenami. To sa naplno prejavilo aj na domácich tržbách
v maloobchode, ktoré sa prepadli výrazne hlbšie ako v okolitých krajinách.
„Odvtedy sa však meny posilnili. Najviac (takmer o 20 %) najlacnejší poľský
zlotý. Posilnenie vo výške 13 % a 8 % nastalo v prípade maďarského forintu
a českej koruny,“ hovorí Dávid Dereník, analytik Unicredit Bank. Posilnenie
mien znížilo prirodzene výhodnosť nákupov v týchto krajinách. V segmente
potravín zareagovali navyše slovenskí obchodníci tým, že znížili ceny a ponúkli
lákavejšie akcie. „Potraviny sú však stále najlacnejšie v Poľsku, a to v priemere o 12 %. Maďarsko a Česko už ponúkajú ušetrenie v priemere len približne
6 %, a to nemusí znamenať pri nákladoch na prepravu dostatočnú úsporu,“
konštatuje D. Dereník. Naďalej však získajú naši zákazníci úsporu vo výške
16 % pri nákupoch oblečenia a obuvi v Poľsku a Maďarsku, naopak, Česko
už nie je také lákavé. Nákup elektroniky by mal byť aj naďalej lacnejší vo všetkých troch krajinách, avšak dvojcifernú zľavu dosiahnu zákazníci len v Poľsku.
„Nákupy v zahraničí nám nemusia vždy pri zohľadnení nákladov na prepravu
priniesť úspory, najmä v prípade Česka a niekedy aj v prípade Maďarska.
Dlhodobí nákupní turisti, ktorí nakupujú v Poľsku, však zrejme zostanú verní
tejto tradícii, ktorú euro ešte posilnilo,“ dodáva D. Dereník.
2
Obchod v úlohe policajta – dokončenie zo strany 1
dnych obalov poplatok do Recyklačného fondu a súčasne balič a plnič
zabezpečia zber a recykláciu odpadov z obalov. Za každý obal uvedený na
trh sa teda zaplatí dvakrát.
Finančná a personálna záťaž
Nový zákon o obaloch totiž prenáša plnenie povinností zberu a recyklácie
odpadov z obalov z povinných osôb, ktoré sa tejto povinnosti vyhýbajú, na
obchodníkov, ktorí ich výrobky predávajú. „Obchodníci však nemajú prehľad
o tom, v akom rozsahu je potrebné plniť povinnosti za povinné osoby
(svojich dodávateľov), ale musia ich splniť. Zákon prináša nám obchodníkom značnú finančnú aj personálnu záťaž z dôvodu evidencie o obaloch
za svojich dodávateľov,“ konštatuje P. Konštiak. Inými slovami povedané,
nový zákon urobil z obchodníkov policajtov. Obchodníci majú kontrolovať,
či výrobcovia platia za produkciu obalov. Obchod však nie je stavaný na to,
aby robil zberné suroviny, a navyše nie sú všetci výrobcovia zaregistrovaní
v Registri povinných osôb.
Pokuty
Nový zákon o obaloch výrazne posúva hornú hranicu sankcií za nedodržiavanie jeho ustanovení. Ak podnikateľ opätovne poruší v čase jedného roka
od právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty tohto zákona povinnosť, za
ktorú mu bola pokuta uložená, alebo nesplní opatrenia na nápravu, uloží sa
mu pokuta do výšky dvojnásobku hornej hranice pokuty ustanovenej týmto
zákonom. Pokuta do 20 000 eur je za neposkytnutie úplných a pravdivých
informácií oprávnenej organizácii, nedoplnenie žiadosti o zápis do Registra
na základe výzvy MŽP SR, neoznámenie zmeny údajov a pod. Pokuta
do 332 000 eur je za neuvedenie nápojov aj v opakovane použiteľných
obaloch, ak sa uvádzajú do obehu nápoje rovnakého druhu, ktoré nie sú
v opakovane použiteľných obaloch. Táto povinnosť sa nevzťahuje na toho,
kto tieto nápoje uvádza do obehu na predajnej ploche menšej ako 200 m2.
Sankcia sa vzťahuje za nezabezpečenie zberu z odpadov z obalov, zhodnotenie vrátane recyklácie, za nepožiadanie o zápis do registra do 30 dní od
dňa začatia podnikania, ďalej za nevykonanie opatrení za nápravu, ktoré jej
uložil orgán štátneho dozoru a pod. Sankcie za nedodržiavanie zákona sú
oprávnené udeľovať Slovenská inšpekcia životného prostredia, Slovenská
obchodná inšpekcia, krajské úrady životného prostredia a obvodné úrady
životného prostredia.
Andrea Hinková - Dibarborová
Platiť sa bude dvakrát
Zmena nastala pre obchodníkov s prevádzkou od 100 do 200 m2, v ktorej
uvádzajú do obehu nápoje z obalov, ktoré nie sú opakovane použiteľné.
Prevádzkovatelia nad 200 m2 budú aj naďalej povinní uvádzať do obehu
nápoje rovnakého druhu aj v opakovane použiteľných obaloch, ak sa takéto
nápoje na trhu v SR uvádzajú. Táto povinnosť sa doposiaľ vzťahovala na
obchodné subjekty s prevádzkou už od 100 m2. Zákon prináša aj zmenu
v definícii povinnej osoby, podľa ktorej ňou už nebude dovozca prázdnych
obalov, ktorý odovzdáva prázdne obaly baličom a plničom. Zákon teda
jednoznačne definuje zodpovednosť baličov a plničov za zber a recykláciu
odpadov z obalov. Vzhľadom na to, že ustanovenia zákona o odpadoch
nebudú novým zákonom o obaloch dotknuté, zaplatí každý dovozca prázKde privátky nemajú šancu – dokončenie zo strany 1
Štúdia sa realizovala v januári 2010 na vzorke 1 000 respondentov
vo veku od 15 do 79 rokov. Z rýchloobrátkového tovaru zaujali prvé tri
miesta mliečne výrobky, káva a kávové špeciality a kategória maslo
a margaríny. Mliečne výrobky patria k najrozšírenejším kategóriám spomedzi rýchloobrátkových produktov. Kupujú si ich takmer všetky slovenské domácnosti v priemere každý tretí deň. „Mliečne výrobky sú ale veľmi
rozmanitou kategóriou. Zatiaľ čo pri trvanlivom mlieku tvoria privátne
značky takmer 80 % celkovej spotreby, na druhej strane prevládajú pri
acidofilných mliekach, čerstvom mlieku a čerstvých syroch značkové
produkty,“ konštatuje L. Csengeri.
šampóny a iné prípravky na starostlivosť o vlasy, a tiež pivo, minerálne
a stolové vody, pracie prostriedky/gély. „Pri produktoch telovej hygieny, ako napr. pri dezodorantoch, vlasovej kozmetike či krémoch, sú pri
nákupoch preferovanejšie značky, nakoľko v týchto nákupoch sú privátne
značky zastúpené podpriemerne. Pri pracích prostriedkoch sa značkové
produkty dokonca posilnili,“ konštatuje Csengeri.
Pivo, víno, alkohol
Samozrejme, preferencie značkových produktov sa líšia aj od toho, či
nakupujú muži, alebo ženy. Zatiaľ čo nežnejšie pohlavie sa stará v prevažnej miere o väčšinu nákupov do domácnosti, oveľa viac ako muži si
potrpia na značke pri olejoch a čistiacich prostriedkoch do domácnosti.
Muži zase preferujú značky pri nealkoholických sýtených nápojoch a pri
alkohole – najmä pri destilátoch, vínach, šumivých vínach a sektoch. Aj
z medzinárodných štúdií spoločnosti GfK je zrejmé, že si spotrebitelia
vyberajú pivo, víno, či tzv. tvrdý alkohol v prvom rade podľa značky.
Pracie prostriedky posilnili
Ďalšou kategóriou, pri ktorej Slováci najčastejšie prihliadajú na značku,
je káva. „Stopercentná rozpustná káva sa nakupuje do domácností len
päťkrát do roka, takže zákazníci zrejme radšej uprednostia osvedčený
produkt,“ tvrdí L. Csengeri. Do prvej desiatky tovarov sa dostali aj produkty telovej hygieny, dentálna hygiena a kategória starostlivosti o pokožku,
Ako nakupujú muži a ženy
Kategória rýchloobrátkového tovaru Celkovo
Ženy
Muži
Mliečne výrobky
1
1
1
Káva a kávové špeciality
2
5
2
Margaríny a maslo
3
2
6
Produkty telovej hygieny
(dezodoranty, antiperspiranty a pod.)
4
3
5
Dentálna hygiena
(pasty, kefka, ústna voda)
5
6
4
Prípravky na starostlivosť o pokožku
6
4
14
Šampón a iné výrobky
na staroslivosť o vlasy
7
7
13
Pivo
8
19
3
Minerálne a stolové vody
9
13
9
Prací prostriedok/gél
10
8
17
Olej
11
9
15
Čokoláda, čokoládové cukrovinky,
napr. čokotyčinky
12
11
11
Nealkoholické sýtené nápoje
13
14
7
Džúsy, ovocné šťavy a nápoje
14
12
12
Čistiace prostriedky do domácnosti
15
10
18
Destiláty a liehoviny, tzv. tvrdý alkohol
16
22
8
Víno, šumivé vína a sekty
17
21
10
Zdroj: GfK Slovakia
3
Obchod je živý organizmus,
aj jemu treba vytvoriť
podmienky, aby prekvital
INTRACO 2010
Súčasná ekonomická situácia ovplyvňuje
fungovanie celého domáceho aj európskeho trhu. Zatiaľ čo v priemysle prichádzajú prvé mierne optimistické správy,
maloobchod ešte len na svoje pozitívne
správy čaká. Určite prídu, otázkou už len
zostáva čas. Už teraz je však potrebné pripraviť sa na obdobie zotavovania
a zamyslieť sa nad tým, kam smeruje
budúcnosť maloobchodného trhu a čo
ho môže ovplyvniť.
Hlavná myšlienka podujatia
Odpoveď na tieto zásadné otázky hľadali účastníci na XIV. ročníku konferencie SLOVAK RETAIL SUMMIT – INTRACO 2010, ktorá sa uskutočnila
v dňoch 27. – 28.4.2010 v Bratislave. Hlavná myšlienka podujatia „Obchod
ako živý organizmus, aj jemu treba vytvoriť podmienky, aby prekvital“ sa
zameriavala na zhodnotenie súčasnej situácie a budúci vývoj trhu. V hlavnom diskusnom bloku účastníci analyzovali aktuálnu legislatívu v odvetví
Peter Zálešák zo spoločnosti Nay
a spoločne sa pozreli na jej vplyv na formovanie vnútorných trhových vzťahov. Diskusia bola venovaná aj tomu, ako a do akej miery môžu kľúčoví hráči
z oblasti obchodu a výroby ovplyvniť budúcnosť odvetvia.
Súčasný aj budúci dopyt
Príspevky konferencie sa snažili objasniť perspektívy jednotlivých obchodných formátov, priniesť informácie o tom, aké možnosti prináša využitie
moderných technológií priamo v praxi, ale aj to, čo všetko ovplyvňuje strategické rozhodovanie obchodníkov. Z pohľadu budúcich trendov obchodu
sa kládol mimoriadny dôraz na súčasný aj budúci dopyt z pohľadu všetkých
účastníkov trhu. Priestor dostali aj témy týkajúce sa nových trendov v marketingu, spotrebiteľskom správaní, ľudských zdrojoch a pod. Hovorilo sa aj
o tom, aké možnosti posilnenia konkurencieschopnosti prináša budovanie
spoločenskej zodpovednosti firiem.
Organizátori
Konferencia SLOVAK RETAIL SUMMIT – INTRACO 2010 sa pripravovala
v spolupráci so Zväzom obchodu a cestovného ruchu SR, Ekonomickou
univerzitou v Bratislave, Potravinárskou komorou Slovenska a Slovenským
združením pre značkové výrobky. Podujatie každoročne ponúka vo svojom
programe široké spektrum informácií a trendov pre retailový trh a tiež
miesto na stretnutie dôležitých hráčov odvetvia a trhu. Práve v čase zložitej
ekonomickej situácie je získanie podstatných informácií dôležitou súčasťou
mnohých rozhodnutí.
Nadežda Machútová, ústredná riaditeľka Slovenskej obchodnej inšpekcie
Prispieva k čistejšiemu
životnému prostrediu
– v obchodných centrách. V roku 2008 zorganizovala masívnu kampaň
na podporu triedenia odpadu s názvom Každý môže ... triediť odpad.
Separovanie odpadu
Vďaka osvetovým a vzdelávacím aktivitám, ktoré sa organizujú v rámci
systému Zelený bod, sa rozširuje povedomie o dôležitosti separovať odpad.
Ak by všetci triedili odpad, znížilo by sa znečistenie ovzdušia recykláciou
papiera o 75 % a znečistenie vody o 35 %. Separovanie odpadu prispieva
k čistejšiemu životnému prostrediu a pri efektívnom nastavení je zásobárňou druhotných surovín, čím šetrí vzácne prírodné zdroje.
Na Slovensku sú stále viac v popredí zodpovedný prístup k podnikaniu, ekologické aktivity a zelený prístup k životnému prostrediu.
Tieto a ďalšie údaje vyplývajú z reprezentatívneho prieskumu, ktorý
v decembri 2009 uskutočnila pre ENVI-PAK prieskumná agentúra AKO.
Telefonický CATI prieskum na vzorke 700 respondentov vo veku nad
18 rokov potvrdil, že informačné, osvetové a vzdelávacie
kampane majú význam. Až 71 % respondentov totiž odpovedalo na otázku, či poznajú ochrannú známku Zelený bod,
kladne.
Spojenie s obalmi
Dôležitou súčasťou prieskumu bola aj otázka, či spotrebitelia
nielen poznajú Zelený bod, ale či vedia aj to, čo reprezentuje.
Dodatočnou kategorizáciou spontánnych odpovedí vyplynulo,
že až 31,3 % respondentov si spája túto ochrannú značku
s obalmi, ktoré sú vhodné na recyklovanie, 23,7 % respondentov vie, že táto ochranná známka súvisí s triedením
odpadu. Veľkej väčšine respondentov sa Zelený bod spája
s ekologicky prospešnou činnosťou, ktorá šetrí životné
prostredie a zdravie. Pre spotrebiteľa je prítomnosť tejto
ochrannej známky na obale výrobku dôležitá a je to jeden
z faktorov pri rozhodovaní o kúpe. Svedčí o tom aj fakt, že
59 % z nich by určite áno, resp. asi áno, uprednostnilo takýto
výrobok pred produktom, ktorý takéto označenie nemá.
Osvetové a vzdelávacie aktivity
Na Slovensku prebieha viacero osvetových a vzdelávacích
aktivít, a to vďaka spoločnostiam, ktoré participujú na rozvoji systému Zelený bod. Prostredníctvom kontinuálnych
kampaní pre verejnosť sa rozširuje povedomie o zodpovednom prístupe k životnému prostrediu. Spoločnosť ENVI
-PAK, ktorá systém Zelený bod na Slovensku prevádzkuje, zabezpečuje medzi obyvateľmi podporu separovaného
zberu odpadov z obalov. Pravidelne vzdeláva a učí separovať
odpad návštevníkov festivalu Pohoda, organizuje kampane na miestach, kde priamo vzniká množstvo odpadu
4
Pr í b e h zn a čiek
bola bonboniéra s názvom Tú mám rád.
Ťažké vojnové roky
ovplyvnili aj históriu
bratislavskej továrne.
Po vypuknutí 2. svetovej vojny sa závod
orientoval na výrobu
ovocných džemov,
marmelád a umelého medu. Výroba
cukroviniek
bola
obmedzená.
Štolverky prekážky posilnili
Obľúbená značka Figaro má bohatú tradíciu plnú kvalitnej čokolády,
inovácií a množstva verných spotrebiteľov.
Jej počiatky siahajú až do 19. storočia, keď prudký rozvoj výroby cukroviniek podnietil firmu Stollwerck, založenú v roku 1839 v Kolíne nad
Rýnom, expandovať na východ. V roku 1896 si táto firma založila pobočku
v Bratislave s počiatočným kapitálom 300 000 mariek. Tak sa začala
písať história produkcie cukroviniek v bratislavskej továrni. Bratislava mala
v čase Rakúsko-Uhorska výhodnú polohu, za hranicou mesta poskytovala
lacné pozemky a k jej výhodám patrila aj lacná pracovná sila. Pre nemeckú
firmu Stollwerck predstavovala aj možnosť, ako sa vyhnúť dovoznému clu,
ktoré platilo v tom čase pre cukrovinky.
Konfiškácia
a znárodnenie
Ručné balenie kar
ameliek.
Smutným dátumom v histórii bratislavskej továrne bol nesporne december
1944, keď bola zničená vojnovým bombardovaním. V apríli 1945 sa stal
závod, ako nemecký, korisťou Červenej armády. Prehnanie vojnového frontu
a trojmesačný pobyt Červenej armády znamenal pre závod väčšie škody
ako samotné vojnové obdobie. Boli z neho odvezené hotové výrobky a suroviny, zabavené vybavenie, ako automobily a výrobné stroje. Celková škoda
dosiahla 24 mil. korún, čo predstavovalo v tom období obrovskú sumu.
Potom ako v roku 1945 odovzdala Červená armáda továreň štátu, nasledovali smutne známe povojnové udalosti v podobe konfiškácie a znárodnenia. Na závod bola v roku 1945 uvalená národná správa a v roku 1946
bol skonfiškovaný na základe Benešových dekrétov. Po zrušení národnej
správy v septembri 1948 bol zriadený celoslovenský
podnik Slovenské závody na čokoládu, cukrovinky
a ovocné výrobky
a bratislavský závod
sa stal jeho súčasťou. Neskôr, v roku
1958, bol bratislavský závod zlúčený
so závodmi Figaro
v Trnave a Piešťanoch
a bol premenovaný
na Figaro, n. p. V roku
1963 sa stala spol.
Figaro súčasťou kolosu
Československej čokoládovne, ktorý združoval
všetky československé
cukrovinkárske továrne.
stórie
medzníky z hi
ie
jš
te
ži
le
dô
aj
N
ollwerckov
firmy bratov St
bočky
nie továrne, po
• 1896 – založe sko-Uhorsku
cia
ľká rekonštruk
v Rakú
ň požiarom, ve sti v Bratislave
re
vá
to
á
en
od
• 1900 – pošk ostatnenie dcérskej spoločno s.
a.
• 1907 – osam zvom Bratia Stollwerckovci,
pod ná
lu
tá
pi
ka
o
éh
– vstup česk
bombardovaním
• 1918 – 1924 ň bola poškodená vojnovým
re
• 1944 – tová kácia továrne
iš
• 1946 – konf nenie
dnikom Figaro,
od
ár
zn
–
48
piešťanským po Figaro so sídlom
a
• 19
m
ký
vs
na
tr
dniku
nie s
• 1958 – zlúče loslovenského národného po
vznik ce
v Bratislave
oločnosti Figaro
nie akciovej sp
í
• 1992 – založe Suchard získava 67 % akci bs Suchard
bs
co
co
Ja
a
Ja
s
–
od
92
Fo
l
19
•
ie Kraf t Genera
• 1993 – spojen
Rakúsko-Uhorsko
V novom podniku „Cisárskokráľovskej rakúsko-uhorskej dvornej továrne na
čokoládu bratov Stollwerckovcov boli inštalované staršie stroje dovezené
z Nemecka. Koncom roka sa tu spustila výroba lacných cukroviniek, ktoré
boli určené pre najširšie vrstvy obyvateľstva. Tieto mliečne karamelky (štolverky) sa predávali v tzv. predajných automatoch a vďaka dlhodobej zmluve
s rakúsko-uhorskými železnicami boli umiestnené na každej zástavke. Na
konci 19. storočia sa v bratislavskej továrni vyrábal okrem mliečnych karameliek aj marcipán a pepermintové cukrovinky.
Súčasnosť
Spol. Figaro musela zdolať počas svojej históre
množstvo neľahkých prepásoch
Balenie na
kážok, aj napriek tomu
však zotrvala a v súčasnosti je už tradičnou značkou s dlhodobou históriou. Po nežnej revolúcii bola v roku 1992 v rámci
privatizácie založená akciová spoločnosť Figaro, v ktorej získala 67 % akcií
firma Jacobs Suchard, ktorá sa spojila v roku 1993 s koncernom Kraft
General Foods Europe. Kraft Food Inc. je druhou najväčšou potravinárskou
firmou na svete s ročnými výnosmi vo výške 42 mld. dolárov. Je súčasťou
indexov Dow Jones Industrial Average, Standard and Poor’s 500, the Dow
Jones Sustainability Index a Ethibel Sustainability Index.
Ťažké vojnové roky
Až do roku 1910 predstavovala bratislavská továreň jediný podnik tohto
druhu na Slovensku. Vo výrobnom procese dominovala manuálna práca
a v roku 1913 predstavoval priemerný denný výkon pracovníčky v baliarni
25 kg mliečnych karameliek. Neskôr, v roku 1931, už bola produkcia bratislavskej továrne rozmanitejšia, vyrábali sa v nej čokoláda, kakao, marcipán,
rôzne cukrovinky, oblátky či kandizované ovocie. V 30. rokoch zasiahla aj
bratislavský podnik svetová hospodárska kríza. Výroba sa zredukovala
a prácu stratilo veľa ľudí. Avšak v roku 1937 začala firma znovu hospodáriť so ziskom a celoročná výroba v predvojnových rokoch predstavovala
2 300 ton výrobkov pri zamestnanosti 700 – 800 pracovníkov. V období
prvej republiky sa tu vyrábali bonboniéry s vlasteneckými názvami, ako
Kriváň alebo Detvan, avšak najpredávanejším artiklom
v tomto segmente
Zaujímavosti z histórie
u už vyše 50 rokov.
tyčinka Rumba je na trh lé plnené čokolá• obľúbená čokoládová
a spol. Firgaro na trh ma asnosti vyrábajú
Ešte v 60. rokoch uviedl
náplňou, ktoré sa aj v súč
dové tyčinky s rumovou
,
úry
ept
podľa pôvodnej rec
etách Figaro objavosa na čokoládových etik vybrané rozprávky
• V 60. a 70. rokoch
y,
tým
dy, historické kos
vali najmä slovenské hra spotrebitelia mohli vytvoriť svoju vlastnú
tak
a tiež opery. Z obalov si
bo z rozprávky na
torických kostýmov ale lov,
minizbierku hradov, his
oba
knižku z čokoládových
pokračovanie netradičnú
Figaro v roku 1973
biteľov priniesla značka Najmenší spotretre
spo
ch
nší
me
naj
pre
i.
•
kreslenými postavičkam zahrať napríklad
100-gramové tabuľky s
ale sa zároveň
,
rtiť
ašk
zam
len
nie
hli
bitelia si tak mo
s Kocúrom v čižmách.
Počiatky fabriky z rok
u 1896, keď sa zalo
žil vedľajší závod v
Bratislave
5
Nové výr obky firiem SZZV
Flirtuj s novým AXE Twist
Oslňte žiarivou farbou
Sýta farba a lesklé vlasy. To je jeden z dôvodov, prečo si
milióny žien na celom svete farbia vlasy. Farbené vlasy
sú však citlivé a ľahko môže dôjsť k ich poškodeniu. Farba sa postupne vymýva, vlasy sú navyše vystavované nepriaznivým vplyvom, ako sú kefovanie, fénovanie, žehlenie či natáčanie. Rad Nivea Color CrystalGloss obsahuje 7 výrobkov, ktoré sú špeciálne vyvinuté na farbené vlasy. Umývanie a ošetrujúce
prípravky výborne dopĺňajú výrobky na záverečnú úpravu vlasov. Tajomstvom
kolekcie Nivea Color CrystalGloss je špeciálne zloženie s tekutými kryštálmi
a UV filtrom, ktoré dokáže uchovať farbu vo vnútri vlasov na dlhý čas. Vlasy
chráni aj regeneruje a dokáže držať vzhľad čerstvo nafarbených vlasov
až po dobu šiestich týždňov. Nový rad obsahuje šampón pre žiarivú farbu
vlasov CrystalGloss, kondicionér pre žiarivú farbu
Color CrystalGloss, minútovú kúru pre žiarivú farbu
CrystalGloss, kúru pre žiarivú farbu CrystalGloss
a zo stylingových prípravkov sú to lak pre žiarivú
farbu Color CrystalGloss, penové tužidlo pre žiarivú
farbu Color CrystalGloss a finálny sprej pre žiarivú
farbu Color CrystalGloss.
Značka pánskych dezodorantov AXE prináša do sveta mužských vôní novinku. Nový AXE Twist, ktorý bol na Slovensku
predstavený počas tzv. launch párty 26. 3. 2010 v bratislavskom St. Tropez, je jedinečný svojou schopnosťou meniť
sa počas dňa. Nová vôňa AXE je dlhotrvajúca, spočiatku sviežocitrusová,
postupne prechádza do korenistých tónov. Počas AXE Twist „launch párty“
zvolila porota členky AXE Angels. Tie budú počas celého roka radiť chalanom, ako čo najštýlovejšie a najefektívnejšie dobýjať ženské srdcia. AXE
Angels, ktorým velí playmate Jana Mináriková, to roztočia aj na každej AXE
Twist párty, ktoré sa budú konať vo vybraných slovenských mestách až do
5. 6. 2010. Ich súčasťou budú okrem iných prekvapení aj rafinované súťaže, počas ktorých si budú môcť účastníci vyskúšať svoju charizmu, zmysel
pre flirt a takisto vyhrať zaujímavé ceny.
Ochrana v spreji
Netreba ich volať na návštevu, prídu aj samy.
Rozmnožujú sa nekontrolovateľným spôsobom a ak
im dáte príležitosť, ochotne sa ubytujú a budú využívať vašu pohostinnosť.
Reč je o baktériách a vírusoch, ktoré sú všade okolo nás. Ich prítomnosť si
neuvedomujeme, ale prichádzame s nimi do kontaktu dennodenne. Napriek
tomu, že môžu ohroziť naše zdravie, nevenujeme im dostatočnú pozornosť.
To sa však môže zmeniť. Stačí, ak začnete používať Dettol dezinfekčný sprej
na povrchy. Hodí sa na dezinfekciu všetkých plôch v domácnosti, ako napríklad kľučiek, záchodovej dosky, smetného koša, detských stoličiek
alebo aj celej izby, ktorú obýval domáci pacient. Dettol sprej patrí
k novinkám na trhu a okrem 99,9 percent baktérií odstraňuje
aj choroboplodné zárodky, plesne a vírusy spôsobujúce chrípku
a nachladnutie. Vďaka nemu sa nemusíte obávať ani o zdravie
tých najmenších členov rodiny, ktorí s obľubou všetko degustujú.
Okrem toho je vhodný aj na dezinfekciu topánok, hokejovej či inej
športovej výbavy, pretože odstraňuje aj baktérie tvoriace zápach.
Sprej sa jednoducho používa, stačí nastriekať ho na očistenú
plochu a nechať uschnúť. Rozhodne by nemal chýbať v žiadnej
domácnosti plnej detí, na športoviskách a miestach, kde sa
strieda veľké množstvo ľudí.
Dove ide po mužskej ceste
Značka Dove, ktorá spustila globálnu komunikáciu o skutočnej
kráse, začala vo februári t. r. komunikovať s mužmi. Predstavila
totiž nový rad produktov pre mužov: Dove Men + Care.
Produkty uvedené na slovenskom trhu zahŕňajú tri varianty
sprchovacích gélov a šesť variantov antiperspirantov. Na podporu štartovacej kampane nového radu Dove Men + Care uskutočnila značka Dove
celosvetový prieskum, na základe ktorého identifikovala špecifický náhľad
na životnú cestu a skúsenosti, ktorými pravý muž prechádza, aby dosiahol
stav, keď sa cíti vo svojej koži dobre. Cítiť sa vo svojej koži znamená prijať
sám seba – to si myslí 58 % respondentov. Pokiaľ ide o slovenských mužov,
základom stavu cítiť sa vo svojej koži sú schopnosť nebrať sa príliš vážne
(56 %) a prijať sa (54 %) v tesnom závese za čestnosťou (45 %) a nezávislosťou (45 %). „Značka Dove je hrdá na svoj priekopnícky prístup k ženám
a na záväzok rozšíriť definíciu krásy. Teraz už máme aj svieži a vtipný prístup
k mužom s ohľadom na cestu, ktorou sa vydal pravý muž, aby sa stal tým,
kým je a cítil sa dobre,“ hovorí Tereza Adámková, brand manažérka značky
Dove. Dodáva, že veľa produktov nie je šetrných k pokožke alebo ju vysúšajú,
čo si muži nesprávne vysvetľujú ako pôsobenie výrobku. „Nový rad Dove
Men + Care bol navrhnutý tak, aby si muži spojili komfort so sviežosťou
a účinkom, ktoré od výrobku pre starostlivosti o telo a od antiperspirantu
očakávajú,“ dodáva T. Adámková.
Dostupný luxus
Exkluzívne vône sú luxusom, ktorý si dopraje každá
žena. V minulosti boli vône najmä synonymom pre
parfumy, v súčasnosti prenikajú aj do iných sfér
voňavých pôžitkov. Odborníci na pranie a experti na
parfumy dali dokopy svoje skúsenosti, čoho výsledkom je rad prémiových aviváží
Silan Perfume Essence od spoločnosti Henkel. Vďaka technológii Perfume Pearls sa tri vône
– Amethyst, Ruby a Zaphire
– intenzívne šíria do okolia pri
každom pohybe či dotyku. Silan
Perfume Essence Amethyst
ukrýva v sebe mystickú kombináciu drevnatých a kvetinových
tónov. Silan Perfume Essence
Ruby prekvapí vzrušujúcou
symfóniou ovocia s kvetinovými
tónmi popretkávanými dotykom
orientu. V elegantnom Silan
Perfume Essence Saphire sa
snúbi citrusové opojenie s drevitými tónmi. Prémiové aviváže Silan Perfume Essence sú
k dispozícií v 0,9- a 1,8-litrovom
balení.
6
Zbraň proti telesnému pachu
Right Guard poskytuje americkým mužom spoľahlivú
zbraň v boji proti neželanému telesnému pachu už
50 rokov a v súčasnosti je v USA číslom dva na
trhu dezodorantov pre mužov. Od marca 2010 sa
môžu chopiť tejto zbrane aj muži na Slovensku. Nový rad dezodorantov
Right Guard bojuje už proti pôvodu telesnému pachu, čím ponúka extra
silnú ochranu pre mužov v pohybe, a to až počas 48 hodín. Vysokoúčinná
receptúra nového radu dezodorantov Right Guard s antibakteriálnymi
molekulami striebra efektívne bojuje proti baktériám, ktoré spôsobujú vznik telesného pachu. Dezodoranty Right Guard
tak ponúkajú dvojitú ochranu, a to
až počas 48 hodín. Spreje navyše
obsahujú špeciálne antibakteriálne
mikrokapsuly, ktorých aktívne zložky
sa uvoľňujú vtedy, keď je to potrebné
– počas namáhavých aktivít alebo
pri zvýšenej telesnej teplote. Nový
rad dezodorantov je dostupný
v štyroch vôňach – Fresh Blast,
Cool Impact, Power Flash a Energy
Burst. Pre osviežujúci pocit aj po
sprchovaní prichádza Right Guard
s vysokoúčinným radom sprchovacích gélov. Inovatívna receptúra
s osviežujúcim deoúčinkom obsahuje chladivý mentol a aktívne deozložky, ktoré účinne bojujú s baktériami spôsobujúcimi telesný pach.
Nový rad sprchovacích gélov je tiež
dostupný v štyroch vôňach – Cool
Impact, Fresh Blast, Energy Burst
and Power Flash.
Tvár je najcitlivejšia
Naša pokožka ešte nie je po zime pripravená a schopná prijímať vysoké dávky
slnka. Aj z tohto dôvodu je najvyšší čas rozhliadnuť sa po kvalitnej opaľovacej
kozmetike. Nemali by sme zabúdať ani na to, že ochrana pred slnečným žiarením je nevyhnutná na ochranu našej pokožky a pred poškodením buniek vplyvom UV žiarenia. Ultrafialové, čiže UV žiarenie, sa rozdeľuje do troch skupín.
Lúče UVA nebolia, ale prenikajú hlboko do kože. Urýchľujú starnutie pokožky
a môžu spôsobovať kožné reakcie, často označované pojmom slnečná alergia
(začervenanie, svrbenie, polyformná svetelná erupcia) a pigmentové problémy. Lúče UVB, ktoré sú čiastočne zastavené v epiderme, podporujú opálenie
a sú hlavnou príčinou spálenia. Po rokoch výskumu a množstve pokusov
o renováciu radu Anthelios predstavujú laboratóriá La Roche-Posay Mexoplex.
Je to nová generácia filtračného systému na citlivú pokožku alebo náchylnú
k slnečným alergiám. Anthelios je teda prvá fluidná emulzia, ktorá využíva
technológiu Mexoplex, a ak sa kladú prísne nároky na Anthelios, pokiaľ ide
o znášanlivosť a ochranu pred UVB a UVA žiarením, pre fluidnú emulziu sú
tieto požiadavky dovedené do extrému, pretože tvár je najcitlivejšou oblasťou
a zároveň je najviac vystavovaná slnku. Fluidná emulzia Anthelios 50+ má
ultraľahkú textúru, nezanecháva mastný efekt, nelepí.
Tradičné dobroty
rýchlo a chutne
Halušky, najznámejšie a najtypickejšie
slovenské
jedlo.
Bryndzové halušky
s opečenými kúskami slaninky nakrájanej nadrobno sú
obľúbenou súčasťou jedálnička nejednej slovenskej domácnosti. Nie vždy sa
nám však chce škriabať zemiaky alebo
na to jednoducho nemáme čas. V takom prípade sú tu Slovenské halušky
Dr. Oetker. Do zmesi stačí pridať len
vodu, premiešať a zemiakové cesto na
tradičnú dobrotu je hotové. Podobné
riešenie nájdete aj v prípade, ak dostanete chuť na langoš potretý cesnakom či smotanou. Z jedného balenia
výrobku Tradičné langoše Dr. Oetker
sa dá pripraviť 10 až 12 langošov.
Súčasťou každého balenia je aj droždie
Dr. Oetker, takže stačí pridať len vodu. Ovocné knedličky, lekvárové taštičky,
šúľance či mäsové taštičky... jedlá tradičnej kuchyne, ktoré si zákazník pripraví s Univerzálnym zemiakovým cestom Dr. Oetker. Cesto sa spracováva
jednoducho, stačí pridať vodu a jedno vajce. Zadná strana obalu navyše
obsahuje niekoľko praktických receptov zo zemiakového cesta naslano či
nasladko.
Ponúkajú chuťovú variabilitu
Spoločnosť Nestlé Slovensko, s. r. o. vyrába vo svojom výrobnom závode v Prievidzi širokú škálu bujónov značiek Maggi
a Carpathia. Neustále pritom pracuje na uvádzaní nových
výrobkov a na vylepšovaní súčasných receptúr. K úspešným
novým výrobkom patril napríklad Maggi Extra silný bujón, ktorý vyhral
viacero spotrebiteľských testov. Spotrebitelia preferovali tento produkt
oproti konkurenčnému v pomere 64 : 36. V spotrebiteľskom teste zvíťazil
aj Maggi Zlatý slepačí bujón, pričom chuť tohto výrobku uprednostnilo
pred konkurečným 64 % spotrebiteľov. Maggi bujóny sú dobre rozpustné
a zjednodušia prípravu celého radu pokrmov, počnúc polievkami a omáčkami cez ryžu a cestoviny až po prípravu zeleniny, rýb, hydiny a mäsa.
Pri bujónoch Maggi spotrebitelia
oceňujú najmä ich chuťovú variabilitu. Vybrať si môžu hovädziu, slepačiu, zeleninovú alebo hubovú chuť,
a tiež Maggi Extra silný, ktorý vyniká
silnou mäsovou vôňou a chuťou.
Rad bujónov Carpathia ponúka tri
základné varianty: hovädzí, slepačí
a číry. Všetky sa vyznačujú tradičnou
domácou chuťou a je možné využiť
ich na viacero spôsobov.
Knoppers v ČR a SR
Koncom roka 2009 začala spoločnosť Storck, distributér cukroviniek,
s podporou oblátky značky Knoppers v ČR a SR. Táto podpora pokračuje aj
v roku 2010. Ochutnávky a „sampling“ oblátok Knoppers prebiehajú na
frekventovaných miestach, a to od marca t. r. Knoppers podporuje aj TV
spot, ktorý bol uvedený v druhej polovici roka 2009. V minulom roku rozšírila spoločnosť Storck rad cukríkov Nimm 2 o inovatívny produkt Nimm 2
Soft. Od polovice februára t. r. sú podporované TV spotom, ktorý sa vysiela
na najsledovanejších TV staniciach v ČR a SR. Spotrebitelia môžu túto
novinku ochutnať prostredníctvom ochutnávok v predajniach
a v rámci „samplingu“ na vybraných miestach v ČR
a SR. Nimm 2 sú ovocné žuvacie cukríky,
plnené ovocnou šťavou a základnými vitamínmi v štyroch príchutiach: pomaranč, citrón, jahoda
a čerešňa. Ide o multivitamínové
cukríky, ktoré môžu dať rodičia
svojim deťom bez pocitu viny.
7
Čo je nové vo firmách SZZV?
Správni chlapi
pijú Kelt
Miss líčila značka L’ Oréal
Oficiálnym vizážistom tohtoročnej súťaže
Miss Slovensko 2010 bola značka L’ Oréal Paris.
Značka Kelt, ktorá sa za posledné roky úspešne etablovala na slovenskom pivnom trhu, uviedla v marci t. r. novú kampaň a logo.
Účastníčky súťaže o najkrajšie dievča Slovenska mohli doviesť svoj vzhľad k
dokonalosti pomocou takých kozmetických hviezd, ako je rúž Color Riche,
riasenka Extra Vollume Collagene+, ľahký mejkap Matte Morphose alebo
úplne nový rad profesionálneho líčenia Studio Secrets. Slávnostné súťažné
finále sa uskutočnilo 9. 4. 2010. Ako doplnok Miss Slovensko bola vyhlásená aj súťaž Miss L’ Oréal Glamour. V rámci nej mohli ľudia hlasovať za
svoju favoritku medzi nominovanými kráskami. Hlasovanie prebiehalo na
stránke www.lorealparis.sk, a to od 24. 3. 2010 do 7. 4. 2010. Víťazka titulu
miss L’ Oréal dostala výrobky L’ Oréal Paris v celkovej hodnote 5 000 eur.
Rovnakú cenu získal aj jeden vylosovaný hlasujúci.
Kampaň s názvom Takto oddychujú chlapi je zameraná na správnych chlapov
a tému relaxu po práci či cez voľný čas. Nová kampaň má za cieľ budovať
imidž značky v ekonomickom segmente, ktorý by ju profiloval a odlišoval od
iných značiek na trhu. „Pred tromi rokmi sme uvažovali o vytvorení silnej
značky v ekonomickom segmente. Po zhodnotení rôznych možností sme sa
rozhodli využiť potenciál značky Kelt, ktorá mala vysokú znalosť a akceptáciu. Zároveň sme ju presunuli z prémiového do ekonomického segmentu,“
hovorí Natalia Ormandy, brand manažérka značky Kelt. V roku 2007 bolo
z tohto dôvodu uvedené na trh pivo značky Kelt 10 %, ktoré bolo jasne
komunikované ako produkt pre bežných ľudí na každý deň za rozumnú cenu.
Takmer okamžite sa stalo najrýchlejšie rastúcou značkou piva na trhu. Vo
februári 2008 vstúpila značka Kelt do PET segmentu, čo jej opäť pomohlo
v predaji, a v súčasnosti je Kelt v 1,5 l fľaši najpredávanejším produktom značky v maloobchode. Napriek tomu, že táto značka nebola za posledné roky
výraznejšie prezentovaná, je od mája 2008 najpredávanejšou značkou piva
v maloobchode. Z údajov spoločnosti Nielsen z decembra 2009 vyplýva, že
pivo značky Kelt dosiahlo podiel v objeme predaného piva v retail segmente
18,3 %. Je to najvyšší podiel objemu za všetky pivné značky. V maloobchode
sa predáva v 0,5 l plechovkách alebo v 1,5 l maxifľašiach. Táto značka je
úspešná aj v horeca segmente, k čomu jej výrazne pomáha neviazanosť na
konkrétny región. V horeca segmente sú totiž vo väčšine prípadov preferované regionálne značky piva.
Spojenie medzi krásnymi ženami a značkou L’ Oréal Paris je už tradičné.
Známe modelky a herečky, medzi ktoré patria Penelope Cruz, Milla Jojovich
alebo Laeticia Casta, sa v reklamných kampaniach L’ Oréal Paris objavujú už
niekoľko rokov. Značka sa tiež podieľa na líčení filmových hviezd na filmovom
festivale v Cannes a v tomto roku aj na oscaroch. Prednedávnom predstavila značka L’ Oréal Paris ucelený rad líčenia s názvom Studio Secrets
Profesional, ktorý vznikol na základe skúseností modelky Lindy Evangelisty
a medzinárodného vizážistu Jamesa Kaliardosa. Každá žena sa vďaka
tomu môže nalíčiť sama, a to na profesionálnej úrovni.
Always dáva štipendium
Štipendijný program Always, ktorý bol spustený
v minulom roku, pokračuje tento rok svojím druhým ročníkom. Vďaka finančnej podpore značky
Always budú mať aj v roku 2010 dvaja študenti možnosť získať
štedré štipendium na štúdium na vysokej škole.
Záväzok ako motivácia
Spoločnosť Henkel sa už tretí rok po
sebe umiestnila v rebríčku Najetickejších
firiem sveta. Rebríček zostavuje inštitút
Ethisphere Institute a zahŕňa 100 firiem
z celého sveta.
Cieľom štipendia je podporiť mladých ľudí vo veku 17 – 21 rokov, ktorí
by si pre nepriaznivú finančnú situáciu nemohli dovoliť študovať na vysnívanej vysokej škole. Záujemcovia sa môžu uchádzať o štipendium na
stránke www.always.sk. Úspešní kandidáti získajú štipendium vo výške
200 eur mesačne počas 5-ročnej dĺžky vysokoškolského štúdia. Veronika
Kollárová, jedna z výhercov prvého ročníka Always štipendia, hovorí, že keď
sa v septembri 2009 dozvedela, že získala štipendium Always, bola šťastná. „Túžila som študovať na vysokej škole, moji rodičia si však nemohli dovoliť financovať mi štúdium. Vďaka Always sa mi splnil sen. Preto odkazujem
všetkým – nebojte sa snívať, tento rok môžete získať štedré štipendium
vy,“ dodáva V. Kollárová.
O štipendium na vysokej škole sa môžu uchádzať všetci občania SR vo veku
17 – 21 rokov, ktorí zatiaľ neštudujú na žiadnej vysokej škole. Posledný
termín na podanie prihlášok je 2. 6. 2010. Aby bol záujemca zaradený
medzi uchádzačov o štipendium, musí sa zaregistrovať na stránke www.
always.sk, vytvoriť si osobný profil, splniť podmienky, ktoré sú uvedené
v programe štipendia, a priložiť potrebné dokumenty. V septembri t. r.
budú vybraní dvaja uchádzači, ktorí budú po splnení podmienok dostávať
štipendium na vysokoškolské štúdium počas 5 rokov. „Naším cieľom je čo
najviac odbremeniť rodičov a podporiť
študentov, aby sa sústredili najmä na
štúdium a nemuseli pritom pracovať
či zarábať peniaze na pokrytie bežných
výdavkov,“ dodáva Juraj Králik zo spol.
Procter and Gamble, ktorá distribuuje
značku Always na slovenský trh.
Pre spol. Henkel znamená pojem spoločenská zodpovednosť firmy viac,
ako len dobre znejúce slovné spojenie. V skutočnosti si firma stanovuje
vysoké etické štandardy vo všetkých oblastiach, ktoré súvisia so spoločenskou zodpovednosťou. Spol. Henkel sa snaží presvedčiť odbornú porotu,
ktorá pozostáva z amerických vedcov, členov akademickej obce, právnikov
a zástupcov vlády o opodstatnenosti svojej kandidatúry. Vo viacstupňovom
procese hodnotenia sa posudzovalo firemné správanie a jeho prejavy
v rôznych kategóriách vrátane spoločenskej angažovanosti, štýlu riadenia
a uplatňovania inovačného potenciálu. „Náš záväzok k trvalo udržateľnému
rozvoju slúži aj ako motivácia pre našich zamestnancov, čo podporuje ich
stotožnenie s firmou. To tiež prispieva k našim obchodným úspechom,“
hovorí Kasper Rorsted, generálny riaditeľ spol. Henkel. Výsledky spol.
Henkel boli opakovane vyhodnotené ako výborné, a to nielen zo strany
národných a medzinárodných
rankingových agentúr, ale aj zo
strany zákazníkov firmy. V roku
2009 bola spol. Henkel opäť
zaradená do svetového indexu
trvalej udržateľnosti, Dow Jones
Sustainability World Index ako
firma s vedúcim postavením vo
svojej kategórii rýchloobrátkového spotrebiteľského tovaru.
8
Prispieva k rozvoju Šariša Rajec čerpá energiu v stromoch
Už šesť rokov prispieva Pivovar Šariš v spolupráci s Komunitnou nadáciou Veľký Šariš
k rozvoju okresov Prešov, Sabinov a Vranov
nad Topľou prostredníctvom grantového
programu Občianska voľba Pivovaru Šariš.
Ľudia odpradávna verili v tajomnú moc stromov. Prichádzali k nim, aby tu našli bezpečie
a načerpali z nich energiu. So stromami sa
radili, v ich tieni odpočívali a zaspávali.
Prichádzajúca jar ponúka mnoho príležitostí na to, ako posilniť a získať späť
svoju oslabenú rovnováhu a harmóniu. Prebúdzajúca sa príroda, jej čistota,
sila a krása kvetov, mladých rastlín a stromov je zdrojom energie, ktorá
osviežuje nielen myseľ, ale aj telo. Obzvlášť stromy a lesy predstavujú jednu
z možností, ako sa dostať po zime čo najskôr do fyzickej a duševnej pohody,
posilniť imunitu, zdravie a harmóniu. Stromy pomáhajú aj pri problémoch.
Tento rok sa medzi päť víťazných projektov, ktoré získali v rámci verejného hlasovania najväčšiu podporu verejnosti, rozdelí suma vo výške vyše
16-tis. eur. Celkovo sa v uplynulom roku zapojilo do programu 28 organizácií, z ktorých rada reprezentantov vybrala 12 zaujímavých projektov. Tie
postúpili do verejného hlasovania, v rámci ktorého im občania mohli poslať
svoj hlas prostredníctvom hlasovacieho kupónu, ktorý bol uverejnený
v špeciálnych prílohách denníka Prešovský Korzár. „Občania vo verejnom
hlasovaní udelili jednotlivým projektom rekordných, takmer deväťtisíc hlasov, čo je dôkazom toho, že osud ich regiónu im nie je ľahostajný. Vysoký
záujem verejnosti a ich snaha aktívne prispieť k rozvoju malebného šarišského regiónu nás veľmi tešia a sme radi, že môžeme pomôcť pri realizácii
týchto projektov,“ hovorí Drahomíra Mandíková, manažérka pre vzťahy
s verejnosťou spol. Pivovary Topvar, a. s. Grantový program Občianska
voľba Pivovaru Šariš je určený mimovládnym organizáciám z okresov
Prešov, Sabinov a Vranov nad Topľou. Jeho hlavným cieľom je podpora
projektov zameraných na zlepšenie zdravotnej starostlivosti a sociálnych
služieb, kultúrneho a spoločenského života, vzdelávania, športu, ale aj
ochrany životného prostredia v šarišskom regióne. Tento program je
špecifický tým, že o víťazných projektoch rozhodujú vo verejnom hlasovaní
samotní obyvatelia.
Nová línia
Silu stromov a ich tajomnú moc si uvedomili aj vývojári v spoločnosti Kofola,
a tak sa v roku 2010 rozvetvená a mimoriadne obľúbená rodinka pramenitých vôd Rajec a Rajec Bylinka rozrástla. Nová línia na trhu funkčných
ochutených vôd Rajec Tajomstvo stromov rozpráva tajomný príbeh lipy
a gaštana. „Neustále pracujeme na vývoji našich produktov a po úspechu
slovenských byliniek sme sa rozhodli staviť na tajomstvá stromov a ponúknuť ich ako ďalšie pôvodné prírodné chute, ktoré sa v kombinácii s kvalitnou
a osviežujúcou vodou stali poslami tohtoročnej jari,“ hovorí Branislav Burák,
marketingový riaditeľ spol. Kofola, a. s.
Lipa a gaštan
K najznámejším ľudovým
liečiteľom z lesného spoločenstva patrí lipa – symbol
milujúcich. Lipa je stromom
lásky, jej listy pripomínajú
svojím tvarom typické symboly lásky. Výťažok z lipy
navyše pomáha pri kašli
a nachladnutí, urýchľuje
trávenie a priaznivo pôsobí
pri podráždení či nespavosti. Energiu môžete zo
stromov prijímať, ale im ju
aj odovzdávať, obzvlášť ak
ide o negatívne emócie, obavy či trápenia. Vaším tichým
spojencom bude v takomto prípade mocný gaštan
(pagaštan konský). Vďaka svojim vlastnostiam vás dokáže zbaviť neduhov,
či už ide o nervozitu, agresivitu, alebo nespavosť. Je schopný eliminovať aj
bolesti chrbtice či hlavy. Výťažok z gaštana má navyše protizápalové účinky,
zlepšuje krvný obeh a pozitívne ovplyvňuje pružnosť a pevnosť ciev. Naše
staré mamy ho obľubovali aj pre jeho antisklerotické účinky.
Pivovary Topvar majú novú hovorkyňu
Spoločnosť Pivovary Topvar, a. s., člen jednej z najvýznamnejších
pivovarníckych skupín SABMiller, má od 1. 4. 2010 novú hovorkyňu.
Stala sa ňou manažérka firemnej komunikácie Zuzana Lošáková.
Zuzana Lošáková pôsobí v oblasti Public Relations a komunikácie 7 rokov.
Pred nástupom do spoločnosti Pivovary Topvar, a. s., pracovala v PR
agentúre pre viaceré medzinárodné
FMCG spoločnosti. Od roku 2007 je
manažérkou firemnej komunikácie
v spoločnosti Pivovary Topvar, a. s.,
kde rozvíja a zabezpečuje internú aj
externú komunikáciu.
Od 1. 4. 2010 prebrala v tejto pozícii
aj rolu oficiálnej hovorkyne spoločnosti.
Doterajšia hovorkyňa Drahomíra
Mandíková zostáva naďalej pôsobiť
v spoločnosti Pivovary Topvar, a. s.
a bude tak, ako doteraz, stáť na čele
oddelenia pre vzťahy s verejnosťou.
Novú hovorkyňu je možné od
1. 4. 2010 kontaktovať na telefónnom čísle: 02 67 286 152, na
mobilnom čísle 0904 703 273
alebo na e-mailovej adrese zuzana.
[email protected]
Podpora predaja
V marci 2010 začali pulty predajní zaplavovať novinky z portfólia značky
Rajec – Rajec Tajomstvo stromov s prírodnými výťažkami z lipy a gaštana,
ktoré cielia najmä vďaka jemnému sýteniu a pridaním kyslíka na aktívnu
populáciu nielen vekom, ale aj duchom. Uvedenie produktov podporí kampaň, pričom sa značka Rajec aj tentokrát rozhodla ísť cestou originálnej
exekúcie, ktorá by sa mala svojou výtvarnou podobou odlíšiť od ostatných
reklám. Tajomstvo stromov bude spotrebiteľom odkryté prostredníctvom
príbehov, ktoré budú vytvorené priamo v štruktúre stromu. Rajec sa tak
opäť prihlási k svojej pôvodnej identite – identite značky, ktorá vychádza
z čistej prírody.
Značka Rajec je na slovenskom trhu od roku 2004. Na Slovensku
je vo svojej kategórii číslom 1, v susednom Česku sa pohybuje
v prvej pätke.
Vitana pretekala
Sú reklamy (a nie je ich málo), pri ktorých si
človek v duchu povzdychne: Toto firme určite
neprinesie profit, aký za tie peniaze očakávala.
Sú však, našťastie, aj iné, za ktorými tušíte tvorivých ľudí, a vravíte si: Toto dobre vymysleli.
Stromy a ich moc
Hrab – tento strom bol pre človeka symbolom húževnatosti a vytrvalosti. Má totiž najtvrdšie drevo zo všetkých európskych stromov.
Jelša – stromy boli často spájané s najrôznejšími poverami. Ľudia
verili napríklad tomu, že hra na píšťalku z jelšového dreva privolá
vietor.
Jaseň – ľudia verili, že stromy sú obdarované magickými silami. Už
starí druidi si robili kúzelnícke palice výhradne z jaseňa.
Lieska – stromy môžu dokonca človeku pomôcť nájsť vodu. Preto si
prútikári vyrábajú svoje virgule najčastejšie z lieskovej vetvičky.
Dub – zvláštny význam prikladali ľudia stromom, ktoré pamätajú
niekoľko storočí. Dub sa môže dožiť až 1 300 rokov. Tajomstvo stromovej terapie poznal už stredoveký kráľ Artuš, ktorý nedal dopustiť
na svoj obľúbený dub.
Breza – vždy bola spájaná s mladosťou a plodnosťou. Z tohto dôvodu stavali chlapci svojim vyvoleným pod oknom brezové máje.
Smrek – môžu dávať stromy človeku hudbu? Áno, napríklad pomaly
rastúce horské smreky majú to najlepšie drevo na výrobu huslí.
Jubilejný 5. ročník zimného zápolenia rodín v športových i nešportových
disciplínach mal názov Vitana Natur Family Cup. Reklamná myšlienka je už
za tých päť rokov vymyslená, rok po roku v zime i v lete overovaná, stačí
sa dohodnúť. Spoločnosť Vitana prejavila záujem aj vzhľadom na to, že
uvádzala na trh nový rad polievok Vitana Natur bez glutamanu a konzervačných látok, teda vhodných i pre deti, a chcela ich aj týmto spôsobom
predstaviť verejnosti.
Najväčšie celoročné podujatie na Slovensku, v ktorom amatérsky pretekajú dvojgeneračné i trojgeneračné rodiny, otvorili preteky v obrovskom
slalome vo Valčianskej doline v Turci, v stredisku Snowland. Na podujatí sa
zúčastnilo 46 našich rodín (spolu 162 pretekárov) a jedna rodina z ČR.
To bola „seriózna“ časť podujatia. Zábavná prišla na rad neskôr. Kuchári
z Vitany navarili polievky Vitana Natur a organizátori vo veľkom zelenom
stane odštartovali preteky trojčlenných rodinných štafiet v rýchlosti ich
jedenia. Niektorí si odniesli domov medaily a poháre, iný výhry z tomboly.
A všetci si vo Valčianskej doline výborne zalyžovali.
Reklama prosto môže mať rozličné podoby. Aj príťažlivé a všestranne
užitočné.
9
Vyčesané účesy
patria medzi veľké
témy roku 2010.
„Tento look je určený silným ženám
so zmyslom pre
vkus,“ hovorí A.
Morbach.
Bloom Intense.
Je to romantický,
nevinný, ale aj mierne tajomný vzhľad,
ktorý zosobňujú
Jennifer Lopez a
Megan Fox. Sila
70. rokov je zlúčená s kvetinovými vzormi. Bloom
Intense ponúka
ženám niekoľko
možností – od
kvetov vo vlasoch,
vzdušných vlasov,
sexi krátkych a
nevinných strihov
až po dlhé a vlnité vlasy, ktoré sú
charakt eritické
pre každú správnu Lolitu.
Eastbeat. Je to
mladý, nezávislý,
rockerský street
look pre nepoddajné rebelantky. Drzá móda,
ktorá vyjadruje
temperamentný
a divoký imidž.
Avantgar dná
ofina dostáva novú, menej upravenú podobu s ostrejšími prvkami. Účes s dlhou ofinou
najlepšie vynikne v tmavohnedej a čiernej farbe. „Dôležitými pomôckami
na vytvorenie tohto účesu sú fén, okrúhla kefa a sprej na lesk,“ hovorí
A. Morbach.
Hollyred. V časoch ekonomickej neistoty vznikol medzinárodný prúd
s názvom „recession chic“ ako protireakcia na súčasnú situáciu. V tomto
štýle sa stretáva dokonalosť s pôvabom. Holywoodske vlasy dodávajú
pocit osudovej príťažlivosti. Pre tento účes je charakteristická červená
farba vlasov, ktorá sa spája s tzv. water wave lookom 20 – tych rokov.
Pôvabné vlny, bohatý objem, žiarivá farba s nádychom tajomnosti dodajú
vlasom hollywoodsky charakter.
Moderná žena je osudovejšia
Trendy roku 2010. Po štvrtýkrát vytvoril Armin Morbach v spolupráci so spoločnosťou Schwarzkopf „Looks for you“ – vlasové
trendy roku 2010.
Štyri trendové looky (The Combback, Bloom Intense, Eastbeat a Hollyred)
boli vytvorené s cieľom znovuzrodiť pôvab. Neskrotné kučery, výrazné kontúry, zvodné objemné vlasy alebo dohora vyčesaný, ľadovo elegantný účes
– luxusný styling je v popredí každého vzhľadu.
Drahé účesy. Schwarzkopf Looks pre rok 2010 stelesňujú vznešenosť,
aktuálnosť a nositeľnosť v jednom. „Túto sezónu chcú ženy účesy, ktoré
vyzerajú draho,“ hovorí A. Morbach. Podľa jeho slov je možné vidieť novú
formu klasicizmu na mólach po celom svete, od Milána po Paríž. Moderná
žena je osudovajšia ako ležérne dievča odvedľa. „Rýchly, povrchný účes sa
vytráca na úkor podmanivého účesu zo sveta módy a pôvabu,“ konštatuje
A. Morbach.
Inšpirácia. Pri tvorbe štyroch Schwarzkopf lookov slúžili ako inšpirácia
účesy filmových hviezd a hudobných celebrít. Holywoodske vlasy dodávajú
pocit osudovej príťažlivosti a jedinečnosti, ktorá prebúdza v každej žene divu.
A to je aj cieľom vlasových trendov pre rok 2010 – premietnuť a prepojiť
najnovšie poznatky a najhorúcejšie
trendy aj inšpirácie zo sveta módy
a šoubiznisu s každodenným životom. „Tajomstvo
úspechu
tkvie
vo vhodnej kombinácii
starostlivosti o vlasy,
správnej farby
a stylingu,“ dodáva
A. Morbach.
The Combback.
Pôvab 80. rokov
v kombinácií s vlasmi 50. rokov. The
Combback je spojením disko krásky
a nóbl manažérky.
V tomto štýle sa
stretáva elegancia
s ľadovým pokojom. Je to vzhľad
charakteristický
pre modernú biznis ženu, ktorá šíri
okolo seba atmosféru luxusu, pôvabu, sily a pohody.
Zdravie je stále dôležitejšie
medzibunkovú komunikáciu, slúžiť ako protizápalový prostriedok a obraňovať kolagén v pokožke
a v kĺboch. Iné laboratórne štúdie ukázali, že
fytozlúčeniny môžu zmierňovať cievne problémy, ako napr. kŕčové žily a výskyt artériosklerózy či artritídy, napraviť poškodenú DNA
a pôsobiť, aby rakovinové bunky odumreli.
Fytozlúčeniny môžu navyše modulovať detoxikačné enzýmy, stimulovať imunitný systém,
zabraňovať hromadeniu krvných doštičiek,
upravovať metabolizmus hormónov a pod.
Vedci sú však stále ďaleko od toho, aby
kompletne preskúmali všetky prínosy
látok, ktoré sa nachádzajú v rastlinách.
Aby si ľudia udržali zdravé telo, hľadajú vitamíny a minerály, ktoré denne
potrebujú, najmä v ovocných šťavách. Za
hlavné zdroje antioxidantov sa považujú
„superovocie“ čučoriedka, hroznová šťava,
granátové jablko a zelený čaj.
Z rozsiahlej recenzie antioxidačných
možností typických porcií jedla alebo
nápojov vyplynulo, že najvyššie antioxidačné možnosti majú černice,
vlašské orechy, jahody, artičoky,
brusnice, uvarená káva, maliny,
pekanové orechy, čučoriedky,
mleté klinčeky, hroznová šťava
a nesladená čokoláda na varenie.
Aj napriek kríze ide výskum v oblasti zdravej výživy neustále ďalej.
A zákazníci výrobky, ktoré ponúkajú určité zdravotné benefity,
vyhľadávajú čoraz vo väčšej miere.
Zdravie má totiž stále vyššiu hodnotu. Mať pevné zdravie je dôležité pre
ľudí na celom svete, ale postoj k nemu sa líši od holistického pohľadu, ktorý
je typický pre východné krajiny, k viac vedeckému na Západe. Znamená
to, že vnímanie zdravia v západných krajinách sa presunulo z túžby vyzerať lepšie na potrebu podporovať celkové zdravie. Spotrebitelia majú
v súčasnosti veľa poznatkov a sú proaktívni v udržiavaní svojho zdravia.
Za posledných 15 rokov si evidentne uvedomili dôležitosť správneho stravovania a začali dôverovať tomu, že prostredníctvom svojho jedálnička
môžu ovplyvniť svoje zdravie. Súčasní vedci veria, že existujú stovky až
tisícky prirodzene sa vyskytujúcich fytozlúčenín a každé ovocie aj zelenina
má ich vlastnú kombináciu. Rôzne fytozlúčeniny v rôznych kombináciách
pracujú rozličnými spôsobmi, aby ochránili ľudské telo. Z posledných
výskumov vyplýva, že fytozlúčeniny, ako napr. antioxidanty, môžu zlepšovať
10
osemdesiatych a deväťdesiatych rokov nastala určitá stagnácia produkcie
sirupu Kofo, a teda aj nápoja kofola, nakoľko veľkovýroba potravinárskeho produktu vo farmaceutickom odbore spôsobila vnútropodnikovú kritiku. Ku koncu
deväťdesiatych rokov sa však kofola odrazila od dna a v júli 2002 zakúpila
ochranné známky Kofola a Kofo, ako aj receptúru tohto nápoja firma Santa
Nápoje. Už v novembri 2002 sa spol. Santa Nápoje premenovala na firmu
Kofola a hrdo tak nesie názov jednej zo svojich vlajkových lodí.
„Make love not war“
Milujte sa a nebojujte. To bolo heslo hnutia, ktoré vzniklo v 60. rokoch v USA
ako reakcia na prebiehajúcu vojnu vo Vietname. Šesťdesiate roky boli dobou,
počas ktorej pokračovala studená vojna a lokálne vojnové konflikty – a zároveň sa uvoľňovala atmosféra v spoločnosti. Na jednej strane sa budoval múr,
ktorý rozdeľoval Berlín, na druhej strane ľudstvo dobývalo vesmír, objavovalo
novú hudbu aj módu a rozvíjalo nové technológie. Nastal teda správny čas
otvoriť svoje srdce. U nás sa všetko začalo rokom 1960. Karel Gott odišiel
z ČKD a začal sa venovať spevu profesionálne, uskutočnila sa druhá spartakiáda a prvýkrát sa na verejnosti objavila minisukňa. A v opavskej Galene
ukončila skupina vedcov vývoj a začala vyrábať novú osviežujúcu malinovku s
kofeínom, ktorá dostala názov Kofola. V priebehu niekoľkých rokov sa stala
kofola miláčikom národa, a nie je preto prekvapením, že jej pôsobenie na nové
vedenie KSČ vyvovalo spontánne hnutie, neskôr nazvané Pražská jar. Potom,
Lásku rozdáva už 50 rokov
Kofola, ktorá oslovuje svojou podmanivou chuťou už niekoľko generácií, sa stala počas svojej 50-ročnej histórie neodmysliteľným
spoločníkom pri rôznych príležitostiach. Aká je jej história?
Zlé jazyky tvrdia, že Kofola a sirup Kofo vznikli ako pokus využiť
odpadné sadze, ktoré sa tvorili
pri pražení kávy. Pravda je však
niekde inde. Doc. RNDr. PhDr
Zdeněk Blažek, CSc., bol poverený vyvinúť nápoj kolového
typu ako domácu alternatívu
ku kapitalistickým kolovým
nápojom. Základ tohto nápoja
mal byť postavený na tuzemských surovinách a zložený
z prírodných látok.
Z laboratória
do výroby
Z. Blažek bol skúsený farmakognost (rozumel využitiu
surovín rastlinného pôvodu
na farmaceutické účely),
a tak namiešal originálny
viaczložkový sirup, ktorý
obsahoval rad rastlinných
a ovocných prísad. Doplnil
ho páleným cukrom,
exkraktmi z bylín a prídavkom kofeínu, ktorý sa mal neskôr stať základom pre
nový nápoj. Ako sa sirup vytvorený v laboratórnych podmienkach pretavil do
reálneho výrobného procesu? Na 1. československom zjazde farmaceutov
v Karlových Varoch v roku 1959 sa Z. Blažek zoznámil s Jaroslavom Knapom,
čerstvým absolventom farmácie. Ten v tom čase pracoval v opavskom farmaceutickom závode Galena, n. p., ako technológ. Z. Blažek zasvätil J. Knapa do
nápojovej problematiky a o rok neskôr J. Knap pretavil receptúru Z. Blažka do
reálneho výrobného procesu. A tak vznikla zo sirupu pomenovanom po jednej
jeho zložiek – kofeíne kofo – v súčasnosti už tradičná kofola.
ako boli aktivity hnutia potlačené, skončil jeden z autorov objavu nápoja kofola
v kotolni. Tam naučil piť kofolu vtedajších disidentov a tí pod jeho vplyvom
spísali Chartu 77. Skupinu študentov, ktorí sa cestou z prednášok zastavili na
čapovanú kofolu, viedli potom kroky na Národnú triedu v Prahe a na námestia po celej krajine. Písal sa november 1989. V prevratových porevolučných
rokoch sa kofola načas vytratila, ale opäť sa našli ľudia, ktorí zdvihli vlajku lásky
hrdo nad hlavou. Nemohli si pomôcť. Veď „Keď ju miluješ, nie je čo riešiť!“
Zlatá éra, stagnácia a zmena majiteľa
Onedlho po uvedení na trh sa stala kofola vďaka svojej chuti populárnou
a objemy predaja sirupu Kofo a kofoly prerástli nielen rozmery podniku
Galena, ale aj ekonomiky podnikov podobného zamerania. Napriek určitým
problémom, ktoré sa týkali surovín, výrobných technológií či legislatívy, je
možné považovať sedemdesiate roky za zlatú éru nápoja kofola. Na prelome
Súčasné portfólio
• 2004: Kofola Citrus
• 2008: Kofola bez cukru
• 2007: Škoricová Kofola (limitovaná vianočná edícia)
• 2009: Hviezdičková Kofola (limitovaná vianočná edícia)
sti
Zaujímavokto
rý sa mal odli-
11
ý nápoj,
• Kofola vznikla ako národn ť zahraničnej konkurencii,
oba
pod
ň
ove
šovať, ale zár
bala láska,
• vznikla v dobe, keď chý
a jej
ne strážený už 50 rokov
prís
je
olu
Kof
na
í.
• recept
ľud
päť
iba
ná
eptúru poz
úplné zloženie a tajnú rec 14 látok prírodného chaje
ahu
ch
• recept na Kofolu obs
áciou ovocných a bylinný
rakteru, ktoré sú kombin p Kofo,
siru
ria
tvo
lu
extraktov a spo
na
vensku vypije viac kofoly
• v súčasnosti sa na Slo ku.
hlavu ako v susednom Čes
mean any additional savings when taking into account transportation
costs,” states D. Dereník. Our customers, however, can still save some
16% at clothing and shoe shopping in Poland and Hungary, while the
Czech Republic is not so attractive anymore. Purchase of electronic
devices is still cheaper in all three countries, but a “two-digit" discount
can be reached only in Poland. “Shopping abroad is not always worthwhile when taking into account the costs of transport, especially in the
Czech Republic and sometimes in Hungary. It seems that long-time
“shopping tourists”, making their shopping in Poland, would abide that
tradition, even strengthened by euro,” adds D. Dereník.
English Summary
Shops in the role of cops
Preparation of the new wording of the Act on Packing, approved
by the National Council of the Slovak Republic with effect from
1 May 2010, took nearly two years.
The approved Act brings several changes affecting obligors, in particular shopkeepers. An obligor is a natural person, or an entrepreneur,
and a legal person who wraps products or fills products into containers, introduces packed products into the market or markets packing,
except for producers and importers of packing supplying obligors
with new empty packs. "The sponsor of the bill, the Ministry of the
Environment of the Slovak Republic, has transferred the long-lasting
problem of a great number of obligors not meeting those obligations
to shopkeepers,” says Ing. Pavol Konštiak, the president of the Slovak
Association of Trade and Tourism.
Stollwerck bonbons strengthened by barriers
The popular Figaro brand has a rich tradition, full of high-quality
chocolates, innovations and plenty of faithful consumers.
Its beginnings date back to the 19th century when a boom of confectionery production provoked the company Stollwerck, founded
at Koeln am Rhein in 1839, to expand east. In 1896, the company
founded its branch in Bratislava with the starting capital of 300 000
marks. There started the history of confectionery production in the
Bratislava factory. In Austro-Hungarian times, Bratislava had a very
advantageous position, including cheap workforce and offering cheap
lands behind the edge of the city. For the German firm Stollwerck, it
represented also an opportunity to avoid import duties imposed on
confectionery in those times.
Where private brands have no chance
Every household has its favourite brand of food, beverage, alcoholic drink, and drugstore goods, i.e. of commonly and regularly
shopped goods.
However, brand preferences are even stronger in certain categories
of goods for common consumption. Shopping of Slovak households
evidently shows the growth in buying branded articles sold within sales
campaigns to the detriment of private brands. “Some consumers rely
more on a well-established brand, while they can continue to buy their
branded articles within sales campaigns and at discounts on beneficial
conditions. This way, brands have kept their position even in the time of
crisis,” says Ladislav Csengeri, GfK Consumer Tracking.
Modern femme fatal
For the fourth time, Armin Morbach in cooperation with
Schwarzkopf created “Looks for you” - 2010 hair trends.
Four trendy looks (The Combback, Bloom Intense, Eastbeat and
Hollyred) were created with the aim to revive glamour. Each look is
characterised by rebellious curls, pronounced lines, sexy voluminous
hair, or kempt, ice-elegant hairstyle – luxurious styling.
Expensive hairstyle: Schwarzkopf 2010 Looks embody nobleness,
timeliness and wearability – all in one. “This season, women want
expensive-looking hair,” says A. Morbach. According to his words,
catwalks all over the world, from Milan to Paris, feature a new form
of classicism. A modern woman is more a femme fatal than a casual
girl from next-door. “Quick and sleazy haircut is disappearing for the
benefit of charming hairstyle of the world of fashion and glamour,”
states A. Morbach.
Attention arrested by services and design
On 30 March 2010, Tesco introduced a new format – Extra – to
the Slovak market. It was created by rebuilding the hypermarket in
Petržalka, Bratislava. This is a concept of a store first introduced
to the parent country – Great Britain. In Slovakia, it is a pilot operation, which aims to become successful not only in other cities of
Slovakia, but also in other countries of Central Europe, where Tesco is
active. From February 22 to March 22, 2010, this store underwent
a complete reconstruction. "We have introduced a new design, a new
manner of selling and new services on sale premises. This way, a customer has gained a new feel of shopping. To make the most of it, 138
new jobs were created, including a category of experts for particular
fields of goods and services,” says Pavel Civáň, the manager of Tesco
Extra Hypermarket Bratislava Petržalka. The Extra concept is namely
about the services as well as about the manner of customers attendance. An important role is played also by design. Even the first glance
says that the store is more open and its space more visible. It offers
new premises, lowered ceilings with lighting at various places, and
individual recreated departments. They are bigger, more up-to-date,
better arranged, logically following each other, and containing new
ranges of goods.
Health is more and more important
The research in the field of healthy diet continues despite the
crisis. Moreover, customers are even more looking for products
offering certain benefits for their health.
Health is being appreciated more and more. People all over the world
appreciate firm health, but their attitudes to it differ, beginning from
a holistic attitude, typical for eastern countries, up to a more scientific
one in west. It means that the perception of health in western countries has shifted from a desire to look better to the need to support
the overall health. At present, consumers have enough knowledge and
behave proactively to keep their health in a good condition. During the
last 15 years, they have evidently become aware of the importance
of healthy diet and begun to trust that their diet is able to affect their
health.
Is cross-border shopping still worthwhile?
A year ago, Slovaks living at the border made full use of shopping
in neighbouring countries for much lower prices (against euro). Our
customers shopped abroad 10 to 30% cheaper than at home. This
trend has been fully reflected in domestic retail sales, which were falling down much faster than in neighbouring countries. “Since that time,
however, the currencies have been strengthened, most of all (of nearly
20%) the cheapest zloty in Poland. Strengthening of 13% and 8% took
place in case of Hungarian forint and Czech koruna, respectively,” says
Dávid Dereník, Unicredit Bank analyst. Strengthening of currencies
has naturally decreased the expediency of shopping in those countries. Moreover, in the food segment, the Slovak traders responded by
decreasing prices and more attractive campaign offerings. “However,
food is still the cheapest in Poland, of 12% in average. Hungary and the
Czech Republic offer average savings of about 6% only, which does not
50 years of love
During its 50-year history, Kofola, which rare taste has addressed
several generations, has become an inseparable fellow of various
events. What is its history about?
Wicked tongues say that Kofola and the Kofo syrup developed from
an attempt to make use of waste carbon black created in the process
of coffee roasting. However, the truth is somewhere else. Doc. RNDr.
PhMr. Zdenek Blažek, Csc. was charged with a task to develop a colatype drink as a home alternative to capitalistic cola drinks. The drink
had to be based on domestic raw materials and composed of natural
substances.
Beiersdorf Slovakia Dr. Oetker Heineken Slovensko Henkel Slovensko Imperial Tobacco Slovakia Jan Becher – Slovensko Japan Tobacco International
Johnson & Johnson Kofola Kraft Foods Slovakia L’Oréal Slovensko Nestlé Slovensko Pepsi-Cola SR Philip Morris Slovakia Pivovary Topvar
Podravka International Procter & Gamble Rajo Reckitt Benckiser SR Storck Slovensko Unilever Slovensko Vitana Slovensko Wrigley Slovakia
Informačný časopis Slovenského združenia pre značkové výrobky
Vydáva Slovenské združenie pre značkové výrobky, Metodova 7, 821 08 Bratislava 2, tel./fax: +421-2-5273 1113, tel. VoIP: 0692 005971, e-mail: [email protected] www.szzv.sk
Vychádza štyrikrát do roka s povolením Ministerstva kultúry SR, na základe zákona č. 81/1996 Z. z. o periodickej tlači a ostatných hromadných informačných prostriedkoch.
Registračné číslo: 2065/99, Tematická skupina: A9
Vaše návrhy a námety očakávame na adrese redakcie: Metodova 7, 821 08 Bratislava 2
Šéfredaktorka: Andrea Hinková-Dibarborová,
tel.: 0905 401 997, e-mail: [email protected]
Tlač: Zephiros, a. s. – www.zephiros.com
•
•
•
•
•
•
•
12
Download

číslo 1 a 2 - Slovenské združenie pre značkové výrobky