2/2012
| T RE ND OVÉ
INF ORMÁCIE
–
ÚSPE CH
A
3 € / 90 Kč
Z I SK
Viac na stranách 16 – 17
EUROPEAN ENGINEERING MAGAZINE
ročník XVI.
15 rokov jednotka aj vďaka vám
Výhradný dodávateľ
na Slovensku
Ložiská v strojárstve
Obrábacie stroje a robotika
Investovanie na Slovensku
w w w.engineering.sk
www.impkontakt.sk
prvý strojársky server
…od roku 1997
Trendové informácie v novom dizajne
•Aktuálne informácie zo strojárskeho diania
•Elektronický časopis – informačný náskok
•Katalóg strojárskych firiem
•Foto a videoreportáže z veľtrhov, výstav, konferencií
•Pozvánky, avíza
•Newsletters
•Recenzované odborné články
•30 000 návštev mesačne
www.engineering.sk
Z obsahu...
Rozšíria Temelín Rusi?
Will Russians Extend
the Temelin Nuclear
Power Plant?
From the Contents...
Aplikácia a poruchy ložísk
v praxi
Applications and Failures
of Bearings in Use
6
56
Řezání vodním paprskem
Cutting with Water
Jet
42
Vstupná brána pre
investorov
Incoming Gateway for
Investors
Zváranie metódou FSW
Welding by Means
of the FSW Method
27
Popisovanie plastov
laserom
Tagging of Plastics
with Laser
44
75-90
Separácia textílií
z opotrebovaných
pneumatík
Servisné roboty
v bezpečnostných
službách
Service Robots in Safety
Services
media/st ďalej vydáva:
36
58
Method of Textile Material
Separation from Worn-Out
Tyres
53
Príloha
Enclosure
Vážení priatelia,
dovoľte, aby som vás v mene vydavateľstva Media/ST aj vo svojom vlastnom čo najsrdečnejšie pozdravila.
Uplynulý rok v strojárstve sa vyznačoval postupným naberaním dychu, výsledkom čoho bol
návrat k pozitívnym hospodárskym výsledkom vo väčšine strojárskych firiem.
Redakčný kolektív časopisu Strojárstvo/Strojírenství zachytával dôležité udalosti v odvetví,
komunikoval s vami na všetkých významných veľtrhových podujatiach u nás na Slovensku,
v Česku aj v okolitých krajinách. Zúčastňovali sme sa spolu na konferenciách, seminároch i na
vašich firemných prezentáciách. Vďaka vám sme boli všade tam, kde sa diali udalosti, o ktoré
ste sa chceli podeliť s odbornou verejnosťou.
Vlaňajšok bol z pohľadu časopisu Strojárstvo/Strojírenství významný – pripomenuli sme si
15. výročie vydávania periodika. Pri tejto príležitosti, ako je už tradíciou, a ako ste určite zaznamenali, sme prešli aj do oblasti elektronickej komunikácie.
S pýchou dnes môžem povedať, že prvý strojársky server www.strojarstvo.sk má pravidelnú
týždennú návštevnosť, pohybujúcu sa na úrovni niekoľko tisíc respondentov. Jeho informačný servis využívajú najmä manažéri, technici a študenti. Svoju firmu si napríklad môžete zaregistrovať v strojárskom katalógu zdarma!
Časopis v elektronickej verzii už viac ako rok – ako jeden z prvých na Slovensku je dostupný
prostredníctvom najmodernejších mobilných prostriedkov. Môžete si nás kedykoľvek a kdekoľvek prečítať. Túto formu komunikácie už využívajú aj ostatné periodiká vydavateľstva
Media/ST.
Časopis Strojárstvo/Strojírenství je časopisom strojárov a priemysleníkov a istým spôsobom aj
výkladnou skriňou odvetvia. Aj v roku 2012 budeme spolu pokračovať v prezentácii odvetvia,
úspešných nápadov, noviniek a ľudí, ktorí majú najväčšiu zásluhu na rozvoji.
Rok 2012 má byť rokom náročným – aspoň podľa vyjadrení prognostikov. Dúfame však, spolu s vami, že sa bude radiť k tým úspešným.
K tomu nám želám pevné zdravie, tvorivú myseľ a úspech!
Ing. Antónia Franeková
riaditeľka vydavateľstva
Pozývame Vás do našich expozícií na veľtrhoch:
FOR INDUSTRY v dňoch 13. – 16. marca na výstavisku PVA v Prahe
AMPER v dňoch 20. – 23. marca na výstavisku v Brne
Viac na www. engineering.sk
Aplikácia a poruchy ložísk
v praxi
TEXT/FOTO:
Dr. Pavol Klucho, SSTT Bratislava
Ložiská patria medzi veľmi dôležité časti strojových i mobilných agregátov,
mechanizmov a rôznych zariadení, umožňujúce ich prevádzkovanie. Ložiská musia
zároveň plniť požiadavky, ktoré sa na ne kladú po celý čas ich plánovanej životnosti.
V
zniknuté poruchy ložísk majú, naopak, za následok zlyhanie strojov a zariadení, v ktorých sú aplikované. Tieto skutočnosti nútia
prevádzkovateľov zariadení s porúchanými
ložiskami rýchlo konať a zabrániť tak technickým a ekonomickým dôsledkom, na konci ktorých sú zvyčajne straty.
Poruchy ložísk – ako im predchádzať
V praxi sa ukazuje, že je lepšie a ekonomickejšie predchádzať týmto poruchám ložísk
monitorovaním ich stavu modernými diagnostickými prístrojmi a vykonávať prediktívnu a pravidelnú údržbu strojových zariadení.
Príčin bežných a vážnych porúch ložísk v dôsledku poškodenia a celkového zlyhania zariadení, v ktorých sú aplikované, je veľký počet. V praxi nejestvujú zariadenia, v ktorých
by nezlyhalo niektoré z ložísk, ktoré sú v nich
namontované. Okrem ložísk môžu v zariadeniach zlyhať aj iné strojové časti, ako napríkald prevodovka, ktorá obsahuje niekoľko ložísk, pričom ložiská boli v poriadku, ale
vyskytla sa porucha iných častí prevodovky.
Aby sa predchádzalo týmto poruchám ložísk
a z toho vyplývajúcim problémom, musia sa
6
2/2012 \ www.strojarstvo.sk
bezodkladne detekovať a riešiť možné príčiny porúch počas celej doby prevádzkovania zariadení, počnúc preventívnou údržbou
a monitorovaním celého zariadenia modernými prístrojmi, používanými v tribodiagnostike a technickej diagnostike.
Druhy ložísk
V súčasnosti sa výrobou rôznych druhov
a typov ložísk zaoberá vo svete veľký počet
renomovaných firiem.
Popri nich však na trhu participujú aj iní „vyrobcovia“ – bez certifikácie, najmä z niektorých ázijských krajín. Ich produkty sa zvyčajne vyznačujú nízkou kvalitou a životnosťou!
Konštrukčne sa vo svete ustálila výroba ložisk v nasledovných sortimentoch:
– Valivé – guľôčkové, valčekové, ihlové,
súdočkové a toroídne v rôznych konštrukčných formách, a to: jednoradové,
dvojradové i viacradové s klietkami z rôznych kovových a nekovových materiálov.
Guľôčkové a valčekové ložiská patria medzi najrozšírenejšie valivé ložiská.
– Klzné ložiská sa vyrábajú z rôznych ložiskových materiálov – ložisková kompozícia na báze cínu (Sn) a olova (Pb), ako aj
zliatina medi (Cu) s rôznymi kovmi (cínové bronzy a olovené bronzy).
– K ďalším patria hliníkové zliatiny, sivá zliatina a podobne.
Ku klzným ložiskám možno zaradiť aj tzv.
pórovité ložiská, ktoré sa nasycujú vhodnými vysoko kvalitnými olejmi, napríklad prevodovými olejmi triedy GL-3 a GL-4. Pórovité
ložiská sa vyrábajú práškovou technológiou.
Mazivá a mazanie ložísk
Na mazanie ložísk sa používajú oleje a plastické mazivá (PM).
Ložiskové oleje (obehové oleje) sú vyrobené
na báze vysoko kvalitných základových olejov ropných, syntetických alebo polosyntetických od renomovaných olejárskych firiem.
Základové oleje by mali mať vysokú tepelno-oxidačnú stabilitu, vysoký viskozitný index,
vynikajúce mazacie, protioderové a protizadieracie vlastnosti, nesmú korodovať, peniť,
nesmú obsahovať vodu a podobne.
Na mazanie ložísk sa používajú najmä plastické mazivá (asi 90 %) a ložiskové oleje (asi
10 %) z celkového množstva mazív použitých na mazanie ložísk, ktoré sú namontované v rôznych agregátoch.
Iná situácia je v prípadoch, keď sú ložiská
namontované napríklad v motoroch, automobiloch, turbínach či prevodovkách. Tu je
opačný pomer – 90 % olej a 10 % PM.
V súčasnosti sa preferujú mazivá pre ložiská na báze základových olejov syntetických a polosyntetických s vysoko kvalitnými prísadami.
T
Optimálny výber maziva a jeho správna aplikácia má pre všetky uvedené typy ložísk
podstatný a rozhodujúci vplyv na ich správanie sa v prevádzkovej praxi.
Ak je napríklad použité nevhodné mazivo,
ako aj jeho množstvo, prekračujúce limit, potom dochádza k zvýšeniu teploty v mazacom
uzle, čo má za následok zníženie viskozity maziva, a tým skrátenie životnosti ložiska, čo napokon vedie až k jeho úplnému poškodeniu
a nutnosti výmeny. K nežiaducemu zvyšovaniu teploty oleja dochádza z rôznych dôvodov, ale najmä nárastom veľkého zaťaženia
a rýchlosti otáčania ložiska a často aj príliš vysokou viskozitou použitého maziva – oleja.
Pri plnení ložísk s PM sa musí dodržať zásada, že ložisko sa môže naplniť PM iba do 1/3
jeho vnútorného objemu. Na mazanie valivých a klzných ložísk sa v súčasnosti preferuje centrálny mazací systém rôznych konštrukcií od renomovaných výrobcov.
Okrem uvedených spôsobov mazania sa ložiská mažú aj olejovou hmlou a v niektorých
prípadoch, najmä pri vysokých teplotách, aj
tuhými mazivami.
Klzné ložiská alebo lišty obrábacích strojov
sa mažú olejom a pravidelne domazávajú
(stratové mazanie) PM.
Príčiny porúch ložísk
Napriek tomu, že valivé a klzné ložiská, vrátane nasycovaných pórovitých ložísk, sú vyrobené najmodernejšími a sofistikovanými
technológiami z veľmi kvalitných ložiskových kovov, dochádza pri ich praktickom
používaní k poruchám a často aj k predčasnému ukončeniu ich aplikácie, aby nedošlo
é
m
a
k poškodeniu, resp. Úplnému zničeniu drahého zariadenia.
Možných príčin je pomerne veľa a možno
ich zhrnúť do týchto hlavných:
použitie nevhodného maziva
20 %
použitie starého maziva
20 %
nedostatok maziva v ložisku
15 %
prítomnosť tuhých nečistôt
19 %
nevhodná voľba ložiska
10 %
chyba pri montáži ložiska
5 %
prítomnosť tekutých nečistôt
5 %
nevhodný konštrukčný
materiál a výroba
1 %
následná porucha
5 %
K týmto faktorom možno v konkrétnom prípade ešte priradiť výber a použitie nevhodného ložiska, nevhodného a nekvalitného
tesnenia a utesnenie samotného ložiska.
Pri aplikácii ložísk v praxi sa musí brať do
úvahy aj prostredie s nízkou relatívnou vlhkosťou, ochrana proti vniknutiu – kontaminácii oleja vodou (ložiskový domček).
Pri klzných ložiskách môže byť príčinou poruchy a poškodenia abrazívne, adhezívne,
erozívne, kavitačné a únavové opotrebovanie materiálov, z ktorých sú tieto ložiská
skonštruované.
Každá porucha ložiska je komplexom mnohých faktorov.
Jednou z veľmi častých príčin poškodenia valivých ložísk je tzv. falošné brinellovanie, ktoré nastane vtedy, ak zaťaženie ložiska
prekročí hranicu pružnosti materiálu prstenca – krúžka, ako aj veľkej vonkajšej vibrácie.
Brinelling môže viesť až k únavovému lomu
ložiska. Riešenie spočíva v zabezpečení dobrého a permanentného mazania a odporúčaného zaťaženia.
Existuje aj pravý brinelling, zapríčinený plastickou deformáciou, keď je ložisko silne zaťažované nad povolenú únosnosť.
Z obehového – ložiskového oleja by sa mali
pravidelne odstraňovať tuhé častice, obrusy,
prach a iné nečistoty by-pasovou filtráciou
účinnými filtrami.
Veľmi častou príčinou porúch valivých
a klzných ložísk je korózia farebných kovov
a bronzov, z ktorých sú zhotovené niektoré
časti ložísk a klietky. Koróziu spôsobujú oxidačné a rozkladné produkty mazadiel alebo
prísad.
Ako predchádzať poruchám ložísk
V prevádzkovej praxi je mnoho spôsobov ako
predchádzať poruchám všetkých druhov a typov ložísk, ktoré sú namontované v rôznych
strojoch, mechanizmoch, agregátoch, mobilných strojoch či výrobných zariadeniach.
Uvádzame základné a najpoužívanejšie postupy:
– výber kvalitného a vhodného ložiska pre
dané strojové zariadenie,
– správna montáž ložiska (dodržanie súosovosti, tesnenie),
– aplikácia správneho a kvalitného maziva (od renomovaných výrobcov, s certifikátom, ktorý zaručuje kvalitu maziva pre
zvolené ložisko),
– dodržiavanie mazacieho plánu a režimu
mazania, využitie predností centrálneho
mazacieho systému v zariadeniach, kde
sa to dá uplatniť a využiť (nezabúdať ani
na domazávanie ložísk PM, na filtráciu ložiskových a obehových olejov by-pasovou filtráciou),
– aplikovať moderné bezdemontážne diagnostické metódy, ako je tribotechnická
a technická diagnostika (vzorkovanie oleja, korózne skúšky, obsah tuhých častíc,
oderové kovy, meranie vibrácií, hlučnosti a iné parametre),
– kontrolovať, či neprechádza cez ložiská
elektrický prúd – ak áno, treba vykonať
opatrenie, ktoré zabráni tomuto účinku.
www.engineering.sk \ 2/2012
7
P R I   O K R Ú H L O M   S T O L E
Ako sa vám vlani darilo?
TEXT:
Ján Minár FOTO: archív firiem, redakcie
Väčšina domácich firiem má za sebou obdobie hospodárskeho bilancovania uplynulého roka. Ešte treba spracovať daňové
priznania, audity… Tradičná anketová otázka začiatkom roka tak logicky znie: Ako hodnotíte svoje podnikanie v uplynulom roku?
v činnosti našej firmy. Prvým bol nový prvok
v ponuke pre zákazníkov. Začali sme realizovať komplexné riešenia v oblasti automatizácie, informačných systémov a implementácie
SCADA/MES. Sme schopní poskytnúť zákazníkom nielen jednoduché prvky a komponenty potrebné pre ich výrobný proces, ale aj sofistikované riešenia pre oblasť riadenia výroby.
Druhým momentom bola úspešná certifikácia systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2008 spoločnosťou TÜV NORD.
Zmenili sme organizačnú štruktúru, sprehľadnili sme jestvujúce a definovali nové procesy
vo firme. Bez ohľadu na avizovanú ďalšiu finančnú krízu sme aj do roku 2012 optimistickí.
návrat k výrobním objemům, které jsme měli
před krizí, je mnohem komplikovanější, než se
očekávalo. Nedostatek zkušených lidí na trhu
byl omezením pro náš růst. Rozhodl jsem se
neztrácet příliš mnoho času analyzováním
výsleků roku 2011, protože ho pokládám pouze za přechodný rok mezi krizí a normálními časy. Myslím, že jsme v roce 2011 pracovali velmi dobře i jako s přípravou na rok 2012,
kdy by se měl konečně trh sám stabilizovat.
Jan Matějka, jednatel, DENIOS, s. r. o.
Podnikáme v oblasti ochrany životního prostředí a vybavení provozů. Loňský rok byl rokem rekordním v historii firmy, kdy se podařilo zvýšit obrat v porovnání s rokem 2010 téměř
o 70 procent. Tento nárůst byl realizován především v oblasti skladování nebezpečných látek,
protipožární ochrany a individálních zákaznických projektů. Pro podporu prodejů i v budoucnosti jsme od října 2011 v Trenčíně otevřeli novou obchodní kancelář pro Slovensko.
Stávající výrobní a skladovací kapacity nestačí
zájmu našich zákazníků a intenzivně připravujeme stavbu nového výrobního závodu.
Josef Chromý, prokurista,
Bystronic Czech Republic, s. r. o.
Michele Tajariol, generální ředitel,
TAJMAC – ZPS, a. s.
Marián Osúch, marketingový manažér,
Marpex, s. r. o.
Sme spokojní a rok hodnotíme ako úspešný. Prispeli k tomu dva dôležité momenty
8
2/2012 \ www.strojarstvo.sk
Hodnotit výsledky roku 2011 je stejné jako
hodnotit kvalitu jídla po jednom týdnu
striktní diety… Všechno bude chutnat fantasticky, i když tomu tak není. Myslím tím,
že po letech krize, kdy výsledky byly velmi
slabé, teď, když čísla jsou černá, v černé barvě vypadají fantasticky. Nestěžuji si; výsledky
roku 2011 jsou pro mě uspokojivé, ale zároveň chápu, že část těchto dobrých výsledků
jsme dosáhli díky velkým omezením, které
jsme provedli během krize a že z toho těžíme až nyní.
Dalším aspektem, který ve výsledcích není vidět je, že část našich prodejů v roce 2011 pocházela ze strojů, které jsme měli skladem.
Byla to velká pomoc, protože se ukázalo, že
Rok 2011 byl pro nás jedním slovem úspěšný. Nejen, že jsme instalovali pokročilé technologie u svých dlouhodobých obchodních
partnerů, ale podařilo se nám realizovat i velmi zajímavý počet instalací u naprosto nových zákazníků.
Laser nebo lis nesoucí jméno Bystronic
byl vždy prodáván pouze na základě přesných nákladových studií, nikoliv nízké
ceny nebo líbivého designu. Tato přednost
nám v roce 2011 nepochybně přinesla zajímavý objem obchodu. Jsem přesvědčen,
že kombinace špičkové švýcarské technologie a slovenského/českého technického
umu je zárukou dlouhodobě udržitelného rozvoje.
Závěrem mi dovolte zmínit fakt, že i přes
často vyostřený konkurenční boj, oblast
zpracování plechů stále patří k historicky
nejčestnějším průmyslovým oborům.
P R I   O K R Ú H L O M   S T O L E
Rok 2011 pro nás také znamenal rozšíření
sortimentu o vícepalivové generátory elektřiny a tepla BOOMEL DUAL. Za tuto novinku
jsme získali Zlatou medaili Mezinárodního
strojírenského veletrhu v Brně.
Martin Volný, manažer marketingu,
KOVOSVIT MAS, a. s.
Výsledky uplynulého roku hodnotíme v naší
společnosti veskrze kladně. Růst tržeb oproti
předchozímu roku činil více jak 30 %., firma
se dostala z červených čísel do černých a vykázala na konci roku 2011 zisk. Pozitivní vývoj byl především na trzích Česka, Slovenska
a SNS. Podařilo se dokončit některé investiční plány ve výrobě. Do výroby bylo uvedeno portálové centrum Heynumill Ecoflex
VD. Byla provedena rekonstrukce střechy
slévárny a také nová výstavba montážních
základů pro rozměrné stroje v klimatizované hale montáží.
Roman Žák, předseda představenstva,
AIMTEC, a. s.
Pro Aimtec jako poradenskou a technologickou firmu byl rok 2011 rokem změn. V první polovině roku naši stávající i noví zákazníci stále „doháněli resty“ z doby krize, a tím
pádem byla první polovina roku z obchodního hlediska pro nás ideální. Druhý půlrok
byl již o něco pomalejší, avšak stále pozitivní.
Firmy začaly vnímat peníze vložené do řídících informačních systémů jako skutečné investice se svojí jasnou návratností, jako investic podporujících schopnost přežití na stále
drsnějším trhu. Faktem je, že i pro nás se trh
mění, je stále dynamičtěji a rok 2011 byl také
rokem několika úprav strategie. Letošní rok
pak potvrdí, zda učiněná rozhodnutí přinesou své ovoce. A protože přijaté strategii
věřím, zůstávám optimistou.
Milan Ševčík, jednatel,
TECNOTRADE OBRÁBĚCÍ STROJE, s. r. o.
Libor Schwarz, technický ředitel,
OHNÚT spalovací technika, s. r. o.
Rok 2011 byl pro naši firmu novým rekordem v počtu i objemu objednávek CNC
strojů. Hlavními důvody tohoto výrazného
nárůstu spatřuji v silné poptávce způsobené výpadkem trhu v krizovém období kolem
roku 2009, silným produktovým a servisním
potenciálem naší firmy.
Důležitou konkurenční výhodou je možnost rychlých dodávek široké škály strojů
různých typologií, konfigurací i velikostí ze skladů v Evropě. Rok 2011 byl také
rokem, kdy naše firma slavila desáté výročí fungování na českém a slovenském
trhu a rokem, kdy byla započata výstavba vlastní administrativní a skladové haly
v Kuřimi.
Hala je nyní těsně před dokončením a brzy
se do ní budeme stěhovat.
Karel Kuchta, manažer marketingu,
Phoenix-Zeppelin, spol. s r. o.
Hodnocení uplynulého roku 2011 musíme
rozdělit na dvě části. Na výsledcích celé společnosti Phoenix-Zeppelin se projevil pokračující útlum stavebnictví, a to zejména v oblasti
velkých stavebních strojů. Pokud jde o divizi
Energetické systémy, zde se nám podařilo plánovaný obrat mírně překročit. Potvrzuje se, že
i ve složitých ekonomických podmínkách je
zabezpečené napájení elektřinou a teplem nezbytné a šetřit se na něm nedá.
Byl to velmi úspěšný rok. Výraznou měrou
jsme se podíleli na modernizaci elektrárny ČEZ Tušimice II dodávkou speciálních
hořáků. K významným akcím řadíme i dodávku speciálních plynových hořáků pro
ČEZ, a. s., na obnovu elektrárny Prunéřov
II. Na trh jsme uvedli nové samorekuperační hořáky. Dodávkami hořáků Eclipse
a hořákových systémů jsme se podíleli na
rekonstrukci a modernizaci několika průmyslových provozů v České i Slovenské republice.
K zajištění požadované kvality výroby v oblasti tlakových zařízení jsme v roce 2011 absolvovali certifikaci pro zabezpečování jakosti výroby v souladu se směrnicí Evropského
parlamentu a Rady 97/23/ES, recertifikaci
pro svařování dle ČSN EN ISO 3834-2 a také
certifikaci způsobilosti výrobce ocelových
konstrukcí dle ČSN EN 1090.
www.engineering.sk \ 2/2012
9
A K T U Á L N E   Z   D O M O V A
Soták: Podnikateľom v SR chýba rovnoprávnosť
Súčasná vláda urobila pre podnikateľské prostredie veľmi málo. Tvrdí to prezident Klubu
500 Vladimír Soták, ktorý na diskusnom
fóre kritizoval činnosť vlády v rámci zlepšovania podnikateľského prostredia. „Projekt
Singapur je marketingový ťah, ktorý bol vytvorený na ministerstve hospodárstva, aby
bolo niečo predložené verejnosti,“ povedal
Soták. Podľa neho nie je podstatné, či bude
možné založiť firmu za jedno euro, ani obdobie, za aké bude možné získať živnosť.
Ako povedal, pre domáce firmy je dôležité,
aby vláda prestala rozlišovať zahraničných
a domácich zamestnávateľov. „Prestaňme
rozprávať o drobných a stredných podnikateľoch, pretože ja viem, že je dobré rozdávať stimuly drobným a stredným podnikateľom. Vytvárame tak priestor na to, aby štátni
úradníci naťahovali ruky,“ povedal na margo
prítomnej korupcie Soták.
Minister hospodárstva Juraj Miškov však
na diskusnom fóre oponoval, že investičné stimuly neschvaľuje minister, ale vláda SR. Podľa Miškova je nezmyslom aj to,
že na Slovensku dochádza k uprednostňovaniu zahraničných firiem pred domácimi
podnikateľmi. „To nie je možné ani z hľadiska legislatívy, pretože Európska únia priamo
zakazuje zvýhodňovanie, či pozitívnu, alebo
negatívnu diskrimináciu,“ uviedol Miškov.
Takisto podľa neho nie je pravda, že slovenskí podnikatelia nedostávajú investičné stimuly. Ako dodal, vláda udelila najmenej
investičných stimulov z doterajších slovenských vlád.
Zásadným problémom Radičovej vlády je
však podľa prezidenta Klubu 500 absencia komunikácie s podnikateľmi. Mladí ľudia, ktorých na ministerstvo delegovali politici, podľa neho nevedia nič o podnikaní.
„O podnikateľskom prostredí vie reálne niečo
ten, kto je zamestnávateľ,“ upozornil Soták.
Hromadné prepúšťanie
Druhý najväčší výrobca televízorov na
Slovensku, Foxconn Slovakia z Nitry, pripravuje hromadné prepúšťanie. O prácu v podniku má prísť približne 600 ľudí. V závode by
tak zostalo 1 800 zamestnancov. Firma dopláca na nezáujem o televízory Sony, ktoré
pre japonskú firmu výhradne vyrába. „Sme
nútení upravovať stav zamestnanosti v našej spoločnosti,“ potvrdila pre HN hovorkyňa slovenského Foxconnu Helena Windisch.
„Nepriaznivá situácia na svetových i európskych trhoch v rámci LCD TV biznisu
ovplyvňuje nášho strategického partnera, čo
sa odzrkadľuje aj na našich výrobných plánoch,“ doplnila. Ešte pred rokom mal pritom Foxconn iné plány, pripomína denník.
„Tento rok plánujeme zvýšiť výrobné množstvo televízorov o 50 percent. To sa odzrkadlí
aj na zamestnanosti, ktorú plánujeme zvýšiť
o 30 percent,“ avizovala v januári minulého
roka hovorkyňa firmy. Už po pol roku však
spoločnosť kvôli zlej situácii na trhu rozviazala kontrakty s takmer 600 agentúrnymi zamestnancami.
Jednotná zástrčka
Automobilka Volkswagen vyvinula spolu
s dalšími automobilovými výrobci jednotnou podobu zástrčky pro dobíjení budoucích elektromobilů. Jednotný průmyslový
standard je k dispozici pro všechny výrobce,
uvedla firma. Sjednocení se přitom netýká jen samotné zástrčky, ale celého systému
kombinovaného dobíjení, včetně řízení dobíjení a elektrické soustavy pro všechny druhy
dobíjení. Tím má dojít ke snížení nákladů
Firmy budú trestne zodpovedné
České firmy sú od januára trestne zodpovedné. Súdy ich budú môcť pokutovať, zabaviť
im majetok a za vážne previnenia ich aj úplne zrušiť. Počíta s tým zákon o trestnej zodpovednosti firiem, ktorý opäť schválila česká Poslanecká snemovňa. Prelomovú zmenu
trestného práva, ktorá má prispieť k boju proti organizovanému zločinu a korupcii, predložila vláda ČR kvôli záväzkom voči Európskej
únii alebo Organizácii pre hospodársku spoluprácu a rozvoj. Firmy bude možné podľa
10
2/2012 \ www.strojarstvo.sk
zákona stíhať za takmer 80 trestných činov.
Previnia sa, ak trestný čin spácha jej manažér,
zamestnanec alebo konateľ, keby tým firma
získala prospech. Firma alebo organizácia má
byť zodpovedná aj vtedy, keď sa konkrétny
vinník nenájde. Podporovatelia zákona poukazujú medziiným na výhodnosť úpravy predovšetkým pri ochrane životného prostredia
a pri hospodárskej kriminalite, kde môže hroziť nebezpečenstvo, že za určité delikty nie je
postihnutý nikto.
a k podpoře rozšíření elektromobility po celém světě. Na systému kombinovaného dobíjení spolupracovaly s VW německé automobilky Audi, BMW, Daimler a Porsche a jejich
američtí partneři Ford a General Motors.
A K T U Á L N E   Z   D O M O V A
Šance českej ekonomiky
Šance, že česká ekonomika by sa tento rok
mohla vyhnúť poklesu, sa zvyšujú. Uviedol
to v rozhovore pre české Hospodářské noviny minister financií Miroslav Kalousek.
Pripomenul však, že vysoká miera neistoty
stále trvá. „Miera neistoty je stále obrovská, ale
v ostatnom čase som trocha optimistickejší,“
povedal Kalousek, podľa ktorého šanca, že
nedôjde k prepadu hospodárstva a že sa dosiahne „nulový rast“, sa zvyšuje. Ešte začiatkom januára pritom Kalousek pokladal za najpravdepodobnejší z troch variantov, ktoré pre
vývoj ekonomiky spracovalo ministerstvo financií, ten, že česká ekonomika tento rok
neporastie či dokonca klesne až o 2 percentá. Najoptimistickejší z troch scenárov vývoja ekonomiky podľa Kalouska počíta s medziročným rastom hrubého domáceho produktu
(HDP) o desatiny až o 1 percento. Prostredný
variant je tzv. „malé mínus“, teda mierny pokles, a najhorším scenárom je „veľké mínus“.
Zlučovanie strojárskych firiem
Majiteľ finančnej skupiny Istrokapitál Mario
Hoffmann, finančníci zo Slavie Capital
Peter Gabalec a Martin Kvietik, ako aj Sitno
Holding bývalého ministra hospodárstva
Ľudovíta Černáka dohodli fúziu roka v slovenskom strojárstve. Pripravovaný holding má mať základné imanie 100 miliónov eur a bude zatiaľ zastrešovať osem
strojárskych koncernov. „Vytvoríme zoskupenie, ktoré bude slovenskou jednotkou
v klasickom strojárstve,“ potvrdil exminister
hospodárstva Ľudovít Černák. Cieľom holdingu má byť využitie synergických efektov
v čase hroziacej recesie. Celý zoznam firiem,
ktoré do holdingu budú patriť, ešte na stole nie je. Do skupiny by však mali zapadnúť Chemstroj, PPS Group, Way Industries
či napríklad aj Trens a Metalurg-Steel.
V dvoch naposledy menovaných má vplyv
aj majiteľ Poštovej banky Mario Hoffmann.
Jeho Istrokapitál by mohol skupine pomôcť
aj finančne.
TPCA – loni méně vozů
Z kolínské automobilky TPCA, která vyrábí miniauta Peugeot, Toyota a Citroën, vyjelo loni 270 705 vozů. Je to o 8,5 procenta méně než v roce 2010. Výsledky ovlivnil
pokles prodejů malých vozů na klíčových trzích západní Evropy, naopak, v ČR prodeje
vzrostly. „Letos nás ovlivní přetrvávající nejisté vyhlídky evropské ekonomiky a nedůvěra
trhů, která se odráží v prognózách automobilového průmyslu. Konkurence v segmentu
malých vozů bude přitvrzovat,“ uvedl prezident společnosti Satoši Tačihara.
Automobilka kvůli velké konkurenci v kategorii malých vozů v únoru a březnu uvede na
trh zmodernizované verze aut Peugeot 107,
Citroën C1 a Toyota Aygo. Budou mít téměř
stejné rozměry jako předchozí generace, ale
nižší emise i spotřebu.
Nejprodávanějším modelem TPCA na domácím trhu byl loni Peugeot 107. Největší
růst prodejů vykázal model Toyota Aygo,
jehož prodeje v ČR vzrostly o 128 procent.
Hlavními trhy automobilky byly stejně jako
v uplynulých letech Francie, Itálie, Německo,
Velká Británie a Holandsko.
Předloni se výroba malých vozů v kolínské automobilce snížila o 11 procent, na 295 000 aut.
Výrobní kapacita firmy je 340 000 aut. TPCA
v roce 2010 vykázala hrubý zisk 1,4 miliardy Kč, rok předtím měla profit před zdaněním
1,443 miliardy Kč. Tržby jí klesly o 14 procent
na 44,7 miliardy korun. Loňské hospodářské
výsledky firma zveřejní v březnu.
Nový majiteľ NCHZ Novácke chemické závody (NCHZ) majú
po mesiacoch hľadania nového majiteľa.
Trenčiansky súd podnik, ktorý bol v konkurze, prisúdil českej firme Via Chem Slovakia.
Ide o spoločnosť, ktorá patrí skupine Via
Chem Group a za ktorou podľa informácií
českých médií stojí kontroverzný podnikateľ Petr Sisák. Ten má v Česku povesť pochybného podnikateľa, ktorý mal problémy
so zákonom. Vytuneloval napríklad skrachovanú První slezskou banku a do problémov
mal dostať aj futbalový klub Slavia Praha.
NCHZ sa do problémov dostali po tom, ako
firme Európska komisia (EK) vyrúbila takmer
20-miliónovú pokutu za kartel. Via Chem
Slovakia kúpila novácku chemičku za 2,2 milióna eur, druhý záujemca M-Energo ponúkol o 200 000 eur menej.
(Zo spravodajského servisu TASR a ČTK zostavil: -jm-)
www.engineering.sk \ 2/2012
11
E
U
R
O
I
N
F
O
Dohoda
o strategickom partnerstve
Siemens a ruský plynárenský koncern
Gazprom sa dohodli na strategickom partnerstve. „Obe spoločnosti budú úzko spolupracovať predovšetkým v kľúčových oblastiach“, uviedol šéf Gazpromu Alexej Miller.
Nemecký priemyselný konglomerát by sa
mal starať napríklad o logistickú infraštruktúru energetických projektov Gazpromu.
Firmy podpísali predbežnú dohodu o spolupráci v oblasti vývoja technológií na skvapalňovanie plynu už v júni 2010. Nová dohoda
definuje 9 oblastí spolupráce, medzi ktorými sú medicínska technika, elektroenergia
alebo automatizácia. Siemens získal aj ďalšiu
objednávku od ruských železníc. Koncern im
má dodať vysokorýchlostné vlaky v hodnote
600 miliónov eur. Ide o osem vysokorýchlostných vlakov Velaro RUS, pričom každý
bude mať 10 vagónov. Dodávky by mali začať v roku 2014 a súčasťou ceny je aj 30-ročná údržba súprav. Vlaky budú jazdiť na trase Moskva – Petrohrad. Prepravná kapacita
každého vlaku je 600 cestujúcich a maximálna rýchlosť 250 kilometrov za hodinu.
Nové programy na boj proti podvodom
Európska komisia (EK) s cieľom pokračovať v oblasti boja proti podvodom prijala dva návrhy programov – Hercule III a Pericles 2020.
Hercule III je venovaný boju proti podvodom, korupcii a všetkým ostatným nelegálnym činnostiam s dosahom na finančné záujmy EÚ. Je
zameraný predovšetkým na spoluprácu medzi EK, prostredníctvom
Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF), príslušnými orgánmi v členských štátoch a inými európskymi inštitúciami a orgánmi. Jeho cieľom je zabezpečiť rovnakú ochranu v členských štátoch
a vo všetkých inštitúciách, orgánoch a agentúrach EÚ. Pericles 2020
je programom na výmenu, poskytovanie pomoci a odbornú prípravu
s cieľom posilniť ochranu eurobankoviek a euromincí v Európe a na
celom svete. Projekty financované z programu Pericles okrem iného
zahŕňajú seminár o „Stratégii Spoločenstva na ochranu eura v oblasti Stredozemia“ a kurzy o falšovaní peňazí v Latinskej Amerike, ako aj
celý rad projektov vzájomnej výmeny zamestnancov medzi orgánmi
v EÚ a mimo nej.
Německo chce evropskou ratingovou agenturu
V reakci na snížení hlavního úvěrového ratingu
Evropského fondu finanční stability (EFSF) agenturou Standard & Poor‘s zesílily v Německu hlasy volající po vzniku nezávislé evropské ratingové agentury.
Podle šéfa diplomacie Guida Westerwelleho by mohla fungovat po vzoru respektované německé nadace
Warentest, která hodnotí a porovnává kvalitu zboží
a služeb. V rozhovoru pro Neue Osnabrücke Zeitung
ministr zdůraznil, že je nejvyšší čas vytvořit konkurenci
anglo-americkým ratingovým agenturám. Ta evropská
by podle něj mohla fungovat podobně jako německá
spotřebitelská nadace.
„Její nestranickost, schopnost úsudku a nezávislost nemůže nikdo zpochybnit,“ vyzdvihl přednosti
německým státem založené a podporované nadace,
jejíž testy a hodnocení se v Německu těší značné důvěryhodnosti. Westerwelle se prý chystá o tomto návrhu mluvit se svými evropskými kolegy.
Pro vytvoření evropské ratingové agentury se vyslovil i parlamentní lídr křesťanských demokratů (CDU)
kancléřky Angely Merkelové Michael Meister a generální tajemník koaličních liberálů (FDP) Patrick Döring.
Oba to zdůvodnili nutností větší konkurence na poli
mezinárodních ratingových agentur. Podle Döringa se
ta nová musí oprostit od politických vlivů. Její vytvoření by tak mělo být úkolem aktérů na finančních trzích.
Snížení ratingu EFSF může snížit schopnost fondu půjčovat si na trzích relativně levné peníze.
Pokuta za kartelovou dohodu
Evropská komise dala výrobcům chladících kompresorů kvůli kartelu pokutu přes
161 milionů eur. Kartelové dohody se týkaly přístrojů používaných v běžných chladničkách a mrazničkách i v jejich různých
průmyslových verzích, jako jsou prodejní automaty. Největší díl pokuty má zaplatit dánská společnost Danfoss a její partnerská německá firma Danfoss Flensburg,
12
2/2012 \ www.strojarstvo.sk
kterým Brusel vyměřil 90 milionů eur. Dále
italská firma Embraco Europe Srl a brazilský
podnik Whirpool SA zaplatí společně přes
54 milionů eur. Další italské firmy Appliances
Components Companies a Elettromeccanica
dohromady devět milionů eur a japonský
Panasonic přibližně 7,7 milionu eur. Dotčené
firmy podíl na kartelu přiznaly, díky čemuž
jim komise z původně vyměřené pokuty
ubrala deset procent. Společnost Tecumseh
pokutu nedostala, protože na kartel, jehož se
účastnila, upozornila. Eurokomisař pro hospodářskou soutěž Joaquín Almunia v prohlášení řekl, že chce vyslat jasný vzkaz, že komise
bude kartely tvrdě trestat. „V době ekonomických potíží je ještě důležitější propagovat
spravedlivou soutěž a zesílit boj proti kartelům,“ dodal.
E
U
R
O
I
N
F
O
Čínsky prebytok zahraničného obchodu
Čína dosiahla v minulom roku prebytok svojho zahraničného obchodu asi 160 miliárd USD (123,57 miliardy eur). Predbežný údaj zverejnila
tlačová agentúra Sin-chua s odvolaním sa na ministra obchodu Čchen
Te-minga. Celková hodnota vývozov a dovozov krajiny dosiahla vlani
3,6 bilióna USD. Čínsky mesačný prebytok zahraničného obchodu
klesol po tom, ako Američania a Európania znížili svoju spotrebu.
Mesačné sumy prebytku však zostali dvojciferné. Medziročne klesol
prebytok čínskeho zahraničného obchodu asi o 15 %.
Británia: rokovania len v rámci EÚ27
Británia nebude súhlasiť s tým, aby sa o otázkach európskeho jednotného trhu diskutovalo na inej úrovni, než v rámci celej 27-člennej Európskej únie. „Načo sme v tomto
zoskupení (EÚ)? Pretože chceme obchodovať. Chceme mať prístup k jednotnému trhu,
ako aj možnosť vyjadrovať sa k pravidlám
tohto trhu,“ povedal David Cameron pre BBC
Radio 4. „Odmietame, aby sa o jednotnom
trhu diskutovalo mimo EÚ a urobíme všetko
potrebné, aby sa to nestalo,“ dodal.
Britský premiér tak reagoval na rastúce obavy, že skupiny vo vnútri EÚ, ktorých však
Británia nie je členom, by mohli s cieľom
zmierniť dlhovú krízu eurozóny zaviesť nové
pravidlá ovplyvňujúce jednotný trh.
Británia sa dostala do ťažkostí po tom, ako
na decembrovom summite lídrov Európskej
únie ako jediná krajina odmietla podporiť
novú dohodu o sprísnení fiškálnych pravidiel
s cieľom pomôcť riešiť dlhovú krízu.
HDP Belgicka bude mínusový
Belgický Inštitút pre ekonomický a sociálny výskum (IRES) vo svojej
najnovšej správe uviedol, že rast hrubého domáceho produktu (HDP)
Belgicka na rok 2012 bude mínusový. V správe, ktorú uvádza belgická tlač, sa hovorí o poklese HDP o 0,3 %. V októbri 2011 IRES ešte
predpovedal pozitívny vývoj belgického HDP na tento rok, keď nárast
odhadoval na 1,5 %. „Toto významné prehodnotenie situácie možno vysvetliť predpoveďami o stagnujúcom alebo negatívnom vývoji vo všetkých skúmaných oblastiach – spotreba, investície, vládne
výdavky a zahraničný obchod,“ uvádza sa v správe belgického inštitútu. Negatívne predpovede pre belgickú ekonomiku majú priamu
súvislosť so súčasnou krízou dôvery na európskych trhoch i s novými
mohutnými rozpočtovými škrtmi, na ktoré musela belgická vláda pristúpiť po upozornení zo strany Európskej komisie.
Podľa IRES Belgicku hrozí aj rast nezamestnanosti, pričom odhady hovoria o strate 38 000 pracovných miest v tomto roku. Vlani sa počet
nezamestnaných zvýšil o 11 000 osôb. Oproti vysokému nárastu nových pracovných miest v roku 2011, keď vzniklo 58 000 nových pracovných príležitostí, bude tento rok oveľa skromnejší. Momentálny
odhad hovorí o vytvorení iba 4 600 nových pracovných pozícií
v Belgicku v tomto roku.
Znížia produkciu
hliníka
Americký hliníkarsky gigant Alcoa plánuje zatvoriť niektoré prevádzky v štátoch Tennessee a Texas s cieľom znížiť náklady. Tento krok
zredukuje taviacu kapacitu spoločnosti o približne 12 %. Uzatváranie
závodov plánuje dokončiť v prvom polroku tohto roka. Toto rozhodnutie zníži produkciu o zhruba 531 000 ton ročne. Ceny hliníka klesli
od apríla asi o štvrtinu, čo je dôsledkom poklesu dopytu v stavebnom
sektore, spomalenia ekonomického rastu Číny a neistoty v smerovaní európskej ekonomiky. Navyše, Alcoa musí čeliť aj vyšším nákladom
na suroviny a energie.
(Zo spravodajského servisu TASR a ČTK zostavil -jm-)
www.engineering.sk \ 2/2012
13
ZAUJÍMAVOSTI VEDY A TECHNIKY
Kov ľahší ako polystyrén
Nově vyvinutý materiál, který díky své výjimečné mikro-mřížkové konstrukci nově
definuje hranice lehkých materiálů, mají na
svědomí vědci z Kalifornského technologického institutu, Kalifornské univerzity v Irvine
a z laboratoří HRL. Nový „kov“ má hustotu
pouhých 0,9 mg na centimetr krychlový, a je
tedy více než stokrát lehčí jako pěnový polystyren. Ultralehký materiál tvoří z 99,99 %
vzduch a pouze 0,01 % představuje speciálně spletená mřížka nanotrubiček vyrobených z niklu a fosforu. Síla stěny těchto trubiček je přibližně 1 000 krát menší než lidský
vlas. Kromě výjimečně nízké hmotnosti
a malé hustoty se materiál vyznačuje i dalšími velmi zajímavými vlastnostmi. Vyniká
mimořádně vysokou absorpcí energie a také
významně redukuje vibrace. Díky mřížkovité
konstrukci je materiál rovněž možné zdeformovat na méně než 50 % původního objemu, aniž by došlo k trvalé změně výchozího tvaru. Primární využití novinky vidí vědci
hlavně v leteckém a automobilovém průmyslu. Ve hře je také možnost jeho využití pro výrobu vysoce účinných bateriových
elektrod.
Elektroměr rozšířitelný externími moduly
Panasonic Electric Works přichází s novým zařízením pro měření
elektrické energie, který se jako první dá rozšířit až sedmi externími moduly. Eco Power Meter KW2G je určen pro montáž na DIN
lištu a stejně se upevňují i rozšiřující moduly, které pak umožňují shromažďovat data z několika okruhů najednou. Všechny hod-
noty lze snadno graficky zobrazit na PC. To usnadňuje sběr
a analýzu klíčových dat tak, aby mohla být zahájena nezbytná a správná opatření pro zvýšení energetické účinnosti. Neustálé sledování a optimalizace jsou základním kamenem pro moderní a efektivní hospodaření s energií. KW2G
dokáže měřit energii vyrobenou i spotřebovanou, což je ideální pro použití v rekuperačních jednotkách či jiných provozech s obdobným „oboustranným“ režimem. Při osazení
všech rozšířitelných modulů dokáže měřit až 16 jednofázových okruhů. Zařízení dokáže měřit spotřebu elektrické energie a paralelně sledovat pulzní vstupy – měřit spotřebu vody,
páry, vzduchu atd. Uplatnění nachází v automatizaci budov,
v oblasti klimatizačních a chladírenských zařízení či ve veřejných objektech.
Magnetickú pamäť tvorí 12 atómov
Dnešné magnetické pevné disky využívajú
na reprezentáciu jedného bitu okolo milióna
magnetických atómov. To sa môže radikálne zmeniť. Vedcom sa podarilo magneticky uložiť bit informácie do 12 atómov. Môže
to pomôcť zmenšiť zariadenia uchovávajúce
údaje v počítačoch. V súčasnosti totiž magnetické pole elektromagnetov ovplyvňuje aj
okolité bity, čo spôsobuje obmedzenie pre
ich blízkosť. Výskumná sekcia IBM v USA vytvorila doteraz najmenšie magnetické bity,
ktoré môžu byť pri sebe oveľa bližšie ako
umožňujú dnešné technológie. Trik spočíva
v otočení susedných atómov do opačných
14
2/2012 \ www.strojarstvo.sk
smerov. Takéto usporiadanie nespôsobuje externé magnetické pole. Pomocou skenovacieho tunelového mikroskopu dokázali vedci zakódovať bit údajov do 12 atómov
železa v prostredí s teplotou len o niečo vyššou ako absolútna nula. Menšie množstvo
atómov bolo príliš nestabilné. Bez susedov, ktorí by atómy stabilizovali, sa správali ako kvantové objekty, ktoré v jednej chvíli existovali vo viacerých spinových stavoch.
Vedci potom z ôsmich takýchto skupín vytvorili jeden bajt. Veľkosťou zaberal len jednu stotinu dnešného objemu bajtu v pevných diskoch.
ZAUJÍMAVOSTI VEDY A TECHNIKY
Decentralizované systémy pohonů
Řadu motorů s integrovaným
servozesilovačem v krytí IP65
představila společnost B&R.
Konstrukce servozesilovačů řady
ACOPOS multi byla vždy mimořádně modulární. Dalším logickým krokem bylo sloučit
servozesilovač s motorem a vytvořit tak servopohony schopné poskytovat mechanickou
energii přímo tam, kde je jí třeba. Z konfigurovatelných modulů tím vznikly snadno připojitelné mechatronické jednotky
ACOPOS multi 65m. Výsledkem
je nejen úspora cenného místa v řídícím rozváděči, ale i snížení nákladů na logistiku a uvádění zařízení do provozu. Nový
systém slučuje všechny hlavní
komponenty pohonu, tj. motor, snímač polohy (enkodér),
přesnou převodovku a servozesilovač, do jediné skutečně
kompaktní jednotky. Ta díky
jednoduchému elektrickému
připojení výrazně usnadňuje realizaci modulárně koncipovaných strojů a tím i optimalizovaných výrobních strategií.
Pneumatiky bez hustenia
Japonský výrobca pneumatík
Bridgestone predstavil koncept
čiastočne otvoreného obutia
s flexibilnou vnútornou štruktúrou. Nový koncept pneumatiky s názvom Airless sa od
bežných pneumatík líši otvorenými bočnými stenami, ktoré vo vnútri pneumatiky nedržia
vzduch. Flexibilitu pneumatiky
so stlačeným plynom nahrádza hustá vnútorná konštrukcia
obutia. Pneumatika je kompletne vyrobená z recyklovateľných
materiálov a má dve hlavné výhody. V prvom rade odpadá
problém udržiavania ideálneho tlaku vzduchu v pneumatikách. Navyše, defekt už prestáva byť nebezpečenstvom, keďže
poškodenie plášťa významne
neovplyvní jeho vlastnosti a pri
defekte tak nehrozí strata kontroly nad autom.
Pred reálnym nasadením do výroby ešte treba vyriešiť mnohé problémy – od rozdielnych
vlastností pri dynamickej jazde
či hmotnosti, po odlišné požiadavky na pruženie.
Pej-tou v provozu
Čína uvedla do provozu vlastní navigační a lokalizační systém Pej-tou, nazýván také kompas. Peking systém vyvíjí od roku
2000 s cílem snížit svoji závislost
na cizích technologiích. Pej-tou
zatím poskytuje služby pouze
v oblasti Číny a přilehlých regionech. Provozovatel systému
informoval, že bude k dispozici
pro čínské i zahraniční společnosti v oblasti vědy a výzkumu.
Čína se systémem snaží o nezávislost na americkém GPS, projektu Evropské unie Galileo i na
ruském GLONASS.
Od roku 2007 postupně vysílala na oběžnou dráhu první satelity. V roce 2012 hodlá Peking
zahájit provoz dalších šesti
satelitů, které by měly rozšířit
pokrytí systému na téměř celý
asijsko-pacifický region. Pej-tou
bude kompletní po vypuštění
celkem 35 satelitů vyrobených
s pomoci čínských technologií.
Systém by měl poskytovat informace pro kartografii, rybolov, dopravu, počasí i telekomunikace.
Akcelerovat podnikové procesy
Společnost Infor ohlásila integrační propojení s aplikacemi třetích
stran s využitím integrační platformy Infor10 ION. Otevřená, odlehčená middlewarová platforma zvyšuje rychlost, vylepšuje součinnost
a zefektivňuje řízení obchodních procesů. S okamžitou dostupností
společnost nabízí ION Connector pro integraci s aplikacemi SAP, přičemž v příštím roce plánuje zpřístupnit konektivitu i do dalších aplikací. Zákazníci rovněž mohou vytvořit ION Connector pro aplikace
vyvinuté vlastními silami. „Heterogenní technologie a aplikace jsou
pro naše zákazníky běžnou realitou. Vyvíjíme produkty, jež zlepšují procesní toky mezi aplikacemi od nejrůznějších dodavatelů, ať již
jsou on premise nebo v cloudu, s cílem získat vyšší hodnoty z existujících investic,“ řekl Duncan Angove, prezident divize produktových
a zákaznických služeb. Platforma poskytuje společnostem předem
nastavenou konektivitu, monitorování obchodních procesů, sdílení
dat a vylepšené workflow, umožňující realizovat rychlá a kvalifikovaná rozhodnutí a akcelerovat podnikové procesy.
(Z redakčných zdrojov pripravil -mm-)
www.engineering.sk \ 2/2012
15
F Ó R U M   M
A N A Ž É R
A
Úspešných 15 rokov
TEXT:
Ján Minár FOTO: archív IMP Kontakt
Na trhu pôsobia 15 rokov, s bratom založili úspešnú firmu. O kľúčových
momentoch, ktoré formovali IMP Kontakt, spol. s r. o., Bratislava do dnešnej
podoby a o výhľadoch do budúcnosti hovoríme s Ing. Miroslavom Petrášom,
spolumajiteľom a riaditeľom spoločnosti.
Ing. Miroslav Petráš
S
poločnosť IMP Kontakt, spol. s r. o.,
sme založili spolu s bratom v roku
1997. Na základe cenných informácií od našich obchodných priateľov sme navštívili významných európskych výrobcov strojárskeho sortimentu.
Tieto stretnutia boli nad očakávanie úspešné a vďaka tomu sa nám podarilo získať výhradné obchodné zastúpenia pre Slovenskú
republiku, čo nás veľmi silne motivovalo.
V začiatkoch sme mali kanceláriu v byte.
Neskôr sme si prenajali priestory v priemyselnej zóne Bratislavy. Postupom času, ako
pribúdali kontrakty, si firma mohla dovoliť
aj personálny rast. Predaj rástol, podnikanie
nám však výrazne komplikovala vtedy povinná certifikácia výrobkov. Po prijatí Slovenska
do EÚ sa situácia radikálne zmenila a náš obchodný obrat začal dynamicky rásť.
16
2/2012 \ www.strojarstvo.sk
Tento vývoj nám napokon umožnil presťahovať sa v roku 2006 do vlastných obchodných
priestorov. V tom istom roku sme rozbehli dodávky lisovacích prvkov z Ázie do spoločnosti
Viena International, s. r. o., pre projekt dielov do
televízorov Philips. Tento projekt v objeme 54
miliónov korún nás posunul medzi najsilnejšie
firmy v dodávkach prvkov do plechu. V roku
2007 sme začali exportovať tieto prvky do ČR,
Maďarska, neskôr i do Rakúska a Nemecka.
Objem dovozu nás v roku 2011 prinútil presťahovať sklad do väčších priestorov. V raste
exportu nám pomohla aj certifikácia systému
kvality podľa ISO 9001:2000. Prejavilo sa to najmä v zlepšení služieb zákazníkom.
Vaša firma je výhradným distribútorom
komponentov najmä od firiem Elesa +
Ganter. Čím ste zaujali zahraničných partnerov pri rozbehu firmy, keď sa rozhodli
pre spoluprácu s vami? Kto je vaším ďalším
dodávateľom?
Pri získaní zastúpenia firiem Elesa + Ganter
pre SR sme mali v roku 1997 veľké šťastie.
Okrem technického vzdelania a skúseností
sme im na začiatku spolupráce nemali veľmi
čo ponúknuť... Dôverovali našim schopnostiam bez toho, aby nás navštívili. Odvďačili
sme sa im pravidelným rastom obratu, veľa
rokov najväčším v strednej a východnej
Európe. Po 15 rokoch úspešnej spolupráce
sme sa stali platným členom ich celosvetovej distribučnej siete.
Od roku 1998 zastupujeme výrobcov
spoločnosť Recoil a spol. Kerb Konus.
Spolupracujeme aj s ďalšími dodávateľmi
z Talianska a Nemecka.
Ste dodávateľom špecifických komponentov
pre finálnu strojársku výrobu. O aké produkty ide?
IMP Kontakt je slovenským lídrom v oblasti
normovaných strojárskych prvkov. Ide o vysoko kvalitné priemyselné držadlá, upínacie
páky, ovládacie ručné kolesá, pružinové piestiky, polohovacie prvky a stovky ďalších strojárskych dielov. Náš hlavný katalóg má vyše
1 100 strán…
Výrobcovia Elesa S. P. A. (Monza, Taliansko),
Otto Ganter GmbH (Furtwangen, SRN) pridávajú každý rok desiatky ďalších noviniek.
Po vyše 100 rokoch vývoja a výroby sú zaslúžene svetovými lídrami a vážime si, že ich na
Slovensku zastupujeme. Za účelom exportu
do krajín bývalého východného bloku firmy
Elesa a Ganter spojili svoje sily a vystupujú
pod značkou Elesa + Ganter.
Tak, ako napreduje firma, vyvíja sa i vaše
zákaznícke portfólio. Ktoré firmy sú vašimi
hlavnými partnermi, kde končia komponenty (v akých finálnych produktoch)?
Našimi najväčšími zákazníkmi sú popredné
strojárske spoločnosti, ktoré úspešne exportujú už veľa rokov. Ide o také firmy, ako sú
Konštrukta Industry, Matador, ZVS ENCO,
ZŤS Sabinov, TRIPLUS SK, GE Energy, skupina
Chemosvit, Chirana Medical, IMC Slovakia,
Marel Slovakia a stovky ďalších.
Súčiastky Elesa + Ganter sa montujú na gumárenské stroje, prevodovky, lisy, baliace
stroje, medicínske prístroje, potravinárske
stroje, výrobky z tenkých plechov (ústredne,
PC krabice, solárne panely).
F Ó R U M   M
Okrem štandardného sortimentu E + G vyvinula špecializované série súčiastok pre lekárske a nemocničné vybavenie, potravinársky
a farmaceuticky priemysel, chemickú výrobu, pre vysoké teploty, vysoké tlaky a agresívne latky, ohňovzdorné – samozhášavé
plasty, pre ESD – antistatickú ochrannú oblasť (EPA) – montážne antistatické príslušenstvo pre elektronické zariadenia, pre prevodovky, príslušenstvo pre svetelnú techniku,
fitnes a šport, pomôcky pre telesne postihnutých, atď. Prakticky v každom výrobnom
závode je využitie pre náš sortiment.
Aby firma prežila a rozvíjala sa – treba niekedy expandovať do zahraničia… Pôsobíte
iba na slovenskom trhu?
IMP Kontakt má výhradné zastúpenie firiem Elesa + Ganter len na území SR. V okolitých štátoch má E + G ďalších lokálnych
distribútorov. Lisovacie a nitovacie prvky
do plechu vyrobené v Ázii sme začali exportovať v roku 2007. Paradoxne nám pomohla kríza, keď firmy začali znižovať svoje náklady. Od roku 2009 je náš export na
úrovni 30 – 45 % z obratu, najviac vyvážame do Českej republiky.
Distribúcia smerom ku konečnému spotrebiteľovi – to je najmä logistika. Akým spôsobom dodávate komponenty, resp. zabezpečujete komunikáciu so zákazníkmi?
Našu logistiku sme museli rozčleniť na európsku a zámorskú. V Európe využívame
spoľahlivých prepravcov, ako sú UPS, DPD,
Der Kurier, GLS a podobne. Dodacia lehota sa pohybuje v rozmedzí jedného – dvoch
dní, čo zvyčajne stačí. Mimo Európu dlhodobo spolupracujeme s Cargo Partner.
Kde máte svoju logistickú základňu, neuvažujete o vytváraní pobočiek?
V Bratislave máme nové skladové priestory
s rozlohou cca 300 m2. Tam sme umiestnili najmä prvky z Ázie. Diely E + G dovážame dvakrát za týždeň z centrálneho skladu
vo Viedni, preto skladovať veľké množstvo
u nás nie je potrebné. Pobočky v okolitých
štátoch zatiaľ neplánujeme, spoliehame sa
na našich distribútorov a kvalitných prepravcov. Kolegovia v exporte komunikujú v piatich cudzích rečiach.
Práca s vlastným personálom patrí zvyčajne
k tým najdôležitejším prvkom úspešnej firmy. Máte stabilizovaný personál?
Naše výsledky sú založené na viacerých špecifikách, ako sú kvalitné produkty, profesionálny
servis, osobný prístup, spoľahlivosť a dlhodobá spolupráca. O približne 700 zákazníkov sa
starajú traja spoľahliví obchodní zástupcovia.
Kolegovia v odbyte pracujú u nás 4 – 14 rokov.
Ich profesionalitu a dlhodobú lojalitu oceňujú
naši zákazníci aj vedenie spoločnosti. V súčasnosti má spoločnosť 17 zamestnancov.
Firme sa darí, svedčí o tom 15 rokov existencie. Boli však aj zlé časy, aj „super“ časy… Ako
vnímate uplynulý rok v podnikaní a čo očakávate od roku 2012?
A N A Ž É R
A
Krízový rok 2009 sme museli kompenzovať
zvýšeným úsilím v exporte, kde sme dosiahli mimoriadne výsledky. Zachránili sme tak
pracovné miesta všetkým kolegom, ktorých
prácu si veľmi vážim.
Napríklad ukončenie veľkého projektu pre
Philips nás naštartovalo k exportným aktivitám a dalo nám medzinárodné krídla.
Najúspešnejšie roky boli u nás 2007 – 2008.
Tohto roku prekročíme obrat dva milióny eur.
Plán sme splnili, hoci radosť z úspechu nám
kazia vysoké dlhodobé pohľadávky. Daňové
zákony, žiaľ, takéto situácie nezohľadňujú a finančné bremeno prenášajú na veriteľov. A rok 2012? Bude opäť veľkou výzvou,
ako obstáť v domácej i zahraničnej súťaži. Neodvažujem sa odhadovať, čo nás čaká.
Na tom sa v súčasnej situácii nevedia zhodnúť ani poprední makroekonomickí experti. Rakúska ekonomická škola radí úsporné
opatrenia, iní naopak preferujú finančné injekcie do ekonomiky.
Verím, že s ľuďmi, s ktorými 15 rokov spolupracujeme, prekonáme aj tento rok!
www.impkontakt.sk
www.lisovaci-prvky.cz
www.engineering.sk \ 2/2012
17
l
o
Ž
i
s
k
Á
Jehlová ložiska
– vyšší účinnost
TEXT/FOTO:
Schaeffler Group Industrial
Výkonné masivní X-life jehlové ložisko generace D
s větším počtem jehel, které jsou zároveň delší.
Efektivní a z hlediska tření optimalizovaná valivá ložiska skupiny Schaeffler Group
Industrial významnou měrou přispívají k úsporám energie i šetření zdrojů a zároveň
zvyšují výkonnost i konkurenceschopnost příslušných strojů a zařízení.
M
ožnosti, jaké ještě valivá ložiska
skýtají v oblasti zvyšování účinnosti, ukazuje například pokračující důsledný vývoj ložisek
INA se zaměřením na zmenšování komponent (tzv. downsizing) a snižování tření. Na
veletrhu HMI 2011 v Hannoveru představila
skupina Schaeffler Group Industrial celkem
tři nové konstrukční typy jehlových ložisek
INA: výkonnější masivní X-life jehlová ložiska s označením D (pro downsizing), masivní X-life jehlová ložiska se sníženým třením
a klecí TWin Cage, stejně jako jehlová pouzdra Slimline s radiální konstrukční výškou
jen 1,5 mm.
X-life jehlová ložiska -D: efektivita s využitím
zmenšování
Díky nově vyvinuté, profilované a tvářením
optimalizované ocelové kleci bylo možné
podstatně zvýšit únosnost nových masivních X-life jehlových ložisek -D. Provedení
klece umožňuje použít v ložisku i při zachování jeho stávajících rozměrů vyšší počet jehel, které jsou zároveň delší. Díky vyššímu
počtu valivých těles a prodloužení jejich nosné délky se podařilo zvýšit únosnost X-life
jehlových ložisek -D až o 25 procent. Ložiska
stejné konstrukční velikosti tak snesou podstatně vyšší zatížení. Z jiného úhlu pohledu se při použití nových X-life jehlových
ložisek -D otevírají nové konstrukční možnosti, pokud se jedná o downsizing, umožňující zmenšování strojů a agregátů při zachování stejného výkonu.
Příklad: Únosnost nového X-life jehlového
ložiska NK20/16-D-XL s průměrem otvoru 20 mm a šířkou 16 mm odpovídá únosnosti dosavadního X-life jehlového ložiska NK26/16-XL s průměrem otvoru 26 mm.
Při použití tohoto nového ložiska za účelem
zmenšování tak bude možné při zachování
stejné únosnosti dosáhnout snížení konstrukční výšky ložiska o 15 %, snížení hmotnosti o 20 % a snížení tření o 30 %.
Na veletrhu HMI 2011 představila skupina
Schaeffler Group Industrial kromě jehlového ložiska NK20/16-D-XL také typ NK55/25-D-XL.
Další tři konstrukční velikosti pak následovaly
v průběhu roku 2011: NK14/16-D-XL, NK28/16D-XL a NK37/20-D-XL. Tato pětice typů X-life
ložisek kvantitativně pokrývá širokou škálu
Dynamická únosnost Cr [kN]
Únosnost nového X-life jehlového ložiska NK20/16-D-XL s průměrem otvoru 20 mm a šířkou 16 mm odpovídá únosnosti dosavadního X-life jehlového ložiska
NK26/16-XL s průměrem otvoru 26 mm. Při použití tohoto nového ložiska za účelem zmenšování – tzv. downsizing, tak bude možné při zachování stejné únosnosti
dosáhnout snížení konstrukční výšky ložiska o 15 %, snížení hmotnosti o 20 % a snížení tření o 30 %.
18
2/2012 \ www.strojarstvo.sk
radiálních jehlových ložisek alternativními modely pro downsizing, stejně jako rozsah průměrů obalové kružnice od 14 do 70 mm.
X-life jehlová ložiska TWin Cage: snížení
tření o 25 %
Nová masivní jehlová ložiska s plastovou
jehlovou klecí TWin Cage dosahují díky sníženému tření vyšší účinnosti. V tomto ložisku mohou být do jednoho oddílu klece vloženy vedle sebe dvě krátké jehly – namísto
jedné dlouhé jehly, jak je obvyklé. Tato zcela
nová kombinace klece a valivých těles snižuje ve srovnání s konvenčními jehlovými ložisky tření až o 25 procent.
Příklad: U masivního X-life jehlového ložiska
NK45/20-TV-XL s konvenční plastovou klecí činí rozdíl ztrátového výkonu třením při
4 000 otáčkách za minutu ve srovnání s novou klecí TWin Cage 25 až 30 wattů. Jehlové
ložisko s klecí TWin Cage tak ušetří tolik energie, kolik je zapotřebí k provozu jedné žárovky. S tím souvisí také nižší zahřívání ložiska,
což zase prodlužuje trvanlivost maziva a tím
i intervaly mazání ložiska. Kromě toho se díky
nižším teplotním rozdílům zvyšuje přesnost
aplikace. Díky optimálnímu rozdělení zatížení
na obě řady jehel se však zlepšují i kinematické vlastnosti ložiska. Z řady důkladně prováděných pokusů vyplývá, že ložiska s klecemi
TWin Cage mají podstatně delší životnost.
Jehlová pouzdra Slimline: nižší tření
a jednodušší konstrukce
Významným příspěvkem k nižšímu tření
a vyšší účinnosti jsou také nová jehlová pouzdra Slimline. Jejich radiální konstrukční
výška činí jen 1,5 mm. V rozsahu průměrů od
15 do 50 mm se jedná o naprosto špičkovou
hodnotu. Jehlová pouzdra Slimline tak mají
Masivní X-life jehlová ložiska se sníženým třením a klecí TWin Cage
podobné vnější rozměry jako kluzná ložiska a jsou proto zvláště vhodná k tomu, aby
je nahradila v automatických převodovkách
osobních automobilů. Výhoda: Ve srovnání
s konvenčním kluzným uložením snižují
jehlová pouzdra Slimline tření až o 60 procent. Kromě toho umožňují zjednodušit
okolní konstrukci a zvyšují přesnost i spolehlivost aplikace.
Kluzná ložiska v automatických převodovkách se musí v zájmu zajištění spolehlivého
fungování neustále přímo vnitřně mazat dostatečným množstvím oleje. To s sebou přináší zvýšené náklady na opracování hřídele, kterou je potřeba opatřit v horizontálním
i vertikálním směru otvory pro zajištění přívodu oleje. Na rozdíl od toho k spolehlivému provozu jehlových pouzder Slimline úplně stačí mazání jemnou olejovou mlhou.
Odpadá proto nutnost realizace nákladných
Jehlová pouzdra Slimline s radiální konstrukční výškou jen 1,5 mm
přívodů oleje a zároveň lze použít i menší olejové čerpadlo. K bezpečnému provozu ložiska už není potřebná ani nosná vrstva maziva. To vede ve srovnání s kluznou vrstvou
k nižší hodnotě třecího momentu valivého
ložiska, stejně jako k nižší hodnotě záběrného momentu potřebného k rozběhu z klidového stavu. To znamená, že jehlová pouzdra
Slimline poskytují vyšší míru funkční bezpečnosti i spolehlivosti, například u aplikací s provozem typu start-stop. Navíc, už nedochází ke
kontaminaci převodového oleje způsobované jemným odíráním kluzné vrstvy ložiska. Při
nasazení jehlových pouzder Slimline zůstává
olej čistější. Současně se však zvyšuje i přesnost aplikace, protože v případě kluzných ložisek také dochází následkem otěru k zvyšování provozní vůle ložiska na hřídeli. Trvale
vysoká přesnost jehlového ložiska tak přispívá
k nižší vůli v ozubeném převodovém soukolí
a tím i k celkově vyšší spolehlivosti a delší provozní životnosti převodovky.
INA je značka skupiny Schaeffler Group
Skupina Schaeffler Group, zahrnující značky INA, LuK a FAG, je v celosvětovém měřítku předním dodavatelem valivých ložisek
a lineárních produktů, stejně jako renomovaným dodavatelem přesných komponent
a systémů v motorech, převodovkách a podvozcích pro automobilový průmysl. Tato
skupina podniků je synonymem blízkosti
k zákazníkům po celém světě, stejně jako výrazného inovačního potenciálu a té nejvyšší kvality. V roce 2010 dosáhlo 180 závodů
ve více než 50 zemích obratu ve výši 9,5 miliard eur. Se zhruba 70 000 zaměstnanci na
celém světě je skupina Schaeffler Group jedním z největších evropských průmyslových
podniků v rodinném vlastnictví.
www.engineering.sk \ 2/2012
19
l
o
Ž
i
s
k
Á
Vliv povrchových
mikronerovností a defektů
TEXT/FOTO:
Michal Vaverka, Petr Šperka, Lukáš Zapletal, Martin Vrbka, Petr Svoboda, Ivan Křupka
Valivá ložiska, ale i jiné strojní součástí pracují za podmínek elastohydrodynamického nebo smíšeného mazání. V blízkosti
mikronerovností a defektů na třecích površích dochází k významným změnám v rozložení tloušťky maziva a kontaktního tlaku,
což může vést až k poškození. Tloušťka mazacího filmu v kontaktu a rozložení a velikost kontaktního tlaku je kritickým faktorem
při návrhu i kontrole součástí z hlediska mezních stavů (pitting, zadírání).
P
ovrchové nerovnosti, napříkad na
třecích površích ložisek (na oběžných drahách), vznikají buď přirozeně v důsledku výroby, nebo mohou být způsobeny jako defekt vtiskem cizí
částice v mazivu (nečistoty, částečky opotřebení). V poslední době se na několika vědeckých tribologických pracovištích zkoumá pozitivní vliv mikrovtisků na třecích površích.
Významní výrobci ložisek mají patentovány různé typy povrchů se záměrně modifikovanými třecími povrchy. Je však otázkou,
při jaké velikosti a rozložení vtisků mohou cíleně vytvářené modifikace, potažmo textury
mikrovtisků, způsobit snížení tření a opotřebení, nebo kdy mohou působit jako zásobníky maziva při rozběhu strojů a tím pozitivně
ovlivnit únavový život součásti, například valivých ložisek. Na druhé straně působí mikrovtisky jako koncentrátory napětí. Při posuzování účinku těchto povrchových nerovností
je vždy nezbytná znalost tloušťky mazacího
filmu a kontaktního tlaku.
náročné, získaná data mají malé rozlišení,
často vyžadují cizí objekty v kontaktu těles,
většinou nejsou vhodné pro případ prokluzu dvou třecích povrchů, který se u reálných
povrchů strojních součástí běžně vyskytuje,
a vyžadují poměrně velkou tloušťku mazacího filmu, takže v případě tenkého mazacího
filmu jsou přesné poznatky o velikosti a rozložení kontaktního tlaku v okolí povrchových nerovností nedostatečné. Proto je třeba kombinovat optické a numerické metody.
Metody řešení
Tloušťka filmu je měřena kolorimetrickou interferometrií (viz. obr. 1) a pomocí numerických metod je rekonstruováno pole kontaktního tlaku [8]. Jedná se o vcelku náročnou
inverzní úlohu, kdy je z naměřené tloušťky
filmu odseparován součet elastických deformací povrchů a z ní je inverzně vypočítán
tlak. Pro urychlení výpočtů jsou aplikovány
konvoluční algoritny. Kontakt je realizován
mezi ocelovou kluličkou a safírovým nebo
skleněným rovinným diskem (viz. tab. 1).
Výsledný tlak z experimentu je porovnáván
s výsledky numerického řešení získaného pomocí víceúrovňové (multilevel) metody, jejíž výstupem je tloušťka i kontaktní tlak [9].
V rámci řešení uvedené problematiky je nutno řešit problém, kdy u hlubokých mikrovtisků, t. j. 300 nm až 800 nm, je signál z intrferometrie, tedy data popisující tloušťku filmu,
méně kvalitní, a proto byla testována možnost predikovat elastické deformace uvnitř
mikrovtisku pomocí křivek amplitudového
útlumu, jejichž platnost byla ověřena i experimentálně [10]. Dále byly provedeny testy kontaktní únavy povrchů s mikrovtisky za
podmínek elastohydrodynamického a smíšeného mazání [11].
Přehled současného stavu problematiky
Existující teoretická řešení, např. [1], mohou
poskytnout rozložení tloušťky a tlaku v mazaném kontaktu, nicméně limitující je časová náročnost pro podmínky tenkého mazacího filmu, zejména smíšeného mazání. Kaneta
a kol. [2] uskutečnili mnoho měření s modelovými nerovnostmi o různém uspořádání
a tvaru. Tato studie přinesla zásadní poznatky o chování povrchových nerovností v kontaktu a o vlivu provozních podmínek na tvar
mazacího filmu v případech především tlustších mazací filmů. S rozvojem optických metod bylo možné studovat i tenké mazací filmy, a to i v režimu smíšeného mazání [3]
až [6]. Současné metody zjišťování kontaktního tlaku, popsané např. v [7], jsou časově
20
2/2012 \ www.strojarstvo.sk
Obr. 1 Interferogramy naměřené tloušťky mazacího filmu pro případ jednoho (vlevo), řady (uprostřed)
a textury (vpravo) mikrovtisků
Modul pružnosti kuličky E1
207 GPa Zatěžující síla F
Modul pružnosti disku E2
463 GPa Dynamická viskozita maziva h
29 N
0,421 Pa·s
Poissonův poměr m1
0,3 [-]
Poloměr kuličky R
12,7 mm
Poissonův poměr m2
0,29 [-]
Redukovaný modul pružnosti Er
313,7 GPa
Tab. 1 Charakteristiky zatížení, geometrie a materiálu
l
o
Ž
i
s
k
Á
s větší vzdáleností od sebe. Predikce tloušťky
mazacího filmu pomocí křivek amplitudového útlumu pro následný výpočet tlaku (viz.
obr. 4) se ukázala jako nevhodná s výjimkou
případů, kdy je výška mikrovtisků srovnatelná s tloušťkou filmu, neboť určující veličinou
je zde vlnová délka nerovností.
Závěr
Obr. 2 Výsledek rozložení kontaktního tlaku na povrchu s mikrovtiskem ve směru valení pomocí numerického
řešení (hloubka mikrovtisku 700 nm)
Obr. 3 Výsledky rozložení kontaktního tlaku a tloušťky ve směru valení a tlaku ve 3D pomocí numerického
řešení z experimentu pro prokluz 0,55 a hloubku mikrovtisku 230 nm
V okolí povrchových nerovností vznikají výrazné změny v tloušťce filmu i v kontaktním
tlaku. Výsledky testů kontaktní únavy ukazují pozitivní vliv mikrovtisků na únavový
život při určitých typech textur za určitých
provozních podmínek, přičemž pozitivnější vliv mají hustěji uspořádané mělčí mikrovtisky (viz. výše). Tyto výsledky je však nutné statisticky ověřit na velkém počtu vzorků.
Pozornost musí být dále orientována na
zpracováni měřeného signálu v místě mikrovtisku, neboť predikce pomocí amplitudového útlumu je vhodná jen pro malé nerovnosti (např. drsnost povrchu). Avšak metodu
útlumu chceme využít pro studium reálných
povrchových nerovností. Stejně tak je možné užít metod rozkmitu kontaktního tlaku
[12], jehož informace mohou být nasuperponovány na základní výsledky z numerického řešiče založeného na multilevel metodách. Výsledky by mohly být v budoucnu
užitečné i pro návrh valivých ložisek.
Poděkování
Článek vznikl za finanční podpory Grantové
agentury ČR v rámci řešení grantového projektu GP 101/09/P427 a Grantové agentury
AV ČR v rámci řešení projektu KJB201730903.
Obr. 4 Odhad tloušťky mazacího filmu v místě 500 nm hlubokého mikrovtisku z elastických deformací na
základě amplitudového útlumu a vypočítaný tlak (bez prokluzu)
Výsledky řešení
Nejprve byla naměřena série experimentálních dat pomocí kolorimetrické interferometrie pro různé kombinace mikrovtisků a různé provozní podmínky (viz. obr. 1).
Konvoluční algoritmus výpočtu kontaktního
tlaku byl úspěšně odladěn a verifikován pomocí víceúrovňové numerické metody (viz.
obr. 2). Na obr. 3 je uveden příklad rekonstrukce pole komtaktního tlaku pro případ,
kdy kulička v kontaktu se pohybuje rychleji
než disk. Kromě významného nárůstu tlaku
na okrajích vtisku a výrazného poklesu tlaku
uvnitř vtisku můžeme pozorovat zajímavé
nárůsty tloušťky mazacího filmu nejen vevnitř vtisku, což je logické, ale i na výstupní straně mikrovtisku. Je zřejmé, že mazivo v tomto
případě kladného prokluzu předbíhá polohu
mikrovtisku na kuličce a poměrně výrazně
deformuje třecí povrchy, tloušťka narůstá.
Avšak v těchto místech je též výrazný nárůst tlaku, větší než na vstupní straně. V případě záporného prokluzu a rychlejšího disku
oproti kuličce by tyto jevy nastaly na opačné
straně mikrovtisku. V současné době provádíme výpočty kontaktního tlaku s více mikrovtisky na jednom třecím povrchu (řada
nebo textura vtisků). Poznamenejme, že při
zkouškách kontaktní únavy vznikal pitting
na stejných místech, na jakých výsledky výpočtů ukazovaly výrazný nárůst kontaktního
tlaku. Navíc, u určitého typu uspořádání vtisků (vzdálenost v textuře byla 75 μm, hloubka
vtisků 600 nm) došlo k významnému prodloužení únavového života oproti hladkému vzorku a vzorku s mikrovtisky hlubšími,
resumé
Influence of Surface Micro-Unevenness
and Defects
Rolling bearings and other machine parts
operate in elastohydrodynamic or mixed regime
of lubrication. In surroundings of mikroasperities
and surface defects significant changes in
lubricant film thickness, which can lead to failure.
The article deals with the influence of surface
dents on film thickness and contact pressure
distribution. These quantities are important for
machine design in terms of failure (pitting and
scuffing). Lubricant film thickness is measured
by TCFI (Thin film colorimetric interferometry).
Contact pressure is calculated using convolution
algorithms. Results are verified by numerical
multilevel methods. Rolling contact fatigue tests
are also conducted. The results represent basic
information, which can be important for design
of friction surfaces of rolling bearings etc.
www.engineering.sk \ 2/2012
21
l
o
Ž
i
s
k
Á
Literatura
[1] Hu, Y. Z., Zhu, D. (2000), A Full Numerical Solution to the Mixed Lubrication in Point Contacts, ASME J. Tribol., 122, 1, pp 1 – 9.
[2] Kaneta, M. Cameron, A. (1980), Effects of Asperities in Elastohydrodynamic Lubrication, ASME J. Lubr. Tech., 102, 3, pp 374 – 379.
[3] Choo, J. W., Glovnea, R. P., Olver, A. V. and Spikes, H. A. (2003), The Effects of Threedimensional Model Surface Roughness Features on
Lubricant Film Thickness in EHL Contacts, Journal of Tribology, Trans. of the ASME, 125, 3, pp 533 – 542.
[4] Guangteng, G., Cann, P. M., Olver, A. V. Spikes, H. A. (2000), Lubricant Film Thickness in Rough Surface, Mixed Elastohydrodynamic
Contact, ASME J. Tribol., 122, 1, pp 65 – 76.
[5] Luo, J., Liu, S., We, S. (2001), Contact Ratio and Deformation of Asperity in Nanopartial Lubrication, Sci. China Ser. A, 44, Suppl., pp 78 – 85.
[6] Hartl, M., Křupka, I., Liška, M., Fuis, V., Experimental Study of Lubricant Film Thickness Behavior in the Vicinity of Real Asperities Passing
through Lubricated Contact, Tribology Transactions, 47, 2004, s. 376 – 385.
[7] Cann, P. M., Spikes, H. A.: Measurement of Pressure Distribution in EHL-Development of Method and Application to Dry Static Contacts.
Tribology Trans. 48, 2005, pp 474 – 483
[8] Vaverka, M.; Vrbka, M.; Poliščuk, R.; Křupka, I.; Hartl, M.: Numerical Evaluation of Pressure from Experimentally Measured Film Thickness
in EHL Point Contact, Lubrication Science, Vol. 20, (2008), No.1, , ISSN 0954-0075, John Wiley & Sons, Ltd. pp 47 – 59
[9] Urbanec, L. Numerická simulace elastohydrodynamicky mazaného kruhového kontaktu nehladkých povrchů. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2007. 81 s.
[10] Šperka, P., Křupka, I., Hartl, M.: Experimental study of real roughness attenuation in concentrated contacts.Tribology Intermational (2009),
doi:10.1016/j.triboint.2009. 11. 003
[11] M. Vrbka, O. Šamánek, P. Šperka, T. Návrat, I. Křupka, M. Hartl: Effect of surface texturing on rolling contact fatigue within mixed lubricated non-conformal rolling/sliding contacts. Tribology International Vol. 43, Issue 8, August 2010, pp. 1 457 – 1 465.
[12] C. J. Hooke: Roughness Attenuation And Pressure Rippling in EHL Contacts, R. W. Snidle and H. P. Evans (eds), IUTAM Symposium
on Elastohydrodynamics and Microelastohydrodynamics, IUTAM Symposium on Elastohydrodynamics and Microelastohydrodynamics
Solid Mechanics and Its Applications, Springer 2006, Vol. 134, Part 10, 411 – 422.
www.engineering.sk
KARTA
VÝHOD!
o / Strojírenství
Predplaťte si časopis Strojárstv
TU zdarma!
za 25 € na rok a získajte OFFKAR
Viac ako 3000 akceptačných miest na Slovensku
Zľavy môžete čerpať vo všetkých prevádzkach
označených logom OFFKARTA®
ZÁVÄZNÁ OBJEDNÁVKA
Strojárstvo / Strojírenství za akciovú cenu 25,- € na rok + OFFKARTA zdarma
Meno a priezvisko / Jméno a příjmení: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IČO: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IČ DPH: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ulica / Ulice: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PSČ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mesto / Město: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pečiatka / Podpis: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
l
o
Ž
i
s
k
Á
Nová montážno-kontrolná linka
TEXT/FOTO:
Ľuboš Konárik
Skupina Kinex Bearings hodnotí rok 2011 ako rok úspešný. I napriek krízovým
prognózam vo všetkých sférach priemyslu boli stanovené ciele a úlohy splnené
s pozitívnym výsledkom.
K
úspechom nepochybne patrí nielen udržanie si pozície v odvetví ložísk pre koľajové vozidlá, ako
jedného z rozhodujúcich hráčov
v dodávkach nápravových ložísk pre nákladné vagóny v strednej a západnej Európe, ale
aj vytvorenie predpokladov, že v roku 2012
budeme realizovať dodávky aj pre prvé moderné osobné jednotky vyrábané jedným
z najväčších výrobcov na svete.
Najväčšia investícia v skupine
K tomu by mala prispieť aj najväčšia investícia v skupine Kinex Bearings za rok 2011 vložená do realizácie montážno-kontrolnej linky valčekových ložísk pre koľajové vozidlá
v sume 1 110 000 eur. Investícia bola vyvolaná predovšetkým zvýšeným záujmom zákazníkov o nápravové ložiská, neustálymi
požiadavkami na zvýšenie kvality a požiadavkami vyplývajúcimi z normy STN EN 12 080.
Vychádzalo sa z eliminovania viacnásobného vracania sa materiálu, vysokej rozpracovanosti výroby, dlhých čakacích dôb po
opraní jednotlivých súčastí, namáhavej manipulácie s výrobkami a v neposlednej miere
z potreby odstrániť negatívne vplyvy súčasného spôsobu výroby na životné prostredie.
Na dodávke zariadení sa podieľali renomované slovenské a české firmy, ktoré patria medzi svetovú špičku v oblasti nedeštruktívnej
kontroly a meracích zariadení.
Celá investícia bola rozdelená na tri časti.
Na pracie, konzervačné a dopravné zariadenia, na meracie zariadenia pre rozmeriavanie
krúžkov a meranie blokov ložísk a na zariadenia nedeštruktívnej kontroly. V súčasnosti sa vykonávajú posledné skúšky montážnej
linky, dolaďujú sa jednotlivé vykonávané činnosti tak, aby sa postupne nabehlo na plánovaný výkon linky.
Montážno-kontrolná linka z hľadiska jedinečnosti kvality realizácie a zabezpečenia
kontrolných činností spĺňa požiadavky súčasných odberateľov a spolu s modelom
manažérstva kvality, potvrdeným certifikátom IRIS, posúva spoločnosť o krok vpred
k spokojnosti zákazníkov a zároveň otvára perspektívy a možnosti dodávok valčekových ložísk pre koľajové vozidla a poskytovanie služieb ďalším, novým odberateľom.
S T R O J E   a   T E C H N O L Ó G I E
Termální čištění – technologie
fluidního lože
TEXT: Martin Coysman, ENVIORE NV, Belgicko, Vladimír Adamják,
ENVIORE CZ FOTO: archiv ENVIORE CZ
V minulosti bylo odstraňování barev a laků z nářadí
a vadných částí považováno za zbytečnou nepříjemnost.
V dnešní době se však stalo nedílnou součástí lakovacího
procesu a přístup a technologie prošly v posledních
desetiletích vývojem.
N
eustálý růst cen kovů má za následek potřebu získavání
použitých kovů zpět. Odstraňování barev a laků se tak stává stále výhodnější alternativou, než jednoduše vyhodit
použité závěsné háky nebo do odpadu vyhodit výrobek
jen kvůli kazovému nátěru.
Investice do vhodného systému odstraňování barev a laků, ať už se
jedná o čištění přímo v provozu nebo skrze externího poskytovatele, je do značné míry kompenzována růstem kvality a nižší spotřebou
surovin a pomocného materiálu.
Trendy v čištění kovů
Odstraňování barev a laků (a čištění kovů všeobecně) se stalo odbornou úlohou. Stále přísnější nařízení na ochranu životního prostředí, rostoucí požadavky na kvalitu a tlak na snižování nákladů, vyústilo
v jasný posun směrem k externímu poskytování služeb. Zaměření se na
odstraňovaní barev a laků jako na ekonomickou aktivitu, vyškolení pracovníků a efektivní vybavení také přináší trvalou a spolehlivou kvalitu,
ve srovnání s výrobou, kde je odstraňování barev a laků na okraji zájmu.
Pozoruhodným trendem je posun od chemického čištění k termálnímu. Zatímco v minulosti bylo chemické čištění používáno také pro
nářadí (háky, rámy, dokonce i podlahové pochozí rošty), v současnosti je používáno hlavně pro kazové výrobky. Technologie termálního čištění prošla evolucí a převzala velký podíl na čištění nářadí.
Chemické čištění je nyní používáno hlavně na součásti a výrobky, které nevydrží vysokou teplotu. Z ekonomického hlediska je však nutné
akceptovat, že chemické čištění je asi dvakrát až třikrát dražší v porovnání s termálním čištěním. Navíc, pomocné materiály (např. chemikálie) a likvidace odpadu jsou dva nejdůležitější faktory při stanovování
celkové ceny za chemické odstraňování barev a laků.
Fluidní lože
Pro opakované odstraňování nátěrů z nářadí a kazových kovových
částí ve velkém množství tedy existují dvě hlavní metody: termální
a chemické čištění.
Metoda fluidního lože je velmi rychlý proces (30 – 60 min.), vhodný pro
velkoobjemové čištění. Díky rovnoměrnému teplotnímu profilu písku
mohou být touto metodou čištěny také křehké části (tenké drátěné
háky bez „změkčujícího efektu“, nákladné vstřikolisové šneky z plastikářského průmyslu, dokonce i tenkostěnné kovové plechy). Jemné mechanické působení písku navíc poskytuje skvělé čistící výsledky.
Protože velká část energie pocházející ze zpracovávané látky (nátěr,
plast, guma) je využita při samotném procesu čištění, je tento proces energeticky velmi účinný. S více než pěti sty jednotkami fluidního
26
2/2012 \ www.strojarstvo.sk
lože pro odstraňování barev a laků, které jsou nainstalovány po celém
světě (především v Západní Evropě, USA a Asii), je tato metoda považována za „osvědčenou technologii“. Stinnou stránkou ale zůstávají poměrně vysoké investiční náklady. Proto je tato technologie většinou využívána tam, kde je potřeba očistit velké množství křehkých,
vysoce ceněných částí. U vyřazených výrobku z důvodu nedostatečné kvality lakování je potřeba porovnat náklady na opětovnou možnost nalakování s náklady na likvidaci zmetků a nákup nových dílů.
Metoda fluidního lože je ekonomičtější alternativou pro odlakování
v porovnání s chemickým odlakováním.
Princip fluidního lože
Nádrž s předehřátým, kalibrovaným pískem je přivedena do “bublajícího” stavu vháněním vzduchu a plynu tryskami na dně reaktoru.
Kovové části jsou ponořeny do písku pomocí procesního koše. Jelikož
jsou části zcela ponořeny v bublajícím písku, jsou rychle a rovnoměrně
zahřáty na provozní teplotu. Takto mohou být očištěny také tvarově
složité části bez rizika deformace. Nátěr (nebo jiná látka) je zplynován
v atmosféře s řízeným množstvím kyslíku a rychle se rozloží za pomoci jemného tření písku. Dokonce i centimetr silná vrstva nátěru může
být bezpečně odstraněna během jedné hodiny. Vypuštěné plyny jsou
vyvedeny do spalovací komory kde dohoří, načež jsou pevné částice separovány ve vysokoteplotním filtru. Teplo může být přepracováno z toku odpadních plynů jako zdroj energie pro další proces. Tento
proces je konstruovaný tak, aby mohl fungovat 24 hodin 7 dní v týdnu a je také často využíván v plastikářském a gumárenském průmyslu.
www.odlakovani.cz
www.enviore.com
www.odlakovanie.sk
Zváranie metódou FSW
TEXT:
skúšaných na vzduchu boli trhliny pozorované v TMOO.
Miroslav Sahul a kol. FOTO: archív redakcie
Zváranie FSW je pomerne nová technológia spájania kovov ako je napr. Al a Al
zliatiny, Mg zliatiny, ale aj oceľ, Ti a pod. v pevnom stave. Proces bol vyvinutý
Wayneom Thomasom na TWI (The Welding Institute) v roku 1991. Teploty, ktoré
vznikajú v oblasti zvaru predstavujú zvyčajne 80 až 90 % teploty tavenia kovu.
P
ri zváraní je rotujúci nástroj so špeciálne upraveným hrotom a ramenom vtláčaný do rozhrania
zváraných kovov. Ohrev nastáva v dôsledku trenia a plastickej deformácie
materiálov.
Poznatky zo zvárania metódou FSW
Dostupné informácie ohľadom zvárania FSW zliatin na báze Mg sú obmedzené. Z uvedeného dôvodu je preto dôležité
sledovať súčasný stav v oblasti zvariteľnosti týchto kovov. Na South China University
of Technology boli vyhotovené zvary kombinovaných kovov. Použila sa Al zliatina s označením 5052 s Mg zliatinou AZ 31
hrúbky 6 mm. V porovnaní so základným
materiálom bola mikroštruktúra oblasti premiešania výrazne zjemnená.
Zvary bez prítomnosti defektov boli vyhotovené pri otáčkach nástroja 600 ot/min
a rýchlosti zvárania 40 mm/min. Veľkosť
zrna v oblasti premiešania dosahovala hodnoty z intervalu 100 až 300 nm.
V uvedenom prípade bol pri zváraní použitý špeciálny Cu blok s kontinuálnou cirkuláciou tekutého dusíka, čo zabezpečilo zvýšenie rýchlosti ochladzovania. Zjemnenie
zrna bolo dokumentované aj pri zváraní vysokopevnej ocele DP 590, hrúbky 1,6 mm.
Zjemnenie zrna nastalo v dôsledku dynamickej rekryštalizácie austenitu. Štúdie sa zaoberajú aj tokom materiálu a vývojom štruktúry
pri zváraní Mg zliatiny AZ 31 metódou FSW.
Bolo zistené, že rameno nástroja má výrazný
vplyv na tok materiálu v hornej časti zvarov.
Materiál najskôr prechádza komplexnou deformáciou vyplývajúcou z kombinovaného
vplyvu rotujúceho ramena a hrotu nástroja.
Známe sú aj experimenty z oblasti hybridného zvárania laser – FSW s použitím ďalšieho
kovu (Ni fólia) za úcelom eliminácie tvorby intermetalických fáz na báze Al-Mg.
Zvárané boli kovy AZ31 a Al zliatina s označením A6061-T6. Hrúbky základných kovov
boli 4 mm. V ďalšom prípade boli pri zváraní
FSW zliatiny AZ31 v TMOO a v oblasti premiešania pozorované rovnoosé zrná.
Hrúbka zváraného materiálu bola 2 mm.
Nástroj bol vyrobený z ocele H13. Veľkosť
zrna v oblasti premiešania klesala so zvyšovaním rýchlosti zvárania v dôsledku nižšieho
tepelného príkonu.
Väčšina zvarov vyhotovených na zliatine
AZ31, hrúbky 4,95 mm bola pri skúške ťahom porušená na rozhraní medzi oblasťou
premiešania a TMOO na postupujúcej strane zvaru. Výskum bol realizovaný aj v oblasti vyhotovovania preplátovaných FSW spojov. Wei et al. realizovali zváranie Mg zliatiny
AZ 31 s nehrdzavejúcou oceľou SUS302.
Chowdhury a kolektív sa zaoberali hodnotením vplyvu druhu závitu na únavovú pevnosť zvarov vyhotovených na zliatine AZ 31.
Boli použité dva nástroje s rôznymi hrotmi.
Jeden hrot mal vyhotovený pravotočivý závit
a druhý ľavotočivý. Únavová pevnosť spojov
bola vyššia v prípade zvarov vyhotovených
nástrojom s ľavotočivým závitom. V spolupráci JWRI (Joining and Welding Research
Institute), Osaka University a Harbin Institute
of Technology boli analyzované zvary kombinácie Mg zliatin AZ 31 a AZ 80 (hrúbky
3 mm).
Skupina okolo Kannana študovala náchylnosť na korózne praskanie pod napätím plechu zo zliatiny AZ31 zváraného metódou
FSW. Výsledky poukázali na vyššiu odolnosť
zvaru proti koróznemu praskaniu v porovnaní so samotným základným materiálom.
Pri testovaní v koróznom prostredí vznikla
trhlina v oblasti premiešania, kým u vzoriek
Záver
Príspevok poskytuje stručný prehľad z oblasti zvárania metódou FSW horčíkových zliatin. Uvedené materiály sa dostávajú čoraz do
popredia, vďaka svojim fyzikálnym a iným
vlastnostiam. Dominujúcim je pomer pevnosti ku hmotnosti. V rámci výskumu na
Katedre zvárania MTF STU bolo úspešne vyriešené zváranie explóziou Mg zliatiny s hliníkom. V budúcnosti bude pozornosť zameraná na zváranie a zvariteľnosť rôznych
druhov Mg zliatin tak v pevnom stave ako
aj tavnými technológiami, či spájkovaním.
Na základe literárnej rešerše sa ako veľmi
perspektívna javí Mg zliatina s označením
AZ 31. Konkrétny výskum bude realizovaný
v spolupráci s VÚZ-PI SR Bratislava, ktorý disponuje s novo inštalovaným zariadením na
zváranie metódou FSW z Číny.
Spoluautori: Tomáš Kupec, Tomáš Kramár, Jozef
Ondruška, MTF, katedra zvárania, STU v Trnave.
Školitel: Prof. Ing. Milan Turňa, CSc.
Poďakovanie:
Príspevok je realizovaný s podporou Grantovej agentúry VEGA MŠVVŠ SR a SAV, projekt č. 1/0842/09.
Autori príspevku budú participovať so školitelom (zodpovedným riešiteľom) na výskume v rámci schváleného projektu VEGA MŠVVŠ
a SAV č. 1/2594/12 pod názvom „Výskum metalurgického spájania a ďalších technologických
procesov spracovania horčíkových a iných ľahkých zliatin progresívnymi a ekologicky vhodnými
technológiami“ v rokoch 2012 až 2014.
resumé
Welding method FSW
The contribution deals with analyzing the
current state of the Friction Stir Welding (FSW)
method. Brief description of the FSW method is
given. Results achieved during welding by the
method at various research institutions are also
outlined. The article is focused mainly on the
welding Mg alloys.
www.engineering.sk \ 2/2012
27
S T R O J E   a   T E C H N O L Ó G I E
Progresívne MIG zváranie
TEXT:
Michal Múdrý FOTO: archív redakcie
Technológia PowerMaster PLUS je nový trend v synergickom MIG zváraní, ktorý
značne vylepšuje rýchlosť zvárania a poskytuje mimoriadne priaznivé zváracie
charakteristiky.
S
ynergické impulzné MIG zváranie
(MIG zváranie = zváranie kovov
pomocou inertného plynu) spája parametre impulzného zvárania
s rýchlosťou podávania drôtu, čím sa dosiahnu optimálne podmienky zvárania pre celý
rozsah rýchlosti podávania drôtu a pre daný
rozmer drôtu.
Vylepšené vlastnosti
Technológia PowerMaster PLUS prináša do
tohto procesu niekoľko nových zlepšení:
• hlbší prienik vďaka vysokému tlaku plazmy v oblúku,
• zvýšenie rýchlosti zvárania až o 30 percent,
• ľahké použitie pri manuálnom zváraní
vďaka neuveriteľne stabilnému oblúku,
• redukované podrezávanie vďaka veľmi
krátkej dĺžke oblúka,
• vyššia rentabilita v dôsledku vyššej rýchlosti zvárania.
Digitálne synergické impulzné MIG zváranie
poskytuje pri zváraní perfektné štartovanie
tým, že sa do zváracieho oblúka na začiatku zvarovej húsenice aplikuje zosilnená úroveň výkonu, čím sa eliminujú defekty štartovania.
Mikroprocesorové riadenie rýchlosti drôtu,
zvárací prúd a napätie zabezpečujú presné
ovládanie a nastavovanie trvania zváracieho
procesu, čo eliminuje rozstrek a prestoj potrebný na čistenie obrobku.
Tento proces poskytuje úplné riadenie dĺžky oblúka monitorovaním postupu zvárania
a detekciou akýchkoľvek deviácií v zlomku
sekundy. Nastavenia sa robia okamžite, čím
sa zabezpečí, že dĺžka oblúka počas procesu
zvárania ostane stála.
Technológia zahŕňa úplný rozsah technicky
najvyspelejších mikroprocesorovo riadených
synergických impulzných MIG zváracích zariadení skonštruovaných tak, aby splnili prísne požiadavky pre široký rozsah zváracích
aplikácií. Systémy sú k dispozícii v 320 –
500 A zostavách ako vzduchom alebo kvapalinou chladené súpravy. K dispozícii sú aj
systémy vhodné pre robotické aplikácie.
(Podľa Thermodyne)
Stakotra Manufacturing, s. r. o., ponúka voľné kapacity
na zváranie robotom.
Maximálne rozmery zvarenca: 1 000 x 1 500 x 3 000 mm
Maximálna hmotnosť zvarenca: 1 000 kg
Daniel Mazanec
[email protected]
+421 908 675 029
Vrbovská cesta 2617/102
921 01 Piešťany
Slovenská republika
S T R O J E   a   T E C H N O L Ó G I E
Líder v oblasti
presných prevodoviek
TEXT:
Ján Minár FOTO: archív SPINEA, s. r. o.
Takmer dve desaťročia sa pohybujú na špici vlastného vývoja a výroby špeciálnych,
vysoko presných prevodoviek. Stále mladý kolektív sa za ten čas vypracoval doslova
na lídra v danej branži.
V aktuálnom rozhovore s Ing. Marekom Miškom, obchodným riaditeľom spoločnosti SPINEA, spol. s r. o., hovoríme nielen o uplynulom roku.
Ing. Marek Miško
Pán riaditeľ, tak aký bol vlaňajšok z pohľadu
firmy?
Rok 2011 bol veľmi úspešný od samého začiatku, čo naznačoval nielen zvýšený dopyt
našich aktuálnych zákazníkov, ale aj realizácia nových projektov, na ktorých sme pracovali niekoľko rokov. Tento stav mal rastúci trend v priebehu celého roka, čo pre firmu
Spinea znamenalo neustály tlak na výrobné
kapacity vzhľadom na naplnenie očakávaní
našich zákazníkov.
Reagovali sme na túto situáciu implementáciou nových výrobných technológií a zefektívnením výroby, čo nám umožnilo významne navýšiť výrobné kapacity. V tomto trende
plánujeme pokračovať aj počas ďalších rokov, keďže výhľady našich najväčších zákazníkov sú optimistické a naznačujú aj vznik
nových oblastí aplikácie našich produktov.
Tieto informácie sa nám potvrdili aj na našich výstavách v priebehu roka 2011, ako aj
na výstave EMO v Hannoveri.
Ako hodnotíte prezentáciu firmy na prestížnom veľtrhu EMO 2011?
EMO potvrdilo svoju medzinárodnú reputáciu najvýznamnejšej výstavy v oblasti obrábania kovov. Spinea svojou aktívnou účasťou
potvrdila pozíciu kľúčového dodávateľa vysoko presných prevodoviek v oblasti obrábacích strojov, automatizácie a robotiky.
Dynamický rast firmy Spinea si vyžiadal
zmenu vizuálneho štýlu, v ktorom sa naša
spoločnosť prezentovala počas výstavy
Tím prezentujúci Spineu na EMO Hannover 2011 (zľava Ing. Dušan Vasilišin – výkonný riaditeľ, Ing. Miroslav
Volák – zástupca výkonného riaditeľa, Ing. Marek Miško – obchodný riaditeľ, Ing. Martin Mikloš, Ing. Tibor
Fecko, Ing. Radoslav Ries)
EMO Hannover. Tento krok podčiarkol našu
marketingovú snahu umocniť pozíciu firmy
Spinea ako prémiovej značky a lídra v oblasti vývoja, výroby a predaja vysoko presných
prevodoviek.
Naša prezentácia počas výstavy sa stretla s pozitívnymi reakciami u návštevníkov
a pomohla nám k získaniu mnohých potenciálnych dopytov nielen z Nemecka, ale
aj od návštevníkov z iných európskych krajín a krajín Ázie.
Čo pripravujete v roku 2012?
V roku 2012 naďalej počítame s dynamickým rastom spoločnosti nielen v oblasti predaja, ale aj v kontinuálnom zvyšovaní výrobných kapacít. V nadväznosti na to firma
Spinea plánuje vytvoriť nové pracovné miesta a zároveň zintenzívniť spoluprácu s regionálnymi vzdelávacími inštitúciami za účelom
vzdelávania a prípravy študentov pre strojárske pozície.
Plánované nárasty chce firma dosiahnuť zvýšenou podporou predaja na kľúčových trhoch ako aj neustálym vyhľadávaním nových možných aplikácií pre naše produkty.
V roku 2012 okrem iného plánujeme účasť
na veľtrhu AUTOMATICA v Mníchove
a SPS IPC Drives v Norimbergu, ktoré považujeme za dôležité nielen vzhľadom na naše
predaje na nemeckom trhu, ale vďaka medzinárodnej návštevnosti aj pre naše celosvetové pôsobenie.
V tomto roku sa plánujeme pridať k iniciatíve „Bluecompetence“, zameranej na trvalo udržateľný rozvoj v oblasti strojárstva.
Nositeľom tejto iniciatívy je nemecký zväz
VDMA, ktorého sme členom a v porovnaní
s predošlou iniciatívou „Green Automation“
rozširuje svoje pôsobenie i na šetrenie energie a prírodných zdrojov aj na sociálnu zodpovednosť odvetvia.
Veríme, že naplnenie plánov firmy Spinea
pre budúce roky je dôležité nielen pre samotnú firmu, ale že je veľmi významné aj pre
rozvoj regiónu v oblasti strojárstva.
www.spinea.sk
www.engineering.sk \ 2/2012
29
S T R O J E   a   T E C H N O L Ó G I E
Vyberáme merací prístroj
TEXT:
Ing. Milan Suchomel FOTO: archív firmy
Na našom trhu je v ponuke široká škála meracej techniky na
meranie rozmerov a tvarov súčiastok. Každý je však vhodný
pre trochu iný typ súčiastok. Dôležitým parametrom pre
rozhodovanie je variabilnosť a sériovosť vyrábaných kusov.
E
lektronika meracieho prístroja a jej vhotovenie veľa napovedá o veku koncepcie stroja. Súčasná úroveň elektroniky vytvorená pomocou plošnej (SMD) montáže elektronických
prvkov umožňuje celé riadenie stroja vykonať iba na niekoľkých miniatúrnych kartách elektroniky. Merací prístroj súčasnej technickej úrovne by mal byť pripojený k bežnému PC (alebo notebooku)
pomocou USB. Umožňuje to jednoduchý servisný zásah v prípade poruchy PC a súčasne jednoduchú výmenu či upgrade PC v budúcnosti. Práve počítač je zdrojom najčastejších porúch, preto je jeho jednoduchá oprava alebo výmena oprávnenou požiadavkou používateľa.
Mechanika
Aj ten najjednoduchší ručný merací prístroj musí dlhodobo vykazovať spoľahlivú funkciu pri zachovaní vysokej presnosti merania.
Ako spoznáme kvalitnú mechaniku? Tuhý základ konštrukcie, správne kinematické vyhotovenie a predovšetkým ľahký a hladký pohyb
vo všetkých meracích osiach. Jednoduchý test – skúste ručne pohnúť vypnutým strojom v príslušných osiach – chod musí byť hladký
a ísť zľahka. To isté platí pri automatickom pohybe pomocou pohonov spusteného stroja. Navyše, kvalitná mechanika umožňuje aj vyššiu rýchlosť posuvov, čo potvrdzuje kvalitu mechanického riešenia.
Multisenzorový meraci stroj
Vrchné osvetlenie
Automatický stroj, ktorý sa v každej osi nemôže bežne pohybovať
rýchlosťou aspoň 250 mm/s, nie je na dobrej súčasnej úrovni technického riešenia. Skutočne moderným riešením sú lineárne pohony
jednotlivých osí.
Pokiaľ je zvolené jedno lineárne vedenie ako hlavné – vodiace –
a druhé iba ako podopierajúce, je vedenie správne staticky určené
a odpadajú akékoľvek chyby spôsobené zmenou smeru posuvu.
Optika
Pri meracom prístroji s optickým snímaním CCD kamerou je optika
určujúcim prvkom pre rýchle a automatické meranie. Spolu s kvalitnými osvetľovačmi a funkciou motorizovaného zoomu tvorí základ
moderného a spoľahlivého meradla. Môže byť doplnená aj o ďalšie
vhodné technológie merania.
Automatické optické meranie je založené na snímaní kontrastného
obrazu meraného predmetu. Veľmi záleží na tom, akými prostriedkami sa tento kontrast dosahuje v snímanom obraze. Pokiaľ nie je
osvetľovačom zabezpečený dostatočný kontrast v každej situácii, prestáva spoľahlivo fungovať automatické meranie.
Jednoduchý test: na kontrast obrazu sú najcitlivejšie súčiastky z čierneho a najmä úplne bieleho plastu, ako aj kovové súčiastky s vysokým
leskom. Odporúčame teda podrobne vyskúšať práve meranie týchto
súčiastok na zvolenom meracom stroji.
Najvyšší kontrast sa dosahuje použitím čiernobielej CCD kamery
v kombinácii s červeným svetlom z LED osvetľovačov.
Osvetlenie
Kvalitné osvetľovače sú vždy základom optického meracieho prístroja, pokiaľ má merať spoľahlivo a automaticky.
Ako najvhodnejšia pre najrôznejšie situácie sa osvedčila kombinácia
týchto troch typov:
►► profilové – spodné na osvetlenie obrysu (siluety) súčiastky,
►► vrchné – rozptýlené – na osvetlenie povrchu súčiastky,
►► osové osvetlenie objektívom na hlboké otvory a zdôraznenie
reliéfu povrchu.
30
2/2012 \ www.strojarstvo.sk
S T R O J E   a   T E C H N O L Ó G I E
Profilové spodné osvetlenie musí spĺňať podmienku kolimačného
svetla pre ostré zobrazenie obrysu osobitne rotujúcich súčiastok. Je
preto nevyhnutné, aby bol kolimačný osvetľovač umiestnený proti
objektívu kamery pod sklenenou doskou meracieho stola. Pri niektorých portálových typoch stroja býva použitý nevhodný plošný osvetľovač, ktorý kolimačné svetlo nezabezpečí.
Merací stroj, vybavený nedostatočným vrchným osvetlením, nedokáže v niektorých náročnejších prípadoch zabezpečiť automatické meranie. Tým sa stráca jedna z hlavných predností optického merania.
Obsluha musí počas merania zasahovať a rozhodovať v nejasnej situácii, kde sa meraný bod práve nachádza. Tým sa meranie predlžuje
a stráca sa hlavná výhoda automatického meracieho stroja, ktorý má
pracovať bez zásahu obsluhy.
Vhodnosť konštrukčného riešenia osvetľovačov odporúčame overiť
práve na tvarovo zložitých súčiastkach.
Pokiaľ nie je merací stroj vybavený motorizovaným zoomom, ale ako
býva pri niektorých lacnejších typoch strojov, iba výmennými objektívmi, je použiteľnosť stroja značne obmedzená. Motorizovaný zoom
pri ručnom prístroji je, naopak zásadnou výhodou, lebo ručný stroj
pri opakovanom meraní pred každým snímaním bodu automaticky
nastaví potrebné zväčšenie.
Zoom
Multisenzor
Pre automatické meranie je samozrejmou požiadavkou zoom, ktorý
umožňuje veľmi rýchle nastaviť potrebného zväčšenia. Malé zväčšenie je potrebné pre orientáciu na súčiastke a pri začiatku meracieho
programu na zachytenie presnej polohy meranej súčiastky. Zásadnou
podmienkou pre presné meranie v tretej (zvislej) ose Z je veľké zväčšenie. Merací stroj prechádza hore a dole okolie meraného povrchu
a pritom automaticky zaznamenáva výšku, v ktorej sa dosahuje maximálna ostrosť (tzv. funkcia autofokusu). Skutočne vysoká presnosť
tejto meracej funkcie je zabezpečená len pri veľmi vysokom zväčšení,
keď je hĺbka ostrosti minimálna. Kvalitný stroj preto musí umožňovať
rýchlu zmenu zväčšenia počas meracieho programu.
Doplnkové meracie technológie vytvárajú z meracieho stroja tzv.
„multisenzor“. Na meranie možno použiť aj ďalšie spôsoby snímania bodov, ako automatická voľba merania kamerou, dotyková sonda
s automatickou voliteľnou výmenou niekoľkých modulov zo zásobníka, skenovanie meraného povrchu laserovou sondou (pre rýchly
zber mnohých bodov v zvislej osi, napríklad pre stanovenie rovinnosti plochých súčiastok alebo priebehu kriviek povrchu), rotačná os
(umožňuje polohovanie súčiastky počas merania a zrýchlenie meracieho cyklu, napr. skľučovadlo).
Merací stroj, od začiatku koncipovaný ako stavebnicový, je pripravený
na okamžité vybavenie, resp. doplnenie ďalšou novou meracou technológiou, čo je jeho ďalšou nemalou výhodou.
Dotyková sonda s automatickou výmenou
Softvér
Jednoduché, teda intuitívne ovládanie pomocou vhodného softvéru
tvorí základnú úžitkovú kvalitu meracieho stroja.
Pred rozhodnutím o nákupe stroja je nevyhnutné podrobne sa zoznámiť s jeho ovládacím softvérom. Odporúčame dať si softvér podrobne predviesť pri meraní vašich súčiastok a pripraviť si k tomu aj
zoznam otázok. Kvalitný softvér vám bude pripadať nielen používateľsky príjemný, ale aj pochopiteľný a logický.
Záruky a servis
Rotačná os pre polohovanie súčiastky
Prvoradé je vybrať technicky vyhovujúci merací stroj. Druhá, nemenej dôležitá otázka je, či má tento stroj podporu servisu dodávateľa.
Ako pri kúpe vlastného auta...
Informujte sa teda aj o úrovni a cenách poskytovaného záručného
a pozáručného servisu svojho budúceho meracieho stroja.
Špeciálny typ diagnostického softvéru umožní prevádzkovateľovi servisu zistiť, čo je príčinou poruchy ešte pred samotným výjazdom.
Kvalitný pozáručný servis vám zmluvne garantuje každoročnú preventívnu prehliadku stroja a jeho kalibráciu, bezplatný upgrade softvéru… Dlhodobá spoľahlivosť a udržanie presnosti merania sú hlavnými požiadavkami na merací stroj. Musí vám umožniť dlhodobo
udržať kvalitu vašej produkcie.
O kvalite meracieho stroja rozhoduje tradícia výrobcu a jeho sériová
produkcia. Práve tá zaručuje dosahovať štandardnú kvalitu, schopnosť dlhodobo zabezpečovať servis aj po viac ako desiatich rokoch.
Preverte si nielen výrobcu, ale i potenciálnych dodávateľov.
Zvážte cenu, záručné a pozáručné podmienky. Určite bude zaujímavé podeliť sa aj o názory so zákazníkmi, ktorí meracie stroje už kúpili a prevádzkujú. Výbornou príležitosťou na výmenu osobných skúseností bude napríklad tohtoročný strojársky veľtrh v Nitre.
www.deom.cz
www.engineering.sk \ 2/2012
31
S T R O J E   a   T E C H N O L Ó G I E
Optická
metrologie
TEXT/FOTO:
Prima Bilavčík, s. r. o.
Zefektivnění nákladů, zpřesnění a zdokonalení jsou klíčovými kritérii při vývoji dnešní produkce. Aby byly splněny požadavky na
zvyšování produkce při zachování stejné kvality výrobků bez ohledu na složitost dané úlohy, jsou schopny sofistikované optické
metody zpracovat i složité geometrie, které se stále více vyskytují v oblasti měření a v inspekčních technologiích.
Z
a více jak dvě dekády se společnost
Breuckmann se sídlem v německém Meersburgu stala inovativním průkopníkem a lídrem ve vývoji a produkci 3D digitalizačních a měřicích
systémů. 3D senzory na bázi vlastní patentované metody proužkové projekce zakomponované do špičkových systémů poskytují vysokou přesnost a spolehlivost v cenově
dostupných zařízeních pro 3D měření a inspekci kvality. Mezi charakteristické vlastnosti všech systémů Breuckmann patří:
– nejvyšší rozlišení a přesnost,
– rychlé snímání dat,
– spolehlivá analýza dat,
– jednoduchá obsluha a optimální flexibilita.
3D skenery Breuckmann
Vzhledem k jejich vysoké přesnosti a rozlišení jsou 3D skenery Breuckmann vysoce ceněny po celém světě. Na základě metody proužkové projekce pokrývají velmi univerzální
a přitom specializované spektrum aplikací
a řad produktů. Navíc 3D skenery obsahují
vlastní 3D software OPTOCAT pro zpracování obrazu, který nabízí komplexní sadu
funkcí pro kompletní 3D řešení.
Oblasti použití
Na poli aplikací rozličných produktových
řad pokrývají 3D skenery německé společnosti různé úkoly, jako je povrchová kontrola
kovových součástí, digitalizace nástrojů, inspekce při sériové produkci, určování designu modelů, analýzu deformací ozubených
kol a mnoho dalších. Breuckmann má také
letité zkušenosti na poli 3D měření lidského
těla (např. v dentální technologii, kosmetice, filmové produkci), ale také v oblasti umění a kultury (např. dokumentace kulturního
dědictví, 3D skenování obrazů či digitalizace soch).
Jak funguje 3D digitalizace?
Sekvence periodických pruhů je projektována na 3D objekt a poté jsou snímány výsledné vzory pruhů digitální kamerou s vysokým
rozlišením. Využitím metody geometrické
triangulace, podle počtu změn ve struktuře projektovaného vzoru světla vyplývajícího z geometrie objektu, lze získat 3D informaci z 2D snímků. Využitím této metody lze
jediným snímkem získat data obsahující až
16 milionů 3D souřadnic. K získávání kompletní digitalizace topometrickou metodou
měření je obvykle nutné snímání z více pohledů. Pro finální ustavení těchto pohledů
poskytuje OPTOCAT software obsáhlé možnosti navádějících postupů:
– objekty charakterizované zřetelnými geometriemi mohou být ustaveny po interaktivním před-vyrovnání,
– rozličnými typy značek (velikostí, kódem)
nebo referenčními koulemi umístěnými
na objekt,
– kombinace fotogrammetrických metod,
– systémy schopné konstantně sledovat
pozici senzorů,
– integrace senzoru do robotů či souřadnicových měřicích strojů.
Pohledy ustavené některou z těchto metod
jsou později spojeny do výsledného datového objektu v obvyklých formátech. 3D data
mohou být finálně konvertována do jakéhokoliv z běžně používaných datových formátů.
www.merici-pristroje.cz
32
2/2012 \ www.strojarstvo.sk
S T R O J E   a   T E C H N O L Ó G I E
Talířové pružiny
TEXT/FOTO:
Václav Kraus
Spirol je předním výrobcem talířových pružin dle stadnardu DIN 2093, skupiny I, II,
třídy A, B, C. Jednotlivé skupiny a třídy se odlišují tloušťkou materiálu a charakteristikou
stlačení při určité síle. Společnost může nabídnout pružiny z různých materiálů
a s různými povrchovými úpravami.
T
alířové pružiny nabízí hned několik výhod v porovnání s konvenčními vinutými pružinami. Spirol tento
typ výrobku řadí mezi tzv. inženýrské komponenty a poskytuje k nim aplikační
a technické poradenství, včetně výpočtů, návrhu uspořádání a rozměrů, návrhu materiálu
a sestavení diagramu síly/deformace a doporučení předpětí. Jednou z velkých předností těchto pružin je jejich variablita a možnost
uspořádání v sériích či paralelně. Dále umožňují zabudování do malého prostoru, ačkoli
je zde velké silové působení. Další výhodou je
přesnost určení deformace a určení životnosti a dynamického namáhání – cyklů.
Talířové pružiny mají širokou škálu využití
v mnoha strojírenských odvětvích, ať již jako
pružné prvky, popřípadě tlumení rázů, tak
k vytvoření statického předpětí (např. u ložisek a ventilů) či statické tlakové síly, až po
„podložky“ pro šroubové spojení, kde zabraňují možnému uvolnění spoje vlivem vibrací
či tepelného rozpínání materiálů.
Aplikace pružin
Talířové pružiny se dají využít například jako
upínací prvek CNC soustruhu. Uchycovací
hřídele pro soustruhy jsou navrhovány tak,
aby držely daný díl při jeho opracovávání.
Hřídel se používá s upínacím prvkem (objímkou, krčkem), který má za úkol uvolnit
hotový díl a zároveň uchytit díl nový. Při
nastavování soustruhu je třeba přesně kalibrovat danou sílu k uchycení dílu, aby nedocházelo buďto k samovolnému uvolnění hotového výrobku a nebo, naopak, k jeho
deformaci a poničení. Toto nastavení upínací
síly je dáno materiálem a geometrií daného
dílu, jehož finální kvalita, rozměry atd. jsou
ovlivěny stálostí upínací síly, a to při mnohacyklovém opakování. Pokud je upínací
objímka otevřená a dochází k uvolnění dílu,
16 talířových pružin uspořádaných do série
je stlačeno hydraulickým válcem. Pokaždé,
když dojde k uvolnění síly od válce, talířové
pružiny zajistí uzavření objímky a uchycení
dílu bez jeho poničení.
S T R O J E   a   T E C H N O L Ó G I E
Komplexná ponuka služieb
TEXT/FOTO:
Ing. Peter Hrušík
Okrem zväčšenia výrobnej kapacity tvarovo delených plechov investovala
spoločnosť RAVEN, a. s., v roku 2011 do technológie ohýbania na ohraňovacích
lisoch. Pri výbere tejto technológie sa vychádzalo z potreby zabezpečiť čo najširší
rozsah možností, rozmerových a technických parametrov.
S
trojové vybavenie umožňuje realizovať ohýbanie materiálov až do
hrúbky 40 mm, v závislosti od dĺžky ohybu a použitého materiálu.
Maximálna dĺžka ohýbaného komponentu
je 6 050 mm.
Súčasťou strojového vybavenia je aj laserový
odmeriavací a kontrolný systém, umožňujúci presné bezkontaktné meranie uhla ohybu
počas procesu ohýbania. Snímací mechanizmus sleduje ohýbaný materiál počas cyklu,
vyhodnocuje a odovzdáva informácie riadiacej jednotke v reálnom čase. Tá ich spracuje,
prepočíta nastavenie hĺbky posuvu barana,
čím dosiahne správny uhol v reálnom čase
bez prerušenia procesu a bez časových strát.
Systém dokáže merať uhol ohybu, resp. odpruženie ohýbaného dielu, v troch bodoch.
Výrobca a prax potvrdzujú presnosť merania ± 0,2°.
Riadiaci systém využíva údaje o odchýlkach
ohybu s databázou korekcií, čo umožňuje používateľovi ľahko určiť presné polohy interných detailov a správne rozmery pre rozvinutý tvar plechu. Zároveň zabezpečuje správny
uhol ohybu. Predchádzajúce dáta získané pri
ohybe na špecifických nástrojoch sú porovnávané s databázou a automaticky aplikované.
Dôležitú funkciu v procese presného ohýbania zohráva i zostava vhodne zvolených dorazov – zariadenia disponujú 6-osovým modulárnym dorazovým systémom.
Všestranné využitie
Veľké množstvo špeciálneho náradia znásobuje všestrannosť využitia ohraňovacích
lisov. Presne brúsené nástroje s patentovaným polomerom STONE umožňujú presné uhly ohybu v celej jeho dĺžke. Nástroje
sú vyrobené s progresívnym polomerom po
obidvoch stranách profilu „V“, čo umožňuje rovnomernejší vstup materiálu do matrice.
Ďalším prínosom je zníženie miery opotrebovania, ľahká vymeniteľnosť, zníženie výskytu zostatkov (okuje, otrepy) na nehrdzavejúcej oceli, zníženie potreby tonáže stroja
a zlepšená symetria ohýbania. Súčasťou špeciálneho náradia je aj matrica VLM 120-300,
v ktorej možno ohýbať aj vysoko pevné ocele Weldox a oteruvzdorné ocele Hardox,
Domex, Wear.
Strojárskym výrobným spoločnostiam poskytujeme
možnosť dodávky veľkorozmerných ohýbaných
výrobkov z plechu.
Jeden z najsilnejších ohraňovacích lisov na Slovensku so silou 8 000 kN a dĺžkou ohybu 6 000 mm
je k dispozícii pre vaše kooperácie.
Ponúkame kombináciu technológie kvalitného laserového pálenia a lisu výnimočných parametrov.
KONTAKTY: Ing. Peter Hrušík, mobil: +421 / 915 737 262, tel.: +421 / 42 / 43 14 233, fax.: +421 / 42 / 43 07 102, e-mail: [email protected]
w w w. r a v e n . s k
www.ravencz.cz
S T R O J E   a   T E C H N O L Ó G I E
V TOS Varnsdorf vládne spokojenost
TEXT:
Martin Pláňanský FOTO: archiv
Zeptali jsme se generálního ředitele TOS Varnsdorf,
Miroslava Bíčiště – Jaký byl rok 2011 z pohledu výroby
a odbytu obráběcích strojů?
P
ředběžné výsledky uplynulého roku lze v naší společnosti hodnotit
pozitivně. Podařilo se splnit a přeplnit všechny rozhodující ukazatele plánů s výraznou meziroční dynamikou v porovnání s rokem
2010. Plnění rozhodujících ukazatelů je uvedeno v následující tabulce:
V tis. Kč
TRŽBY celkem
PH
2010
1 103 232
279 239
2011
1 790 706
503 972
předběžné výsledky
PP z PH
623
na 490 zaměstnanců
1028,5
Rozhodujícím faktorem této pozitivní skutečnosti je, že v průběhu roku 2010, s plným
dopadem v roce 2011, se podařilo zásadním
způsobem pozměnit diverzifikaci prodejů
do jednotlivých teritorií. Tím jsme nahradili propady hlavně v eurozóně rozvojem prodejů do stabilnějších teritorií.
Pro informaci uvádím, jak se změnila diversifikace prodejů do jednotlivých teritorií.
HV před zdaněním
2008
– 35 117
+ 80 mil.
opravná položka na nabytý majetek
101 747
+ 80 mil.
opravná položka na nabytý majetek
2011
EU
78 %
40 %
Ruská federace
14 %
20 %
Asie
Jižní Amerika
1 %
20 %
0,6 %
6,4 %
you‘re in good hands ...
... we have all the pieces.
www.rosler.com
tryskání a omílání
inovativní rˇešení pro úpravy povrchu
˚ od jednicky
ˇ na sve
ˇ tovém trhu
tryskání:
omílání:
Ing. Irena Hašková Panáčková • Tel.: +420 777 200 287 • [email protected]
Ing. Petr Holánek • Tel.: +420 602 773 626 • [email protected] | Jirˇ í Neˇ mecˇ ek • Tel./Fax: +420 739 301 586 • [email protected]
R
O
B
O
T
I
K
A
Servisné roboty
v bezpečnostných službách
TEXT/FOTO:
Dr. h. c. mult. prof. Ing. František Trebuňa, CSc., Ing. Ľubica Miková, PhD., Ing. Jaromír Jezný, KAMaM – SjF, TU Košice
Súčasná globálna bezpečnostná situácia vo svete, ako aj realita geografických a prevádzkových katastrof a najmä ich
nepriaznivý vývoj, radikálne zmenili názor a aktivity na využitie servisných robotov pri výkone zodpovedajúcich bezpečnostných
a záchranárskych akcií. Hlavným dôvodom aplikácie servisných robotov pre tieto služby je obmedzenie rizík a možných strát.
Ď
alším dôvodom je schopnosť a technická vybavenosť servisných robotov dostať sa na miesta, ktoré by boli pre človeka neprístupné a nebezpečné, resp. ktoré by svojimi
schopnosťami človek nedokázal kontrolovať.
Mobilný teleoperátor, nosič účelových technologických nadstavieb
MT-15
Ide o diaľkovo ovládaný dvojramenný kĺbový manipulátor s 5 stupňami voľnosti, umiestnený na podvozku štvorpásovej koncepcie, resp.
na kolesovom podvozku. Súčasne s prenosom obrazu je zabezpečený aj prenos stereofónneho zvuku snímaného dvojicou mikrofónov.
Ovládacie pracovisko teleoperátora je stacionárne a pozostáva zo sedačky pre obsluhu, skrine ovládania, stojanu s monitorom a stojanu
s anténami.
Na vrchnej časti skrine ovládania je umiestnený master-slave ovládač kinematicky zhodný
s manipulačným ramenom teleoperátora. Signály z ovládača sú
spracovávané riadiacim počítačom priemyselného typu, ktorý je
umiestnený v spodnej časti skrine. Pojazd teleoperátora je ovládaný samostatným ovládačom,
na ktorého rukoväti sú umiestnené tlačidlá pre riadenie naklápania pásov.
Samostatný stojan s monitorom, reproduktormi a ovládacím pultom je určený na zobrazenie kamerami snímanej scény,
zobrazenie informácií o stave teleoperátora, reprodukciu zvuku,
ovládanie natáčania prehľadových kamier, výberu kamery
Obr. 1 Mobilný teleoperátor MT-15
a akustickej signalizácie.
Na dokonalé sprostredkovanie obrazového vnemu má obsluha na
hlave nasadenú prilbu, ktorá umožňuje stereoskopické zobrazenie
kamerami snímanej scény. Nasadenie sa predpokladá v JE pri ekologických haváriách, pri zneškodňovaní nevybuchnutej munície, v boji
proti terorizmu a podobne.
Pri týchto aplikáciách sa technologické možnosti teleoperátora rozširujú účelovými nadstavbami na:
36
2/2012 \ www.strojarstvo.sk
– dekontamináciu povrchov (roztokmi, penami, mechanickými kefami, odfrézovaním povrchovej vrstvy a pod.)
– odber vzoriek (oterom z povrchu, odsatím vzduchu, resp. kvapaliny, odvŕtaním materiálu a pod.)
– analýzu prostredia snímačmi a analyzátormi umiestnenými priamo na teleoperátore s bezdrôtovým prenosom dát ovládaciemu
stanovišťu.
Mobilný podvozok GTR 2010
Robot GTR 2010 predstavuje riešenie kolesového podvozka so samostatným pohonom kolies 4 x 4 určeného pre členitý terén. Bol navrhnutý a zostrojený na Katedre aplikovanej mechaniky a mechatroniky
SjF, TU v Košiciach. Možno ho použiť na rôzne špeciálne úlohy, ako
sú inšpekcia podvozkov áut a odstraňovanie výbušnín, kontrola potrubia, dutín a ťažko prístupných miest, manipulácia s nebezpečnými materiálmi, inštalácia telekomunikačných a káblových sieti, taktické úlohy v boji proti teroristom a iné. Základ samotného zariadenia
tvorí rám podvozku zložený z dvoch dielov spojených pasívnym kĺbom. Podvozok robota má 4-kolesový pohon, ktorý aj pri členitom
povrchu terénu nestráca trakciu vďaka pasívnemu kĺbu. Ten dovoľuje
obidvom častiam rámu ľubovoľne sa naklápať podľa zložitosti terénu.
Tým je dosiahnuté to, aby si každé koleso v každom okamihu udržiavalo kontakt s povrchom terénu.
Obr. 2 Mobilný podvozok GTR2010
Funkčný model obsahuje jednočipový mikropočítač s elektronickými modulmi na ovládanie chodu motorov a je vybavený aj polohovateľným kamerovým systémom s bezdrôtovým prenosom obrazu.
Navrhnutý podvozok pre svoj pohyb využíva diferentný spôsob riadenia kolies. Otáčanie všetkých kolies je samostatne riadené, čo
R
O
B
O
T
I
K
A
umožňuje zariadeniu otočiť sa na mieste s nulovým polomerom
otáčania (podobne ako vojenský tank). Zmena smeru jazdy sa realizuje pomocou rozdielnych otáčok ľavých a pravých kolies. Ide o tzv.
diferenčné riadenie kolies, ktoré sa používa aj pri riadení pásových
vozidiel.
Mobilný miniteleoperátor SCORPIO
Mobilný robot SCORPIO bol navrhnutý vo VVU ZTS Košice, a. s. Ide
o diaľkovo riadené pásové terénne vozidlo malých rozmerov vybavené vodným delom alebo manipulačným ramenom. Pozostáva z pásového vozidla, ovládacieho panela/kufra a doplnkovej výbavy.
Je určený na:
– deštrukciu nástražných výbušných systémov,
– pyrotechnický a chemický prieskum,
– vizuálnu kontrolu nebezpečných území.
Jeho výnimočné vlastnosti sú:
– výška iba 130 mm,
– je použiteľný pod všetky typy automobilov,
– vodné delo integrované tiež do výšky 130 mm,
– výbušniny možno detekovať a zneškodniť tým istým zariadením,
– konštrukčný princíp je autorsky chránený.
Obr. 4 Robot Retriever
RETRIEVER svojimi rozmermi umožňuje pohyb v uličkách autobusu, lietadla či vlaku. Manipulačné rameno zabezpečí prehliadku
a manipuláciu s podozrivými predmetmi, ktoré sú uložené v týchto
prostriedkoch voľne alebo v odkladacích častiach. Je určený na vyhľadávanie nástražných výbušných systémov, pyrotechnický a chemický
prieskum, kontrolu podozrivých predmetov pomocou röntgenovej
súpravy. V základnom vyhotovení pozostáva z podvozka, ovládacej
jednotky, manipulačného ramena a príslušenstva. Základné vyhotovenie možné rozšíriť o doplnkovú výbavu.
Záver
V súčasnosti nastáva obrovský rozvoj mobilnej robotiky, ktorý sa
bude v ďalšom období stupňovať, najmä s novými nezávislými zdrojmi elektrickej energie. Robotika začína silne prenikať aj do domácností či do služieb, silne sa rozvinula a rozvíja humanitná robotika, napríklad svojím vstupom do medicíny, zdravotníctva a čiastočne do
strážnych služieb. V praxi veľmi často treba realizovať manipuláciu
s materiálmi nebezpečnými pre človeka. S rastúcim počtom jadrových elektrární a pracovísk s rizikovými prevádzkami rastie aj dopyt
po manipulátoroch a zariadeniach, ktoré by eliminovali priamy kontakt personálu s nebezpečným materiálom.
Obr. 3 Mobilný miniteleoperátor SCORPIO
SCORPIO sa tak dostane pod akýkoľvek osobný automobil, systémom viacerých kamier preskúma jeho podvozok a ak na ňom nájde nástražný výbušný systém, hneď ho aj bezpečne zlikviduje pomocou vodného dela. Práve súhrn týchto dvoch schopností – nájdenie
výbušniny a jej zneškodnenie je pri výške 125 mm vo svete unikátny
a zaujal aj ostrieľaných amerických profesionálov.
Poďakovanie
Tento článok bol vytvorený realizáciou projektu „Centrum výskumu riadenia
technických environmentálnych a humánnych rizík pre trvalý rozvoj produkcie a výrobkov v strojárstve“ (ITMS: 26220120060), na základe podpory operačného programu „Výskum a vývoj“, financovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
resumé
RETRIEVER
Service Robots in Safety Services
Rovnako, ako mobilný robot SCORPIO, aj RETRIEVER bol navrhnutý v košickej firme. Diaľkovo ovládané zariadenie sa dokáže pohybovať v priestore s cieľom vyhľadávať a preskúmať podozrivé predmety.
Prieskum dokáže vykonať až do vzdialenosti 100 m v dopravných
prostriedkoch určených na hromadnú dopravu – autobus, vlak, lietadlo a podobne.
This article describes the present state of the service robot applications
with regard to a deployment in safety services, in nuclear industry, during
anti-terrorist interventions or in military operations. There are spent a lot
finances for research in this area, as well as for realization and following
testing phase in order to ensure innovation and development in the abovementioned branches.
www.engineering.sk \ 2/2012
37
O B R Á B A C I E  S T R O J E
LASERTEC 65 Shape
TEXT/FOTO:
světová premiéra
DMG Czech, s. r. o.
DMG a SAUER LASERTEC uvádějí ve světové premiéře LASERTEC 65 Shape. Tato technologická inovace je cílená na odvětví
výroby forem. Umožňuje laserem vytvořit geometricky definované struktury povrchu forem pro viditelné užitkové plochy dílů
interiéru vozidel – palubní desky, kryty volantů a motorů, ale také elektronické výrobky – příslušenství PC, tělesa kamer anebo
mobilních telefonů.
N
a rozdíl od environmentálně škodlivé leptací techniky, flexibilní integrace laserové technologie high-tech 5-osé frézky prostřednictvím HSK rozhraní umožňuje také výrobu
3D-povrchových struktur na plochách libovolných prostorových tvarů s tou nejvyšší opakovatelností.
Nejmladší model typové řady Shape
LASERTEC 65 v sobě spojuje osvědčenou technologii 5-osého frézování na bázi vysoce kompaktního a výkonného stroje DMU 65
monoBLOCK s možnostmi 5-osého laserového přesného obrábění.
Produktivita a přesnost začínají již při frézování dílů formy.
Kompaktní litinový stojan konstrukce monoBLOCK poskytuje
absolutní stabilitu a tuhost, což trvale zaručuje nejvyšší konstantní
přesnost. Stroj je navržen tak, aby zabíral co nejmenší prostor –
půdorys činí pouhých 7,5 m² – a nabízí optimální přístupnost do
velikého pracovního prostoru, který má rozměry 650 × 650 × 560 mm
a světlost dveří pracovního prostoru 1 430 mm umožňuje kdykoliv
vkládat a odebírat obrobky jeřábem.
HSK rozhraní. Tvarově velice složité části formy je tak možné po ofrézovaní obrábět laserem při témže upnutí a vytvářet předem definované struktury. Implementace HSK laserové hlavy se provádí prostřednictvím speciálního, ručně ovládaného měniče, umístněného vedle
stroje. Umožňuje přestavbu z frézovacího na laserový režim během
10 minut.
Pružná integrace LASERTEC technologie je možná do všech frézek
monoBLOCK jakož i duoBLOCK od DMG/MORI SEKI. Vysoce novátorský způsob obrábění povrchu forem pro odlévání plastů vstřikováním značně převyšuje doposud používanou leptací metodu.
V porovnání s environmentálně škodlivou leptací technikou je možné
pomocí laserového obrábění povrchových struktur bez problémů zhotovovat i vysoce složité, geometricky definované 3D-povrchové struktury na plochách libovolných tvarů s vysokou opakovatelností. Díky
tomu je možné zhotovovat formy pro odlitky s téměř všemi povrchovými strukturami, počínaje od jednoduchého vzhledu kůže na mobilech, přes komplexní 3D-šupinové struktury na podrážkách bot až
po geometricky definovanou pyramidovou strukturu v krytu volantu.
Údaje popisující povrchovou strukturu, potřebné pro laserovou
technologii, jsou vytvořené na základě bitových map odstínů šedé
a pomocí speciálního softwaru přidané do digitálních 3D-tvarů
metodou tzv. mappingu. Inteligentní softwarová funkce LASERSOFT3D-TEXTURE se realizuje na základě údajů o struktuře obrábění.
Generuje CNC program obrábění, předem simuluje obrábění v 3D.
Umístí obrobek tak, aby laserový paprsek dopadal na povrch vždy
pod úhlem 90°. Uživatel je přitom podporován výkonným CNC řídicím systémem Siemens 840D solutionline s ovládacím panelem DMG
ERGOline a 19“ TFT obrazovkou.
Vybrané znaky LASERTEC 65 Shape:
Proto je u 5-osých verzí stroje s integrovaným NC naklápěcím otočným stolem možné bez jakýchkoliv problémů nakládat formy pro
vstřikovací odlévání s průměrem až 840 mm a výškou až 500 mm
a s hmotností až 1 000 kg do pracovního prostoru. 3-osá verze stroje umožňuje dokonce obrábět díly s maximální hmotností 1 800 kg.
Srdcem stroje LASERTEC 65 Shape je skenovací hlava vláknového
laseru, která je flexibilně integrovatelná do stroje prostřednictvím
– 5-osé frézování dílů forem, resp. tvarových dílů, a obrábění jejich
povrchových struktur laserem na jedno upnutí na jednom stroji
– obrábění geometricky definovaných povrchových struktur laserem na libovolných 3D-plochách
– environmentálně šetrné obrábění s nejvyšší opakovatelností na
rozdíl od technologie leptáním
– flexibilní integrace laserové skenovací hlavy prostřednictvím DIN
HSK rozhraní
– maximálně kompaktní, inherentně tuhý monoBLOCK stojan
s optimální přístupností (světlost dveří 1 430 mm)
– neomezené nakládání a odebírání obrobků jeřábem shora pro
obrobky s ø 840 mm a s hmotností až 1 800 kg
– výkonný CNC řídící systém Siemens 840D solutionline a procesně komplexní funkce LASERSOFT 3D TEXTURE (z bitové mapy až
po hotovou formu pro odlévání plastů vstřikováním)
– speciální softwarová funkce LASERSOFT 3D Texture pro automatizované generování programu a další…
DMG Czech s. r. o. Deckel Maho Gildemeister, http://cz.dmg.com
Kaštanová 8, 620 00 BRNO, tel.: 00420 545 426 311, fax: 00420 545 426 310, [email protected]
38
Czech
org. zložka Slovensko: Brnianska 2, TRENČÍN, tel.: 00421 32 649 48 24, fax: 00421 32 625 42 32, [email protected]
www.dmgmoriseiki.com
Pozvánka na dny otevřených dveří
DECKEL MAHO ve Pfrontenu
7. až 11. února 2012
Top akce společností DMG a MORI SEIKI
s více než 70 hightech stroji a 9 exkluzivními technologickými semináři
5 světových premiér
Stroje XXL pro kompletní obrábění velkých součástí – soustružení i frézování
LifeCycle Service: maximalizovat produktivitu, prodloužit životnost
GILDEMEISTER energy solutions: sami spolehlivě vyrábějte, uchovávejte a využívejte obnovitelnou energii
Více než 5.000 zákazníků a 3.500 společností
Otevřeno:
Úterý až pátek: 9.00 až 17.00 hod.
Sobota: 9.00 až 15.00 hod.
Těšíme se na Vaši návštěvu!
DECKEL MAHO PFRONTEN DECKEL MAHO-Straße 1, D-87459 Pfronten
Tel.: +49 (0) 83 63 / 89 - 0, Fax: +49 (0) 83 63 / 89 - 222, [email protected]
O B R Á B A C I E  S T R O J E
Univerzálne ohýbacie stroje
TEXT/FOTO:
Anton Palko
Technológia ohýbania plechov patrí medzi základné technologické operácie
v tvárnení. V súčasnosti, pokiaľ ide o klasické ohýbanie, možno identifikovať dve
alternatívy. Ohýbanie na ohýbacích strojoch a ohýbanie na ohraňovacích lisoch.
O
hýbanie na ohýbacích strojoch
má značné výhody proti ohýbaniu na ohraňovacích lisoch.
Medzi hlavné výhody môžeme
zaradiť:
Presnosť – počas celého procesu ohýbania
je plech držaný medzi horným – prítlačným
a dolným – ohýbacím nosníkom. To znemožňuje pohyb plechu počas celého procesu ohýbania, čo zabezpečuje vyššiu presnosť
finálneho výrobku – ohybu.
Ochrana povrchu materiálu – pri ohraňovaní je diel pritlačený do prizmy, kde môže
dôjsť k poškodeniu povrchu ohýbaného materiálu. Ohýbanie pomocou ohýbacích strojov tvaruje časti okolo ohýbacieho nástroja
po zdvihnutí ohýbacieho nosníka, pričom
nedochádza k posunu ohýbaného materiálu
medzi jednotlivými časťami stroja.
Nižšie náklady – vyššia flexibilita
Mnoho profilov v oblastiach klampiarstva
a oplášťovania má otvorený alebo zatvorený
lem – falc, čo sa ťažko dosahuje na ohraňovacom lise, resp. len za pomoci špeciálnych
a drahých nástrojov a s prídavným časom
pre nastavenie stroja. Pomocou ohýbacieho
stoja možno vyrábať rôzne profily pomocou
štandardných nástrojov bez zložitého prestavovania stroja a výmeny nástrojov.
40
2/2012 \ www.strojarstvo.sk
Ľahká manipulácia – pri spracovaní plechu často nastáva situácia, keď treba pracovať s veľkými dielmi, alebo ohnúť na veľkom plechu iba malý lem na každej strane.
Na ohraňovacom lise sa neustále pohybujú
všetky časti ohýbaného materiálu. Na ohnutie veľkých a ťažkých častí preto treba vyvinúť značnú prídavnú silu na podporu ohýbaného plechu pri ohýbacom procese. Pri
ohýbacom stroji sa pohybuje iba malá časť
v prednej časti stroja. Zvyšná časť plechu je
položená na zadnom doraze, takže nie je potrebná ďalšia manuálna podpora
Nový typ ohýbacích strojov
Spoločnosť H. M. Transtech, s. r. o., uviedla
v uplynulom roku na trh nový typ ohýbacích strojov MAXI, ktoré sú určené na ohýbanie plechov šírky 1,5 – 4 m, max. hrúbka
plechu je 7 mm.
Pri ich vývoji sa kládol dôraz na univerzálnosť, vysokú produktivitu a spoľahlivosť.
Stroje MAXI sú kombináciou vysoko presnej mechaniky, spoľahlivých dynamických
pohonov a najnovších technológií riadenia.
Mechanická časť je riešená ako tuhá zváraná
konštrukcia s originálnym ergonomickým dizajnom. Dynamické elektropohony zabezpečujú spoľahlivú a bezpečnú prevádzku hlavných pohybov stroja.
Požadovanú univerzálnosť zaručuje bohaté nástrojové vybavenie. Na stroji možno
využiť klasické celistvé lišty, ale i segmentové nástroje rôznych rozmerov – vhodné na
výrobu hlbokých profilov. Ak sú segmentové nástroje použité na všetkých troch nosníkoch (variant 3S), umožní sa výroba zložitých
krabicových profilov. Variant MAXI-DUO
umožňuje na jednom stroji použiť klasické lištové nástroje a po jednoduchej úprave
segmentové nástroje. Tým sa podstatne zvyšuje úžitková hodnota stroja.
Kvôli jednoduchej manipulácii s rozmernými
plechmi môžu byť stroje vybavené zadným
dorazovým systémom s pohybom palcov
6 ÷ 1 000 mm (štandard).
Na riadenie strojov možno využiť rôzne typy
riadiacich systémov v závislosti od využitia
stroja a ceny. Najuniverzálnejší a najprogresívnejší je CNC systém s grafickým riadením
FB 3500.
Popis riadiaceho systému
FB 3500 je viacúčelový riadiaci systém ohýbačky, ktorý umožňuje vytváranie a realizovanie ohýbacích programov vo vhodnom
používateľskom prostredí v spojení s 2D
a 3D grafickou simuláciou. Štandardné sieťové pripojenie umožňuje spojiť FB 3500 s ostatnými strojmi tvárniacimi plech, napríklad
dierovačka, nožnice, plazmový alebo laserový stroj a podobne.
So svojím vysoko rýchlostným procesorom
dokáže upraviť dáta veľmi rýchlo. Rovnako
môže vykonávať komplikované matematické výpočty. Všetko sa to vykonáva
O B R Á B A C I E  S T R O J E
automaticky, takže operátor nemusí sám
nič vypočítavať.
Funkcie:
– 15“ TFT viacfarebný touch-screen displej,
– prostredie Windows (prípadne LINUX)
=> jasné používateľské rozhranie,
– automatický alebo manuálny režim,
– nekonečný počet programov,
– automatický výpočet,
– editácia údajov,
– absolútne alebo inkrementálne programovanie zadného dorazu.
2D produkt spracovávaný ProfilManagerom
Tento softvér sa používa na riadenie ohýbacích strojov a na spúšťanie manuálne vytvorených alebo automaticky generovaných
programov. Toto generovanie programov vykonáva ProfilManager, ktorý má funkcie:
Vytváranie profilov: rozmanité kresliace metódy, priblíženie výkresu, zobrazenie rozmerov počas kreslenia, rôzne rozmerové funkcie, odkazy na nástroj počas kreslenia, výber
nástroja počas kreslenia, informácie o krokoch ohýbania počas kreslenia.
Postup ohýbania a nastavovanie zadného
dorazu: zobrazenie priebehu ohýbania, vyhľadávanie podľa všetkých riešení, uloženie
25 najlepších postupov (podľa rôznych parametrov), triedenie rôznych postupov.
3D produkt spracovaný PartManagerom
PartManager je rozsiahly modul, vyvinutý
pre prípravu 3D častí. Možno ho použiť na
stroji, v sieti PC alebo na samostatnom PC.
Hlavné funkcie PartManagera:
►► import produktu – podporuje rôzne
softvéry CAD formátov: 2D-DXF, IGES,
3D-DXF, SAPEX, AUTOCAD, SOLIDWORKS, PROENGINEER, CATIA,
LANTEC,
►► automatické rozvinutie tvaru – podľa
hrúbky, materiálu a nástroja,
►► výber nástroja – automatický alebo
manuálny výber vhodného nástroja na
ohyb,
►► postup ohýbania – automaticky alebo
ručné vyhľadanie vhodného postupu,
►► zadný doraz – automatické generovanie
pozície zadného dorazu na základe zadaných parametrov,
►► 3D vizualizácia profilov.
Robotická podpora
Na požiadanie možno riadiaci systém doplniť o robotickú podporu. Tento modul sa dá
aktivovať ak je ohýbací stroj vybavený robotickým ramenom. Robot potom manipuluje s produktom počas ohýbacích cyklov práve tak, ako operátor. Program pre robota
sa vytvorí na základe ohýbacieho postupu.
Výsledný program je použiteľný pre stroj
i pre robota, a to bez dodatočnej kalibrácie.
Pomocou integrovanej detekcie kolízií možno presne simulovať všetky činnosti a pohyby vytvorené v programe. Program možno
simulovať i bez detekcie kolízií. Simulácia sa
môže spustiť od vybraného kroku.
Predpokladáme, že ohýbacie stroje MAXI
nájdu uplatnenie pri ohýbaní zložitých výrobkov a budú vhodnou alternatívou k ohraňovacím lisom.
Anton Palko, H. M. Transtech, s. r. o.
Volgogradská 13/B, Prešov
spol. s r. o.
www.hmtranstech.com
tel.: 051/71 85 16, fax: 051/71 60 56
www.engineering.sk \ 2/2012
41
O B R Á B A C I E  S T R O J E
Řezání vodním paprskem
TEXT/FOTO:
Martin Fanta, GALIKA CZ, spol. s r. o.
Od léta 2011 má společnost Galika CZ, spol. s r. o., novinku ve svém portfoliu
strojírenských zařízení – stroj na řezání vodním paprskem značky microwaterjet,
vyráběný švýcarskou firmou MDC Max Daetwyler AG.
V
odní pumpa stroje microwaterjet
vyvine tlak až 4 000 barů. Síla vodního paprsku je 0,3 mm. Řezat můžeme pouze vodou nebo kombinací vody a abrasiva. Výsledkem je čistý
a přesný řez.
Globální výrobce a distributor
Výrobce stroje Daetwyler Group je renomovaná rodinná firma střední velikosti, založená v roce 1951. Centrála firmy je ve
středu Švýcarska, ve městě Bleinbach, poblíž Langenthal. Od svého založení se firma Daetwyler rozvinula v precizního výrobce strojů a klíčových komponentů pro široké
spektrum průmyslové výroby.
Celosvětově skupina Daetwyler zaměstnává 800 zaměstnanců, z nichž je 150 v USA,
Estonsku, Číně a Indii. Skupina spolupracuje
s obchodními partnery ve více než 40 zemích.
Zákazníky si Daetwyler získává díky globální prodejní a servisní síti. Tyto výrobní lokality zajišťují, že společnost má nejdůležitější
zásobovací a distribuční řetězce pod kontrolou a dokáže termínově a kvalitativně naplnit svou zodpovědnost ke svým zákazníkům.
Efektivní završení vývoje
Daetwyler Industries a Waterjet AG ve spolupráci s CNC specialisty z firmy NUM vynaložily velké úsilí ve výzkumu a vývoji na
poli technologie řezání vodním paprskem.
Stroj microwaterjet otevírá nové možnosti. Výrobní proces zajišťuje stabilní, opakovatelnou a přesnou produkci dílů s nejjemnějšími konturami a s možností dosažení tolerance
až +/– 0,01 mm. Vysoce přesná řezací tryska
o síle 0,3 mm, ovládána pomocí řídící jednotky Flexium vyrobené firmou NUM, spotřebuje velmi málo vody a abrasiva. Při použití řezací trysky 0,3 mm je spotřeba vody 36 l
a abrasiva 3,6 kg na hodinu provozu stroje.
Narůstá nejen kvalita, ale i efektivita výroby.
Požadavky na výrobky, které jsou menší, lehčí
a stabilnější, vyžadují nové výrobní možnosti.
Microwaterjet je stroj, do kterého byla vložena
vysoká přesnost, efektivita a procesní spolehlivost na základě konzervativní technologie.
Aplikace použití
Řezání vodním paprskem může obsáhnout
široké pole aplikací. Medicínské technologie
a biokompatibilní materiály se všemi konturami zpracovanými s vysokou přesností
představují velkou výzvu.
Microwaterjet splní požadavky beze změny
struktury materiálu a s vysokou spolehlivostí výrobního procesu. Materiály jako kevlar,
karbon a skelné vlákno, stejně jako hybridní materiály používané zejména v automobilovém průmyslu, vyžadují inovativní výrobní
proces. Nabízí ho právě microwaterjet.
V leteckém průmyslu může být řezání vodním paprskem použito na řezání materiálů,
které odolávají teplu, jsou nehořlavé, isolační,
pohlcující záření a také laminátů beze změn
struktury materiálu. Microwaterjet kombinuje vysokou opakovatelnost a kvalitu v hodinářském průmyslu, kde výroba automatických a mechanických hodinek slaví svou
renesanci. Mohou být použity také tuhé,
oděru odolné nebo extravagantní materiály.
Výhody stroje pri řezání materiálů jsou nesporné. Ve srovnání s řezáním laserem je vodní paprsek přesnější a nezanechá žádný opal.
Předností proti EDM řezání je rychlost řezání
složitých kontur bez nutnosti vstupních otvorů a žádné limity v materiálu. Řezat lze plasty,
keramiku, sklo a další. Microwaterjet je 10-krát
přesnější než konvenční stroje na řezání vodním paprskem. Řezat lze i plechy o síle 0,1 mm.
Na MSV Brno 2011 prezentovala firma
Galika CZ, spol. s r. o., stroj široké veřejnosti. Přes svůj tichý chod (hlučnost stroje je
pouze 80 decibelů), vzbuzoval stroj pozornost návštěvníků veletrhu. V technologickém a servisním centru v Olomouci našim
zákazníkům nabízíme řezání dílů na zakázku.
www.galika.cz
tel.: +420 606 664 459
e-mail: [email protected]
resumé
Cutting with Water Jet
Innovation, precision and reliability – the values
that gave „Made in Switzerland“ its stature, will
be proudly and diligently furthered by MDC
Max Daetwyler AG. It is also this values which
bind the Daetwyler Group and NUM, since
both companies share the same philosophy.
Our customers know: Only high performance
satisfies us, since that is the basis of both your
and your success.
42
2/2012 \ www.strojarstvo.sk
KOVOSVIT MAS
Svět obráběcích strojů
Váš dodavatel standardních
a multifunkčních CNC
obráběcích strojů.
Inovace pětiosého
CNC stroje
TEXT/FOTO:
MCU 630VT-5X
Multifunkční pětiosá obráběcí centra
KOVOSVIT MAS, a. s.
MCU 630V-5X je léty a desítkami spokojených zákazníku prověřený souvisle
řízený pětiosý frézovací stroj pro přesné a produktivní obrábění. Stroj vyniká
bezkonkurenční robustní nosnou konstrukcí, která skrze tuhost přináší stabilitu
a dlouhodobě stálou kvalitu obráběných rovinných i obecných tvarových ploch.
H
lavními výhodami v porovnání
s konkurenčními produkty jsou
hlavně konstrukční detaily. Jedná
se o uložení vertikálního smykadla v saních. I dvouosý stůl je vybaven nejmodernějšími technologiemi. Těmi jsou tři
torque motory s průtokovým chlazením
a hydraulickou indexací v libovolné poloze.
Stroj si našel oblibu u výrobců forem a nástrojů, přesného strojírenství a v průmyslu
energetickém a automobilovém.
V subdodávkách pro automobilový průmysl
se již před pár lety realizoval prodej jednoho kusu stroje. Jednalo se o ostravskou firmu VAMOZ – servis, a. s., kde na stroji
MCU 630V-5X v provedení POWER, obrábí formy pro litá kola osobních automobilů
a různé další součásti pro automobilový průmysl z lehkých slitin.
Pro doplnění portfolia o stroj, který bude
kompletně obrábět složité součásti přírubového charakteru, byl stroj vybaven vysokými otáčkami na stole a uzamykatelným vřetenem. Tím výrobce a potenciální zákazníci
získali univerzální výrobní nástroj. Stroj přináší větší geometrickou kvalitu a přesnost
na rotačních plochách s obráběným průměrem, až 1 000 mm při otáčkách až 500 ot/
min. O takto inovovaný stroj mají již teď zájem přední tuzemští výrobci v oblasti leteckého průmyslu. Očekává se spolupráce i se
zahraničními partnery v oblastech energetického a těžebního průmyslu.
Jako druhý zástupce v pětiosém programu
společnosti se představuje vertikální obráběcí centrum MCV 1000 5AX, které prošlo novým faceliftem a je osazeno novými řídícími
systémy Heidenhain a Siemens.
Vysokorychlostní obráběcí centra řady MCV
jsou určena pro přesné a rychlé obrábění
různorodých součástí a pro přesné a rychlé
obrábění tvarově složitých povrchů a tvarů
v pěti osách. V nabídce jsou jak výkonová
vřetena s převodovkou pro silové obrábění
(až 620 Nm), tak i vysokorychlostní vřetena
s 24 000 min-1. Řada strojů MCV je postavena na nosném rámu ve tvaru C. Uspořádání
a tvar odlitků nosného rámu strojů je optimalizováno s ohledem na požadavek na vysokou tuhost a stabilitu. Přístup do pracovního prostoru je zajištěn posuvnými kryty,
které dovolují otevřít celý roh stroje a jednoduše založit rozměrný obrobek. Uspořádání
krytů však umožňuje i otevření pouze části
krytování při zakládání malých dílců, což velmi zvyšuje uživatelský komfort obsluhy.
MULTICUT 500
Multifunkční soustružnicko-frézovací centrum
NAVŠTIVTE NÁS NA TĚCHTO AKCÍCH:
17. - 18. 4.
zákaznické dny
19. - 20. 4.
dny pro distributory
22. - 25. 5.
veletrh MSV Nitra
2. 6.
dny otevřených dveří
10. - 14. 9.
veletrh MSV Brno
WWW.KOVOSVIT.CZ
O B R Á B A C I E  S T R O J E
Popisovanie plastov laserom
TEXT/FOTO:
Ivan Blaži, TRUMPF Slovakia, s. r. o.
Priemyselná výroba čoraz častejšie vyžaduje individuálne a trvalé označenie
jednotlivých dielcov a konštrukčných skupín. Bezdotykové popisovanie laserom
sa vyznačuje tým, že dokáže pojať popisovaný obrazec, rôznorodosťou materiálov
a geometriou výrobkov v takmer akejkoľvek kombinácii. Proces je pritom
maximálne presný a ekonomický.
P
opisovanie firemného loga či výrobku je na označenie produktu
bežné. Pri sprísnených zákonoch
o zárukách na výrobky a certifikáciách vzniká dôležitý priestor na použitie laserového popisovania pri popisovaní strojovo
čítaných kódov, čiarových kódov či dvojrozmerného priestorovo úsporného variantu
dátového matričného kódu.
Flexibilný pri aplikovaní
Kódy majú vysokú hustotu obsahu informácií na najmenšej ploche, preto ich možno veľmi rýchlo popísať. Pomocou popisovania laserom možno objekty popísať kódmi so
zašifrovaným sériovým číslom, aktuálnym dátumom výroby a inými premennými údajmi.
popisovania. Tu možno preniesť namerané
údaje priamo do popisovaného obrazca.
Výhody popisovania laserom
Doplnková výbava „Marking on the Fly“
umožňuje popisovať dielce aj počas ich pohybu popri popisovacom zariadení, napríklad
na výrobnom páse. Takto možno popisovať
malé elektronické komponenty alebo hadice a káble poča/s ich pohybu. Popisovanie laserom má široké pole pôsobnosti a udomácnilo sa takmer vo všetkých priemyselných
odvetviach, napríklad v automobilovom,
elektronickom a medicínskom priemysle.
V porovnaní s konvenčnými procesmi, ako
sú pečiatkovanie, razenie, gravírovanie, leptanie či tampónová tlač, ponúka popisovanie laserom množstvo výhod:
– rôznorodosť materiálov, ktoré možno obrábať
– vysoká miera presnosti a opakovateľnosti
– vysoká rýchlosť popisovania a krátke časy
taktov
– možnosť dosiahnuť aj na ťažko dostupné
miesta
– ľubovoľná geometria popisu, atď.
Čo sa deje pri popisovaní
Popisovať možno dokonca i diely v tvare valca po
celom obvode
Úberom vrstvy laku sa popisujú prepínače
a ovládacie členy s dizajnom deň – noc, pričom sa základný lak, resp. polopriesvitný základný materiál, nesmie poškodiť. Na tento
úcel treba použiť laser s vysokou stabilitou od
pulzu k pulzu (puls-zu-puls-stabilität). Keďže
sa pritom požaduje vysoká ostrosť okraja laserom vytvorených symbolov, významnú úlohu má i kvalita a schopnosť zaostrovania laserového lúča.
Aj popisovanie stupníc vo všetkých tvaroch
a veľkostiach je častým použitím laserového
44
2/2012 \ www.strojarstvo.sk
Ako verzie procesu popisovania laserom poznáme gravírovanie, zmenu farby a vybielenie, napenenie, ako aj úber krycích vrstiev.
Na dosiahnutie dobre čitateľného a vysoko
hodnotného popisu pri krátkom výrobnom
čase trh ponúka špeciálne plasty s prísadami citlivými na laser. Chemická skladba plastov sa dá vďaka určitým prísadám zmeniť –
takto sa materiál prispôsobí podľa aplikácie
alebo výrobku. Niektoré plasty možno dobre
popisovať aj bez prísad.
Veľa plastov sa dá popisovať s minimálnym
poškodením a zanedbateľným ovplyvnením
materiálu. Vlastnosti povrchu materiálu ostávajú úplne zachované a farebné zmeny dosahujú ostré kontrasty. Dokonca i plasty ľudským okom vnímané ako priesvitné možno
bleskovo popísať s vysokým kontrastom. Na
základe veľkého množstva materiálov sa výrazne mení vzájomné pôsobenie laserového
lúča a materiálu.
Reakcia na laserové žiarenie závisí od vlastností materiálu súčiastky a od vlnovej dĺžky
lasera. Minimálna tepelná vodivosť plastov
spôsobuje len minimálne energetické straty počas procesu. Efekt umožňuje podstatne vyššie rýchlosti popisovania ako v prípade
kovov. Na umožnenie procesu musí materiál
v dostatočnej miere absorbovať laserové žiarenie. Pri plastoch hrá veľkú úlohu priepustnosť a optická hĺbka vniknutia v oblasti niekoľkých µm a rozptyl.
Na špeciálne aplikácie sa volí najvhodnejšia laserová vlnová dĺžka. Makromolekulárna
polymérová matrica najlepšie absorbuje
v dolnej oblasti UV a v infračervenej oblasti dlhých vĺn. Absorpcia je však veľmi ovplyvnená prísadami, plnivami a pigmentmi, ktoré
lepšie absorbujú v rozličných oblastiach vlnových dĺžok – často pri 532 nm (zelená).
Umožňuje to dosiahnuť vyššie rýchlosti obrábania a lepší kontrast – rozhodujúce faktory pre voľbu laserového systému. Pri vlnovej
dĺžke 355 nm môžu v procese popisovania
laserom dominovať fotochemické reakcie
ako porušenie chemických väzieb pri vysokej fotónovej energii, kým pri 1 064 nm sa
vyskytuje termochemická reakcia (karbonizovanie). Preto sa popisovanie s neporušeným povrchom pri 355 nm často označuje
ako „studené popisovanie“.
1979
kúsok
nto malý
“Te
že
nám mô
arilo
šak pod to, že
ľko sa v
resne to lňach. Práve pretým, čo
P
.
a
m
i
ie
á su
utočnost
bacích d
ozaj veľk
Je to na ohých kovoobráo karbidu je v sk
n
h
é
m
Sandvik n
a
v
je
k
e
iť
ro
st
ušetr alý kúsok sp
bacie ná obrábacieho proré
rá
b
m
o
to
é
n
v
te
chlenie y a služby, kto
karbido
materiál.
odoberá vne používanéašim strojom zrý
rad
rí.
eme vámskutočne poda
Sprá možňujú v
tn
y
sk
o
to
.P
tu
ie
n
m
n
a
á
v
le
m
h
c
ro
e sa
Co
razné zrý
uistili, ž
cesu. Výjete, aby ste sa
potrebu
r ročne.”
isíce eu
ušetriť t
adenia.
ého zari
š
o strojov práve tento ná
d
ie
íc
st
e
A
vaše inv ície plánujete. šiu návratnosť aka
li
o
b
é
k
ď
st
p
v
,a
le
ve
Vy viete , aké ďalšie in ôcť dosiahnuť tisíce eur ročne
pom
viete
tríte
Taktiež sok vám môže o práve vy uše
bo
le
A
j firmy.
malý kú vestícií. Možnúsku.
ím vaše
vašich innajnovšiemu k ožnosti s vedennajskôr.
tomuto jednajte tieto m to produktu čo
Pre
sty toh
ačnite te
radšej z
Niektoré veci
sa nemenia.
Áno, niektoré veci dnes možno vyzerajú odlišne ako v minulosti,
ale ich podstata pretrváva.
Za nami stojí dlhá história pomoci firmám so zvyšovaním
produktivity a ziskovosti, ktorá trvá už takmer 70 rokov. Na tom
sa nič nemení.
Či už sa jedná o investície do nových strojov, školenia, riešenia
problémov plynulosti vašej výroby, zvyšovanie produktivity,
zavádzanie elektronického objednávania, alebo modernizáciu
hospodárenia s nástrojmi, sme pripravení s vami úzko
spolupracovať na celom výrobnom procese.
Vďaka tomu všetkému na konci zistíte, že vaše úspory
(samozrejme po zohľadnení inflácie) budú opäť o čosi vyššie.
www.sandvik.coromant.com/sk
N Á R A D I E ,   N Á S T R O J E
Stabilný systém
s výmennou reznou hlavou
TEXT:
Ing. Jan Gryč FOTO: WNT, s. r. o.
Nový flexibilný systém vyvinutý spoločnosťou WNT s označením „Multichange“ umožňuje veľmi rýchlu výmenu nástroja pri
obrábaní ocelí. Vďaka svojej konštrukcii, zabezpečujúcej vysokú stabilitu a opakovanú presnosť obvodovej hádzavosti nástroja
≤ 5 μm je tento systém s výmennou reznou hlavou súčasne najstabilnejšou a najpresnejšou alternatívou ponúkanou na trhu.
C
eny tvrdokovov neustále rastú,
a tým sa zdražuje aj materiál vysoko výkonných frézovacích nástrojov, čo sa dá sledovať
hlavne pri nástrojoch s väčšími priemermi.
Výrobcovia nástrojov majú iba jedinú možnosť ako eliminovať tento cenový trend, a to
tak, že musia kontrolovanou inováciou obmedziť množstvo používaného rezného materiálu. Navyše, kombinácia držiaka z vysoko
kvalitnej nástrojovej ocele a tvrdokovového
rezného nástroja ponúka veľa výhod.
Pre spoločnosť WNT to bol dôležitý podnet
na skonštruovanie systému vysoko výkonných nástrojov, čo sa jej podarilo v podobe
konceptu WNT-Multichange, ktorý pokrýva
oblasť frézovania a vystružovania.
Navyše, predovšetkým výrobcovia v oblasti malosériovej výroby aj výrobcovia nástrojov a foriem si cenia flexibilitu, ktorú ponúkajú systémy na výmenu nástrojov: Za
niekoľko sekúnd, namiesto minút, je možné
upnúť iný nástroj do držiaka bez nutnosti výmeny základného upínača. Tam, kde
sa mimo oblasti veľkosériovej výroby musia často meniť nástroje, to znamená značný nárast produktivity.
Stabilný a presný výmenný systém
Pritom je systém WNT-Multichange považovaný za prvý výmenný systém, pri používaní
a obsluhe ktorého sa užívateľ nemusí, aj napriek veľmi rýchlej výmene nástrojov, obávať
zníženia presnosti obrábania, kvality obrábaného povrchu ani poklesu životnosti ostria.
Pre vysokú výkonnosť tohto systému je charakteristická kombinácia neobyčajnej stability a optimálnej presnosti obvodovej hádzavosti s maximálnou odchýlkou 5 µm. Nástroj
je zafixovaný širokým kónusom v oblasti skrutkového spojenia a súčasne čelnou
plochou priliehajúcou k držiaku. Spoločne
s predpätím pri upínaní nástroja tak vzniká
azda najstabilnejší tvarový a silový spoj, ktorý
je momentálne v oblasti systémov na výmenu nástrojov na trhu.
Paleta rezných hláv
Široký sortiment výmenných rezných hláv
ponúka spoločnosť WNT pre oblasť frézovania a vystružovania. Konkrétne pre oblasť frézovania sú to stopkové, toroidné, dokončovacie a guľové frézy s priemermi, ktoré
sa v závislosti od typu pohybujú od 8 mm
do 20 mm. Pre oblasť vystružovania ponúka výmenné hlavy pre priemery od 8 mm
do 40 mm. Držiaky sú dostupné s valcovou
stopkou, a to s valcovým alebo kónickým
prechodom. Dĺžky držiakov sú dostupné
v krátkom, štandardnom a dlhom vyhotovení. Upínanie výmennej reznej hlavy je možné realizovať pomocou štandardného alebo
momentového kľúča.
Tento nový typ nástroja, spolu s mnohými ďalšími novými a kľúčovými produktmi
WNT, bol predstavený na MSV 2011 v Brne.
Nový systém na výmenu nástrojov Multichange spoločnosti WNT umožňuje vysoko produktívne, flexibilné a bezpečné obrábanie s dosiahnutím vysokej kvality.
46
2/2012 \ www.strojarstvo.sk
Medzinárodný
Strojársky
Veltrh
19. medzinárodný strojársky veľtrh
22. – 25. 5. 2012
WWW.AGROKOMPLEX.SK
I N F O R M A Č N É   T E C H N O L Ó G I E
Vyskúšajte zadarmo!
TEXT:
Ing. Milan Mrva, SOVA Digital, a. s. FOTO: Siemens PLM Software
Hovorí sa, že je lepšie vidieť ako počuť, ale určite najlepšie je vyskúšať si. Toto
tvrdenie platí najmä o softvérových riešeniach. Práve preto spoločnosť Siemens
PLM Software ponúka najnovšiu verziu Solid Edge ST4 na testovacie účely, voľne
dostupnú a bez ďalších podmienok na dobu 45 dní.
S
olid Edge ST je jedným z najrozšírenejších 3D konštrukčných systémov na súčasnom trhu. Je najucelenejším hybridným 2D/3D
CAD systémom, ktorý využíva synchrónnu
technológiu. Vyniká v urýchľovaní návrhu
nových konštrukčných riešení, vykonávaní
úprav a zmien a opätovného používania importovaných dát.
So špičkovým modelovaním súčiastok a zostáv, tvorbou výkresov, transparentnou správou dát a zabudovanou analýzou metódou
konečných prvkov, poskytuje najrýchlejšie
a najflexibilnejšie možné konštruovanie.
Rýchlejšie uvádzanie produktov
Solid Edge a jeho synchrónna technológia vám uľahčia dosiahnutie cieľa – rýchlejšieho uvedenia produktov na trh – tým, že
umožnia konštruktérom vytvárať inovatívne
súčiastky bez toho, aby museli ovládať široký súbor príkazov. Systém automatizuje proces konštruovania bez toho, aby ste si museli
dopredu vytvárať postupnosť krokov tvorby
3D modelov.
Na rýchlejšie a efektívnejšie riešene konštrukčných zmien možno použiť Solid Edge
a jeho synchrónnu technológiu. Synchrónna
48
2/2012 \ www.strojarstvo.sk
technológia kombinuje rýchlosť a flexibilitu
explicitného modelovania so schopnosťami
parametrického projektovania.
Verzia ST4 ponúka mnoho nových funkcií a nástrojov na zvýšenie intuitívneho návrhového prostredia. Ako príklad môžeme
uviesť automatické doplnenie aktívnych rezov pri tvorbe rotačných komponentov pre
ich neskoršie úpravy, nové typy väzieb v prostredí pre vycentrovanie, odsadenie a zrovnanie stien pri úprave pôvodnej alebo importovanej geometrie, alebo aj nový typ
väzby v zostave, ktorá zabezpečí symetrické
umiestnenie komponentu. Výrazným vylepšením a realistickejším zobrazením prešiel aj
modul na vizualizáciu a prezentáciu modelov. Veľkým prínosom je použitie 3D Adobe
Acrobat Documents (PDF) formátu na prezeranie modelov a zostáv mimo Solid Edge.
Zároveň je možné formou spolupráce s firmou Cadenas GmbH využívať portál, ktorý ponúka rozsiahly katalóg nakupovaných
komponentov vo formáte Solid Edge.
Nové vlastnosti programu, umožňujúce konštruktérovi alebo projektantovi vyvíjať nové produkty ešte rýchlejšie a kvalitnejšie, prinášajú zjednodušenie každodenných
úloh a výrazné zvýšenie produktivity.
Samozrejme, noviniek a vylepšení funkčnosti
systému je omnoho viac, a preto je tu ponuka osobne si vyskúšať tento produkt a presvedčiť sa o jeho vynikajúcich vlastnostiach.
Bezplatná verzia
Získajte bezplatne plnú verziu 3D CAD systému Solid Edge ST4 a objavte možnosti, ako
urýchliť vaše konštrukčné návrhy pomocou
synchrónnej technológie. Využite príležitosť
vyskúšať si prácu s 2D – 3D dátami, lepší
a rýchlejší návrh 3D komponentov a zostáv,
veľmi rýchlu tvorbu výkresovej dokumentácie a podobne.
Získať ho je veľmi jednoduché – postačuje registrácia na dole uvedenej web adrese
a následne získate prístup k inštalácii – licencii na 45 dní. Zároveň pre ľahšiu prácu získate prístup k online tipom a radám pre používanie systému.
Neverte ani jednému slovu z tohto článku,
ale preverte si to osobne. Stiahnite si Solid
Edge ST4 práve teraz na:
www.siemens.com/plm/free-solid-edge
Verzia je dostupná pre skúšobné a testovacie
nekomerčné účely.
I N F O R M A Č N É   T E C H N O L Ó G I E
Digitálny podnik
je zásadná konkurenčná výhoda
TEXT:
Ing. Martin Morháč, SOVA Digital, a. s., Ing. Andrej Štefánik, PhD., CEIT, a. s. FOTO: Siemens PLM Software
Ako stredoškolák som sa dostal na prax do Škody Mladá Boleslav. Postavili ma
k montážnej linke, kde som na model Škoda 100 montoval prahové lišty. Ten pás
išiel pre mňa tak rýchlo, že som to počas prvých troch dní stíhal len s vypätím
všetkých síl…
Z
razu na štvrtý deň linka zastala.
O chvíľku sa pohla. Potom zase
stála. Tak to išlo počas celej zmeny
a takmer každý deň až do skončenia mojej dvojtýždňovej praxe. Ako dlho to
pokračovalo? To už neviem. Produkcia klesla na menej ako 50 percent bežnej výroby.
Príčinou bol rozbeh výroby Škody 120. Na
linku sa zaradili vždy len dva kusy. Overovali
a modifikovali sa pri tom postupy, skúšalo
sa náradie, zaškoľovali sa ľudia, nastavovali
sa toky materiálu… To všetko priamo na výrobnej linke. Pre firmu to znamenalo obrovské straty. Vtedy si to ešte firmy mohli dovoliť. Dnes by takýto prístup vážne ohrozil ich
existenciu.
V súčasnosti sa na urýchlenie zavedenia novej výroby, na optimalizáciu výroby a logistiky využíva prístup, ktorý sa nazýva „Digitálny
podnik“. Zjednodušene povedané, digitálny
podnik slúži na dôkladnú prípravu výroby
pred tým, než sa začne fyzická výroba.
Čo je a čo nie je digitálny podnik
Digitálny podnik je predovšetkým podniková stratégia. Je to integrovaný a zosúladený súbor softvérových nástrojov, procesov
a metód zameraný na skrátenie časov nábehov novej výroby. Urýchlenie zmien na zvyšovanie efektívnosti.
Pracuje sa s digitálnym modelom reálnej výroby, v ktorom sa dopredu, v digitálnom prostredí overujú a zoptimalizujú samotné výrobky, všetky procesy, činnosti, materiálové
toky, náradie. Keď sú dobre zanalyzované,
spracované, optimalizovane nastavené, až
potom sa uvádzajú do fyzickej výroby.
Digitálny podnik sa začína tvorbou koncepcie výrobku, jeho návrhom. Výrobok by sa
mal od začiatku konštruovať tak, aby sa dal
čo najľahšie a najefektívnejšie vyrobiť. Dnes
si nevieme predstaviť prácu konštruktéra bez
CAD systému, takže softvérový predpoklad
majú vytvorený takmer všetky firmy. Menší
dôraz sa v podnikoch kladie na metodiku
konštruovania, zohľadňujúcu potreby výroby, vyrobiteľnosti a montáže.
Ešte menej sa dnes starajú firmy o to, aby
tieto dáta tiekli celým podnikom. Aby boli
v digitálnej a najmä vo vizuálnej forme dostupné každému, kto ich potrebuje. Dnes vo
väčšine podnikov chýbajú softvérové nástroje i metodika riadenia podnikových dát o výrobkoch.
Nakoniec prichádza technologická a projektová príprava výroby, v ktorej sa procesy navrhnú, odsimulujú a nastavia pre ďalšie
spracovanie. Na trhu je dostupných viacero
softvérových nástrojov určených na návrh,
simuláciu a optimalizáciu výroby. V súčasnosti sa ich nasadzovanie rozbieha podobne dynamicky, ako CAD systémy pred pätnástimi rokmi.
Efekt všetkých menovaných procesov a nástrojov sa prejaví až ich integráciou do jedného spolupracujúceho celku. Potom je zásadný.
Pre koho je digitálny podnik určený?
Koncept digitálneho podniku sa presadil
predovšetkým vďaka veľkým výrobcom, najmä automobilkám. (Mimochodom v úvode
spomínaná Škoda, je dnes výstavnou skriňou
využívania modelu Digitálneho podniku
v koncerne Volkswagen). Presadil sa tam, kde
je vysoká sériovosť výroby. Úspešne sa však
využíva na linkách, kde je malá sériovosť, kde
je potrebné pomerne často meniť a prestavovať linky. Bežne sa používa pri kusových
výrobách rozsiahlejších výrobkov. Postupne
pokrýva širšie a širšie spektrum typov výroby. Je určený všade tam, kde je potrebné zvýšiť produkciu výroby, znižovať náklady, zvyšovať efektívnosť.
Čo môže firma očakávať od zavedenia digitálnej výroby?
Podľa renomovanej agentúry CIMdata možno zavedením modelu digitálneho podniku
dosiahnuť značné prínosy:
►► úspory nákladov lepším využitím zdrojov vo výške 30 %,
►► úspory nákladov dosiahnuté optimalizáciou materiálových tokov o 35 %,
►► redukcia počtu strojov, nástrojov a pracovísk o 40 %,
►► celkový rast produkcie výroby o 15 %,
►► skrátenie času uvedenia nových výrobkov na trh o 30 %.
Digitálny podnik sa tak stáva jedným z rozhodujúcich nástrojov úspešnosti na trhu.
www.engineering.sk \ 2/2012
49
A U T O M O B I L O V Ý   P R I E M Y S E L
Úspešných päť rokov
TEXT:
Ján Minár FOTO: archív KMS
Kia Motors Slovakia vyrába na Slovensku automobily a motory už päť rokov. Od
spustenia sériovej výroby v decembri roku 2006 zišlo z výrobných liniek závodu
takmer milión vozidiel, ktoré si kúpili zákazníci z vyše 50 krajín. Firma pri Tepličke
nad Váhom bola prvou investíciou spoločnosti Kia Motors Corporation v Európe.
S
poločnosť sa zaradila medzi lídrov
slovenskej ekonomiky, aktuálne
je tretím najväčším exportérom
a piatym najväčším výrobcom na
Slovensku. Závod v súčasnosti zamestnáva
viac ako 3 900 ľudí a ďalšie tisícky miest vytvorili dodávatelia. Vďaka investíciám do výroby nových modelov a zvýšenému počtu
objednávok spustí tretiu pracovnú zmenu
v prvom štvrtroku 2012 a v druhom štvrtroku plánuje sériovú výrobu nového modelu.
Dôveryhodný investor
„Som rád, že sa naša spoločnosť po piatich
rokoch výroby zaradila medzi ekonomických
lídrov v krajine. Našli sme tu dobré podmienky na podnikanie a výborných zamestnancov, ktorí predstavujú jednu z našich
kľúčových hodnôt. Vďaka ich usilovnosti
a vytrvalosti patríme k najväčším producentom na Slovensku a za päť rokov sme vyrobili viac ako 970 tisíc vozidiel. Neustále investujeme do rozširovania výrobných kapacít
a prípravy liniek na výrobu nových modelov, vďaka čomu môžeme rásť a spustiť tretiu pracovnú zmenu. V roku 2012 plánujeme
využiť plnú kapacitu závodu a potvrdiť tak
náš zámer dlhodobo pôsobiť na Slovensku,“
povedal Myung-Chul Chung, prezident
a CEO spoločnosti Kia Motors Slovakia.
Spoločnosť na Slovensku preinvestovala
1,2 miliardy eur na výstavbu výrobných hál,
inštaláciu výrobných liniek a zariadení, či rozširovanie výrobných kapacít. K významným
investíciám v ostatnom období patrí aj výstavba druhého závodu na produkciu motorov a spustenie výroby modelu Kia Venga.
V súčasnosti začali skúšobnú výrobu nového
modelu cee´d.
Päť úspešných rokov
V Tepličke vyrobili oficiálne prvý automobil Kia cee’d 7. decembra 2006 v päťdverovej verzii. Neskôr začali vyrábať aj kombi verziu cee’d sw, trojdverový športový pro cee’d,
50
2/2012 \ www.strojarstvo.sk
športovo-úžitkový model Kia Sportage,
Hyundai ix35 (január 2010 – jún 2011) a naposledy to bolo rodinné viacúčelové vozidlo
Kia Venga. Automobily z rodiny Kia cee’d
tvorili viac ako 62 % celkovej produkcie.
Spoločnosť vyváža svoje produkty „Made in
Slovakia“ do celej Európy. Počas piatich rokov
exportovala najviac automobilov do Ruska
(20 %), Nemecka (10 %), Veľkej Británie (9 %),
Španielska (6 %) a Talianska (5,5 %).
Fabrika ako jediná automobilka na Slovensku
vyrába aj motory. V súčasnosti ide o 1,4
a 1,6-litrové benzínové motory a dieselové
motory s objemom 1,4, 1,6 a 1,7 litra. Za päť
rokov zamestnanci v motorárni skompletizovali viac ako 1 205 000 motorov. Aktuálne
sa v závode denne vyrobí okolo 1 400 kusov.
Najvyrábanejším v priebehu piatich rokov sa
stal 1,4-litrový benzínový motor, ktorý tvorí
34 % z celkovej produkcie vyrobených motorov. Montuje sa do všetkých troch karosárskych verzií modelu Kia cee’d a rodinného
automobilu Kia Venga. Benzínové motory
tvoria 58 % z celkovej produkcie, zvyšných
42 % sú dieselové motory.
Firma dlhodobo investuje do vzdelávania
svojich zamestnancov. Umožňuje im nadobúdať nové vedomosti a zručnosti prostredníctvom školení organizovaných vo
Vzdelávacom stredisku v Gbeľanoch, ale
i priamo vo Výskumno-vývojovom centre
Namyang v Južnej Kórei. Od roku 2005 školenie v zahraničí absolvovalo viac ako 1 100 zamestnancov.
Spoločnosť rozvíja spoluprácu aj s technickými školami a univerzitami, ktorej cieľom
je ich podpora pri výučbe odborných predmetov. Okrem technického vybavenia závod
poskytuje študentom možnosť absolvovať
odbornú prax priamo vo svojich výrobných
prevádzkach. Od školského roka 2006/2007
doteraz nazbieralo nové skúsenosti s najmodernejšími technológiami viac ako
290 študentov. Firma organizuje pre stredné
technické školy a univerzity aj prehliadky výrobných hál. Od roku 2007 závod navštívilo
v sprievode svojich pedagógov už vyše 14 tisíc študentov.
A U T O M O B I L O V Ý   P R I E M Y S E L
Projekt štúdia IngA pokračuje
TEXT:
Vladimír Machalík FOTO: archív redakcie
Spoločnosť Volkswagen Slovakia (VW SK) po piaty raz odštartovala vzdelávací
program IngA – Inžinier v automobilovom priemysle. Ročník sa začal prednáškou
na tému Špeciálna analýza elektroniky vo VW SK na bratislavskej Fakulte
elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity (FEI STU).
„C
ieľom programu IngA je
podporiť technické vzdelávanie na Slovensku, prepojiť
teóriu s praxou a ponúknuť
študentom možnosť získať skúsenosti a vedomosti priamo z prostredia moderného automobilového závodu,“ povedala Katarína
Petruľáková, projektová manažérka IngA
programu vo VW SK.
Teória aj prax
Program IngA – Inžinier automobilového priemyslu pozostáva z piatich častí.
Prvou bola prednáška na pôde univerzity.
Zúčastnení študenti získali možnosť celodennej návštevy v bratislavskom závode VW SK
na podujatí s názvom Uni Tag. „Študenti
FEI STU si prezreli ako funguje automobilový
závod, vyrábajúci päť rôznych značiek automobilov i hybridné vozidlá. Všetky informácie získali priamo od našich odborníkov
z jednotlivých oblastí,“ vysvetľuje Katarína
Petruľáková.
Zo študentov, ktorí sa programu IngA
zúčastňujú, bude vybraných 20 najlepších. Tí
získajú odbornú prax a šiestim z nich
poskytne spoločnosť štipendium. Zo skupiny 20 študentov bude môcť polovica
pokračovať v Trainee programe VW SK.
Prvý ročník projektu IngA – Inžinier automobilového priemyslu odštartoval v roku
2007. Celkovo sa štyroch predchádzajúcich
ročníkov projektu IngA zúčastnilo už viac
ako 3 000 študentov zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Technickej
univerzity v Košiciach, Žilinskej univerzity,
Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka
a Ekonomickej univerzity v Bratislave.
Spoločnosť Volkswagen Slovakia aktív­
ne podporuje technické vzdelávanie na
vysokých školách a uplatnenie sa absolventov v praxi prostredníctvom viacerých projektov. Okrem IngA k nim patrí študijné zameranie Automobilová produkcia, ktoré
po druhýkrát otvorila Strojnícka fakulta STU s podporou VW SK a Nadácie
VW SK. Jeho cieľmi sú podpora, prehĺbenie
a užšie spojenie vzdelávacích aktivít priamo s praxou a zároveň výchova novej generácie kvalifikovaných špecialistov s priamou možnosťou uplatnenia v praxi. VW SK
každoročne prijíma aj niekoľko desiatok absolventov v rámci Trainee programu, kde získajú vedomosti a skúsenosti priamo z praxe.
Z automobilového priemyslu
TEXT/FOTO:
redakcia
ČR: Výroba vozidel stoupla o desetinu
Loňský rok byl pro české prodejce poměrně úspešný, i když důležitější než počty prodaných aut budou tržby a hospodářské výsledky. Nejprodávanější značkou byla Škoda,
u které odbyt stagnoval na 53 050 automobilech. Značka tak udržela tržní podíl nad
30 procenty. Druhý Volkswagen zvýšil prodej
o 14 procent na 14 921 vozů, třetí Ford rostl
o 1,5 procenta na 14 447 aut.
Nejvíce poptávané byly malé automobily s podílem 25 procent, následovala střední třída
s 19 procenty a těsně za ní nižší střední třída.
Auta s benzinovými motory tvořila 58 procent
prodeje, diesely 39,5 procenta. Přibylo rovněž
56 elektromobilů. Lidé nejvíce kupovali Škodu
Octavia, kterou si pořídilo 23 661 zájemců,
následovala Fabia s prodejem 16 532 vozů
a Škoda Superb s odbytem 4 659 aut.
Registrace lehkých užitkových vozů se loni
zvýšily o téměř 15 procent, na 13 269 aut.
První Ford prodal 2 495 vozidel, druhý skončil Citroën s prodejem 1 670 aut a třetí
Volkswagen s 1 592 vozy. Nejprodávanějšími
modely byly Ford Transit, Peugeot Boxer
a Citroën Berlingo. Prodej nákladních automobilů se zvýšil o 46 procent na 7 962 vozidel. Z toho téměř 60 procent tvořily tahače.
Žebříček vede Mercedes Benz s 1 660 vozidly, následuje MAN se 1 410 auty a DAF
se 1 337 vozy. Registrace nových autobusů
stouply o 11,5 procenta na 837 vozidel. První
byl SOR před Irisbusem a Mercedesem.
Jedinou klesající kategorií byly motocykly. Jejich odbyt se loni snížil zhruba o desetinu, na 16 667 strojů. První byla značka
Maxon s 1 259 motocykly, následují Honda
a Yamaha s prodejem 1 133, respektive
805 strojů.
Bajaj konkuruje Tata Nano
Indická společnost Bajaj Auto představila
úsporný vůz, který by mohl být konkurentem nejlevnějšího auta na světě, Tata Nano.
Automobil RE60 je prvním čtyřkolovým vozidlem, které Bajaj vyrobila.
RE60
Doposud je známá hlavně výrobou skútrů
a tuk-tuků a je největším výrobcem tříkolových dopravních prostředků na světě.
Společnost uvedla, že její auto má nízkou
spotřebu paliva i nízké emise oxidu uhličitého. Vozidlo s obsahem motoru 200 kubických centimetrů ujede na litr paliva 35 kilometrů a vyprodukuje 60 gramů oxidu
uhličitého na kilometr. Nejvyšší rychlost čtyřsedadlového vozidla je 70 kilometrů v hodině a prodávat se má začít někdy v letošním roce. Cenu však firma zatím nezveřejnila,
uvádí na svých internetových stránkách BBC.
Podle společnosti má o nový vůz zájem také
francouzský Renault a japonský Nissan.
(Podľa ČTK -jm-)
www.engineering.sk \ 2/2012
51
E
K
O
L
Ó
G
I
A
Kjóto pokračuje
TEXT:
Michal Múdrý FOTO: archív redakcie
Predĺženie platnosti Kjótskeho protokolu a definovanie princípov pre jeho nástupcu
boli najdôležitejšími výsledkami poslednej klimatickej konferencie pod záštitou
Organizácie Spojených národov (OSN) v juhoafrickom Durbane.
P
ri podpise Kjótskeho protokolu
v roku 1997 – prvej dohody, v ktorej sa niektoré priemyselné štáty
zaviazali znížiť do roku 2012 emisie skleníkových plynov o päť percent pod
úroveň z roku 1990 – nikto nečakal, že ďalšia
dohoda bude vznikať tak ťažko. Nová dohoda je však stále v nedohľadne. Protokol preto bude pre signatárov záväzný aj v ďalších
rokoch.
Aj výsledky historicky najdlhšej klimatickej
konferencie OSN v Durbane sa rodili ťažko.
Posledné dva dni však priniesli kompromisné riešenia, ktoré si osvojili aj najväčší svetoví znečisťovatelia. Okrem ekologicky prívetivej Európskej únie aj Spojené štáty, Čína
a India. Práve na súhlase trojlístka USA, Čína
a India stojí a padá podpísanie novej klimatickej dohody.
Predĺžená platnosť
Predstavitelia viac ako 190 štátov sveta sa
najskôr v Durbane dohodli na pokračovaní
Kjótskeho protokolu až do konca roka 2017.
Tým sa získal čas na prípravu nového dokumentu, ktorý však nenadobudne platnosť
skôr ako v roku 2020. Azda najväčšou zmenou, ktorú má plánovaná dohoda priniesť
je, že dokument bude právne záväzný nielen pre rozvinuté štáty ako je to doteraz, ale
obmedzenia sa dotknú aj rozvojových krajín. Počas ostatných dvoch desaťročí sa totiž výrazne zmenilo rozloženie najväčších
svetových znečisťovateľov ovzdušia. Kým
v časoch prípravy Kjóta ešte patril vyspelý
svet medzi najväčších klimatických hriešnikov, v súčasnosti už rozvojové krajiny na čele
s Čínou produkujú viac skleníkových plynov ako rozvinutý svet. Predpokladá sa, že
do roka 2020 budú produkovať približne dve
tretiny celosvetových emisií.
Na čele obhajcov rozvinutých štátov však
prekvapujúco nestojí Čína. Prípadné prijatie nových eko pravidiel považuje za najnevýhodnejšie pre tamojšiu ekonomiku India.
Požadovanie výnimiek odôvodňovala juhoázijská veľmoc tým, že Európska únia ako
najväčší strojca ekologických pravidiel zabúda na doteraz platný princíp, podľa ktorého majú rozvojové krajiny menšiu zodpovednosť ako vyspelé štáty, ktoré svojou
priemyselnou činnosťou znečisťujú svet vyše
200 rokov. Dillí sa snaží presadiť aj to, aby sa
za základ pre medzinárodné meranie bralo
zisťovanie škodlivín na osobu. To je v Indii
desaťkrát nižšie ako vo vyspelých krajinách.
Za odstúpenie Kanady od Kjótskeho protokolu je zodpovedná najmä náročná ťažba ropy z pieskov.
Rokovaniam v Durbane predsedala ministerka
medzinárodných vzťahov a kooperácie JAR Maite
Emily Nkoana-Mashabane.
Kontúry novej dohody
Delegáti kongresu sa napokon dohodli na
začatí rozhovorov o novej právne záväznej
zmluve, ktorá by mala nahradiť Kjótsky protokol. Jej príprava by mala trvať až do roku
2015. Hlavným cieľom bude udržať proces globálneho otepľovania pod hodnotou
dvoch stupňov Celzia. Plattiť by však mala až
od roku 2020.
Na preklenutie obdobia do začiatku platnosti novej dohody by podľa výsledkov konferencie mali byť vyčlenené ďalšie prostriedky
na boj proti klimatickým zmenám vo výške
až 100 miliárd dolárov. Definovať, odkiaľ prostriedky pre chudobné krajiny sužované dlhotrvajúcim suchom, povodňami či stúpajúcimi hladinami oceánov vziať, sa nepodarilo.
Odpoveď by preto mala priniesť už nadchádzajúca konferencia Rámcového dohovoru
OSN o zmene podnebia (UNFCCC) v Katare
koncom tohto roka.
Bez Kanady
Už pár dní po pomerne úspešnom summite opäť prišlo pre zelenú lobby prudké vytriezvenie. Kanada prostredníctvom ministra
životného prostredia Petra Kenta oznámila,
že Ottawa formálne odstupuje od Kjótskeho
protokolu. Krajine sa nepodarilo znížiť emisie
oxidu uhličitého určené v protokole, naopak,
ich množstvo ešte stúplo. Týmto krokom sa
Kanada vyhne plateniu pokút vo výške až
13,6 miliárd dolárov.
52
2/2012 \ www.strojarstvo.sk
Separácia textílií
z opotrebovaných pneumatík
TEXT/FOTO:
Ing. Lucia Knapčíková, PhD., FVT TU Košice so sídlom v Prešove
S
itová analýza patrí medzi najlacnejšie a najjednoduchšie metódy. Je
založená na použití sady sít so známymi priemermi ôk na site. Sitá sú
tvorené drôteným pletivom s presne definovanou hrúbkou drôtu a vzdialenosťou medzi
jednotlivými drôtmi. Sitovaním sa získajú na
každom site príslušné frakcie častíc, ktoré prešli všetkými vrchnými sitami, ale už nie spodným sitom. Počet sít, ktoré treba použiť, závisí
od rôznorodosti priemerov meraných častíc,
ale zvyčajne stačí 5 alebo 6 sít. Rozmery otvorov jednotlivých sít nie sú volené náhodne.
Norma stanovuje všetky podrobnosti týkajúce sa sít, ako je veľkosť ôk, priemer drôtu,
počet ôk na 1 cm2, dovolené odchýlky a podobne. Sitá sa vyrábajú z bronzových drôtov.
Pre veľkostnú analýzu sa volí 100 g vzorka pri
priemere sita 20 cm. Suché sitovanie sa aplikuje pre relatívne veľké, nekohézne prášky.
Jemné a kohézne prášky sa musia analyzovať mokrým sitovaním. Podľa konvencie sa
prášky pod 40 μm nazývajú podsitné prášky.
Na sitovú analýzu veľmi jemných častíc pod
40 μm sa používajú mikrositá vyrobené z kovových fólií elektrochemickou metódou.
Umožňujú sitovú analýzu asi až do 5 μm, ale
v dôsledku aglomerácie častíc a adhézii častíc
k pletivu má menší praktický význam.
Materiál a metódy
Vstupným materiálom boli opotrebované pneumatiky. Po recyklácii tejto odpadovej komodity sa odseparovali tri zložky, konkrétne guma, textil a kov. Vplyvom rozvoja
motorizmu a výroby automobilov produkcia
pneumatík celosvetovo rastie. Okrem iného
je to aj množstvo pneumatík, ktoré prestali plniť svoju funkciu, a tým sa dostali medzi
odpadové suroviny. Najvýznamnejšími vedľajšími produktmi po zhodnocovaní opotrebovaných pneumatík sú gumová drvina,
textil a oceľ. V súčasnosti sú známe mnohé
technológie, ktoré zhodnocujú tento odpad.
Najvýznamnejší podiel v produkcií má výroba gumového granulátu, ktorého možnosti
použitia sú známe. Oceľ je zložka, s ktorou sa
tiež nakladá pomerne ľahko. Po odseparovaní putuje ďalej na spracovanie. Jedinou zložkou, s ktorou sa v súčasnosti experimentuje,
je textil. Pre svoje tepelnoizolačné a zvukovo izolačné vlastnosti má tiež svoje miesto
v cestnom staviteľstve. Vo veľkej miere sa
však tento druh odpadu spaľuje vo forme
brikiet, pričom jeho výhrevnosť 25,63 MJ.kg-1
je porovnateľná s inými druhmi palív.
Obr. 2 Vibračné sitá
Separácia textilu na vibračných sitách alebo aj sitová analýza, je metóda na
stanovenie určovania veľkosti častíc hrubších a stredne hrubých látok. Je najviac
používanou metódou separácie hlavne kvôli svojej nenáročnosti na prístrojové
vybavenie a kvôli priamočiarej interpretácii nameraných výsledkov bez
komplikovaných prepočtov.
Výsledky sitovej analýzy sú ovplyvnené vlastnosťami vzorky:
►► hustota, objemová hustota – určujú
objem návažku,
►► krehkosť – spôsobuje rozpájanie materiálu počas preosievania,
►► hygroskopické vlastnosti (náchylnosť
k agregácii),
►► zmeny sušením (náchylnosť ku štrukturálnym zmenám),
►► tvar častíc závisí od predchádzajúcej
úpravy vzorky – chemická reaktivita, oxidácia alebo na reakcii s materiálom sita.
Priebeh merania
Podľa príslušnej normy sa nastavili počiatočné podmienky merania na vibračných sitách.
Hmotnosť skúšobnej vzorky bola 100 g. Sitá
mali kruhový priemer 200 mm a boli zoradené od najmenšieho po najväčšie. V meraní
vystupovali sitá s priemerom ôk od 0,09 mm
do 0,9 mm. Na obrázku 2 je znázornený prístroj na sitovú analýzu, na ktorom sa uskutočnila separácia textilnej zložky od nežiadúcich prímesi.
Obr. 1 Textília z opotrebovaných pneumatík
Vzorka textílií bola podrobená suchému sitovaniu na príslušnom stroji, ktorého parametre sú uvedené v tabuľke 1.
Tab. 1 Základné charakteristiky separácie
na vibračných sitách
Zariadenie
(sitový separátor)
FRITSCH (Nemecko)
Hmotnosť vzorky
100 g
Sitá – priemer
0,9 – 0,09 mm
Vibrácie
permanentné
Doba pôsobenia
2 x 15 min
Norma
ISO 3310-1
resumé
Method of Textile Material Separation
from Worn-Out Tyres
The required fraction of textile can be obtained
by means of the vibrating sieves method. This
method enables a separation of textile from
rubber dust, rubber particles, cord and metal.
There are applied sieves arranged above each
other with the various diameters of sieve
meshes. The measurement was performed in
the laboratory conditions using sieve meshes
with the diameters from 0,09 mm to 0,9 mm.
Thanks to this separation method we gained
the required purity of the textile, which is
normally a waste raw material from the wornout tyres.
(Dokončenie na www.strojarstvo.sk, alebo si celý príspevok môžete prečítať v elektronickej verzii časopisu.)
www.engineering.sk \ 2/2012
53
E
K
O
L
Ó
G
I
A
Pri meraní boli namerané nasledujúce údaje s daným množstvom v jednotlivých sitách, ktoré sú uvedené v nasledujúcej tabuľke 2.
Tab. 2 Namerané údaje pre jednotlivé sitá pri sitovej analýze, vzorka 100 g – 1. separácia
Frakcia d [mm]
0,71
0.56
0,45
0,32
0,22
0,16
0,125
0,09
0
Hmotnosť m [g]
69,15
1,34
3,63
4,03
4,27
0
8,39
1,94
1,25
Po skončení sitovej analýzy sme odvážili jednotlivé množstvá v sitách. V site s frakciou 0,16 mm sa nenachádzala žiadna vzorka textílie.
Nasledujúce merania sa už robili s vynechaním daného sita, bez frakcie 0,16 mm. Merania sú uvedené v tabuľke 3.
Tab. 3 Namerané údaje pre jednotlivé sitá pri sitovej analýze, vzorka 100 g – 2. separácia
Frakcia d [mm]
0,9
0.56
0,45
0,32
0,22
0,125
0,09
0
Hmotnosť m [g]
57,29
9,23
4,21
5,02
0,31
10,80
3,35
1,35
Na sústave n-sít s rozmermi strany štvorcového prepadového otvoru B1, B2,..., Bn získame n+1 frakcií. Na sitách budú hmotnostné zvyšky frakcií m1, m2,..., mn, ktorých ekvivalentný priemer častice (frakčný rozmer) xi je daný:
A, pomocou veľkosti otvorov sita Bi a predchádzajúceho sita Bi-1 podľa vzťahu:
Bi −1
>2
Bi
(1)
xi = Bi .Bi −1
ak
B, aritmetickým priemerom, ak predchádzajúca podmienka neplatí:
xi =
Bi −1 + Bi
2
(2)
Vo väčšine prípadov však výrobca preosievacích sít udáva priamo hodnotu ekvivalentného priemeru častíc xi.
Súčtová hmotnosť vzorky m je daná sumou:
n +1
m = ∑ mi
i =1
(3)
Tá bude vždy menšia o stratu počas triedenia oproti hmotnosti vzorky pre analýzu. Frakčné hmotnostné podiely zvyšku ri (nazývané aj nadsitné podiely) a prepadu di (nazývané aj podsitné podiely) vypočítame podľa vzťahov:
ri =
di =
mi
m
(4)
mi +1
m
(5)
Úhrnný zvyšok Ri na i-tom site a úhrnný prepad Di na i-tom site možno vyjadriť pomocou frakčných hmotnostných podielov takto:
Ri = r1 + r2 + ... + ri (6)
Di = d i + d i +1 + ... + d n (7)
V tabuľke 4 sú vypočítané hodnoty pre úhrnný zvyšok, úhrnný prepad a samotný zvyšok na jednotlivých sitách. Pomocou predchádzajúcich
vzťahov sa docielili výsledky:
Tab. 4 Vypočítané hodnoty pri sitovej analýze
Poradie sít
Charakteristický
rozmer xi [mm]
Hmotnosť na
site mi [g]
Zvyšok
ri [l]
Úhrnný zvyšok
Ri [ %]
1
0,09
2
0,125
Prepad di
[l]
Úhrnný prepad
Di [ %]
57,29
0,5729
57,29
0,0923
9,23
9,23
0,0923
9,23
0,0421
4,21
3
0,22
4,21
0,0421
4,21
0,0502
5,02
4
0,32
5,02
0,0502
5,02
0,0310
0,31
5
0,45
0,31
0,03
0,31
0,0880
8,80
6
0,56
8,80
0,09
8,80
0,0335
3,35
7
0,9
3,35
0,0335
3,35
0,5729
57,29
Σ
–
91,00
0,9100
91,00
0,9100
91,00
Zároveň so separáciou sa vzorka skúmala pod svetelným mikroskopom Zeiss, pri 40-násobnom zväčšení, sledovalo sa, že vzorka po odseparovaní obsahuje ešte gumové častice, ktoré sú spletené do textílií. Kov, ktorý sa v materiáli nachádzal pred separáciou, nebol v našej vzorke prítomný. Na obrázku 3 je znázornený pohľad pod svetelným mikroskopom.
54
2/2012 \ www.strojarstvo.sk
E
K
O
L
Ó
G
I
A
Obr. 3 Textília z opotrebovaných pneumatík pod svetelným mikroskopom, 40-násobné zväčšenie
Záver
V príspevku sme sa zamerali na separáciu textilnej zložky z opotrebovaných pneumatík. Separácia na vibračných sitách prebiehala permanentne 2 x 15 minút, kde sme na po sebe idúcich sitách dosiahli oddelenie jednotlivých častí, konkrétne textil, gumový kord, gumový prach a časti
kovu. Z nameraných charakteristík sme vypočítali hodnoty charakteristické pre sitovú analýzu. Pre našu analýzu bolo jednoznačné zistenie, že
čistota odseparovanej textílie bola 57,29 percenta.
Separačná metóda nám priniesla zistenie, akú čistotu možno dosiahnuť v laboratórnych podmienkach pomocou vibračných sít.
Literatúra
[1]
[2]
[3]
HANZEL, M., Frakčné rozdelenie partikulárnych látok sitovaním [online][cit. 2010-10-03 ]
Dostupné na internete: <http://www.stifner.sk//kchsz.sjf.stuba.sk/>
KNAPČÍKOVÁ, L., Optimalizácia technologických procesov pri zhodnocovaní plastov, FVT Prešov, s.186, 2011
LIPTÁKOVÁ T., ALEXY P. a kol., Polymérne technické materiály, Vysokoškolská učebnica, 2009
www.engineering.sk \ 2/2012
55
E
K
O
N
O
M
I
K
A
Rozšíria Temelín Rusi?
TEXT:
Bohdan Kopčák FOTO: archív redakcie
Za obchod storočia býva označovaný kontrakt na výstavbu dvoch nových blokov v českej jadrovej elektrárni Temelín (JETE).
V hre o túto megazákazku, ktorá sa v decembri stala hlavnou témou návštevy ruského prezidenta Dmitrija Medvedeva v Prahe,
ide nielen o energetiku a technické a bezpečnostné aspekty mierového využitia jadra, ale aj o miliardy eur, lukratívne zákazky pre
českých subdodávateľov a tisícky nových pracovných miest.
T
ento a budúci rok sú z hľadiska dostavby dvoch blokov v JETE kľúčové. V priebehu tohto roka sa očakáva podanie záväzných ponúk zo
strany troch záujemcov a v roku 2013 rozhodnutie o víťazovi súťaže. Dva nové bloky by mali byť postavené a uvedené do prevádzky do roku 2025.
Stavať nové reaktory na juhu Čiech a profitovať z lukratívnej zákazky by chcela francúzska Areva, americký Westinghouse a ruský Atomstrojexport, ktorý ide do súťaže ako
konzorcium s firmou Gidropress a s českou
spoločnosťou Škoda JS.
„Pre nás je to zaujímavý projekt. Želali by sme
si, aby sme sa ho mohli zúčastniť. Tendra sa,
samozrejme, zúčastníme,“ vyhlásil v decembri
v Prahe ruský prezident Dmitrij Medvedev.
Za slovíčkom „zaujímavý“ sú ukryté miliardy
eur. Predpokladá sa, že dostavba dvoch blokov v Temelíne nebude stáť menej než štyri miliardy eur. Horná odhadovaná hranica
kontraktu je 250 miliárd Kč, teda asi 10 miliárd eur. Lukratívnosť kontraktu zvyšuje aj
56
2/2012 \ www.strojarstvo.sk
to, že aktuálne ide o jedinú takúto zákazku
v Európe.
Klausova podpora projektu
U českého prezidenta Václava Klausa, ktorý
býva vo vlasti dlhodobo kritizovaný za svoje proruské postoje a privieranie očí nad stavom demokracie v Rusku, v otázke dostavby
JETE našiel Medvedev spriaznenú dušu.
„V ponuke ruskej strany vidím pozitívny aspekt v tom, že ponúka pravdepodobne najväčší podiel možnosti, aby sa subdodávok
zúčastnili české firmy. Definitívne ponuky
ešte neboli predložené, preto len hovorím,
ako to vidím dnes,“ prízvukoval český prezident na margo Atomstrojexportu, ktorý patrí
pod ruskú spoločnosť Rosatom. Jej riaditeľ,
bývalý ruský premiér Sergej Kirijenko, odhaduje, že rádovo až štyri miliardy eur z celého
kontraktu na dva nové bloky JETE by smerovali k českým subdodávateľom. Spoluúčasť
českých firiem na dostavbe by údajne mala
v Česku vytvoriť až 10 tisíc nových pracovných miest.
Dmitrij Medvedev a Václav Klaus
Cena celého kontraktu a profit českých podnikov nebudú jedinými kritériami budúceho rozhodovania. Ruskú ponuku najviac
ohrozujú bezpečnostné aspekty, a práve na
túto notu budú možno hrať Američania
i Francúzi, ktorí sú euroatlantickými spojencami Česka. Toho si je Moskva dobre vedomá. Medvedev preto na Pražskom hrade
E
vyjadril želanie, aby rozhodovanie o dostavbe JETE bolo slobodné a „nebolo spojené so
žiadnym tlakom zvonka, nech by už pramenil odkiaľkoľvek“. Václav Klaus svojho ruského partnera v Prahe opakovane ubezpečoval, že výberové konanie bude transparentné.
„Bolo by absolútne chybné stavať sa k tejto
otázke neekonomicky, nepragmaticky a ideologizovať ju,“ podporil Medvedeva Klaus.
Slovo českého prezidenta v otázke JETE má
značnú váhu, ale nie je rozhodujúce. Klaus
je síce ako najvyšší ústavný činiteľ aj členom
Bezpečnostnej rady štátu, kde sa o dodávateľoch nových reaktorov bude debatovať, rozhodujúce slovo však bude mať vláda.
Česi môžu postaviť v Rusku železnicu
i továrne
O tom, že Medvedev priletel na oficiálnu
návštevu Česka ani nie tak recipročne oplatiť Klausovu návštevu Moskvy, ale najmä lobovať za budúci kontrakt, svedčí jeho plná
náruč drahých darov a vzácnych pozorností.
Kým darček v podobe unikátnej výstavy klenotov z pokladov moskovského Kremľa poteší nejedného kunsthistorika i laika, štedré
dary majú podobu reálnych a lukratívnych
kontraktov. 14 obchodných zmlúv podpísaných v Prahe má hodnotu 54 miliárd Kč
(2,16 miliardy eur).
Nielen na české pomery je veľká zákazka pre
brniansku stavebnú spoločnosť OHL ŽS, a. s.
Piata najväčšia česká stavebná spoločnosť
s ročným obratom v stovkách miliónov eur
získala od Ruska kontrakt za 1,5 miliardy eur
na výstavbu 390 kilometrov železničnej trate Obskaja – Salechard na Urale. S výstavbou
by sa malo začať ešte tento rok a dielo, súčasťou ktorého je aj most cez rieku Ob, má
byť odovzdané v roku 2015. Stavba železnice
v Rusku bude štyri roky živiť aj českých subdodávateľov – oceliarne Vítkovice, Třinecké
železárny, ŽPSV, Sudop, AŽD a DT Prostějov.
„Na túto železnicu nadviaže celý rad ďalších
projektov v oblasti energetiky a spracovateľského priemyslu. Kontrakt preto vnímame
aj ako otvorenie dverí pre ďalšie významné
české firmy, ktoré dostanú príležitosti na export svojich služieb a technológií,“ neskrýval
po podpise dohody 8. decembra 2011 optimizmis generálny riaditeľ a predseda predstavenstva OHL ŽS, Michal Štefl.
Po návšteve Medvedeva v Prahe a podpise
kontraktu s ruskou firmou Uralmetanolgroup
sa v decembri mohli radovať aj v českej firme
Alta Invest. Česi majú do troch rokov postaviť v Nižnom Tagile závod na výrobu metanolu. Alta podpísala aj ďalšiu dohodu – so
spoločnosťou Tvel, výhradným ruským výrobcom jadrového paliva – na základe ktorej
vznikne spoločná firma Alvel. Predmetom jej
podnikania má byť predaj jadrových palivových článkov na európskom trhu.
Predzvesťou možnej rusko-českej spolupráce pri výstavbe dvoch nových blokov
v JETE je kontrakt medzi ruskou firmou
GK Gazenergostroj a českou inžiniersko-dodávateľskou spoločnosťou Královopolská
Ria, a. s., ktorá sa dlhodobo orientuje na dodávky v odboroch chémia, petrochémia
a jadrová energetika. Brnianska spoločnosť
má postaviť v juhoruskom meste Soči paroplynovú elektráreň s výkonom 367 MW.
Nové české strojárske projekty v Ruskej federácii korešpondujú s trendom ostatnej
dekády: kým v roku 2000 český vývoz do
Ruska predstavoval 14,9 miliardy Kč (596 miliónov eur), vlani to bolo podľa predbežných výsledkov 72,3 miliardy Kč (2,89 miliardy eur).
Prevratnou novinkou v česko-ruských vzťahoch, najmä z hľadiska českého členstva
v NATO, je deklarovaný súhlas ruskej strany
s tým, aby česká zbrojovka Letecké opravny
Malešice (LOM) mohla licencovane opravovať helikoptéry sovietskej, respektíve
ruskej výroby. Armády krajín NATO majú
približne 200 takýchto strojov, ktoré sa
osvedčili aj v drsných klimatických podmienkach Afganistanu. LOM majú záujem
o opravy, prestavby a modernizovanie vojenských vrtuľníkov aj pre krajiny, ktoré nie
sú členmi NATO. V štádiu príprav je kontrakt s armádou Indie.
K
O
N
O
M
I
K
A
Česko vidí budúcnosť v jadre
Na rozdiel od Nemecka, ktoré sa rozhodlo
jadrovej energetiky v budúcnosti úplne zbaviť, Česko, rovnako ako Slovensko,
vidí v energii z jadra svoju energetickú budúcnosť. Politická reprezentácia za riekou
Moravou odmieta argumenty ekológov, že
Česko má elektriny nadbytok a že energetickú sebestačnosť krajiny je možné pri súčasných zdrojoch zabezpečiť kombináciou
úspor a investovania do výroby elektriny
z obnoviteľných zdrojov. Vláde hrá do karát paradoxne i nezvládnutie úlohy regulátora v oblasti solárnych zdrojov, v dôsledku
čoho došlo v krajine ku skokovému zvýšeniu ceny elektrickej energie. Zabudlo sa aj
na argumenty z 90. rokov minulého storočia a prvých rokov nového milénia, že stále
sa zvyšujúce náklady na dokončenie prvých
dvoch blokov JETE možno obhájiť, pretože energia z Temelína zaručí dlhodobú stabilitu cien elektriny. Každoročné zvyšovanie
ceny potom štátom kontrolovaný energetický gigant ČEZ zdôvodňoval rastúcimi cenami elektriny na európskej burze, kde predáva
svoje prebytky.
„Stále pociťujem veľmi silnú podporu.
Politici vnímajú, že Česká republika by mala
byť energeticky nezávislá a veľa iných spôsobov, ako to zabezpečiť, už niet. Politici si
uvedomujú, že energetická politika je výsostnou záležitosťou každého členského štátu EÚ, takže zatiaľ som nezaznamenal, že by
pod vplyvom susedných krajín chceli zmeniť
Súčasťou ekonomických zmlúv je aj výstavba železničného mosta cez rieku Ob
(Dokončenie na str. 69.)
www.engineering.sk \ 2/2012
57
E
K
O
N
O
M
I
K
A
Vstupná brána pre investorov
TEXT:
Eleonóra Bujačková FOTO: archív redakcie
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) má za sebou úspešný rok 2011. Objem investícií sa zvýšil oproti minulému roku štvornásobne
a dvojnásobný nárast bol zaznamenaný aj v počte novovytvorených pracovných miest.
ktoré sú zamerané výhradne na odbornú
pomoc spoločnostiam, ktoré už pôsobia na
Slovensku. Nasledujeme tým trend zo zahraničia, kde štatistiky ukazujú, že až tretina nových investícií pochádza z prostredia etablovaných investorov.
Aké resty ešte zostali?
Róbert Šimončič
A
gentúra uzavrela projekty v celkovom objeme 517,6 milióna eur,
ktoré majú potenciál vytvoriť
2 634 až 4 353 nových pracovných miest. Väčšina z nich smeruje do doteraz znevýhodnených regiónov. Najviac si
polepšia Trnavský, Prešovský, Trenčiansky,
Banskobystrický a Žilinský kraj. Najviac investícií smeruje do automobilového, elektrotechnického a kovospracujúceho priemyslu.
Generálny riaditeľ Róbert Šimončič netají
spokojnosť. Čo sa podarilo uskutočniť z plánovaných zámerov po vašom nástupe do
funkcie?
Cieľom agentúry SARIO pod novým vedením bolo aj v roku 2011 prezentovať zahraničiu Slovensko ako krajinu, ktorá je ústretová voči investorom, najmä vďaka kvalitnému
podnikateľskému prostrediu. Výsledky agentúry za rok 2011 sú jasným dôkazom, že sme
na dobrej ceste k naplneniu nášho cieľa, keďže objem investícií sa oproti roku 2010 zvýšil štvornásobne a dvojnásobný nárast sme
zaznamenali aj v počte novovytvorených
pracovných miest. Navyše, agentúra úspešne spustila pilotný projekt pre oblasť vedy
a výskumu s názvom Start-up Rozvojový
Program. Tento program má podporiť rozvoj slovenských firiem orientovaných na
inovácie a technológiu za účelom ich vstupu na svetový trh. Z úspešne rozbehnutých
aktivít ešte spomeniem nové služby SARIO,
58
2/2012 \ www.strojarstvo.sk
Naším dlhodobým cieľom v spolupráci
s partnermi je budovať značku Slovensko
v medzinárodnom meradle. V tejto oblasti
nás na ceste k úspechu ešte čaká dlhá cesta,
i keď prvé „lastovičky“ sme už vypustili, keď
sme úspešne zorganizovali zahraničné roadshow napríklad po USA, Nemecku alebo
Izraeli. Napriek dobrým odozvám cítime, že
voči iným krajinám trochu zaostávame, keďže deficit zahraničných zastúpení je citeľný. Priamy kontakt s podnikateľmi v cieľovej
krajine je nenahraditeľnou výhodou, ktorú
sa nám, žiaľ, ešte nepodarilo dosiahnuť, hoci,
samozrejme, aktivity v tejto oblasti intenzívne pokračujú.
Priniesli nové pravidlá v poskytovaní investičných stimulov očakávaný ohlas?
Je ťažké definovať očakávaný ohlas a ešte
ťažšie ho zmerať. Investičné stimuly však
pokladáme iba za jeden z prostriedkov, ako
môže krajina prilákať investora. Osobne považujem za dôležitejšie, či investori reagujú
na skutočnosti, ako je zlepšovanie podnikateľského prostredia alebo zníženie administratívnej záťaže.
Aký názor máte na stimuly vôbec a ako vnímate kritiku domácich podnikateľov, že príliš preferujeme zahraničných investorov a na
domácich vláda zabúda…
Opäť by som rád zopakoval, že stimuly by nemali byť prvotným dôvodom, prečo si investor vyberie pre svoj projekt práve
Slovensko. Podľa mňa je omnoho dôležitejšia už spomínaná kvalita podnikateľského
prostredia, stabilná ekonomika, pokračujúce reformy a najmä kvalita a produktivita ľudských zdrojov, ktorými Slovensko nesporne disponuje. V každom prípade však
investičné stimuly nie sú určené len pre zahraničných investorov. Podpora investičných projektov je nastavená tak, že sa o ňu
môžu uchádzať slovenské aj zahraničné firmy, pričom podmienky sú pre všetkých rovnaké. Novelou zákona štát vyšiel v ústrety
malým a stredným podnikom tak, že znížil minimálnu výšku investície na 1,7 milióna eur.
Sme úspešní v hľadaní investorov s vysokou
pridanou hodnotou?
Súčasťou novej vízie SARIO je nasledovať
model úspešných krajín, ako Singapúr alebo Írsko a namiesto veľkých výrobných investícií, ktorých trend bol badateľný najmä
E
K
O
N
O
M
I
K
A
únii. Ešte stále je našou prednosťou aj ekonomická stabilita a bezpečné investičné prostredie, šetrné daňové zaťaženie. Máme veľký potenciál pracovnej sily a vysoký podiel sekundárneho a terciárneho vzdelávania v zamestnanosti pracovnej sily. Máme kapacity vo výskumných
ústavoch i kapacity na univerzitách. Perspektívnym záujemcom ponúkame atraktívne investičné stimuly. K tomu pochopiteľne patrí
stále sa rozvíjajúca a kvalitnejšia infraštruktúra. Nezanedbateľné je aj
to, že sme v eurozóne a aj keď sa v ostatnom čase diskutuje o budúcnosti Eura, je to pre nás – a aj pre investorov – stále perspektívnejšia mena než niekdajšia koruna. A rád by som zdôraznil aj skutočnosť, že Slováci patria na pracovnom trhu medzi najšikovnejších.
Prispôsobivosť našej pracovnej sily je veľmi vysoká, ľudia sa dokážu
veľmi rýchlo preorientovať. Zahraničie stále považuje našu krajinu za
kvalitnú lokalitu.
Viac investícii by potreboval slovenský turizmus. Aké sú vaše zámery v tejto oblasti?
Samozrejme, investície do turizmu tiež riešime, ale nie je to hlavv uplynulom období, sa sústrediť hlavne na investície s vysokou prinou náplňou našej činnosti. Túto otázku by som skôr smeroval na
danou hodnotou. Za všetky treba spomenúť, že v roku 2011 sa na
Slovenskú agentúru pre cestovný ruch, ktorá problematiku turizmu
Slovensku úspešne etablovala spoločnosť Amazon, ktorá patrí mekomplexne zastrešuje.
dzi najinovatívnejšie na svete. Už spomínaný Start-up Rozvojový
program, ktorý agentúra spustila koncom minulého roka, vytvára mechanizmus
Investície podľa regiónov:
na podporu a rozvoj slovenských firiem
orientovaných na inovácie a technológie.
Počet úspešných projektov Výška investície v mil. eur Počet pracovných miest
Kraj
Nemenej dôležitým cieľom tohto projektu je
(2011)
(2011)
(2011)
však umožniť transfer know-how, technolóPrešovský
4
59,00
701
gií a kapitálu pritiahnutím high-tech investíKošický
1
10,00
100
cií na Slovensko.
Banskobystrický 3
46,00
570 – 750
Pri prvých pokusoch sme sa možno až priveľmi nádejali vysokou efektivitou priemyselných parkov. Ako vidíte a vnímate ich
budúcnosť?
Existuje viacero príkladov, že pri dobrom manažmente a spoločnej snahe viacerých strán
môže byť fungujúci priemyselný park zdrojom práce pre celé obce a zároveň prispieť
k zlepšeniu ich sociálnych a kultúrnych podmienok. V tejto otázke sa nedá generalizovať, ale som presvedčený, že každý projekt,
ktorý má „hlavu i pätu“ a schopné vedenie,
môže byť úspešný.
Investori pochopiteľne hľadajú čo najlepšie
podmienky. To je rozhodujúce. A čo môžeme
ponúknuť my?
Predovšetkým strategickú pozíciu v strede
Európy. Sme členmi všetkých uznávaných
medzinárodných organizácií. Máme najvyššiu produktivitu práce v strednej a východnej Európe, najnižšiu cenu práce v Európskej
Žilinský
Trenčiansky
Nitriansky
Trnavský
Bratislavský
3
4
3
6
2
47,17
138,30
31,20
55,90
130,00
Investície podľa odvetví
607
454 – 624
347
555 – 925
300
Počet projektov
Spracovanie dreva
Výroba papiera a papierových výrobkov
Výroba výrobkov z gumy a plastov
Výroba kovových konštrukcií
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Výroba elektrických zariadení
Výroba motorových vozidiel
Výroba nábytku
Energetika
Shared service center
1
2
8
5
2
1
3
1
2
1
Cieľom SARIO je byť modernou agentúrou, ktorú budú zahraniční investori aj domáci
partneri vnímať ako nositeľa rastu a inovácií. SARIO chce v maximálne možnej miere
napomáhať rozvoju slovenskej ekonomiky získavaním nových investícií a podporou
obchodu, čo sa prejaví množstvom nových pracovných miest a zvyšovaním životnej
úrovne na Slovensku.
2009
2010
Ukončené projekty
prac. Ukončené projekty Výška investície prac.
Výška investície
(Q1-Q4)
(Q1-Q4)
(mil. EUR)
miesta
mil. EUR mil. SKK miesta
1
6,30
189,79
150
1
0,02
3
1
5,00
150,63
70
7
35,20
498
3
24,50
738,09 1 200
6
40,70
935
3
208,63 6 285,19 3 030
6
47,00
915
8
244,43 7 363,70 4 450
20
122,92
2 351
Ukončené projekty
(Q1-Q4)
4
6
6
10
26
2011
Výška investície
(mil. EUR)
86,40
173,12
31,30
226,77
517,59
prac.
miesta
1 146
534
920
1 754
4 354
www.engineering.sk \ 2/2012
59
E
K
O
N
O
M
I
K
A
Německá elektřina
způsobuje potíže
FOTO:
archív redakcie
Česko zřejmě na hranici s Německem umístí transformátory proti přílivu elektřiny
z německých větrných elektráren, aby zabránilo hrozbě blackoutů či poruch
v dodávkách. Instalaci speciálních transformátorů, které toky elektřiny z větrných
parků v Německu výrazně omezí, totiž potvrdilo Polsko a nadbytečná energie by
tak proudila do české sítě a ještě více ji zatížila.
M
iroslav Vrba z představenstva České přenosové soustavy (ČEPS) pro deník E15 řekl,
že umístění transformátorů je
pravděpodobné. Zároveň podotkl, že ČEPS
bude posilovat tuzemskou soustavu. Premiér
Petr Nečas loni na podzim řekl, že Česko do
obnovy sítě během osmi let investuje asi
50 miliard korun, aby připojování obnovitelných zdrojů v Německu česká soustava
zvládla. Tehdy také uvedl, že speciální transformátory ČR budovat nechce.
Elektřina putuje ze severního do jižního
Německa, ale „přetéká“ i do Polska a ČR.
Ve větrných dnech se její tranzit zvyšuje až
desetinásobně proti obchodním plánům.
Kazimierz Kulaga z vedení provozovatele
polské sítě, firmy PSE – Operator, na konci minulého roku uvedl, že výběrové řízení na instalaci transformátorů by mělo být
vyhlášeno už během ledna. Transformátory
mají být hotové do dvou-tří let.
Německo zatím bez reakce
Otázkou zůstává, jak budou na ochranná
opatření Polska, případně i Česka, reagovat
Němci. Jde o to, aby urychlili výstavbu páteřních sítí na svém území, a při regulaci sítě
také brali ohled na své sousedy.
Bývalý šéf firmy ČEZ a nynější předseda její
dozorčí rady, Martin Roman, loni prohlásil, že kdyby Češi na své území elektřinu
z Německa nepustili, zkolabovala by naopak
německá síť. „Měli by (Němci) nám za přenos platit sedm miliard korun ročně. Žádný
zákon českému provozovateli přenosové soustavy nenařizuje elektřinu Německa přenášet,“ uvedl loni v červnu.
(Podle ČTK -mm-)
Renesancia jadranských prístavov
FOTO:
archív redakcie
Prístavy Jadranského mora majú šancu ubrať v najbližšom
období z obchodu európskym jednotkám ako Hamburg
a Rotterdam. Umožňuje im to zmodernizované železničné
spojenie, ktoré urýchľuje vykladanie tovaru z lodí a doručenie
dodávok po súši.
K
ontajnerové spoločnosti sa najviac
začínajú sústreďovať na taliansky
prístav Terst. Ten je od Singapuru,
druhého najväčšieho prístavu
v Ázii, vzdialený 22,5 dňa cesty. Lode sa tak
k nemu dostanú o sedem dní skôr ako do
Hamburgu.
Aj keď niečo z lehoty dodávky ešte zaberie
cesta vlakom, pre lodiarske firmy je to stále výhodnejšie, a to aj v prípade, že tovar sa
musí dostať na sever. Tento trend bude podľa analytikov pokračovať, keďže juhoeurópske vlády, zápasiace s dlhovou krízou, plánujú podporiť ekonomiku aj investíciami do
železničnej infraštruktúry.
Čas, ktorý lodiarske firmy ušetria v porovnaní
s trasou cez Gibraltársku úžinu do Severného
60
2/2012 \ www.strojarstvo.sk
mora, im umožní nielen skôr dodať tovar, no
v niektorých prípadoch budú môcť aj spomaliť plavbu a ušetriť pohonné látky bez
toho, aby to ovplyvnilo čas dodávky.
Presunutie časti lodiarskeho biznisu na juh
Európy dáva veľké šance na vyššie zisky prístavom práve v krajinách, ktoré zápasia s dôsledkami dlhovej krízy v eurozóne. Na druhej
strane, aj lodiarske firmy, ktoré v predchádzajúcich rokoch nakúpili veľké obchodné
lode, teraz hľadajú riešenia, ako vykompenzovať nízke prepravné sadzby a marže.
Lodný transport narastá
Kým objem prepravy v Európe vzrástol za prvých 10 mesiacov medziročne o 4,5 percenta, prepravná kapacita lodí až o 8 percent.
Ešte horší by mal byť rok 2012, keď by preprava mala vzrásť o 3,1 percenta, no kapacita až o 10 percent.
Terst momentálne zabezpečuje prekladanie tovarov z lodí na železnicu určených pre
Nemecko, Rakúsko, Slovensko a Českú republiku, no začína sa zameriavať aj na severnejšie položené krajiny, ako Poľsko. To je pritom
dôležitým odbytovým trhom pre Hamburg.
Taliani uvažujú aj o získaní podielu na trhu
s tovarmi určenými pre Mníchov, ktorý je
domovom takých firiem, ako automobilky
BMW, MAN a spoločnosť Siemens. Mníchov
je od Terstu vzdialený 322 kilometrov, čo
je zhruba polovičná vzdialenosť ako do
Hamburgu či do Rotterdamu.
(Podľa TASR -mm-)
E
K
O
N
O
M
I
K
A
Medzi exportérmi kraľuje automobilka
TEXT:
Bohdan Kopčák FOTO: archív redakcie
Za najúspešnejšieho českého exportéra roka 2011 bola vyhlásená automobilka
Škoda Auto, a. s. V 17. ročníku prestížnej súťaže Exportér roka mladoboleslavská
automobilka zvíťazila v kategórii Objem exportu 1993 – 2010 aj Objem exportu 2010.
Zľava podpredseda českého Senátu Přemysl Sobotka,
Marek Beran, ocenený ekonomický riaditeľ spoločnosti Mitas, a prezident Hospodárskej komory ČR
Petr Kužel.
N
ajväčší český výrobca osobných
áut je i najväčším exportérom
v Stredočeskom kraji. Súťaže, ktorej usporiadateľom je Asociácia
na podporu podnikania v ČR a Stredný
podnikateľský stav, sa môže zúčastniť každá spoločnosť so sídlom v ČR, ktorej ročný
objem exportu presahuje 100 miliónov Kč
(4 milióny eur).
„Potvrdili sa očakávania, že sa na výsledkoch prejaví rast exportu z roku 2010. Na
rozdiel od predchádzajúcich dvoch ročníkov, keď nárast exportu firiem z prvej desiatky najväčších exportérov klesal, v tomto ročníku rástol, a to hneď o 22 percent.
Najvýznamnejší je stále automobilový priemysel,“ komentoval Zdeněk Somr, predseda
Stredného podnikateľského stavu, výsledky
súťaže a fakt, že v rôznych kategóriách súťaže sa v prvej desiatke objavujú okrem Škody
Auto aj výrobcovia komponentov Barum
Continental, s. r. o., Mitas, a. s., Motorpal, a. s.,
Brisk Tábor, a. s., Bosch Diesel, s. r. o., Robert
Bosch, s. r. o., Siemens Group ČR, a vozidiel
Tatra, a. s., Iveco Czech Republic, a. s.
„V tejto ťažkej dobe je to pre nás veľkým prínosom. Som veľmi šťastná, že môžem priviezť do Otrokovíc nové ocenenie,“ komentovala pre Strojárstvo úspechy spoločností
Barum a Mitas Kateřina Vidarte Vargasová,
ktorá pôsobí v Barum Continental ako credit manager. Podľa jej slov sa firme Barum,
ktorá má rovnakého vlastníka ako slovenský
výrobca pneumatík Matador, v ostatnom
čase darí presadzovať na českom trhu aj púchovskú značku. „V tom segmente, na ktorý
sa špecializujeme, sa nám veľmi darí,“ dodala.
Výsledky súťaže Exportér roka 2011:
Kategória Objem exportu 2010
(velkí exportéri nad 500 miliónov Kč)
1.
ŠKODA AUTO, a. s.
2.
FOXCONN CZ, s. r. o
3.
Panasonic AVC Networks Czech, s. r. o.
4.
Barum Continental, s. r. o.
5.
MORAVIA STEEL, a. s.
6.
BOSCH DIESEL, s. r. o
7.
SIEMENS GROUP ČR
8.
Arcelor Mittal Ostrava, a. s.
9.
TRW Automotive Czech, s. r. o.
10.
ROBERT BOSCH, s. r. o.
Streda 15. februára
Belgicko
TEXT:
Oficiálny názov štátu: Belgické kráľovstvo
Hlavné mesto: Brusel (1 058 000 obyvateľov)
Rozloha: 30 528 km2
Počet obyvateľov: 10 893 412 (údaj z r. 2010)
HDP na obyvateľa: 37 677 eur (údaj z r. 2011)
Branislav Koscelník FOTO: archív redakcie
Osemnásť mesiacov sa škriepili belgickí politici o podobe novej vlády, a aj tak k ničomu nedospeli. Až prišiel zásah „zhora“.
Keď ratingová agentúra Standard & Poor‘s znížila Bruselu hlavný rating o jeden stupeň, 539 dní trvajúca vládna kríza sa zrazu
stala minulosťou. Politicky destabilizované Belgicko sa vtedy chcelo vyhnúť zvýšeným nákladom na financovanie dlhu, čo by
ekonomiku mohlo položiť na kolená. Dohoda o novom kabinete, rozpočte i reformách prišla do niekoľkých hodín.
P
olitické problémy jedenásťmiliónovej krajiny majú pôvod v štruktúre kráľovstva, ktoré tvoria dva výrazne odlišné regióny. Rozdeľuje
ich nielen jazyk, ale aj ekonomická výkonnosť. Flámsky sever je bohatší, frankofónny
juh chudobnejší. Až štyri pätiny všetkých exportných aktivít ležia na pleciach podnikateľských subjektov z Flámska. Priemyselne
rozvinutý a bohatší sever tvrdí muziku belgického hospodárstva. Je ťahúňom v zavádzaní progresívnych technológií a inovatívnych postupov. Naopak, frankofónne
Valónsko sa nevie vysporiadať s útlmom kedysi tradičných odvetví ťažkého priemyslu.
Predovšetkým ťažobného a oceliarskeho.
Dnes, keď sa obidva regióny stretli vo vláde frankofónneho socialistického politika
Elia Di Rupa, budú zástupcovia z oboch táborov nútení nájsť liek na zníženie hrozivého štátneho dlhu. Ten presiahol psychologickú hranicu 100 % HDP. Ľahké to nebude
aj preto, že ekonomika krajiny speje k recesii. V treťom štvrťroku zaznamenalo hospodárstvo Belgicka v porovnaní s predchádzajúcim kvartálom nulový rast. Problémy
hlási belgický export aj spotreba. Agentúra
Moody‘s znížila úverový rating Belgicka dokonca až o dva stupne. Svoj krok zdôvodnila zhoršujúcou sa situáciou v ekonomike.
Už aj tak vysoký štátny dlh môžu podľa ratingovky ešte viac zaťažiť náklady na záchranu Dexia banky i ďalších subjektov bankového sektora.
Hospodárstvo závislé od exportu
Stabilizačný faktor Belgicka – kráľ Albert II a kráľovná Paola
62
2/2012 \ www.strojarstvo.sk
Belgicko v minulosti dokonale využilo svoju polohu v jadre silného západoeurópskeho priemyselného celku. V susedstve rozvinutých regiónov Francúzska, Holandska,
Nemecka a Veľkej Británie postavilo svoju
prosperitu na dokonalej infraštruktúre. Brusel
je vzdialený len tisíc kilometrov od všetkých väčších západných európskych hlavných miest. Najmä francúzske a nemecké
spoločnosti tu kedysi zakladali svoje závody
a z Belgicka urobili svoju zahraničnú výrobnú
základňu. Exportná výkonnosť tamojšieho
hospodárstva je dodnes mimoriadne vysoká.
Belgicko patrí do prvej desiatky najväčších
svetových exportérov. V porovnaní s Českou
republikou, ktorá má podobný počet obyvateľov, je belgický vývoz trojnásobne vyšší. Tak, ako v prípade Česka či Slovenska,
aj proexportne orientované belgické hospodárstvo stojí a padá s vývojom svetovej ekonomiky a najmä so situáciou v susedných krajinách. V Nemecku, Francúzsku,
Holandsku, Luxembursku a Veľkej Británii
končí až takmer 60 percent všetkých vývozov
tamojších podnikov. Exportným štatistikám
už dlhodobo neohroziteľne kraľujú výrobky chemického priemyslu, ktorý je vlajkovou
loďou hospodárstva tejto západoeurópskej
krajiny. V belgickom exporte tvoria viac ako
štvrtinu a ich podiel výrazne rastie. Naopak,
stagnuje vývoz strojov a prístrojov (podiel
10,8 %) a dlhodobo klesá export dopravných
prostriedkov (podiel 9 %). V exporte diamantov, kobercov a farmaceutických výrobkov je
Belgicko dokonca svetovou jednotkou.
Automobilky balia kufre
Belgická monarchia dlhé roky neohrozene
kraľovala rebríčku krajín s najväčším počtom
vyrobených automobilov prepočítaných na
jedného obyvateľa. Dnes je celosvetovo na
prvom mieste v štatistike útlmu automobilovej výroby. Niekdajšia montážna bašta západoeurópskych automobiliek odrazu stratila konkurenčnú schopnosť, najmä
E K O N O M I K Y   S V E T A
kvôli vysokým nákladom na zaplatenie pracovných síl. Ťažisko investícií sa prenieslo do
stredu starého kontinentu.
Belgické automobilové závody ešte aj dnes
straší prízrak utlmovania výroby a dokonca
zatvárania. Kým v roku 2002 sa v monarchii
na brehu Severného mora vyrobilo viac ako
jeden milión nových osobných áut, v roku
2010 to bolo už len 314-tisíc. Za necelé desaťročie sa tak produkcia osobných áut prepadla o 70 percent. Naposledy prežívalo drámu 2 600 zamestnancov výrobného závodu
Opel v Antverpách. Snaha miestnych úradov zachrániť podnik patriaci do skupiny
General Motors zlyhala. Na konci roka 2010
automobilku zatvorili. Počas svojej existencie vyprodukoval Opel v Antverpách vyše
13 miliónov áut. V osemdesiatych rokoch tu
v troch zmenách pracovalo takmer 13-tisíc
ľudí, ktorí posielali na cesty každý rok okolo
400 tisíc automobilov.
Belgicko už predtým prišlo o jednu zo svojich automobiliek. V roku 1997 stratilo prácu tritisíc Belgičanov po zatvorení prevádzky
francúzskeho Renaultu vo Vilvoorde. Na prelome rokov 2006 a 2007 otriasli krajinou zámery nemeckého Volkswagenu uzavrieť svoj
bruselský závod pre vysoké mzdové náklady.
V podniku na výrobu Golfov malo prísť
o prácu štyritisíc zamestnancov. Legendárny
Volkswagen Golf sa už v Belgicku nemontuje. Produkciu presunuli do Nemecka.
Výrobu automobilov v hlavnom meste však
zachránil koncernový partner Volkswagenu
AUDI. Na území Belgického kráľovstva však
okrem AUDI ešte stále pôsobia ďalší dvaja producenti motorových vozidiel – Ford
a Volvo.
Silný investor i príjemca investícií
Sťahovanie závodov z Belgicka do krajín
s nižšími výrobnými nákladmi je aj dnes prakticky na dennom poriadku. Napriek tomu je
hospodárstvo takmer jedenásť miliónového
štátu dostatočne investične príťažlivé, aby tu
investori míňali svoje peniaze. V roku 2010
bolo Belgicko štvrtou investične najatraktívnejšou krajinou sveta (investície za 62 miliárd USD). Viac investícii získali už iba USA,
Čína a Hongkong. No na druhej strane ani
belgickí investori nešetrili. Podnikateľské subjekty z Belgicka preinvestovali v tom istom
roku v zahraničí 38 miliárd USD, čo ich zaradilo na desiate miesto na svete. Do roku 2010
investovali Belgičania v slovenských podnikoch súhrne 330 miliónov eur. Belgicko
Automobilový priemysel Belgicka dopláca na vysokú
cenu práce
tak v štatistike zahraničných investorov na
Slovensku figurovalo na 14. mieste. Naopak,
slovenskí podnikatelia priniesli do tejto západoeurópskej ekonomiky len 230 tisíc eur.
V Českej republike pôsobí vyše stovky belgických podnikov s väčšinovou účasťou. Asi
60 spoločností má v ČR obchodné zastúpenie alebo kontaktnú kanceláriu. Belgicko
je siedmym najvýznamnejším investorom
v Českej republike.
Najvyššia produktivita
aj nezamestnanosť
FOTO:
archív redakcie
Napriek tomu, že priemysel na Slovensku po kríze rástol, zamestnávatelia neprijali
rovnaký počet ľudí, ako v čase kríze prepustili. „Vyrábame viac, ale s menšou
zamestnanosťou, čiže sa výrazne zvýšila produktivita práce,“ vysvetlil na konferencii
Trh práce 2012 analytik UniCredit Bank Dávid Dereník.
nie sme dostatočne produktívni na dosiahnutie ich životnej úrovne,“ upozornil.
Dávid Dereník
N
ajviac sa prepúšťalo v textilnom a drevárskom priemysle, či
vo výrobe elektrických zariadení.
Naopak, nedostatok ľudí pociťuje automobilový priemysel.
Slovensko má podľa Dereníka najväčšiu nezamestnanosť a zároveň najvyššiu produktivitu práce spomedzi krajín V4. „V produktivite vyrobíme až 79 percent toho, čo
vyrobí priemerný obyvateľ Európskej únie.
V Rakúsku vyrobia približne 110 percent.
Toto je ten najlepší ukazovateľ, aké mzdy si
zamestnanec zaslúži,“ poznamenal Dereník
s tým, že ak by Slovensko zamestnávalo so
svojou produktivitou práce toľko ľudí ako
Česká republika, dnes by malo približne o 7
až 8 percent vyšší HDP na obyvateľa. „Ak by
sme však mali zamestnanosť Rakúska, stále
Vysoká nezamestnanosť
Každý štvrtý pracovník na Slovensku je pritom zamestnaný v priemysle. „Strojárne dnes
vyrábajú až 145 percent produkcie, akú vyrábali pred krízou,“ vyčíslil Dereník. Na druhej
strane, priemysel na Slovensku v kríze zaznamenal najväčší pokles spomedzi krajín V4.
Nezamestnanosť na Slovensku je v súčasnosti na úrovni 14,8 percenta, pričom globálna nezamestnanosť dosiahla v roku 2010
úroveň 8,7 percenta. „V porovnaní so všetkými ekonomikami sveta vychádza toto hodnotenie veľmi negatívne,“ povedal na konferencii Luboš Sirota z personálnej agentúry
Trenkwalder. Ak by bol krízou zasiahnutý automobilový priemysel, pre Slovensko by to
bolo podľa neho zničujúce.
„Skôr ako v roku 2020 sa nedostaneme na
úroveň 7 percent, a to je ešte optimistické,“
upozornil Dereník s tým, že Slovensko nie
je schopné vzdelať ľudí, ktorí sa kedysi zamestnávali napríklad v pásovej výrobe.
Nezamestnanosť teraz podľa Dereníka rastie
a vyše 60 000 obyvateľov Slovenska je nezamestnaných viac ako štyri roky. Ľudia preto
odchádzajú do Česka a čoraz atraktívnejšie
je aj Rakúsko.
Trh práce ovplyvňuje najmä dlhodobá nezamestnanosť, trh práce v okolitých krajinách, kurzy okolitých mien, politika na
trhu práce, demografická krivka a absolventi. „Nezamestnanosť bude narastať najmä
preto, že do evidencie bude prichádzať veľké množstvo absolventov,“ vysvetlil Dereník.
Makroekonomický vývoj podľa neho do veľkej miery ovplyvňuje aj pesimizmus. „Dnes
máme na Slovensku najväčšiu mieru tvorby úspor, šetríme o 20 % viac. Spotreba domácností klesá, nehnuteľnosti sa nepredávajú,“ dodal.
(Podľa TASR: -min-)
Avízujeme
Měřící technika pro kontrolu jakosti
Česká metrologická spoločnosť usporadúva
v dňoch 20. a 21. marca v kongresovom centre
Primavera v Plzni 21. ročník medzinárodnej konferencie Měřící technika pro kontrolu jakosti.
Tradičná konferencia oboznamuje účastníkov
s modernými meracími prístrojmi a meracími
metódami používanými v strojárstve, automobilovom priemysle, elektrotechnike, metalurgii
a v ďalších oblastiach, v ktorých je nevyhnutná kontrola kvality výrobkov a výrobných procesov. Konferencia je spojená s výstavou meracej, kontrolnej a skúšobnej techniky.
Projektování a provoz povrchových úprav
38. ročník konferencie Projektování a provoz povrchových úprav sa koná v dňoch 7. – 8. marca 2012 v hoteli Pyramida v Prahe. Medzi hlavné
témy konferencie patria informácie o progresívnych technológiách v lakovniach, galvanizovniach a zinkovniach od predúprav po konečné povrchové úpravy rôznych materiálov.
64
2/2012 \ www.strojarstvo.sk
V E ĽT R H Y,   V Ý S TAV Y,   K O N F E R E N C I E
Najlepší medzi vynikajúcimi
TEXT:
Eleonóra Bujačková FOTO: TASR, archív redakcie
Krištáľ symbolizuje svetlo na Zemi, jeho očistnú a liečivú energiu. Pôsobí ako
katalyzátor, ktorý urýchľuje výmenu energií, pričom negatívne odoberá a pozitívne
nabíja. Neustále nás nabíja novou energiou a silou.
J
e azda celkom pochopiteľné, že ocenenie, ktoré už pätnásť rokov dostávajú skutočne výnimočné osobnosti
nášho života, je z krištáľu. „Tradícia je
tradíciou vtedy, keď pokračuje ďalej. Verím,
že budeme pokračovať, záleží to však aj na
tom, či bude aj naďalej spoločenský záujem,
či porotcovia aj nominovaní budú tomuto
oceneniu naďalej veriť. Ak sa podarí udržať
kredit Krištáľového krídla, verím, že budeme
pokračovať ďalej,“ vyznala sa na slávnostnom
odovzdávaní cien organizátorka podujatia
Mária Vaškovičová.
Cena Krištáľové krídlo je uznaním za mimoriadne ľudské výkony v deviatich kategóriách – hudba, šport, divadlo a audiovizuálne
umenie, medicína a veda, publicistika a literatúra, hospodárstvo, výtvarné umenie, architektúra, filantropia. Už tradične bola udelená aj mimoriadna cena.
Deväť výnimočných
V nedeľu 15. januára sa na výnimočnom večeri stretli výnimoční ľudia – ľudia, ktorí prezentovali kvality Slovenska. Ľudia z rôznych
profesií, ktorí majú za sebou výsledky na
Milan Ľach získal ocenenie v kategórii Hospodárstvo
európskej úrovni. Ocenenie patrí tým, ktorí vyčnievajú z davu svojou mimoriadnosťou, talentom a umením ostať ľudskými.
Krištáľové krídlo za celoživotné dielo získal
uznávaný onkológ Ivan Koza.
V jubilejnom 15. ročníku si ocenenie
Krištáľové krídlo v bratislavskej Incheba
Expo Aréne prevzalo aj deväť osobností slovenského hospodárstva, vedy, umenia
a športu.
V kategórii Filantropia boli krídlom ocenení Andrej Kiska za založenie neziskovej organizácie Dobrý anjel a Vladimír
Krčméry za založenie skupiny lekárov a vedecko-výskumných pracovníkov s názvom
Tropicteam s pôsobnosťou po celom svete.
V športovej oblasti si ocenenie odnáša tenisový tréner Marián Vajda za trénerské výsledky, ktoré dosiahol jeho súčasný zverenec,
srbský tenista Novak Djokovič.
Laureátom v kategórii publicistika a literatúra je Miloš Luknár, šéfredaktor slovenského
spoločenského týždenníka Plus 7 dní. V oblasti Hudba získala Krištáľové krídlo hlavná
zbormajsterka Slovenského filharmonického
zboru Blanka Juhaňáková.
V kategórii Architektúra
ocenenie patrí dvojici architektov Peter Bouda
a Ivan Masár za rekonštrukciu Starej radnice v historickom centre Bratislavy.
V oblasti medicíny a vedy
získal Krištáľové krídlo
František Simančík, laureá­
tom v kategórii Výtvarné
umenie je akademický sochár Ferdinand Chrenka.
Krištáľové krídlo si odniesla aj herečka Zuzana
Kronerová.
V kategórii Hospodárstvo
získal ocenenie Milan Ľach,
generálny riaditeľ akciovej
spoločnosti Chemosvit, za
realizáciu náročnej investície pre zlepšenie životného prostredia v podtatranskom regióne.
,,Chcel by som zdôrazniť, že toto nádherné ocenenie patri celému kolektívu spolupracovníkov, ktorých máme dnes 3 500
– vo Svite, na Ukrajine i vo Fínsku. Je ocenením aj mojich predchodcov, ktorí postavili základy našej významnej podtatranskej
firmy. Ďakujem všetkým, ktorí nám neskutočne fandia, fandili a pomáhali v zložitých časoch pri zásadných zmenách po
roku 1989. Som hrdý na to, že náš kolektív
dnes patrí k lídrom vo svete obalovej techniky aj v oblastí vlákien, že sme dnes najväčším výrobcom a vývozcom špeciálnej fólie
pre kondenzátory aj vďaka spolupráci s naším fínskym partnerom. Chemosvit vyrástol
v roku 1934 na zelenej lúke a dnes je to moderná, konkurencieschopná firma s tradíciou
baťovských zásad, schopná uspokojovať najnáročnejšie požiadavky a želania zákazníkov.
Náš kolektív tvoria mladí, dynamickí, jazykovo dobre vybavení ľudia, ktorých mladícky
elán sa spája so skúsenosťou a fortieľom skôr
narodených. Je to záruka rastu firmy, korektných, serióznych vzťahov s partnermi. Máme
šikovných, vzdelaných a múdrych ľudí, ktorí
robia dobré meno našej firme doma i vo svete. Všetkým ďakujem. Ďakujem za ocenenie,
ktoré si mimoriadne vážim, ďakujem za podporu predovšetkým mojej manželke.“
V doterajších 14 ročníkoch Krištáľového
krídla ocenila porota celkovo 147 osobností,
mnohí z nich v nedeľu večer v hľadisku tlieskali oceneným kolegom.
www.engineering.sk \ 2/2012
65
Veľtrhy
wire a Tube
v Düsseldorfe
TEXT:
Luboš Podolský FOTO: Rene Tillmann
V dňoch 26. až 30. marca 2012 sa v Düsseldorfe uskutočnia
najvýznamnejšie svetové veľtrhové podujatia svojho druhu:
veľtrh wire – medzinárodný odborný veľtrh technológie
výroby drôtov a káblov a veľtrh Tube – medzinárodný
odborný veľtrh technológie výroby trubiek.
U
ž v októbri bolo na veľtrh wire prihlásených 1 005 vystavovateľov zo 45 krajín. Z Európy ide predovšetkým o vystavovateľov z Talianska, Belgicka, Francúzska, Rakúska,
Holandska, Švajčiarska, Turecka, Veľkej Británie, Nemecka
a Švédska, z mimoeurópskych krajín majú najsilnejšie zastúpenie
USA, Čína, India a Taiwan. Prihlásené firmy obsadili celkovú výstavnú plochu 55 000 m².
Na veľtrhu wire 2012 sa budú prezentovať stroje na výrobu a zušľachťovanie drôtu, nástroje a pomocné materiály, ako aj materiály a špe­
ciálne drôty. Okrem toho budú vystavované inovácie v oblasti techniky káblov, meracej, riadiacej, regulačnej a kontrolnej techniky
a špeciálne oblasti, ako napríklad logistika, dopravné systémy a obaly.
Tube
Veľtrh Tube vykazuje podobne pozitívnu priebežnú bilanciu ako
veľtrh wire: 805 vystavovateľov zo 44 krajín. Z európskych krajín
sú najsilnejšie zastúpené firmy z Talianska, Francúzska, Holandska,
Rakúska, Poľska, Švajčiarska, Španielska, Turecka, Nemecka a Veľkej
Británie. Silnou účasťou vystavovateľov sa môže pochváliť aj Česká
republika. V súčasnosti obsadzujú vystavovatelia veľtrhu Tube čistú
výstavnú plochu 45 500 m².
Podujatie predstaví kompletnú ponuku oblasti výroby, obrábania a spracovania trubiek. Ponuka zahŕňa materiály, trubky a príslušenstvo, stroje na výrobu trubiek, nástroje a procesnú techniku,
pomocné materiály, ako aj meraciu, riadiacu a regulačnú techniku.
Vystavované portfólio doplnia OCTG – technológia, potrubia, profily a technológie, kontrolná technika a špeciálne oblasti, ako napríklad automatizačná skladová technika, riadiace a kontrolné centrály.
Viac informácií pre vystavovateľov a návštevníkov môžete získať na
stránkach www.wire.de a www.tube.de.
66
2/2012 \ www.strojarstvo.sk
Wire, Cable,
Fibre Optic,
Wire Products
and Machinery
Spring
Making
Fastener
Technology
Plant and
Machinery
Profiles
Pipe and Tube Processing Machinery
Tube Trading and
Manufacturing
Tube Accessories
Bending and
Forming Technology
Fokus na inovácie
Vitajte na celosvetovo vedúcich odborny´ch vel’trhoch priemyslu
vy´roby rúr, potrubí, drôtu a káblov! Tu stretnete medzinárodny´
odborny´ svet, sˇpecialistov, inovátorov a svetovy´ch lídrov odvetvia.
A získate komplexné informácie o aktuálnom stave a trendoch budúceho
vy´voja v priemysle vy´roby a spracovania rúr, potrubí, drôtu a káblov.
Fokus vel’trhu wire 2012 bude zamerany´ na: Fastener a Spring-Making
technológie, najmodernejsˇie stroje a vy´robné linky na vy´robu pruzˇín
a upevnˇovacích elementov. A fokus vel’trhu Tube: technológia profilov,
najnovsˇí vy´voj v oblasti OCTG, plastové a flexibilné rúry.
Pevná velicˇina vo Vasˇom kalendári –
návsˇteva vel’trhov wire a Tube 2012 v Düsseldorfe.
join the best
26 – 30 March 2012
Düsseldorf, Germany
Medzinárodny´ odborny´ vel’trh
drôtov a káblov
www.wire.de
Medzinárodny´ odborny´ vel’trh
rúr a potrubí
www.tube.de
Informácie pre návštevníkov,
predaj vstupeniek, komplexné
cestovné služby:
ALFAcon s.r.o.
Dobšinského 18
811 05 Bratislava
Tel.: +421 2 5262 1232
Fax: +421 2 5244 2291
E-mail: [email protected]
www.alfacon.sk
11. MEZINÁRODNÍ VELETRH
STROJÍRENSKÝCH TECHNOLOGIÍ
Jedinečná jarní příležitost pro prezentaci moderní výrobní techniky, progresivních technologií
a inovačních trendů. Komplexní platforma pro řešení problematiky v jednotlivých odvětvích strojírenství
s prostorem pro technologické spolupráce.
Čtyři dny pro osobní kontakty a zviditelnění Vašich produktů i služeb.
NOVÉ TRENDY A MODERNÍ VÝROBNÍ TECHNIKA NA JEDNOM MÍSTĚ!
Souběžné veletrhy:
FOR
FOR
FOR
FOR
AUTOMATION
ELECTRON
ENERGO
LOGISTIC
1. mezinárodní veletrh automatizační, regulační a měřicí techniky
2. mezinárodní veletrh elektrotechniky, elektroniky a energetiky
1. mezinárodní veletrh výroby a rozvodu elektrické energie
3. mezinárodní veletrh dopravy, logistiky, skladování a manipulace
www.forindustry.cz
13. – 16. 3. 2012
V E ĽT R H Y,   V Ý S TAV Y,   K O N F E R E N C I E
Jarní průmyslové veletrhy v Praze
TEXT/FOTO:
ABF, a. s.
Hlavním cílem veletrhů je představit novinky a trendy z oblasti strojírenství,
elektrotechniky, elektroniky, energetiky a logistiky v obchodní metropoli Praha.
Současně je pořádán odborný doprovodný program na aktuální témata z daných
oborů.
O
d 13. do 16. března se v PVA EXPO
PRAHA v Letňanech uskuteční průmyslové veletrhy:
FOR INDUSTRY – 11. mezinárodní veletrh
strojírenských technologií
FOR LOGISTIC – 3. mezinárodní veletrh dopravy, logistiky, skladování a manipulace
FOR ELECTRON – 2. mezinárodní veletrh
elektrotechniky, elektroniky a energetiky
FOR ENERGO – 1. mezinárodní veletrh výroby a rozvodu elektrické energie
FOR AUTOMATION – 1. mezinárodní veletrh
automatizační, regulační a měřící techniky
Společná vstupenka umožní návštěvníkům vstup do celého areálu. Budou se tak
moci seznámit na jednom místě s novými
trendy a technologiemi úzce navazujících
průmyslových oborů. Připravují se workshopy: Galerie inovací, Projekty štíhlé výroby, Informační systémy pro výrobní závody, Strategie MPO a podpora průmyslu,
Administrativní zátěž podnikatelů a její řešení.
Konference s názvem ENERGO SUMMIT
2012 se bude konat první den veletrhů 13. 3.
2012 ve Vstupní hale I. Hlavními tématy
summitu budou: „Vývoj energetiky“ (Státní
energetická koncepce, postoj Evropského
parlamentu k jaderné energetice, energetická soběstačnost ČR a pod.), dále pak
„Investice v oblasti energetiky“ a řada dalších. Dovolujeme si Vás pozvat také na odborný workshop E-mobilita v dopravě 2012
– její potenciál a rozvoj, který se uskuteční ve
středu 14. 3. 2012 za účasti předních expertů
na elektromobilitu.
Doprovodná akce FOR JOBS
S nabídkou pracovních příležitostí v průmyslových oborech přichází FOR JOBS. Vzhledem
ke skutečnosti, že v současné době existuje
na trhu práce vysoká poptávka po pracovnících s odborným vzděláním, je cílem této
akce pomoci návštěvníkům veletrhu zprostředkovat kontakty mezi vystavujícími firmami a zájemci o zaměstnání a poskytnout jim
možnost získat informace o aktuálních pracovních nabídkách v nejrůznějších průmyslových odvětvích. Nenechte si ujít březnové
průmyslové veletrhy v Praze.
www.forindustry.cz a www.electroncz.cz
Rozšíria Temelín Rusi? (Dokončenie zo str. 57.)
svoju podporu jadra,“ vyhlásil nový generálny riaditeľ ČEZ Daniel Beneš, ktorý na jeseň,
keď vystriedal svojho predchodcu Martina
Romana, dostal od vlády za úlohu intenzívne sa venovať dostavbe JETE.
Pre výber ruského Atomstrojexportu za dodávateľa dostavby JETE môže hovoriť už to,
že obe české jadrové elektrárne, dva temelínske reaktory a štyri reaktory v Dukovanoch,
rovnako ako malé vedecko-výskumné reaktory v Řeži a v Prahe, majú „východné korene“ istené zariadeniami československej, respektíve českej a západnej výroby. V JETE po
zmene pomerov v roku 1989 dostavba prebiehala v réžii amerického Westinghouse.
Pôvodné presvedčenie, že americké technológie budú fungovať bezchybne, sa nenaplnilo, a nábeh reaktorov v JETE opakovane komplikovali výpadky a opravy. Na jeseň
2010 sa Temelín – po desiatich rokoch používania palivových článkov z USA – dokonca
vrátil k ruským tyčiam od spoločnosti Tvel.
Oficiálne bola zmena paliva zdôvodnená
nižšou cenou, ale rolu zohralo aj to, že americké palivové články sa v ruských reaktoroch
deformovali a mali kratšiu životnosť.
Bez ohľadu na to, aký budú mať dva nové
reaktory v Temelíne rodný list, podľa ČEZ
pôjde o typ tlakovodného reaktora moderovaného ľahkou vodou (PWR) v projekte
III. alebo III.+ generácie. Ruský reaktor, ktorý prichádza do úvahy, má názov MIR-1200
a je odvodený od typu VVER 1000, ktorý sa ako reaktor PWR II. generácie používa
v Temelíne dnes. Čistý výkon jedného nového reaktora by predstavoval 1 113 MWe.
Tieto nové reaktory Rusko vyviezlo do
Indie, Číny a vo výstavbe sú dve zariadenia
v európskej časti Ruska. Ak by zvíťazila ponuka francúzskej firmy Areva EPR, reaktor
by mal výkon 1 600 MWe. Reaktory tohto
typu sa prevádzkujú okrem Francúzska aj
v Nemecku, nové zaridenia sú vo výstavbe
vo Francúzsku, Fínsku a v Číne. Američania
by mali spoločnosti ČEZ ponúknuť reaktory typu AP 1000 s výkonom 1 117 MWe.
Spoločnosť Westinghouse stavia štyri takéto reaktory v Číne a výstavbu ďalších plánuje.
Lukratívne objednávky môžu očakávať aj české strojárske firmy
www.engineering.sk \ 2/2012
69
V E ĽT R H Y,   V Ý S TAV Y,   K O N F E R E N C I E
K učebnici s patentom
TEXT/FOTO:
Michal Múdrý
Vďaka projektu KEGA č. 3/7285/09 vznikla nová vysokoškolská učebnica pre
študentov technických smerov „Špecializované robotické systémy“ písomnou
a interaktívnou multimediálnou formou. Výsledkom projektu však nebola len
samotná publikácia. V jeho rámci bol zaregistrovaný aj jeden patent v oblasti
lesného hospodárstva.
K
niha je primárne určená poslucháčom TU vo Zvolene, TnUAD
v Trenčíne a STU Bratislava. Na jej
príprave sa podieľal hlavný autor
doc. Ing. Pavol Božek, CSc. S kolektívom spoluautorov.
Pavol Božek
Projekt vyústil až do patentu
Špecifikom učebnice je predovšetkým jej
multimediálny obsah, ktorý pozostáva zo
14 animácií, z nich sú tri interaktívne a jedna
programovateľná. Animácie majú pomôcť
najmä tým študentom, ktorí nemajú úplný
prehľad o danej problematike.
„Je to patent, ktorý sa zameriava na oblasť
ťažby dreva. Konkrétne na ťažbu dreva laserom – automatizovanou rezacou hlavicou,“ informoval nás Ing. Štefan Ilčík. „Na
Slovensku je veľa kalamitného dreva v neprístupných terénoch. Je to najmä v tzv. hučákoch ako hovoria lesníci, v strmých kopcoch.
Jediný spôsob, ako drevo zobrať, je zo vzduchu,“ dopĺňa ho doc. Božek. Samotný patent je vlastne vzducholoď, resp. Deltastat,
ktorá je navádzaná GPS systémom a má
so sebou automatizovanú rezaciu hlavicu.
Vzducholoď má nosnosť až 25 ton. Hlavica je
obohatená laserovým lúčom. Využitie nájde
prednostne v delta statoch, aerostatických
systémoch. Takáto hlavica sa však môže osadiť aj na klasický hardvester.
Hlavné ciele projektu KEGA
Hlavným cieľom projektu bolo predovšetkým oboznámiť študentov s novými výstupmi vedecko-výskumných projektov, a to
veľmi pružne. Pomocou CD disku sa to dá
veľmi rýchlo. Druhým cieľom bolo zoznámiť
ich s novými myšlienkami, ktoré sú podávané formou vynálezov a patentov. Nakoniec
ide aj o to, aby študent mal predstavu, o čom
sa učí…
70
Ako tvrdí doc. Pavol Božek z Máteriálovo
technologickej fakulty STU Bratislava, študentky veľmi často, hlavne tie z gymnázií,
ani nevedia čo je to Deltastat, čo je to karusel, čo je to revolverový sústruh či zvárací agregát… Pritom sa učia strojárske technológie, učia sa ich implementovať do výrobných
systémov formou simulácie výrobných procesov, do tvorby pružných výrobných systémov, do robotizovaných systémov... Kedysi
boli finančné prostriedky na exkurzie, kde sa
oboznámili s výrobnými strojmi a zariadeniami, dnes však nie sú.
„Teraz teória prevláda nad kontaktom s praxou. Študenti nevedia o čom to je. Tak som
sa rozhodol urobiť učebnicu, kde môžeme
vkladať videosekvencie, do ktorých môžeme vložiť počítačové animácie, kde môžeme
vložiť výsledky bakalárskych aj diplomových
prác, aby študent z toho odborného predmetu niečo mal. Ale technické systémy sú
novšie a novšie. V druhom vydaní sa dá multimediálnou formou študentov oboznámiť
s inovovanými zariadeniami a systémami.
Takže hlavným cieľom bola inovácia učebnice,“ uviedol doc. Božek.
2/2012 \ www.strojarstvo.sk
Náklady na realizáciu patentu zatiaľ neboli vyčíslené. Prvé reálne čísla by mohli byť
v priebehu pol roka. Ako dodáva Štefan Ilčík,
„treba hlavne zistiť, aký záujem by mala verejnosť. Kde všade by sa dal využiť. Celková
realizácia závisí od finančných prostriedkov.“
Ak by sa našiel investor, výrobná spoločnosť,
ktorá by mala o patent záujem, pri optimistickom variante by mohol byť zrealizovaný
o tri až päť rokov po preskúšaní všetkých náležitostí.
Kde všade bude možné novú publikáciu
získať?
Novú publikácia je pre čitateľov dostupná
v knižniciach všetkých spolupracujúcich univerzít. V elektronickej podobe je k dispozícii
aj na odkaze: http://www.uiam.mtf.stuba.sk/
predmety/srs.
Vďaka svojej aktuálnosti nielen pre vzdelávací systém už učebnica našla odozvu aj
v Ruskej federácii – na Iževskej štátnej technickej univerzite. Recenzenti z Ruskej federácie, Prof. Ing. Yuri Turygin, DrSc. a Doc. Ing.
Ella Sosnovič, PhD. z Iževskej štátnej technickej univerzity prejavili po oponentúre záujem
o preklad tejto „učebnice novej generácie“,
ako ju sami nazvali.
Učebnica Špecializované robotické systémy
PAVOL BOŽEK A KOLEKTÍV AUTOROV
ŠPECIALIZOVANÉ
ROBOTICKÉ SYSTÉMY
ÁMOS – 2011
V E ĽT R H Y,   V Ý S TAV Y,   K O N F E R E N C I E
Rezort obrany na veľtrhu IDEB
TEXT:
Jozef Žufka FOTO: archív redakcie
Ministerstvo obrany SR, tak ako po iné roky, prevzalo záštitu nad Medzinárodným
veľtrhom obrannej techniky IDEB 2012, ktorý sa uskutoční od 2. do 4. mája vo
veľtrhovom centre Incheba Expo Bratislava.
R
ezort obrany sa predstaví formou statických expozícií a dynamických ukážok s cieľom prezentovať výsledky modernizácie
Ozbrojených síl SR za posledné roky, ich pripravenosť na plnenie úloh a záväzkov, vyplývajúcich zo zákona o obrane a z členstva
v NATO a EÚ.
Jozef Žufka
Faktom však je, že finančná kríza naštartovala úsporné opatrenia a zvlášť v rezorte obrany to bolo markantné pri zabezpečení a modernizácii výzbroje. Pre chýbajúce finančné
prostriedky bola pozastavená veľká časť projektov zakotvených v dlhodobom pláne,
ale aj už realizovaných. Základným prístupom k modernizácii v dnešných limitovaných zdrojových podmienkach je realizovať
požiadavky orientované prevažne na akútne
potreby, ktoré súvisia s plnením vybraných
medzinárodných záväzkov a na zabezpečenie jednotiek pripravovaných do operácií
medzinárodného krízového manažmentu,
s dôrazom na ich nasaditeľnosť, rozmiestniteľnosť, udržiavanie, mobilitu, flexibilitu a interoperabilitu.
ZUZANA, raketomet RM MODULAR s kontajnerom a muničným vozidlom, obrnené
vozidlo 4 x 4 ALIGATOR ŽV, ťažké terénne
vozidlo T-815 MULTILIFT s kontajnerom ISC
1C, či odmínovací komplet BOŽENA. Z výzbroje vzdušných síl to budú napríklad odpaľovacie zariadenie protilietadlového raketového kompletu S-300 5P85SU, rádiolokátor
ST-68MSK, automatizovaný systém velenia
ASTRA PVO, OT-90, katapultážne sedadlo
K-36DM, pilotný výstroj (kombinéza, výškový odev, prilba s prilbovým zameriavačom),
vrtuľník Mi-17 LPZS, taktický mobilný pristávací systém (TMPS) a prenosná pristávacia plocha.
Na výstavisku však nebudú chýbať ani technické prostriedky a materiály, ktoré na
IDEB ešte neboli vystavované a v OS SR
sa používajú relatívne krátko. Napríklad
Dekontaminačné vozidlo DEKVOZ, mobilný
komunikačný systém MOKYS, ťažké terénne vozidlo T-815 MULTILIFT MK IV a plošina FLATRACK či výstroj pre príslušníkov zahraničných mierových misií.
Samozrejmosťou budú ukážky rôznych typov pechotných zbraní, ako sú napríklad
automatická útočná puška HK416, automatická bojová puška HK417, 5,56 mm guľomet MINIMI, 9 mm guľomet H&K UMP,
12,7 mm ostreľovacia puška AW.50F MK 2,
protitankový granátomet Carl Gustaf, ako
aj ukážky rôznych optických prístrojov.
Možno spomenúť prístroje na nočné videnie LORIS a SIMRAD GN2, noktovízny zameriavač MEO 50S, laserový zameriavač
PLRF-15 či termokameru LION s ukážkami
zdravotníckeho a spojovacieho mate­
riálu
a podobne.
Priestor pre organizačné zložky
Nielen ozbrojené sily majú čo ukázať.
Samostatnú expozíciu budú mať i ďalšie organizačné zložky, ako sú Národné centrum EOD,
Topografický ústav OS SR, Úrad pre štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality Trenčín, Ústav špeciálneho zdravotníctva
a výcviku MO SR Lešť alebo Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie.
Osobitnú pozornosť možno venovať Akadémii
ozbrojených síl generála M. R. Štefánika, ktorá predstaví niekoľko testovacích pracovísk.
Napríklad Katedra telesnej výchovy a športu
bude prezentovať Pracovisko funkčnej diagnostiky, určené na zisťovanie základných antropometrických ukazovateľov, ktoré nám
môžu indikovať napríklad vhodnosť objemu
vykonávaných pohybových aktivít vojakov
a správnosť stravovacích návykov. Katedra
strojárstva predstaví Mobilné meracie a diagnostické pracovisko, určené na meranie chromatických súradníc objektov vo viditeľnej
oblasti spektra, ako aj ďalších požadovaných
charakteristík. Hoci dosah globálnej hospodárskej krízy sa premieta aj do obranných
rozpočtov mnohých krajín, je mimoriadne
dôležité monitorovať vývoj obranných technológií pre zabezpečenie napĺňania požiadaviek ozbrojených síl na budúce spôsobilosti.
Výstavy a veľtrhy obranných technológií sú
preto dôležitou platformou nielen pre výmenu informácií, ale aj pre hľadanie efektívnych
riešení a vytváranie partnerstiev.
Tatra T-815 Multilift
Vystavované exponáty
Uvedenej situácii zodpovedá aj zloženie
techniky vystavovanej na IDEB 2012, pričom
jej prevažná väčšina bola do OS SR dodávaná
či modernizovaná v skoršom období a bola
už na podobných podujatiach vystavovaná. Z pozemnej výzbroje to bude najmä 155
mm samohybná kolesová húfnica vzor 2000
71
Matador Industries, a. s.
Továrenská 1, P. O. Box 80, SK – 018 41 Dubnica nad Váhom
tel.: +421 42 38 10 200 – 201, fax: +421 42 42 62 660
[email protected], www.matador-inudstries.sk
Spoločnosť Matador Industries, a. s., podnikajúca v oblasti:
ʳvýroby
ʳ
lisovacích nástrojov,
ʳvýroby
ʳ
zvarovacích liniek a prípravkov,
ʳautomatizácie
ʳ
a robotizácie výrobných procesov,
ʳvšeobecného
ʳ
strojárstva – výroba podľa výkresovej dokumentácie zákazníka,
hľadá vhodných kandidátov na pracovné pozície:
Vývojový konštruktér zvarovacích prípravkov
Obsah práce:
– tvorba 3D modelov v programe CATIA V5,
– navrhovanie konštrukcií do automatických zváracích a montážnych liniek pre automobilový priemysel,
– spolupráca v rámci projektového tímu s oddeleniami vývoja a simulácií priamo v automobilkách.
Požiadavky na kandidáta:
•
•
•
•
vysokoškolské vzdelanie strojárskeho smeru,
prax v oblasti min. päť rokov,
znalosť anglického alebo nemeckého jazyka,
flexibilnosť, zodpovednosť, samostatnosť a vysoké pracovné nasadenie.
Projektový manažér – priemyselná automatizácia
Obsah práce:
– zodpovednosť za projektové riadenie zákazky a komunikáciu
s prideleným zákazníkom,
– účasť sa na obchodno-technických rokovaniach so zákazníkmi,
– zodpovednosť za dodržanie dodacích termínov,
– príprava časových harmonogramov realizácie projektu,
– zodpovednosť za podklady pre vystavenie faktúr a iných účtovných a daňových podkladov,
– kontrola nákladov na zákazku a stav pohľadávok s prideleným zákazníkom.
Požiadavky na kandidáta:
• vysokoškolské vzdelanie strojárskeho smeru,
• technické vedomosti v oblasti priemyselnej automatizácie,
• prax v oblasti riadenia projektov min. päť rokov,
• znalosť anglického alebo nemeckého jazyka,
• flexibilnosť, zodpovednosť, komunikatívnosť a vysoké pracovné
nasadenie.
Nákupca pre lisovacie nástroje
Obsah práce:
– zodpovednosť za výber dodávateľa, spracovanie dopytu, reporting odberateľom,
– zodpovednosť za skúšanie nástroja, výroba prvých vzoriek, sledovanie, vyhodnocovanie a kontrola priebežného plnenia úloh podľa plánu výroby nástrojov u všetkých dodávateľov,
– zodpovednosť za termíny a kvalitu dodávky nástrojov a prípravkov podľa plánu projektu,
– spolupráca s príslušnými útvarmi pri posudzovaní technických
a kapacitných možností externej konštrukcie a výroby nástroja,
ovládanie cenotvorby konštrukcie a výroby nástroja, technológie
výroby lisovacieho nástroja a prípravkov,
– sledovanie konštrukčnej a technologickej úrovne kooperujúcich
konštrukcií nástroja a nástrojární,
– stanovenie výrobno-technických podmienok, navrhovanie progresívnej formy technológie výroby nástroja,
– spolupráca s konštrukciou nástrojov pri riešení konštrukčných
zmien a spolupráca pri overovacích skúškach novovyrobeného
nástroja a nástroja po generálnej oprave.
Požiadavky na kandidáta:
•
•
•
•
•
vysokoškolské vzdelanie strojárskeho smeru,
technické vedomosti v oblasti lisovacieho náradia,
prax v oblasti nákupu min. tri roky,
znalosť anglického jazyka,
flexibilnosť, zodpovednosť, komunikatívnosť a vysoké pracovné
nasadenie.
Spoločnosť ponúka:
ʳprácu
ʳ
v stabilnej a neustále sa rozvíjajúcej spoločnosti s účasťou na medzinárodných trhoch,
ʳvýhodné
ʳ
platové podmienky, bohatý sociálny program,
ʳprístup
ʳ
k najmodernejším technológiám,
ʳmožnosť
ʳ
odborného a kariérneho rastu, podpora vzdelávania v oblasti soft skills a hard skills.
Kontakty:
[email protected], tel.: +421 915 496 784
[email protected], tel.: +421 917 911 399
P
R
E
D
S
T
A
V
U
J
E
M
E
Výmena prezidenta spoločnosti KMS
Z
a prezidenta a výkonného riaditeľa výrobného závodu Kia Motors Slovakia (KMS)
v Tepličke nad Váhom bol vymenovaný
Eek-Hee Lee. Predchádzajúci prezident spoločnosti, Myung-Chul Chung, ukončil svoje pôsobenie na Slovensku a svoju profesionálnu kariéru bude naďalej rozvíjať v rámci automobilovej
skupiny Hyundai Motor Group v Kórejskej republike.
Novovymenovaný prezident Eek-Hee Lee je absolventom Univerzity v Ulsane v Južnej Kórei,
kde v roku 1979 zavŕšil štúdium v odbore strojného inžinierstva. Pre skupinu Hyundai Group
pracuje od roku 1981. Od oblasti vývoja a výroby lodí sa neskôr dostal na pozíciu vedúceho
riadenia výroby automobilov v závode v Ulsane.
Od roku 2004 začal pracovať v centrále spoločnosti Hyundai Motor, kde bol ako riaditeľ zodpovedný za strategické plánovanie a globálne riadenie výroby. Pred svojim príchodom na
Slovensko pracoval v centrále Kia Motors na pozícii vedúceho divízie plánovania.
Eek-Hee Lee
Nový šéf bratislavského VW
A
Albrecht Reimold
lbrecht Reimold (50) je novým predsedom
predstavenstva spoločnosti Volkswagen
Slovakia. Zároveň s touto funkciou bude
zodpovedný aj za oblasť techniky.
Post predsedu predstavenstva preberá po
Andreasovi Tostmannovi, ktorý prešiel na pozíciu člena predstavenstva pre výrobu značky SEAT
v Barcelone.
A. Reimold po ukončení vzdelania v odbore nástrojár študoval na Odbornej vysokej škole Heilbronn,
kde získal titul inžinier v odbore zvárania.
Svoju profesijnú dráhu začal v roku 1987 ako trainee v spoločnosti AUDI AG v Neckarsulme.
V októbri 1993 prevzal vedenie zvarovne Audi A8
a následne v máji 1998 vedenie oblasti nového výrobného segmentu Audi A2. Od septembra 2002
viedol Reimold plánovanie výroby pre modely
radu C a D (Audi A6 a Audi A8), ako aj pre športové vozidlo R8. Okrem toho bol zodpovedný za oblasť plánovania závodu v Neckarsulme.
Medzinárodné skúsenosti získal v rámci kompetencie pre oblasť plánovania výroby medzinárodných prevádzok ako Čang-Čun v Číne
a Aurangabad v Indii. Od 1. januára 2009 pôsobil Albrecht Reimold na pozícii vedúceho závodu
Audi v Neckarsulme.
Predplatím
– ušetrím
O
dborný časopis z oblasti strojárstva s viac ako 15-ročnou
tradíciou, mesačník Strojárstvo/Strojírenství, vychádza
na Slovensku i v Českej republike okrem printovej verzie aj v elektronickej podobe. S príchodom nového roka
2012 sme pre našich čitateľov pripravili zvýhodnené predplatné pre
printové aj elektronické vydanie časopisu.
Printové vydanie
Celoročné predplatné printového vydania časopisu Strojárstvo/
Strojírenství odteraz môžete získať na Slovensku už za 25 €, vrátane
poštovného a balného, resp. 650 Kč v prípade čitateľov z Českej republiky. Predplatiteľ tak oproti súčasnosti ušetrí 5 €, resp. 126 Kč. Študenti
a seniori nad 60 rokov môžu navyše získať ďalšiu 20-percentnú zľavu.
Elektronické vydanie
Každé číslo voľne prístupnej e-verzie časopisu Strojárstvo/Strojírenství
si v priebehu roka 2011 prečítalo niekoľko tisíc unikátnych návštevníkov. Bezplatnú skúšobnú prevádzku systému nahradí od novoročného vydania minimálny poplatok za službu.
E-verzia je aktuálne dostupná pre všetky PC, tablety, mobilné telefóny
s operačným systémom Android a Apple MAC, iPhone, iPad, iPod.
Šírená je prostredníctvom systémov floowie a publero. Pokiaľ ste si
obľúbili práve túto formu nášho mesačníka, môžete si od januára
2012 na Slovensku predplatiť 10 vydaní e-časopisu len za 9 € cez
systém floowie, alebo si prečítať jedno vydanie za symbolické 1 €. Pre
českých čitateľov je určený systém Publero, kde môžete získať jedno
číslo za 25 Kč, 10 vydaní za 225 Kč.
Prístup do systémov floowie.com a publero.com nájdete na web stránke www.engineering.sk, www.strojarstvo.sk.
Predplatné za zvýhodnené ceny v oboch formách si môžete objednávať už teraz na [email protected], www.engineering.sk alebo na
tel. č. +421/41/564 03 70.
www.engineering.sk \ 2/2012
73
KONGRESOVÝ CESTOVNÝ RUCH
Hotel, který překvapí
na každém kroku
TEXT/FOTO:
Boutique hotel Absolutum
Není jednoduché nabídnout hotel, který je jiný než ostatní. Absolutum je svým
způsobem jiný a právě tím je zajímavý. Na své si přijde nejen náročná klientela,
která vyhledává plně funkční servis hotelových služeb, ale také klient, který ocení
přátelskost, příjemné prostředí a individuální přístup.
B
outique hotel Absolutum v Praze
je výjimečný hotel, vhodný nejen
pro náročnou firemní klientelu, ale
také pro rodiny s dětmi. Hotel splní požadavky na všechny typy hostů, a proto
je velmi vyhledávaným pobytovým místem.
Nachází se v centru Prahy, přímo u stanice metra C – Nádraží Holešovice, v blízkosti Veletržního paláce nebo Výstaviště
Holešovice, kde se každý měsíc konají světoznámé veletrhy. Jízda na Václavské náměstí vám bude metrem trvat jen sedm minut.
Všem hostům nabízíme parkování zdarma
přímo před hotelem.
Zajímavé a netradiční prvky
Hotel je plný zajímavých a netradičních prvků. Který jiný hotel má své absolutní hodiny, které jsou dominantou recepce? Designéři
se snažili skloubit moderní prvky s výraznou
pestrostí barev. Dominantou pokojů hotelu
Absolutum jsou zejména cihlami obložené
zdi. Spolu se světelnými bodovkami vytvoří
pro klienta dostatečně útulné prostředí. V hotelu se nachází 34 komfortně vybavených pokojů, z toho můžete využít dva plně vybavené apartmánové pokoje s terasou. Hotel svým
74
2/2012 \ www.strojarstvo.sk
hostům nabízí zdarma internetové WI-FI připojení, disponuje školícími a konferenčními
prostory s kapacitou až 70 osob. Pro firemní
akce v hotelu vám připravíme na míru denní
coffee breaky, rauty či firemní večeře.
Prosklená restaurace
Nezapomnělo se ani na exotiku, a proto chodby hotelu zdobí výstava obrazů od
světoznámého cestovatele Jiřího Kolbaby.
V prostorách hotelu je netradičně vybudovaná prosklená Fresh restaurace Salut, v které se pořádají různé společenské akce. Nabízí
hostům příjemné posezení v útulně zařízeném prostředí s designovými židlemi, koženými boxy a akváriem. Přátelé i obchodní
partneři mohou ochutnat kulinářské speciality české i mezinárodní kuchyně, která klade
velký důraz na kvalitu a naprostou čerstvost
surovin. Jídelníček je sestaven ze specialit
lehké fresh kuchyně. Hostům denně nabízíme polední menu a víme, že nejvíc oceňují českou a thajskou kuchyni. Široký výběr
vín z vyhlášených evropských i mimoevropských lokalit a kvalitně zásobený bar doplňují celkovou špičkovou úroveň Fresh restaurace Salut. Restaurace a bar s kapacitou
70 míst je otevřena denně od 11.30 do 23.00.
Nabídka gastronomických služeb zahrnuje také celkové zajištění firemních a společenských akcí, jako jsou například recepce,
koktejly, svatby či rodinné oslavy.
Osobní přístup ke každému hostu
Ideálním místem pro vaše business snídaně,
obědy a klidné večeře je příjemná zahrádka v létě a útulné posezení u krbu v zimě.
Nabízíme také wellness pobyty v našem
wellness centru, kde můžete navštívit saunu až pro 20 osob, nebo se nechat hýčkat lávovými nahřívacími kameny a masírovat našimi profesionály. Příjemné klubové prostředí
wellness centra pod stropy s cihlovou klenbou nabízí i solární studio a malé posezení
s občerstvením. Nadstandardní služby boutique hotelu Absolutum za rozumnou cenu
zaměstnanci vždy doplní osobním přístupem
ke každému hostu a také vřelým úsměvem.
Boutique hotel Absolutum ****
Jablonského 4, 170 00 Praha 7
tel: +420 222 541 406
fax: +420 222 541 407
e-mail: [email protected]
www.absolutumhotel.cz
resumé
Hotel which surprise at every step
Absolutum Boutique Hotel is an unique hotel,
suitable not only for corporate clients, but
also for families with children. Hotel meets
requirements for all types of guests and it is
a very popular place for visit. The hotel is full
of atmosphere, with interesting and unusual
elements. Designers have tried to combine
modern elements with warm and distinct
varieties of colors. The most dominant element
in hotel rooms is particularly lined brick wall
and along with lights is to the guest perfectly
highlighted the cozy atmosphere. Hotel has
32 comfortable double rooms and for guests
are also prepared 2 fully equipped apartments
with terrace. The hotel offers to its guests free
WI-FI internet connection, hotel has also the
conference rooms up to 70 people for trainings
and meeting and for your business events
we will prepare coffee breaks, receptions or
corporate dinners.
Strojárstvo
odborné a vedecké články
Obsah \ Contents
02
Simulačné modely vo
výrobnom procese
10
Kinematika modulárnych
robotických systémov
Usage of the simulation model
in the specific production
process
Kinematics of Modular Robotic
Systems
04
Údržba obrábacích strojov
12
Export programu
do robotizovaného
pracoviska
Maintenance of Machine Tools
07
Nové technológie bez
hraníc
New technologies without borders
08
Ergonomické kritériá
pracoviska manuálnej
montáže
The verification of importance
of ergonomic criterias in
designing the manual
assembly workplace
The export of the user program
from the virtual to the real
robotic workplace
14
Diplomová práca roka
Diploma Thesis of the year
16
Burza / Exchange
Strojárstvo EXTRA – miesto pre recenzované odborné príspevky
S T R O J E   a   T E C H N O L Ó G I E
Simulačné modely
vo výrobnom procese
TEXT:
Ing. Andrea Krauszová, PhD., SjF KPIaM, TU Košice FOTO: archív redakcie
Jednou z najmodernejších technológií, ktorá významnou mierou prispieva k zvyšovaniu konkurencieschopnosti a efektívnemu
riadeniu výrobných podnikov je simulácia. Možnosti jej nasadenia sú veľmi široké, od testovania súčiastok vo fáze vývoja až po
simuláciu komplexných výrobných systémov, akým je digitálny podnik.
S
imulácia výrazne napomáha pri plánovaní, riadení a kontinuálnom zlepšovaní výrobných procesov, je významným pomocníkom pri zvyšovaní ich produktivity, efektivity a flexibility. Práve flexibilita, v reagovaní na neustále sa
meniace požiadavky zákazníkov v podmienkach globálnych trhov, sa
stáva výhodou pre podniky používajúce vyspelé technológie.
Využitie simulačného modelu v konkrétnom výrobnom procese
Vytváranie simulačného modelu má určitú postupnosť, ktorou sa treba riadiť. Najskôr treba vytvoriť jednoduchú verziu modelu, otestovať
jeho funkčnosť a správnosť a postupne dopĺňať ďalšie detaily. V prvej
fáze je vhodné sústrediť sa iba na pracoviská a tok výrobkov cez systém bez toho, aby sa v modeli vytváral detailný dopravný systém
a ďalšie prvky. Až po overení funkčnosti modelu sa pristupuje k dopracovaniu efektných grafických efektov pre animáciu, k doplneniu
špecifických výstupných štatistík, prepájaniu na podnikový informačný systém a podobne.
Na získanie parametrov a informácií o sledovanej výrobnej linke
a overenie zvýšenia výkonnosti po jej inovácií bola použitá skúšobná verzia simulačného programu Flexsim. Oproti platenej verzii má
však niekoľko obmedzení, pričom jedným z nich je možnosť vytvoriť
simulačný model len z 20 objektov. Základom zostavovania simulačného modelu konkrétnej linky bolo dispozičné riešenie. Do modelu
boli zahrnuté len tie stroje a zariadenia, ktorými materiál počas spracovávania reálne prechádza.
Obr. 1 Dispozičné riešenie výrobnej linky
02
2/2012 \ www.strojarstvo.sk
Pri súčasnom usporiadaní linky je 5 strojov obsluhovaných 4 pracovníkmi. Maximálne množstvo výrobkov vyrobených za 7,5 hodinovú pracovnú zmenu je 518 ks. Pri trojzmennej prevádzke to predstavuje dennú produkciu 1 555 ks. Cieľom bolo navrhnúť spôsob
zvýšenia výrobnej kapacity linky bez výmeny strojového vybavenia
a pri minimálnych investičných nákladoch, navrhované zmeny porovnať a vyhodnotiť s aktuálnym stavom prostredníctvom simulačného programu.
Podstata spočívala vo zvýšení výkonu úzkeho miesta vo výrobe. Za
úzke miesto sa považuje zariadenie, ktoré má najmenšiu pravdepodobnosť prerušenia v činnosti ostatnými zariadeniami a pritom najviac ovplyvňuje celkový prietok systému.
Zostavenie simulačného modelu výrobnej linky
Úzkym miestom danej výrobnej linky sú obrábacie stroje SASS2
s výrobnou kapacitou 73 ks/hod a STEMUT s výrobnou kapacitou 76 ks/hod. Kvôli zvýšeniu výrobnej kapacity celej linky bolo
navrhnuté, aby operátorov na pozíciách obsluhy strojov SASS2
a STEMUT/SASS3 nahradili manipulačné roboty. Opracovanie
obrobku zabezpečí obrábací stroj, odobratie opracovaného polotovaru, naloženie nového polotovaru a jeho upnutie zabezpečí robot. V prípade potreby medzioperačnej kontroly rozmerov
robot uloží obrobok do meracieho prípravku, z ktorého získa
informáciu o dodržaní, prípadne nedodržaní rozmerových tolerancií.
S T R O J E   a   T E C H N O L Ó G I E
Kvôli štatistickému porovnaniu boli vytvorené dva varianty výrobnej linky:
Variant č. 1 – model simuluje výrobnú linku s aktuálnym obsadením
pozícií obsluhy obrábacích strojov SASS2, STEMUT a SASS3 operátormi.
Variant č. 2 – model simuluje výrobnú linku, v ktorej obrábací stroj
SASS2 obsluhuje manipulačný robot 1 a obrábacie stroje STEMUT
a SASS3 obsluhuje jeden manipulačný robot 2.
Postupným prehraním simulácie oboch variantov č. 1 a č. 2 program
Flexsim zozbieral množstvo informácií a údajov. Po skončení simulácie boli z vybraných údajov vytvorené tabuľky a jednotlivé parametre sa navzájom porovnali.
Pri usporiadaní podľa variantu č. 1 dokázala výrobná linka za 24 hodín vyprodukovať 1 555 kusov výrobkov. Pri usporiadaní podľa variantu č. 2 dokázala vyprodukovať 1 767 kusov výrobkov, čo predstavuje nárast o 13,63 %. V absolútnom vyčíslení to predstavuje nárast
produkcie o 212 kusov za deň.
Podľa údajov získaných simuláciou sa vyťaženosť obrábacích strojov s najnižším taktom výroby zvýšila pri obrábacom stroji SASS2 zo
79,48 % na 90,30 % čo predstavuje nárast o 10,82 %. Vyťaženosť obrábacieho stroja STEMUT sa zvýšila zo 75,76 % na 89,10 %, čo predstavuje nárast o 10,34 %.
Obr. 2 Rozmiestnenie objektov v simulačnom modeli – variant č. 1
Aj napriek obmedzeniu v počte možných použitých objektov, vyplývajúcich z použitia skúšobnej verzie programu, sa simulačný program
Flexsim ukázal ako veľmi efektívny nástroj na overovanie navrhovaných zmien na výrobnej linke. Samotný priebeh simulačného experimentu nijako nenarušil reálnu výrobu v danom podniku. Práve naopak, umožnil veľmi efektívnou a nenákladnou formou porovnať dva
rôzne varianty riešení. Poskytol tak dostatok objektívnych informácií pre ďalšie rozhodnutia manažmentu v oblasti investovania a ďalšieho rozvoja podniku. Vytvorený simulačný model výrobnej linky
môže manažérom do budúcnosti poslúžiť ako efektívna pomôcka
pri plánovaní, riadení a organizácii výroby, ako aj pri overovaní navrhovaných zmien a správnosti rozhodnutí. S použitím platenej verzie
programu je možné vytvoriť virtuálne modely aj ďalších výrobných liniek v danom podniku a ich vzájomným prepojením simulovať výrobné toky na úrovni celého podniku, teda vytvoriť kompletný digitálny podnik. Takto vytvorený digitálny model umožní sledovať,
riadiť alebo plánovať tok materiálu a informácií v celom výrobnom
podniku.
Záver
Používanie simulácie ako podporného prostriedku rozhodovania manažmentu je možné považovať do budúcnosti za veľmi perspektívne.
K lepšej predstave a pochopeniu prispievajú prostriedky virtuálnej reality, ktoré zahŕňajú 3D okuliare, imerzívne systémy, dátové rukavice,
systémy rozširujúce realitu (powerwall, holobench, workbench, holospace a pod.) a projekčné systémy CAVE (Computer assisted virtual environments). Na trhu je dnes dostatok simulačných programov
pre všetky typy manažérskych úrovní, od najnižších – operatívnych
až po strategickú úroveň. Neustále zvyšovanie výkonu hardvérových
prostriedkov a zároveň znižovanie ich ceny umožňujú sprístupniť tieto systémy aj malým a stredným podnikom.
Obr. 3 Rozmiestnenie strojov a tok materiálu – variant č. 2
Výsledky získané prostredníctvom simulácie
V priebehu simulácie Flexsim automaticky zhromažďuje základné
štatistické informácie o objektoch v modeli. Tieto informácie zahŕňajú vstupy a výstupy položiek, trvanie jednotlivých stavov objektov,
atď. Program možno nakonfigurovať tak, aby zozbieral detailnejšie informácie pre podrobnejšiu štatistiku. Informácie sú následne analyzované v aplikácii Flexsim Chart.
Príspevok bol vypracovaný v rámci grantového projektu VEGA 1/0102/11
Metódy a techniky experimentálneho modelovania vnútropodnikových výrobných a nevýrobných procesov.
resumé
Usage of the simulation model in the specific production process
Currently, grows interest of businesses to use simulation, which allows to
analyze the behavior of the system in the context and immediately to
provide information of the impact of individual actions on the process.
Simulation is becoming an important assistant to increase productivity,
efficiency and flexibility of production processes.
www.engineering.sk \ 2/2012
03
Údržba obrábacích strojov
TEXT/FOTO:
doc. Ing. Štefan Valenčík, CSc., SjF – KVT a R, TU Košice
V súčasností si možno len ťažko predstaviť zabezpečenie rastu, kvality a efektívností
výroby bez výrazného využívania nových metód a technik údržby. Nevyhnutnosťou
sa tak stávajú metódy a techniky, umožňujúce nájsť rovnováhu medzi možnosťami
a kvalitou štruktúry výrobnej spoločnosti.
C
ieľom je, aby príslušné metódy a navrhované techniky boli
vhodné pre akúkoľvek výrobnú
infraštruktúru, pre ktorú je potrebné definovať funkcie údržby (množstvo
údržbárskych činností súvisiacich s fyzickým
a morálnym opotrebením).
Význam a úloha údržby strojov
Údržba je systémová špecializovaná činnosť,
ktorej účelom je plánovite udržať, resp. zvýšiť
časovú, výkonnú a kvalitatívnu využiteľnosť
strojov a zariadení a udržiavať, resp. obnovovať (vylepšovať) pôvodné úžitkové vlastnosti strojov a zariadení počas ich využívania
tak, aby sa dosiahla ich najvyššia možná efektívnosť pri zohľadnení bezpečnosti a ochrany zdravia obsluhy a ochrany životného prostredia.
Dôraz na prevenciu údržbárskej činnosti pramení z jej postavenia v mnohostupňovom
reprodukčnom procese základných prostriedkov, ktorý sa začína ich obstarávaním
a končí sa vyraďovaním. Zodpovedá tomu
aj vnútorné diferencovanie samotnej údržbárskej činnosti, ktoré sa odvíja od poruchy
a spočíva na technickej diagnostike, opatreniach na údržbu a vyššej formy generálnej
opravy spájanej s obnovou stroja.
04
2/2012 \ www.strojarstvo.sk
Frekventované aktivity
K zvýšeniu efektívnosti môže prispieť vhodná organizácia údržby, spôsob rozdelenia
činností na jednotlivé úrovne riadenia, útvary, ľudí, a spôsob realizácie. A práve spôsob
realizácie je závislý od členenia jednotlivých
druhov údržby. Pri bezporuchovom fungovaní základných prostriedkov sa možno
uspokojiť s dozorno-inšpekčnou činnosťou,
ktorá má predchádzať a zabraňovať nežiaducim stavom. Pri zhoršenom fungovaní však
už treba robiť jednotlivé opravy.
V prípade CNC obrábacích strojov je údržba
zameraná na:
1. Stavebné prvky a moduly obrábacieho
stroja (konštrukcia, pohony, riadenie a senzorika), u ktorých možno požadovanú pohotovosť udržiavaného stroja zabezpečiť nasledujúcimi krokmi a spôsobmi:
a) bežnou údržbou (preventívnou prehliadkou) – zameranou na kontrolu jednotlivých
funkčných uzlov stroja, ako sú vedenia a pohybové skrutky lineárnych osí, hydraulického systému, mazacieho systému a podobne.
Mechanicky alebo automaticky sa odstraňujú nečistoty a triesky z priestoru obrábania
a ďalších priľahlých častí obrábacieho stroja
(priestory pod krytom stroja). Vykonáva sa
odstraňovanie odchýlok (napríklad vôle uloženia vedenia), polohy programovacích narážok tlaku vzduchu a podobne. Dopĺňajú sa
prevádzkové náplne stroja predpísané výrobcom, napríklad reznou a chladiacou kvapalinou, prevodovým a hydraulickým olejom
ako aj mazivami na mazacích miestach.
Samozrejmosťou je výmena, resp. čistenie filtrov jednotlivých médií (olej, rezná kvapalina), hadíc, svoriek, tesnení a stierateľných líšt.
Vykonávajú sa preventívne opatrenia, ako
ochrana pred vonkajším vplyvom utesnením, nanesením vazelíny, náterom a fóliovaním. Ďalej sa kontrolujú všetky motory stroja
(osové aj motory periférnych zariadení). Pri
elektrovýzbroji rozvádzača sa kontroluje dotiahnutie svoriek. Čistia sa všetky ventilátory.
Kontrole a čisteniu podliehajú aj všetky koncové spínače a snímače polohy (lineárnych
osí aj okruhu núdzového zastavenia). V rámci tejto prehliadky sa zálohujú strojové údaje
riadiaceho systému pre prípad straty údajov
niektorého stroja.
Pri preventívnej prehliadke sa odstraňujú aj
iné drobné diagnostikované poruchy.
b) diagnostikou – zameranou na trvalé sledovanie koreňových príčin porúch výrobných strojov (posuvných a rotačných častí).
Sú to predovšetkým nedostatky v mazaní
a nadmerné sily od nevyhovujúcej geometrie, prípadne iné dôvody. Pri obrábacích strojoch sa zameriavame najmä na diagnostiku:
– geometrie funkčných častí stroja – meraním geometrických veličín zisťujeme geometrickú presnosť strojov a zariadení, ktorú
potom môžeme využiť pre nové inštalácie
aj pre následné údržbárske práce. Typické
S T R O J E   a   T E C H N O L Ó G I E
aplikácie sú priamosť, priamosť pre pozíciu
ložiska, rovinnosť, rovinnosť prírub, kolmosť,
smer vretena voľný, smer vretena viazaný,
skrútenie základov a iné.
– vibrodiagnostiku – jej aplikáciou možno
zistiť skutočný stav ložísk uloženia vretena,
stav mazania vretena a celkovú veľkosť vibrácií. Vibračnou diagnostikou môžeme merať pohon vretena (motor, prípadne motor
a prevodovku). Meraním možno zachytiť už
aj počiatočné poškodenie ložísk a operatívnym zásahom predísť rozsiahlejšej poruche
stroja.
– meranie prevádzkových tvarov kmitov –
umožňuje zistiť rôzne nepravidelnosti v pohybe stroja. Zisťujeme chyby, ako napríklad
praskliny základov strojov, problémy upevnenia strojov, praskliny a slabiny oceľových
konštrukcií, výrobné a konštrukčné chyby,
nežiaduce pohyby zložených systémov.
Ďalej sú to zariadenia na monitorovanie/inšpekciu stavu stroja, pre oblasť ultrazvuku
(meranie ultrazvukových emisií), merania
teplôt (infračervený teplomer) a tribodiagnostiky (infračervený spektrometer) pokrývajúce určitý segment úloh technickej diagnostiky.
2. Sústavu obrábacieho stroja ponímanú
ako mechatronický systém – sledujú a vyhodnocujú sa konštrukčné a technologické
väzby medzi motorikou, riadením a senzorikou. Údržba je rozdelená na niekoľko sekcií,
čo má za následok zníženie počtu neplánovaných odstávok strojových zariadení a dosiahnutie a udržanie požadovanej presnosti
výroby, ako napríklad:
– test kruhovej interpolácie – považovaný
za základnú diagnostickú metódu kontroly
CNC obrábacích strojov. Využíva sa na meranie geometrickej presnosti a dynamických
vlastností pohonov prístrojom Ballbar QC10.
Test kruhovej interpolácie sa uskutočňuje v jednej (sústruhy), resp. vo viacerých rovinách (centrá a iné). Merací prístroj sníma
odchýlky nameraných údajov od ideálneho
kruhu. Na základe deformácie výsledného
grafu možno vyhodnotiť vplyv aktuálnych
chýb stroja na jeho presnosť. Možno určiť,
či sú diagnostikované chyby spôsobené mechanikou stroja alebo nesprávnym nastavením dynamiky pohonov či chybami v nastavení odmeriavacích systémov. Následne
možno vyhodnotiť, ktoré z diagnostikovaných chýb majú najväčší vplyv na presnosť
stroja a navrhnúť technické riešenia na odstránenie poruchy. Hodnoty nameraných
axiálnych vôlí dočasne eliminujeme zadaním
kompenzácie v riadiacom systéme.
– kalibrácia odmeriavacích systémov – je
výstupom pravidelne uskutočňovaných
činností s využitím laserovej kalibrácie odmeriavacích systémov stroja. Laserovým
interferometrom ML10 v kombinácii s kompenzačnou jednotkou sa premeriava presnosť a opakovateľnosť nábehu polohy jednotlivých lineárnych osí. Potom nasleduje
úprava, resp. u novo kalibrovaných strojov
vytvorenie korekčných máp v riadiacom systéme – nelineárna kompenzácia nameraných chýb. Na záver kalibrácie sa uskutoční kontrolné premeranie skompenzovaného
stroja. Kalibráciu odmeriavacích systémov sa
odporúča realizovať aj mimo pravidelných
periodických termínov v prípadoch, keď sa
na stroji menilo odmeriavanie, menili sa pohybové (guľôčkové) skrutky, resp. ak bola
upravovaná geometria stroja, napríklad novým ustavením na základ.
Aplikáciou kontroly a kalibrácie v uvedenom
rozsahu získa majiteľ stroja okrem úspory nákladov na údržbu aj ucelený obraz o kondícii
strojov, napríklad v podobe informácií o dosiahnutej presnosti výroby jednotlivých CNC
obrábacích strojov vo svojej spoločnosti.
resumé
Maintenance of Machine Tools
A significant application of new maintenance
methods and technologies is unavoidable for an
increase, quality and efficiency of production.
So it is necessary to apply such methods and
technologies that enable to find out a balance
between the possibilities and structural quality
of a production company. This article presents
an importance and role of the machine tool
maintenance, as well as the maintenance trends
and diagnostics.
www.engineering.sk \ 2/2012
05
S T R O J E   a   T E C H N O L Ó G I E
Trendy v diagnostike a údržbe
Materiálna báza
V prípade realizačných prostriedkov sa pôvodne samostatné a jednoduchšie snímače
veličín dnes nahrádzajú kompaktnými meracími systémami, ktoré riešia aj linearizáciu
prevodovej charakteristiky samotného snímača, unifikáciu výstupného signálu i kódovanie výslednej informácie do číslicového
kódu, s rešpektovaním príslušného komunikačného protokolu.
Takýto merací systém, umiestnený priamo
v diagnostikovanom objekte, dokáže inteligentným spôsobom komunikovať s riadiacou jednotkou diagnostického systému.
Prenos dát z meracieho systému do riadiacej
jednotky diagnostického systému je samostatným problémom. V súčasnosti sa čoraz
častejšie využíva špeciálna zbernica priemyselného typu, kde jednotlivé meracie členy
komunikujú s riadiacou jednotkou (často je
to PLC), ktorá je odolná voči rušiacim vplyvom prostredia. Podmienkou tejto číslicovej
komunikácie je jednotné rozhranie a spoločný komunikačný protokol. Schopnosťou komunikovať sa PLC stávajú technologickým
rozhraním počítačových informačných systémov v priemyselnom prostredí.
Modernejšie diagnostické systémy sú implementované do monitorovacích, resp. riadiacich systémov, založených na využití programovateľných logických automatov PLC.
Tieto systémy poskytujú dostatok informácií aj pre diagnostiku objektov. Ide napríklad
o chybové stavy, nebezpečné trendy, predpovedanie hroziacich porúch a havárií, určenie príčiny porúch.
V špeciálnych prípadoch umožňujú implementovať aj zložitejšie inteligentné algoritmy
na rozpoznávanie stavov objektu, napríklad
www.engineering.sk
06
2/2012 \ www.strojarstvo.sk
na základe meraní bodu najbližšieho k tvoriacemu bodu nástroja možno prispieť k nekonvenčným spôsobom adaptívneho riadenia strojov. To znamená schopnosť riadiť
pohony tak, aby namerané súradnice vždy
zodpovedali predpísaným súradniciam a aby
každý pohon reagoval na zmenu súradnice aj
vtedy ak jej zmena nesúvisí s jeho pohybom,
a to za predpokladu, že došlo k odchýlke súradnice od predpísanej hodnoty.
Informačná báza
Súčasným trendom v rámci údržby je minimalizovať tzv. opravy po poruchách strojov
a, naopak, vyvíjať tlak na zavádzanie prediktívnej, resp. proaktívnej údržby. Ta je založená na sledovaní skutočného stavu strojných
zariadení a efektívnom informačnom systéme.
Úlohou informačného systému je sledovať,
analyzovať a vyhodnocovať stav zariadení,
teda kontrolovať funkčnosť a bezporuchový stav stroja, ako aj už ukončené údržbárske operácie. Tu má svoje miesto proaktívna diagnostická údržba, kde sú diagnostické
meracie systémy prepojené s informačným
systémom údržby, pričom spolu s ďalšími nástrojmi na plánovanie a riadenie údržby podporujú operatívne aj dlhodobé strategické
rozhodovanie o riadení údržby. Začlenenie
vhodnej on-line diagnostiky do systému riadenia údržby vedie k úsporám nákladov na
údržbu a opravy strojov aj k výraznej eliminácii rizika vyplývajúceho z nežiaducich výpadkov výroby a z ďalších dôsledkov, ako je
strata odberateľov či vplyv na bezpečnosť
práce a znečistenie životného prostredia, prípadne zvýšená energetická náročnosť prevádzky strojov.
Vytvorenie vlastného systému znamená
predovšetkým: určiť vhodné merané veličiny, výber vhodných senzorov, výber zbernej
jednotky na spracovanie signálov, pripojenie
zbernej jednotky k dátovej sieti a dátovému
serveru s databázou, pripojenie informačného systému údržby k databáze, správne využitie údajov v informačnom systéme údržby.
Medzi hlavné funkcie informačného systému patrí vizualizácia a archivácia nameraných údajov o prevádzkovom stave strojov
(porucha, údržba), vrátane vyhodnotenia
a záznamu.
Nastavovanie ich medzných hodnôt a generovanie alarmu pri ich prekročení a hlásenia
vo forme SMS, e-mailu a predovšetkým generovaním požiadaviek na údržbu, prípadne
priamo pracovných príkazov údržby.
Pracovné príkazy už obsahujú postup na
vykonanie zásahu údržby, informácie o náhradných dieloch, prípravkoch a o bezpečnosti pri práci.
Dôležitou funkciou je aj reportovanie o všetkých medzných situáciách na danom zariadení a ich štatistické spracovanie pre ďalšiu
predikciu a analýzu, napr. FMEA alebo RCM
a prijímanie proaktivných opatrení.
Záver
Moderné systémy diagnostiky a údržby sa
stále rozvíjajú a pre ich väčšie rozšírenie treba len podporiť proaktivný prístup k riadeniu údržby výrobných podnikov a posilniť
snahy vhodnými technickými nápadmi poruchám predchádzať, ako ich len krkolomne
a chaoticky hasiť. Starostlivosti o drahé a vyspelé výrobné technológie by mala zodpovedať aj vyspelosť dostupných nástrojov a metód údržby.
S T R O J E   a   T E C H N O L Ó G I E
Nové technológie bez hraníc
TEXT:
Anna Eliašová, PU v Prešove FOTO: archív redakcie
Na slovenskom knižnom trhu je publikácia venujúca sa
využitiu hydroabrazívneho prúdu v ortopedickej praxi
pri implantáciách a reimplantáciách totálnych náhrad
bedrového a kolenného kĺbu.
P
ublikácia „Hydroabrazívne delenie v ortopédii – experimentálna štúdia možnosti aplikácie hydroabrazívneho delenia v ortopédii s cieľom zvýšiť kvalitu ošetrovateľského
manažmentu“ je napísaná interdisciplinárnym autorským tímom
(Sergej Hloch, Dagmar Magurová, Jan Valíček, Ján Kľoc, Dražan
Kozak) a prináša komplexné hodnotenie technologického procesu delenia mäkkých a tvrdých tkanív. Prioritne je zameraná na
upriamenie pozornosti praktického využitia hydroabrazívneho delenia pri príprave povrchu kostí pre totálne náhrady s víziou do budúcnosti. Sekundárne na pochopenie problematiky aplikácie technológie hydroabrazívneho delenia s prvoradým využitím na oblasť
medicínskej praxe s dôrazom na využitie v ortopedickej operatíve
s finálnym dopadom zameraným nielen na zvýšenie kvality operačného zákroku, ale aj ošetrovateľského manažmentu perioperačnej
starostlivosti o samotných pacientov.
Predplatím
– ušetrím
O
dborný časopis z oblasti strojárstva s viac ako 15-ročnou
tradíciou, mesačník Strojárstvo/Strojírenství, vychádza
na Slovensku i v Českej republike okrem printovej verzie aj v elektronickej podobe. S príchodom nového roka
2012 sme pre našich čitateľov pripravili zvýhodnené predplatné pre
printové aj elektronické vydanie časopisu.
Printové vydanie
Celoročné predplatné printového vydania časopisu Strojárstvo/
Strojírenství odteraz môžete získať na Slovensku už za 25 €, vrátane
poštovného a balného, resp. 650 Kč v prípade čitateľov z Českej republiky. Predplatiteľ tak oproti súčasnosti ušetrí 5 €, resp. 126 Kč. Študenti
a seniori nad 60 rokov môžu navyše získať ďalšiu 20-percentnú zľavu.
Elektronické vydanie
Každé číslo voľne prístupnej e-verzie časopisu Strojárstvo/Strojírenství
si v priebehu roka 2011 prečítalo niekoľko tisíc unikátnych návštevníkov. Bezplatnú skúšobnú prevádzku systému nahradí od novoročného vydania minimálny poplatok za službu.
E-verzia je aktuálne dostupná pre všetky PC, tablety, mobilné telefóny
s operačným systémom Android a Apple MAC, iPhone, iPad, iPod.
Šírená je prostredníctvom systémov floowie a publero. Pokiaľ ste si
obľúbili práve túto formu nášho mesačníka, môžete si od januára
2012 na Slovensku predplatiť 10 vydaní e-časopisu len za 9 € cez
systém floowie, alebo si prečítať jedno vydanie za symbolické 1 €. Pre
českých čitateľov je určený systém Publero, kde môžete získať jedno
číslo za 25 Kč, 10 vydaní za 225 Kč.
Prístup do systémov floowie.com a publero.com nájdete na web stránke www.engineering.sk, www.strojarstvo.sk.
Predplatné za zvýhodnené ceny v oboch formách si môžete objednávať už teraz na [email protected], www.engineering.sk alebo na
tel. č. +421/41/564 03 70.
www.engineering.sk \ 2/2012
07
Ergonomické kritériá
pracoviska manuálnej montáže
TEXT:
Ing. Edita Szombathyová, PhD., SjF – KPIaM, TU Košice FOTO: archív redakcie
Cieľom zdokonaľovania manuálneho montážneho pracoviska je vytvoriť
v krátkom čase a s prijateľnými nákladmi efektívne pracovisko, ktoré bude spĺňať
podmienky pre dosahovanie vyššej produktivity práce, kvality výrobkov a zároveň
vytvorí podmienky na zníženie fyzickej a psychickej námahy pri montáži.
Z
ákladom pre efektívnu prácu systému človek – stroj – prostredie je
rešpektovanie antropocentrického princípu pri jeho projektovaní.
Treba teda vychádzať z poznania, že človek
je v tomto systéme najzraniteľnejším článkom a preto sa musia všetky ostatné zložky prispôsobiť jeho možnostiam a schopnostiam.
Experimentálne overovanie ergonomických
kritérií v praxi
V rámci dlhodobého riešenia výskumných
úloh z oblasti inovatívneho plánovania
a projektovania výroby, zvyšovania produktivity hybridnej montáže, systémového prístupu k racionalizácii pracovných procesov,
ako aj z oblasti, bol uskutočnený celý rad výskumov, súčasťou ktorých bola i problematika vyžitia ergonomických poznatkov pri optimalizácii pracoviska a pracovnej činnosti.
Nutnosť využívania ergonomických zásad a kritérií pri riešení pracovísk manuálnej
08
2/2012 \ www.strojarstvo.sk
montáže ako súčasti montážneho systému
bola overovaná vo firmách, ktoré sa zaoberajú montážou automobilových komponentov aj montážnymi a demontážnymi procesmi pri iných ako výrobných činnostiach.
Návrhy opatrení vyplynuli z podrobnej analýzy pracovnej činnosti a pracovného miesta,
pričom boli použité vybrané metódy skúmania pracovných činností. Pri hľadaní optimálneho riešenia pracoviska ručnej montáže boli
využité mikropohybové štúdie, najmä metóda vopred určených časových normatívov
pohybov – MTM, ktorá rozkladá manuálny
montážny proces na základné pohyby a každému pohybu priraďuje časovú normu, určenú charakterom pohybu a podmienkami,
za akých sa vykonáva. Ďalšími aplikovanými
metódami sú i metódy, pri ktorých sa pozoruje, zaznamenáva a hodnotí spotreba času
na jednotlivé pracovné operácie alebo úkony. Úlohou týchto metód je odstrániť z pracovnej činnosti neefektívne pracovné pohyby
a časy, a tým skrátiť celkový čas montážnych
operácií. Dôležitú úlohu pri analýze podmienok manuálnej montáže majú aj štúdie fyzickej a psychickej záťaže pri práci, a aj štúdie
pracovného prostredia, teda vplyvu faktorov
pracovného prostredia na pracovníka.
Zhrnutie výsledkov experimentálneho
overovania
Úlohy, ktoré boli riešené v praxi, boli zamerané na ergonomickú optimalizáciu pracovného postupu, pracovného miesta a pracoviska manuálnej montáže. Keďže pracovisko
manuálnej montáže väčšinou predstavuje
montážna linka alebo individuálna pracovná stanica, pri ktorej človek pracuje posediačky a vykonáva pracovné úkony pomocou rúk, usporiadanie a priestorové riešenie
pracovnej plochy, ako aj organizácia pracovných pohybov a pracovná záťaž, sú z hľadiska pracovnej pohody a podávania optimálneho pracovného výkonu veľmi významné.
Napriek tomu, že návrhy, ktoré boli na pracoviskách aplikované, sú jednoduché, ich
prínos nie je zanedbateľný z hľadiska úspory času montáže ani z hľadiska uľahčenia
práce pracovníkov. V tab. 1 sú stručne zhrnuté ciele, návrhy a prínosy, vyplývajúce
z experimentálneho overovania významu ergonomických kritérií pri optimalizácii pracovísk manuálnej montáže.
S T R O J E   a   T E C H N O L Ó G I E
Tab. 1 Zhrnutie výsledkov experimentálneho overovania
Úloha: Zvyšovanie produktivity manuálnej montáže
Cieľ riešenia
Overenie možnosti rastu
produktivity práce zavedením
optimálneho usporiadania
montážnej dosky
Pracovná činnosť
Návrhy (opatrenia)
Prínosy
Manuálna montáž
spojkovej hlavy
1. Nahradenie pevne uložených
zásobníkov závesnými zásobníkmi
2. Úprava umiestnenia zásobníkov
a prepraviek
– odstránenie neefektívnych pohybov rúk,
– zníženie fyzickej záťaže,
– skrátenie času montážnych operácií
o 2,76 s
– zvýšenie ročnej produktivity práce
o 12,21 %
Úloha: Ergonomická optimalizácia pracoviska manuálnej montáže metódou prevádzkových meraní
Overenie možnosti skrátenia doby
trvania montážneho cyklu
Manuálna montáž
súčiastok do spojkovej
skrine
1. Náhrada pevného pomocného
stola posuvným vozíkom so
zásobníkmi
2. Montáž stojana na formulár A4
priamo na konštrukciu montážnej
stanice
3. Montáž závesného systému
pre skrutkovač na rám hlavnej
montážnej stanice
– zvýšenie počtu montážnych cyklov o 7
za zmenu,
– zvýšenie produktivity práce o 9,97 %
– zníženie fyzickej záťaže odstránením
neefektívnych presunov,
– zvýšenie pohody pri práci
Úloha: Ergonomická optimalizácia pracovného miesta manuálnej montáže využitím metódy MTM 1
Zistenie úspešnosti zavedenia
optimalizačných opatrení
Montáž súčiastok na
rám automobilu
1. Umiestnenie rámu automobilu na – zjednodušenie pracovnej činnosti
otočné zariadenie
– zníženie fyzickej záťaže odstránením
2. Úprava tvaru montážneho stola do
neefektívnej chôdze,
– úspešnost zavedenia opatrení = 59,3 %
tvaru písmena L
Úloha: Využitie diagramu pracovného postupu pri analýze pracovnej činnosti
Zistenie možností racionalizácie
pracovnej činnosti
Demontáž dverí
osobného automobilu
Výsledkom realizácie návrhov v praxi je optimálne usporiadanie pracovného miesta,
zjednodušenie pracovnej činnosti, ktoré sa
dosiahne odstránením neefektívnych časov
a pohybov, ako aj zvýšenie produktivity práce. Cieľom ergonomického riešenia je zvýšiť
produktivitu práce systému pri nezmenenej
fyzickej a psychickej záťaži pracovníka, resp.
znížiť nepriaznivé fyzické a psychické zaťaženie pri zachovaní existujúcej produktivity práce. Takéto riešenie sa uplatňuje v systémoch, ktoré ohrozujú bezpečnosť pri práci
a zdravie pracovníkov.
Faktory, ovplyvňujúce produktivitu práce
pri manuálnej montáži z hľadiska vhodného
pracovného prostredia a pracovných podmienok sú:
►► usporiadanie pracoviska,
►► rozmerové riešenie pracovného miesta,
►► pracovná záťaž,
►► pracovné prostredie (fyzikálne faktory).
Vykonávanie pracovných pohybov
oboma rukami súčasne
Výsledný efekt z realizácie opatrení, uvedených v tab. 1 môže byť znásobený využitím
návrhov pri podobných montážnych činnostiach, resp. pri všetkých činnostiach sledovaných montážnych operácií aj pri využití
návrhov na viacerých podobne fungujúcich
montážnych systémoch.
Záver
Ťažiskovú úlohu pri riešení pracovísk manuálnej montáže má človek, ktorému treba prispôsobiť technickú stránku pracovného systému. Pri navrhovaní alebo
optimalizácii pracovísk manuálnej montáže sa musí zohľadniť individuálny charakter
pracoviska, teda možnosť jeho prispôsobenia individuálnym požiadavkám. Optimálne
pracovné miesto pre manuálnu montáž
ovplyvňuje pracovný výkon, zvýšenie pracovného výkonu vplýva na zvýšenie produktivity práce.
– zvýšenie technologicky produktívnej
činnosti
– odstránenie doby nečinnosti
– skrátenie priebežnej doby montáže
Na základe uvedených experimentov a ich
prínosov sa dá konštatovať, že zvýšenie produktivity práce montážnych procesov je
možné aj aplikáciou metód skúmania pracovných činností, ktorými sa zistia možnosti
úpravy týchto činností (a pracovných miest,
na ktorých sú vykonávané) využitím ergonomických zásad.
resumé
The verification of importance of ergonomic
criterias in designing the manual assembly
workplace
In designing of the workplace it is important
to pay attention to work conditions, which
should ensure an optimal work atmosphere
and contribute to productivity increase. The
document includes examples of the workplace
design with the emphasis on optimization of its
parameters.
www.engineering.sk \ 2/2012
09
Kinematika modulárnych
robotických systémov
TEXT:
Ing. Zdenko Bobovský, PhD., SjF TU v Košiciach FOTO: archív redakcie
Základným stavebným prvkom každého modulárneho robotického systému (MRS) je modul. Možnosti modulov, počet
modulov a typový rad modulov určujú výsledné vlastnosti celého systému. Pri použití identických modulov vzniká homogénny
MRS, ktorého hlavnou výhodou sú nízke výrobné náklady.
P
ri použití rôznych typov vzniká heterogénny MRS, ktorého
hlavnou výhodou sú malé rozmery a možnosť rozšíriť vlastnosti celého systému doplnením nového modulu s novými vlastnosťami. Pri homogénnych systémoch, musí každý modul obsahovať logický člen, snímače, zdroj energie, motory, atď.
V heterogénnych systémoch sú samostatné moduly s logickými členmi, moduly so zdrojom energie, mechanické moduly, ktoré vykonávajú akčný pohyb a moduly, ktoré určujú ďalšie vlastnosti systému.
V súčasnej dobe existuje niekoľko modulárnych robotických systémov so schopnosťou automatickej prestavby. Tá je vykonávaná na základe dopredu definovaných tabuliek a preddefinovaných možných
tvarov štruktúr.
Popis kinematiky modulu
Popis kinematiky celej štruktúry MRS vychádza z popisu kinematiky
jednotlivých modulov. Popis modulov popisuje závislosti medzi lokálnymi súradnými systémami definovanými na module. Môže byť
definovaný cez maticu Denavit-Hartenberg [1] alebo maticovou metódou cez transformačné matice [2,3]. Následne v závislosti od miesta spojenia a orientácie spojenia sa prepočítava kinematika celej novej štruktúry alebo len jej zmenenej časti.
Počet spájacích miest, počet stupňov voľnosti a typ spájacieho mechanizmu modulu určujú zložitosť kinematického popisu. Pri module na obr. 1, s jedným stupňom voľnosti a dvoma spájacími plochami,
ktoré majú možnosť orientácie spojenia len jedným spôsobom, má
popis kinematiky transformačnými maticami od LCS1 k LCS2 tvar {1}
a od LCS2 k LCS1 má tvar {2}:
A = Tpy(L/2) * Trz(qi) * Tpy(L/2) * Try(π/2) {1},
Ainv = Try(-π/2) * Tpy(-L/2) * Trz(-qi) * Tpy(-L/2) {2},
kde:
Try(X) – transformačná matica rotácie okolo osi Y o argument X,
Tpy(X) – transformačná matica posunutia po osi Y o argument X,
Trz(X) – transformačná matica posunutia rotácie po osi Z o argument X,
qi – neznáma premenná (uhol natočenia),
L – vzdialenosť medzi LCS1 a LCS2, resp. dĺžka modulu.
Index inv v označení matice A znamená, že ide o spätný výpočet (inv
= inverzia).
Výsledná matica A má tvar: {3}
a matica A má tvar: {4}
Obr. 1 Rotačný modul s jedným stupňom voľnosti
10
2/2012 \ www.strojarstvo.sk
kde (qi) – je parameter natočenia,
i – je ID číslo modulu.
S počtom spájacích miest na module, možných orientácií pri spojeniach modulov a počtom stupňov voľnosti jedného modulu, narastá
zložitosť popisu kinematiky štruktúry MRS. V prípade jednoduchých
R
O
B
O
T
I
K
A
modulov je možné popisovať závislosť medzi jednotlivými spájacími
miestami. Pri zložitejších je možné použiť popis medzi jednotlivými
spájacími miestami alebo popis od LCSi k LSC0. Následne, na základe miesta spojenia, vieme získať závislosť od miesta spojenia i k miestu spojenia j. A to vynásobením LCSi k LCS0 a inverzným násobením
LCS0 k LCSj.
Výpočet štruktúry
Prepočet kinematickej štruktúry sa vykonáva od základného modulu, kde poloha základného modulu je buď daná funkciou, ktorú ma
MRS vykonávať, alebo závisí od typu MRS. V heterogénnych moduloch je možné definovať prepočet len od určitých typov modulov,
napr. modul riadenia. Pri uvedenom module je možné definovať ako
hlavný modul, ľubovoľný modul z MRS, kde bude popis štruktúry postavený len na násobení matíc A(qi) a Ai(qi), keďže tento typ môže
vytvárať len sériové štruktúry.
a)
b)
c)
systém s presne definovanými možnými kinematickými štruktúrami
a presne definovanými algoritmami na zmenu medzi nimi. Modularita
otvorených systémov umožňuje aj pridávať nové typy modulov už
do existujúcich systémov, a to v prípadoch ako zlepšenie výpočtovej
rýchlosti pre riadiaci systém, zvýšenie presnosti a nosnosti akčných
členov, zvýšenie kapacity energetických členov, atď.
d)
Obr. 2 Sériové spojenie modulov a smer kinematického popisu štruktúry
Samotný popis potom závisí od definovanej polohy hlavného modulu.
Obr. 2a) zobrazuje, ako hlavný modul, modul 1, ktorý je umiestnený na jednom konci sériovej štruktúry. Orientovaný s LCS2 smerom
do štruktúry. Pre polohu LCS2 platí vzťah {3}, pre polohu LCS2 druhého modulu platí vzťah {5}, pre LCS2 modulu č. n) vzťah {6}, atď. Pri
definovaní hlavného modulu vo vnútornej časti sériovej štruktúry
obr. 2c) je popis jednotlivých modulov definovaný vzťahmi {7} pre
smer LCS1 hlavného modulu a {8} pre smer LCS2 hlavného modulu.
Pri definovaní hlavného modulu na konci sériovej štruktúry pri LCS1
orientovanej do štruktúry platí pre pripojené moduly vzťah {9}:
A21 = A(q1) * A(q2) {5},
A31 = A(q1) * A(q2) * A(q3) = A12 * A(q3){6},
An-i
= Ainv(qn) * Ainv(qn-1) * … * Ainv(qn-i) n
{7},
An+j
= A(qn) * A(qn+1) * … * A(qn+j) n
{8},
A = Ainv(qn) * Ainv(qn-1) * … * Ainv(q1) {9}.
1
n
Tieto vzťahy platia len pri zapojení modulov podľa poradia od 1 do n.
Pri ľubovoľnom zapojení modulov premenné qi sú definované podľa ID modulu.
Záver
Predstavený postup definovania kinematickej štruktúry možno principiálne aplikovať na rôzne typy modulárnych robotických systémov,
či už homogénne alebo heterogénne, kde v závislosti od zložitosti
modulov vzrastá zložitosť definovania popisu modulov a následne aj
samotný popis štruktúry celého MRS.
Trendy vývoja týchto systémov svedčia o potrebe venovať sa problematike automatického popisu ich kinematických štruktúr. Je ekonomicky výhodnejšie mať otvorený modulárny systém so schopnosťou automatickej zmeny štruktúry podľa potreby, ako mať uzavretý
Tento článok bol vytvorený realizáciou projektu: „Centrum výskumu riadenia
technických environmentálnych a humánnych rizík pre trvalý rozvoj produkcie a výrobkov v strojárstve“ (IMTS:26220120060), na základe podpory operačného programu „Výskum a vývoj“, financovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Literatúra:
[1] Strojnícka fakulta TU v Košiciach, Vienala Košice, 2003, ISBN 8088922-35-6
[2] Brát, V.: Maticové metódy v analýze a syntéze prostorových vázaných mechanických systémů. Praha 1981,
[3] Brát, V. – Rosenbert, J. – Jáč, V.: Kinematika, STNL Praha, 1987
[4] [online]. [cit. 23.11.2011] Dostupné na internet <http://www.roboticsdesign.qc.ca/assets/HeadersImages/thumbnailanatame100Header.jpg>
[5] [online]. [cit. 23.11.2011] Dostupné na internet <http://www.spatialrobots.com/wp-content/uploads/2007/04/superbot.jpg>
resumé
Kinematics of Modular Robotic Systems
Description of the kinematics of robotic devices unchanging structure has
two approaches, direct and inverse. Direct kinematics describes the position
and orientation of the robot relative to the pre-defined base of the known
coordinates of the joint. Inverse problems „looking for“ a combination of
joint coordinates, so we defined part of the robot carried redefined motion.
The basis for both approaches is created in the design of robotic systems.
In the case of unchanging robotic structures the process is carried out once.
Modular robotic systems (MRS) are able to change its structure, and any
changes must be to re-establish the kinematic description of the newly
established mechanism. Article deals with the description of kinematics
MRS composed of homogeneous modules with one degree of freedom.
www.engineering.sk \ 2/2012
11
R
O
B
O
T
I
K
A
Export
programu
do robotizovaného
pracoviska
TEXT/FOTO:
Milan Buchel, Tomáš Pintér, Pavol Božek, Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky, MTF STU v Trnave
Systém popísaný v príspevku poskytuje nástroje na zvýšenie ziskovosti
robotizovaného systému tým, že umožní vykonávať úlohy, akými sú napríklad
školenie, programovanie a optimalizácia bez nutnosti zásahu do výrobného
procesu.
T
o prináša veľa výhod – napríklad
zníženie rizika, rýchlejšie spustenie
prevádzky, rýchlejšie zmeny nastavení, zvýšenie produktivity.
Popisované laboratórium je postavené na
virtuálnom riadiacom systéme – presnej
kópii skutočného softvéru, ktorý riadi model robota. Preto umožňuje veľmi realistické simulácie s využitím reálnych robotických
programov a konfiguračných súborov, identických s tými, ktoré sa využívajú vo výrobe.
Praktická realizácia offline programovania
Cieľom riadenia objektu na virtuálnej scéne je plne funkčný virtuálny priemyselný robot riadený tak, ako v praxi. Virtuálny
priemyselný robot je pre jednoduchosť operátorskej obsluhy a jednoduchosť prístupu
k jednotlivým funkciám v používateľskom
režime vhodný na výučbu systému riadenia a programovania NC strojov na rôznych
stupňoch vzdelávania obslužného personálu
(Kňažík, 2009). Pre projekt export programu
z virtuálneho prostredia [v literatúre nazývané aj offline programovanie) sme mali k dispozícii angulárny robot DP01 (obr. 1)].
Kinematika angulárneho robota
Všetky ramená angulárneho robota vykonávajú rotačný pohyb so šiestimi stupňami
voľnosti. Kinematika takéhoto robota má
otvorený kinematický reťazec. Kinematický
12
2/2012 \ www.strojarstvo.sk
reťazec možno reprezentovať grafom, kde
kĺby tvoria uzly a ramená vytvárajú hrany
grafu. Charakteristické body v kinematike
angulárneho robota sú body, ktorými prechádzajú osi rotácie. Keďže os rotácie nie je
jednoznačne určená okolo jedného bodu, je
nutné určiť os súradnicového systému, ktorá
je rovnobežná s touto osou rotácie.
Model robota je angulárny typ súradného
systému. Skladá sa zo základne, dvoch ramien, elektromagnetického chápadla a kĺbov,
ktoré spájajú jednotlivé kinematické dvojice.
Pre účely programovania je potrebné nasledovné názvoslovie. Uhol gama = OSJ1, Uhol
alfa = OSJ2, Uhol beta = OSJ3, Hlavné rameno = Horné rameno = Rameno 1, Pomocné
rameno = Predné rameno = Rameno 2.
Princíp programovania robota spočíva v zaznamenávaní pozícii a uhlov kĺbov a ich následnom dynamickom overení. Program robota obsahuje sled pozícií s uhlami kĺbov
a pripojenými inštrukciami. Programátor
teda potrebuje poznať nulovú polohu efektora (súradnice [X0,Y0,Z0]) a programovať robotovi posuny na nové súradnice
([X1,Y1,Z1]) alebo uhly, o ktoré sa majú ramená pootočiť.
Krokovým motorom robota však nie je možné zadať tieto pozície. Tie treba ovládať pomocou cyklického púšťania prúdov k jednotlivým cievkam motorov (kroky). Takže
výstupom aplikácie s virtuálnym robotom
budú síce naprogramovane pozície, ale tie
budú transformované do povelov pre motory a to, ktorý motor a kedy sa má spustiť
a koľko krokov má vykonať.
Obr. 1: Laboratórny robot
resumé
The export of the user program from the
virtual to the real robotic workplace
The use of a virtual robot technology operates
as if you had a real robot on your computer.
Offline programming is the best way how
to maximalize the return of investments of
robotic workplaces. Programming of a robot
on PC without the need of production stop is
enabled by software for simulation and offline.
It also enables to prepare robot programmes in
advance, what increases overall productivity.
R
Obr. 2 znázorňuje export programu z virtuálneho prostredia formou blokovej schémy.
Matematický opis robota
Z uvedeného vyplýva, že na úspešné riešenie projektu je pre začiatok potrebné vyriešiť matematický opis robota, ktorým určíme
vzťahy medzi počtom vykonaných krokov
motorov a uhlami pootočenia ramien, resp.
súradnicami efektora tak, ako na obr. 3.
Matematická aplikácia kosínusovej vety
Na určenie počtu krokov jednotlivých motorov, ktoré sa majú vykonať na presunutie
magnetického chápadla z bodu [X0,Y0,Z0]
do bodu [X1,Y1,Z1], resp. naopak, možno
použiť nasledujúce matematické úvahy. Na
popis všeobecného trojuholníka je z matematiky známa kosínusová veta {1}, kde „a“,
„b“, „c“ sú strany trojuholníka a alfa je uhol,
ktorý zovierajú strany „b“ a „c“.
a2 = b2 + c2 – 2.b.c.cos(alfa) {1}
Táto známa formulácia postačí na prepočet pootočenia troch pohonných jednotiek
na zmenu polohy magnetického chápadla
v priestore a naopak.
Určenie súradníc elektromagnetického
ejektora
Dôležité uhly v tomto trojuholníku sú beta
(uhol medzi hlavným a pomocným ramenom) a alfa R (uhol medzi hlavným ramenom a imaginárnou čiarou). Trojuholník je
zobrazený na obr. 4.
Tento trojuholník možno popísať pomocou
kosínusovej vety a možno priamo z neho vypočítať súradnicu „Z“ a imaginárnu súradnicu „X s čiarou“. Ďalej je nutné definovať
trojuholník tvorený súradnicami „X“, „Y“, a „X
s čiarou“, pričom uhol gama (pootočenie robota okolo svojej osi) zviera súradnica „X“
a „X s čiarou“ (obr. 5).
Na základe týchto úvah možno určovať
uhly jednotlivých ramien robota zo súradníc
magnetického chápadla v priestore a naopak. Príklad matematického vyjadrenia popísaných závislostí má nasledujúcu formu, kde:
r() – imaginárna čiara
alfaXZadane, _alfaX – uhol alfax zadaný, vypočítaný
_alfa – uhol alfa vypočítaný
alfaR() – uhol alfaR vypočítaný
betaZadane, _beta – uhol beta zadaný, vypočítaný
gamaZadane, _gama – uhol gama zadaný,
vypočítaný
_x(), x – súradnica X vypočítaná, zadaná
_y(), y – súradnica Y vypočítaná, zadaná
O
B
O
T
I
K
A
Obr. 3 Laboratórny angulárny robot DP01 s vyznačenými
trojuholníkmi potrebnými pre výpočet krokov motorov
_z(), z – súradnica Z vypočítaná, zadaná
rameno2 – pomocné rameno
rameno 1 – hlavné rameno
krok m1,2,3 – počet krokov, ktoré má motor
1, 2, 3 vykonať na posunutie ramena na príslušnú súradnicu, resp. uhol.
_alfa_zkrokov, _beta_zkrokov, _gama_zkrokov – príslušné uhly alfa, beta, gama vypočítané zo známeho počtu krokov o ktorý krokový motor 1, 2, alebo 3 pootočil.
Základ pre výpočet polohy chápadla
v priestore tvorí všeobecný trojuholník vytvorený hlavným ramenom, pomocným ramenom (vrátane chápadla) a imaginárnou
čiarou od ukotvenia hlavného ramena po
chápadlo.
Obr. 4 Základný výpočtový trojuholník zvislej roviny
Obr 2 Bloková schéma export programu
z virtuálneho prostredia
Obr. 5 Základný výpočtový trojuholník vodorovnej roviny
www.engineering.sk \ 2/2012
13
V E ĽT R H Y,   V Ý S TAV Y,   K O N F E R E N C I E
Diplomová práca roka
TEXT:
Michal Múdrý FOTO: archív redakcie
Súťaž Cena vydavateľstva Media/ST – Diplomová práca
roka 2011 organizovaná vydavateľstvom Media/ST, s. r. o., už
pozná výsledky nultého ročníka v kategórii Strojárstvo a IT.
Diplomové práce: 1. miesto
Názov: Návrh asistenčního robotu
pro osazování dveří a manipulaci s nimi
Autor: Ing. Petr Kopec, 2011, FS VŠB – TU Ostrava
Abstrakt:
Z
o všetkých zúčastnených prác vybrala odborná porota jednu dizertačnú a tri diplomové práce. Abstrakty víťazných
prác vám prinášame v printovej verzii časopisu, ďalšie ocenené práce môžete nájsť v elektronickej verzii mesačníka
Strojárstvo/Strojírenství a na web stránke www.engineering.sk.
Odborná porota ocenila tieto práce:
Dizertačná práca: 1. miesto
Názov: Možnosti suchého obrábění niklových slitin
(disertační práce v oboru Strojírenská technologie)
Autor: Ing. Ryszard Konderla, Ph.D, 2011, FS VŠB – TU Ostrava
Abstrakt:
Disertační práce je zaměřena na suché obrábění niklových slitin.
Jedná se o soustružení niklové superslitiny Inconel 718 noži s vyměnitelnými břitovými destičkami ze slinutého karbidu a řezné keramiky
bez použití procesní kapaliny.
V úvodu je proveden rozbor vhodných řezných materiálů pro obrábění niklových slitin. Další kapitola je zaměřena na obrábění niklových slitin nástroji s definovanou geometrií břitu (soustružení,
frézování a vrtání). Jsou zde uvedeny doporučené řezné podmínky a geometrie řezných nástrojů. Následují kapitoly, které jsou zaměřeny na opotřebení nástrojů, drsnost obrobeného povrchu, sílové poměry při procesu řezání a na zbytková napětí vnesena do
obrobeného povrchu v průběhu obrábění. V kapitolách jsou rovněž
popsány různé metody měření jednotlivých výše uvedených parametrů. Hlavní část disertační práce obsahuje popis jednotlivých částí experimentu, použité stroje, nástroje a řezné parametry pro obrábění, použité metody a přístroje pro měření jednotlivých parametrů.
Hlavní část experimentu – měření opotřebení a trvanlivosti jednotlivých vyměnitelných břitových destiček a měření drsnosti povrchu
byla provedena ve firmě OSSIKO v. s. p. a v laboratořích Katedry obrábění a montáže FS VŠB – TU Ostrava. Měření sil při obrábění bylo
provedeno na Žilinské univerzitě a měření zbytkových napětí bylo
provedeno v laboratořích Katedry mechanické technologie FS VŠB
– TU Ostrava.
Následuje rozbor a vyhodnocení naměřených výsledků experimentů.
Všechny naměřené hodnoty byly statisticky zpracovány v programu
STATGRAPHIC. V této části disertační práce je také uvedeno zdůvodnění jednotlivých výsledků.
Závěrečná část obsahuje shrnutí výsledků. Jsou zde uvedeny závěry
a přínosy pro vědu a výzkum a také pro praxi. V této kapitole jsou
rovněž uvedena doporučení pro další výzkum popisované problematiky, návrh dalších experimentů a měření pro lepší zdůraznění a potvrzení dosažených výsledků a nalezení nových závislostí mezi popisovanými parametry při obrábění niklových slitin.
14
2/2012 \ www.strojarstvo.sk
Práce se zabývá návrhem a konstrukcí asistenčního robotu pro osazování dveří a manipulaci s nimi. Součástí práce je analýza trendů v této
oblasti, následné vyhodnocení a návrh řešení pomocí výsledků analýz z programu TechOptimizer 3.0. Výsledná varianta je zkonstruována v 3D a rozpracována do úrovně sestavných výkresů s vyžitím CAD
systému Pro/Enginner, Inventor a AutoCAD 2010. Základní návrhové a kontrolní výpočty jsou uvedeny ve výpočtové zprávě. Část návrhových a kontrolních výpočtů realizovaných v programu MITCalc je
z důvodu větší přehlednosti uvedena v příloze, která je součástí této
práce. V závěru práce je uvedeno zhodnocení dosažených výsledků.
Diplomové práce: 2. miesto
Názov: Komprese záznamu o IP tocích
Autor: Ing. Andrej Kaščák
Diplomové práce: 3. miesto
Názov: Kompletní pevnostní výpočet zadní nápravy
nákladního automobilu.
Autor: Bc. Pavel Maršálek
Hlasovanie Vox populi
Hlasovania ste sa mohli zúčastniť aj vy, čitatelia časopisu Strojárstvo/
Strojírenství, na našej facebook fan page stránke. Zo všetkých prihlásených prác vás najviac zaujala práca Ing. Erika Pradu zo Strojníckej
fakulty Technickej univerzity v Košiciach – Elektromagnetický akčný člen pre pohyb lokomočnej štruktúry umelého hada. Na ďalších
dvoch ocenených miestach sa umiestnili Ing. Lukáš Kousal z Vysokej
školy banskej – Technickej univerzity v Ostrave s prácou Návrh nové
technologie výroby lůžek nástrojů pro vyměnitelné břitové destičky
a Ing. Jaroslav Ľalík z Technickej univerzity vo Zvolene vďaka diplomovej práci Zariadenie na meranie rovnosti pílových kotúčov.
Ukázka měření opotřebení VBD pomocí digitalizovaného dílenského
mikroskopu; autor: Ing. Ryszard Konderla
V E ĽT R H Y,   V Ý S TAV Y,   K O N F E R E N C I E
Na ďalších ocenených miestach v kategórii Diplomové práce
sa umiestnili:
Diplomové práce: 2. miesto
Názov: Komprese záznamu o IP tocích
Autor: Ing. Andrej Kaščák, 2011, FIT VUT v Brně
Abstrakt:
Diplomová práce pojednává o problémech komprese toků v síťových zařízeních. Od řešení se očekává úspora paměti toků a ulehčení zpracování síťového provozu. V úvodu jsou popsány protokoly
sloužící pro ukládání a manipulaci s daty, následuje rozprava o možnostech současných kompresních metod. V další části je podrobná analýza zdrojových dat, která odhaluje jejich strukturu a složení.
Přináší užitečné poznatky, které jsou dále použity při testování, zkoumání možností a využití existujících kompresních metod při kompresi toků. Práce posléze experimentuje se ztrátovou kompresí, kde
na základě výsledků testů, dojde k popsání nového přístupu komprese založeného na ztrátové kompresi a klustrování toků. Závěrečná
část práce obsahuje zhodnocení této metody a celkovou sumarizaci práce s nabídnutými návrhy možného pokračování vývoje v této
problematice.
Diplomové práce: 3. miesto:
Názov: Kompletní pevnostní výpočet zadní nápravy
nákladního automobilu
Autor: Bc. Pavel Maršálek, 2011, FS VŠB – TU Ostrava
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá komplexním pevnostním výpočtem zadní
nápravy nákladního automobilu. Největší důraz je kladen na náboj
Asistenční robot pro osazování dveří; autor: Ing. Petr Kopec
kola, což je nově upravený prvek sestavy. V úvodu práce je popsán
princip výpočtu statické úlohy řešené pomocí metody konečných
prvků. Kompletní zadaná sestava je poté analyzována komerčním výpočetním softwarem ANSYS Workbench 13.0.
Na závěr práce je kritická geometrie náboje upravena za účelem snížení napěťových polí. Pro vylepšení jízdních vlastností nákladního automobilu jsou předimenzovaná místa odlehčena. Vytvořený prototyp
náboje vyhovuje zadaným podmínkám, disponuje menší hmotností než předchozí model a je navrhnut s ohledem na výrobní proces.
Upravená geometrie náboje je důkladně popsána. Práce je doplněna
četnými přílohami a výkresovou dokumentací analyzované nápravy.
Měření drsnosti na vzorku upnutém ve sklíčidle soustruhu; autor: Ing. Ryszard Konderla
www.engineering.sk \ 2/2012
15
BURZA
február – únor 2012, číslo 2
cena 3 € / 90 Kč
Zaregistrované MK SR, EV 3440/09
ISSN 1335 – 2938, tematická skupina: A/7
Obchodný zástupca – autopriemysel
Vydáva:
Španielsky výrobca presného spájacieho materiálu pre autopriemysel vyrábaného tvárnením za studena hľadá obchodného zástupcu pre SR. Spoločnosť už má zákazníkov v krajinách
strednej Európy, vrátane Slovenska. Pohovor so zástupcom
španielskej firmy sa bude konať na Slovensku.
Moyzesova 35, 010 01 Žilina
IČO: 36380849, IČ pre DPH: SK2020102568
UR113236
Riaditeľka:
Ing. Antónia Franeková, e-mail: [email protected], tel.: +421/41/507 93 39
Živnostenský a podnikateľský veľtrh
V čase od 21. do 24. marca sa bude v hlavnom meste
Slovinska, Ľubľani, konať 2. ročník Ľubľanského živnostenského a podnikateľského veľtrhu. Veľtrh, ktorý sa uskutoční na
Hospodárskom výstavisku (Gospodarsko razstavišče), je určený na prezentáciu nových technológií, inovácií a zároveň pre
inštitúcie, ktoré podporujú rozvoj všetkých typov podnikania.
UR123250
Konštrukčné materiály na predaj
Sprostredkujeme predaj konštrukčných/stavebných materiálov
slovenských firiem v Rumunsku – určené najmä pre výrobcov
špeciálnych konštrukčných materiálov.
UR123251
Prenájom priestorov – Zlaté Moravce
Ponúkam do prenájmu podnikateľské priestory vhodné na výrobu alebo skladovanie. Priestory s rozlohou 700 m2 výrobných priestorov + administratívna časť – 4-ročná novostavba
sa nachádzajú v Zlatých Moravciach.
UR123253
ŠÉFREDAKTOR:
Mgr. Ján Minár, e-mail: [email protected], [email protected]
tel.: +421/41/507 93 35, mobil: 0905 749 092
Redakcia:
Mgr. Michal Múdrý, e-mail: [email protected]; tel.: +421/41/507 93 31
Mgr. Branislav Koscelník, e-mail: [email protected]
Ing. Eleonóra Bujačková, e-mail: [email protected]
doc. Ing. Alena Pauliková, PhD., [email protected]
tel.: +421/55/602 27 12
Redakčná rada:
prof. Andrej Abramov, Dr.Sc, dr.h.c. Prof. Ing. Miroslav Badida, PhD.,
Doc. Ing. Pavol Božek, CSc., doc. Ing. Sergej Hloch, PhD.,
prof. Alexander Ivanovich Korshunov, DrSc., prof. Ing. Ján Košturiak, PhD.,
doc. Ing. Marián Králik, CSc, doc. Ing. Ján Lešinský, CSc,
prof. Ing. Kamil Ružička, CSc, Ing. Štefan Svetský, PhD.
doc. Ing. Peter Trebuňa, PhD., prof. Ing. Ladislav Várkoly, PhD.
Inzertné oddelenie:
Ľudmila Podhorcová – [email protected], 0903 50 90 91
Ing. Pavol Jurošek – [email protected], 0903 50 90 93
Roman Školník – [email protected], 0902 550 540
Ing. Slávka Babiaková – [email protected], 0903 027 227
Ing. Iveta Kanisová – [email protected], 0902 500 864
Žilina: Moyzesova 35, 010 01 Žilina
tel.: +421/41/564 03 70, fax: +421/41/564 03 71
Ponuka skladových priestorov v BA
Podnikateľ z Bratislavy ponúka na prenájom sklad sídliaci na
Starej Vajnorskej ceste 19 s výmerou 511 m2. Zároveň vlastní
priľahlé parcely s výmerou 97 m2 a je aj podielovým vlastníkom
prístupovej komunikácie.
UR113208
Banská Bystrica: Kapitulská 13, 974 01 Banská Bystrica
tel./fax: +421/48/415 25 77
Grafická úprava:
Štúdio MEDIA/ST, Ing. Ján Jančo, tel.: +421/41/507 93 27
Rozširuje:
MEDIAPRINT-KAPA PRESSEGROSSO, a. s., Bratislava a súkromní predajcovia
Predplatné:
Kontakt: [email protected]
Členovia SOPK: kontakty zadarmo
Nečlenovia: 8,30 eur / adresa + 20 % DPH
Celoročné: 25 € / 650 Kč prijíma redakcia
tel.: +421/41/564 03 70, e-mail: [email protected]
Nevyžiadané rukopisy a materiály redakcia nevracia a nehonoruje.
Redakcia nezodpovedá za obsah a správnosť inzercie
a komerčných prezentácií.
Nový utvárač triesky FF2
Jednoduché riešenie
pre dokončovacie sústruženie mäkkých ocelí
www.secotools.com/sk
Vše vyrobeno soustružením.
Špicˇková prˇesnost
Vše, co chcete pro soustružení: HORN má vždy inovační řešení. Vysoce
efektivní. Hospodárné. Precizní. A individuálně odladěné pro Vaše náročné
obráběcí procesy. Nabízíme celosvětově nejrozsáhlejší program od standardních nástrojů až po nástroje uzpůsobené přesně na míru a kompletní projekty.
Jako vedoucí představitel této technologie stanovujeme měřítka v hightech
oblastech – nabízíme více jak 18.000 vysoce přesných nástrojů a přes 100.000
aplikačních řešení. www.phorn.de
HOR N – N ÁS K OK V T ECH N OLOGI I
Tel. +420 545 429 511 · Fax +420 545 211 275 · [email protected] · www.sktechnik.cz
Z A P I C H O V Á N Í U P I C H O V Á N Í F R É Z O V Á N Í D R Á Ž E K O B R Á Ž E N Í D R Á Ž E K T VA R O V É F R É Z O V Á N Í V RT Á N Í V Y S T R U Ž O V Á N Í
www.sktechnik.cz
Download

15 rokov jednotka aj vďaka vám