ČASOP IS
1 – 2 /2012
SZZV
SLOVENSKÉ ZDRUŽENIE PRE ZNAČKOVÉ VÝROBKY
Ceny potravín rástli,
tržby klesali
Z obsahu:
Spolu
dokážeme
viac
strana 5
Rozlišuje,
informuje
a súťaží
strana 5
Nové výrobky
firiem SZZV
strany 6 - 7
Čo je nové
vo firmách
SZZV?
strany 8 - 9
FLOW STOP
systém
strana 11
Na Slovensku nebol s predajom potravín v roku 2011
spokojný asi nikto.
Zákazníci zaplatili za potraviny a nealkoholické nápoje
v porovnaní s predchádzajúcim rokom o 6,1 % viac
a obchodu klesli tržby za predaj potravín potravinárskych
komodít o 5,8 %. Situácia v tomto segmente predaja
bola komplikovaná, dotkla sa aj najsilnejších obchodníkov.
Maloobchodu sa nedarilo
Sumárny pohľad na dáta, ktoré uverejnil Štatistický
úrad SR v januári 2012, hodnotí situáciu v predaji
potravín v roku 2011 presne. Indexy spotrebiteľských cien sa oproti predchádzajúcemu roku zhoršili. Potraviny a nealkoholické nápoje zaznamenali
v porovnávaní dvoch rokov cenový nárast o 6,1 %. Ceny
alkoholických nápojov a tabaku,naopak, klesli o 2 %.
Spotrebiteľské ceny však celkovo v roku 2011 vzrástli
o 2,9 %. Relatívne dobre sa vyvíjali veľkoobchodné
tržby za vlastné výkony a predaj potravín, nápojov
a tabaku, ktoré boli v roku 2011 oproti predchádzajúcemu roku prakticky vyrovnané (koeficient 100,8).
Oveľa horšie však dopadol z pohľadu dosiahnutých
tržieb maloobchod, v ktorom sa predávali potraviny.
Tržby v špecializovaných predajniach skončili dramatickým prepadom, keď za rok stratili až 5,8 %. O niečo
Pracujeme na tradícii
aj na oslovení mladých
O tom, čo predstavuje značka, ale aj o zmenách
zákazníckeho správania v oblasti mlieka a mliečnych
výrobkov sme hovorili s Ing. Evou Točkovou, vedúcou
oddelenia marketingu RAJO, a. s.
Čo pre vás ako výrobcu mlieka a mliečnych výrobkov znamená a predstavuje značka?
Rajo pôsobí na slovenskom trhu ako moderná a silne
inovatívna značka. Každoročne predstavuje spotrebiteľom nové výrobky. Konzumenti značku Rajo vyhľadávajú
a hodnotia pozitívne, čoho dôkazom
sú výsledky prieskumov trhu. Značka
je vnímanie ľudí,
ktoré preniklo do
ich podvedomia
a vedie ich k opakovaným nákupom
značkových produktov. Naša značka je pre našich
spotrebiteľov prísľubom
vysokej
kvality, moderných
príchutí a inovácií,
ktoré v posledných
rokoch prinášame
lepšie bol na tom obchod v nešpecializovaných predajniach, kam patria hypermarkety aj veľká časť veľkopriestorových supermarketov. Tento formát obchodu
stratil na tržbách len 1,5 %.
Nároky na kvalitu sa zvýšili
V roku 2011 sa viac ako kedykoľvek predtým dvíhala
kritika spotrebiteľov ohľadom kvality niektorých predávaných potravín. Napriek tomu, že ich kvalitu a predaj na
Slovensku stráži dostatočné množstvo zákonov a predpisov, nedostatky v kvalite výroby, spracovania, balení či
predaji sa predsa len vyskytovali. Táto situácia má svoje
dôvody. Prvým je silnejúci konkurenčný boj o spotrebiteľa.
Jeho hlavnou ideou v roku 2011 bola mimoriadna citlivosť
na cenu potravinárskeho sortimentu. Snaha „podliezť“
cenu oproti konkurencii viedla prakticky všetky obchodné spoločnosti a ich siete až po malý nezávislý obchod
k tomu, aby ponúkali tovar, v ktorom nedominovalo
prioritne kritérium vysokej kvality, ale tzv. gastronomická funkčnosť potravín. Zo strany spotrebiteľa bol
v roku 2011 evidentný nárast záujmu o privátne značky. Jedným z nie príliš lichotivých úkazov na trhu bola
(najmä v prípade čerstvého tovaru) filozofia predaja bez
strát. Výsledkom boli napr. zakladané kraje salámových
či šunkových výrobkov a iných údenín medzi štandardné
rozmery výrobku. Objektívne je však potrebné povedať,
že zo všeobecného hľadiska – napriek drobným sklamaniam spotrebiteľov – zaznamenal obchod s potravinami
v roku 2011 posun v kvalite predaja.
pokračovanie na strane 4
R o č n í k 14 M á j 2 0 12 w w w . s z z v . s k e - m a i l : s z z v @ s z z v . s k
na trh naozaj v jedinečnej podobe.
Našou úlohou je neustále pracovať
so značkou, venovať sa jej budovaniu a diferenciácii prostredníctvom produktov, ich vysokej kvality,
moderných a inovatívnych obalov
a ich dizajnov, modernou komunikáciou a neprestávajúcou inováciou. Našej značke ponechávame tradičné
hodnoty, ale zároveň sa snažíme, aby oslovovala aj
mladú generáciu, a tak sa nevyhýbame ani modernej
forme komunikácií. V neposlednom rade nezabúdame
ani na filantropickú aktivitu, naša značka je teda prísľubom pomoci a podpory. Značka je v dnešných časoch
jedinou možnosťou , ako si v rastúcej konkurencii získať
pozornosť a rešpekt.
Aké zásadné zmeny priniesla kríza v zákazníckych
zvyklostiach? Zaznamenali ste aj prechod k cenovo menej náročným značkám?
Posledné roky sa neustále rozpráva o finančnej kríze
a určite je to fenomén, ktorý sa dotkol aj mliekarenského
priemyslu. Čo sa týka spotrebiteľského správania, určite
cítime tlak narastajúcich privátnych značiek, ktoré oslovujú spotrebiteľa nízkou cenou. A tiež veľké množstvo
importovaného tovaru, ktoré je pre spotrebiteľa cenovo
zaujímavé, aj keď často nie je jasný jeho pôvod či výrobca.
V posledných rokoch sa nákupné rozhodnutie mnohých
slovenských spotrebiteľov stále častejšie obracia smerom k letákovým akciám alebo akciám typu 2 + 1 zadarmo.
My sa snažíme spotrebiteľov osloviť napríklad príbalom
v podobe zaujímavého darčeka alebo vo forme virtuálnych
multipakov. Určite sa náš spotrebiteľ nemôže sťažovať
pokračovanie na strane 3
člen AIM®,
WFA, A.I.S.E., COLIPA
tingu a obchodných výdavkov. Analýza údajov bude užitočná aj pri práci so
sociálnymi médiami, pretože pomôžu pri informovaní o inováciách, skúšaní
nových produktov a lepšom pochopení spotrebiteľov ako jednotlivcov.
Lídrov kríza nezastavuje
Najväčších 250 spoločností zo spotrebného priemyslu zaznamenalo
8,4-percentný rast, čo je obrat takmer o 10 percentuálnych bodov oproti
poklesu o 1,2 % v predchádzajúcom roku. V roku 2010 dosiahlo 250 najväčších spoločností celkové tržby vo výške vyše 2,82 bilióna dolárov, čo je
výrazný nárast oproti roku 2009 s celkovými tržbami 2,57 bilióna dolárov.
„V roku 2012 budú novovznikajúce trhy naďalej ponúkať spoločnostiam
zo spotrebného priemyslu príležitosti na najvyšší rast. Inovácia produktov
spojená s efektívnymi cenovými stratégiami budú kľúčovými oblasťami záujmu firiem v roku 2012 aj v ďalších rokoch,“ hovorí Marián Hudák, vedúci
partner spol. Deloitte Slovensko. Lídri v spotrebnom priemysle budú aj
naďalej hľadať globálne príležitosti na rast a budú inovovať svoje podnikateľské modely s cieľom získať zákazníkov, pričom budú zavádzať efektívnejšie
spôsoby na riadenie neistoty. Novovznikajúce trhy budú neustále motorom
rastu, ktorý je založený na stále vyššom dopyte strednej triedy a domácich spotrebiteľov. Firmy spotrebného priemyslu, ktoré najlepšie prepoja
a využijú svoje poznatky o spotrebiteľoch, budú viac ako kedykoľvek predtým
poháňané strategickými a taktickými inováciami, zmysluplnou spoluprácou
so spotrebiteľmi a v konečnom dôsledku budú vyhrávať pri predajnom
regáli. Tieto firmy budú tiež investovať do analýz, aby sledovali meniacu sa
hodnotu a ziskovosť na trhoch a aby pochopili trendy, správanie a vzory
činností, ktoré poskytujú poznatky a informácie v súvislosti s konkurenčnou
výhodou. Analýzu údajov budú využívať na optimalizáciu spotrebiteľských
cien, obchodných cien a na maximalizáciu návratnosti investícií do marke-
10 najväčších svetových spoločností zo spotrebného priemyslu
Spoločnosť
Krajina pôvodu
Čisté tržby v roku
2010 (mil. USD)
Čistý rast tržieb
vo finančnom roku
2010
Samsung
Electronics
Južná Kórea
134 528
11,2 %
Nestlé
Švajčiarsko
105 492
2,0 %
Panasonic
Japonsko
101 704
17,2 %
Procter & Gamble
USA
82 559
4,6 %
Sony
Japonsko
73 761
0,2 %
Apple
USA
65 225
52,0 %
Unilever
Holandsko
a Spojené kráľovstvo
58 775
11,1 %
PepsiCo
USA
57 838
33,8 %
Nokia
Fínsko
56 364
3,6 %
Kraft Foods
USA
49 207
21,8 %
Zdroj: Deloitte.
Hypermarkety strácajú
na úkor supermarketov
Výdavky na reklamu
vlani vzrástli
Slováci nakupujú rozumne, využívajú zľavy, no čerstvý a kvalitný tovar si udržiava pri výbere nákupného miesta vedúcu pozíciu. Až 91 percent Slovákov
využíva pri nákupoch potravín a drogérie zľavy aj výpredaje a 61 percent
z nich navyše sleduje ceny v rôznych predajniach a nakupuje tam, kde je to
cenovo výhodnejšie. Najdôležitejším kritériom na výber nákupného miesta
je v prípade nákupov potravín a drogérie pre Slovákov čerstvosť a kvalita
ponúkaného tovaru. Aj napriek tomu už však nie sú v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi takí kategorickí – pomaly klesá počet domácností, pre
ktoré je čerstvosť a kvalita „veľmi dôležitá,“ a rastie počet tých, pre ktoré
je „skôr dôležitá“. Podobne nepatrne klesá aj dôraz na dôležitosť cenovej
úrovne preferovaných predajní na úkor iných faktorov. V porovnaní s predchádzajúcim rokom uvádzali domácnosti ako hlavné nákupné miesto hypermarkety v menšom rozsahu. Naopak, supermarkety sa postupne priblížili
k hypermarketom a v roku 2011 sa už stali hlavným nákupným miestom
takmer pre rovnaký počet domácností ako hypermarkety. Tie si ako hlavné nákupné miesto vyberajú zákazníci najmä pre široký výber tovaru. Pri
supermarketoch, samoobsluhách a pultových predajniach vyhráva blízkosť
k zamestnaniu či bydlisku. Hypermarkety volia za hlavné nákupné miesto
V roku 2011 vzrástli u zadávateľov výdavky do reklamy o 7 %, čím dosiahli
úroveň takmer 880 mil. eur. Vyplýva to z monitoringu reklamných výdavkov spol. TNS Slovakia, ktorý vychádza z oficiálnych cenníkových cien a
nezohľadňuje zľavy, bonusy a tzv. bartre. Nárast výdavkov do reklamy ťahali
najmä televízie, ktoré zaznamenali medziročný nárast 18,2 %. Pozitívny
vývoj zaznamenáva posledné štyri roky aj kinoreklama, kde objem preinvestovaných reklamných výdavkov medziročne rastie. Najvýraznejší prepad
zaznamenali noviny (- 11,6 %) rozhlas (- 9,7 %). Približne 5-percentný pokles
zaznamenali aj časopisy a tzv. outdoorová reklama.
Najväčším zadávateľom reklamy bol rovnako ako v roku 2010 aj vlani
Slovak Telekom. Poradie 5 najväčších zadávateľov sa oproti roku 2010
nezmenilo. Do top 10 zadávateľov sa dostali všetci traja mobilní operátori, najväčší hráči FMCG segmentu a Lidl ako jediný obchodný reťazec,
Slovenská sporiteľňa ako jediná banka a Škoda Auto Slovensko ako jediný
zástupca automotive segmentu. S výnimkou spoločnosti Procter & Gamble
boli všetci ostatní zadávatelia v TOP 10 aj v roku 2010.
TOP 10 zadávateľov
najčastejšie ľudia z väčších
miest (20- až 99-tisíc obyvateľov), obyvatelia najväčších
miest (nad 100-tisíc obyvateľov) dávajú rovnakú prednosť
hypermarketom aj supermarketom. Hlavným nákupným miestom sú pre tretinu
zákazníkov predajne reťazca
COOP Jednota. Pre 20 percent zákazníkov je to sieť
predajní Tesco. Tretiu pozíciu obsadili Lidl a Kaufland
(13 percent). Vo svojich
preferovaných predajniach
sú zákazníci najspokojnejší
s predajnou dobou, šírkou
sortimentu, kvalitou a výberom pekárenských výrobkov.
Najmenej sú spokojní s cenovou úrovňou, poskytovanými
službami (ako napr. baliaca
služba, poskytovanie tašiek
zadarmo) a spotrebiteľskými
súťažami.
Výdavky 2011
Zmena oproti
roku 2010
Poradie
Zadávateľ
1.
Slovak Telekom
40 558 952
- 11 %
2.
Orange
37 914 127
5%
3.
Henkel
21 288 065
3%
4.
Unilever
17 660 755
-6%
5.
Lidl
14 602 944
-5%
6.
Telefónica O2
14 248 597
16 %
7.
L’ Oreal
13 623 700
40 %
8.
Slovenská sporiteľňa
13 241 637
9%
9.
Nestlé
12 389 223
5%
10.
Škoda Auto Slovensko
12 337 370
53 %
Výdavky do reklamy
Media
2010
2011
Zmena
464 489 898
549 121 002
18,2 %
Časopisy
101 388 311
96 115 495
- 5,2 %
Noviny
87 585 583
77 402 358
- 11,6 %
Outdoor
80 745 173
76 907 603
- 4,8 %
Rádia
85 049 843
76 837 913
- 9,7 %
Kiná
3 083 535
3 179 545
3,1 %
822 342 343
879 563 916
7,0 %
TV
Spolu
2
Pracujeme na tradícii aj na oslovení mladých – dokončenie zo strany 1
na nudu, ponúkame zaujímavé motivačné akcie, keď má pri kúpe našich
produktov možnosť zažiť krásnu
dovolenku pri mori či získať iné
atraktívne ceny. Pokiaľ ide o cenové
zľavy, ku ktorým sme často tlačení
trhom, je to cesta, ktorou sa snažíme kráčať rozvážne. Z krátkodobých
cenových akcií sa stávajú dlhodobé
a firma musí zabojovať o lojalitu svojich zákazníkov, ktorí sú naučení na
predaje za výhodnú cenu a začnú sa
orientovať len cenovo. Takáto cesta
vedie postupne k tomu, že firma
predáva len počas letákových akcií
a stojí ju to celé oveľa viac. V našom
sortimente máme aj produkty, ktoré
zaraďujeme do kategórie tzv. value
for money, kde spotrebiteľom ponúkame kvalitné zloženie produktu za
zaujímavú cenu, ale zároveň je táto
cenová stratégia prepojená s našou celkovou stratégiou. Zaujímavejšia
cesta, ako upútať spotrebiteľa, je podľa nás okrem cenových zvýhodnení
efektívna marketingová komunikácia a inovácie.
Aký je najmä v týchto zložitých časoch podľa vás recept na
úspech? Sú to najmä inovácie? Čo chcú krízou zmietaní zákazníci?
Keby sme poznali recept, už dávno by sme ho pekne zabalený predávali na
trhu... Ale vážne. Ideálny recept asi neexistuje, každá firma sa nachádza
v inom konkurenčnom prostredí a má iné produktové portfólio. My
máme, našťastie, za sebou materskú spoločnosť, ktorá podporuje naše
rozhodnutie byť jednotkou na trhu (alebo maximálne dvojkou) prostredníctvom efektívnej marketingovej komunikácie a inovácií –nielen produktových, ale inovácií aj vo využívaní nových komunikačných kanálov.
Spotrebitelia sa niekedy strácajú pred regálom plným produktov a je
na ich rozhodnutí, ktorý z nich si nakoniec vyberú. Našou snahou je,
aby sa rozhodli pre nás a v ich nákupnom košíku sa objavil náš produkt.
Ale aj veľmi kvalitné produkty sa občas ocitnú v situácii, že spotrebiteľ
častejšie ako po nich siahne po konkurenčných produktoch, ktoré sú
v zaujímavejších obaloch či majú rôzne moderné príchute. Robíme
všetko pre to, aby sa nám to stávalo čo najmenej. Každoročne prinášame inovácie v podobe nových príchutí alebo nových typov obalových
materiálov. Príkladom je naša vlajková loď Acidko – kyslomliečny nápoj s
originálnou a nezameniteľnou chuťou, ktorý si ročne získava zákazníkov
aj prostredníctvom inovovaných príchutí. V posledných dňoch sme na
trh priniesli už aj dvojzložkový jogurt Acidko so sviežimi príchuťami, ktoré
sú prirodzené, tradičné a stále rovnako acidkové. Príkladom inovácií od
spoločnosti Rajo je naša novinka – jogurtový dezert Delissimo. Spôsob
otvárania a servírovania tohto výnimočného dezertu je na slovenskom
trhu unikátny a jedinečný. Od prvotnej myšlienky cez vývoj produktu a
obalových materiálov až po finálnu komunikáciu je tento produkt slovenský originál. Tiež jeho uvedenie na trh bolo spojené s netradičnými ochutnávkami na predajných miestach – ochutnávky kopírovali ideu nadlinkovej komunikácie a ponúkli spotrebiteľom nielen chuťový, ale aj vizuálny
zážitok. Asi práve kríza naučila slovenského spotrebiteľa orientovať sa
okrem ceny aj na kvalitu. Za peniaze, ktorých má slovenská domácnosť
menej, si chcú dopriať kvalitný produkt, a preto sa v posledných rokoch
významne rozrástol segment smotanových výrobkov. Aj tu sa môžeme
pochváliť značkou Smotanový mňam duo, ktorou sme na trh priniesli
moderné a netradičné spojenie smotanového dvojzložkového jogurtu a
atraktívnych dezertných príchutí.
Sú slovenskí zákazníci konzervatívni alebo sú náchylní skúšať aj
nové príchute?
Slováci sa menia – o čom svedčí aj nárast moderných príchutí, ktoré by
sme možno pred pár rokmi považovali za netradičné. Veľké množstvo
spotrebiteľov oslovilo napríklad spojenie originálnej kyselkavej chuti Acidka
s chuťou pečeného jabĺčka so škoricou. Ešte pred pár rokmi by takéto
spojenie neprichádzalo do úvahy. Ako pozitívnu zmenu hodnotíme aj
narastajúci počet spotrebiteľov, ktorí siahajú po našich menej tradičných výrobkoch, ktorými sú napríklad Rajo bagety, tie stačí pár minút
zapiecť v rúre a kvalitné ochutené bylinkové či cesnakové maslo sa roztečie v upečenom bagetovom ceste dochrumkava. Hoci tento produkt
nepatrí do kategórie mliečnych produktov, inovácia spočíva aj v tom, že
značka Rajo diverzifikuje na nový trh.
Ako je to so sezónnosťou pri vašich produktoch?
V posledných rokoch sme spozorovali, že sezónnosť sa pri väčšine
nášho sortimentu vytráca a predaje sa v rámci roka až tak nelíšia.
Sú však, samozrejme, dve obdobia (Vianoce, Veľká noc), keď sa predáva najväčší objem smotanových produktov typu smotana na šľahanie či kyslá smotana a určite sprejové šľahačky. Logicky tiež počas
leta klesá spotreba smotanovejších produktov a viac sú v popredí
napríklad čerstvý nízkotučný syr Cottage cheese alebo jogurty Plus
pre zdravie. Obidva produktové rady ponúkajú riešenie pre ľahkú
zdravú stravu, ktorú väčšina z nás uprednostňuje počas horúcich
letných dní. Sezónnosť sa týka aj našich ochutených masiel (bylinkové a cesnakové) v rolke, ktorým sa predajné čísla zdvihnú počas
teplejších mesiacov priamoúmerne s nástupom sezóny grilovania
a záhradných párty.
Potenciál na rast
Podľa slov M. Mravca zaznamenali najväčší posun v starostlivosti
o zákazníkov telekomunikační operátori (53 %) a obchodné reťazce
(48 %), v tesnom závese sú banky (41 %). „Ešte stále existuje na
Slovensku a v Česku veľký priestor na zlepšovanie zákazníckej skúsenosti, čo dáva potenciál na rast tržieb z existujúcich zákazníkov, ale
v rámci tzv. word of mouth pritiahne aj nových, a to je v súčasnej
zložitej dobe lákavá výzva,“ konštatuje M. Mravec.
Rastú nároky, klesá lojalita
Aký je súčasný spotrebiteľ? Až 35 % ľudí na Slovensku predpokladá
zlepšenie ich domácej situácie v horizonte jedného roka. Budúcnosti
veria o niečo viac mladší ľudia a nižšia stredná generácia.
Spotrebiteľ žije v súčasnosti v digitálnej dobe a Slováci sú po Českej
republike druhí v rámci CEE pri využívaní online nakupovania. Ich
nároky na kvalitu produktu a proces nákupu rastú, zároveň mierne
klesá ich lojalita.
Budovanie lojality
Cenová citlivosť medziročne ešte viac narástla, ale v priemere predstavuje približne len polovicu z množiny kritérií v nákupnom rozhodovacom procese. V roku 2012 budú pri budovaní lojality zákazníkov
hrať veľký význam vernostné kluby. „V súčasnosti vlastní na Slovensku
vernostnú kartu až 90 % ľudí nad 15 rokov. Je významné, že viac ako
tretina zákazníkov na Slovensku a v Česku nie je spokojná s výhodami,
ktoré ponúkajú vernostné programy. Kvalitne nastavený vernostný
program významne motivuje zákazníka k sympatiám k značke a zabezpečuje vyššiu frekvenciu návštev predajného miesta a nákupov,“ hovorí Martin Mravec, PhD., generálny riaditeľ GfK Slovakia a GfK Czech.
3
Ceny potravín rástli, tržby klesali – dokončenie zo strany 1
Prvenstvo patrí supermarket om
V roku 2011 desať najlepších predajcov potravín predávalo sortiment
potravín v sieti 1 090 predajní. Oproti predchádzajúcemu roku sa zvýšila
váha supermarketov (+ 2,6 %) a veľkých i malých samoobslúh (+ 2,1 %).
Hodnotenie tejto skupiny podľa predaja vo formátoch umožňuje skonštatovať, že v roku 2011 sa z celkového počtu predajní najviac predával
potravinársky sortiment v supermarketoch (36,6 %), samoobsluhách
(32,5 %), hypermarketoch (11,2 %) a diskontoch (10,9 %). Zvyšok predstavoval predaj v pultových predajniach (8,3 %) a celkom logicky sa zmenami v obchodnej filozofii utlmila ponuka potravín v obchodných domoch
(0,5 %). Komplexný pohľad na štruktúrovanie maloobchodnej siete
najvýznamnejších spoločností s potravinami na Slovensku v roku 2011
umožňuje formulovať nasledovné charakteristiky: V hypermarketových
formátoch došlo k širšej ponuke v priestorovom umiestnení potravín
pred tzv. non-foodom (najmarkantnejšie sa to prejavilo v prípade spoločnosti Ahold Retail Slovakia). Umiestnenie potravinárskeho sortimentu
bolo však u obchodníkov v tomto formáte rozdielne. Zatiaľ čo zastúpenie
potravín na celkovom sortimente predstavovalo v Tescu 66 % a v Aholde
59 %, v Kauflande bolo až vo výške 80 %.
Obchod formuje Billa
Formát supermarketov zaznamenal v roku 2011 najvýraznejšie zmeny.
Lídrom predaja potravín v supermarketoch bola v hodnotenom období
spol. Billa. Aplikované poznatky a spôsoby ponuky tovaru, prepracované
v skupine Rewe Group, našli dobrý ohlas aj u časti spotrebiteľov, ktorí kladú
dôraz na kvalitu, čerstvosť a servis. Dá sa povedať, že niektoré predajne Billa
v merchandisingu formujú už viac rokov predajné prostredie
potravinárskeho obchodu na Slovensku. Aj ďalšie obchodné spoločnosti, v ktorých supermarkety zohrávajú významnú rolu, zaznamenali vlani posuny ku kvalite. Prakticky celým týmto formátovým spektrom sa niesol lajtmotív ponuky čerstvosti sortimentu.
Týkalo sa to nielen ovocia a zeleniny, ale aj mäsa, údenín, lahôdok
a pekárenských výrobkov. V minulom roku vznikla nová sieť supermarketov Tempo, patriaca do skupiny COOP Jednota Slovensko. V tejto
súvislosti je potrebné
povedať, že členovia
spoločnosti
COOP
a aliancie CBA – SD
Terno Slovensko zvládli relatívne úspešne
separáciu imidžu najznámejších domácich
supermarketov Terno
a Tempo. Vo formáte malých supermarketov mali pozíciu
lídrov COOP Jednota
Slovensko a lučenecká firma CBA Slovakia. Formát diskontu, na rozdiel
od okolitých štátov, nie je na Slovensku s čím porovnávať. Lidl SR si
svojím štandardným, periodicky aktualizovaným sortimentom potravín
v kombinácii s meniacim sa tzv. non-foodom našiel svoju cieľovú skupinu
najmä medzi staršou generáciou zákazníkov.
Obchodné aliancie a partnerstvá
Pri hodnotení predaja potravinárskeho sortimentu za najlepšie spoločnosti
roku 2011 je potrebné zároveň označiť zoskupenia, ktoré sú na Slovensku
dlhoročným fenoménom. V prvom rade je to obchodná aliancia COOP
Jednota Slovensko, ktorá v roku 2011 dosiahla celkový obrat vo výške
1 145 mil. eur. Ak zoberieme do úvahy deklarovaný takmer 85-percentný podiel potravinárskeho sortimentu, znamená to, že za jeho predaj
utŕžilo jej 27 členov vyše 973 mil. eur. Dvaja najsilnejší členovia tejto
aliancie – Krupina a Nové Zámky – sa umiestnili medzi TOP 10 obchodníkmi. Obchodná aliancia CBA SK s celkovým obratom vrátane DPH sa
prostredníctvom svojich dominantných členov CBA Slovakia a Terno
Slovensko tiež zaradila medzi najúspešnejších obchodníkov na Slovensku.
Už vyše desať rokov sa v hodnoteniach umiestňuje košická spoločnosť
Labaš. Jej filozofia silného veľkoobchodu s potravinami – v poslednom
období posilnená úspešne sa rozvíjajúcou sieťou predajní Fresh – jej dáva
stále predpoklady na dobré umiestnenie medzi najlepšími.
Ľubomír Drahovský
uverejnené v časopise Tovar a predaj, marec/apríl 2012
Tesco je najväčší zahraničný reťazec na Slovensku
a v tomto roku plánuje ďalšiu expanziu.
TOP 10 obchodu s potravinami za rok 2011
Poradie
Spoločnosť
Názov
obchodnej prevádzky
Typ prevádzky
Počet
prevádzok
% potravín
Obrat za potraviny
v mil. euro
1.
Tesco Stores SR
Tesco
HM, SM, OD, SO, ČS
130
66
851,4
2.
Kaufland SR
Kaufland
HM
44
80
564,0
3.
Billa
Billa
SM
117
90
455,4
4.
Lidl Slovenská republika
Lidl
Discont
119
70
273,0
5.
CBA Slovakia Lučenec
CBA
SM, SO,VO
327
90
156,8
6.
Labaš
Labaš
SM, SO,VO
21
74
142,1
7.
Ahold Retail Slovakia
Hypernova, Albert
HM, SM
26
59
129,8
8.
COOP Jednota Krupina
COOP Jednota
SM, SO, PP
168
87
84,9
9.
COOP Jednota Nové Zámky COOP Jednota
SM, SO, PP
113
81
82,3
10.
Terno Slovensko
25
75
81,8
Terno
SM, SO, PP
Zdroj: Terno –agentúra pre prieskum trhu, Bratislava, február 2012.
4
Rozlišuje, informuje a súťaží
Značka je súhrn všetkých charakteristík, ktoré v hospodárskej súťaži
robia ponuku firmy jedinečnou.
Značka nie je len samotné logo – tvoria ju kvalita výrobku, zákaznícke
služby, cena, slogan a iné komunikačné prvky a postoje (napríklad
k životnému prostrediu), je to tiež reputácia a produktová línia.
Náročný a dlhodobý proces
Budovanie silnej značky je náročný, dlhodobý a nepretržitý proces.
Ochrannou známkou môže byť akékoľvek graficky znázorniteľné označenie pozostávajúce zo slov, písmen, číslic, obrázkov, tvaru výrobku a jeho
obalu, prípadne z ich vzájomných kombinácií, ktoré sú spôsobilé rozlíšiť
tovary a služby jednej osoby od tovarov a služieb inej osoby, je registrovaná. Ochranná známka má rozlišovaciu, garančnú, propagačnú, komunikačnú, informačnú, zabezpečovaciu a súťažnú funkciu. „Ochranná
známka sa zriaďuje registráciou, a to na národnej, medzinárodnej či
regionálnej úrovni. Ochrannú známku je možné aj neúmyselne stratiť,
a to poskytovaním licencie bez následnej kontroly kvality tovarov, či jej
nesprávnym používaním (eskalátor, bakelit, celofán a pod.). Aj z tohto
dôvodu používajte ochrannú známku vždy tak, ako je zapísaná v registri,
napr. KLEENEX, nie kleenex, RAY-BAN, nie ray-ban a pod. Nepoužívajte
názov v množnom čísle, napr. adidasky, raybany a pod. Svoju ochrannú
známku označujte písmenom R v krúžku. V textoch vždy zvýraznite chránené označenie odlišným typom písma, napr. tučným alebo kurzívou,
prípadne veľkými písmenami (napr. tablety Acylpyrín),“ hovorí Ing. Zdena
Hajnalová z Úradu priemyselného vlastníctva SR.
Možnosti nápravy
K úmyselnému porušovaniu práv na ochrannú známku dochádza vtedy,
ak dochádza k vyvolaniu pravdepodobnosti zámeny na strane dotknutých
osôb. Pojem pravdepodobnosť zámeny spadá pod pojem pravdepodobnosť asociácie, teda vyvolanie predstavy o súvislosti medzi prihláseným
označením a staršou ochrannou známku. Ako je to s námietkovým
konaním pred Úradom priemyselného vlastníctva SR? „Námietky proti
prihlásenému subjektu môže podať dotknutá osoba v lehote 3 mesiacov
od dátumu zverejnenia vo vestníku ÚPV SR. Subjektmi, ktoré sú oprávnené na podanie námietok, sú majiteľ staršej ochrannej známky (OZ), ktorá
je zhodná a podobná s prihláseným označením, ďalej majiteľ staršej OZ,
ktorá má dobré meno na území SR, EÚ, používateľ všeobecne známej
známky (zhodnej pre zhodné tovary), používateľ všeobecne zhodnej
známky (pravdepodobnosť zámeny), majiteľ zahraničnej OZ – zahraničná
OZ, používateľ nezapísaného označenia alebo iného označenia používaného v obchodnom styku, fyzická osoba (právo na ochranu osobnosti),
majiteľ skoršieho práva priemyselného vlastníctva,“ hovorí Z. Hajnalová.
Zrušenie a neplatnosť
Zrušiť OZ je možné vtedy, ak ide o nepoužívanie OZ počas nepretržitého
obdobia 5 rokov, alebo v prípade, že sa stala označením obvyklým pre
tovary a služby, pre ktoré je zapísaná (zdruhovenie), ako aj na základe
rozhodnutia súdu, ak známka porušuje práva na ochranu osobnosti
alebo je jej používanie nekalosúťažným konaním. Zrušenie je účinné odo
dňa podania návrhu na zrušenie. Kedy je možné vyhlásiť OZ za neplatnú? „Ak bola OZ zapísaná do registra v rozpore s podmienkami pre jej
zápis v čase zápisu (návrh môže podať ktokoľvek a môže ísť aj o podnet
z úradu) alebo v prípade, že existujú dôvody uvedené v paragrafe 7, teda
kolízie so staršími právami (návrh môže podať len dotknutá osoba),“
dodáva Z. Hajnalová.
Spolu dokážeme viac
Hlavným ťažiskom 16. ročníka medzinárodnej konferencie o obchode
a marketingu Slovak Retail Summit 2012 bola analýza výsledkov
obchodu v roku 2011 a v 1. štvrťroku 2012 a tiež zamyslenie nad
stratégiou budovania a dosiahnutia spoločného cieľa, ktorým je zabezpečenie trvalej udržateľnosti rozvoja trhu a spoločnosti.
Názov konferencie Spolu dokážeme viac naznačuje, že tou starou, ale
overenou cestou, ktorá by mohla viesť k úspechu, je spolupráca jednotlivých odvetví hospodárstva v úzkom prepojení s koncepciou riadenia
štátu smerom dovnútra, ale aj navonok.
Na jednej lodi
Diskusia s názvom Na jednej lodi, do ktorej boli prizvaní zástupcovia
obchodu, výroby, prvovýroby a štátnej správy, bola nasmerovaná na
témy, ktoré majú pomôcť tejto spoločnej snahe. Druhý deň konferencie bol už tradične venovaný novinkám z oblasti maloobchodu. Keďže
stále platí: zákazník náš pán, v centre pozornosti je spotrebiteľ. Pozvaní
odborníci aj účastníci konferencie podrobne analyzovali zákazníkovo
správanie, ale aj očakávania, pokiaľ ide o skvalitnenie služieb obchodu.
Záštita a organizátori
Konferencia sa konala pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR,
organizátorom bola spoločnosť Incoma Slovakia a spoluorganizátormi
Zväz obchodu a cestovného ruchu SR, Obchodná fakulta Ekonomickej
univerzity v Bratislave a Slovenské združenie pre značkové výrobky.
Ponuka na regáloch
Posolstvom tohtoročnej konferencie bolo nielen prehlbovanie a rozvíjanie vzťahov medzi všetkými účastníkmi trhu, ale aj zvyšovanie úrovne
ochrany spotrebiteľa na vnútornom trhu SR. Obchod je posledným
článkom distribučného reťazca, ktorý vníma zákazník ako zodpovedný za kvalitu, bezpečnosť, cenovú úroveň a sortimentovú štruktúru
ponúkaných a predávaných výrobkov aj poskytovaných služieb. Obchod,
poznajúc potreby a požiadavky spotrebiteľov – aj na základe mnohých
realizovaných prieskumov spotrebiteľského správania a prieskumov
jeho požiadaviek –,snaží sa prispôsobiť ponuku na regáloch maloobchodu požiadavkám a potrebám zákazníkov, a to nielen v sortimentovej
štruktúre, ale aj v požadovanej cenovej kvalite s dôrazom na kvalitu
a bezpečnosť výrobkov.
Zvýšenie podielu domácej produkcie
Centrom pozornosti obchodu – osobitne v komoditách potravinárskeho tovaru – je orientovať pozornosť na potravinárske produkty
z domácej produkcie. Táto požiadavka už dlhodobo zaznieva nielen
z úrovne štátnej správy, médií, ale najmä zo strany odbornej verejnosti
(slovenských prvovýrobcov a spracovateľov potravinárskych produktov
a výrobkov) a rastie požiadavka na zvýšenie podielu domácich poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov na pultoch maloobchodu.
Je však potrebné dosiahnuť zásadný obrat a vrátiť sa k rastu domácej
výroby.
Základné právne predpisy
• zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach
• vyhláška č. 567/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon
o ochranných známkach
• smernica Rady č. 2008/95/EHS (2008) o aproximácii právnych
predpisov v oblasti ochranných známok
• zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov (správny poriadok)
• zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších
predpisov
• oznámenie MZV SR č. 90/2010 Z. z. Singapurský dohovor
o práve ochrannej známky (TLT – od 16. 5. 2010)
5
Nové výr obky firiem SZZV
Cordial
pre labužníkov
Tatiana si získa každého
Tradičná slovenská bonboniéra Tatiana prišla
v marci tohto roku na trh s novým, menším
formátom 129 g. Skvele sa tak hodí na darovanie, pohostenie, ale aj ako
milá pozornosť pri príchode na
návštevu. Tatiana patrí medzi
najobľúbenejšie slovenské
značky, a preto si všetkých
zaručene získa. Modernejší
a príťažlivejší obal teraz
prináša štyri jedinečné
chute. Klasická hnedá
Tatiana má lieskový
oriešok ukrytý v nugátovom kréme a obalený
tou najjemnejšou mliečnou
čokoládou. Červená má navrchu
horkú čokoládu a oriešok je ukrytý v
strede čokoládového krému. Biela
skrýva kokosový krém, najnovšie
sa objavila aj Tatiana Čokoládový
mix, ktorá obsahuje aj bonbóny
s lahodnou bielou čokoládou.
Privítajte jar s prémiovým likérom Cordial! Tento 100-percentný prírodný nápoj, ktorý sa zrodil okolo roku 1910
v Karlových Varoch, ukrýva vo svojej typickej zlatohnedej fľaši extrakt lipového kvetu
s bielym vínom, ale tiež fialku a
karamel. V premenlivých jarných
dňoch si jemný likér Cordial môžete vychutnať nielen čistý, ale tiež
ako teplý nápoj, tzv. Cordial čaj.
Ľadový Cordial zasa vynikajúco
osvieži počas teplejších dní!
Späť do formy
Je vyššia, chutnejšia
a šťavnatejšia
Prekonajte jarnú únavu
a dostaňte sa späť do
formy. Pomôže vám k tomu
pohyb, správna životospráva a pravidelný pitný režim. S Caro Vitality
vyriešite problém s dopĺňaním tekutín, ale aj
s nedostatkom vlákniny, ktorý trápi v súčasnosti takmer všetkých. Okrem praženého
jačmeňa, raže a čakanky totiž obsahuje
Caro Vitality aj inulín, čo je cenný zdroj rozpustnej vlákniny. Lahodný cereálny nápoj sa tak môže stať prvým krokom
na ceste k zdravému životnému štýlu, pretože dve šálky nápoja Caro Vitality
dodajú telu až 10 % odporúčanej dennej dávky vlákniny. Tá podporuje trávenie a prirodzenou cestou čistí organizmus. Obľúbeného bezkofeínového
nápoja bez pridaného cukru sa nemusíte vzdať, ani keď si strážite štíhlu
líniu. Caro Vitality patrí k nízkoenergetickým nápojom, ktoré si môžete bez
obáv zaradiť aj do diétneho jedálnička.
Mrazená pizza Guseppe od spoločnosti Dr. Oetker má novú, vylepšenú
receptúru. Harmónia ingrediencií
a špeciálnej receptúry zaručuje
kvalitné nadýchané cesto s lahodnými chrumkavými okrajmi, pokryté chutnou a bohatou oblohou.
Vďaka novému receptu sa mrazená pizza Guseppe od Dr. Oetker
premení v priebehu niekoľkých
minút na chrumkavý zázrak,
ktorý sa jemne rozplýva na jazyku. Za originálnou receptúrou
sa skrýva nielen bohaté obloženie z čerstvých surovín, ale
najmä vysoká kvalita cesta.
Medzi najobľúbenejšie pizze patrí
šunková, ktorej nadýchané cesto je pokryté
jemným paradajkovým základom, šťavnatou šunkou, cibuľkou
a lahodným syrom. Všetko dopĺňajú bylinky. Syrová pizza je vhodná pre
milovníkov syrov a pre všetkých, ktorí oceňujú kvalitu. Vyššie nadýchané
cesto bohato obložené syrmi počnúc eidamom cez mozzarellu a tvrdý syr
až po syr s ušľachtilou modrou plesňou robí z tejto pizze v spojení s aromatickou bazalkou skutočný kulinársky zážitok. Podmanivá šunkovo-šampiňónová pizza s chrumkavými okrajmi na vyššom nadýchanom ceste patrí k
najvyhľadávanejším pizzám vďaka dokonalej kombinácii jemnej šunky, lahodného syra a čerstvých šampiňónov na tradičnom paradajkovom základe.
Obsahuje mleté pistácie
Premium puding Jemná pistácia rozšíril úspešný rad
prémiových pudingov od Dr. Oetkera. Doteraz si mohli
zákazníci vychutnať pudingy Pravá vanilková smotanová s kúskami vanilkového struku, Horká čokoláda,
30 % kakao s kúskami čokolády a Extra karamel s pravým francúzskym
karamelom. Premium puding Jemná pistácia obsahuje jemne mleté čerstvé jadrá pistáciových orieškov zo slnečného Stredomoria, čo z neho robí
jedinečný výrobok na trhu. Pistácie navyše obsahujú vitamíny A, B, E, draslík,
horčík, vápnik, ale aj fytosteroly, ktoré redukujú množstvo cholesterolu v
krvi a chránia pred vznikom niektorých druhov rakoviny. Príprava Premium
pudingu Jemná pistácia je jednoduchá, rovnako ako pri ostatných pudingoch stačí pridať mlieko.
Pre všetkých maškrtníkov
Obľúbený nový rad sušienok značky Milka rozšíril
svoje tohtoročné portfólio o ďalšiu novinku –
Milka CocoLilaStix. Tieto sušienkové tyčinky obalené v poriadnej porcii tej
najjemnejšej alpskej čokolády sú ako stvorené pre všetkých labužníkov, ktorí
sú hraví a zároveň si trúfnu ochutnať niečo nového. S dostatočnou zásobou tejto chrumkavej dobroty sa už navyše netreba báť, že by vaša párty,
dámsky večierok alebo posedenie s priateľmi stroskotalo na občerstvení.
Uvidíte, že keď túto čokoládovú pochúťku naservírujete svojim priateľom,
zapráši sa po nej rýchlosťou blesku. Tak neváhajte a trúfnite si pozvať
všetkých maškrtníkov, ktorých poznáte. Môže sa však stať, že sa na tyčinky
Milka vrhnete skôr, ako k vám návšteva dorazí.
Plný originálnej
chuti
Premium Puding Jemná Pistácia Dr. Oetker
'RSUDMWHVHEHDVYRMLPEOt]N\PSRFWLYêNUpPRYê
SXGLQJ V ODKRGQRX QH]DPHQLWHĐQRX MHPQRX
SLVWiFLRYRX FKXĢRX .~]OR MHKR MHGLQHþQRVWL
WNYLHYSRXåLWtYHĐPLMHPQHPOHWêFKSLVWiFLRYêFK
MDGLHUNWRUpGR]UHOLQD~SlWtVRSN\(WQ\DQHV~
FKUiQHQpR]QDþHQLH%URQWH
-HGLQHþQiUHFHSW~UD*DUDQFLDQHRSDNRYDWHĐQHM
FKXWL
6
Odstráni zápach,
osvieži vzduch
Vplyv aromatických látok na ľudský organizmus a ich rôznorodé účinky sú známe už od staroveku. Vône ovplyvňujú
náladu, evokujú emócie, pôsobia proti stresu a sú schopné
spúšťať určité liečebné procesy v tele. „Vône začínajú kopírovať módne trendy a stávajú sa dôležitou súčasťou bytových interiérov,“ hovorí Martin Tomovčík zo spol. Procter &
Gamble a dodáva, že nové vône Ambi Pur Freshelle dokážu
odstrániť nielen zápach, ale tiež osviežiť vzduch ľahkou
a sviežou vôňou.
Osviežovač Ambi Pur Freshelle má hladký a zaoblený ergonomický tvar. Pri stlačení rozprašovacieho mechanizmu
prejde vzduch dýzou a vznikne príjemný zvuk. Pastelové
farby a obrázky prispievajú k decentnému a uvoľňujúcemu
vzhľadu tohto výrobku. Ambi Pur Freshelle je k dispozícii
v týchto vonných variantoch: citrusy (Citrus and Morning),
jarné kvety (Flowers and spring), levanduľa (Lavender and
comfort), konvalinka (Lilly of the valley and snowdrop),
oceán (Ocean and wind) a borovica (Pine and snow).
Praktická a dizajnová
Corgoň je jedným z najstarších pív na Slovensku
a svojim priaznivcom dlhodobo prináša inovácie
v oblasti obalov. Od apríla t. r. zvýrazňuje svoju
kvalitu aj novými obalmi s novým dizajnom,
pre konzumenta praktickejšími. Úplnou novinkou
v segmente piva sú trhacie, tzv. ZIP fólie, ktoré
zjednodušia spotrebiteľom nákup a zjednodušia
manipuláciu. Na všetkých obaloch teraz Corgoň
upozorňuje spotrebiteľov aj na svoju bohatú
históriu, ktorá sa začala písať v roku 1896.
Moderný dizajn obalov zároveň zvyšuje vnímanie
kvality piva Corgoň, ktorá patrí k najpopulárnejším na Slovensku. „Vďaka ZIP fólii si zákazník
môže pohodlne oddeliť dve alebo štyri maxifľaše
z celého balenia. Fólia bezpečne udrží oddelené
pivá pokope, a tým umožní veľmi jednoduchú
a praktickú manipuláciu. Aby sme zároveň zlepšili celkový vzhľad produktu pre spotrebiteľa,
rozhodli sme sa pre potlačenú ZIP fóliu s moderným dizajnom,“ hovorí Loic Morvan, marketingový riaditeľ spol. Heineken Slovensko.
Trend, ktorý nevybledne
Aj keď sa to možno na prvý pohľad nezdá, čierne
a tmavé oblečenie tvorí viac ako tretinu bielizne, ktorá
sa v domácnosti perie. Spoločnosť Henkel uviedla na
trh nový Persil Black Expert Gel, ktorý nielenže
odstráni aj tie najodolnejšie škvrny, ale zároveň
poskytne ochranu čiernym a tmavým farbám.
Nový Persil Black Expert Gel bol vyvinutý s ohľadom na nároky a vlastnosti čiernej a tmavej
bielizne. Unikátna receptúra Black Fix obsahuje
inhibítor na uvoľnenie farbiva, ktorý zabráni
čiernej, aby sa z odevu vypierala. Takisto sa
v tejto receptúre nachádzajú aj špeciálne enzýmy, ktoré zachovávajú tmavé odtiene bielizne
a zamedzujú ich vyblednutiu. Tiež chránia odevy
pred zošednutím a tvorením žmolkov. Obľúbené
čierne tričká alebo tmavé nohavice tak budú
vyzerať stále dobre aj po opakovanom praní.
Okrem jedinečného zloženia nový Persil Black
Expert Gel príjemne a sviežo vonia. Tmavé aj
čierne odevy si tak nielen zachovajú svoje farby,
ale zároveň budú aj krásne voňať.
Dovolí slnku zažiariť
Slnečné lúče neprinášajú len blahodarne účinky, ale aj
značné riziko. Môžu spôsobiť bolestivé spálenie a nenapraviteľné vnútorné zmeny na pokožke. Nadmerné opaľovanie sa negatívne
podieľa na predčasnom starnutí pokožky, tvorbe vrások a poruchách
pigmentácie a pod. To však vôbec neznamená, že sa človek musí pred
slnkom skrývať, stačí, ak si zvolí správnu kozmetiku s dostatočne vysokými
ochrannými filtrami a svoju pokožku bude pravidelne regenerovať. Citlivú
pokožku slnečné žiarenie značne zaťažuje a tá často reaguje svrbením,
začervenaním a nepríjemným napätím. Z toho dôvodu potrebuje prípravky,
ktoré svojím zložením zodpovedajú jej špecifickým potrebám. Novinkami
v portfóliu značky Nivea sú pre tento rok Nivea Sun Pure & Sensitive sprej
na opaľovanie s OF 30 a mlieko na opaľovanie s OF 50. Účinnú ochranu
proti UVA a UVB žiareniu a tiež aktiváciu prirodzeného zhnednutia kože
poskytuje nový intenzívny sprej na opaľovanie Protect & Bronze s OF 20
a OF 30. Jeho súčasťou je čarovná ingrediencia – kyselina glycyrrhetinová,
ktorá sa získava z koreňov rastlín sladkého drievka. Zvyšuje prirodzenú
tvorbu melanínu, vďaka čomu vzniká rovnomerné a dlhotrvajúce opálenie.
Novinkou na pleť tváre je Nivea Sun ľahký pleťový krém na opaľovanie
s OF 30. Značka Eucerin ponúka na tohtoročnú letnú sezónu novinky na
ochranu detskej pokožky. Detské mlieko s SPF 50 a detský sprej s SPF 50
obsahuje UVA a UVB filtre, ktoré chránia detskú pokožku pred spálením aj
chronickým poškodením z UV žiarenia. Solárna kozmetika značky Eucerin
obsahuje patentovaný komplex UVA a UVB filtrov Tinosorb, ktorý zaručuje
veľmi efektívnu ochranu proti UVA a UVB lúčom, čím znižuje riziko spálenia
kože a poškodenia kožných buniek. Súčasťou týchto výrobkov je aj unikátny
systém biologickej ochrany s licochalconom, ktorý účinkuje v hlbších vrstvách
epidermy, kde chráni keranocyty pred oxidačným stresom.
Starostlivosť pri športe
Značka Fa uviedla na trh nový rad telovej kozmetiky Fa
Sport Double Power s dvojitým účinkom pre aktívne
ženy a mužov. Antiperspiranty s vysokoúčinnou technológiou a jedinečným zložením ponúkajú účinnú ochranu pred potením
a nepríjemným telesným pachom
vtedy,
keď to človek najviac potrebuje,
v
a to s účinkom až 72 hodín. Duo mikrokapsuly absorbujú vlhkosť a zároveň
v neutralizujú baktérie spôsobujúce telesný pach. Antiperspiranty sú
k dispozícii v dvoch vôňach – kvetinová Sporty Fresh a chladivá Cool
Fresh. Power Boost má mužnú, športovú,
korenistú vôňu. Sprchovacie
t
gély Fa Sport Double Power s izotonickými materiálmi prinavrátia pokožke po cvičení to, čo potrebuje, a zároveň
ju hĺbkovo osviežia. Receptúra
v
s komplexom izotonických minerálov, s horčíkom a vápnikom aktívne
podporuje pokožku regenerovať sa
po cvičení. Intenzívna starostlivosť
a zvlhčenie normálnej až suchej
pokožky – presne toto je možné
očakávať od telového mlieka Fa Sport
Double Power. Receptúra s karbamidom a taurínom zvlhčuje pokožku
a zároveň podporuje proces revitalizácie buniek, čím obnovuje izotonickú rovnováhu namáhanej pokožky.
Krémová konzistencia sa do pokožky
rýchlo absorbuje a vyživuje ju až do
72 hodín.
7
Čo je nové vo firmách SZZV?
Riadi obchod
na Slovensku aj v Česku
Ľubomír Bratko pôsobí od 1. 3. 2012 ako obchodný riaditeľ spoločnosti
Unilever na Slovensku aj v Česku. Ľ. Bratko je zodpovedný za obchodné
aktivity spol. Unilever Slovensko a nahradil na tejto pozícii Jiřího Mlícha.
Ľ. Bratko bude aj naďalej pôsobiť v role obchodného riaditeľa pre
Českú republiku. Ľ. Bratko pracuje pre spoločnosť Unilever už
16 rokov. V roku 1995 nastúpil
na pozíciu obchodného manažéra na Slovensku. V priebehu
svoje kariéry zbieral skúsenosti
v niekoľkých funkciách – pracoval
ako manažér nákupu a logistiky
v továrni v Zábřehu na Morave
a neskôr zastával funkciu manažéra zákazníckeho servisu
a logistiky pre Českú aj Slovenskú
republiku. V roku 2005 nastúpil
na pozíciu výkonného a obchodného riaditeľa na Slovensku. Od
roku 2009 pôsobil vo funkcii
obchodného riaditeľa v Českej
republike.
Nestabilnosť vníma
ako bežnú situáciu
Na výročnom valnom zhromaždení spoločnosti Henkel, ktoré sa
uskutočnilo v apríli tohto roka, vytýčil výkonný riaditeľ Kasper Rorsted
hlavné faktory úspešného hospodárskeho výsledku firmy za rok 2011.
„Spol. Henkel zaznamenala najlepší rok vo svojej histórii. Splnili sme všetky
finančné ciele a dokonca sme mnohé z nich prekročili. Silné zameranie na víziu
aj hodnoty a naše strategické priority rovnako ako globálna prítomnosť našej
spoločnosti významne prispeli k tomuto úspechu,“ konštatuje K. Rorsted.
s novým vedením
Zvýšenie dividend
Akcionári spol. Henkel tiež pocítia výhody dobrej výkonnosti spoločnosti.
„Výročnému valnému zhromaždeniu sme navrhli zvýšiť výplatu dividend za
prioritnú akciu z 0,72 na 0,80 eur a dividend za bežnú akciu z 0,70 na 0,78
eur,“ oznámil K. Rorsted. Od roku 2008 sa tak výška vyplácanej dividendy
zvýšila o vyše 5 %.
Novým riaditeľom pre Česko, Slovensko
a Maďarsko spoločnosti L’ Oreal sa stal
Laurent Boukobza. Svoju pracovnú kariéru
začal mimo tejto kozmetickej spoločnosti,
keď takmer 10 rokov pracoval v rôznych spoločnostiach, ako napríklad Warner Lambert
a Pfizer. Do spoločnosti L’ Oreal nastúpil
v roku 2001 na miesto riaditeľa medzinárodného rozvoja značky La Roche-Posay
v divízii aktívnej kozmetiky. Následne pracoval v rámci rovnakej divízie na rôznych pozíciách, najmä v krajinách Beneluxu, potom
v Japonsku. V roku 2006 sa stal riaditeľom
regiónu divízie aktívnej kozmetiky v Latinskej
Amerike a od roku 2009 bol generálnym
riaditeľom spoločnosti L’ Oreal v Chile.
Posilňovanie a inovácie
Podľa vyjadrenia K. Rorsteda sa výkonnosť firmy na začiatku fiškálneho
roka 2012 začala dobre. „Očakávame rast organických tržieb počas
celého fiškálneho roka v rozpätí 3 až 5 %. Zároveň máme v pláne zvýšiť
upravenú EBIT maržu na 14 % a zlepšiť upravené tržby za prioritné akcie
minimálne o 10 %,“ hovorí K. Rorsted. Vo vzťahu k súčasnému hospodárskemu prostrediu zdôraznil potrebu neustále prispôsobovať existujúce
štruktúry a pracovné toky. „Musíme akceptovať nestabilnosť trhov ponovom ako bežnú situáciu. V dôsledku toho musíme natrvalo prispôsobiť svoje
procesy a štruktúry, aby sme mohli reagovať rýchlejšie a flexibilnejšie ako
konkurencia. K ďalším faktorom úspešnosti patria posilňovanie vedúcich
značiek, nepretržité inovácie a posilňovanie postavenia spoločnosti na
rýchlorastúcich trhoch,“ konštatuje K. Rorsted.
Zmena
na čele firmy
Udržateľnosť
K. Rorsted tiež zdôraznil strategický význam udržateľnosti pre spol. Henkel.
„Naším záväzkom je naďalej posilňovať vedúcu pozíciu v oblasti udržateľnosti. Nová dlhodobá stratégia v tejto oblasti sa dá zhrnúť týmito slovami:
Chceme dosiahnuť viac pomocou menej,“ dodáva K. Rorsted. Aj z tohto
dôvodu si spol. Henkel stanovila ambiciózny cieľ strojnásobiť efektívnosť do
roku 2030. Aby to splnila, musí buď strojnásobiť hodnotu, ktorú v súčasnosti vytvára, pričom stopa zostane rovnaká, alebo bude potrebné zredukovať svoju stopu na jednu tretinu súčasnej úrovne, no zároveň poskytovať
tú istú hodnotu, akú poskytuje v súčasnosti.
Novým generálnym riaditeľom
sa stal od 1. 3. 2012 Igor Tichonov.
Svoju kariéru odštartoval v spoločnosti MARS. Od roku 2001 pôsobí
v spoločnosti SABMiller. Po šiestich úspešných rokoch na pozícii riaditeľa pre obchod a distribúciu pre Rusko a pobaltské
krajiny bol vymenovaný za
riaditeľa pre vývoj stratégií
a zároveň za generálneho riaditeľa pre pobaltské
krajiny. V roku 2008 sa
ako generálny riaditeľ stal
zodpovedný za novú akvizíciu spoločnosti SABMiller
v Sarmate na Ukrajine. Igor
Tichonov dosiahol v integrácii tohto biznisu mimoriadny
úspech. Objemy na Ukrajine
sa aj vďaka jeho pôsobeniu
v spoločnosti SABMiller zvýšili o 61 % za posledné dva
roky. Igor Tichonov na pozícii
generálneho riaditeľa spol.
Pivovary Topvar vystriedal
Andrewa Highcocka, ktorý sa stal prezidentom rumunskej spol. Ursus
Breweries, takisto z portfólia SABMiller Group.
Podporuje ziskovosť aj v tomto roku
Tržby spoločnosti Henkel za prvý kvartál 2012 dosiahli 4,008 mld. eur, čo
predstavuje nárast 4,8 % oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho
roka. Organicky tržby vzrástli o 4,7 %. Upravený prevádzkový zisk vzrástol
o 16,6 % a predstavuje 551 mil. eur. Upravená EBIT marža vzrástla o 1,3
percentuálnych bodov na 13,7 %. Upravený zisk na prioritnú akciu (EPS)
vzrástol o 19,2 % a predstavuje 0,87 eur. Podiel trhov s potenciálom rastu
stúpol oproti bežnému rastu o 8,7 %.
Prispôsobenie transformačných procesov
„Spol. Henkel zaznamenala dobrý štart do nového fiškálneho roka 2012,
a to aj napriek náročnému a nestabilnému trhovému prostrediu. Dosiahli
sme solídny organický rast a podstatne sme zlepšili našu ziskovosť,“ hovorí
K. Rorsted. Na tomto výsledku sa pritom podieľali všetky divízie firmy.
Spoločnosť tak opäť posilnila svoju pozíciu na trhoch s potenciálom rastu.
Aj z tohto dôvodu sú predsavzatia o dosiahnutí cieľov na rok 2012 reálne.
„Očakávame, že naše trhy bude naďalej ovplyvňovať nestálosť a neistota.
Preto budeme aj naďalej prispôsobovať naše transformačné procesy tak,
aby sme mohli reagovať rýchlejšie a pružnejšie než naši konkurenti,“ dodáva K. Rorsted.
8
Spoločnosť Kraft Foods Inc. oznámila nové názvy dvoch spoločností,
ktoré vzniknú po jej rozdelení. Globálna spoločnosť na výrobu cukroviniek, snackov, kávy a rozpustných nápojov bude mať nový názov
Mondelez International, Inc. Druhá spoločnosť bude naďalej pôsobiť
len v Severnej Amerike a ponechá si svoj pôvodný názov Kraft Foods.
Zmeny názvov vstúpia do platnosti po rozdelení firmy v priebehu tohto
roka. „Značka Kraft Foods vystihuje spoločnosť, ktorá bude naďalej
pôsobiť v Severnej Amerike a poskytuje jej výbornú platformu, na ktorej
môže vybudovať skvelú budúcnosť,“ hovorí Irene Rosenfeldová, predsedníčka predstavenstva a generálna riaditeľka spoločnosti. Podľa jej slov
sa pre novú globálnu spoločnosť na výrobu cukroviniek a snackov snažili
nájsť taký názov, ktorý by zastrešil všetky značky a upevnil celosvetový
charakter tejto novovzniknutej spoločnosti. Východiskom pritom bolo
heslo spoločnosti „make today delicious“ (vychutnajte si každý deň).
Názov Mondelez najvýstižnejšie vyjadruje myšlienku „sveta lahodnej
chuti“ a bude pevným základom na budovanie vzťahov so spotrebiteľmi, zákazníkmi, zamestnancami a akcionármi. „Bol to tvrdý oriešok nájsť jedno slovo, ktoré by vystihovalo všetko, čo chceme, aby
nová globálna potravinárska spoločnosť predstavovala,“ hovorí Jozef
Polievka, predseda predstavenstva Kraft Foods Slovakia. „Mondelez
International je jedinečný názov, ktorý vystihuje nielen to, že 80 %
predajov spoločnosti sa realizuje mimo územia Severnej Ameriky, ale
zároveň vystihuje veľkú myšlienku – jednoducho že cukrovinky, ktoré
vyrábame, môžu drobné okamihy v našich životoch zmeniť na väčšie,
radostnejšie a výnimočnejšie,“ dodáva J. Polievka.
Predstavenstvo schválilo a na výročnom valnom zhromaždení akcionárov dňa 23. 5. 2012 predloží akcionárom na schválenie dodatok
pozmenených a prepracovaných stanov spoločnosti. Ak akcionári
tento dodatok schvália, predpokladá sa, že nový názov vstúpi do
platnosti po začatí činnosti novej globálnej spoločnosti vyrábajúcej
cukrovinky a snacky. Predpokladá sa, že sa tak stane do konca roka
2012.
Explózia
netradičných chutí
Pampers pre budúcich
olympionikov
Značka luxusných žuvačiek 5 prichádza na slovenský trh so sladkokyslou novinkou. Do portfólia imidžovej značky pribudla žuvačka
5 EVOLUTION, ktorá povzbudí vaše zmysly netradičným spojením
sviežej hrušky a citrusových plodov.
Tohtoročné XXX. letné olympijské hry v Londýne sa stali príležitosťou
aj pre spoločnosť Procter & Gamble, aby v rámci celosvetového
partnerstva s Medzinárodným olympijským výborom predstavila novú
kampaň pre rodičov a deti s názvom Ihrisko Pampers.
Jej súčasťou bude predaj „výstroja“ pre malých šampiónov pod názvom
Pampers Active Baby, plienok, ktoré im umožnia ešte väčšiu voľnosť
pohybu.
Veselá kampaň
Pampers, najpredávanejšia značka detských plienok na svete, sa snaží
pozerať na svet očami detí a svoje produkty prispôsobovať ich potrebám – ničím neobmedzenej radosti z hry a slobodného pohybu. Preto
práve v olympijskom roku spustí veselú kampaň Ihrisko Pampers pre
rodičov a deti, ktorá na internetovej stránke www.pampers.cz ponúkne
interaktívne spôsoby, ako prebudiť zapálenosť detí pre hru. „Značka
Pampers s nadšením sleduje nekonečnú fantáziu, ktorú deti prejavujú
pri hrách, a s radosťou pre ne vyrábame potrebnú výbavu, aby sa mohli
hrať čo najlepšie,“ hovorí Martin Tomovčík zo spoločnosti Procter &
Gamble.
Výbava na hru
Rodičia si môžu kúpiť „výbavu na hru“ od Pampers v maloobchodných
predajniach v osobitnom balení s logom P & G. Pampers Active Baby
ponúkajú mamičkám dokonale padnúce plienky pre malého šampióna. Viac o plienkach Pampers Active Baby a o čistiacich obrúskoch
Pampers Baby Fresh je možné dozvedieť sa na www.pampers.cz, alebo
na facebooku www.facebook.com/PampersSlovensko.)
Kraft Foods
mení názov
Novinka 5 EVOLUTION je výnimočná žuvačka, ktorá spája chuť niekoľkých druhov citrusového ovocia a sladkej hrušky. Charakterizuje
ju intenzívna dlhotrvajúca chuť a elegantný dizajn, ktorý majú všetky
žuvačky značky 5. Nezvyčajná sladkokyslá novinka je ladená do žltozelenej farby a prináša evolučný zážitok nielen pre mladú generáciu.
Žuvačky 5 sú zabalené v elegantnej uzatvárateľnej škatuľke s tradičným
čiernym dizajnom, ktorý je odlíšený výraznou žltozelenou farbou
typickou pre hrušku a citrusy. Plátkové žuvačky sú balené jednotlivo
a čerpajú inšpiráciu z piatich ľudských zmyslov, ktoré sa ľahko povzbudia
žuvaním. Vďaka unikátnej príchuti poskytujú v každom kúsku dokonalý
pôžitok. Žuvačka 5 EVOLUTION je ďalšou príchuťou žuvačiek uvedenou
na Slovensku. Prvé žuvačky 5 boli na slovenský trh uvedené v máji 2010
a v novembri 2010 nasledovala melónová príchuť 5 TURBULENCE.
Minulý rok v máji k nim pribudla tropická 5 PULSE. 5 EVOLUTION
tak rozširuje portfólio obľúbených ovocných príchutí. Jedinečný obal,
netradičný spôsob zatvárania a minimalistická grafika robí zo žuvačiek
5 tzv. lifestylový doplnok pre všetkých, ktorí dbajú na svoj štýl a hľadajú
príležitosť na neobvyklé zážitky.
Žuvačky 5 EVOLUTION sú na slovenskom trhu k dispozícii v bežnej
obchodnej sieti od konca apríla 2012. Odporúčaná cena balenia obsahujúceho 12 plátkov žuvačiek je 1,09 eur. Žuvačky vyrába spoločnosť
Wrigley.
9
Prémiové spojenie pokračuje
do roku 2015
Značka Heineken bude aj ďalšie 3 roky hlavným sponzorom
prestížnej UEFA Champions League.
Heineken a Európska futbalová asociácia (UEFA) sa dohodli na predĺžení
zmluvy. Doterajšia šesťročná spolupráca bude pokračovať do roku 2015.
Oproti predchádzajúcim rokom sa partnerstvo rozšíri, napr. v oblasti vysielacích práv. Od sezóny 2011/2012 pribudli aj digitálne vysielacie práva.
Najprestížnejší turnaj
Heineken je najobľúbenejšou prémiovou značkou piva na svete a jej fanúšikovia si môžu pivo Heineken vychutnať takmer v každej krajine sveta. UEFA
Champions League je najprestížnejším klubovým futbalovým turnajom a
jedným z najväčších celosvetových športových podujatí. V 220 krajinách
sveta sleduje jej televízne prenosy každý týždeň vyše 150 miliónov divákov.
Partnerstvo spol. Heineken a UEFA Champions League je spojenie dvoch
silných prémiových značiek, ktoré prinášajú svojim fanúšikom na celom
svete kvalitnú zábavu a skvelé zážitky.
Aplikácia Star Player
Značka Heineken priniesla futbalovým priaznivcom
od tejto sezóny globálnu dual-screen aplikáciu
Star Player, ktorá umožňuje fanúšikom interaktívne sa zapojiť do hry v reálnom hracom čase
zápasov UEFA Champions League. Pri sledovaní zápasu na televíznej obrazovke tak fanúšik
môže v kľúčových momentoch predvídať ďalší
vývoj zápasu na svojom mobile či na internete,
a overiť tak svoje futbalové inštinkty. S aplikáciou
Star Player prináša Heineken okrem legendárnych futbalových momentov a prémiového
piva aj možnosť neopakovateľného zážitku zo
sledovania zápasu. Inovatívna aplikácia získala aj
prestížne medzinárodné ocenenie Zlatý Lev na
festivale kreativity v Cannes v kategórii mobilné technológie. „Používanie aplikácie Heineken
Star Player je veľmi jednoduché a intuitívne.
Stačí si stiahnuť aplikáciu alebo hrať prostredníctvom
heineken.sk, vybrať si jeden z aktuálnych zápasov a potom už len hrať. Na
rozdiel od iných aplikácií je Heineken Star Player skutočne živá hra, ktorú
hráte súčasne s priebehom zápasu. Hráči musia v reálnom a veľmi krátkom čase urobiť rozhodnutie a ukázať svoje inštinkty rovnako ako samotní
futbalisti na ihrisku. Počas zápasu si tak môžu futbaloví fanúšikovia vychutnať atmosféru prémiového futbalového zápasu a piva Heineken, a pritom
sa zabaviť. Heineken Star Player jednoducho zmení váš doterajší pohľad na
sledovanie futbalu,“ hovorí Michal Sivko, brand manažér značky Heineken.
Zodpovedná konzumácia
Vďaka partnerstvu s UEFA Champions League je Heineken jedinou medzinárodnou značkou piva, ktorá odkaz zodpovednej konzumácie alkoholu
odovzdáva nepretržite 8 mesiacov v roku. Dôležité posolstvo týkajúce sa
zodpovednej konzumácie alkoholu „Enjoy Heineken Responsibly“ má svoj
priestor na všetkých trávnikoch a štadiónoch, na ktorých sa odohrávajú
zápasy UEFA Champions League.
Ideálne spojenie
s plzenským ležiakom
čiť prítomných hostí o svojich kulinárskych schopnostiach. Ady Hajdu
nezabudol vtipne poznamenať, že sa rád naučí ďalšie jedlo do svojej
„bohatej“ zbierky receptov, navyše ak ide o jedlo, ktoré sa hodí k poháru
dobrého piva.
Vhodná kombinácia chutí jedál a nápojov dokáže zázraky, treba
však vedieť ako na to.
Súčasť kulinárskych dejín
Pánsku spoločnosť dopĺňal druhý vicemajster sveta v súťaži Pilsner
Urquell International Master Bartender 2011, degustátor a majiteľ
košickej reštaurácie Peter Škripko, ktorý nielenže zabezpečil pitný plzenský režim, ale ako školený degustátor aj vysvetlil, ku ktorým jedlám sa
toto pivo hodí najlepšie. „Pivo je súčasťou kulinárskych dejín už vyše štyritisíc rokov a v strednej Európe sa stalo doslova kultovým nápojom, ktorý
nesmel chýbať na žiadnej hostine. Má veľa chutí, typov a tvárí a takisto
dokáže doplniť a zvýrazniť chuť mnohých lahodných jedál. Pivo Pilsner
Urquell je uvarené zo surovín, ktoré mu dodávajú jedinečnú horkú chuť,
tá sa už stala pojmom českej gastronómie a tradične sa
spája aj so slovenskou kuchyňou. Avšak pivo takej výraznej a
jedinečnej, vyprofilovanej chuti
je dokonalým spoločníkom aj
gastronomických špecialít z
rôznych svetových kuchýň, ktorých chuť dokáže zvýrazniť a
dodať im novú tvár. Tradične aj
netradične pripravené jedlá z
hovädzieho, bravčového mäsa
alebo hydiny sa skvele dopĺňajú s horkou chuťou tohto
zlatého moku. Zaujímavými
chuťami prekvapia aj kombinácie smotanových syrov, hydinových pečení v rôznych úpravách s týmto pivom, navyše po
takomto jedle každému dobre
padne pohár s týmto mokom.“
Traja majstri umenia hudobného či divadelného sa na chvíľu stali
usilovnými študentmi top šéfkuchára Jaroslava Žídeka, aby prenikli
do tajov umenia gastronómie. Vychýrení gurmáni Peter Dvorský, Ady
Hajdu a Václav Mika sa stretli na krste novej knihy receptov Jaroslava
Žídeka, ktorá bola uvedená na trh v rámci limitovanej edície špeciálneho
balenia Pilsner Urquell. Prítomní páni si vyskúšali prípravu exkluzívnych
receptov, ktoré sa chuťovo ideálne dopĺňajú s plzenským ležiakom, a na
záver publikáciu s názvom Jaroslav Žídek – Z mojej kuchyne aj pokrstili,
samozrejme, zlatistým mokom.
Slávni študenti
Skvelí rečníci, majstri svojho remesla a zabávači, ktorých spája spoločná vášeň pre zážitkovú gastronómiu, to vôbec nemali ľahké, keďže
na nich dozeral šéfkuchár Žídek. Pre svojich žiakov vybral jeden
z receptov zo svojej novej
knihy – recept na hovädziu sviečkovú s mrkvou,
ku ktorej sa výborne
hodí pohár plzne. Toto
tradičné jedlo predstavil
v modernej verzii v netradičnom spojení s kokosom. Slávni študenti sa s
plným nasadením pustili
do varenia a nechýbali ani vtipné poznámky
na adresu kolegov. Cítiť
bolo aj zdravú rivalitu,
keď sa snažili presved10
Okrem nových kávovarov prináša NESCAFÉ DOLCE GUSTO aj dva nové
nápojové varianty:
Nestea Lemon
Po horúcom, náročnom dni sa radi osviežite ľadovým
čajom s príchuťou citróna. Táto limitovaná edícia je
momentálne v predaji na www.dolce-gusto.sk a v elektro predajniach, od 1.5. dostupný aj v širokej distribúcii.
Citrónový ľadový čaj rozširuje doterajšiu rodinu ľadových čajov Nestea s broskyňou.
Freddo Cappuccino
Letné dni si môžete spríjemniť šálkou ľadového cappuccina bez pridaného cukru, tzv. nesladené. Nápoj má
výraznú kávovú chuť. Odporúčame podávať s kockami
ľadu. Môžete si ho zakúpiť v elektro predajniach a na
web www.dolce-gusto.sk, od 1.5. dostupný aj v širokej
distribúcii.
FLOW STOP systém
Úspešná spolupráca medzi spoločnosťou NESTLÉ a značkou
Krups je založená na spojení inteligentnej technológie v kombinácii
s inovatívnym dizajnom, na chuti kávových špecialít, a to všetko
pod značkou NESCAFÉ DOLCE GUSTO. Aktuálnou technologickou
novinkou vo svete NESCAFÉ DOLCE GUSTO je „Flow stop systém“.
Kávovary NESCAFÉ DOLCE GUSTO získali viaceré
prestížne ocenenia za svoj dizajn:
Podľa nezávislého nákupného online poradcu www.heureka.sk patria kávovary NESCAFÉ DOLCE GUSTO medzi najpredávanejšie značky espreso kávovarov na trhu. V roku
2011 portál sledoval správanie nakupujúcich na internete.
Podľa počtu vyhľadávaní, obľúbenosti a záujmu spotrebiteľov vybrali kávovar
NESCAFÉ DOLCE GUSTO Piccolo Krups červené (KP 1006), ktorý získal
ocenenie Produkt roku 2011.
Prestížne Ocenenie Reddot design award je medzinárodne uznávaná súťaž. Ocenenie udeľuje každoročne už od
roku 1955 Design Zentrum Nordrhein Westfalen výrobkom, ktoré zaujmú svojim premysleným dizajnom. Porota
hodnotí výrobky z hľadiska stupňa inovácie, funkčnosti,
kvality, ergonómie a zlúčiteľnosti so životným prostredím. Všetky ocenené
produkty a výrobky sú vystavené minimálne rok v essenskom Red Dot
Design Museum. Kávovary NESCAFÉ DOLCE GUSTO získali toto prestižné
ocenenie dva roky po sebe v roku 2010 a 2011. V roku 2010 ho získal
kávovar NESCAFÉ DOLCE GUSTO Circolo Krups a v roku 2011
kávovar NESCAFÉ DOCLE GUSTO Fontana Krups.
Kávovar NESCAFÉ DOLCE GUSTO Circolo Krups získal za svoj
product
unikátny dizajn, atypický tvar, ktorý je podčiarknutý dvoma LED
design
award
diódami, osvetľujúce plochu na prípravu kávy aj prestížnu cenu
2010
iF Design za rok 2010 (http://www.ifdesign.de).
Viac informácií nájdete na www.dolce-gusto.sk a internetovej stránke
Facebook NESCAFÉ Dolce Gusto CZ/SK
Flow stop systém znamená automatické zastavenie toku vody cez kapsulu,
podľa odporúčania, alebo podľa chute spotrebiteľa.
Personalizované ovládanie
Ovládacie koliesko „mouse wheel“ slúži na nastavenie intenzity chute
nápoja nielen podľa odporúčaného dávkovania, ktoré je naznačené na
každej škatuľke i kapsule, ale zároveň si môže spotrebiteľ každý nápoj
personalizovať, teda pridať / ubrať vodu podľa svojho vlastného gusta,
čo je na trhu kapsulových systémov bezkonkurenčná výhoda. Vďaka Flow
stop systému je príprava kávy veľmi jednoduchá, rýchla, čistá, hravá a pri
dodržaní odporúčaného dávkovania má nápoj vždy rovnako lahodnú chuť aj
arómu. Unikátny systém NESCAFÉ DOLCE GUSTO pre teplé, ale aj studené nápoje už v dnešnej dobe ponúka 26 rôznych nápojových špecialít.
Kapsula si reguluje výšku tlaku
Thermoblock v tele kávovarov NESCAFÉ DOLCE GUSTO ma reálny tlak
na výstupe 15 barov. V kapsule tlak klesá v závislosti na konštrukcii. Inými
slovami, kapsula si reguluje výšku tlaku, preto ju nazývame ‚smart
capsule‘ (múdra kapsula). Tlak v kapsuly je rozdielny podľa typu nápoja. Pri
príprave čiernej kávy je vyšší ako napr.: Espresso, Barista, čo je dôležité pre
prípravu kvalitného espresa a hustej a zároveň jemnej peny, tzv. creamy.
Pri mliečnych nápojoch je tlak oveľa nižší, keďže na napenenie mlieka nie je
potrebný taký vysoký tlak ako pri esprese.
Dôležité detaily
Novinka v portfóliu NESCAFÉ DOLCE
GUSTO s Flow stop systémom je poloauttomat Genio, ktorý je určený pre mladých
a vášnivých milovníkov kávy s malou kuchyňou, pre ktorých bude príprava nápojjov teraz ešte väčšia zábava. Kávovar je
štýlový a má elegantný dizajn. Príprava
vvšetkých nápojových variantov je rýchla,
jjednoduchá, zábavná. Genio bude v týchto
farebných prevedeniach: červená, titán,
matný čierny a biely.
Prípravu nápojov uľahčujú síce drobné,
ale dôležité detaily: nerezový magnetický
držiak kapsúl s pohodlným nasadzovaním,
nerezový potvrdzujúci ovládač, ovládacie
koliesko „mouse wheel“, nerezová arettačná páka so zdvíhačom a tácka na
odkvapkávanie s nastavením výšky v troch
polohách. Zelený/červený LED indikátor
zapínania/vypínania, transparentná nádržka na vodu s objemom 0,6 l
a tzv. Thermoblock, v ktorom sa uskutočňuje ohrev vody – urýchľuje prípravu
nápoja a zároveň zabezpečuje konštantnú teplotu vody pre správne sparenie kávy. Kávovary je sú vybavené funkciou automatického vypnutia prístroja
po 5 minútach pri nečinnosti, čo
zaručuje energetickú úspornosť.
Druhou novinkou v portfóliu
NESCAFÉ DOLCE GUSTO je kávovar Circolo s Flow stop systémom.
Kávovar sa vyznačuje unikátnym
dizajnom s atypickým tvarom, ktorýý
podčiarkujú dve LED diódy, ktoré
osvetľujú plochu na prípravu kávy.
Transparentná nádržka na vodu
má objem 1,3 l. Príkon prístroja je
1 500 W. Úsporný režim spočíva
v automatickom vypnutí prístroja
po 5 minútach, kedy je odber
prístroja v pohotovostnom režime
len 0,3 W. Circolo bude dostupnýý
v titánovej a červenej farbe.
Rovnica výbornej kávy
Kávovary
NESCAFÉ DOLCE GUSTO majú tlak
čerpadla 15 barov, pomocou ktorého
si pripravíte perfektnú porciu kávy
s jemnou „cremou“ (penou).
NESCAFÉ DOLCE GUSTO má unikátny
systém pre teplé, ale aj studené nápoje.
Oproti konkurencii vám ako jediný pripraví
aj studené nápoje.
V dnešnej dobe vám NESCAFÉ DOLCE GUSTO
ponúka až 26 rôznych nápojových špecialít.
V ponuke nájdete napr. Cappucccino,
Latte Macchiatto, Espresso, Nesquik,
Nestea, Chai Tea Latte.
11
English Summary
Together we can do more
Analysis of trade results in 2011 and the 1st quarter of 2012 was the
main focus of the sixteenth year of the international conference on trade
and marketing “Slovak Retail Summit 2012” and also the reflection of the
strategy of building up and achieving the common goal, which is to ensure
sustainability and development of the market and society.
The name of the conference "Together we can do more" indicates that
cooperation of various sectors of the economy in close interconnection
with conceptual steps of the government inwards as well as outwards is the
old, but well-proven path, which can lead to success. A discussion entitled
“On a single boat”, which involved representatives of business, production,
primary production and the state administration, focused on topics which
have the potential to assist such joint effort. Traditionally, the second day
of the conference was dedicated to news from the retail sector. As it
still applies that “The customer is king", the consumer is in the centre of
attention. Invited experts as well as participants in the conference analyzed
customer behaviour and expectations as regards the improvement of the
quality of trade services.
Rising food prices and falling sales
In 2011, probably no one was happy with food sales in Slovakia.
Compared to the previous year, customers paid 6.1% more for food and soft
drinks and trade sales of food commodities dropped by 5.8%. The situation
in this sales segment was complicated when it even affected the most
powerful traders. A summary view of the data published by the Statistical
Office of the SR in January 2012 has assessed the situation in food sales
in 2011 accurately. Consumer price indices became worse than in the
previous year. Compared to the two foregoing years, the prices of food and
soft drinks noted an increase of 6.1%. On the other hand, prices of alcoholic
beverages and tobacco fell by 2 percent. However, total consumer prices
in 2011 increased by 2.9%. Wholesale revenues from operations and the
sale of food, beverages and tobacco were developing relatively well, where
in 2011 they remained practically balanced compared to the previous year
(coefficient of 100.8). In terms of revenues, food retail however turned
out much worse. Sales in specialized stores resulted in a dramatic fall,
when losing up to 5.8% per year. Sales in non-specialized stores, including
hypermarkets and the greater part of large-scale supermarkets, turned
out a bit better. This trade format only lost 1.5% in sales.
Distinguishes, informs and competes
A brand is a summary of all of the characteristics which make a company
offer unique under economic competition
A brand is not just the logo itself - it constitutes product quality, customer
service, the price, the slogan and other communication elements and
attitudes (for example, to the environment), and it is also the reputation
and product line. Building a strong brand is a challenging, long term and
continuous process. A trademark can be any graphically illustrated sign
consisting of words, letters, numbers, images, the shape of the product
and its packaging, or mutual combinations that are able to differentiate the
goods and services of one person from the goods and services of another
and is registered. A trademark has a distinctive, guarantee, promotional,
communication, information, security and competitive function. “A trademark
is established by registration at the national, regional or international level.
It is possible to lose a trademark accidentally by providing a license without
follow-up quality control of goods, or by the incorrect use of it (escalator,
bakelite, cellophane, etc.) This is why a trademark should always be used
as entered in the register, e.g. KLEENEX, and not kleenex, RAY – BAN, and
not ray – ban, etc. It should not be used in plural, e.g. adidases, raybans,
etc. A trademark should always be marked with the circled letter R. In texts,
a trademark should always be highlighted with a different type of font – e.g.
in bold, or italics, or capital letters (e.g. Acilpirin), says Ing. Zdena Hajnalová
from the Industrial Property Office of the SR.
Working on traditions and approaching
young people
We have spoken to Ing. Eva Točková, the Marketing Manager at RAJO
a.s., about what the brand stands for and about the changes of customer
behaviour in the area of milk and dairy products.
For you, as a producer of milk and dairy products, what does the brand
stand for?
Rajo has been active in the Slovak market as a modern and highly innovative
brand. Every year it introduces new products to consumers. The Rajo
brand is sought-after and positively valued by consumers, which is proven
by the results of market surveys. A brand is the perception of people, which
penetrates into their subconscious, leading them to repeated purchases of
branded products. To our consumers, our brand is a promise of high quality,
modern flavours and innovation, which in recent years we have brought to
the market in a unique form. Our task is to always work with the brand, pay
attention to its development and differentiation by means of products, their
high quality, modern and innovative packaging and their design, modern
communication and unremitting innovation. We maintain the traditional
values of our brand, but we also want it to address the younger generation
and thus we do not avoid modern forms of communication. Last but not
least, we also pursue philanthropic activities and our brand is a promise of
help and support. In present times, a brand is the only option for getting
attention and respect under increasing competition.
What fundamental changes in consumer practices has the crisis brought?
Have you also noted a transition to less expensive brands?
In recent years, the financial crisis has been talked about constantly and it's
certainly a phenomenon that has also affected the dairy industry.
With regard to consumer behaviour, we certainly feel the pressure of
growing private brands, which address consumers with their low prices.
We also notice a large number of imported goods, which are affordable
to consumers, although the origin of them or their producer is not often
clear. Lately, the purchasing decisions of many Slovak consumers are
increasingly referring to leaflet sales or “2 + 1 free” bargain deals. We
are trying to address consumers with an interesting gift included in the
package or in the form of virtual multipacks. Our consumers certainly
cannot complain of boredom as we offer interesting incentive deals, when
for the purchase of our products they have the opportunity to experience
a beautiful holiday by the sea, or win other attractive prizes. Regarding
the price reductions to which we are often pushed by the market, it is
the way we strive to operate with discretion. Short-term price sales can
soon become long-term and the company has to fight for the loyalty of its
customers who are used to great price sales and start to be interested
only in the rice. Such way gradually leads to the situation when the company
only sells during leaflet sales and it costs it whole a lot more ... Our range
also includes products ranked in the “value for money” category, where we
offer consumers quality-composition products at an interesting price, but
this price strategy is at the same time linked to our overall strategy. Apart
from price benefits, we think that effective marketing communication and
innovations is a more interesting way to attract consumers.
Premium cooperation up to 2015
Heineken will continue to be the main sponsor of the prestigious UEFA
Champions League for the next 3 years
Heineken and the European Football Association (UEFA) have agreed to
extend their contract. Their six-year cooperation will continue up to 2015.
Compared to previous years, the partnership will extend, e.g. in the area
of broadcast rights. Digital broadcast rights have also been added since
the 2011/2012 season. Heineken is the world’s most popular premium
beer brand and its fans can enjoy it in almost every country throughout
the world. The UEFA Champions League is the most prestigious club
football tournament and one of the world’s largest sports events. In 220
countries, its TV broadcasts are every day watched by more than 150
million viewers. The partnership of Heineken and the UEFA Champions
League is an interconnection of two strong Premium brands, which bring
its fans throughout the world quality entertainment and great experiences.
Ideal combination with Pilsner lager
Ideal combinations of food and drink flavours can make miracles, but one
must know how to do it.
Three masters of music and theatre art for a moment became hardworking
students of the top chef Jaroslav Židek in order to penetrate into the art
of gastronomy. The well-known gourmets, Peter Dvorský, Ady Hajdu and
Václav Mika, met on the occasion of the launch ceremony for a new book
of recipes by Jaroslav Židek, which was released as a limited edition with
special Pilsner Urquell packaging. The gentlemen present tried to prepare
exclusive recipes the tastes of which are perfectly complement by Pilsner
lager and in the end christened the publication “From my kitchen” by
Jaroslav Židek, of course, with the golden beer.
B e i e r s d o r f S l o v a k i a D r. O e t k e r H e i n e k e n S l o v e n s k o H e n k e l S l o v e n s k o I m p e r i a l To b a c c o S l o v a k i a J a n B e c h e r – S l o v e n s k o
J a p a n To b a c c o I n t e r n a t i o n a l J o h n s o n & J o h n s o n K r a f t F o o d s S l o v a k i a L’ O r é a l S l o v e n s k o N e s t l é S l o v e n s k o P e p s i - C o l a S R
P h i l i p M o r r i s S l o v a k i a P i v o v a r y To p v a r P r o c t e r & G a m b l e R a j o U n i l e v e r S l o v e n s k o V i t a n a S l o v e n s k o W r i g l e y S l o v a k i a
Informačný časopis Slovenského združenia pre značkové výrobky
Vydáva Slovenské združenie pre značkové výrobky, Metodova 7, 821 08 Bratislava 2, tel. VoIP: 0692 005971, e-mail: [email protected] www.szzv.sk
Vychádza štyrikrát do roka s povolením Ministerstva kultúry SR, na základe zákona č. 81/1996 Z. z. o periodickej tlači a ostatných hromadných informačných prostriedkoch.
Registračné číslo: 2065/99, Tematická skupina: A9
Vaše návrhy a námety očakávame na adrese redakcie: Metodova 7, 821 08 Bratislava 2
Šéfredaktorka: Andrea Hinková-Dibarborová,
tel.: 0905 401 997, e-mail: [email protected]
Tlač: Zephiros, a. s. – www.zephiros.com
•
•
•
•
•
•
•
12
Download

číslo 1 a 2 - Slovenské združenie pre značkové výrobky