VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
SV. ALŽBETY V BRATISLAVE
Magisterské štátnicové otázky v študijnom odbore Sociálna práca
na akademický rok 2012/2013
METÓDY APLIKOVANEJ SOCIÁLNEJ PRÁCE
1. Vývoj metód sociálnej práce. Najvýznamnejšie míľniky a osobnosti vývoja metód
sociálnej práce s dôrazom na metódy sociálnej práce so skupinou a komunitou.
2. Sociálna práca so skupinou. Typológia skupinovej práce. Význam a špecifiká
skupinovej sociálnej práce. Vedenie skupiny. Sociálny pracovník pracujúci so
skupinou.
3. Skupinová dynamika. Ciele skupiny, normy, roly v skupinách, kohézia a tenzia
v skupine, skupinová atmosféra.
4. Príprava a etapy skupinovej práce. Úlohy sociálneho pracovníka v rámci vývoja
skupiny.
5. Bálintovské skupiny. Zásady práce bálintovských skupín. Päťstupňový model
bálintovských skupín. Hlavné úlohy vedúceho bálintovských skupín.
6. Sociálna práca s rodinou. Ciele a špecifiká sociálnej práce s rodinou. Funkčnosť
rodiny. Protektívne a rizikové faktory. Návšteva sociálneho pracovníka v rodine.
7. Hodnotenie ohrozenia dieťaťa. Princípy hodnotenia. Oblasti vyhodnocovania.
Nástroje hodnotenia. Rodinné skupinové konferencie.
8. Sanácia rodiny. Cieľ a základné princípy sanácie. Sanácia v kontexte SPODaSK.
Činnosti sociálneho pracovníka v rámci sanácie rodiny.
9. Náhradná rodinná starostlivosť. Medzinárodná ochrana detí. Rozbor súčasného
právneho stavu.
10. Sociálna práca s územnou komunitou. Pojem „komunita“. Účastníci komunitného
plánovania. Kompetencie samosprávy v komunitnom plánovaní. Etapy komunitnej
sociálnej práce. Komunitný sociálny pracovník.
11. Terapeutická komunita. Jej filozofia, klienti, typy terapeutických komunít. Činnosti
sociálneho pracovníka v terapeutickej komunite.
12. Metódy sociálnej práce v rómskych komunitách. Špecifiká rómskej komunity.
Sociálny pracovník v komunitnej práci a náplň jeho práce.
13. Sociálne
poradenstvo.
poradenstva vo
svete
Definovanie,
a na
Slovensku.
špecifické
rysy.
Poskytovanie
Vývoj
sociálneho
sociálneho
poradenstva
v inštitúciách verejnej správy a v mimovládnych organizáciách.
1
VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
SV. ALŽBETY V BRATISLAVE
Magisterské štátnicové otázky v študijnom odbore Sociálna práca
na akademický rok 2012/2013
14. Úrovne sociálneho poradenstva. Odborné a kvalifikačné predpoklady pre výkon
sociálneho
poradenstva.
Sociálny
poradca.
Obsahové
zameranie
sociálneho
poradenstva vo vybraných cieľových skupinách (napr. sociálno-ekonomické
problémy, ťaţké zdravotné postihnutie, marginalizované skupiny, nezamestnaní...).
15. Sociálna rehabilitácia. Princípy práce s klientom v procese sociálnej rehabilitácie.
Druhy sociálnej rehabilitácie z hľadiska organizácie. Metódy a techniky sociálnej
rehabilitácie.
16. Supervízia v sociálnej práci. Zakotvenie supervízie v legislatíve. Kvalifikačné
predpoklady pre výkon supervízie na Slovensku. Predpoklady úspešnej supervízie.
Etika v supervízii.
17. Charakteristika a filozofia supervízie. Rozdelenie, formy a typy supervízie.
Zamerania supervízie.
18. Syndróm vyhorenia. Nároky sociálnej práce a syndróm vyhorenia. Prevencia
syndrómu vyhorenia u sociálnych pracovníkov.
19. Mediácia v sociálnej práci. Princípy a výhody mediácie. Fázy mediácie. Sociálny
pracovník – mediátor, jeho kompetencie a nástroje práce. Zakotvenie mediácie
v legislatíve.
20. Terénna sociálna práca. Ciele a špecifiká terénnej práce. Nízkoprahový prístup a
zariadenia, ktoré ho v SR uplatňujú. Aplikovanie terénnej sociálnej práce na cieľovú
skupinu ľudí bez domova.
21. Streetwork ako metóda terénnej sociálnej práce. Ciele streetworku, proces a etapy
streetworku. Filozofia prístupu Harm reduction. Aplikovanie streetworku na osoby
závislé od drog.
22. Krízová intervencia ako metóda sociálnej práce. Klienti krízovej intervencie. Etapy
krízovej intervencie. Formy krízovej intervencie. Interdisciplinárny prístup a miesto
sociálneho pracovníka v krízovej intervencii. Jej aplikovanie na obete domáceho
násilia a deti so syndrómom CAN.
23. Metódy sociálnej práce s obeťami sociálno-ekonomických katastrof. Hromadné
nešťastia a ich zvládanie. Definícia, druhy, následky, obete hromadných nešťastí.
Poskytovanie pomoci obetiam, zvládanie záťaţe pomáhajúcich profesionálov.
2
VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
SV. ALŽBETY V BRATISLAVE
Magisterské štátnicové otázky v študijnom odbore Sociálna práca
na akademický rok 2012/2013
24. Sociálna práca v rozvojových krajinách. Sociálne projekty Vysokej školy
zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alţbety – ciele, prístupy a realizované aktivity.
25. Manažment v sociálnej práci. Manaţment v sociálnom regulovaní. Organizačné
správanie v sociálnom manaţovaní. Manaţment času v sociálnej práci. Špecifiká
manaţmentu v sociálnej práci. Potreba marketingu v sociálnej práci.
26. Organizácia, byrokracia ako spôsob fungovania a riadenia organizácie, alternatívna
organizácia, motivácia ľudí – základné typy. Špecifiká riadenia sociálnych organizácií.
27. Špecifiká sociálnej práce so staršími ľuďmi žijúcimi v domácom prostredí. Formy
sociálnej pomoci určené starším ľuďom. Holistický prístup v starostlivosti o seniorov.
Význam a potreba dobrovoľníctva seniorov v spoločenskom ţivote.
28. Špecifiká sociálnej práce so staršími ľuďmi žijúcimi v rezidenciálnom prostredí.
Agenda sociálneho pracovníka pracujúceho v ZSS pre seniorov. Špecifické terapie
vhodné pre seniorov (napr. reminiscenčná terapia, validačná terapia, canisterapia,
felinoterapia a pod.).
29. Charakteristika penitenciárnej sociálnej práce. Účel výkonu trestu odňatia
slobody. Význam restoratívnej justície v problematike ukladania sankcií.
30. Sociálne problémy vzniknuté následkom výkonu trestu. Metódy a formy
postpenitenciárnej sociálnej práce.
3
VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
SV. ALŽBETY V BRATISLAVE
Magisterské štátnicové otázky v študijnom odbore Sociálna práca
na akademický rok 2012/2013
TEÓRIA SOCIÁLNEJ PRÁCE
1. Teória sociálnej práce. Vymedzenie relevantných pojmov: teória – sociálna práca –
teória sociálnej práce. Vzťah medzi teóriou, metódami a praxou sociálnej práce.
2. Sociálna práca ako samostatný vedný odbor. Predmet sociálnej práce ako vednej
disciplíny. Sociálna práca ako aplikovaná veda, veda o konaní a praktická veda. Miesto
sociálnej práce v systéme vied.
3. Všeobecná terminológia a terminologický systém v sociálnej práci. Klasifikácia
pojmov (termínov). Proces vymedzenia pojmov.
4. Výskum v sociálnej práci. Rozdelenie výskumov. Špecifiká výskumu v sociálnej práci.
5. Definovanie sociálnej práce ako vedy a profesie (medzinárodný pohľad a slovenské
národné špecifiká). Ciele sociálnej práce. Interdisciplinárny charakter sociálnej práce.
6. Sociálna práca ako profesia založená na hodnotách. Medzinárodný etický kódex
(IFSW / IASSW). Aktuálne etické problémy a dilemy sociálnej práce (problematika
prenosu a protiprenosu, dvojitých vzťahov, profesionálnych hraníc a pod.).
7. Ľudské práva a sociálna spravodlivosť ako zásadné princípy sociálnej práce.
8. Holistický prístup v sociálnej práci. Celok a časť v sociálnej práci. Komplexnosť
a celostnosť sociálnej práce.
9. Globalizácia ako protirečivý proces. Globálne problémy sociálneho ţivota človeka
a globálne sociálne problémy súčasného sveta. Slovenská republika v procese
európskej integrácie a globalizácie.
10. Globálna sociálna agenda (IFSW, IASSW, ICSW, 2010). Sociálna práca a sociálny
rozvoj. Ciele a úlohy sociálnej práce v medzinárodnom kontexte.
11. Systém vzdelávania sociálnych pracovníkov v Slovenskej republike. Inštitucionálne
vzdelávanie sociálnych pracovníkov. Ďalšie vzdelávanie sociálnych pracovníkov.
Profil absolventa sociálnej práce.
12. Typológia teórie sociálnej práce. Druhy teórií v sociálnej práci. Základné prístupy
a charakteristiky jednotlivých teórií sociálnej práce.
13. Humanistické a existenciálne teórie. Vymedzenie pojmov a filozofické východiská.
Logoterapia a transakčná analýza, ich aplikovanie v sociálnej práci.
4
VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
SV. ALŽBETY V BRATISLAVE
Magisterské štátnicové otázky v študijnom odbore Sociálna práca
na akademický rok 2012/2013
14. Prístup orientovaný na klienta. Postoje a orientácie poradcu v PCA. Aplikovanie
tejto teórie v sociálnej práci.
15. Kognitívno-behaviorálne teórie. Základné východiská behavioralizmu. Kognitívne
mapy, teória observačného učenia. Techniky v behaviorálnej terapii. Roly sociálneho
pracovníka v behaviorálne orientovanom prístupe.
16. Prístup orientovaný na úlohy. Úlohy sociálneho pracovníka v POU. Štruktúra
procesu prístupu orientovaného na úlohy.
17. Antiopresívne
prístupy.
Vymedzenie
pojmov
opresia,
diskriminácia,
AOP,
antidiskriminácia, pozitívna diskriminácia. P. Freire a jeho pedagogika oslobodenia.
Dôleţité princípy v AOP a úlohy sociálneho pracovníka.
18. Systémové teórie. Predstavitelia kľúčových konceptov a pojmov (systém, systémový
prístup). General system theory. Aplikovanie systémovej teórie na sociálnu prácu
s rodinou.
19. Systemické teórie. Systemický prístup. Jednotlivé modely systemických teórií.
20. Krátka terapia orientovaná na riešenie. Predstavitelia. Základné princípy. Zázračná
otázka. Vybrané techniky.
21. Sociálno-ekologické teórie. Sociálne fungovanie. Sociálno-ekologické koncepty v
sociálnej práci.
22. Komparatívna sociálna práca. Horizontálna a vertikálna komparácia. Porovnanie
vybraných teórií sociálnej práce.
23. Paradigmy sociálnej práce. Vymedzenie pojmu. „Malé paradigmy“ sociálnej práce
podľa M. Payneho. Paradigma starostlivosti a pomoci.
24. Kvalita života. Teoretické a metodologické východiská kvality ţivota – vymedzenie
kvality ţivota, dimenzie kvality ţivota, meranie kvality ţivota v sociálnej práci.
25. Teoretické koncepty chudoby. Koncepcie riešenia chudoby na Slovensku a
v rozvojových krajinách.
5
VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
SV. ALŽBETY V BRATISLAVE
Magisterské štátnicové otázky v študijnom odbore Sociálna práca
na akademický rok 2012/2013
SOCIÁLNA POLITIKA
1. Pojem a podstata aplikovanej sociálnej politiky. Sociálna politika a sociálna práca.
Sociálna ochrana, sociálne zabezpečenie a jeho piliere (poistenie, podpora, pomoc).
2. Sociálna politika a hospodárska politika. Svetový sociálny, politický, ekonomický
a kultúrny poriadok.
3. Sociálna politika vo svete (Medzinárodné sociálne právo, svetová sociálna a právna
kultúra). Trendy vo svetovej sociálnej politike.
4. Medzinárodné
organizácie.
Organizácia
Spojených
národov.
Medzinárodná
organizácia práce. Rada Európy. Inštitúcie Európskej únie. Stratégia Európa 2020.
5. Sociálna politika v dokumentoch medzinárodných organizácií (OSN a sociálna
politika /MOP/; EÚ /Sociálna charta EÚ/; Rada Európy /Európska sociálna charta/).
6. Sociálne reformy v Európe (vývoj, trendy, súčasný stav). Európske sociálne právo
a európsky sociálny model. Globalizácia, europeizácia.
7. Trendy v európskej sociálnej politike (stručný vývoj európskej sociálnej politiky;
úsilie o univerzalitu, komplexnosť, adekvátnosť, uniformitu, cielenosť; harmonizácia,
konvergencia a integrácia; diverzifikácia sústav).
8. Typy a komparácia sociálnej politiky vo vybraných krajinách EÚ (typy sociálnej
politiky v rámci EÚ; Veľká Británia, Nemecko, škandinávske krajiny).
9. Slovenská sociálna reforma, transformácia sociálnej sféry Slovenskej republiky.
10. Typológie sociálneho štátu, modely sociálnej politiky.
11. Štát a sociálna politika, deetatizácia, deregulácia, decentralizácia, regionalizácia,
sociálny štát, funkcie, sociálne inštitúcie.
12. Mimovládny sektor. Neštátne subjekty, tretí sektor, dobrovoľníctvo. Nadácie,
občianske zdruţenia, neinvestičné fondy, neziskové organizácie.
13. Nástroje sociálnej politiky. Riadenie a správa v sociálnej politike. Plánovanie
a programovanie v sociálnej práci.
14. Sociálna kohézia, sociálna inklúzia, flexikurita, subsidiarita.
15. Aplikovaná sociálna politika. Aktuálna sociálna politika Slovenskej republiky.
Sociálne zabezpečenie, sociálne poistenie, sociálna pomoc, sociálna podpora.
6
VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
SV. ALŽBETY V BRATISLAVE
Magisterské štátnicové otázky v študijnom odbore Sociálna práca
na akademický rok 2012/2013
16. Dôchodková politika, demografia, starnutie.
17. Participácia a účasť v sociálnej politike. Sociálne partnerstvo, tripartizmus,
kolektívne vyjednávanie a kolektívne zmluvy.
18. Rodinná politika, populačná politika, bytová politika.
19. Zdravotná politika, choroba, invalidita, pracovná neschopnosť.
20. Chudoba, hmotná núdza, typológia chudoby, sociálne riziká.
21. Vzdelávanie a politika v oblasti školstva.
22. Podniková sociálna politika a podniková sociálna práca. Mzdová politika.
Pracovnoprávne
vzťahy
a sociálna
práca.
Právna
zodpovednosť
sociálneho
pracovníka.
23. Mýty a realita v sociálnej politike, asociálna politika a asociálna práca, extrémna
sociálna politika. Vyhľadávanie prameňov, globálny sociálny informačný systém
(NATLEX, EurLex, MISSOC, DIS, JASPI).
24. Politika zamestnanosti a politika trhu práce.
25. Financovanie sociálnej politiky. Zdroje financovania sociálnej politiky (náklady
dvojakého druhu; zdroje financovania sociálnej ochrany: štát, samospráva,
zamestnávateľ, občan).
26. Financovanie sociálnej politiky. Spôsoby financovania sociálnej politiky (fondová
technika; rozpočtová technika; dary /donácie/, úhrada od občana).
27. Peňažné príspevky na kompenzáciu ťaţkého zdravotného postihnutia (cieľ, význam;
druhy peňaţných príspevkov, aktuálny stav v SR; základné podmienky nároku).
28. Migrácia. Migračné politiky v EÚ. Sociálne a ekonomické dôsledky migrácie.
Globalizácia a migrácia.
29. Komunálna sociálna politika (právomoci orgánov miestnej samosprávy v oblasti
sociálnej politiky; zriaďovateľská funkcia samosprávnych orgánov; postavenie
komisií zastupiteľstva; význam samosprávy v oblasti riešenia sociálnych problémov
obyvateľstva).
7
VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
SV. ALŽBETY V BRATISLAVE
Magisterské štátnicové otázky v študijnom odbore Sociálna práca
na akademický rok 2012/2013
Odporúčaná literatúra
BEDNÁŘOVÁ, Z – PELECH, L. 2003. Slabikář sociální práce na ulici. Brno : Doplněk,
2003.
BECHYŇOVÁ, V. – KONVIČKOVÁ, M. 2008. Sanace rodiny. Praha : Portál, 2008.
BRNULA, P. 2012. Sociálna práca. Dejiny, teórie a metódy. Bratislava : Iris, 2012.
GABURA, J. 2012. Teória rodiny a proces práce s rodinou. Bratislava : Iris, 2012.
GÖPPNER, H.-J. – HÄMÄLÄINEN, J. 2008. Rozprava o vede o sociálnej práci. Hľadanie
prvkov pre programatiku. Bratislava : VŠ ZaSP sv. Alţbety, 2008.
HROZENSKÁ, M. a kol. 2008. Sociálna práca so staršími ľuďmi. Martin : Osveta, 2008.
KREBS, V. 2005. Sociální politika. Praha : ASPI, 2005.
MATOUŠEK, O. – KOLÁČKOVÁ, J. – KODYMOVÁ, P. a kol. 2005. Sociální práce
v praxi. Praha : Portál, 2005.
MATOUŠEK, O. a kol. 2008. Metody a řízení sociální práce. Praha : Portál, 2008.
MÁTEL, A. a kol. 2012. Etika sociálne práce. Bratislava : VŠ ZaSP sv. Alţbety, 2012..
MÁTEL, A. – OLÁH, M. – SCHAVEL, M. 2011. Vybrané kapitoly z metód sociálnej práce I.
Bratislava : VŠ ZaSP, 2011.
MÁTEL, A. – HARDY, M. et al. 2013. Vybrané kapitoly z metód sociálnej práce II. V tlači.
MÁTEL, A. – SCHAVEL, M. et al. 2011. Aplikovaná sociálna patológia v sociálnej práci.
Bratislava : VŠ ZaSP sv. Alţbety, 2011.
MYDLÍKOVA, E. 2003. Manažment v sociálnej práci. Bratislava : OZ Sociálna práca, 2003.
NAVRÁTIL, P. 2001. Teorie a metody sociální práce. Brno : Marek Zeman, 2001.
SCHAVEL, M. – OLÁH, M. 2010. Sociálne poradenstvo a komunikácia. Bratislava : VŠ
ZaSP, 2010.
SCHAVEL, M. – TOMKA, M. 2010. Základy supervízie a supervízia v praktickej výučbe
v sociálnej práci. Bratislava : VŠ ZaSP, 2010.
SCHLIPPE, A. – SCHWEITZER, J. 2006. Systemická terapie a poradenství. Brno : Cesta,
2006. 252 s. ISBN 80-7295-082-7.
STRIEŢENEC, Š. 2006. Teória a metodológia sociálnej práce. Trnava : Tripsoft, 2006.
ŠPATENKOVÁ, N. a kol. 2011. Krizová intervence pro praxi. 2. vyd. Praha : Grada, 2011.
TKÁČ, V. 2008. Vybrané kapitoly medzinárodného sociálneho práva. Nitra : UKF v Nitre,
2008.
TOMEŠ, I. 2010. Úvod do teorie a metodologie sociální politiky. Praha : Portál, 2010.
ŢILOVÁ, A. 2005. Úvod do teórie sociálnej práce. Badín : Mentor, 2005.
Aktuálna legislatíva v SR.
8
Download

METÓDY APLIKOVANEJ SOCIÁLNEJ PRÁCE