PROGRAM
virtuálnej medzinárodnej vedeckej konferencie
SOCIÁLNE ZDRAVIE JEDINCA A SPOLOČNOSTI
v piatok dňa 12.12.2014 od 10.00-12.00 hod. a od 13.00 – 15.00 hod. na www.sposointe.eu
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Moderátori: PaedDr. Milan Hejdiš, PhD. – PhDr. Branislav Malík, CSc.
IDENTITA SOCIÁLNEHO ZDRAVIA V PROCESE SOCIALIZÁCIE
Michaela Fedorová, Mária Hardy
Vzťahová väzba z pohľadu metodológie
Antonín Kozoň
Rozprava o sociálnom zdraví, chorobe a sociálnej práci
Soňa Šrobárová
Riešenie záťažových situácií, krízová intervencia asociálna opora
Daniel Markovič
Kariérové poradenstvo ako pomoc jednotlivcom na trhu práce
Hermína Mareková
Sociálne zdravie a socializácia s prihliadnutím na sociálnu prácu v kontexte rodovej rovnosti
Branislav Malík
Rodové diferencie a ich vzťah k fenoménu literárnosti – slovo na obranu mužov
Monika Šulovská
Sociálne zdravie verzus rizikové správanie sa žiakov s mentálnym postihnutím
Silvia Vadkertiová
Sociálne zdravie jedinca a spoločnosti vychovávaných v detských domovoch
Miroslava Čerešníková
Psycho-sociálne potreby dospievajúcich
Moderátori: PhDr. Petronela Šebestová, PhD. – Doc. PhDr. Michal Oláh, PhD., mim.prof.
PSYCHOSOMATIKA, PSYCHOLÓGIA ZDRAVIA, VEREJNÉ ZDRAVOTNÍCTVO
Tatiana Kimáková, Karin Zeisbergová
Determinanty zdravia
Andrea Prečuchová Štefanovičová, Terézia Harčaríková
Kvalita života jedinca s mentálnym postihnutím ako dôležitý determinant jeho sociálneho zdravia
Zuzana Budayová
Vplyv, dôsledky a možnosti zvládania stresu v živote jedinca
Michal Oláh, Gabriela Ručková
Asociácia klinických sociálnych pracovníkov na slovensku
Timea Trzos
Některé výsledky výzkumu kvality života dětských onkologických pacientů v konstextu psychologie zdraví
Miroslava Tokovská, Michaela Šavrnochová
Špecifiká sociálnej práce s jedincom s ochorením demencie
Tatiana Kimáková, Zuzana Nevolná
Ochrana zdravia a užívanie tabaku
Moderátori: Doc. PhDr. Félix Černoch, CSc. – Doc. PhDr. Stanislav, Nečas, CSc.
SOCIÁLNA BEZPEČNOSŤ OBČANA, RODINY A ŠTÁTU
Felix Černoch
Sociální bezpečnost občana, rodiny a statu
Alena Marešová
Bezpečnost hodnotime na základě neúplných údajů
Stanislav Nečas
Psychologická pomoc obětem loupežného přepadení
Timea Trzos
Mobbing na pracovišti jako selhání etických norem
Milan Hejdiš
Reminiscencie dobra a zla
Alexander Čemez, Tomáš Habánik
Sociálna bezpečnosť jedinca v kontexte sociálneho štátu
Petr Kachlík
Potenciálně rizikové chování studentů Masarykovy univerzity a jeho prevence
Moderátori: Doc. PhDr. Stanislav Matulay, PhD., mim. prof. – PaedDr. Ľubomír Holkovič, CSc.
EKOLÓGIA, HARMÓNIA SPOLOČENSTVA ČLOVEKA A PRÍRODY, FILOZOFIA ZDRAVIA
Liana Krčmová
Ekológia – smetiská rozvojových krajín a sociálna práca s „garbage children“ – globálne vzdelávanie
Peter Slovák
Sociálne prostredie, rozvoj osobnosti a duševné zdravie
Daniela Cehelská
Možnosti eliminovania chudoby a ich význam pri budovaní a podpore sociálno-emocionálneho zdravia jedinca a
spoločnosti
Marianna Šramková, Jurina Rusnáková, Zdenka Müllerová
Kvalita života obyvateľov domova sociálnych služieb v Batizovciach
Peter Csóri, Ľudovít Hajduk
Dôsledky dlhodobej nezamestnanosti na jedinca a spoločnosť
Moderátori: PhDr. Jiří Tůma, PhD. – Doc. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD., mim. prof.
PSYCHOSPIRITUALITA, SÚLAD VNÚTORNÉHO ŽIVOTA ČLOVEKA A RODINY
V SPOLOČNOSTI, ETICKÉ HODNOTY A NORMY
Peter Ďurkovský
Psychospiritualita, súlad vnútorného života človeka a rodiny v spoločnosti, etické hodnoty a normy v kontexte
emocionálneho
Stanislav Matulay
K základným aspektom sociálneho, spoločenského a morálneho zdravia jedinca a spoločnosti
Jiří Tůma, Alena Tůmová
Závislost na nových náboženských hnutích a pomoc sociální práce
Daniela Baková
Sú etické hodnoty a normy v súlade s vnútorným životom človeka?
Download

Program vedeckej konferencie Sociálne zdravie jedinca