OKRUHY OTÁZOK NA SKÚŠKU Z TEÓRIE SOCIÁLNEJ PRÁCE
doc. PhDr. ThDr. Andrej Mátel, PhD.
Forma skúšky: ústna Budú ju tvoriť dve otázky, pričom minimálna požiadavka je
zodpovedať minimálne 30% v každej otázke.
SOCIÁLNA PRÁCA AKO VEDNÁ DISCIPLÍNA
1. Sociálna práca ako samostatný vedný odbor. Predmet sociálnej práce ako vednej
disciplíny.
Proces
vymedzenia
sociálnej
práce
ako
vedeckej
disciplíny.
Rozporuplnosť sociálnej práce v systéme vied.
2. Sociálna práca ako aplikovaná veda, ako veda o konaní a ako praktická veda. Veda
o sociálnej práci.
3. Súčasné
chápanie
sociálnej
práce
ako
vedy
a jej
dilemy.
Formalizácia
a deformalizácia sociálnej práce, normatívnosť a nenormatívnosť. Pomoc a sociálna
kontrola.
4. Metodologické problémy a východiská sociálnej práce. Komplexnosť a celostnosť
sociálnej práce. Sociálne cítenie, sociálne myslenie a rozvoj sociálneho potenciálu.
5. Terminológia sociálnej práce. Všeobecná terminológia a terminologický systém
v sociálnej práci. Klasifikácia pojmov (termínov). Proces vymedzenia pojmov.
6. Výskum v sociálnej práci. Rozdelenie výskumov. Špecifiká výskumu v sociálnej
práci.
TEÓRIA SOCIÁLNEJ PRÁCE
1. Teória sociálnej práce. Vymedzenie relevantných pojmov: teória – sociálna práca –
teória sociálnej práce. Vzťah medzi teóriou, metódami a praxou sociálnej práce.
2. Typológia teórie sociálnej práce. Druhy teórií v sociálnej práci.
3. Humanistické a existenciálne teórie. Vymedzenie pojmov. Prístup orientovaný na
klienta. Postoje a orientácie poradcu v PCA. Aplikovanie tejto teórie v sociálnej
práci.
4. Humanistické a existenciálne teórie. Vymedzenie pojmov. Logoterapia – jej
východiská
a aplikovateľnosť
v sociálnej
práci.
Transakčná
analýza,
jej
aplikovanie v sociálnej práci.
5. Kognitívno-behaviorálne
teórie.
Predstavitelia.
Základné
východiská
behavioralizmu. Kognitívne mapy, teória observačného učenia. Techniky v
1
behaviorálnej terapii. Role sociálneho pracovníka v behaviorálne orientovanom
prístupe. Plánovanie procesu intervencie.
6. Prístup orientovaný na úlohy. Predstavitelia. Úlohy sociálneho pracovníka v POU.
Štruktúra procesu prístupu orientovaného na úlohy.
7. Antiopresívne prístupy. Vymedzenie pojmov opresia, diskriminácia, AOP,
antidiskriminácia. P. Freire a jeho pedagogika oslobodenia. Dôležité princípy
v AOP a úlohy sociálneho pracovníka.
8. Systémové a systemické teórie. Vymedzenie pojmov systém, systémový prístup,
systemický prístup. Jednotlivé modely systemických teórií.
9. Sociálno-ekologické teórie. Vymedzenie pojmov. Predstavitelia. Sociálnoekologické koncepty v sociálnej práci.
10. Komparatívna sociálna práca. Vymenovanie jednotlivých teórií, vrátane ich
stručného opisu a vzájomného porovnania vzhľadom na ich výhody a nevýhody
v klinickej sociálnej práci.
11. Základné paradigmy sociálnej práce.
2
Download

OKRUHY OTÁZOK NA SKÚŠKU Z TEÓRIE SOCIÁLNEJ PRÁCE