VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ
PRÁCE SV. ALŽBETY V BRATISLAVE
ŠTÁTNICOVÉ OTÁZKY PRE BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM
V ŠTUDIJNOM ODBORE SOCIÁLNA PRÁCA
SOCIÁLNA PRÁCA A PRÁVO SOCIÁLNEHO
ZABEZPEČENIA
1. Dejinné sociálne a filozofické východiská sociálnej práce. Vplyv kresťanstva na
humanizáciu v sociálnej sfére. Komplexnosť a celostnosť sociálnej práce.
2. Sociálna práca ako vedná disciplína a odbor vzdelania. Profesionalizácia sociálnej
práce. Rozporuplnosť sociálnej práce ako vednej disciplíny.
3. Osobnosť sociálneho pracovníka a kvalifikačné predpoklady pre výkon sociálnej
práce. Ďalšie vzdelávanie sociálnych pracovníkov. Profesijné organizácie sociálnej
práce na Slovensku.
4. Vzťah sociálnej práce a sociálnej politiky. Miesto sociálnej práce v živote občana.
5. Vymedzenie pojmov sociálny klient. Typológia klientov. Vzťah sociálny pracovník
a klient. Zásady kreovania vzťahu sociálny pracovník – klient. Prístupy sociálneho
pracovníka ku klientovi.
6. Ľudské práva ako východiskový prvok sociálnej práce. Základné kategórie ľudských
práv a záväznosť medzinárodných právnych noriem.
7. Vymedzenie sociálnej práce ako vednej disciplíny a praktickej činnosti. Predmet teórie
sociálnej práce.
8. Vymedzenie pojmov: sociálny problém, sociálny konflikt, sociálna diagnóza, sociálna
oblasť a sociálna sféra.
9. Vymedzenie vývoja sociálnej práce od 19. storočia po súčasnosť. Vplyv sociálnej
náuky Cirkvi na vývoj v sociálnej politike.
10. Vzťah sociálnej práce a iných vied (sociálna pedagogika, sociálna filozofia, sociálna
antropológia, sociálne právo, sociológia, sociálna psychológia...). Definície
a vymedzenie.
11. Historické východiská sociálnej politiky v staroveku, antike a stredoveku.
12. Typológia sociálneho štátu – Bismarck, Beveridge, Myrdal. Historické východiská
sociálneho zabezpečenia.
13. Vývoj sociálnej politiky na našom území od roku 1918 po súčasnosť.
14. Princípy sociálnej politiky a jej faktory.
15. Sociálna politika a sociálne zabezpečenie v oblasti zdravia, choroby a invalidity.
16. Sociálna politika a sociálne zabezpečenie v oblasti rodiny.
17. Sociálna opora, sociálna podpora (členenie, typy, zdroje sociálnej opory).
18. Sociálna udalosť a sociálny konflikt, špecifiká daných sociálnych situácií.
19. Sociálna politika a sociálne zabezpečenie v oblasti chudoby a nezamestnanosti.
20. Sociálna pomoc, pomáhanie, pomoc k svojpomoci, filantropia, charita.
21. Sociálna politika a sociálne zabezpečenie starších ľudí.
22. Nástroje sociálnej politiky (napr. tripartita, kolektívne vyjednávanie, právo na prácu,
štrajk, regulácia, priama činnosť, kontraktácia, nátlak...).
23. Sociálne zabezpečenie v krajinách európskej únie v súčasnosti.
24. Poisťovací systém Slovenskej republiky – nemocenské poistenie, dôchodkové
poistenie, dôchodkové pripoistenie a dôchodkové doplnkové sporenie, dôchodkové
sporenie.
25. Legislatívna úprava úrazového poistenia, garančného poistenia a poistenia
v nezamestnanosti.
26. Legislatívna úprava zdravotného poistenia a poistenia samostatne zárobkovo činných
osôb.
27. Legislatívna úprava štátnych sociálnych dávok a základné nástroje - životné minimum,
riešenie nepriaznivej životnej situácie. Presun kompetencií štátu na vyššie územné
celky a na obce.
28. Sociálne služby v kontexte sociálnej práce a jej legislatívneho ukotvenia
(poskytovanie sociálnych služieb a sociálna práca).
29. Sociálna sieť (typy, faktory, rozdiely).
30. Sociálne služby a príspevky na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.
31. Transformácia sociálnej sféry po roku 1989 (z pohľadu sociálnej politiky aj sociálneho
zabezpečenia v obdobiach: 1989 - 1993, 1993 - 1998, 1998 - 2006, 2006 - súčasnosť).
32. Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela v kontexte sociálnej práce a jej
legislatívneho ukotvenia.
33. Vymedzenie kompetencií sociálneho pracovníka. Etická zodpovednosť a typológia
sociálnych pracovníkov.
34. Systém sociálneho školstva v Slovenskej republike. Profil absolventa sociálnej práce.
Charakteristika študijného odboru Sociálna práca. Osobnosti sociálnej práce v genéze
jej vývoja po roku 1989.
35. Subjekty a objekty sociálnej politiky a sociálneho zabezpečenia.
36. Vzťah sociálnej pedagogiky a sociálnej práce. Sociálna pedagogika ako súčasť
sociálnej práce. Sociálna pedagogika ako pomáhajúca vedná disciplína sociálnej práce.
Spoločné znaky.
37. Sociálna patológia a deviácia. Vymedzenie sociálno-patologických javov, základné
teórie príčin ich vzniku.
38. Správne právo a správne konanie v činnostiach sociálneho pracovníka.
39. Verejná sociálna správa, systém a kompetencie orgánov verejnej správy v sociálnej
oblasti. Transformácia verejnej sociálnej správy po roku 1989.
40. Vzťah občianskeho a rodinného práva k sociálnej práci.
VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ
PRÁCE SV. ALŽBETY V BRATISLAVE
ŠTÁTNICOVÉ OTÁZKY PRE BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM
V ŠTUDIJNOM ODBORE SOCIÁLNA PRÁCA
METÓDY SOCIÁLNEJ PRÁCE
1. Vznik a vývoj metód sociálnej práce, základná charakteristika. Najvýznamnejšie
obdobia vývoja metód sociálnej práce.
2. Terminologické vymedzenie pojmov: metódy, metodika, metodológia, techniky,
prístupy. Klasifikácia a diferenciácia metód sociálnej práce.
3. Etapy sociálnej práce s jednotlivcom. Rozdelenie, vymedzenie a opis jednotlivých
etáp.
4. Metóda sociálneho hodnotenia (diagnostikovanie, proces diagnostikovania, posúdenie
životnej situácie klienta).
5. Opatrovateľská služba a osobná asistencia. Podporná služba. Odľahčovania služba.
6. Sociálna terapia a intervencia v sociálnej práci. Vzťah medzi sociálnym pracovníkom
a klientom.
7. Sociálna práca so seniormi. Formy činnosti a postupy pri práci s klientmi vyššieho
veku.
8. Sociálna práca s občanmi so zdravotným znevýhodnením (osoby s ťažkým
zdravotným postihnutím, duševným ochorením, nevyliečiteľne chorými a dlhodobo
hospitalizovanými).
9. Pozorovanie a rozhovor ako základné metódy sociálnej práce.
10. Sociálna prevencia, charakteristika pojmu, vykonávanie sociálnej prevencie pre
maloleté a plnoleté osoby.
11. Sociálna, výchovná a profesijná rehabilitácia a resocializácia.
12. Formy sociálnej prevencie.
13. Terénna sociálna práca a streetwork. Špecifiká sociálnej práce v otvorenom prostredí.
14. Sociálna intervencia a sociálna terapia (postupy, bežná a krízová intervencia...).
15. Metódy sociálnej práce v subjektoch sociálnych služieb (v zmysle zákona
o Sociálnych službách č. 448/2008 Z. z. v z.n.p.).
16. Sociálna práca s marginalizovaným Rómskym spoločenstvom.
17. Sociálna práca s mentálne a viacnásobne postihnutými jedincami.
18. Projektovanie v sociálnej práci. Štruktúra projektov, zdroje financovania sociálnych
projektov.
19. Význam kazuistiky a jej využitie v činnostiach sociálneho pracovníka. Štruktúra
kazuistiky. Druhy, funkcie a štýly kazuistiky, kauzistický prístup.
20. Sociálna práca v mimovládnom sektore a dobrovoľníctvo. Metodika práce
v mimovládnom sektore a dobrovoľníckych organizáciách.
21. Metódy sociálnej práce s jednotlivcom. Vymedzenie metód, techník a postupov pri
práci s jednotlivcom. Prípadová sociálna práca.
22. Sociálna práca so žiadateľmi o azyl. Výchova k tolerancii, inklúzia azylantov do
spoločnosti.
23. Klient sociálnej práce, typy a rozdelenie klientov v sociálnej práci.
24. Sociálna práca s obeťami násilia. Syndróm CAN a CSA. Formy pomoci.
25. Etika v sociálnej práci. Etický kódex sociálneho pracovníka v Slovenskej republike
a medzinárodný etický kódex (IFSW). Etická zodpovednosť voči klientom.
26. Metódy sociálnej práce s osobami so sociálno-ekonomickými problémami
(nezamestnanosť, nepriaznivá životná situácia, zadlženosť...).
27. Metódy sociálnej práce so závislými. Resocializácia a sociálna rehabilitácia.
28. Sociálna práca v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí.
29. Komunikácia a komunikačné zručnosti sociálnych pracovníkov. Problematika
komunikácie so sociálnym klientom.
30. Sociálna práca s rodinou, rodina ako najzávažnejší klient sociálnej práce súčasnosti.
31. Dobrovoľníctvo v sociálnej práci. Význam dobrovoľníctva pre súčasnú sociálnu
prácu. História, súčasnosť a perspektívy dobrovoľníctva.
32. Svojpomoc a svojpomocné skupiny. Kooperácia a komunikácia v svojpomocnej
skupine.
33. Manažment a riadenie v sociálnej práci. Manažment sociálnych organizácií.
34. Problematika medzikulturálnej sociálnej práce. Špecifiká sociálnej práce v období
globalizácie.
35. Misijná a charitatívna práca v stredoeurópskom priestore. Výzvy globalizácie na
misijnú a charitatívnu prácu. Odkaz sv. Alžbety pre súčasnú sociálnu prácu.
Download

sociálna práca a právo sociálneho zabezpečenia