T.C.
Resmî Gazete
Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920
Yönetim ve Yazı İşleri İçin
Başbakanlık Neşriyat
Daire Başkanlığına
başvurulur
2 Mayıs 1933
S a y ı : 18035
PAZARTESİ
YÜRÜTME V E İDARE BÖLÜMÜ
Bakanlar Kurulu Kararları
Karar Sayısı 83/6211
:
ı — Türk Standardları Enstitüsü tarafından hazırlanan ve 4/1/1976 tarihli ve
sayılı Kararname ile mecburi olarak uygulamaya giren TS 733 «Katı Yakıt
Yakan Termosifonlar» Standardının bazı maddelerinin ekdeki şekilde değiştirilmesi
ve yayımı tarihinden itibaren 15 gün sonra yalnız üretim ve satış safhalarında mec­
buri olarak uygulanması;
2 — Bu Kararın yürürlüğe girdiği tarihte ellerinde bu standarda aykırı mal
bulunduranların, en geç 15 gün içinde iki nüsha beyanname ile bunların cins ve
miktarını Valiliklere bildirmeleri;
3 — Bu Standard hükümlerinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca uygulan­
ması;
Adıgeçen Bakanlığın 8/2/1983 tarihli ve 7-05/SK-21.733/228 sayılı yazısı üzerine,
1705 ve 3018 sayılı Kanunlarla 18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı Kanuna göre, Bakan­
lar Kurulunca 22/3/1983 tarihinde kararlaştırılmıştır.
7/11204
Kanan
EVREN
Cumhurbaşkanı
B. ULUSU
Başbakan
l. BAYKARA
Prof. Dr. I. ÖZTRAK
M. ÖZGÜNEŞ
Devlet Bak. - Başbakan Yrd.
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
S. R. PASİN
R. BAYAZIT
Z. BAYKARA
Devlet Bakanı
Adalet Bakanı
Milli Savunma Bakanı V.
Prof. Dr. M . N. ÖZDAŞ
Devlet Bakanı
S. ÇETİNER
İçişleri Bakanı
Yürütme ve idare Bölümü Sayfa : 1
Resmi Gazete Kodu : 020583
Resmî Gazete Fihristi 64. Sayfadadır.
Sayfa : 2
RESMÎ GAZETE
2 Mayıs 1983 — Sayı: 18035
i . TÜRKMEN
A . B. KAFAOĞLU
H. SAĞLAM
Dr. T. ONALP
Dışişleri Bakanı
Maliye Bakanı
Millî Eğitim Bakanı
Bayındırlık Bakanı
K. CANTÜRK
Prof. Dr. K. KILIÇTURGAY
Prof. Dr. A. BOZER
Prof. Dr. M . AYSAN
Ticaret Bakanı
Sağ. ve Sos. Yardım Bakanı
Gümrük ve Tekel Bakanı
Ulaştırma Baltanı
M. TURGUT
F. İLKEL
Prof. Dr. S. ÖZBEK
Prof. Dr. T. ESENER
Tarım ve Orman Bakanı
Çalışma Bakanı
I. EVLİYAOĞLU
Kültür ve Turizm Bakanı
Prof. Dr. A . SAMSUNLU
M. R. GÜNEY
V. ÖZGÜL
imar ve İskân Bakanı
Köy işleri ve Koop. Bakanı
Gençlik ve Spor Bakam
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Enerji ve Tabiî Kav. Bakan
S. ŞİDE
Sosyal Güvenlik Bakanı
TS 733/Nisan 1969 KATI Y A K I T Y A K A N TERMOSİFONLAR
Standardının bazı maddeleri Teknik Kurulumuzun 23 Mart 1982 tarihli oturu­
munda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
YENİ METİN
ESKİ METİN
0.3 — K A P S A M
B u S t a n d a r d ev ve benzeri yerlerde kul­
lanılan ve katı yakıt yakan düşük ba­
sınçlı su ile çalışan 100 litrelik termo­
sifonları kapsar. Elektrik, gaz yağı LPG
veya havagazı ile çalışan termosifonları
kapsamaz.
0.3 — K A P S A M
Bu standard, ev ve benzeri yerlerde kul­
lanılan ve katı yakıt yakan düşük ba­
sınçlı su ile çalışan termosifonları kap*
sar.
1 — S I N I F L A N D I R M A V E ÖZELİKLER 1 — S I N I F L A N D I R M A V E ÖZELİKLER
1.1 — SINIFLANDIRMA
1.1 — SINIFLAR
Bu standardın kapsamına giren termo­
sifonlar, kazan donanımına göre (Föy1) :
— Bataryah (A tipi),
— Bataryasız (B tipi),
termosifonlar olmak üzere i k i sınıfa ay­
rılır.
1.1.1 — Sınıflar
Termosifonlar,
— 100 litrelik ve
— 75 litrelik,
olmak üzere i k i sınıftır.
1.1.2 — Tipler
Termosifonlar kazan donanımına göre,
— Bataryah (Tip A) ve
— Bataryasız (tip B),
olmak üzere i k i tipe ayrılır.
FÖY — 1 S A Y F A 2 ESKİ ÇİZELGE
K A Z A N
S O B A
A
Küllük
Kömür
KapaKül
Atma
Küllük ğındaki
Tavası
Deliği A Deliği B Ayar Deliği Hacmi
cm
cm
cm
dm
min
min
min
min
Termosifonun
Anma Hacmi
Litre
100
2
1200 + 5 7204-2
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa ' 2
160
2
120
2
20
3
2,8
Izgara
ölçüleri
136X1U
2
Mayıs
1983
—
Sayı:
Sayfa : 3
RESMÎ GAZETE
18035
FÖY — 1 S A Y F A 2 YENÎ ÇİZELGE
K A Z A N
S O B A
Küllük
Kömür
KapaKül
Atma
Küllük ğındaki
Tavası
Deliği A Deliği B Ayar Deliği Hacmi
cm
cm
cm
dm'
min
min
min
m in
Termosifonun
Anma Hacmi
Litre
100
75
2
1200 ± 5 720 + 2
900 ± 5 540 ± 2
160
160
2
2
120
120
20
20
2,8
2,8
Izgara
ölçüleri
136x190
136x190
Karar Sayısı: 83/6214
Uygulama aşamasında planlanan alanlar üzerindeki denetimin tek elden yürü­
tülebilmesi amacıyla Ordu i l i , Perşembe ilçesinde ekli krokide sınırları belirtilen
alanların, Perşembe Belediyesi kontrolünde imar düzenine tabi kılınabilmesi için,
17/12/1974 tarihli ve 7/9163 sayılı Kararname kapsamından çıkarılması; İmar ve Is­
kan Bakanlığının 7/3/1983 tarihli ve 2157 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulunca
22/3/1983 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Kanan EVREN
Cumhurbaşkanı
B. ULUSU
Baş'ıakan
Z. BAYKARA
Devlet Bak. - Başbakan Yrd
Prof Dr I Û^TRAK
Devlet Bakanı
M ÛZGUNEŞ
Devlet Bakanı
Prof. Dr. M. N OZDAŞ
Devlet Bakanı
>. R. PASIN
R, BAY AZIT
Z BAYKARA
S. ÇETİNER
Devlet Bakanı
Adalet Bakanı
MIH! Savunma Bakanı V.
İçişleri Bakanı
I. TÜRKMEN
A
B. KAFAOĞLU
Dışişleri Bakanı
Maliye Bakanı
H SAĞLAM
ür. T, ÖNALP
Millî Eğitim Bakanı
Bayındırlık Bakanı
K CANTÜRK
Prof. Dr. K, KILIÇTURGAı"
Prof. Dr, A. BOZER
Prof. Dr. M . AYSAN
ticaret Bakanı
Sağ. ve Sos. Yardım Bakanı
Gümrük ve Tekel Bakanı
Ulaştırma Bakanı
Prof. Dr. S. ÖZBEK
Tarım ve Orman Bakanı
Prof. Dr. T. ESENER
M . TURGUT
F. İLKEL
Çalışma Bakanı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Enerji ve Tabiî Kay. Bakan
I. EVLİYAOĞLU
Kültür ve Turizm Bakanı
Prof. Dr. A . SAMSUNLU
M . R. GÜNEY
İmar ve Iskfin Bakanı
Köy İşleri ve Koop. Bakanı
V. ÖZGÜL
Gençlik ve Spor Bakam
S. ŞİDE
Sosyal Güvenlik Bakanı
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa - 3
Sayfa : 4
RESMÎ GAZETE
2 Mayıs 1983 — Sayı: 18035
KatoV
1 50.000
i
o
0000000
000 000
v
cn
'I
O',ooo
\»v.>
6
u
mi/Um
•kmjrxlx İ a t r
7 va 8.
ın ç ı k a »
Paraaaba B s l a o l / • • a n l a k o a - t r o l i U A a l**nr|
t l U M l M a l ı n — a ı ı lata—
a l l a n ala*.
K2fi PERŞEMBE
(VONE)
(K.M)
°ooc
KARA
DENİZ
'"ooo\
HAZIRLAYAH
s ı n ı l
TO. 9210312Q1
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 4
çrsaa
*-
biç™
ı/sp.000
pUVSM
2
Mayıs
1933
—
Sayı:
18035
Sayfa : 5
RESMÎ GAZETE
YARGI BÖLÜMÜ
YARGITAY KARARLARI
Yargıtay Üçüncü Hukuk Dairesinden -.
Esas No : 1704
Karar No : 1847
Mahkemesi: Torbalı Sulh Hukuk Hakimliği
Tarihi : 21/7/1982
No. su : 1981/377 - 1982/382
Davacı : İsmail Bayraktar
Davalı : Mehmet Başaran vekilleri Av. Ömer Akın ve Av. Arslan Akın.
Torbalı Sulh Hukuk Mahkemesince kesin olarak verilen yukarıdaki tarih ve
numarası yazılı kararın yürürlükteki yasaya aykırı bulunduğu iddiasıyle Q. Başsavcı­
lığının 28/3/1983 tarih ve 34 sayılı yazılarıyla Bozulması istenmesi üzerine dosyadaki
kâğıtlar incelenerek gereği düşünüldü :
YARGITAY KARARI
Davacı İsmail Bayraktar 28/8/1981 günlü dava dilekçesinde, davalının koyun­
larının incir bahçesine girerek, yere dökülen incirleri yemek ve çiğnemek suretiyle
9.600,— lira zarar verdiklerini, ayrıca davalının traktör şoförünün traktörü incir ağa­
cına çarpmak suretiyle ağacın kırılmasına ve kurumasına sebebiyet verdiğini, bundan
dolayı zararının 2.240,— lira olduğunu beyanla, 11.840,— lira zarar ve ziyanının tes­
pit masraflarıyle birlikte davalıdan tahsilini istemiştir.
Davalı vekili 22/9/1981 günlü cevap layihasında : müvekkilinin işçisinin incir
ağacına traktör ile çarparak zarar verdiğinin doğru olduğunun bilirkişinin tespit ettiği
zararı ödemeğe hazır olduklarım, müvekkilinin koyunlarının davacının bahçesine gi­
rip incirlerine zarar verdikleri iddiasının asılsız olduğunu beyan etmiştir.
Mahkemece, ikinci bilirkişi raporunda tespit edilen 3.635,— Ura zarar ve ziya­
nın davalıdan tahsiline, fazla talebin reddine karar verilmiştir.
Davacı, dava açılmadan önce Torbalı Asliye Hukuk Mahkemesine yaptırdığı
tesbltte bilirkişi davacının incir ağacının kırılması nedeniyle 2.240,— lira, İncir mah­
sulünün hayvanlar tarafından yenilmesi ve çiğnenmesi nedeniyle 9.600,— lira k l top­
lam 11.840,— lira zarar olduğunu bildirmiştir.
Mahkemece yapılan keşifte ise, bilirkişi incir ağacının kırılması ve kuruması
sonucu 2.240,— lira, incirlerin yenmesi ve çiğnenmesi sonucu 1.395,— lira zarar doğ­
duğunu belirtmiştir.
İlk rapora davalı, ikinci rapora da davacı itiraz etmiştir.
İncir mahsulüne verilen zarar bakımından i k i bilirkişi raporu arasında açık ay­
rılık bulunmaktadır. Her ne kadar H.U.M.K. nun 286. maddesi hükmünce hâkim bi­
lirkişi düşüncesi ile bağlı değil isede, raporların birbirine aykırı bulunması durum­
larında hükme esas tutulan bilirkişi raporunun tercih nedenlerinin dayanaklarının
açıklanması zorunludur.
Mahkemece üçüncü bir keşif yapılarak bilirkişilerin takdirleri arasındaki bu
farklılığın giderilmesi gerekirken, dava miktara göre yeniden bilirkişi incelemesine
gerek görülmediğinden bahisle, ikinci bilirkişi raporuna dayanılarak karar verilmesi
usul ve kanuna aykırıdır.
Bu itibarla yukarıda açıklanan nedenlerle C. Başsavcılığının temyiz itirazları­
nın kabulü İle hükmün H.U.M.K. nun 427/6. maddesi uyarınca sonuca etkili olmamak
koşulu İle kanun yararına (BOZULMASINA), gereği yapılmak üzere kararın bir ör­
neğinin C. Başsavcılığına gönderilmesine 7/4/1983 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Yargı Bölümü Sayfa . 1
Sayfa : 6
RESMİ GAZETE
2 Mayıs 1083 — S a y ı : 18035
Yargıtay 2. Hukuk Dairesinden :
E. No : 3175
K. No : 2777
Y A R G I T A Y İLAMI
Mahkemesi: Gümüşhacıköy S. H .
Karar Tarihi : 8/6/1882
Karar Nosu : 982/276 - 237
K A R A R
Ayhan Yalçınkaya tarafından açılan evlenmenin ilansız aktine izin veril­
mesi davasının yapılan muhakemesi sonunda verilen hüküm kanun yararına bo­
zulması Adalet Bakanlığının yazısı üzerine C. Başsavcılığı tarafından istenilmekle,
evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü .Dava, evlenme aktinin ilansız yapılmasına izin verilmesi isteğine İlişkindir.
Medeni Kanunun 107. maddesine göre de evleneceklerden biri hasta olur ve kanuni
sürelere uyulması halinde evlenmeye imkân kalmayacağından korkulursa, Sulh Ha­
kimi, evlenmenin ilansız yapılmasına izin verilebilir.
Olayda dayanılan raporda, davacının Nevrosiala Tuare Astenie geçirmesi se­
bebiyle evlenmesinin zorunlu bulunduğu yazılı olup, bu durum, Medenî Kanunun
107. maddesi uyarınca ilâm süresinin kaldırılmasını gerektiren sebeplerden değil­
dir. Onun için kanuni şartlar yok iken evlenme aktinin ilansız yapılmasına izin ve­
rilmesi usul ve kanuna aykırıdır.
SONUÇ : H.U.M.K. nun 427. maddesi uyarınca C. Başsavcılığının isteğinin ka­
bulü Gümüşhacıköy Sulh Hukuk Mahkemesinin 8/6/1982 gün ve 982/276 sayılı olup,
temyiz edilmemek suretiyle kesinleşmiş bulunan Ayhan Yalçınkaya'nın evlenme
aktinin ilansız yapılmasına ilişkin kararın kanun yararına BOZULMASINA 1/4/1983
tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
•
Yargıtay 7. Hukuk Dairesinden :
E. No : 83/923
K. No : 83/5707
Y A R G I T A Y İLAMI
Mahkemesi : Silopi Tapulama Hâkimliği
K. Tarihi : 8/10/1982
K. Nosu : 81/36 - 82/20
Davacı : Şirin Tatar vs.
Dâvâlı : Hazine
K A R A R
Tapulama mahkemesinin 3/11/1978 günlü esas 197«/7 ve 1978/35 sayılı tem­
yiz edilmeksizin kesinleşmiş olan İlam yasaya aykırı bulunduğundan Hukuk Usulü
Muhakemeleri Kanununun 427. maddesi gereğince Kanun yararına bozulması Cumhu­
riyet Başsavcılığının 13/1/1983 günlü 88 sayılı Tehllğnamesi ile istenildiği görüldü,
tetkik raporu ve dosyadaki kağıtlar okundu, raportör üyenin açıklaması dinlendi, la
incelendi, gereği görüşüldü :
Tapulama 5602 sayılı Kanun hükümleri uygulanmak suretiyle yapılmış ve iki
bilirkişi, bir muhtar, teknisyen ve yardımcısı tarafından oluşturulan ekip tarafından
tutanak düzenlenmiştir. 5602 sayılı Kanunun 12. maddesinde, teknisyen ve yardımcısı
dışındaki görevli adedi belirtilmiş ve muhtar da sayıya katılarak üç kişilik bir ekipVargı Solümü Sayfa : 2
Sayfa : T
RESMÎ GAZETE
Mayıs 1983
Sayı: 18035
ten söz edilmiştir. Sözü edilen madde hükmü 766 sayılı Tapulama Kanununun 21.
maddesinde farklı olarak düzenlenmiştir. Anılan 21. maddede en az üç bilirkişi ve
muhtarın bilgisine başvurulması öngörülmüştür. O halde tapulama tutanağında iki
bilirkişi gösterilmiş olması Yasaya aykırı kabul edilerek mahkemece işin Tapulama
Müdürlüğüne geri çevrilmesi isabetli değildir. Bu nedenle 5602 sayılı Kanuna göre
yapılan tapulama hükümsüz sayılarak tapulamanın tamamlanması için tapulama tu­
tanağı ve eklerinin Tapulama Müdürlüğüne geri gönderilmesine karar verilemez.
2
—
SONUÇ : Silopi Tapulama Mahkemesinin 3/1İ/1&İ& günlü kararının Cumhu­
riyet Başsavcılığının Tebliğnamesindeki isteğe uygun olarak usulün 427. maddesi
gereğince hukuki sonucu mahfuz kalmak kaydı ile yukarda açıklanan nedenler ile
Kanun yararına BOZULMASINA, kararın bir örneğinin Adalet Bakanlığına gönderil­
mesine dosyanın Cumhuriyet Başsavcılığına tevdiine oybirliği ile 11/4/1983 gününde
karar verildi.
Yargıtay 7. Hukuk Dairesinden :
E. No : 83/2874
K. No : 83/6134
Y A R G I T A Y İLAMI
Mahkemesi: Mustafakemalpaşa Tapulama Hâkimliği
K. Tarihi: 28/5/1980
K . Nosu : 78/9 - 80/30
Davacı: Süleyman İnci vs.
Davalı : Fazlı Kurtçu vs.
K A R A R
Davacılar Süleyman İnci, Seyit A l i Apaydın, Bekir Sağlık, Süleyman Kırmızı,
Osman Karataş, Mehmet Küçük, Mehmet Kaya ve Adem Kızıl'ın asliye hukuk mah­
kemesinde dava açmakta muhtariyetine İkinci kez yapılan tapulamanın hükümsüz
sayılmasına, 766 sayılı Tapulama Kanununun 46. maddesinin 1. fıkrası gereğince işlem
yapılmak üzere dosyanın Tapu Sicil Muhafızlığına gönderilmesine dair olan Mustafa­
kemalpaşa Tapulama Mahkemesinin 28/5/1980 günlü esas 978/9 ve 980/9 sayılı tem­
yiz edilmeden kesinleşmiş olan ilâmı Yasaya aykırı bulunduğundan Hukuk Usulü Mu­
hakemeleri Kanununun 427. maddesi gereğince Kanun yararına bozulması Cumhuriyet
Başsavcılığının 17/2/1983 günlü 6 sayılı tebliğnamesi ile istenilmiş olmakla tetkik
raporu ve dosyadaki kâğıtlar okundu, Raportör Üye'nin açıklaması dinlendi, iş ince­
lendi, gereği görüşüldü :
766 sayılı Tapulama Kanununun 46/2. maddesinin uygulanabilmesi için mü­
kerrer tapulama bulunup bulunmadığının saptanması gerekir. Olayda mahkeme 4753
ve 5618 sayılı Kanun hükümlerine göre hazinenin dağıtım ile ilgili olarak yapılan
işlem ve haritalar tapulama olarak kabul edilmiş ise de Kanuna göre Topraksız
Çiftçiye toprak dağıtılması Kadastro ya da Tapu işlemi olarak nitelendirilemez. Şu
halde ortada mükerrer tapulama bulunmamaktadır. Bu nedenlerle 766 sayılı Kanuna
göre yapılan tapulamanın hükümsüz sayılmasına karar verilemez.
SONUÇ : Mustafakemalpaşa Tapulama Mahkemesinin 28/5/1980 günlü kara­
rının Cumhuriyet Başsavcılığının tebliğnamesi veçhile usulün 427. maddesi gereğince
hukuki sonucu mahfuz kalmak kaydı ile yukarda yazılı sebepten ötürü Kanun yara­
rına BOZULMASINA kararın bir örneğinin Adalet Bakanlığına gönderilmesine dos­
yanın Cumhuriyet Başsavcılığına tevdiine oybirliği ile 14/4/1983 gününde karar verildi.
Vargı Bölümü Sayfa'. 3
Sayfa : S
RESMÎ GAZETE
2
Mayıs
1983
—
Sayı:
1C035
ASKERİ YARGITAY KARARI
ASKERİ Y A R G I T A Y İÇTİHATLARI BİRLEŞTİRME K U R U L U K A R A R I
Esas No : 1982/1
Karar No : 1983/1
Karar Tarihi : 11 Şubat 1983
ÖZET : 6136 sayılı Kanuna aykırı olarak, ateşli
silahlarla bunlara ait mermileri satanlar veya
satmaya aracılık edenlerin amacı, silah ve mermi
ticaretine veya yaymaya yönelik bulunmadıkça,
eylemleri hakkında anılan Yasanın 12/1 madde­
sinin değil 13 ncü maddesinin uygulanması ge­
rektiği Hk.
KONU :
1) Askeri Yargıtay Başsavcısı tarafından 22/11/1982 tarih ve U . Ev. No :
1982/3888 sayılı gerekçeli yazı İle Başkanlığa hitaben yapılan başvuruda; 6136 sayılı
Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile diğer aletler hakkındaki Kanunun 12/6/1979 tarih ve
2249 sayılı Kanun ile değişik 12 nci maddesinin bireysel silah ve mermi satışlarında
ve elden çıkarmalarda uygulanıp uygulanmaması hususunda Askeri Yargıtay Daire­
ler Kurulunun 16/9/1982 tarih ve 1982/164-161 sayılı kararı ile, 4/11/1982 tarih ve
1982/221-219 sayılı karan arasında aykırılık bulunduğu ve ayrıca Daire Kararları ara­
sında da aynı şekilde çelişkilerin mevcut olduğu belirtilerek bu tereddütlerin tümünü
ortadan kaldıracak tarzda belirtilen konu ile ilgili olarak uygulamada birlik ve be­
raberliğin sağlanması için bahis konusu içtihatların, silah ve mermi satma fiilleri­
nin hiçbir şart aranmaksızın 6136 sayılı Kanunun değişik 12/1. maddesine uygun suçu
oluşturacağı görüşünü benimseyen içtihat doğrultusunda birleştirilmesi İstenmiştir.
2) Ayrıca, Askeri Yargıtay 1 nci Daire Başkam tarafından da 17/11/1982
tarih ve 1982/104 sayılı gerekçeli yazı ile Başkanlığa hitaben yapılan başvuruda;
Askeri Yargıtay Daireler Kurulunun 15/7/1982 tarih ve 1982/159-157 sayılı karan
İle, 4/11/1982 tarih ve 1982/221-219 sayılı kararında, bireysel silah satma eylemleCinin 6136 sayılı Kanunun değişik 12/1 maddesinde yazılı olan suçu oluşturduğu,
16/9/1982 tarih ve 1982/164-161 sayılı kararı ile 23/9/1982 tarih ve 1982/191-166 sa­
yılı kararında ise, bu gibi eylemlerin 6136 sayılı Kanunun değişik 13 ncü maddesinde
yazılı olan suçu teşkil ettiği yolunda ve yine Askeri Yargıtay 1 nci Dairesinin
14/7/1982 tarih ve 1982/481-546 sayılı karannda, tek silah satışı şeklinde sübutu
kabul edilen eylemin, 6136 sayılı Kanunun değişik 12/1 maddesinde yazılı suçu teşkil
ettiği kabul edilmiş olmasına rağmen, aynı Dairenin 15/9/1982 tarih 1982/606-582 ve
6/10/1982 tarih 1982/539-626 sayılı kararlannda ise, bu gibi eylemlerin 6136 sayılı
Kanunun değişik 13 ncü maddesinde yazılı suçu teşkil ettiği yolunda birbirinden farklı
kararların verilmiş olduğu açıklanarak, bu birbirine tamamen aykın bulunan Askeri
Yargıtay Daireler Kurulu ve Daire Kararlarının uygulamada beraberliğin sağlanması
bakımından birleştirilmesinde zaruret hasıl olduğu belirtilmiştir.
İNCELEME :
Bu istemler üzerine 11 Şubat 1983 tarihinde Genel Kurul salonunda yapılan
Askeri Yargıtay İçtihatlan Birleştirme Kurulu Toplantısında; yukarıda bahis konusu
Daireler Kurulu kararlan ile 1 nci Daire Kararları okunarak, benzer olaylarda İçti­
hat aykınlığı bulunduğu ve kararlar arasındaki bu aykırılığın 1600 sayılı Kanunun
30-31. maddeleri gereğince İçtihatlan Birleştirme Kurulunda incelenip karara bağ­
lanması gerektiği oybirliği ile kararlaştırıldıktan sonra Raportör Üyenin açıklamalan dinlenip ilgili Kanun maddeleri okunarak işin esası görüşüldü.
Yargı Bölümü Sayfa : 4
2 Mayıs 1983 — Sayı: 18035
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ :
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 9
Askeri Yargıtay Daireler Kurulunun 16/9/1982 tarih ve 1982/164-161 sayılı
kararında; bireysel satış veya elden çıkarmalarda sanığın amacı silah ticaretine veya
yaymaya yönelik bulunmadıkça suça konu olan olay hakkında 6136 sayılı Kanunun
12/1. maddesinin değil 13 ncü maddesinin uygulanmasının Kanun Koyucunun ama­
cına, Adalete ve 6136 sayılı Kanunda yazılı biçimsel eylemlerin önem sırasına daha
uygun düştüğü görüşü belirtilmiş olmasına • rağmen 4/11/1982 tarih ve J982/221-219
sayılı kararında ise, 6136 sayılı Kanunda 2249 sayılı Kanun ile yapılan değişikliğin
22/6/1979 tarihinde yapıldığı, bu tarih ve öncesine bakıldığında Türkiye genelindeki
anarşinin tırmanarak doruk noktasına ulaştığının görüldüğü, kanun koyucunun terör
olaylarına engel olmak için öncelikle bu olaylarda kullanılan ateşli silahlarla bunlara
ait mermilerin yasa dışı yollardan yurda sokulmasına ve yurt içinde yayılmasına
engel olmak amacıyla 6136 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin kapsamını genişlettiği
ve 2249 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik sırasında, bu Kanunun kapsamına giren
ateşli silah ve mermilerin yayılmasını engellemek ve elden ele geçmesini önlemek dü­
şüncesiyle, ticari amaç ve kişisel gereksinim için satmada ayırım gezetmeksizin 6136
sayılı Kanunun 13 ncü maddesindeki «Satma» eylemini aynı Kanunun 12 nci madde­
sine alarak daha ağır bir müeyyideyi öngördüğü, yapılan bu değişiklikten sonraki,
6136 sayılı Kanunun 13 ncü maddesi kapsamı içinde, silah satan ile satmaya aracılık
edenler hakkında hiçbir kelime ve cümlenin bulunmadığı, bu itibarla kanunun açık
hükmünün yorum yolu ile değlştirllemiyeceği gerekçe olarak gösterilmiştir.
Esasen; 6136 sayılı Kanuna aykırı olarak «Ateşli Silahlarla Bunlara alt Mermi­
leri Satanlar ile Satmaya Aracılık Edenlerin» fiilleri 6136 sayılı Kanunun 13 ncü
maddesinde müeyyideye bağlanmış iken, 2249 sayılı Kanun İle yapılan değişiklik ile
«bu kanun kapsamına giren ateşli silahlarla bunlara ait mermileri satanlar veya sat­
maya aracılık edenler veya bu amaçla yanında bulunduranların» fiilleri 12/1. madde
kapsamına alınmak suretiyle, anılan madde kapsamının daraltıldığı anlaşılmakta,
isede, 6136 sayılı Kanunun bazı maddelerini değiştiren 2249 sayılı Kanunla ilgili ola­
rak hazırlanan 28/6/1978 tarihli İçişleri Komisyonu raporunda «tasarının 7 nci mad­
desiyle değiştirilmekte olan 6136 sayılı Kanunun 1308 sayılı Kanunla değişik 12.
maddesine, yaygın bir şekilde devam eden silah ticaretinin önlenebilmesi amacıyla,
silah satan, satmaya aracılık eden veya bu amaçla bulunduran kişiler için daha ağır
bir cezanın uygulanması esası getirilmiş ve madde bu değişik şekliyle kabul edilmiş­
tir.» denmiş olması muvacehesinde yapılan bu değişikliğin asıl nedeni özellikle silah
kaçakçılarının gizlice dışardan yurda soktukları silah ve mermileri onlar adına giz­
leyip bulunduranlarla, yayma amacıyla hareket edenlerin veya ticarî amaçla silah ve
mermi satanlarla bu amaçla evinde veya başka bir yerde bulunduranların fiillerini
daha ağır bir müeyyideye tabi kılmaktadır.
Nitekim tabanca ve mermilerin ticarî gaye dışından kişisel ilişkiye dayalı ola­
rak el değiştirmesi veya satışında, yayma ve tehlikeyi genişleterek çoğaltma amacı
söz konusu olamıyacağından bu kişilerin diğerlerine nazaran daha hafif bir ceza ile
cezalandırılması yasa koyucunun amacına ve Adalet ilkelerine uygun düşmektedir.
SONUÇ:
Yukarıda açıklanan nedenlerle;
6136 sayılı Kanuna aykırı olarak Ateşli Silahlarla bunlara ait mermileri sa­
tanlar veya satmaya aracılık edenlerin amacı, silah ve mermi ticaretine veya yay­
maya yönelik bulunmadıkça eylemleri hakkında anılan Yasanın 12/1. maddesinin değil
Yargı Bolumu Sayfa
5
S a y f a : 10
RESMÎ GAZETE
2 Mayıs 1983 — Sayı: 1G03S
13 ncü maddesinin uygulanması gerektiğine, konu ile ilgili farklı içtihatların bu 9e»
kilde birleştirilmesine 11 Şubat 1983 günü oy çokluğu ile karar verildi.
N. A UCAN
Hâk. Tuğg.
Başkan
(Muhalif)
Y. E R Y I L M A Z
Hâk. Tuğa.
Başsavcı
H . TAVUKÇUOOLU H . E R K A N
Hâk. Tuğg.
Hâk. Alb.
II nci Başkan
3. D. Bşk.
Y. SARAÇ
Hâk. Alb.
1. D. Bşk.
F. M A R S A N
Hâk. Alb.
i. D. Bşk.
S. D A B A K
Hâk. Alb.
5. D. Bşk.
(Muhalif)
H. YAVTJZEL
Hâk. Alb.
2. D. Bşk.
TURANAY
Hâk. Alb.
üye
(Muhalif)
-T;. LÜLECİ
Hâk. Alb.
Üye
O. ERTOSUN
Hâk. Alb.
Üye
Ş. SAĞLAM
Hâk. Alb.
Üye
(Muhalif)
H . ÖNER
Hâk. Alb.
üye
S. U M U R H A N
Hâk. Alb.
Üye
1. ŞENEL
Hâk. Alb.
Üye
A. KÜÇÜKYILMAZ
Hâk. Alb.
Üye
H. ÖZBAKAN
Hâk. Alb.
üye
T. N . A R M A Y
Hâk. Alb.
üye
(Muhalif)
Y . ÇIFTÇIOÛLU
Hâk. Alb.
üye
A. AKMTJT
Hâk. Alb.
üye
(Muhalif)
K. ÇELEBİ
Hâk. Alb.
Üye
I. ŞENGÜLLÜ
Hâk. Alb.
Üye
E. BAŞEKİM
Hâk. Alb.
üye
B. DOÖUŞLU
Hâk. Alb.
Üye
N . AKAGÜNDÜZ
Hâk. Alb.
Üye
A. SAĞLAM
M. A Y D I N
Hâk. Alb.
üye
(Muhalif)
N . KARAKIŞ
Hâk. Alb.
üye
3. GENÇER
Hâk. Alb.
Üye
(Muhalif)
Y. T. ÖZGEN
Hâk. A l t .
Üye
M. TÜZÜN
Hâk. Alb.
üye
(Muhalif)
N . YÜCEL
Hâk. Alb.
Üye
(Muhalif)
Hâk. Alb.
Üye
E. ARGON
O. K A Y A C A N
Hâk. Alb.
Üye
Hâk. Alb.
Üye
A. V. ÖZASLAN
Hâk. Alb.
Üye
M . AKSÜT
Hâk. Alb.
Üye
D. DİNÇER
Hâk. Yb.
üye
A. TOKAT
Hâk. Yb.
Üye
Vargı Bölümü Sayfa ' 6
Sayla : 11
RESMÎ GAZETE
M U H A L E F E T ŞERHİ
8136 sayılı Ateşli Silahlar, Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun'da 224»
sayılı Kanunla değişiklik yapılarak, ateşli silahlarla bunlara ait mermileri satanların
Kanunun 12 nei maddesi bünyesine alınıp cezalarının arttırılmasından sonra, bu
maddenin ancak ticaret amacı ile ateşli silah veya bunlara ait mermileri satanlar
hakkında uygulanacağı, bu amaç dışında satanlar yönünden kanunda boşluk bulun­
duğu ve bu sebeple 13 ncü madde gereğince cezalandırılmalarının uygun olacağı gö­
rüşünün benimsenmesi karşısında; konuya açıklık getirilmesi İçin, bu kanuna ve za­
man zaman da kanunda değişiklikler yapılmasına neden gerek duyulduğunun ince­
lenmesinde lüzum ve zaruret görülmüştür.
Memleketimizde yaşama hakkına karşı silahla İşlenen suçların artması ve mev­
cut mevzuatın da bu suçlan önlemeye yeterlik bulunmaması yüzünden ateşli silah­
larla bunlara ait mermilerin memlekete sokulması, İmali, satılması, satın alınması,
taşınması veya bulundurulmasının hangi esaslara tabi olacağı ve aksine hareket eden­
ler hakkında da ne gibi bir cezai müeyyide uygulanacağı 17/7/1953 tarih ve 6136
sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanun İle belirlenmiştir.
Tasarı gerekçesindeki «Memleketimizde silahla işlenen suçların çoğalması, şa­
hıs emniyetini ciddi surette tehlikeye koyan ve bu bakımdan bir huzursuzluk kay­
nağı yaratan konu üzerinde önemle durmayı icabettirmiştir.... Bir memleketin emni­
yet ve asayişini korumak ve vatandaşların huzur ve rahatlarını temin etmek için bu
işlerin esaslı bir surette düzeltilmesinin zaruri bulunduğu izahtan varestedir.
Kama ve bıçaklarda olduğu gibi ateşli silahlara alt hükümler de memleketimi­
zin bu günkü ihtiyaçlarım karşılamaktan uzaktır. Bu günkü hükümlere göre silahlar
memnu ve gayri memnu diye iki kısma ayrılmıştır. T.C.K. nun 265. maddesindeki mem­
nu silahın tarifinde bilhassa namlu uzunluğunun esas ittihaz edildiği görülmektedir.
Blnanaleyh, yukarıdan beri izah edilen bütün bu sebeplerden dolayı ateşli ve
kesici silahların ithali, imali, satılması, satın alınması, taşınması veya bulundurul­
ması hususunda daha esaslı ve ciddi tedbirler alınmasına lüzum ve zaruret hasıl ol­
duğundan bu tasarı hazırlanmıştır....
Bu tasarının kanuniyet kesbetmesl halinde, silahla işlenen öldürme ve yarala­
ma yak'alan mühim miktarda azalacağı gibi memleketin emniyet ve asayişi, vatandasjann huzur ve rahatları da o nisbette mükemmel bir surette sağlanmış olacak­
tır. (T.B.M.M. Tutanak Dergisi, C i l t : 24 S. Sayısı: 211) şeklindeki görüşlerle bu
Kanuna neden gerek duyulduğu açıklanmaktadır.
Kanunun konu ile ilgili 12 nci maddesi «Herkim, bu Kanunun şümulüne giren
ateşli silahlarla bunlara alt mermileri ülkeye sokar, sokmaya aracılık eder veya bun­
ların ülkeye sokulmasına aracılık eder veya 3763, 4374 ve 5591 sayılı Kanunların
hükümleri dışında memlekette imal eder veya bu suretle memlekete sokulmuş veya
memlekette imal edilmiş olan ateşli silahlan bir yerden diğer bir yere nakleder veya
yollar veya nakletmeye bilerek tavassut ederse Ceza Kanununda daha ağır hükümler
mevcut olmadığı takdirde 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 500,— liradan 5.000,— liraya
kadar ağır para cezası alınır» ve 13 ncü maddesinde ise «Bu Kanun hükümlerine mu­
halif olarak ateşli silahlarla bunlara ait mermileri satanlar, satmaya tavassut eden­
ler, satın alanlar, taşıyanlar veya bulunduranlar 6 aydan 2 yıla kadar hapis ve 200,—
liradan 1.000,— liraya kadar ağır para cezası hükmolunur» şeklinde ve hiçbir yo­
ruma ihtiyaç duyulmayacak bir açıklıkta hükümleri ihtiva etmektedir.
Her iki madde metinlerinden de anlaşılacağı gibi ateşli silahlarla bunlara alt
mermileri «Memlekete sokan, teşebbüs eden, tavassut eden, imal eden, nakleden, yol­
layan ve nakletmeye bilerek aracılık edenler» ile «Satanlar, satmaya tavassut eden­
ler, satın alan, taşıyan veya bulunduranlar» arasında eylemlerindeki ağırlık gözönünde tutularak suçu hangi sebep veya saikle işlemiş olurlarsa olsunlar bu yönde bir
2
Mayıs
1983
— Sayı:
18035
Yargı Bölümü Sayfa : 7
Sayfa : 12
RESMÎ GAZETE
—
2 Mayıs 1983
Sayı.- İÖ035
aynına tabi tutulmadan, birbirlerinden farklı cezai müeyyideye tabi olmaları uygun
görülmüştür.
Zamanla memleketimizde ateşli silah ve bıçaklarla İşlenen adam öldürme ve ya­
ralama suçlarında artış görülmesi, silah kaçakçılığının münferit şahıslar tarafından
olduğu gibi aynı zamanda teşekkül meydana getirilerek veya toplu olarak işlendiği­
nin tespit edilmesi ve mevcut mevzuatın da bu gibi suçları önlemeye yeterli olma­
dığının anlaşılması üzerine 30/6/1970 tarih ve 1308 sayılı Kanunla 6136 sayılı K a ­
nunda değişiklik yapılarak, bazı maddelerine fıkralar eklenmiş ve bazı maddelerindeki
cezaların asgari ve azami hadlerinin yükseltilmesi cihetine gidilmiştir.
Tasan gerekçesindeki «Son yıllarda memleketimizde işlenen adam öldürme,
yaralama ve 6136 sayılı Kanuna muhalefet ve silah kaçakçılığı suçlarında artış müşahade olunmaktadır....
Adam öldürme suçlanna tesir eden faktörler arasında.... 6136 sayılı Kanunun
ihtiva ettiği müeyyidelerin müessiriyetini kaybetmiş olmasının da bu suçların artı­
şında önemli rol oynadığı tespit edilmiştir. Bu arada sözü geçen kanunun tatbikatın­
da 6 ay süreli hapis cezalarının paraya tahvil edilerek infazı, müeyyidelerin müessiri­
yetini tamamen ortadan kaldırmaktadır
Bu sebeple 6136 sayılı Kanunun ihtiva ettiği cezalann asgari ve azami hadle­
rinin yükseltilerek müeyyidenin müessir hale getirilmesi zarureti duyulmuştur.... ta­
sarı bu sebeple hazırlanmıştır. «(T.B.M.M. Tutanak Dergisi Cilt : 6 S. Sayısı : 178)
şeklindeki görüşlerle 6136 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına neden gerek duyul­
duğu açıklanmaktadır.
6136 sayılı Kanunun 1308 sayılı Kanunla değişik ve konu ile ilgili 12 ve 13
ncü maddeleri incelendiğinde; yine satanlar veya satmaya aracılık edenler arasında,
suçu hangi sebep ve saikle işlemiş olurlarsa olsunlar, bir ayrım gözetilmediği, mad­
delerde yazılı cezaların asgari ve azami hadlerinin yükseltildiği ve 12 nci maddede
belirtilen fiilleri işlemek İçin teşekkül vücuda getirenler ile suçu toplu olarak işleyen­
ler hakkında maddeye fıkralar ilâve edildiğe görülmektedir.
v
Son yıllarda ise anarşi ve terör hareketlerinin gittikçe artarak tüm yurt
sathına yayılması ve son derece gelişmiş olan ateşli silahlarla İşlenen bu gibi olay­
ların vehamet arzetmesi karşısında olayları önlemek, memlekette emniyet ve asayişi
sağlamak ve vatandaştan huzur ve rahata ulaştırmak maksadıyla gelişen teknoloji­
de gözönünde tutularak 12/6/1979 tarih ve 2249 sayılı Kanunla 6136 sayılı Kanunda
yeniden değişiklikler yapılarak maddelere fıkralar eklendiği gibi maddelerde yazılı
cezaların asgari ve azami hadlerinin yükseltilmesi cihetine gidilmiştir.
Genel gerekçedeki
Şiddet eylemlerinin aracı genellikle silah veya silah ye­
rine kullanılan gereçlerdir. Bunların yapımını, taşınmalarını, bulundurulmalarını ve
yurda sokulmalarım düzenleyen ve aykın davranışları yaptırımlara bağlayan ateşli
silahlar ve bacaklar hakkındaki Kanun 1953 yılında yürürlüğe girmiştir. Kanun daha
sonraki yıllarda birkaç kez değişikliğe uğramış isede, bu değişiklikler bazı aynntılar
ile ilgili olup şimdi duyulan gereksinmeleri karşılayabilecek nitelikte değildir. Bu
nedenle sözü edilen kanunda hızlı bir tırmanma içinde bulunan şiddet ve saldırı ey­
lemlerinde kullanılan silah, araç ve gereçleri bakımından günün değişen koşullanna
ve gelişen teknolojiye uygun olarak kapsamının genişletilmesi, suçun önlenmesinde
önemli öğe olan yaptınmların ağırlaştırılması ve suçların koğuşturulmasında yasal
olanaklar elverdiğince ivediliğin sağlanması için köklü değişmeye gidilmesi kaçınıl­
maz bir zorunluluk haline gelmiştir.»
Madde gerekçelerindeki...., 7 - Kanunun 13 ncü maddesi yeniden düzenlenmiş
olup birinci fıkradaki hapis cezası olduğu gibi korunmuş, ancak para cezası günün
koşullarına uygun olarak etkinliği sağlamak için artırılmıştır. Yeniden eklenen 2 fıkra
12 nci maddenin 4 ve 5 nci fıkralarındaki hükümler ile paralellik kurmuştur... Bir
Vargı Bölümü Sayfa : S
Sayfa • 13
Mayıs 1983
Sayı: 18035
RESMÎ GAZETE
makinalı tüfek veya tabanca taşıyan, bulunduran yahut satan kişi klasik tipte bir ta­
banca taşıyan, bulunduran veya satandan daha çok cezaya çarptırılır. Ayrıca silahın
veya merminin çok sayıda olması nedeniyle «Vahim» bir durum olarak takdir edil­
mesi halinde de aynı ceza verüecektir. Her iki öğenin bir arada bulundurulması
cezanın arttırılmasını gerektirmektedir.»
2
—
içişleri Komisyonu raporundaki «.... 6136 sayılı Kanunun 1308 sayılı Kanunla
değişik 12 nci maddesine yaygın bir şekilde devam etmekte olan silah ticaretinin
önlenebilmesi amacıyla silah satan, satmaya aracılık eden veya bu amaçla bulundu­
ran kişiler İçin daha ağır bir cezanın uygulanması esası getirilmiş ve madde bu deği­
şik şekli ile kabul edilmiştir..» şeklindeki görüşlerle de 6136 sayılı Kanunda tekrar
değişiklik yapılması sebepleri gösterilmiştir.
6136 sayılı Kanunun 2249 sayılı Kanunla değişik 12 ve 13 ncü maddeleri ince­
lendiğinde; evvelce 13 ncü madde bünyesinde yeralmış olan «Satanlar ve satmaya
tavassut edenlerin» bu maddeden alınarak «Satar veya satmaya aracılık ederse veya
bu amaçla yayında bulundurursa» şeklinde 12 nci madde bünyesine alınmalarının
uygun görüldüğü, maddelerdeki cezaların asgari ve azami hadlerinin arttırıldığı ve
maddelere bazı fıkralar eklenerek ateşli silahın vasıflı veya miktar bakımından va­
him sayılabilecek çoğunlukta olması halinde maddelerdeki cezaların arttırılarak uy­
gulanması İlkesinin getirilmiş olduğu görülmektedir.
Gelişmesi yukarıda gerekçeleri ile belirtildiği gibi 6136 sayılı Ateşli Silahlar,
Bıçaklar ve Diğer Aletler Hakkında Kanunun kabulü ve bu kanunda zaman zaman
değişiklik yapılmasının ana gayesi, memleketimizde ateşli silahlarla işlenen suçların
vehamet arzedecek. derecede artması, anarşi ve terör hareketlerinin tüm yurt sat­
hına yayılması yüzünden bozulan ve mevcut mevzuatın kifayetsizliği nedeni ile de
düzeltilemiyen emniyet ve asayiş ile vatandaşların huzur ve rahatlarının sağlanma­
sıdır.
Bu sebeplerle ateşli silahların ve bunlara ait mermilerin memlekete sokulması,
imali, satılması, taşınması ve bulundurulması suç sayılarak müstakil bir kanunla
cezai müeyyideye tabi tutulması gereği kabul edildiğinden 6136 sayılı Kanunun ted­
vini cihetine gidilmiş ve bilahare gelişen koşullar ve teknolojik ilerlemeler de nazara
alınarak kanunda aynı gaye ile değişiklikler yapılmıştır.
Görüldüğü gibi kanun yapıcı tarafından suç sayılan ve cezai müeyyideye tabi
tutulan fiiller kanunda teker teker sayılmıştır. Ancak gerek kanunun, gerekse bu ka­
nunda değişiklikler yapan kanunların görüşülmesi ve kabulü sırasında faillerin saikleri üzerinde durulmamış ve bu bakımdan bir ayrım gözetilmiyerek suç hangi saikle
işlenmiş olursa olsun faile mahsus maddenin uygulanması gereği kabul edilmiştir.
2249 sayılı Kanunla yapılan değişiklikler de genel prensibe ve ateşli silahlarla bun­
lara ait mermilerin herne sebeple ve saikle olursa olsun el değiştirmesi suretiyle suç
işleyecek şahıslara kadar bulaşmasımn önlenmesi gayesine uygun ve istenerek yapıl­
mış olan bir değişikliktir. Bu gaye için «Satanlar, satmaya aracılık edenler veya bu
maksatla bulunduranlar» ın bir ayrıma tabi tutulmadan 12 nci madde bünyesine alın­
maları ve tabi oldukları cezai müeyyidenin arttırılması uygun görülmüştür. Nitekim
madde gerekçesindeki « Bir makineli tüfek veya tabanca
satan kişi klastik
tipte bir tabanca . . . satandan çok cezaya çarptırılır. Ayrıca silahın veya merminin
çok sayıda olması nedeniyle vahim bir durum olarak takdir edilmesi halinde de aynı
ceza verilecektir. Her i k i öğenin bir arada bulunması cezanın arttırılmasını gerek­
tirmektedir» şeklindeki açıklama, ayrımın sadece satılan silahın vasfı ve miktarı yö­
nünden yapılmış olduğunu açık bir şekilde ortaya koymaktadır.
Yargı Bölümü Sayfa
9
Sayfa : 14
RESMÎ GAZETE
2 Mayıs 1083 — Sayı: 18035
Bu bakımdan 2249 sayılı Kanunun genel gerekçe ve madde gerekçelerindeki
açıklığa rağmen sadece İçişleri Komisyonu raporundaki «... yaygın bir şekilde devam
etmekte olan silah ticaretinin önlenmesi amacıyla..» cümlesi esas alınarak 12 n d mad­
dede yer alan «-Satan» fiilinin sadece ticarî amaçla ateşli silah veya bunlara ait mer­
mileri satanlara şamil olduğu, diğer satma eylemleri hakkında Kanunda boşluk bu­
lunduğu, bu sebeple de haklarında Kanunun 13 ncü maddesinin uygulanması gerek­
tiği; yolundaki bir yorum tarzına katılmaya olanak görülmemiştir.
Esasen yorum yapılırken sadece amacın gözönünde tutulmaması amacı gerçek­
leştirmek yönünden kanun koyucu tarafından yeterli görülerek getirilen hükümlerin
de dikkate alınması gereklidir. Zira gerçek İradenin tesbiti ancak bu halde mümkün
olabilecektir.
Kanun koyucunun, son yıllarda ülke çapında ve örgütsel biçimde seyredip, top­
lumun can ve mal emniyetini tehdit ederek güven ve huzurunu bozan terör ve anarşi
eylemlerini önlemek amacıyla bir yasama tasarrufuna gittiği açıktır.
Ancak bu amacı gerçekleştirmek üzere getirilen yasal önlem, «ticari maksatla
yapılan satış veya böyle bir satışa aracı olmak» gibi yeni bir suç ihdası şeklinde ol­
mamış; münhasıran evvelden beri var olan, tatbikat ve uygulamalar İle mahiyet ve
muhtevası belirginlik kazanmış bulunan «satmak veya satışa aracı olmak» suçlarını,
6136 sayılı Kanunun 13 ncü maddesi bünyesinden çıkarıp, 12 nci madde içerisinde İthal
edilmesi suretiyle, daha ağır bir cezanın verilmesini sağlamaktan ibaret kalmıştır.
Belirlenen amaç ve yapılan tasarrufun içeriği itibariyle, kanun koyucu tarafın­
dan yaygınlaşma olgusunun, temelde «satmak» eyleminden kaynaklandığı; satışın ti­
cari veya gayri ticari amaçlamı yapıldığı gibi, tamamen saike ilişkin hususatın, uy­
gulamadaki tesbit güçlüğü dikkate alınmış, bu nedenlerle hiçbir ayırıma yer veril­
meksizin 6136 sayılı Kanuna tabi silah veya mermilerin, her türdeki gayri kanuni
satış veya satışa aracılık fiillerine daha şiddetli ceza verilmesinin, amacı gerçekleş­
tirme yönünden uygun ve yeterli bir önlem olarak kabul ve mütalâa edilmiş olduğu
açıktır.
Kaldı k i ; yargı fonksiyonunu yasama fonksiyonundan ayıran genel ilkeler na­
zara alındığında, kanuni unsurlara göre uygulama yapmak mecburiyetinde bulun&n
mahkemelerin 12 nci maddede yeralan «Satar» deyiminin ifade ettiği unsuru değiştir­
meye yetkileri olmadığı gibi; malûm ve muayyen bir anlamı olan bir fiili ifade eden
«Satış» unsurunu, 13 ncü maddede yeralan ve keza malûm ve muayyen başka bir
davranış ifade eden «Bulundurma» unsuru içinde mütalâa etmeleri de yetki ve fonk­
siyon açısından mümkün değildir. Kanun koyucunun ayrı ayrı maddeler içerisinde dü­
zenlediği «Satanlar» ve «Bulunduranlar» unsurlarım genellik ve objektiflik ölçüle­
rine de ters düşecek yorumla 13 ncü madde içerisinde mütalâa etmek (T.C.K. 1. Md.
ne) ve ceza hukuku ilkelerine aykırı olacaktır.
Bu itibarla ihtiyaçlarına binaen veya sair sebeplerle ateşli silahını veya buna
ait mermileri satan failler hakkında; kanunda açık olarak belirtilen «Satma» fiilini
işlemiş olduklarından, 6136 sayılı Kanunun 2249 sayılı Kanun ile değişik 12 n d mad­
desinin uygulanması gerektiği kanaatinde bulunduğumuzdan, eylemlerinin «Bulundur­
ma» suçunu teşkil ettiği ve 13 ncü maddeye göre cezalandırılmaları gerektiğine dair
çoğunluk görüşüne muhalifiz.
Yargı Bölümü Sayfa - 10
2 Mayıs 1983
— Sayı: 18035
RESMÎ GAZETE
S a y f a : 15
UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ KARARLARİ
Esas No : 1981/1184
Karar N o : 1983/46
(Cesa Bölümü)
ÖZET: Asker olmayan kişilerin, 1110 sayılı Y a
sa kapsamı dışında kalan bölgede işledikleri
suça ilişkin davanın Adli Yargı yerinde görül­
mesi gerektiği Hk.
K A R A R
Davacı: K. H.
Sanıklar: Nebahat Kaçar ve arkadaşları.
O L A Y : Olay günü (26/2/1979) tüm sanıkların Polatü Top ve Füze Okulunun
atış sahası olarak kullanılan, etrafı dikenli tellerle çevrili bölgesine girdikleri iddi­
ası ile Polatlı C. Savcılığınca haklarında ilk soruşturma yapılması istemiyle kamu
davası açılmıştır.
Polatlı Sorgu Hâkimliği; 25/6/1980 gününde, esas 1979/26, karar 1980/46 sa­
yı ile; yaptığı ilk soruşturma sonucunda sanıkların eylemlerine uyan TCK. nun 135/1.
maddesi uyarınca cezalandırılmaları için haklarındaki son soruşturmanın Ankara
Ağır Ceza Mahkemesinde açılıp yapılmasına karar vermiştir.
Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi-. Davayı mahkûmiyetle sonuçlandırmış, an­
cak sanıklar vekilinin temyiz istemi üzerine konuyu inceleyen Yargıtay 9. Ceza Dai­
resi sanıklara atılı suçun niteliğine göre, 1632 sayılı Askeri Ceza Kanununun 57/2.
ve 353 sayılı Kanunun l l / a . maddesi uyarınca davaya bakmak görevinin askeri mah­
kemelerin görevine gireceği gerekçesiyle h ü k m ü bozmuştur.
Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi bozmaya uyarak 28/4/1981 gününde, 1981/4978 sayı ile; Yargıtay 9. Ceza Dairesinin ilâmında da belirtilen görüşler doğrultusun­
da sanıkların yargılanmalarının Askeri Mahkemenin görevine girdiği,
Genelkurmay Başkanlığı Askeri Mahkemesi.- 18/8/1981 gününde, 1981/572 - 560
sayı ile; sanıkların girdikleri sahanın 1110 sayılı Yasa'da yazılı yasak bölge olma­
dığı, bu nedenle atılı suçun, TCK. nun 526. maddesinde yazılı suç olabileceği, bu
durumda davaya bakmaya askeri mahkemenin görevli bulunmadığı.
Gerekçeleriyle görevsiz olduklarına karar vermişlerdir.
Böylece; her i k i mahkemenin kesinleşen görevsizlik kararları arasında, 2247
sayılı Yasa'nın 14. maddesinde belirlenen olumsuz görev uyuşmazlığı doğmuştur.
İNCELEME V E GEREKÇE: Türk Ulusu adına Yargı yetkisini kullanan Uyuş­
mazlık Mahkemesi Ceza Bölümü; Kenan Terzioğlu'nun Başkanlığında, ismail Oğuz,
Nevzat Doğan, A l i Suat Erkoç, Yaşar Çiftçioğlu, Ergun Argon ve Nail Yücel'in ka­
tılmaları ile yaptığı, 7/3/1983 günlü toplantıda, geçici raportör Hâkim Tulez Barutoğlu'nun raporu ile dosyadaki belgeler, Cumhuriyet Başsavcılığı ve Askeri Yar­
gıtay Başsavcılığının Adli Yargı yerinin görevli olduğu yolundaki düşünce yazılan
okunduktan; toplantıya, Cumhuriyet Başsavcısı yerine katılan Yardımcı Durmuş
Ganioğlu ile Askeri Yargıtay Başsavcısı yerine katılan Yardımcı Demir Akarsu'nun
aynı doğrultudaki sözlü açıklamalan dinlendikten sonra gereği görüşülüp düşü­
nüldü.
Olay günü tüm sanıkların Polatlı Top ve Füze Okulunun Acıkır mevkiinde
bulunan ve atış sahası olarak kullanılan, etrafı dikenli tellerle çevrili yasak askeri
bölgeye girdikleri öne sürülerek TCK. nun 135. maddesi uyarınca cezalandırılma­
ları için haklarında son soruşturma açılmıştır.
Yargı Bölümü Sayfa - 11
Sayfa : 16
—
RESMİ GAZETE
2 Mayıs 1983
Sayı: 18035
Yargıtay 9. Ceza Dairesinin bozma k a r a r ı n d a Askeri Ceza Yasası'nın 57/2.
ve 353 sayılı Yasa'nın U / a . maddeleri gereğince davaya bakmanın Askeri Mahke­
menin görevine gireceği belirtilmiştir.
Askeri Mahkemeler Kuruluş ve Yargılama Usulü Hakkındaki Yasa'nın 11/a.
maddesinde, asker olmayan kişilerin Askerî Ceza Yasasının 57. maddesinde yazılı
fiilleri işlemeleri halinde askeri mahkemelerde yargılanmaları, Askeri Ceza Yasa­
sı'nın 57/2. maddesinde ise; TCK. nun 135. maddesinde yazılı fiilleri işleyenlerin bu
maddede gösterilen cezalarla cezalandırılmaları öngörülmüştür.
Genelkurmay Başkanlığının dosyada yer alan (d. 135) 25/6/1981 günlü, HRK.
0925 - 9 - 81/KR. HRK. c. 3. sayılı yazılarından söz konusu sahanın 1110 sayılı Askeri
Memnu Mıntıkalar Yasası'nın kapsamı dışında kaldığı anlaşılmaktadır.
Bu durumda, TCK. nun 135. maddesinde «Her kim devletin askeri menfaati
icabı olarak girilmesi men edilmiş olan yerlere veya toprak veya hava mıntıkala­
rına gizlice veya iğfal ile girerse» denilmesi, suçun işlendiği yerin 1110 sayılı Yasa'da
belirtilen yasak bölge olmaması, bu yerin Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı'nın em­
r i ile askeri bölge olarak nitelendirilmiş ve girilmesinin yasaklanmış olması karşı­
sında, sanıklara atılı suçun, askeri mahkemelerin görevi dışında kaldığı açıkça or­
tadadır.
Bu nedenle, davanın Adlî Yargı yerinde görülmesi ve Ankara 6. Ağır Ceza
Mahkemesinin görevsizlik kararının kaldırılmasına karar verilmesi gerekir.
SONUÇ: Anlaşmazlığın, niteliğine göre Adli Yargı yerinde çözülmesi gerek­
tiğine, bu nedenle, Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesinin 28/4/1981 günlü, 1981/49 - 78
sayılı görevsizlik kararının kaldırılmasına, 7/3/1983 gününde kesin olarak oybirli­
ğiyle karar verildi.
Esas No : 1983/39
Karar N o : 1983/73
(Ceza Bölümü)
ÖZET: Askeri suç kapsamına girmeyen, asker­
lik hizmet ve görevleriyle ilgili olmayan suçla­
ra alt davanın adli yargı yerinde görülmesi ge­
rektiği Hk.
K A R A R
Davacı: K. H .
Sanık.- Feyzullah Ferahlı
O L A Y : iskenderun Merkez Komutanlığında inzibat eri olarak askerlik ya­
pan sanığın 30/7/1981 gününde, çalıştığı dükkândan çıkıp evine gitmekte olan 9 yaş­
larında mağdur Murat Coşkun'un arkasından giderek bir eliyle kafasını, bir eliyle
de kolunu tuttuğu, mağdur bağırınca ağzmı kapatarak sarılıp kucağına aldığı, zor­
la yakında bulunan inşaata götürmek istediği, mağdurun imdat diye bağırması üze­
rine etraftan yetişenleri gören sanığın mağduru bıraktığı, böylece zorla kaçırmaya
teşebbüs suçunu işlediği ileri sürülerek, eylemine uyan TCK. nun 430/1., 431. madde­
lerine göre cezalandırılması istemiyle iskenderun C. Savcılığı'nca kamu davası açıl­
mıştır.
iskenderun Ağır Ceza Mahkemesi: 6/10/1981 gününde, 1981/154 - 148 sayı ile;
sanık hakkında zorla kaçırmaya tam teşebbüs suçundan dava açıldığı, sanığın olay
tarihinde ve halen askerlik görevini ifa ettiği, Askeri Ceza Kanununun 152. madde­
si gereğince asker kişiler tarafından işlenen ırz ve iffete tecavüz suçlarının TCK.
nun 8. babında öngörülen cezalarla cezalandırılacağının öngörüldüğü, böylece sa­
nık hakkında Askerî Ceza Kanununun uygulanması gerektiği, bu durumda davaYargı Bölümü Sayfa : 12
—
Sayfa: 17
Mayıs 1983
Sayı: 18035
RESMİ GAZETE
ya Askeri Yargı yerinde bakılması icap ettiği gerekçesiyle görevsizlik k a r a n ver­
miştir.
6. Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesi 12/10/1982 gününde, 1982/257 - 293
sayı ile; Askeri Ceza Kanununun 152. maddesinin Türk Ceza Kanunu'na atıf yaptığı,
ırz ve iffete tecavüz suçları askeri suç niteliğini taşımakta ise de; davada söz ko­
nusu olan suçun ırz ve iffete tecavüz değil, kaçırmaya teşebbüs suçu olduğu TCK.
nun 430/1. ve 431. maddelerinde yer alan suçun ırz ve iffete tecavüz teşkil eden
suçlardan olmadığı, öte yandan mağdurun asker kişi bulunmayıp olayın askerî ma­
halde cereyan etmediği ve suçun askerlik hizmet ve görevleriyle ilgili olarak işlen­
mediği, böylece davada Adli Yargı yerinin görevli olduğu kanısına varıldığı belir­
tilerek 2247 sayılı Yasa'nın 19. maddesine göre Mahkememiz'e başvuruda bulun­
muştur.
2
:
İNCELEME V E GEREKÇE: Türk Ulusu adına yargı yetkisini kullanan Uyuş­
mazlık Mahkemesi Ceza Bölümü; Kenan Terzioğlu'nun Başkanlığı'nda, İsmail Oğuz,
Nevzat Doğan, A l i Suat Erkoç, Yaşar Çiftçioğlu, Ergun Argon ve Nail Yücel'in ka­
tılmaları ile yaptığı 7/3/1983 günlü toplantıda, geçici raportör Danıştay Tetkik Hâ­
kimi M . İlhan Dinç'in raporu ile dosyadaki belgeler okunduktan, toplantıya Cum­
huriyet Başsavcısı yerine katılan Yardımcı Durmuş Ganioğlu ile Askerî Yargıtay
Başsavcısı yerine katılan Yardımcı Demir Akarsu'nun davada Adli Yargı yerinin
görevli olduğu yolundaki sözlü açıklamaları dinlendikten sonra gereği görüşülüp
düşünüldü:
Askeri Ceza Yasası'nm l maddesinde belirtildiği üzere bu yasada yazılı olan
suçlar askeri suç olduğu gibi, TCK. nunda yazılı olup da o yasaya Askeri Ceza Y a sası'nca açıkça atıf yapılan suçlarda askeri suç sayılırlar.
Askeri Ceza Yasası'nm 152. maddesi; ırz ve iffete tecavüz eden askeri şahıs­
lar hakkında TCK. nunun 8. babında yazılı cezalar tatbik olunur hükmünü taşımak­
ta, TCK. nun Adabı Umumiye ve Nizamı Aile aleyhine işlenen cürümlere ilişkin
8. babında, sanık hakkında uygulanması istenen 430. ve 431. maddeler yer almak­
tadır.
Bu duruma göre sanığa atılı suç askerî suç niteliğini taşıyor görünüyorsa da
Askeri Ceza Kanunu'nun 152. maddesinin açıkça ırz ve iffete tecavüz ibaresine yer
vermesi, TCK. nun 430. maddesinde yer alan suçun ise ırz ve iffete tecavüz teşkil
eden suçlardan olmaması ve asker kişi olmayan mağdur aleyhine askeri mahalde
işlenmemesi ve askerlik hizmet ve görevleriyle ilgili olmaması bakımından davanın
Adli Yargı yerinde görülmesi gerekir.
Açıklanan nedenlerle davanın Adli Yargı yerinde görülmesine ve İskenderun
Ağır Ceza Mahkemesi'nin 6/10/1981 günlü, 1981/154-148 sayılı görevsizlik kararının
kaldırılmasına karar verilmelidir.
SONUÇ-, Anlaşmazlığın niteliğine göre Adli Yargı yerinde çözülmesi gerek­
tiğine, bu nedenle İskenderun Ağır Ceza Mahkemesi'nin 6/10/1981 günlü, 1981/154 148 sayılı görevsizlik kararının kaldırılmasına, 7/3/1983 gününde kesin olarak oy­
birliğiyle karar verildi.
Esad No : 1982/592
Karar No : 1983/140
(Ceza Bölümü)
ÖZET : 1402 sayılı Sıkıyönetim Yasası'nm 2354
sayılı yasa İle ek-4. maddesi kapsamına giren
suçlara ait davanın Askerî Yargı yerinde görül­
mesi gerektiği hk.
Yargı Bölümü Sayfa : 13
Sayfa: 16
RESMİ GAZETE
2 Mayıs 1983 — Sayı: 18035
K A R A R
Davacı : K. H .
Sanık : Şeyho Yılmaz
O L A Y : Suç tarihi olan 30/10/1979 günü, sanığın sevk ve idaresindeki römorkla
İran'dan GUrbulak sınır kapısından Türkiye'ye girerken, gümrük görevlilerince araçta
yapılan aramada emanette kayıtlı bulunan 112 K g . uyuşturucu .maddenin elde edilmiş
olduğu, Adli Tip Meclisine gönderilen bu maddenin yapılan tahlil sonucu morfin ol­
duğunun anlaşıldığı, Ağrı C. Savcılığınca iddia olunarak, sanığın eylemine uyan TCK.
nun 403/1-2. maddesi uyarınca cezalandırılması istemiyle hakkında kamu davası açıl­
mıştır.
Ağrı Ağır Ceza Mahkemesi : 17/4/1981 günü, 1981/117-57 sayı ile; davanın
suç vasfı ve mahiyeti itibari ile 1402 sayılı Yasa'nın 15/d. maddesine uygun olduğu,
Erzurum 9. Kolordu Komutanlığı yazıları ile anlaşıldığı gerekçesi ile mahke­
menin görevsiz olduğuna karar vermiştir.
Erzurum-Kars İlleri Sıkıyönetim Komutanlığı 1 Numaralı Askeri Mahkemesi :
8-10 1982 günü, esas-1981/212 sayı ile; atılı suçun, sıkıyönetim ilanından çok önce iş­
lendiği, sıkıyönetim ilânına neden olan olaylarla ilişkili olmadığı ve görülmekte olan
davalarla bağlantısının bulunmadığı gerekçeleriyle, 2247 sayılı Yasa'nın 19. maddesi
uyarınca görevli Yargı yerinin belirlenmesi için Uyuşmazlık Mahkemesi'ne başvuruda
bulunmuştur.
İNCELEME V E GEREKÇE : Türk Ulusu adına Yargı yetkisini kullanan
Uyuşmazlık Mahkemesi Ceza Bölümü; Servet Tüzün'ün Başkanhğı'nda, İsmail Oğuz,
Nevzat Doğan, A l i Suat Erkoç, Yaşar Çlftçioğlu, Ergun Argon ve Nail Yücel'ln ka­
tılmaları ile yaptığı, 21/3/1983 günlü toplantıda, geçici raportör Hâkim Tulez Barutoğlu'nun raporu ile dosyadaki belgeler okunduktan; toplantıya Cumhuriyet Başsav­
cısı yerine katılan Yardımcı Durmuş Ganioğlu ile Askeri Yargıtay Başsavcısı yerine
katılan Yardımcı Mustafa Güzel'in Askeri Yargı yerinin görevli olduğu yolundaki
sözlü açıklamaları dinlendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü.
Suç, Ağrı İlinde 20/4/1980 günü ilân edilen Sıkıyönetimden önceki üç ayın dı­
şında, 30/10/1979 da Gürbulak sınır kapısında İşlenmiştir.
öncelikle, iddianamede uyuşturucu madde ithali olarak nitelendirilerek Türk
Ceza Yasa'sımn 403. maddesi ile cezalandırılması istenen eylemin genel bir tanımını
yapmak, bu suçun bir kaçakçılık suçu olup olmadığını saptamak, bunun için de ko­
nuya ilişkin yasa hükümlerini incelemek gerekir. T C K . nun 403. madûdsinde ceza
yaptırımına bağlanan eylem «uyuşturucu maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı
olarak inal, ithal, ihraç veyahut bu fillere teşebbüs etmek» olarak belirlenmiştir.
1918 sayılı kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun 1. maddesi; hangi fiil­
leri işlemenin kaçakçılık suçunu oluşturduğunu belirlemiştir. Anılan maddenin 2. ben­
dine göre «Türkiye'ye ithali veya Türkiye'den ihracı yasak olan herhangi bir madde
veya eşyayı İthal veya ihraç veya bunlara teşebbüs etmek», 3. bendinde ise «2. bendde
yazılı kaçak eşyayı yurt içinde bir yerden başka bir yere nakletmek veya satın almak,
satışa çıkarmak veya alınıp satılmasına aracılık etmek» eylemlerinin kaçakçılık ol­
duğunu hükme bağlanmıştır. O halde mevzuatta yer alan bu hükme göre; kaçakçılık
amacı ile kaçakçılık fiilini işlemeyi veya kaçakçılığa kalkışmayı, genelde kaçakçılık
suçu olarak tanımlamak mümkündür. Çünkü ithal ve ihraç ve bir maddenin ülkeye
(Yasa'ların izin verdiği maddelere münhasır olarak) giriş ve çıkış kapılarında güm­
rük mevzuatına uygun bir biçimde sokulması veya çıkarılması halidir. Uyuşturucu
maddeler ise; ihraç ve ithali men edilen maddelerdir. Bu genel tanım uyarınca ka­
çakçılık Fuçları; kaçakçılık eylemleri ile ilgili olarak ve güncel tabirleri ile, bir yanYargı Bölümü Sayfa: 14
Sayfa: 19
RESMÎ GAZETE
2 Mayıs 1933
Sayı: 18035
dan gümrük kaçakçılığı, döviz kaçakçılığı, uyuşturucu madde kaçakçılığı, öte yandan
silah kaçakçılığı, tekel maddeleri kaçakçılığı gibi maddeleri kapsayan özel bir suç
türüdür. Bu itibarla Türk Ceza Yasa'sının 403. maddesinde yaptırıma bağlanan ey­
lemin güncel tabiri İle uyuşturucu madde kaçakçılığı olduğu kuşkusuzdur.
Nitekim, uyuşturucu Maddelerin Murakabesine Dair 2313 sayılı Yasa'nın 27.
maddesinde, Türk Ceza Yasa'sının 403. ve devamı maddelerinde yer alan suçların
1918 sayılı yasa hükümleri uyarınca yargılanmalarının yapılacağının öngörülmesi
de bu görüşü doğrulamaktadır.
Öte yandan 1402 sayılı Sıkıyönetim Yasa'sına 2354 sayılı yasa ile eklenen ek-4.
madde «Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair 1918 sayılı yasa İle kaçakçılıkla ilgili
diğer yasa'lann özel hükümlerinin» Sıkıyönetim askeri mahkemelerince de uygulana­
cağı hükme bağlanmış bulunduğundan, madde gerekçesinde de «Uyuşturucu madde­
ler kaçakçılığı» ibaresine yer verilmiş olduğundan, uyuşturucu madde ithal veya ih­
racını, yukarıda genel olarak tanımı yapılan kaçakçılık suçlarından soyutlamaya ola­
nak bulunmadığı açıkça görülmektedir.
Kaçakçılık suçlan ile İlgili davalara bakmak özel bir ihtisası ve geniş bir ge­
nel kültürü ve çok dağınık olan kaçakçılık mevzuatını iyi bilmeyi gerektirdiğinden,
bu suçlara bakma görevi kural olarak Adli Yargı yerlerine, yani ceza mahkemele­
rine aittir. Ancak, İstisnai olarak sıkıyönetim ilan edilen yerlerde, sıkıyönetim ilâ­
nından önce veya ilândan sonra işlenen kaçakçılık suçlanna, 1402 sayılı yasa ve bu
yasa'ya 2354 sayılı yasa ile eklenen ek-4. maddede yer alan koşulların gerçekleşmesi
halinde sıkıyönetim askeri mahkemelerinde bakılması da anılan yasa gereğidir. Bu
nedenli», kaçakçılık suçlanna sıkıyönetim askeri mahkemelerinde bakılabilmesinin koşullannı. anılan yasa maddelerine göre belirlemek ve bu mahkemelerin bu suçlarla
ilgili olarak görev alanlanm saptamak gerekir.
Bir kaçakçılık suçunun işlenmesi halinde, bu suça Adli veya Askerî Yargı yer­
lerinden hangisinde bakılacağının belirlenmesinde, öncelikle suçun İşlendiği tarihe
bakmak gerekir. Şayet suç, sıkıyönetim ilânından önce işlenmiş ise; 1402 sayılı Y a ­
sa'nın 13. maddesindeki, sıkıyönetim ilânından sonra İşlenmiş İse'; aynı yasa'nın 15.
maddesindeki koşulların gerçekleşip gerçekleşmediği araştırılmak, bu koşullar yok
ise aynı yasa'ya 2354 sayılı Yasa İle eklenen ek-4. maddedeki koşulların var olup ol­
madığı incelenmek gerekir. Bu bakımdan anılan maddeler ve bu maddelerde yer alan
koşullar sırası ile ele alınmalıdır.
A — 1402 sayılı Yasa'nın 2301 sayılı yasa ile değişik 13. maddesi, sıkıyönetim
U&nından önce İşlenen suçlarda sıkıyönetim askeri mahkemelerinin görevlerini belir­
lemiştir. Anılan maddeye göre; sıkıyönetim ilânına neden olan olaylara ilişkin bulun­
ması koşulu İle; sıkıyönetim İlânından önceki Uç ay içinde İşlenen veya bu koşul
olsun veya olmasın 6136 sayılı Yasa'nın 12. maddesindeki suçlar sıkıyönetim askeri
mahkemelerinin görevine girmektedir.
ş u hale göre, bir kaçakçılık suçu, sıkıyönetim ilânından önceki Uç ay içinde
işlenmiş ve sıkıyönetim ilânına neden olan olaylara ilişkin yani, bunu ortaya koyan
kanıt elde edilmiş ise, bu suça Sıkıyönetim Askeri Mahkemesinde bakılacaktır. Öte
yandan aynı madde uyannca, sıkıyönetim ilanına neden olan olaylara ilişklnlik koşulu
aranmadan 6136 sayılı Yasa'nın 12. maddesinde belirlenen suçlar sıkıyönetim ilânından
önceki üç ayın içinde işlenmiş ise, bu suçlarda sıkıyönetim askeri mahkemelerinin
görev alamna girmektedir. Sıkıyönetim ilânına neden olan olaylara ilişkinliğin Ana­
yasa'da belirlenen sıkıyönetim ilân nedenleri ve sıkıyönetim İlânına ilişkin karar İçe­
riğinden araştmlacağı tabiidir.
Aynı maddenin (b) bendine göre; sıkıyönetim ilânından üç aydan daha önce
işlenen bir suça, sıkıyönetim askeri mahkemelerinde bakılması için suçun sıkıyö­
netim Hânına neden olan olaylara ilişkinliği ön koşulu dışında bu suçun, sıkıyöne-
—
Yargı Bölümü Sayfa . 15
Sayfa: 20
RESMİ GAZETE
—
2 Mayıs 1983
Sayı.- 18035
tim askeri mahkemelerinde görülmekte olan herhangi bir dava ile genel ve ortak
amaç içerisinde bağlantılı olmak koşulunun da gerçekleşmesi gerekir. Bu duruma
göre, bir kaçakçılık suçu sıkıyönetim ilânından üç aydan daha önce işlenmiş İse;
anılan suçun, sıkıyönetim ilânına neden olan olaylara ilişkin olması ve sıkıyönetim
askeri mahkemelerinin elkoyduğu herhangi bir dava ile genel ve ortak amaç içinde
bağlantısının gerçekleşmesi halinde, bu suça bakma görevi sıkıyönetim askeri mah­
kemelerine aittir.
B — 1402 sayılı yasa'nın 2301 sayılı yasa ile değişik 15. maddesinde sıkı­
yönetim ilânından sonra işlenen suçlarda sıkıyönetim askeri mahkemelerinin görevi
belirlenmiştir. Bu maddeye göre, sıkıyönetim ilânından sonra işlenen bir suç, sıkı­
yönetim ilân ve faaliyetlerine ilişkin ve bu maddenin muhtelif bentlerinde sayılan
suçlardan biri kapsamına giriyor ise; bu suçlara bakma görevi sıkıyönetim askeri
mahkemelerinindir. Bu itibarla, sıkıyönetim ilânından sonra işlenen kaçakçılık su­
çuna, sıkıyönetim askeri mahkemelerinde bakılabilmesi için bu kaçakçılık suçunun
sıkıyönetim İlân ve faaliyetlerine ilişkinliğini tesbit etmek ve anılan maddenin muh­
telif bentlerinde yazılı suçlardan olup olmadığını belirlemek gerekir. Anayasa'nın
sıkıyönetim ilân nedenlerini gösteren maddesi ve sıkıyönetim ilânı kararlarında yer
alan nedenlere bakılarak ve elde olunan kanıtlar serbestçe değerlendirilerek bir kaçak­
çılık suçunun sıkıyönetim ilân ve faaliyetlerine ilişkinliği tesbit olunabilir. Bundan
sonra anılan suçun, 15. maddesinin muhtelif bentlerinde sayılan suçlar kapsamına
girip girmediğinin belirlenmesine geçilir. 1402 sayılı yasa'nın 15. maddesinin (d)
bendinde yer alan TCK. nun 2. kitabının 7. babında yazılı kamunun selâmeti aleyhine
işlenen suçlardan 403. ve devamı maddelerindeki uyuşturucu madde kaçakçılığı suç­
lan ile (f) bendinde gösterilen 6136 sayılı yasa ve özellikle silâh kaçakçılığına iliş­
kin 12. maddede yazılı suçlar, sıkıyönetim ilân ve faaliyetlerine ilişkin olarak işlen­
miş ise; 15. madde kapsamına girdiğinden bu suçlara bakma görevinin sıkıyönetim
askeri mahkemelerine ait olduğundan şüphe edilemez, öteki kaçakçılık suçlarına ge­
lince; bunlar sıkıyönetim ilân ve faaliyetlerine ilişkin olarak lşlenseler dahi, 1402
sayılı yasa'nın 15. maddesinde yer alan suçlar kapsamına girmediğinden, bu suç­
lara bakma görevinin sıkıyönetim askeri mahkemelerinin görevi dışında olduğu
açıktır. Bunun için bu suçlar bakımından, 1402 sayılı yasa'da özel olarak yer alan ve
görevi düzenleyen öteki hükümlere bakmak gerekir. Bu hüküm ise; anılan yasa'ya
2354 sayılı yasa ile eklenen ek - 4. maddede yer almaktadır.
Anılan ek - 4. madde ile getirilen düzenlemeye gelince; öncelikle bu madde
1402 sayılı yasa'nın 13. ve 15. maddeleri kapsamına giren kaçakçılık suçlarına ilişkin
görev hükümlerini saklı tuttuğundan, bu maddeler kapsamına giren kaçakçılık suç­
larında görevli Yargı yerinin tayininde anılan maddelerdeki koşulların yukarıda be­
lirlendiği şekilde araştırılması gerekir. Bu koşullar yok ise; ek - 4. maddedeki ko­
şulların gerçekleşip gerçekleşmediğine bakmak ve kaçakçılık suçunun ek - 4. madde
kapsamına girip girmediğini belirlemek gerekir. 1402 sayılı yasa'ya 2354 sayılı yasa
ile eklenen, 13. ve 15. madde kapsamı dışındaki kaçakçılık suçlarına, sıkıyönetim
askeri mahkemelerinde bakılabilmeslnin koşullarını belirleyebilmek için öncelikle
anılan maddenin gerekçesi ve konuluş- amacı gözden geçirilmelidir.
Şayet bir kaçakçılık suçu, 1402 sayılı yasa'nın 13. ve 15. maddeleri kapsamına
girmiyorsa, yani sıkıyönetim ilânından önceki üç ayda işlenmiş ve fakat sıkıyönetim
ilânına neden olan olaylara ilişkinliği veya üç ay dışında İşlenmiş ve bağlantı koşu­
lunu içermiyor veya sıkıyönetim ilânından sonra işlenmekle beraber, sıkıyönetim
İlân ve faaliyetlerine ilişkin olmadığı gibi, 15, maddedeki bentlerde yazılı kaçakçılık
suçlarından değilse, bunların miktar ve boyut itibari ile devlet güvenliğini İhlâl edici
nitelikleri nedeniyle, sıkıyönetim askeri mahkemelerinin görev alanına sokulmasında
Yargı Bolumu Sayfa • 16
Sayfa: 21
2 Mayıs 1983 — Sayı: 18035
RESMÎ GAZETE
yarar görülmesi sonucu, 2354 sayılı yasa'nın ek-4. maddesi kapsamına alınması ge­
rekmiştir.
Öte yandan, 1402 sayılı yasa'ya 2354 sayılı yasa ile eklenen ek - 4. maddenin
gerekçesinde « . . . . kaçakçılık suçları ister kullanma veya tüketim veya ticari nite­
likte olsun, isterse teşekküllerce veya toplu şekilde İşlenen mahiyet ve nitelikte
olsun, kural olarak bu suçlara yine Adliye Mahkemelerinde bakılacaktır. Büyük sa­
yılara ulaşan, çok sayıda ve değişik hükümleri içeren mevzuata dayanan ve ihtisasa
ilişkin bulunan bu nev'i davaların geniş çapta sıkıyönetim askeri mahkemelerinin gö­
revine alınması düşünülmemiştir. Ancak münferit veya teşekküllerce
işlenmekle
beraber, boyutları itibariyle devletin iç ve dış güvenliğini tehdit edecek dereceyi
ihraz etmiş kaçakçılık suçlanna bakmak görevi bu ek - 4. madde ile sıkıyönetim as­
keri mahkemelerinin görevine dahil edilerek . . . . » denmektedir.
Bu gerekçe ve amaçla sevk edilen ek - 4. madde «Devletin; siyasi veya mali
veya iktisadi veya askeri veya idari güvenliğini bozacak nitelikteki kaçakçılık suçunu
işleyenler ile, sıkıyönetim askeri mahkemelerinin görevine giren suçlan İşleyenlerin
fiillerine İştirak halinde olmasa bile, bunlara her ne şekilde olursa olsun yardım
ettiği anlaşılan kaçakçılık suçları sanıklarının kaçakçılık davalarına bakmak görevi
kanunun 13. maddesindeki zaman kaydına bakılmaksızın sıkıyönetim askeri mahke­
melerine aittir.
Kanunun 13. ve 15. maddeleıi kapsamına giren kaçakçılık suçlarına ilişkin
görev hükümleri saklıdır.» hükmünü taşımaktadır. Anılan maddeye göre, bir kaçak­
çılık suçuna sıkıyönetim askeri mahkemelerinde bakılabilmesi için; 1402 sayılı ya­
sa'nın 13. ve 15. maddeleri kapsamına giren kaçakçılık suçlarına ilişkin ve yukanda
açıklanan görev hükümleri saklı kalmak ve aynı yasa'nın 13. maddesindeki zaman
kaydına tabi olmamak üzere suçun;
a) Devletin; siyasi veya mali veya iktisadi veya askeri veya idari güvenliğini
bozacak nitelikteki bir kaçakçılık suçu olması,
b) Sıkıyönetim askeri mahkemelerinin görevine giren suçları işleyenlerin fiil­
lerine İştirak halinde olmasa bile, bunlara her ne şekilde olursa olsun yardım ettiği
anlaşılan sanıkların işlediği bir kaçakçılık suçunun bulunması gerekir.
Şu hale göre; anılan maddenin konuluş amacı, gerekçesi ve madde metninin
birlikte değerlendirilmesi sonucu, şayet bir kaçakçılık suçu nitelik ve boyutlan İti­
bariyle devletin İç ve dış güvenliğini tehdit edecek dereceyi bulmuşsa, bu suçlara
istisnai olarak sıkıyönetim askeri mahkemelerinde bakılacak, aksi halde bu suçlara
bakma görevi Adli Yargı yerlerine ait olacaktır.
Bu genel açıklamanın ışığı altında, incelenen dosya içeriğinden; suç, sıkıyö­
netim- ilânından üç aydan daha önce işlendiğinden ve suçun, sıkıyönetim ilânına neden
olan olaylara ilişkinliğini ortaya koyan hiç bir somut kanıt yer almadığından ve bağ­
lantı koşulunu da İçermediğinden, 1402 sayılı yasa'nın 13. maddesinde öngörülen ko­
şullar gerçekleşmediği gibi, 1402 sayılı yasa'nın 15. maddesinin de esasen olayda uy­
gulama olanağı bulunmamaktadır.
Bu itibarla; olayda 1402 sayılı yasa'ya 2354 sayılı yasa İle eklenen ek - 4. mad­
de koşullarının var olup, olmadığının araştırılması ve görev sorununun anılan mad­
deye göre çözümü gerekir.
Görevi saptarken, kaçakçılığın ek - 4. maddede yazılı boyuta ulaşıp ulaşmadığı
hususu sadece maddi değerin esas alınması İle değil, dava konusu eylemin icra edil­
mesinde öngörülen gaye ve kaçırılan eşyanın niteliği de göz önüne alınmak suretiyle
devletin siyasi, mali, iktisadi, askeri veya idari güvenliği yönünden doğurabileceği
tehlike ve zararın boyutları değerlendirilmek suretiyle tesbit edilmek gerekir.
Yargı Bölümü Sayfa . 17
Sayfa: 22
RESMÎ GAZETE
2 Mayıs 1983 — Sayı : 18035
Dava konusu olayın tüm yönleri ele alınmadan, yalnızca suçun türü ve maddi
değerin esas alınması suretiyle kaçakçılığın ek - 4. maddede yazılı boyuta ulaşıp ulaş­
madığı hususunun tesbiti doğru olmaz. Zira, suçun işlenme şekli, eylemin niteliği,
suçtan zarar görene verilecek zararın ve yaratılan tehlikenin ağırlığı, kastın yoğun­
luğu, suçun ağırlığı, suçluların sosyal ve psikolojik durumları, mizaç ve memuri­
yetleri, ifa ettikleri görevin gerekleri ve kaçırılan eşyanın niteliği değişiklik göstere­
ceğinden, genel olarak hiç bir suçun başka bir suça ve hiç bir suçlunun diğerine
benzediği kabul edilemez. Bu bakımdan görevi saptarken kaçakçılığın ek-4. mad­
dede belirtilen boyuta ulaşıp ulaşmadığı hususu sadece maddi değerin ve suç türünün
esas alınması suretiyle değil, yukarıda belirlenen ölçüler göz önünde bulundurularak
ve sonuç olarak dava konusu olayın tüm yönleri değerlendirilerek sözü edilen ek - 4.
madde koşullarının gerçekleşip gerçekleşmediği belirlenmelidir.
Sanığın aracında ele geçirilen ve Adil Tıp raporunda «Morfin» olduğu belirle­
nen madde ile ilgili olarak İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık
İstihbarat Dairesi Başkanlığı Narkotik Şubesinden, söz konusu maddenin niteliği,
yurt içi ve yurt dışındaki piyasa değeri, ne kadar zehirleyici etkiye sahip bulunduğu
hususlarına verilen 14 Ocak 1983 günlü, 9251 sayılı yazıda; 112 kg. morfinin 1 kg. mn
yurt içindeki değerinin ortalama 600.000 - 700.000 TL., yurt dışı flatmın ise; 6.000.0007.000.000 T L . değerinde olduğu, söz konusu maddenin bir takım işlemlerden geçiril­
dikten sonra 101. kg. eroin maddesine dönüştürüldüğü, saf eroinin % 85 morfin ihtiva
ettiği, ülkemizde 1 kg. saf eroin fiatmın ise; 1.250.000-1.500.000 T L . arasında bulun­
duğu, yalnız saf eroinin % 85 morfin İhtiva ettiği için insan vücuduna zerk edilme­
sine olanak bulunmadığından % 85 morfini, % 3'e düşürebilmek İçin kullanmadan
evvel 1 kg. saf eroine 10. kg. süt şekeri (laktik) İlâve edildiği, bu durumda 1 kg.
saf eroinin 11 kg. eroine dönüştürülerek kullanıldığı, bir eroin bağımlısının günde
ortalama 1 veya 1,5 mg. eroin kullanabileceği belirtilmiştir.
Aynı konuda Hacettepe üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanlığından söz ko­
nusu maddenin niteliği ve kullanma biçimi ve ne kadar zehirleyici etkiye sahip bulun­
duğu hususundaki yazımıza gelen ve anılan fakültenin Farmakoğnozi ve Farmakoloji
Anabilim Dalı Başkanlıklarının görüşlerini belirten 10/2/1983 gün, 1983/12 sayılı
cevap yazılarında; morfinin alışkanlık, bağımlılık yapan bir madde olduğu, mutat
olarak H C L tuzu halinde cilt altı enjeksiyonu suretiyle uygulandığı, bir kezllk mak­
simum dozun 0,030 gr., bir günlük maksimum dozun ise 0,100 gr, olduğu, yeterince
yüksek dozda alındığında solunum depresyonu sonu koma ve ölüm meydana getirdiği,
bağımlılık yapması nedeniyle toplum açısından zararlı bir madde oluşunun bu özelli­
ğinden kaynaklandığı belirtilmektedir.
Narkotik Şube raporuna göre, amlan maddenin Türkiye'deki değerinin 112. kg.
morfin üzerinden hesaplandığında 78.400.000 T L . veya 101 kg. eroin olarak hesap­
landığında, yaklaşık 151.500.000,— T L . tuttuğu göz önüne alındığında, bu parasal de­
ğerin devletin mali veya iktisadi güvenliğini sarsacak nitelikte ve boyutta bulunma­
dığı açıktır.
Ancak uyuşturucu maddelerin verdiği alışkanlık (toxicomanie) insanlık İçin
büyük tehlikeler doğurduğundan üzerinde önemle durulması ve büyük duyarlık gös­
terilmesi gereken bir konudur. Bu nedenle, Uluslararası ilişkilerin artması üzerine
bu konudaki çalışmalar yoğunlaşmış ve uluslararası anlaşmalar yolu ile bunlarla sa­
vaşmak zorunluluğu doğmuştur. Bu amaçla çeşitli anlaşmalar yapılmış (1912-19251931-1936-1946-1948-1953-1961) ve örgütler kurulmuştur. Afyon Daimi Merkez
Komitesi, Kontrol Organı, Dünya Sağlık örgütü Uluslararası Cinai Polis örgütü gibi.
Yargı
Bolumu
Sayfa :
18
RESMÎ GAZETE
Sayfa: 33
2 Mayıs 1983 — Sayı: 18035
1933 yılında kabul edilen 2108 sayılı yasa ile 1913 yılında Lâhey'de imzalanan
afyon mukavelesi ve ek protokolü İle 1925 ve 1931 yıllarında Cenevre'de İmza edilen
afyon mukavelenameleri ve protokollerine hükümetimizin de katılması kabul edil­
miştir.
İkinci Dünya Savaşından sonra kurulan Birleşmiş Milletler örgütü, uyuşturucu
maddelerin önemi nedeni ile, bu işlerle bir bütün olarak ilgilenmek amacı ile ve sü­
rekli olmak üzere uyuşturucu maddeler komisyonunu ve ayrıca Dünya Kaçakçılık
Komitesini kurmuştur. Bir çok ülkede sayıları yüz binlere ve hatta bazılarında mil­
yonlara varan uyuşturucu madde bağımlıları ile etkin bir mücadeleye girişilmiştir.
Bu amaçla 1953 yılında hazırlanan bir protokolla afyon ekimi ve diğer tarımsal uyuş­
turucu maddeler sıkı bir denetime bağlı tutularak ekiminden tüketimine kadar bütün
evrelerde sınırlamalara tabi tutulmuştur. Bu sınırlamalara uymayan ülkelere karşı
anketler açmak ve hatta ihracatını önlemek için ambargolar koymak yetkisi tanın­
mıştır. Bu protokola İmza atan 30 devlet arasında ülkemiz de yer almış, aldığı idari,
ve adli önlemlerin yanı sıra 1953 yılında TCK. yasa'sında bu amaçla değişiklik ya­
parak söz konusu suçlar Ağır Ceza yaptırımları koymuştur.
Daha sonra, bütün uyuşturucu maddelere ilişkin mevzuatı tek metin halinde
birleştirmek amacı ile Birleşmiş Milletler bünyesinde hazırlanan ve 1953 protokolü
hükümlerini içeren ancak daha önce yapılan anlaşma hükümlerini ortadan kaldıran
Uyuşturucu Maddelere Dair 1961 Tek Sözleşmesine 5/1/1967 günlü kanunla katıl­
mıştır. (Katılmanın uygun bulunduğuna dair kanun).
Uyuşturucu maddelerin günden güne artan bir hızla sosyal yaşamda büyük yı­
kıntılara yol açtığı ve insanlık için iktisadi ve toplumsal tehlikeler doğurduğu husu­
sunda kuşku ve duraksamaya yer bulunmamaktadır. Bu nedenledir k i bu maddeler
ve türevleriyle savaş, devletlerin kudret ve sınırlarını aşarak uluslararası bir sorun
haline gelmiş ve yukarıdan beri anlatıldığı üzere bu konuda pek çok anlaşma yapıl­
mış ve örgüt kurulmuştur.
Dava konusu olayda ele geçirilen morfinin kullanılabilir hale geldiğinde ulaştığı
miktar ve bir eroin bağımlısının günde ortalama 1, 1.5 mg. kullandığı göz önünde
tutulduğunda, söz konusu miktardaki uyuşturucu madde ile ne büyük bir kitlenin
zehirlenebileceği açıkça ortadadır.
Olay tarihi olan 30/10/1979 günü sanığın sevk ve idaresindeki araçla İran'dan
Gürbulak sımr kapısından Türkiye'ye girerken Gümrük görevlilerince yapılan arama
sırasında 112. kg. morfin bulunduğu iddia edilerek sanık hakkında Türk Ceza Yasa­
sının 403/1-2. maddesinin uygulanması istemi İle Ağrı C. Savcılığınca kamu davası
açıldığına, suçun işlenme şekli, yakalanan uyuşturucu maddenin miktarı ve niteliği
itibariyle halkın sağlığı yönünden doğuracağı zarar ve tehlikenin ağırlık ve vehametl
göz önüne alındığında; tetkik konusu kaçakçılık olayının ek - 4. maddede yer alan
Ve halkın sağlığı ile sıkı sıkıya İlişkili olan, ayrıca bu toplumsal afetle savaşmak
hususunda sıkı bir mücadeleyi taahhüt eden ve bu amaçla yapılan uluslararası anlaş­
malara katılan ülkemizin «mali, iktisadi, idari ve siyasi» güvenliğini tehdit edecek
Ve bozacak boyut ve nitelikte olduğunun kabulü gerekir.
Bu nedenle 2354 sayılı yasa'nın ek - 4. maddesindeki koşullar gerçekleşmiş
olmakla, davanın Askeri Yargı yerinde görülmesi ve Erzurum-Kars İlleri Sıkıyönetim
Komutanlığı 1 Numaralı Askeri Mahkemesinin başvurusunun reddine karar verilmesi
gerekir.
SONUÇ : Anlaşmazlığın, niteliğine göre. Askeri Yargı yerinde çözülmesi ge­
rektiğine, bu nedenle, Erzurum-Kars İlleri Sıkıyönetim Komutanlığı 1 Numaralı AsY a r g ı Bölümü S a y f a :
19
Sayfa: 24
—
RESMÎ GAZETE
2 Mayıs 1983
Sayı: 16035
kerl Mahkemesinin 6/10/1982 günlü, esas 1981/212 sayılı başvurusunun reddine, Yaşar
Çiftçioğlu'nun karşı oyu ile ve oy çokluğuyla 21/3/1983 gününde kesin olarak katar
verildi.
KARŞI OY YAZISI
Sanıklara atılı suç, Ağrı ilinde 20/4/1980 günü İlân edilen sıkıyönetimden ön­
ceki üç ayın çok daha öncesinde 30/10/1979 gününde işlenmiştir.
Uyuşturucu maddelerle ilgili TCK. nun 7. babının 3. fişlinin 403 İlâ 408. mad­
delerinde öngörülen suçlara İlişkin görev durumunu saptarken, atılı suçun işleniş
tarihine göre 1402 sayılı sıkıyönetim kanununun 13. veya 15. maddesinde saptanmış
bulunan nedenleri dikkate almak ve buna göre değerlendirme yapmak gerekecektir.
Bu yasal gerek, uyuşturucu maddelerle ilgili yukarıda anılan suçların 1402
sayılı sıkıyönetim kanununun 15. maddesinin (d) bendinde sayılmış olmasından an­
laşılabileceği gibi sözü edilen kanuna 2354 sayılı kanunla eklenip, 2682 sayılı kanunla
değişikliğe uğrayan ek - 4. maddesinin ikinci fıkrasındaki, kanunun 13. ve 15. mad­
deleri kapsamına giren suçlara ilişkin görev hükümlerinin açıkça saklı tutulmuş
olmasından da anlaşılabilmektedir.
Olayda suç, sıkıyönetim ilân tarihinden önceki üç ayın dışında işlendiğine göre,
1402 sayıl' sıkıyönetim kanununun 13. maddesinin koşullarının gözönünde tutulması
gerekecektir.
incelenen dosya içeriğine göre; samğa atılı suçun, sıkıyönetim ilân ve faaliyet­
lerine ilişkin olarak işlendiği hususunda hiç bir kanıt ve belgeye rastlanılmamış ve
olayda anılan maddede öngörülen süre ve bağlantı koşulu gerçekleşmemiştir.
Belirlenen duruma göre, Erzurum-Kars illeri Sıkıyönetim Komutanlığı 1 Nu­
maralı Askeri Mahkemesinin başvuru gerekçesinde açıklandığı gibi, görevli yargı yeri
olarak Adli Yargı yerinin belirlenmesi gerekirken; sanığa yükletilen suçun yukarıda
belirtilen koşullar dışında ve ayrıca 1402 sayılı kanunun ek - 4. maddesi yönünden
değerlendirmeye tabi tutulmak ve anılan maddede öngörülen nitelikte görülmek su­
retiyle görevli yargı yeri olarak askeri yargının belirlenmesi yönündeki çoğunluk gö­
rüşüne karşıyım.
t)ye
Yaşar Çiftçioğlu
Yargı Bölümü Sayfa
20
1•
Resmî Gazete
Kurulur Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) • 7 Ekim 1820
c
2 Mayıs 1983
PAZARTESİ
Sayı: 18035
İLÂN BÖLÜMÜ
Yargı ilânları
Ankara Asliye 3. Ticaret Mahkemesi 13 No. lu Tasfiye Kurulu Başkanlığın­
dan :
İleri Bankerlik Menkul Değerler Yatırım ve Finansman A . Ş. nin ( i . Halil
Karayılan, M . Metin Zengin, Suphi Çeçen, Nergiz Zengin, Dursun Meral) tasfiyesine
4/4/1983 tarihinde Ankara Asliye 3. Ticaret Mahkemesince karar verilmiştir.
ödeme güçlüğü içinde bulunan bankerlerin işlemleri hakkında K . H . Karar­
namelerle ve Ankara Asliye 3. Ticaret Mahkemesi tarafından yapılmış olan Genel
bildirilerdeki esaslar dahilinde;
1 — Adı geçen bankerlik şirketinden alacaklı olanların bu ilân tarihinden
itibaren 1 ay içinde G. M . Kemal Bulvarı No : 6 Kat : 4 deki 13 numaralı Tasfiye K u ­
rulu Başkanlığına yazdırmak için başvurmaları,
2 — Adı geçen şirkete ve söz konusu Kanun Hükmündeki Kararnamelerde be­
lirtilen ilgililerine borçlu olanlarla bunların mevduat, para, mal, hak, ve menkul kıy­
metlerini ellerinde bulunduranların ve geçersiz tasarruftan yararlanmış olanların be­
yanda bulunmak üzere 15 gün içinde Kurulumuz Başkanlığına başvurmaları,
3 — Adı geçen şirketle ilgili tasfiye kararı 13 nolu tasfiye kurulu başkanlığı­
nın başvurması üzerine 53. sayılı K . H . K . nin ek 60/A. maddesi uyarınca verildiğin­
den bankerlik şirketinin ortakları ve anılan Kanun Hükmünde Kararnamelerde sayı­
lan diğer ilgililerin ilân tarihinden itibaren 15 gün içinde Kararnamenin 5. madde­
sinde öngörülen şekilde tasfiye kararını vermiş olan Mahkemeye beyanda bulunma­
ları;
İlân olunur.
Ankara Asliye 3. Ticaret Mahkemesi 2 No. lu Tasfiye Kurulu Başkanlığından :
P A Z A R L I K İLE M E N K U L M A L SATIŞ İLANI
1 — SATIŞIN K O N U S U V E M U H A M M E N B E D E L İ :
Tasfiye işlemleri Kurulumuzca yürütülen Banker Piyale Ekber Tongur'a ait
Bahçelievler 3. Cadde No : 2 adresinde bulunan muhtelif cins ve bilirkişice toplam
73.750,— T L . muhammen değer takdir edilen bakkaliye malları.
2 — SATIŞIN YERİ, Z A M A N I :
Satış, 2 No. lu Tasfiye Kurulunun bulunduğu «Gazi Mustafa Kemal Bulvarı
No : 6 Kat : 2 ANKARA» adresinde birinci defa 9/5/1983 tarihinde saat : 14.30 15.00'de yapılacak, bu tarihte satış yapılmadığı takdirde, ikinci defa 10/5/1983 ta­
rihinde aynı yer ve saatte tekrarlanacaktır.
Sayfa: 26
RESMÎ GAZETE
2 Mayıs 1983 — Sayı: 18035
3 — SATIŞ ŞARTLARI :
a) Satış peşin para ile yapılacaktır.
b) Satışa katılacak kişi veya kuruluşların, satış saatinden önce muhammen
bedelin % 10'u tutarındaki teminat parasını, tasfiye kuruluna yatırmaları zaruridir.
c) Pazarlık ile satış, 9/5/1983 Pazartesi günü, saat: 15.00 - 15.30'da Gazi
Mustafa Kemal Bulvarı No : 6 K a t : 2 'deki 2 Nolu Tasfiye Kurulu Başkanlığı oda­
sında yapılacak, bu tarihte satış gerçekleşmediği takdirde, ikinci satış, aynı şart­
larda 11/5/1983 tarihinde aynı yer ve saatte tekrarlanacaktır.
d) Kurul satışı yapıp yapmamakta serbesttir.
e) Satışın yapıldığım izleyen 7 gün içinde satış bedelinin % 15'inden aşağı
olmamak üzere daha yüksek taklifte bulunulduğu takdirde, ilk alıcı ile sonradan tek­
lifte bulunanlar arasında satış 10'ncu günde bir defaya mahsus olmak üzere açık
artırma yapılacak ve satış en çok artıran üzerinde bırakılacaktır.
f) Satıştan sonra teklifte bulunanlar, teklif ettikleri meblağı nakit olarak
Kurul'a yatırmadıkça arttırma işlemleri kabul edilmez.
4 — Satıcı ile alıcı arasında çıkacak ihtilafın çözümünde yetkili mercii, A n ­
kara Asliye 3. Ticaret Mahkemesi'dir.
İlân olunur.
Ankara Asliye 3. Ticaret Mahkemesi 8. No. lu Tasfiye Kurulu Başkanlığından
AÇIK A R T I R M A İLE M E N K U L SATIŞ İLANI
1. Satış Konusu: Tasfiye işlemleri Kurulumuzca yürütülen Banker Borsas
A. Ş. nin yan kuruluşu Flimsaş A. Ş. ye ait aşağıda marka ve muhammen bedel­
leri çıkartılmış menkul mallar açık artırma ile satılacaktır.
C I N S 1
Facıt marka daktilo (Çok kullanılmış)
S C M Smit CORONA marka elektrikli 8000'lik
daktilo makinası (Kullanılmış)
Miktarı
Fiatı
1 Adet
15.000,—
l Adet
40.000,—
55.000.—
2. Satış şartları, günü ve yeri:
a. Satış peşin para ile yapılacaktır. Satışın bedeli satışın yapıldığı gün ve
saatte nakten tahsil olunacaktır.
b. Açık a r t ı r m a ile satış 30 Mayıs 1983 Pazartesi günü saat 10.00'da Gazi
Mustafa Kemal Bulvarı No. 6 Kat 3'de bulunan 8 No. lu Tasfiye Kurulunda Ku­
rulca teşkil edecek Komisyon huzurunda yapılacaktır.
c îlk satışta alıcı olmadığı veya nominal değerinin % 75'inden aşağı teklifte
bulunulması halinde ikinci satış 2 Haziran 1983 Perşembe günü aynı yer ve saatte
tekrarlanacaktır.
3. Satışm yapıldığı adreste menkul mallar görülebilir.
4. Satışla ilgili şartname Kurulumuzdan temin edilebilir.
5. Satış Komisyonu menkul malları satıp satmamakla yetkili ve serbesttir,
ilân olunur.
•
19 No. lu Tasfiye Kurulu Başkanlığından Bildirilmiştir :
AÇIK A R T I R M A İLE SATIŞ İLANI
1 — Satışın Konusu :
Banker Haydar öztürk'e ait olup, Ankara Belediyesi Hasırcılar Oto Parkında
bulunan aşağıda plaka numaraları, rıarka, model ve cinsleri ve muhammen bedelleri
gösterilen motorlu vasıtalar satılacaktır.
Sayfa-. 27
2 Mayıs 1983 — Sayı -. 18035
RESMÎ GAZETE
2 — Satışa Katılma Şartları :
a) Satış peşin parayla yapılacaktır.
b) Satışın yapıldığı günü takiben 7 gün içerisinde satış bedelinin % 15'nden
aşağı olmamak üzere, daha yüksek teklifler bulunulduğu taktirde ilk alıcı ile sonra­
dan teklifte bulunanlar arasında satıştan sonra 10. ncu günde bir defaya mahsus ol­
mak Üzere açık arttırma yapılarak satış en çok artıran üzerinde bırakılacaktır.
c) Satıştan sonra teklifte bulunanlar teklif ettikleri meblağ karşılığının pe­
şin olarak nakit veya banka teminat mektubu yahut Devlet tahvili şeklinde yatama­
dık ça arttırma talepleri kabul edilmez.
d) Satışa katılacak olan alıcıların satış tarihinden 1 gün öncesine kadar mu­
hammen fiyatın % 10 tutarındaki parayı Başkanlığımıza veya gösterilecek bir ban­
ka hesabına yatırıp buna alt belgeyi satışın başlamasından önce Satış Komisyonu'na
İbraz etmeleri gerekir.
3 — Satışın günü ve y e r i :
Satış, 18/5/1983 tarihine rastlayan Cuma günü, saat 14.00 ile 14.30 ile 14.30
arasında Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, 6 No. lu Tasfiye Kurulu'nda yapılacaktır. Uy­
gun fiyatla alıcı çıkmadığı taktirde satış aynı adreste 25/5/1983 günü aynı saat ve
aynı yerde yapılacaktır.
4 — Motorlu araçlar her gün yukarıdaki adreste görülebilir.
5 — Alıcı satın aldığı malı 3 gün içinde bulunduğu yerden almadığı takdirde
«atış akdi feshedilerek peşin alman meblağ ilgili bankerin tasfiye masasına irat kay­
dedilir.
6 — Satışla ilgili bilumum masraflar alıcıya aittir.
7 — Satışa iştirak edenler işbu şartnameyi kabul etmiş sayılırlar.
8 — Satışı yapıp yapmamakta kurul muhtardır.
Satışla İlgili olarak fazla bilgi almak isteyenler 19 No. lu Tasfiye Kurulu Baakanlıgı'na müracaat edebilirler.
İlan olunur.
MOTORLU ARAÇLAR
Plaka No.
06 TH 891
Markası
Inter
05 UN 558 Inter
06 TF 264 Inter
ModeU
Cinsi
Muh. Bedeli
Ura Kr.
1979
1979
1979
Kamyon
Traktör - Kepçe
Kamyonet
3.000.000,—
2.000.000,—
700.000,—
Ankara Asliye 3. Ticaret Mahkemesi 16 Nolu Tasfiye Kurulundan
miştir:
Bildiril­
Pazarlık Suretiyle Gayrimenkul Satış İlânı
Ankara Asliye 3. Ticaret Mahkemesinin 29/3/1982 günlü bir ilamıyla tas­
fiyesine karar verilen Banker Mehmet Şişmanın-, Niğde Aksaray İlçesinde Ihlara
Turistik Tesisleri pazarlık suretiyle satılacaktır.
Otelin ilgili Mahkeme aracılığıyla yaptırılan değer takdiri 520 Milyon-890
Bin-831 liradır.
Söz konusu otelin satışı 16-17 Mayıs 1983 günü saat 14.00'de 16 Nolu Tasfiye
Kurulu Başkanlığında yapılacaktır.
Otelin büyük ölçüde dış turizme dönük olup, tesisi i k i yıldır ilgililerin ay­
rıntılı bilgi almak için Ankara Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No :6 K a t : 5'de bulu­
nan 16 Nolu Tasfiye Kuruluna yazı veya bizzat başvurmaları ilan olunur.
Sayfa : 28
—
RESMÎ GAZE'IE
2 Mayıs 1983
Sayı: 18035
Ankara Asliye Üçüncü Ticaret Mahkemesi 20 No. lu Tasfiye Kurulu Baskan-
(Pazarlık satış ilânı)
Tasfiye İşlemleri Kurulumuzca
yürütülmekte olup bankerlere ait aşağıda
yazılı hisse senetleri 17/5/1683 Salı günü saat: 14.00 de Gazi Mustafa Kemal Bulva­
rı N o : 6 K a t : 5 deki 20 Nolu Tasfiye Kurulunda pazarlıkla satılacaktır.
İkinci satış 18/5/1983 Çarşamba günü aynı yer ve saatte yapılacak olup, sa­
tışla ilgili şartname ve ek bilgi 20 Nolu Tasfiye Kurulu Başkanlığından alır acak­
tır
İlân olunur.
Satılacak Hisse Senetleri
Şirketin Adı
Nominal
Değeri
(TL.)
Sayısı
T. Vakıflar Bankası
100,—
10
T. öğretmenler Bankası
500,—
9
T. öğretmenler Bankası
100,—
Bütaş
10.000,—
143
2
1978 ve sonrası te­
mettü kuponları üze­
rinde
1981 ve sonrası te­
mettü kuponları üze­
rinde,
1981 ve sonrası te­
mettü kuponları üze­
rinde.
Temettü kuponlu
Ankara Asliye 3. Ticaret Mahkemesi 9. No. lu Tasfiye Kurulu Başkanlığından:
GAYRİMENKUL SATIŞI
Tasfiyesi Kurulumuzca yapılan Banker Doruk Menkul Kıymetler Finansman
Yatırım ve Ticaret A. Ş. Ortaklarından Necat Okay ve Güven Utku Akçakayalıoğlu'na ait Altındağ İlçesi Bağlum Köyü Haçil - Akyatak Mevkii 34 pafta, 2286 par­
selde kayıtlı 57.000 M taşınmazın (500/57.000'er den 2 adet hisse) toplam 1000/57.000
hissesi 15.000,— TL. rayiç bedel üzerinden 20/5/1983 Cuma günü saat 10.00'da peşin
para ile ve pazarlık suretiyle Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No : 6 K a t : 3 adresindeki
Kurulumuzda satılacaktır.
İkinci satış 30/5/1983 Pazartesi günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.
Satışa katılacak kişilerin satış saatinden önce rayiç bedelin % ıo tutarında na­
kit, banka teminat mektubu, Devlet Tahvilini Kurulumuza veya gösterilecek bir
banka hesabına yatırmaları ve yatırılan miktara havi belgeyi ibraz etmeleri gerekir.
Bakanlıklar, K. İ. T. leri ile diğer Kamu Kurumları ve gayrimenkul üzerinde
rehin hakkı bulunanlar için bu şart aranmayacaktır.
Satışın yapıldığı günü takip eden 7 gün içersinde satış bedelinin % 15 inden
aşağı olmamak üzere daha yüksek teklifte bulunulduğu takdirde, ilk alıcı ile sonra­
dan bu teklifte bulunan arasında satıştan sonraki 10. günde bir defaya mahsus ol­
mak üzere açık artırma açılacak olup, bu artırmada en çok artırana satış yapılacaktır.
Gayrimenkul üzerinde ipotek sahibi alacaklıların, irtifak hakkı sahiplerinin
ve diğer ilgililerin haklarını, hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını evrakı
müsbiteleri ile 15 gün içinde Kurulumuza bildirmeleri, aksi takdirde hakları tapu si­
ciliyle sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşılmasından hariç kalacaklardır.
Satışla ilgili şartname ve satılacak gayrimenkul hakkında ek bilgi almak iste­
yenler Kurulumuza başvurabilirler.
İlân olunur.
2
2 Mayıs 1983 — Sayı •. 18035
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 29
Ankara Asliye 3. Ticaret Mahkemesi 2 Nolu Tasfiye Kurulu Başkanlığından
Bildirilmiştir •.
PAZARLIKLA GAYRİMENKUL SATIŞ İLÂNI
Tasfiye işlemleri Kurulumuzca yürütülmekte olan Banker Orhan Mertdoğan Ferzat Tosun Karakaş'a (Tam Ticaret) ait muhammen bedeli ile vasıfları yazılı gayrimenkuller 35 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 13. maddesi ve aşağıdaki ko­
şullarla pazarlık suretiyle satılacaktır.
1 — Gayrimenkullerin Yeri. Cinsi, Muhammen Bedeli:
a) 1 inci Gayrimenkul: İstanbul Beykoz İlçesi, Kanlıca Mahallesi 20 pafta,
139 ada, 24 parsel sayılı 465 M2 miktarında ve 13 kütük, 1187 sahlfede A l i Rıfkı oğlu Or­
han Mertdoğan adına Beykoz Tapu Dairesinde kayıtlı arsa olup, muhammen be­
deli : 930.000.— liradır.
b) 2 nci Gayrimenkul: İstanbul Bakırköy İlçesi, Altınşehir Köyü, 15 pafta,
3834 sayılı parsel, tamamı 313 M miktarında 1/6 hissesi Orhan Mertdoğan adına ka­
yıtlı arsa olup, hissenin muhammen bedeli: 26.084,— TL. dır.
2 — Satışa Katılma Ş a r t l a r ı :
a) Gayrimenkuller ayrı ayrı satılacaktır.
b) Satış peşin para ile yapılacaktır.
c) Satışa katılacak kişiler, satış saatinden bir saat önce muhammen bedeli­
nin % ıo'u tutarındaki' teminat parasını İstanbul 5. İcra Memurluğuna yatırmaları
zorunludur. Satışa katılacak Bakanlıklar, Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve diğer Kamu
Kuruluşlarından teminat parası aranmaz.
d) Tasfiye Kurullarında görevli olanlar ile eşleri ve ikinci dereceye kadar
(bu derece dahil) kan ve sihri hısımları satışa katılamazlar.
3 — Pazarlıkla satış, 23/5/1983 Pazartesi günü saat : 10.00'da İstanbul 5. İcra
Memurluğunda yapılacaktır.
a) En yüksek teklif, gayrimenkulun muhammen bedelinin % 75'ini bulma­
dığı takdirde, ikinci satış aynı şartlarla 2/6/1983 Perşembe günü aynı yer ve saatte
bir kez daha yapılacaktır. İstanbul 5. İcra Memurluğu satışı yapıp yapmamakta ser­
besttir.
b) Satışın yapıldığını izleyen 7 gün içinde, satış bedelinin % 15'inden aşağı ol­
mamak üzere daha yüksek teklifte bulunulduğu takdirde ilk alıcı ile sonradan tek­
lifte bulunanlar arasında satışın 10 uncu gününde bir defaya mahsus olmak üzere
açık artırma yapılacak ve satış en çok artıran üzerinde bırakılacaktır.
c) Satıştan sonra teklifte bulunanlar, teklif ettikleri meblağı nakit olarak 5.
İcra Memurluğuna (İstanbul) yatırmadıkça artırma işlemleri kabul edilmez.
4 — Gayrimenkullerin satışı ile her türlü masraf ve vergi, borç, vs. alıcıya
aittir.
5 — Satıcı ile alıcı arasında çıkacak ihtilafın çözümünde yetkili mercii, İstan­
bul Asliye 2. Ticaret Mahkemesi'dir.
İlân olunur.
2
•
Ankara 5 Nolu Tasfiye Kurulu Başkanlığından Bildirilmiştir:
P A Z A R L I K L A GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI
Tasfiye işlemleri kurulumuzca Borsa A. Ş. ye ait Demetevler l . Cadde 69/A
Yenimahalle adresinde bulunan ve muhammen bedeli 3.000.000 TL. olan ve 1 dük­
kân ve l depo müştemilatından oluşan taşınmaz 17/6/1983 Cuma günü saat 10.00
ilâ 11.00 arası Mustafa Kemal Bulvarı No ,ö K a t : 2'deki 5 Nolu Tasfiye Kurulunda
peşin para ile satılacaktır.
Taşınmaza 1. satışta alıcı çıkmaması veya tesbit edilen muhammen bedelin
% 75'ni bulmaması halinde ikinci satış 4/7/1983 Pazartesi günü aynı yer ve saatte
yapılacaktır.
Sayfa: 30
RESMİ GAZETE
2 Mayıs 1983 — Sayi: ir.035
Satışa iştirak etmek istenildiği takdirde taşınmazla ilgili geniş bilgi ve şart­
name Kurulumuzdan temin edilebilir,
ilân olunur.
Ankara 6 No. lu Tasfiye Kurulu Başkanlığından :
PAZARLIKLA M E N K U L EŞYA SATIŞ İLÂNI
Tasfiye işlemi Kurulumuzca yürütülen Iş - Tur Turizm işletmecilik ve Ticaret
Limited Şirketinin Ankara Sezenler Sokak N o : 4'deki daireleri içinde bulunan men­
kul eşyalar ile 29 8814 - 29 68 75 ve 29 32 42 nolu telefonlar pazarlık suretiyle ve peşin
para ile satılacaktır.
.Satış tarihi 25/5/1983 saat 15.30'dur. Alıcı çıkmadığı takdirde satış 6/6/1983 ta­
rihinde aynı saatte tekrarlanacaktır.
Menkul eşya
: 1.900.000.— TL.
Telefonlar
450.000.— TL. dır.
Menkul eşyalar ile ilgili geniş bilgi ve satış şartnamesi tasfiye kurulundan te­
min edilebilir.
Ankara 6 No. lu Tasfiye Kurulu Başkanlığından •.
AÇIK ARTIRMA SURETİYLE GAYRİMENKUL SATIŞ İLÂNI
Tasfiye işlemi Kurulumuzca yürütülen İş - Tur Turizm İşletmecilik ve Ticaret
Limited Şirketinin Ankara - Sezenler Sokak N o : 4'deki 1-2-3-4 nolu daireleri
25/5/1983 tarihinde açık a r t ı r m a suretiyle ve peşin para ile aşağıda belirtilen saat­
lerde ve belirtilen muhammen bedel üzerinden tasfiye kurulumuzda satılacaktır.
Bağımsız bölümlere alıcı çıkmadığı takdirde satış 6/6/1983 tarihinde aynı saat­
te tekrarlanacaktır.
1 Nolu dairenin fiyatı.- 6.000.000.— TL. satış saati14.30
2 Nolu dairenin fiyatı: 6.000.000,— TL. satış saati: 14.45
3 Nolu dairenin fiyatı: 6.000.000,— TL. satış saati: 15.00
4 Nolu dairenin fiyatı: 6.000.000,— TL. satış saati: 15.15
Satışın yapıldığı günü takibeden 7 gün içinde satış bedelinin % 15 den aşağı
olmamak üzere daha yüksek teklifte bulunulduğu takdirde ilk alıcı ile sonradan tek­
lifte bulunanlar arasmda satıştan sonra 10. günde bir defaya mahsus olmak üzere
açık artırma yapılacak satış en çok arttıran üzerinde bırakılır.
Tasfiye kurulu satış yapıp yapmamakta serbest olup geniş bilgi ve satış şart­
namesi hakkında bilgi almak isteyenler tasfiye kuruluna başvurabilirler.
— • - — —
istanbul Asliye 2. Ticaret Mahkemesi (8) Nolu Tasfiye Kurulu Başkanlığından -.
Banker Batur Ticaret Emlâk Kredi ve Para Borsası (Hayrettin Barbaros Ünaldılar'a ait bir adet tapulu gayrimenkul satış ilânı.
GAYRİMENKULUN:
a) Tapu Kaydı:
İstanbul İli. Fatih İlçesi, Seyitömer Mahallesi Miralay Hasan Kasım Sokak
N o : 19, 413 pafta, 2598 ada, 98 parsel sayüı blok apartmanın 36/2623 arsa paylı (Al
Blok zemin kat, 5 nolu meskenin 1/2 hissesi,
b) Değeri -.
Türkiye Emlâk Kredi Bankası yetkililerince hisseye göre 1.375.000.— TL. (Birmilyon üçyüzyetmişbeşbin liradır) kıymet takdir ve tahmin edilmiştir.
Sayfa: 31
2 Mayıs 1983 — Sayı.- 18035
RESMÎ GAZETE
SATIŞA K A T I L M A ŞARTLARI
Yukarda tapu kaydı, değeri açıklanan gayrimenkulun:
1) Satış peşin para ile yapılacaktır. Satıştan önce % 10 teminat yatırılacaktır.
2) Satışın yapıldığı günü takip eden 7 gün içerisinde satış bedelinin % 15'inden aşağı olmamak üzere daha yüksek teklifte bulunanlar arasında satıştan 10 gün
aonra bir defaya mahsus olmak üzere açık arttırma ile satış en çok arttıran üzerinde
bırakılacaktır.
3) Genel katma bütçeli ve döner sermayeli kuruluşlar ve KÎTler ve sermaye­
sinin % 50'sinden fazlası devlete ait kuruluşlar teminat yatırmadan ihaleye iştirak
edebilirler.
4) Fazla bilgi ve şartlar hakkında kurula müracaat edilebilir.
SATIŞ GÜNÜ:
Yukarda bahsi geçen gayrimenkulun satışı 20 Mayıs 1983 tarihinde saat 15.00 15.30 arası Sirkeci Yalıköşkü Caddesi Yalıköşkü Han K a t : 6'daki Kurulumuzda ya­
pılacak, talip çıkmaması halinde 30 Mayıs 1983 tarihinde aynı yer ve saatte satış tek­
rarlanacaktır.
Kurulumuzun satışm yapılıp yapılmaması konusunda talep hakkı saklıdır.
:
İstanbul Asliye 2. Ticaret Mahkemesi 2 No. lu Tasfiye Kurulu Başkanlığından:
Dosya N o : 1982/2
Tasfiyesine karar verilen Servet Petrol Ticaret ve Sanayi A. Ş. Ortaklarına ait
Şaşkınbakkal, Kazım Özalp Sokak N o : 360 adresindeki garajda bulunan 34 L 2255
plaka sayılı, 1979 model Buick marka otomobilin açık arttırma yolu ile satılmasına
karar verilmiştir. îlk arttırma 23/5/1983 günü bulunduğu yerde saat 10.00 -10.30 ara­
sında yapılacak, o gün muhammen değerin % 75'ine istekli çıkmadığı takdirde
24/5/1983 günü aynı yer ve saatte ikinci arttırma yapılarak en çok arttırana ihale
edilecektir. Muhammen değer 1.350.000,— lira olup, satış peşin para ile yapılacaktır.
Satışın yapıldığı günü takip eden yedi gün içinde satış bedelinin % 15 inden
aşağı olmamak üzere daha yüksek bedelle teklifte bulunulduğu takdirde ilk alıcı ile
sonradan teklifte bulunanlar arasında satıştan sonra onuncu günde (3/6/1983) aynı
saat ve yerde bir defaya mahsus olmak üzere açık arttırma yapılarak en çok arttı­
ranın üzerinde bırakılacaktır. Satıştan sonra teklifte bulunanlar teklif ettikleri be­
del karşılığını peşin olarak nakit veya banka teminat mektubu yahut devlet tah­
vili olarak Kurulumuza yatırmadıkça arttırma talepleri kabul edilmez.
•
Ankara 2. Sulh Hukuk Hakimliğinden :
1983/98
Davacı Devlet Hava Yolları vekili Avukat Osman Sakarya tarafından davalı
İbrahim Fidan aleyhine açılan alacak davasından dolayı,
Davalı İbrahim Fldan'ın Ankara İli Altındağ İlçesi Gökçe Efe Mahallesi No :
87 deki bildirilen adresine dava dilekçesi ve davetiye tebliğ edilememiş zabıtaca yap­
tırılan araştırmada da adresi tesbit edilmemiş bulunduğundan adına dava dilekçesi
davetiyenin Hanen tebliğine karar verilmiş ve duruşmada 12/5/1983 günü saat 9.50
ye talik edilmiştir.
Mezkûr duruşma gününde Mahkemede hazır bulunmanız İcabettlğinden duruş­
mada hazır bulunmanız aksi takdirde mahkememiz H . U . M K . nun 176 ve 507 mad­
deleri uyarınca tespit usulü muhakemeye tabi bulunduğundan hakkınızda gıyap ka­
ran çıkarılmaksızın duruşmaya devam olunacağı ilanen tebliğ olunur.
5978
Sayfa: 32
RESMİ GAZETE
2 Mayıs 1983 — Sayı: 18035
Artırma, Eksiltme ve ihale ilânları
T E M S A N - Türkiye Elektromekanik Sanayii A. Ş. Genel Müdürlüğünden:
TRAKTÖR SATIN ALINACAKTIR
1 — Kuruluşumuzca Diyarbakır Türbin • Generatör Fabrikası için 1 adet las­
tik tekerlekli traktör satın alınacaktır.
2 — Şartnameler Kubilay Sok. N o : 45 Maltepe/ANKARA adresindeki Ticaret
Daire Başkanlığından temin edilebilir.
3 — isteklilerin şartnamemiz esaslarına gore hazırlayacakları kapalı teklif
mektuplarını en geç 10/5/1983 günü saat 14.00'e kadar yukarıda belirtilen adresteki
Evrak Müdürlüğünde bulundurmaları rica olunur.
4 — Kuruluşumuz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir.
6990/1-1
T E K Sınırlı Sorumlu Içanadolu Elektrik Dağıtım Müessese Müdürlüğü Ankara
Merkez İşletme Sorumluluğundan :
1 — Müessesemlzce,
5340 K g . mayi sabun malzemesi teklif alma yöntemiyle satın alınacaktır.
2 — İhaleye iştirak edeceklerin hazırlıyacakları teklifi 119.83/LA referansı
ile en geç 6/5/1983 günü saat 10.00 a kadar Toros Sokak No : 12 Sıhhiye A N K A R A
adresindeki genel evrak şefliğinde bulunacak şekilde göndermeleri şarttır.
3 — Bu iş için 133.50 TL. geçici güvence yatırılacaktır.
4 — Firma sahiplerinin söz konusu ihaleye iştirak edebilmeleri için,
a - Hüviyet
b - Vekil olanlar Hüviyet ve vekaletname
c - Ticaret odasına kayıtlı olma belgesi (1983 yılı)
d - Sanayici ise Sanayi odasına kayıtlı olma belgesi 1983 yılı tekliflerine ekle­
meleri gerekmektedir.
5 — Sorumluluğumuz 2490 sayılı Yasaya tabi değildir.
7026 /1-1
PTT Genel Müdürlüğünden :
Teşekkülümüz ihtiyacı için turuncu renkte 100 cm. eninde 10.000 m. naylon
kumaş veya yine turuncu renkte 140 cm. eninde 6.000 m. trençkotlufc kumaş satma­
lına çaktır.
Bu işe ait şartname Ankara'da Genel Müdürlük Malzeme Dairesi Başkanlığın­
dan, istanbul'da PTT Bölge Başmüdürlüğü Malzeme Servisinden TL. 250 bedel karşı­
lığında temin edilebilir.
Teklifler en geç 17/5/1983 günü saat 10.00'a kadar Genel Müdürlüğümüz Mal­
zeme Dairesi Başkanlığına verilmiş olacaktır.
Teşekkülümüz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir.
6435 / 2-2
Gençlik ve Spor Bakanlığı Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünden :
1 — Genel Müdürlüğümüz Atıcılık - Avcılık ve Okçuluk, Dağcılık, Cimnastik
Federasyonu ile Malzeme Müdürlüğü ve Daire Müdürlüğüne alınacak aşağıda cins ve
miktarı yazılı malzemelerin kapalı zarf usulüyle satın alma işlemi yapılacaktır.
2 — İşin muhammen bedeli :
ı) Atıcılık - Avcılık ve Okçuluk Federasyonu Başkanlığı
950.000,— TL.
b) Dağcılık Federasyonu Başkanlığı
192.500,— TL.
c) Cimnastik Federasyonu Başkanlığı
225.000,— T L .
d) Malzeme Müdürlüğü
600.000,— TL.
e) Daire Müdürlüğü
148.900,— TL.
3 — Geçici teminat muhammen bedelin % 4 dür.
Sayla; 33
RESMÎ GAZETE
Mayıs. I9d3
Sayı : 18035
4 — İhale 10 Mayıs 1983 tarihinde saat 15.00 de Beden Terbiyesi Genci Mü­
dürlüğü 9. Kat toplantı salonunda yapılacaktır.
İHALEYE GİRME ŞARTLARI ;
1 — İhaleye girmek için malzemelerin muhammen bedelinin % 4 geçici temi­
natı ihale saatinden bir saat öncesine kadar Genel Müdürlüğümüz Muhasebe Mü­
dürlüğü ve Bütçe Daire Başkanlığına yatırılacaktır.
Teklif zarfı ve geçici teminat ayrıca bir zarfa konarak İhale Komisyonu Sek­
reterliğine posta veya elden makbuz karşılığı verilecektir. Postada vuku bulacak ge­
cikmeler dikkate alınmaz.
2 — İşe ait teknik ve idarî şartnameler Malzeme Müdürlüğünden temin edile­
cektir.
3 — Genel Müdürlüğümüz 2190 sayılı Yasaya tabi olmadığından ihaleyi yapıp
yapmamakta veya kısmen yapmakta veya dilediğine vermekte serbesttir.
Tahmini
Tahmini
Birim Fiatı
Tutarı
Malzemenin Cinsi
Miktarı
Lira Kr.
Lira Kr.
2
—
1 - Atıcılık - Avcılık ve Okçuluk Federasyonuna Alınacak Malzemeler :
Trap - Skeet Atış Plağı
50.000 — TL.
19,—
950.000,—
2 - Dağcılık Federasyonuna Alınacak Malzemeler :
Komando Tipi Dağ Ayakkabısı
55 Çift
3.500,—
192.500,—
3 » Cimnastik Federasyonuna Alınacak Malzemeler :
Çember
100 Adet
1.500,—
150.000,—
Labut
750,—
75.000 —
100 Çift
4 - Daire Müdürlüğüne Alınacak Malzemeler :
Yangın Tüpü Doldurulması
26 Adet
Yangın Kovası
54 Adet
5 - Malzeme Müdürlüğüne Alınacak Basılı Evrak ;
50 Çift
1 - Yevmiyeli Sözleşmeli İşçi Ücret Bortrosu
50
2 - Ayniyat Tesellüm Makbuzu
3 - Evrak Föyü Küçük
400 »
4 - Evrak Föyü Büyük
200
500 »
5 - BaşhJ'h B. Boy III. Hamur. 2. Pelür
2500 Adet
6 - Başlıklı I. Hamur Tek Sayfa
7 - Başlıklı I. Hamur Küçük
2500 »
30 Cilt
8 - Karar Kâğıdı
9 - Ceza Kur. Başlıklı Kâğıt
2500 Adet
50 Cilt
10 - Numune ve Rapor Kâğıt Formu
11 - Ceza Kurulu Karar Tebliği
75 »
12 - Ceza Kurulu Teklif Formu
50 »
75
13 - Ceza Kurulu Ceza Tebliğ Formu
1 Adet
14 - Ceza Kurulu Karar Defteri
5
1 5 - K ü t ü k Defteri
70
16 - Fihrist Defteri
12
17 - Bütçe Giderleri Defteri
10
18 - Evrak Kayıt Defteri
10 >
19 - Karar Defteri
TOPLAM
225.000,—
5.000,—
350,—
130.000,—
18.900,—
TOPLAM
148.900,—
690 —
475,—
190,—
380,—
290,—
3,—
1,50
800 —
3.—
285 —
25û —
20C —
200 —
5.000,—
3.000 —
800,—
2.750 —
2.500,—
1.000 —
34.500,—
23.750,—
76.000 —
76.000,—
145.000,—
7.500,—
3.750,—
24.000,—
7.500,—
14.250,—
18.750,^10.000,—
15.000,—
5.000,—
15.000,—
56.000,—
33.000,—
25.000,—
10.000,—
600.000,—
TOPLAM
6961 / 2-2
Sayla: 34
RESMÎ GAZETE
2 Mayıs 1983 — Sayı: 18035
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünden :
Kurumumuza ait Çankırı Ağır Sınai Teçhizat Fabrikasına linyit
Merkezi Isı Santralı kurulması işi yaptırılacaktır.
kömürlü
isin keşif bedeli 793.640.000,— TL. geçici teminatı 24.000.000,— T L . ve son
teklif tarihi 12 Mayıs 1983 Perşembe günü saat 15.00'dır. Bu işe ait ihale dosyası
Kurumumuz inşaat ve Tesisat Dairesi Başkanlığı Tesisat Şubesi Müdürlüğünde incelenebilir.
İhaleye iştirak ,etmek İsteyenlerin 6 Mayıs 1983 Cuma günü saat 15.00'e ka­
dar Ankara Tandoğan Meydanındaki Genel Müdürlüğümüze aşağıdaki belgelerle mü­
racaat ederek ihaleye iştirak belgesel almaları şarttır.
1 — Son beş yıl içinde imalâtçı müteahhit olarak, asgari yukarıda ki ihals
konusu işin birinci keşif tutarında (Kararname Fiat farkları dikkate alınmaz) ve
24.000.000 kcal/h ısı gücünde linyit kömürlü kızgın sulu ısı santralı işini, bir defada
malzeme ve işçilik dahil, işin müteahhidi olarak (taşaronluk belgesi kabul edilmez),
taahhüt ve ikmâl geçici ve kesin kabullerini yaptırdığına dair Resmi Kuruluşlardan
alınmış iş bitirme belgelerinin Noterce tasdikli suretleri, ayrıca kesin hakediş rapor­
larının asılları.
2 — Bayındırlık Bakanlığından alınmış ve süresi dolmamış 800.000.000,— TL.
lık (G) grubu müteahhitlik karnesinin aslı ve noterce tasdikli sureti.
3 —• Çankırı'da Fabrlka'da bulunan İnşaat Kontrol Amirliğin'den alınmış iş­
yeri görme belgesi.
4 — Bankalardan alınmış nakit ve kredi durumlarım belirtir belgelerle bir­
likte (Bankalarca herhangi bir taahhütü tazammun etmemek kaydıyle tanzim ve
imza edilen belgeler kabul edilmez) Malî durum bildirisi, asgari 200.000.000,— TL. lık
nakit kredisi ve 50.000.000,— TL. lık teminat mektubu kredisi olması şarttır.
5 — Taahhüt bildirisi,
6 — Firmanın bu işe ait şantiyede ve merkez bürosunda, görevlendirmeyi dü­
şündüğü teknik personele ait mezun olduğu okulları, özgeçmişlerini
ve ihale konusu
işle ilgili deneyimlerini belgeleyen evraklar ve bu işte çalışacaklarına dair Noter'den
taahhütnameler.
7 — Sanayi Odasınca tasdikli demirbaş makina teçhizat bildirisi.
8 — Asgari son beş yıldan beri muteber ve tanınmış yabancı firma lisansı ile
kazan ve ızgaralı linyit kömürü yakma sistemini bizzat imâl ettiğine dair Noter"ce
tasdikli belge.
9 — İhalenin ilân tarihinden sonra alınmış Sanayi ve Ticaret Odaları belge­
leri.
10 — Şahıs firmaları ve şirketler için vekâletname ve imza sirküleri.
İhaleye iştirak etmek üzere müracaat edecek firmalar neticeyi 11 Mayıs 198S
Çarşamba günü saat 14.00 den İtibaren inşaat ve Tesisat Dairesi Başkanlığından
öğrenebileceklerdir.
İhaleye iştirak belgesi alan firmalar tekliflerini en geç yukarıda belirtilen gün
ve saate kadar Genel Müdürlüğümüzün Genel Evrak ve Arşiv Şubesi Müdürlğüne
vermeleri şarttır.
Zamlı ve şartlı teklifler, geç, eksik ve telgrafla yapılacak müracaatlar, posta­
daki gecikmeler kabul edilmeyecektir.
Kurumumuz 2490 sayılı Kanuna tabi olmayıp dilediğine Yeterlik Belgesi ver­
mekte ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.
6688 / 3-2
2
—
Mayıs 1983
S a y ı 18035
RESMÎ GAZETE
Petrol Ofisi Genel Müdürlüğünden :
Sayfa: 35
:
1 — Giresun Depomuzda; Müdüriyet binası, İşçi Sosyal binası, Lojman, Isı
Merkezi, saha tanzimi ve deniz boru hattı taşıyıcı platformu yaptırılması işleri Ba­
yındırlık Bakanlığı 1983 yılı birim fiatlarma göre, 8/2574 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı hükümleri dahilinde değişken birim fiat esası üzerinden ve kapaU zarf usulü
ile ihale edilecektir.
2 — İşin keşif bedeli, Bayındırlık Bakanlığı 1983 yılı birim fiatlarına göre
63.222.662,— T L . olup, geçici teminat tutarı 1.896.680,— T L . dir.
3 — Bu işe talip olanlar proje ve ihale evrağmı incelemek, daha fazla bilgi
almak İçin çalışma saatleri içinde Petrol Ofisi Genel Müdürlüğü Yapım Şube Müdür­
lüğüne başvurabilirler.
4 — İsteklilerin ihaleye katılma (Yeterlik) belgesi alabilmesi için, ihaleye ka­
tılacaklarını bildiren bir mektubu aşağıdaki belgelerle birlikte en geç 11/5/1983 günü
saat 14.00'e kadar Petrol Ofisi Genel Müdürlüğü Haberleşme Şube Müdürlüğü K a vaklıdere-Ankara adresinde olacak şekilde göndermeleri veya bizzat vermeleri ge­
rekmektedir.
a) 1983 yılına ait Ticaret Odası belgesi,
b) E n az bu işin keşif bedeli kadar iş bitirme veya denetleme belgesi ve
«B» grubu müteahhitlik karnesinin aslı veya noterden tasdikli sureti, (Gerektiğinde
karne aslı komisyonca istenebilir.)
c) Yapı araçları bildirisi, (Belgeleriyle birlikte),
d) ilk ilân tarihinden sonra alınmış banka referans mektubu ve mali durum
bildirisi,
e) Oda sicilleri ve noterden tasdikli teknik personel bildirisi,
f) Son iki yılda bitirilmiş ve dilekçenin verildiği tarihte adına taahhüde bağ­
lanacak olan işleri belgeleri ile açıklayan taahhüd bildirisi,
f) İşin yerini gördüklerine dair Giresun Depo Müdürlüğünden alacakları yer
görme belgesi,
h) İsteklinin şirket olması halinde, şirketin noterden tasdikli İmza sirküleri,
5 — İhaleye katılmak üzere, istenen belgeleri süresi içinde vermiş olan istek­
lilerden ihaleye katılmaları uygun görülenlerin «ihaleye katılma belgesi» ni almak
üzere 16/5/1983 Pazartesi günü saat 10.00 dan itibaren Yapım Şube Müdürlüğüne baş­
vurmaları lâzımdır.
6 — İhale, Petrol Ofisi Genel Müdürlüğü Satınalma Komisyonu Başkanlığında
18/5/1983 tarihine rastlayan Çarşamba günü saat 15.00 de yapılacaktır.
Teklif zarfları aynı gün saat 14.00'e kadar Haberleşme Şube Müdürlüğüne ve­
rilmiş olacaktır.
7 — Ofis 2490 sayılı Yasaya tabi olmayıp, yaptığı inceleme sonucu yeterlik
belgesi verip vermemekte, İhaleyi yapıp yapmamakta veya işi dilediğine vermekte
serbest olduğu gibi nedenlerini açıklamak zorunluluğunda da değildir.
8 — Süresi içinde yapılmayan müracaatlar, telgrafla yapılan ve postada mey­
dana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.
İlân olunur.
6567 / 2-2
•
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden:
İhraç maksadıyla 20.000 m/ton biralık arpa, ihalesi 17 Mayıs 1983 günü saat
15.00'de Genel Müdürlüğümüzde yapılmak üzere satışa arzedilmiştir.
İlân ve satış hususi şartlarımız Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü (Sa­
tış Müdürlüğü) İstanbul, İzmir, Afyon, Konya, İskenderun, Samsun, Erzurum, Di­
yarbakır Bölge, Haydarpaşa Hububat ve Mersin Şube Müdürlüklerimizden bedel­
siz olarak alınabilir.
6983/1-1
Sayfa: 36
RESMÎ GAZETE
2 Mayıs 1983 — Sayı: 18035
Köyişleri ve Kooperatifler Bakanlığı Toprak-lskân Genel Müdürlüğünden :
1 — Köyişleri ve Kooperatifler Bakanlığı Toprak. • İskân Genel Müdürlüğü
Diyarbakır T o p r a k - l s k â n Müdürlüğü tarafından 2510 ve 1306 sayılı Kanunlar ge­
reğince aşağıda mahiyeti açıklanan tesisin (Yapım işleri) 8/2574 sayılı Kararname
esasların? göre 1983 yılı içerisinde bitirilmek üzere 1306 sayılı Kanunun uygulama
şeklini gösterir Yönetmeliğin 51. maddesine göre «Kapalı Usulü» ile eksiltmeye ko­
nulmuştur.
İşin Cinsi : Göçebelerin İskânı Kapsamında Diyarbakır - Çınar - Göktepe yeni
yerleşim yeri İnşaatları Tarımsal tskân 25 (İkiz) işletme binası İnşaatları.
Keşif Bedeli ; 48.750.000,— TL. olup,
Geçici Teminat : 1.477.500,— TL. dır.
ihale Tarihi : 17 Mayıs 1983 saat 15.00 dir.
2 — «Kapalı Zarf Usulü» ile eksiltmeye Diyarbakır Toprak - İskân Müdürlüğü­
nün toplantı salonunda İhale Komisyonunca yukarıda belirtilen gün ve saatte yapı­
lacaktır.
3 — İhale dosyaları Diyarbakır Toprak - İskân Müdürlüğünde imza karşılığı
görülmesi zorunludur.
4 — İsteklilerin ihaleye iştirak edebilmeleri için Toprak - İskân Müdürlüğü
Belge Komisyonu Başkanlığından (İhaleye İştirak Belgesi) almaları şarttır.
5 — İsteklilerin ihaleye İştirak belgesi almak İçin eksiltme şartnamesinin 5 (C)
maddesinde belirtilen belgelerle birlikte işin keşif bedeli kadar iş bitirme belgesi
yahut işin keşfi kadar iş denetleme belgesi ve limit dahilindeki geçici teminat mek­
tubunu veya geçici teminatın Fon veznesine yatırıldığına dair makbuz ile en geç
13/5/1983 günü saat 15.00'e kadar müracaat etmiş olmaları şarttır.
6 — İhaleye katılması yeterli görülenlere yeterlik belgesi 17/5/1983 günü saat
11.00 den itibaren Belge Komisyonu Başkanlığınca verilecektir.
7 — İsteklilerin ihaleye girebilmeleri için;
a) Yeterlik belgesini,
b) Kanuni ikâmetgâh belgesini,
.i) Şahıslarda 1983 yılı vizeli Ticaret Odası Belgesi.
Şirketlerde ilân tarihinden sonra alınmış halen faaliyette olduğunu belirtir belge,
d) Şirketlerde imza yetki sirküleri,
•i) Eksiltme teklifini ihtiva eden ve usulüne göre düzenlenmiş teklif zarfları.
Yukarıdaki belgeleri havi dış zarfın ihale saatinden bir saat öncesine kadar ek­
siltme komisyonu başkanlığına makbuz mukabili vermeleri şarttır.
8 — Müdürlüğümüz 2490 sayılı Kanuna tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta
veya dilediğine vermekte serbesttir.
9 — Telgrafla müracaat veya postadaki gecikmeler kabul edilmez.
Keyfiyet ilân olunur.
6857 / 2-2
1 — Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı, Toprak - iskân Genel Müdürlüğü
Van Toprak - İskân Müdürlüğü tarafından 2510 ve 1306 sayılı Kanunlar gereğince
aşağıda mahiyeti açıklanan Tesisin (Yapım İşleri) 8/2574 sayılı Kararname esas­
larına göre 1983 yılı içerisinde bitirilmek üzere 1306 sayılı Kanunun Uygulama Şek­
lini Gösterir Yönetmeliğin 51. maddesine göre «Kapalı zarf usulü» ile eksiltmeye
konulmuştur.
İşin Cinsi : Afgan Göçmenlerinin İskânı Kapsamında Van - Erciş - Altındere yeni
yerleşim inşaatları Tarımsal İskân 42 bina (bitişik nizam İkiz bina) inşaatları.
Keşif Bedeli : 281.400.000,— T L . olup.
Geçici Teminat : 8.457.000,— T L . dır.
İhale Tarihi : 17/5/1983 Saat 15.00 dir.
2 — «Kapalı zarf usulü» İle eksiltme Van Toprak - İskân Müdürlüğünün top­
lantı salonunda ihale komisyonunca yukarıda beürtilne gün ve saatte yapılacaktır.
Sayfa: 37
2 Mayıs 1983 — Sayı: 18035
RESMÎ GAZETE
3 — İhale dosyalarının Van Toprak - İskân Müdürlüğünde İmza kargılığı görül­
mesi zorunludur.
4 — Isteklilerni İhaleye iştirak edebilmeleri için Toprak - İskân Müdürlüğü
Belge Komisyonu Başkanlığından (ihaleye iştirak belgesi) almaları şarttır.
5 — isteklilerin ihaleye iştirak belgesi almak için eksiltme şartnamesinin
5 (C) maddesinde belirtilen belgelerle birlikte işin keşif bedeli kadar iş bitirme bel­
gesi yahut işin keşfi kadar iş denetleme belgesi ve limit dahilindeki geçici teminat
mektubunu veya geçici teminatın fon veznesine yatırıldığına dair makbuz ile en
geç 13/5/1983 günü saat 15.00'e kadar müracaat etmiş olmaları şarttır.
6 — İhaleye katılması yeterli görülenlere yeterlik belgesi 17/5/1983 günü saat
11.00 den itibaren Belge Komisyonu Başkanlığınca verilecektir.
T — isteklilerin ihaleye girebilmeleri için;
a) Yeterlik belgesini,
b) Kanuni ikametgâh belgesini,
;) Şahıslarda 1983 yılı için vizeli Ticaret Odası belgesi,
Şirketlerde ilân tarihinden sonra alınmış halen faaliyette olduğunu belirtir belge,
d) Şirketlerde imza yetki sirküleri,
e) Eksiltme teklifini ihtiva eden ve usulüne göre düzenlenmiş teklif zarfları.
Yukarıda belgeleri havi dış, zarfın ihale saatinden bir saat öncesine kadar eksiltme komisyonu başkanlığına makbuz mukabili vermeleri şarttır.
8 — Genel Müdürlüğümüz 2490 sayılı Kanuna tabi olmayıp ihaleyi yapıp yap­
mamakta veya dilediğine vermekte serbesttir.
9 — Telgrafla müracaat veya postadaki gecikmeler kabul edilmez.
Keyfiyet ilân olunur.
6858 / 2-2
—
Balâ Belediye Başkanlığından :
150 Ton/Gün Kapasiteli U n Fabrikası Makinası ve Montesi Yaptırılacaktır.
1 — Iş 2490 sayılı Kanunun 31. maddesi hükümlerine göre kapalı zarf usulü
ile eksiltmeye konulmuştur.
2 — işin muhammen bedeli 170.500.000,— T L . dir.
3 — Eksiltme Ankara - Balâ Belediye Başkanlığı Odasında Eksiltme ve ihale
Komisyonunda 13 Mayıs 1983 tarihinde Cuma günü saat 15.00 de yapılacaktır.
4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar Balâ Belediyesi Muhasebesinde
15.000,— T L . mukabilinde alınabilir.
5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin;
a) 1983 yılma ait Ticaret ve Sanayi Odası belgesi,
b) 5.115.000,— TL. lik geçici teminatını (tahmini keşif bedelinin % 3'üdür.)
c) Müracaat dilekçelerine idarece hazırlanan dosyasında mevcut idari şart­
namedeki şartları taşıyan belgeler,
d) Teknik personel beyannamesi,
e) Sermaye ve kredi imkânlarını bildiren mali durum beyannamesi,
f) Taahhüt bildirisi,
g) Banka referans mektubunu bağlamak suretiyle Ankara Valiliği II Bayın­
dırlık Müdürlüğü Belge Komisyonunda alacakları yeterlik belgesini teklif mektupları
ile birlikte zarfa koymaları lazımdır.
6 — İstekliler teklif mektuplarını 13 Mayıs 1983 günü saat 14.00'e kadar mak­
buz mukabilinde İhale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir.
7 — Yeterlik belgesi almak için isteklilerin dilekçelerini 10 Mayıs 1983 tarihi
mesai saati sonuna kadar Ankara Valiliği 11 Bayındırlık Müdürlüğü kayıtlarına İntikal
ettirmeleri gerekir.
8 — Telgrafla müracaatlar ve postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez.
Keyfiyet ilân olunur.
6557/ 3-3
Millî Eğitim Bakanlığından :
Gruplar
1. Gıup
2. Grup
3. Grup
4. Grup
Eksiltmeye konan işin çeşidi
Miktarı
Muhammen
bedeli
TL.
a) Komple Diş Üniti
b) Potey
c) Diş Röntgen Cihazı
d) Dişçi Davyesi
a) Santrüfüj
b) Benmari
c) Fırın (sterilizatör)
d) Saf su cihazı
e) Hematokrlt
10
10
10
10
20
13
13
13
12
Adet
Adet
Adet
Tk.
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
9.750.000 ]
3.800.000 \
3.800.000 f
1.800.000 j
1.850.000 ]
1.108.250 |
1.202.500 J.
2.405.000 |
1.080.000 J
a)
b)
a)
b)
20 Adet
12 Adet
8 Adet
3.760.000 )
4.200.000 J
2.984.000 )
MonokUler Mikroskop
Spektrofotometre
Elektrokardiyografi cihazı
5 Kalem E K G Aksesuarı
1) E K G Hasta kablosu
2) E K G Kol - Bacak Elektrotları
3) E K G Kol - Bacak Bantları
4) E K G Yedek Kalemi
5) E K G Kâğıdı
Geçici
teminatı
Lira Krş.
574.500,-
229.372,50
238.800,-
İhalenin tarihi, günü ve saati
20/5/1983
20/5/1983
20/5/1983
20/5/1983
20/5/1983
20/5/1983
20/5/1983
20/5/1983
20/5/1983
Cuma
Cuma
Cuma
Cuma
Cuma
Cuma
Cuma
Cuma
Cuma
20/5/1983
20/5/1983
20/5/1983
Cuma
Cuma
Cuma
N
15.00
15.00
15.00
15.00
15.20
15.20
15.20
15.20
15.20
15.40
15.40
16.00
15 Adet
262.500 |
20/5/1983 Cuma 16.00
32 Adet
28.800 |
20/5/1983 Cuma 16.00
32 Adet
25.600 y
130.827,—
20/5/1983 Cuma 16.00
8 Adet
60.000 |
20/5/1983 Cuma 16.00
1000 Rulo
1.000.000 J
20/5/1983 Cuma 16.00
1 — Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığının ihtiyacı için yukarıda (4) ayrı grup (17) kalemde cinsi ve miktarları ile Muhammen
bedelleri yazılı tıbbi cihaz ve malzemeler hizalarında belirtilen gün ve saatlerde 2490 sayılı Kanunun 31. maddesine göre kapalı zarf
usulü ile eksiltmeye konularak satın alınacaktır.
2 — Şartnameler Millî Eğitim Bakanlığı Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığında görülebilir.
3 — İhale yukarıda gösterilen gün ve saatlerde Bakanlık Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığında toplanacak satınalma komisyonunca
yapılacaktır.
4 — İhaleye girmek isteyenlerin 2490 sayılı Kanun 2, 3 ve 32 nci maddelerinde yazılı şartlar dairesinde hazırlayacakları zarf­
ları ihale saatlerinden bir saat evvel makbuz karşılığında komisyon başkanlığına vermeleri.
5 — İhaleye katılacaklar bir gruptan fazlasına teklif vermek isterlerse teklif verecekleri her grup için ayrı ayrı teklif zarfı ver­
meleri gerekmektedir.
6 — Postada vaki gecikmelerin kabul edilmiyeceği.
İlân olunur.
6879 / 1-1
Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı Yol, Su ve Elektrik İsteri Genel Müdürlüğü 16. Bölge Müdürlüğünden :
KASTAMONU
Aşağıda gösterilen Köyyollarına asfalt altı stabilize malzeme temini nakli ve figüre işleri 2490 sayılı Kanunun 31 nci maddesine
göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır.
Eksiltme hizalarında yazılı tarih, gün ve saatte Y S E 16. Bölge Müdürlüğü Yol İşleri Şefliğinde eksiltme Komisyonu marifetiy­
le yapılacaktır. Şartname ve diğer evraklar Y S E Genel Müdürlüğü Köyyolları Daire Başkanlığında, 16. Bölge Müdürlüğünde görüle­
bilir.
İsteklilerin Eksiltmeye Girebilmeleri İçin :
a) E n geç müracaatın son günü mesai saati sonuna kadar bir dilekçe ile Y S E 16. Bölge Müdürlüğüne müracaat etmeleri ve
dilekçelerine, Bayındırlık Bakanlığından alınmış (B) Grubu Müteahhitlik Karnesi, Taahhüt Bildirisi, Eksiltme şartnamesinde belirti­
len ve ilk ilân tarihinden sonra alınmış Noterden tasdikli makina teçhizat bildirisi, Mali durum bildirisi. Teknik personel bildirisini
ekliyerek iştirak belgesi almaları lâzımdır.
b) 1983 Ticaret ve Sanayi Odası belgesi, Şirket ise Şirket sirküleri ve faaliyet belgesinin ibrazı ile aşağıda hizasında yazılı
her iş için ayrı ayrı Geçici Teminatın Kastamonu Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne yatırılması, Banka Teminat Mektubu verme­
leri.
c) İsteklilerin eksiltme şartnamesine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç ihale saatinden bir saat öncesine kadar
makbuz mukabilinde ihale Komisyon Başkanlığına vereceklerdir.
d) Postadaki gecikmeler, Telgraf ile müracaatlar kabul edilmez. İlân olunur.
Keşif
Geçici
Banka
Sıra
bedeli
teminatı
referansı
Müracaatın'
Eksiltmenin
No.
İşin adı
TU
TL.
TL.
Son günü
Tarihi
günü ve saati
1
2
Merkez Araç - Dy. llt. Incigöz - Ihsangazi
Devrekani - Şenlik yolu
Taşköprü - llt. Alisaray - Yoğunoluk - Köçekli Gr. Ky. (100. yıl Atatürk Yolu)
26.453.000
793.590
2.116.240
16/5/1983
i S/5/1983
Çarşamba 10.30
32.480.000
974.400
2.598.400
16/5/1983
18/5/1983
Çarşamba 15.30
6871/1-1
Sayfa: 40
RESMİ GAZETE
2 Mayıs 1983 — S a y ı
16035
;
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünden :
(MUHTELİF H U R D A M A L Z E M E SATILACAKTIR.)
Kurumumuza ait olan, aşağıda müfredatı kayıtlı 10 kalem muhtelif hurda maizeme kapalı zarfla teklif almak suretiyle satışa arzedilmiştir.
Şartnameleri Kurum'un Genel Müdürlük Malzeme Satış, Kırıkkale Bölge v-e is
ianbul Şubesi Müdürlüklerinden temin edilebilir.
Teklifler ihale günü en geç saat 15.00'te Genel Müdürlük Malzeme Satış Şubes
Müdürlüğüne verilmiş olacaktır.
Kurumumuz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir.
Geçici
teminat
Malzemenin cinsi
Miktarı
Bulunduğu yer
TL.
th. Tarihi
81-46
«AL-GR : 128»
Alüminyum hurdası (Uçak
motorları yıldız tipi).
9.000
83-22
«Topsat 1591»
Oto malz. (Komple GMC
Ön ve arka difransiyelleri)
6.500
83-27
«Topsat 1596»
Muh. Oto malzemesi (Muh­
telif oto şanzumanları)
5.000
81- 178
«Gemsat 114»
Bakır hurdası (Rotor)
5.000
83-31
«Topsat -1608*
Deniz motorlarına ait şanzumanlar (Rediktion).
5.000
83-36
«Topsat 1613»
Muh. Iş-mak malz. (catarpillar malzemesi) (Muh.
Piston, piston kolları, silin­
dir gömleği, sekman ana
ve kol yatakları).
l.i500
83-54
«Gemsat 127»
Pirinç malzeme hurdası
(Demir karışımlı).
000
82- 54
«Topsat 1543»
Muh. Tel. kablosu (2 11, 3
lü, çok damarlı) (% 5 nisbetinde çok damarlı kablo) 50.'000
81-186
«AL-GR : 147»
Parça alüminyum hurdası
10 000
83- 47
«Topsat 1624»
Muhtelif ebatta jantsız las­
tik hurdası
45.000
Kğ,
Kırıkkale Hurda
Şantiyesi
100.000
Kğ.
İzmit Seymen Hurda
Malz. ikmal Şan.
100.000
9/5/1983
»
Kğ.
150.000
Kğ.
50.000
Kğ.
100.000
Kğ.
50.000
»
Kğ.
150.000
*
750.000
»
100.000
»
250.000
»
Kğ.
Kırıkkale Hurda
Şantiyesi
Kırıkkale Hurda
Şantiyesi
Kğ.
Kırıkkale Hurda
Şantiyesi
Kğ.
6571 / 1-1
Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 5. Bölge Müdürlüğünden
MERSİN
Karayolları 5. Bölge Müdürlüğüne bağlı şantiyelerimizle, Bölge Müdürlüğümü:
arasında 2490 sayılı Yasanın 31. maddesine göre personel nakli yaptırılacaktır.
RESMÎ GAZETE
Sayfa: 41
Mayıs 1983
Sayı: 18035
Katılmak İsteyenlerin ihale dosyasını Karayolları 5, Bölge Müdürlüğü Yapım
ve Planlama Şefliğinde görülebilir.
Eksiltmeye katılmak üzere yeterlik belgesi almak isteyenlerin.
En geç 6/5/1983 günü çalışma saati sonuna kadar bir dilekçe ile K a ­
rayolları 5. Bölge Müdürlüğüne müracaat edeceklerdir. (Müracaatlarda; genel evrak
kaydı muteberdir. Postadaki gecikmeler ve telgrafla yapılan müracaat kabul edilme­
yecektir.)
Dilekçeye eklenecek belgeler.
1 — Kiralanacak otobüsün kendisine ait olduğunu belirten fatura veya ruh­
satnamenin 1983 Noter tasdikli örneği.
2 — Resmi kuruluşlarda personel nakli işi yaptığına dair belge.
İsteklilerin ihaleden bir gün önce bir dilekçe ile Bölge Makina Şefliğine mü­
racaat ederek, otobüsün muayenesini yaptırıp yeterlik belgesi almaları gerekir.
İhaleye gireceklerin yeterlik belgesi ile birlikte 2490 sayılı Yasa hükümlerine
göre hazırlayacakları en az keşif bedelinin % 3. kadar banka teminat mektubu ve
Karayolları 5. Bölge Saymanlığından alınmış vezne alındı makbuzunu ve teklif mek­
tuplarını 1983 yıh Ticaret ve Sanayi Odası vesikası veya Esnaf Belgesi veya Şoför­
ler Cemiyetinin Belgesi ile ihale günü ve ihale saatinden 1 saat öncesine kadar Ko­
misyon Başkanlığına makbuz karşılığı vermeleri gerekir.
Bölgemizde çalışan personellerden vasıta sahibi olanlar iştirak edemezler.
2
—
İş yeri ve cinsi
1 - Anamur-Konya Hd. Yolu Şantiyesi
Personelinin Anamur-Mersin-Anamur arası otobüsle nakli işi
2 - Gaziantep-Yavuzeli-Araban
Şant.
Personeli Mersin-G. Antep-G. Antep-Mersin arası otobüsle nakli işi
3 - Antakya-Yayladağı
ve AntakyaSamandağ yolu şantiye personeli­
nin Mersin-Antakya-Antakya-Mersin arası otobüsle nakli
4-Planlama Şefliğine alt 1. Ad.
Münübüs.
I. Keş. Bed. Geç. Tem. Son Mür. Eksiltmenin
Lira
Lira
Tar. Saat Gün ve saat
817.000
24.510
6/5/1983
Sa. 17.30
10/5/1983
Sa. 11.00
980.400
29.412
0/5/1983
Sa. 17.30
10/5/1983
Sa. 16.00
735.300
22.059
6/5/1983
Sa. 17.30
11/5/1983
Sa. 11.00
1.470.000
44.100
6/5/1983
Sa. 17.30
10/5/1983
Sa. 11.00
6440/ 2-2
Azot Sanayii T.A.Ş. Kütahya Azot Fabrikaları Müdürlüğünden :
3.000 TON GAZ TEMİZLEME MADDESİ (LİMONİT) A L I N A C A K T I R
1 —• Müdürlüğümüzün ihtiyacı bulunan 3.000 ton gaz temizleme maddesi
(Limonit) kapalı teklif almak suretiyle İhale edilecektir.
2 — Şartnameye göre hazırlanacak teklif mektupları engeç 25 Mayıs 1983
Çarşamba günü saat 16.00'ya kadar Kütahya Azot Fabrikaları Müdürlüğü Muhaberat
ve Arşiv Şefliğine elden verilebileceği gibi posta ile/ de gönderilebilir.
3 — Müddetinden sonra gelen ve postada; olacak gecikmeler dolayısıyle geç
gelen teklifler nazarı itibara alınmayacaktır.
4 — Şartnameler bedelsiz olarak, Ankara'da Gazi Mahallesi Konya Devlet
Yolu No : 70 adresindeki Genel Müdürlüğümüzden, İstanbul'da Karaköy Rıhtım Cad.
Denizciler Sok. No : 8 R Han Kat : 2 adresindeki Satınaima Müdürlüğünden ve Kü­
tahya Azot Fabrikaları Müdürlüğü Ticaret Şefliğinden temin edilebilir.
5 — Müdürlüğümüz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir.
6574 /1-1
Sayla: 42
RESMİ GAZETE
2 Mayıs 1983 — Sayı: 18035
Köyişleri ve Kooperatifler Bakanlığı Yol, Su Elektrik İşleri Genel Müdürlüğü
Ankara İli Y S E Müdürlüğünden :
S. No.
1
2
3
4
5
6
7
—
—
—
—
—
—
—
İğin beyanı
Ank. - Ç. Dere - Bükeler gr. içm. inş.
Ank. - N . han - Aş. Kavacık K y . İç. inş.
Ank.-B. Pazan^Cızılcasöğüt Ky. iç. ing.
Ank. - Altındağ - Tatlar Köyü içm. ing.
Ank. - K. Kale - Kargın Köyü içm. ing.
Ank.-Y. Mah. - Çayyolu Köyü içm. ing.
Ank. - Ayaş - Gökçebağ Köyü içm. ing.
I. Keşif
TL.
Geçici
teminatı
TL.
4.990.000
2.000.000
1.000.000
1.000.000
500.000
2.000.000
2.000.000
163.450
73.750
43.750
43.750
23.750
73.750
73.750
İhalenin
tarihi ve saati
16/5/1983
16/5/1983
16/5/1983
16/5/1983
16/5/1983
16/5/1983
16/5/1983
10.30
10.30
10.30
10.30
15.00
15.00
15.00
Yukarıda konusu keşif bedeli ve geçici teminatı yazılı içmesuyu inşaatları ka­
palı zarf usulü ile 6200 sayılı Kanunun 34. maddesi gereğince tatbik edilecek esaslara
göre eksiltmeye çıkartılmıştır. İhaleleri hizalarında gösterilen tarih ve saatte ayrı ayrı
olarak Ankara Y S E 11 Müdürlüğü İçmesuları Şefliğinde yapılacaktır.
İşlere ait keşif özetleri, şartname ve projeler Y S E 11 Müdürlüğü İçmesuları Şef­
liğinde görülebilir. İsteklilerin yeterlik belgeleri alabilmeleri için 12/5/1983 günü me­
sai saati konuna kadar her iş için ayrı ayrı müracaat dilekçesi vermeleri; Müracaat­
larına aslı veya noter tasdikli;
1 — işin keşif bedeli kadar müteahhitlik karnesi veya iş bitirme belgesi.
2 — İçmesuyu işi yaptığına dair belge.
3 — 1983 yılı vizeli Ticaret odası belgesi.
4 — ilân tarihinden sonra alınmış banka referansı.
5 — Mali durum bildirgesi.
6 — Yer görme belgesi (Yer görme belgesi makbu evrakı Y S E 11 Müdürlüğü
İçmesuları Şefliğinden temin edilecektir.)
7 — Taahhüdü altındaki işleri bildirir beyannameleri eklemeleri.
İstekli şirket olduğu takdirde şirketin idare merkezinin bulunduğu yer mahke­
mesinden veya sicilinin kayıtlı bulunduğu resmi makamdan şirketin halen faaliyette
bulunduğuna dair vesika, sirküleri, namına teklifte bulunacak kimselerin bu şirketin
vekili olduğunu gösterir tasdikli vekaletname eklemeleri şarttır.
İstekliler 13/5/1983 günü mesai saatinden itibaren yeterlik belgesi alıp almadık­
larım öğrenebilirler. İstekliler usulüne göre hazırlayacakları teklif zarflarım ihale
saatinden yarım saat önce makbuz mukabilinde Y S E Müdürlüğü ihale emanet komteyonluğu başkanlığına vermeleri gerekir.
Postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez hepsi ilân olunur.
6883 /1-1
Köyişleri ve Kooperatifler Bakanlığı Y S E Genel Müdürlüğü Y S E 17. Bölge Mü­
dürlüğü Bilecik İli Y S E Müdürlüğünden :
1983 Mali yıh içmesuyu yapım programında bulunan aşağıda yeri, keşif bedeli,
geçici teminatı ihale günü ve saati belirtilen işler 6200 sayılı Kanunun 34. maddesi
esaslarına göre Bilecik İli Y S E Müdürlüğünde, Enlanet Komisyonlarınca kapalı zarf
usulü ile tagaronlara ihale edilecektir.
1 — İsteklilerin yeterlik belgesi alabilmeleri için listede gösterilen son müra­
caat günlerinin mesai saati bitimine kadar birer dilekçe ile Y S E Müdürlüğüne başvur­
maları.
a) Ticaret Odası Belgesi (1983 yılı tasdikli) Şirketlerde İse İlan tarihinden son­
ra alınmış, halen faaliyette olduğunu belirtir belge,
Sayfa: 43
2 Mayıs 1983 — Sayı: 18035
RESMÎ GA7ETE
b) C Grubu müteahhitlik karnesi.
c) Karnesi bulunmayanların içmesuyu inşaatı bitirme belgesi.
d) İs. yeri görme belgesi (İlgili Köy Muhtarlığmca tasdikli) getirmeleri şarttır
2 — Teşkilatımızda iş almış veya halen devam etmekte olan müteahhit ve taşaronların işlerini sürüncemede bıraktığı bilinenlere yeterlik belgesi verip vermemekte
emanet komisyonu yetkilidir.
3 — a) Geçici teminatların nakit olması halinde Defterdarlık Muhasebe Mü­
dürlüğüne yatırılarak vezne alındısı getirilmesi.
b) Banka mektubu getirilmesi halinde limit içi ve süresiz olması,
c) İsteklilerin noterlikçe tasdikli, gerçek kişi obuası halinde imza sirküler),
şirket olması halinde şirket sirkülerini getirmesi.
d) Vekalet ile temsil halinde vekâletname tarihinin ilân tarihinden sonra olma»
sı şarttır.
4 — a) Kanuni ikametgâh adresi olarak geçici konaklama yerleri verilmeye
çektir.
b) Kapalı zarf teklifleri ihale saatine kadar makbuz karşılığı Emanet Komis­
yon Başkanlığına verilmesi gerekmektedir.
5 — Bu işlere ait proje keşif ve şartnameler çalışma saatleri içinde Y S E Mü­
dürlüğü Emanet Komisyonlarından tetkik edilebilir.
6 — Aşağıdaki işler için istekli bulunmaması ve herhangi bir nedenle ihale
edilememesi halinde ilk ihale gününden 10 gün sonra aynı yer ve saatte yeniden gazete
ilâm yapılmadan Y S E Müdürlüğü panosunda ilân edilerek ihalesi yapılacaktır. (2. iha­
le günü tatil gününe rastlarsa takip eden ilk çalışma günü İhalesi yapılacaktır. Pos­
tadaki gecikmeler kabul edilmez.
7 — Telgrafla müracaatlar kabul edilmez.
İlân olunur.
Keşif
Geçici
Son
bedeli
teminatı
müracaat
İ h a l e n i n
S. No.
İşin adı
Lira Krş. Lira Krş.
tarihi
tarihi ve saati
1
2
3
Bilecik - Bozüyük - Kara­
ağaç İç. İnş.
3.308.193,53 112.995,81 10/5/1983
Bilecik - Bozüyük - K a rabayır İç İnş.
2.060.092,59 75.552,78 10/5/1983
Bilecik - Söğüt - Dereboyu İç. İnş.
2.109.287,11 77.028,61 10/5/1983
13/5/1983 11.00
13/5/1983 15.00
13/5/1983 16.00
6873 /1-1
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Mülürlüğünden :
BİR A D E T H A S S A S TERAZİ SATEN A L I N A C A K T I R
Kurumumuz Kırıkkale Mühimmat Fabrikasının ihtiyacı olan 1 adet teknik
terazi (Yarı analitik hassas terazi) satmahnacaktır.
Bu işe ait idari ve teknik şartname Ankara'da Genel Müdürlük İç Alım Şu'be
Müdürlüğünden, İstanbul'da ise İnönü Caddesi No : 88 Taksim - İSTANBUL adresin­
deki İstanbul Şube Müdürlüğümüzden temin edilebilir.
İhaleye iştirak edecek firmaların şartnameye göre hazırlayacakları teklif mek­
tuplarını kapalı zarf içerisinde en geç 16 Mayıs 1983 Pazartesi günü saat 17.00'ye
kadar Kurumumuz Iç Alım Şube Müdürlüğü Tandoğan/ANKARA adresine gönder­
meleri şarttır.
Kurumumuz 2490 sayılı Kanuna tabi olmayıp ihaleyi kısmen veya tamamen
yapıp yapmamakta veya siparişi dilediğine vermekte serbesttir.
6175 /1-1
Sayla: 44
RESMÎ GAZETE
2 Mayıs 1933 — Sayı: 18035
Köyişleri ve Kooperatifler Bakanlığı Yol Öu Elektrik İğleri Genel Müdürlüğü Kırıkkale
İli YSE Müdürlüğünden :
Müdürlüğümüzün 1983 yılı içmesuyu yapım programında bulunan aşağıda isim­
leri keşif bedelleri, geçici teminatları ihale tarihi ve son müracaat günleri ile ihale saat­
leri yazılı içmesuyu emanet inşaatlarının ihaleleri, Müdürlüğümüz içmesuları şefliğin­
de toplanacak emanet komisyonu huzurunda kapalı zarf usulü ile 6200 sayılı Kanunun
34. maddesi esasları dahilinde ve 22 nci maddesi hükmüne göre eksiltmeye çıkarıla­
caktır.
İHALEYE İŞTİRAK EDECEKLERİN :
1 — 1983 yılına ait "Vizeli Ticaret ve Sanayi odası belgesi, şirket ise ilân tari­
hinden sonra alınmış hali faaliyet belgesi ve şirket imza sirküleri.
2 — Geçici teminatların istanbul Kartal Malmüdürlüğüne veya Kırklareli Mu­
hasebe Müdürlüğü veznesine yatırdıklarına dair makbuz veya banka teminat mektu­
bunun ibrazı (Banka mektubu müddetsiz ve limit dahili olacaktır.)
3 — Süresi dolmamış C grubu müteahhit karnesi veya işin keşfi kadar iş bitir­
me belgesi.
4 — Taşaronlara emanet iş talimatının 2.7 maddesine göre iki işten fazla iş ve­
rilemeyeceğinin bilinmesi, ihaleye iştirak edeceklerin son müracaat tarihinde saat
17.30 a kadar müracaat etmesi, ihale tarihinden bir gün önce iştirak belgesi alınması.
5 — İhaleye iştirak edenler yasalara göre usulüne uygun olarak hazırlayacak­
ları teklif mektuplarını iç zarfa, teminat ve iştirak belgesi gibi evraklarını dış zarfa
koyarak İhale saatinden bir saat öncesine kadar komisyon başkanlığına verilmesi ge­
rekmektedir.
6 — İhalesi yapılacak işlerin proje ve şartnameleri Müdürlüğümüz İçmesuları
şefliğinde her gün mesai saatleri dahilinde görülebilir.
7 — Posta ile müracaatlar kabul edilmez.
8 — Durum İlgililere ilân olunur.
S. No.
1
2
3
4
5
İşin adı
Keşif
bedeli
Lira Krş.
Geçici
teminatı
TL.
K. eli - Merkez - Deveça6.911.640,— 221.100
tağı gr. içm. inş.
K. eli - Vize - Balkaya
3.671.044,72 123.882
içm. inş.
K. eli - Babaeski - Karahalil köyü içm. inş.
4.673.451,78 153.954
K. eli - Pehlivanköy - Ye­
4.421.085,50 146.383
şilova Köyü içm. inş.
K. eli - Kozçaz - Mer­
3.909.035,46 131.022
kez içme. inş.
Son
müracaat
tarihi
İhalenin
tarihi ve saati
18/5/1983 25/5/1983 10.00
18/5/1983 20/5/1983 11.00
18/5/1983 20/5/1983 14.30
18/5/1983 20/5/1983 15.30
18/5/1983 20/5/1983 16.30
6887 / 2-1
Köyişleri Ve Kooperatifler Başkanlığı YSE Genel Müdürlüğü YSE 17. Bölge
Müdürlüğü Kütahya İli YSE Müdürlüğünden :
1983 Maü yılı İçmesyu yapım programında bulunan aşağıda yeri, keşif bedeli,
geçici teminatı, ihale günü ve saati belirtilen işler 6200 sayılı kanunun 34. maddesi
esaslarına göre Kütahya Ilı YSE Müdürlüğünce, emanet komisyonlarınca kapalı zarf
•sulu ile taşaronlara ihale edilecektir.
—
Sayfa: 45
Mayıs 1983
Sayı: 18035
RESMÎ GAZETE
1 — İsteklilerin yeterlik belgesi alabilmeleri için listede gösterilen son müracaat
günü mesai saati bitimine kadar birer dilekçe ile Y S E Müdürlüğüne başvurmaları.
a) Ticaret Odası belgesi (1983) yılı tasdikli) Şirketlerde ise ilân tarihinden
sonra alınış, halen faaliyette olduğunu belirtir belge.
b) C Grubu müteahhitlik karnesi.
c) Karnesi bulunmayanların içmesuyu inşaatı bitirme belgesi.
d) İşyeri görme belgesi (Y. S. E. Kütahya II Md. den) Getirmeleri şarttır.
(Sıhhi tesisat hidorofor işi bitirmiş olanlar).
2 — Teşkilatımızda iş almış veya halen devam etmekte olan müteahhit ve taşOj-anların işlerini sürümcemde bıraktığı bilinenlere yeterlik belgesi verip vermemekte
Emanet Komisyonu yetkilidir.
3 — a) Geçici Teminatın nakit olması halinde Defterdarlık Muhasebe Müdür­
lüğüne yatırılarak vezne alındısının getirilmesi.
b) Banka mektubu getirilmesi halinde limit içi ve süresiz olması.
c) İsteklilerin noterlikçe tasdikli, gerçek kişi olması halinde imza sirküleri,
şirket olması halinde şirket sirkülerini getirmesi.
d) Vekallt ile temsil halinde vekaletname tarihinin ilân tarihinden sonra olma­
sı şarttır.
4 — a) Kanuni ikametgah adresi olmak geçici konaklama yerleri verilme­
yecektir.
b) Kapalı zarf teklifleri ihale saatine kadar makbuz karşılığı Emanet Komis­
yonu Başkanlığına verilmesi gerekmektedir.
5 — Bu İşe ait proje keşif ve şartnameler çalışma saatleri içinde Y S E Müdür­
lüğü Emanet Komisyonları'ndan tetkik edilebilir.
6 — Aşağıdaki iş için istekli bulunmaması veya herhangi bir nedenle ihale
edilmemesi halinde, ilk ihale gününden 10 gün sonra aynı yer ve saatte yeniden gazete
ilân yapılmadan Y S E Müdürlüğü panosunda ilân edilerek ihalesi yapılacaktır. (2. ihale
günü tatil gününe rastlarsa takip eden ilk çalışma günü ihalesi yapılacaktır.Postadaki
gecikmeler kabul edilmez.
7 — Telgrafla müracaatlar kabul edilmez.
S.No : 1, işin Adı : Küthya Hava E r Eğt. Tugayı lçm. inş, Keşif Bedeli :
3.330 079,23, Geçici Tem : 113652,38, Son Mür. Tar : 10/5/1983, İhalenin Gün - Saat
13/5/1983 Saat : 1100,
6872 /1-1
2
TCDD işletmesi Merkez Alım, Satım ve ihale Komisyonu Başkanlığından :
250 TON RENKLİ ÜSTÜPÜ SATIN A L I N A C A K T I R .
1 — Yukarıda yazılı malzeme iç piyasadan kapalı zarfla teklif alma usulü ile
eksiltmeye konulmuştur.
2 — Tekliflerin en geç 17 Mayıs 1983 Salı günü saat 15.00 e kadar TCDD
Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkalığında toplanacak Komisyonumuza gelmiş
veya verilmiş olması şarttır.
3 — Bu işe ait şartnameler TCDD'nin Ankara'da Merkez, İstanbul'da Sirkeci
Veznelerinden 1.500,— T L . mukabilinde temin edilebilir.
4 — Teklifler 3 nüsha olarak verilecek ve teklif zarfları üzerine teklifin hangi
işe ait olduğu yazılacaktır.
5 — Teklif? ırle birlikte, teklif edilen bedelin % 2,5'u oramnda geçici teminat
verilecektir.
6 — TCDD 2490 sayılı Kanuna tabi olmadığından ihaleyi yapıp yapmamakta
veya kısmen yapmakta ve tercih ettiği talibe yapmakta tamamen serbesttir.
6856 / 2-2
Sayfa: 46
RESMÎ GAZETE
2 Mayıs 1983 — S a y ı 18035
T. C. Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı Y S E Genel Müdürlüğü 18. Bölge
Müdürlüğünden :
:
S. No : 1, İşin Adı : Adıyaman - Kahta - Kocahisar Hidroelektrik Santralı (HES)
İnşaatı., Keşif Bedeli: 15.000.000,— TL., Geçici Teminat : 450.000,— TL., ihale Günü :
24/5/1983, İhale Saati: 11.00, Son Müracaat Tarihi : 20/5/1983
1 — Yukarıda beyanı yapılan işin karşısında gösterilen gün ve saatte Y S E
18. Bölge Müdürlüğü Elektrifikasyon Şefliğinde toplanacak İhale Komisyonu tara­
fından 2490 sayılı Kamın gereğince kapalı zarf usulü ile emaneten ihale edilecektir.
2 — İşe ait ihale dosyası Bölge Müdürlüğümüz Elekt ifikasyon Şefliğinde gö­
rülebilir.
3 — isteklilerin :
Yeterlik belgesi alma Hiçin 20/5/1983 gün çalışma saati sonuna kadar aşağıda
yazılı belgeleri Bölge Müdürlüğümüze verecekleri dilekçeye ekleyerek müracaat ede­
ceklerdir.
a) (G) grubu Müteahhitlik Karnesi aslı.
b) 1983 yılı vizeli Ticaret ve Sanayi Odası belgesi.
4 — Yeterlik belgesi alan tsteklile in geçici teminatım Bölgemizden alacakları
yazı ile 11 Muhasebe Müdürlüğüne yatıracaklar ve alacakları vezne alındısı İle birlikte
hazırlıyacakları teklif mektuplarım İhale saatinden bir saat öncesine kadar Komisyon
Başkanlığına vermeleri gerekir.
İlgililere duyurulur.
6573 / 1-1
r
r
T.C. Köyişleri ve Kooperatifler Bakanlığı Yol, Su ve Elektrik işleri Genel Mü­
dürlüğü Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığından :
1 — Aşağıda cinsi, miktarı, tahmini bedeli ve ihale tarihleri yazılı malzemeler
2490 sayılı Kanunun 31. maddesi gereğince kapalı zarf eksiltme usulü ile ihaleye
çıkarılmıştır.
Taih. Bed.
G. Tem. Şart. Bed.
İhale
Malzemenin cinsi
Miktarı
TL.
TL.
TL.
tarihi ve saati
a) Balata Perçin
Makinası
b) Elektrikli E l Breyzi
c) Debriyaj
d) Radyatör Hortumu
e) Tesviyeci
Mengenesi
30 Adet
81 Adet
24 Kalem
39 Kalem
81 Adet
600.000
2.106.000
32.910.000
869.300
18.000
63.180
987.300
26.079
810.000
24.300
250
1.500
20/5/1983
23/5/1983
23/5/1983
23/5/1983
11.30
10.00
10.30
11.00
23/5/1983
11.30
2 — Eksiltme ihaleleri yukarıda gösterilen tarih ve saatlerde Ankara'da T S E
Genel Müdürlüğünde taplancak komisyon tarafından yapılacaktır.
3 — Şartnameler dilekçe karşılığında yukarıda gösterilen bedellerle 10. Kat
8 nolu odadan temin edilebilir. Şartname bedellerinin Y S E Genel Müdürlüğü adına
ihale konusu belirtilerek Mal Müdürlükleri veya Defterdarlık veznelerine yatırılarak
alınan makbuz aslının ve posta pulunun gönderilmesi halinde posta ile de şartname gön­
derilir,
4 — Yukarıda gösterilen c ve d nolu İhalelere katılacak firmalara en geç
13/5/1983 günü masai saati sonuna kadar başvuruda bulunarak ihaleye iştirak bel­
gesi isteminde bulunacaklardır. Bu belgeyi alıp almadıkları 17/5/1983 tarihinden İti­
baren öğrenebilirler.
5 — ihaleye iştiak belgesi firmalar dilekçelerine,
b) Atölye teçhizat ve tezgah bildirisi
c) Bankalardan alınmış mali referans bildirisi
Sayfa: 47
2 Mayıs 1983 — Sayı: 18035
RESMÎ GAZETE
d) Sanayi Odası kapasite raporunu, (gerçekliiik süresi dolmamış olacak)
e) d() nolu ihaleye için (TS 548 için) TSE uygunluk belgesini ekleyeceklerdir.
f) Satıcı firmalarda ihaleye iştirak edelilirler. Ancak imalatçı firmanın yetkili
satıcı olduğundan tevsik eden belgeyi ve yukarı (da belirtilen imalatçı firmaya ait bel­
geleri dilekçelerine ekliyerek ihaleye iştirak belgesi almak için başvuruda bulunacak­
lardır. Y S E iştirak belgesi almak için müracaat eden isteklilerin iş yerlerini görerek
karar vermek hakkına sahiptir, İştirak belgesi alamayan isteklilerin ihaleye giremez­
ler ve herhangi bir hak talep edemezler.
6 — İsteklilerin, şartnamede istenilen vesaik ve limit içi geçici teminat mek­
tubu veya makbuzları (e) ihalesine katılacaklar TSE (TS 182) uygunluk belgesini
koymak sureti ile hazırlayacakları teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evveli­
ne kadar mekbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri şarttır.
Postadaki gecikmelerle telgrafla yapılacak tekliflerin kabul edilmeyeceği ilân"
olunur.
6867 /1-1
PTT Genel Müdürlüğünden :
8/2574 sayılı Kararname esasına göre Bayındırlık Bakanlığı 1983 yılı birim
fiyatları üzerinden 69.300.000,— T L . keşif bedelli Erciş Santral ve Hizmet Binası in­
şaatı işi eksiltmeye konulmuştur.
1 — Geçici teminatı 2.079.000,— T L . dır. (Geçici teminat olarak bloke çek
kabul edilmez.)
2 — Eksiltme 24/5/1983 Salı günü saat 16.00 da Genel Müdürlük İhale K u ­
rulunca yapılacaktır.
3 — İsteklilerin eksiltme şartlaşmasında belirtilen usulüne göre hazırlanmış;
a) Geçici teminatlarını,
b) Ticaret Odası Cüzdanlarını,
c) Tüzel kişi olmaları halinde imza sirkülerini,
d) Bu iş İçin daha önce alacakları ihaleye katılma belgelerini,
Eksiltme şartnamesinden nci maddesinde belirtilen örneğe uygun kapalı tek­
lif mektupları İle birlikte ihalenin yapılacağı gün saat 15.00'e kadar yapı İşleri dai­
resi başkanlığına alındı karşılıglnda vereceklerdir.
4 — Saat 15.00 den sona verilen teklif kabul edilmez.
5 —• İsteklilerin ihaleye katılma belgesi alabilmeleri için eksilme şartlaşmasının
4 ncü maddesinde belirtilen belgelerle birlikte;
a) Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları ve bu İşin en az keşif bedeli
kadar (A), (B) grubu müteahhitlik karnesi.
b) Son beş sene zarfında ve bir defada en az bu işin keşif bedeli kadar benzeri
bir işi bitirip gececi veya kesin kabulünü yaptırdığına dair resmi bir belge (Mühendis
ve M i m a r l a Kontrol Mühendislikleri veya Şentiye Şefliklerine alt İş denetleme bel'
gelerlnin denetledikleri inşaatların geçici veya kesin kabulü yapılmış olmak şartıyla
% 50*1 kabul olunur.) ile birlikte son müracaat tarihi olan 16/5/1983 Pazartesi günü
saat 17.30'a kadar Genel Müdürlüğe başvurmaları gerekmektedir.
6 — Süresi içinde yapılmayan müracaatla ve postada olacak gecikmeler ka­
bul edilmez.
7 — Eksiltme dosyaları Genel Müdürlük Yapı İşleri Dairesi Başkanlığında
Van P T T Bölge Başmüdürlüğünde tatil günleri hariç çalışma saatleri içinde hergün
görülebilir.
8 — Teşekkülümüz 2490 sayılı Yasaya tabi olmayıp, iştirak belgesi verip ver­
memekte, İhaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yaptırmakta serbest olduğu gibi
aedenle lni açıklamak zorunluluğunda da değildir.
6580 / 2-1
;
r
r
r
Sayfa: 48
RESMİ GAZETE
2 Mayıs 1983 — Sayı: 18035
Sosyal Sigortalar Kurumu İstanbul Satınalma Bölge Müdürlüğünden :
1 — Kurumumuz Merkez ve Taşra Ünitelerimizin harici yazışmalarında kulla­
nılmak üzere cem'an 2.50O.0OO adet pencereli zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir.
2 — İhaleye İştirak etmek isteyen firmalar pencereli zarf numunesini Müdür­
lüğümüz II No. lu Komisyonunda görebilirler.
3 —• İhaleye iştirak etmek isteyen firmaların Şartnamesi esasları dahilinde
hazırlayacakları kapalı teklif mektuplarını enğeç 17/5/1983 Salı günü mesai saati
sonuna kadar Beyoğlu, Kalyoncu Kulluk Cad. Mallı Han'daki Müdürlüğümüze verme­
leri veya aynı gün ve saatte Müdürlüğümüzde bulundurulmak üzere posta İle gönder­
meleri gerekir.
4 — Postada vaki gecikmeler kabul edilmez.
5 — Kurumumuz Arttırma Eksiltme ve İhale Kanununa tabi olmadığından
ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.
6885 / 2-1
DSİ. 23. Bölge Müdürlüğü 232. Teknik Şube Müdürlüğünden :
1 — Kastamonu DSİ. 23. Bölge Müdürlüğü hudutları dahilinde bulunan aşağı­
da yazılı İş 6200 sayılı Teşkilât Kanunun 34. maddesi uyarınca tatbik edilecek esaslar
dahilinde yıllara sari olarak emanetin birim fiyat üzerinden kapalı zarf usulü ile
eksiltmeye çıkartılmıştır.
İşin Adı : Zonguldak Devrek 100 Yıl Tatil Köyü Filyos Çayı Taşkın Koruma,
Keşif Bedeli : 75.000.000, TL... Geçici Teminatı : 2.263.750,— TL,., Son Müracaat Ta­
rihi : 16/5/1983, Eksiltmenin Gün ve Saati : 30/5/1983 -11.00
2 — DSİ. 23 Bölge Müdürlüğü/Kastamonu adına alınmış olan Banka Geçici
teminat mektupları limit içi olacak ve süre ihtiva etmeyecektir. Teminat mektup­
larının limit içi olduğu teminat mektuplarında açıkça belirtilecektir.
3 — Banka teminat mektupları dışındaki her türlü geçici teminatlar DSİ. 23.
Bölge Müdürlüğü Sorumlu Saymanlığı/Kastamonu yatırılacak ve alındı makbuzu dış
zarf içine koyulacaktır.
4 — Eksiltme yukarıda belirtilen gün ve saatte DSİ. 232. Teknik Şube Müdür­
lüğü/Zonguldak adresinde toplanacak olan komisyonunca kapalı zarf usulü ile yapı­
lacaktır.
5 — Eksiltme tasarı ve ekleri mesai saati dahilinde ilân tarihinden itibaren 4.
maddedeki adresten bedelsiz olarak görülebilir.
6 — İsteklilerin DSİ. 232. Teknik Şube Müdürlüğüne son müracaat tarihine ka­
dar bir dilekçe ile müracaat ederek eksiltmeye iştirak belgesi istemeleri ve dilekçele­
rine aşağıda belirtilen belgeleri eklemeleri şarttır.
a) Bayındırlık Bakanlığından alınmış en az 75.000.000,— TL, lik (B) grubu
süresi dolmamış müteahhitlik karnesi aslı veya noterce tasdikli örneği,
b) 1983 yılı tasdikli Ticaret ve Sanayi Odası belgesi aslı veya noterden tas­
dikli örneği,
c) En az 25.000.000,— TL. lik Taşkın Koruma inşaatını taş veya beton duvar
olarak yapmış olduğunu belgeleyecek iş bitirme belgesi,
d) İsteklilerin Şirket olması halinde bu İlanın ilk ilan tarihi olan 2/5/1983 ta­
rihinden sonra halen faaliyette olduğuna dair idare fierkezinin bulunduğu yer mah­
kemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret odasından alınmış belgenin aslı
veya noterden tasdikli örneği,
e) Şirket sirkülerinin ve şirket adına teklifte bulunacak kimselerin bu şirket
vekili olduğuna dair 2/5/1983 tarihinden sonra tanzim edilmiş vekaletnamenin aslı
veya noterden tasdikli örneği,
Sayfa • 49
RESMİ GAZETE
Mayıs 1983
Sayı : 18035
f) Yapı araçları bildirisi Örnek : 1 (Sözleşmenin 24. maddesinde yazılı ana
inşaat makinelerinin müteahhide ait olması, bu makinelerin kendisine ait olduğunu
belgeleyen faturalarla ihale yılında geçerli olan Amortisman defterlerinin noterlikçe
onanmış örneklerinin bildiriye eklenmesi zorunludur. Bu makinaların halen bulun­
dukları yerlerin adresleri açık ve kesin olarak bildiride gösterilecektir.)
g) Mali durum bildirisi örnek • 2/a,
h) Banka mektubu örnek : 2/b,
k) Taahhüt bildirisi örnek : 4 (Son 3 yılda yaptığı işleri gösteıen bir liste
bildiriye ayrıca eklenecektir.)
7 — Son müracaat tarihinde mesai saati bitimine kadar eksiltme tasarı ve
eklerini görüp imza etmemiş olanlara iştirak belgesi verilmez.
8— İsteklilerin iştirak belgesi alıp almadıklarını 4. maddede belirtilen Ema­
net Komisyonu Başkanlığından 23/5/1983 tarihinden sonra öğrenebilirler.
9 — Eksiltmeye iştirak etmek isteyen şahıs ve şirketler teklif zarflarını ek­
siltme saatinden bir saat öncesine kadar 4. maddede yazılı Emanet Komisyonu Baş­
kanlığına makbuz karşılığı teslim etmeleri şarttır.
10 — İşin Sözleşmesine 31 Mayıs 1981 tarih ve 17356 sayılı Resmî Gazete'de
yayınlanarak yürürlüğe giren 8/5/1981 tarih ve 8/2912 sayılı Bakanlar Kurulu uya­
rınca çalışma şartlarına ait hükümler konmuştur.
11 —• Telgrafla yapılacak müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edUmez.
6579 / 2-1
—
2
İstanbul Jandarma İkmal Merkezi K. lığı 2 No'lu Satınalma Komisyon Baş­
kanlığından :
Jandarma Birlikleri İhtiyacı İçin aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedeli, geçici
teminatı, ihale günü yazılı malzemeler 2490 sayılı Kanunun 31. maddesine göre kapa­
lı zarf usulü ile satınalınacaktır. Herbir ihalenin tamamı bir istekliye yapılabileceği gibi
eşit miktarlarda ayrı ayrı iki istekliyede yapılabilir. Evsaf ve şartnameleri İstanbul,
Ankara, İzmir, J. Sat. Kom. Baş. lıklarında görülebilir. İsteklilerin geçici teminatlarıyle, kanunen istenilen belgeleri ve teklif mektuplarını ihale saatinden en az bir saat
önce komisyonumuza vermeleri şarttır. Her türlü gecikmeler kabul edilmez.
C i n s i
Yün eldiven
Miktarı
Muh. Bedeli
TL.
Geç. Tem.
TL.
İhale tarihi ve saati
75.000 Çift
13.125.000
393.750
30/5/1983 Pazartesi 11.00
NOT : İhale ayrı i k i istekliye yapıldığı taktirde muhammen bedel 6.562.500,—
lira, Geçici teminat 196.875,— liradır.
Uzun kollu yün
fanila
170.000 Adet 140.250.000
4.207.50O
1/6/1983 Çarşamba 11.00
NOT : İhale ayrı iki istekliye yapıldığı taktirde muhammen bedel 70.125.000,—
lira, gececi teminat 2.103.750.— liradır.
Tire fanila
250.000 Adet 55.000.000
1.650.000
3/6/1983 Cuma
11.00
NOT : İhale ayrı iki istekliye yapıldığı taktirde muhammen bedel 27.500.000,—
Ura, geçici teminat 825.000,— liradır.
Tire çorap
775.000 Çift 124.000.000
3.720.000
6/6/1983 Pazartesi 11.00
NOT : İhale ayrı i k i istekliye yapıldığı taktirde muhammen bedel 62.000.000,—
lira, geçici teminat 1.860.000,— liradır.
6875 / 1-1
Sayfa : 50
RESMİ GAZETE
2 Mayıs 1983 — Sayı: 18035
T. C. Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlü­
ğünden :
İZMİR
İşin A d ı : İzmir, Uşak, Aydır, Manisa, Muğla Denizli Vilâyetleri sınırları
içerisinde Afazöz tankı taşıyacak kamyon çalıştırılması (4 adet)
1 — 1.1 Keşif Bedeli ; 7.000.000,— T L .
1.2. Geçici Teminat: 140.000,— T L .
1.3. Son Başvuru Tarihi : 6/5/1983
1.4. İhale Tarihi : 9/5/1983 Saat : 15.00
2 — Yukarıdaki iş 5539 sayılı Kanunun 26. maddesine göre Taşeron eliyle
kapalı zarf içinde teklif almak üzere eksiltmeye konmuştur.
3 — «Yeterlik Belgesi» alabilmek için istenen bilgiler;
3.1. Emanet İnşaat Komisyonuna başvuru dilekçesi,
3.2. Dilekçenin veriliş tarihinde isteklinin elinde bulunan İşleri açıklayan
«Taahhüt Bildirisi.»
3.3. İsteklinin tek kişi olması halinde İmza sirküleri, Şirket olması halinde
Şirket Sirküleri (Noter tasdikli)
3.4. İsteklinin çalıştıracağı kamyonların bu iş için elverişli olduğuna dair Bölge
Makina Şefliğinden alınmış Belge.
— Yukarıda (3.1), (3.2) maddelerde belirtilen belgeler ve teklif mektubunun
bizzat istekli tarafından imza edilmiş olması şarttır.
Eksiltme Şartnamesi ve diğer belgeler çalışma gün ve saatlerinde Asfalt Şef­
liğinde görülebilir.
— Eksiltme, belirtilen gün ve saatte Asfalt Şefliğinde Emanet İnşaatı Ko­
misyonunca yapılacaktır.
4 — Eksiltmeye Girebilmek İçin :
İstekliler kapalı zarf içindeki teklif mektubunu ayrıca bir zarf içine yerleştire­
ceklerdir. Dış zarfta bulunması gereken diğer belgeler şunlardır.
4.1. Yeterlik belgesi.
4.2. Gerekiyorsa vekaletname,
4.3. Ticaret veya Sanayi Odası faaliyet belgesi,
4.4. Geçici teminat .makbuzu veya banka teminat mektubu,
4.5. İmza sirküleri veya şirket sirküleri, (Noter tasdikli)
4.6. İstekliler bu işe ilişkin teklif mektuplarını idarenin özel Taşeron Teklif
ve Taahhüt Mektubunu kullanarak düzenleyecek ve 50 liralık pul yapıştırıp, imzahyarak kapalı bir zarfa yerleştireceklerdir.
4.7. İkinci zarf (Dış zarf) içine yukarıda istenen belgeler istekli tarafından
konulup mühürlendikten sonra bu dış zarfın üzerine yalnız teklif mektubunun hangi
işe ait olduğu yazılacak ve eksiltme saatinden bir saat önce Emanet İnşaat Komis­
yonu Başkanlığına verilecektir.
Telgrafla müracaat ve postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez.
Keyfiyet ilân olunur.
6577 / 1-1
Azot Sanayii T. A. Ş. Genel Müdürlüğünden :
Samsun Azot Fabrikalarımız ihtiyacı 31 kalem sigorta kapalı teklif usulü ile
temin edilecektir.
İstekliler, bu ihaleye ait idari şartname ve malzeme listesini Ankara'da Kon­
ya Devlet Yolu No. 70 Hipodrum adresindeki Genel Müdürlüğümüz Ticaret Dairesi
Başkanlığı İç Ticaret Müdürlüğünden İstanbul Karaköy Rıhtım Cad. Denizciler
Sok. No. 8 K a t : 2 adresindeki İstanbul Satmalma Müdürlüğünden bedelsiz olarak
temin edebilirler.
Şartnamelerine uygun olarak hazırlanacak kapalı tekliflerin 26/5/1983 (Per­
şembe) saat 16.00'ya kadar Genel. Müdürlüğümüzde bulunacak şekilde postaya ve-
2 Mayıs 1983 — Sayı: 18035
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 51
rilmesi veya elden Genel Müdürlüğümüz Haberleşme Müdürlüğüne teslim edilmesi
şartır. Zamanından sonra gelen teklifler ve postada meydana gelen gecikmeler dik­
kate alınmaz.
Şirketimiz 2490 sayılı Kanuna tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta böl­
mekte veya dilediğine vermekte tamamen serbesttir.
6870/1-1
MSB. İstanbul Levazım Amirliği 4 Nolu Satınalma Komisyon Başkanlığından:
Askeri ihtiyaç için aşağıda yazılı mal 2490 sayılı Kanunun 31 inci maddesi
gereğince Kapalı Zarf usulü ile satın alınacaktır. Şartnamesi Komisyonda, Ankara
ve İzmir Lv. Amirliğinde görülebilir. Teklif mektuplarının ihale saatinden bir saat
evveline kadar Komisyon Başkanlığına verilmesi şarttır. Postadaki gecikmeler dik­
kate alınmaz.
Cinsi : İtfaiye Aracı., Miktarı : 21 adet., Tahmini Tutarı : 199.500.000.—., Geçici
Teminatı 5.985.000.—., İhale gün ve saati 17 Mayıs 1983 Saat: 11.00.
Açıklama :
1. Şartnamede yazılı mal toptan bir istekliye ihale edilecektir.
2. Miktar ihale sırasında beliren fiyat üzerinden tavan ödeneğinin tamamı
kullanılacak şekilde yeniden hesap edilerek tesbit edilecektir.
3. İhaleye katılmak isteyen Tacir ve Sanayicilerden. Ticaret ve Sanayi Oda­
larına kayıtlı olduklarını gösterir, esnaf ve sanatkârlardan mensup oldukları derneklerce kendilerine verilen meslek ve sınavlarım gösterir belgeler istenecektir.
4. İstekliler tarafından geçici teminat banka mektubu olarak verilecek ise,
mektup vadesiz ve limitleri gösterilmiş olacaktır.
6989/1-1
:
:
•
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Gnel Müdürlüğünden :
1 A D E T ÇOK MİLLİ DELİK D E L M E BAŞLIĞI S A T I N A L I N A C A K T I R
Kurumumuz - Mamak Gazmaske Fabrikasının gereksinimi olan 1 adet Çok
Milli Delik Delme Başlığı satın alınacaktır.
Bu işe ait idari ve teknik şartname üe resim Ankara'da Genel Müdürlük İç
Alım Şube Müdürlüğünden, İstanbul'da ise inönü Caddesi No : 88 Taksim/tSTANBUL
adresindeki İstanbul Şube Müdürlüğünden temin edilebilir.
İhaleye iştirak edecek firmaların şartnameye göre hazırlayacakları teklif mek­
tuplarını kapalı zarf içinde en geç 12 Mayıs 1983 Perşembe günü saat 17.00'ye kadar
Kurumumuz İç Alım Şu<be Müdürlüğüne göndermesi şarttır.
Kurumumuz 2490 sayılı Kanuna tabi olmayıp İhaleye kısmen veya tamamen
yapıp yapmamakta veya siparişi dilediğine vermekte tamamen serbesttir.
6572/1-1
•
Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğünden :
Kapalı teklif almak suretiyle Blok, Çubuk, Qramül, Payet, Pul veya Toz ha­
linde 77.700 K g . Sudkostik satınalınacaktır.
1 — Bu işe ait idari ve Teknik Şartname Ankara'da Genel Müdürlük İkmal
Dairesi Başkanlığından, İstanbul'da Zeytinburnu Kombinasından bedelsiz olarak temin
edilebilir.
2 — üzerine (Sudkostik ihalesi) ibaresi yazılacak teklif mektupları 18/5/1983
günü saat 14.00*e kadar Genel Müdürlük Yazı işleri Şefliğine verilecektir.
3 - » Potadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
4 — 'Kurumumuz 2490 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihalenin tamamını veya
bir kısmını yapıp yapmamakta veya dilediğinde yapmakta serbesttir.
6576 / 1-1
Sayfa: 52
RESMİ GAZETE
2 Mayıs
Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğünden :
1983
—
Sayı:
18035
Y A P I İŞLERİ İLANI
1 — Eksiltmeye konulan iş Gazi Mahallesi (A.O.Ç.) Dispanser binası ikmal
inşaatı olup, ilk keşif bedeli 1983 yılı Bayındırlık Bakanlığı rayiç ve birim fiyatlarına
göre 105.000.000,— TL. dır.
2 — Eksiltme 23/5/1983 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 16.00'da Aakarar S. S. K. Genel Müdürlüğü 2. Nolu Satınalma Komisyonunda Mütehavvil birim
fiyat esası üzerinden kapalı zarf usulü ile yapılacaktır.
3 — isteklilerin bu işe ait İhale dosyasını Ankara Adakale Sok. No : 30 da
Genel Müdürlük Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı Keşif ve İhale Fen Heyeti Müdürlü­
ğünde mesai günleri saat 14.00 den sonra incelemeleri mümkündür.
4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin;
a) İlan tarihinden sonra alınmış Ticaret Odası belgesini,
b) 3.150.000,— T L . İlk geçici teminatını,
c) Yeterlik belgesini, kapalı zarflarına koyacaklardır.
5 — Yeterlik belgesi alınma şekli;
a) İsteklilerin en geç 16/5/1983 Pazartesi günü mesai saati sonuna kadar
bir dilekçe ile S. S. K. Genel Müdürlüğüne müracaat etmeleri (Müracaatta Umumi
Evrak kaydı muteberdir. Telgrafla müracaat kabul edilmez.) ve dilekçelerine;
•b) Bayındırlık Bakanlığından alınmış keşif bedeli kadar münhasıran A veya
B grubundan müteahhitlik karnesi aslım veya aslının ibrazı şartıyla noterden tasdikli
suretini,
c) Müteahhit olarak keşif bedeli kadar, Şantiye Şefi olarak 150.000.000,—
TL. Kontrol Şefi olarak 200.000.000,— T L . lik benzeri işi tamamlayıp, kabullerini
yaptırmış olduğuna dair ilgili daireden alınmış belge asıllarını veya asıllarının ibrazı
şartıyla noterden tasdikli suretlerini,
d) Noterden tasdikli yapı araçları, teknik personel taahhüt bildirileri ve de­
mirbaş listesini,
e) Malî durum bildirisi ve Banka referans mektuplarını,
f) İsteklilerin Şirket olması halinde şirket tüzüğünün ilan edildiği Ticaret
Sicil gazetesini,
g) Bu işin şantiye şefliğini ve fenni mesuliyetini yapacağına dair bir mimar
veya inşaat mühendisinden alacakları noterden tasdikli taahhüt beyannamesini,
n) Kurum Keşif ve İhale Fen Heyeti Müdürlüğünden alınan dosya tetkik bel-,
gesini eklemeleri lazımdır.
6 — Firmaların Kurumumuzla olan münasebetlerini!:,
kendileri veya noter
marifetiyle yetkili kılacakları temsilcilerinin muhatap olmas' gerekmektedir. Firma­
lara daha önce yeterlik belgesi verilmiş olması bu İhaleyi bağlamaz.
7 — İsteklilerin bu işe ait ihale dosyası ve ilan hükümlerine göre tanzim ede­
cekleri teklif mektluplarmı eksiltme günü saat 15.00'e kadar makbuz mukabilinde
S. S. K . Genel Müdürlüğü Mithatpaşa Cad. No : 7 Sıhhiye - Ankara 2. Nolu Satınalma
Komisyonu Başkanlığına veı meleri veya bu saatte Komisyon Başkanlığında buluna­
cak şekilde iadeli taahhütlü olarak postalamaları lazımdır. Postadaki gecikmeler ka­
bul edilmez.
8 — Kurumumuz 2490 sayılı Kanuna tabi olmayıp,, ihaleyi yapıp yapmamakta
kısmen yapmakta veya dilediğine yapmakta serbesttir,
6886 / 2-1
T. C. Köy işleri ve Kooperatifler Bakanlığı Yol, Su ve Elektrik İşleri Genel
Müdürlüğü Y . S. E. X I . Bölge Müdürlüğünden :
ASBESTLİ ÇİMENTO V E ÇELİK B O R U NAKLETTIRİLECEKTIR
1 — Bölgemiz ihtiyacı olan 4.999.500,— T L . keşif bedelli Asbestli Çimento
boru ve Çelik boru muhtelif fabrika ve satış depolarından alınarak Bölgemiz sahasına
Sayfa: 53
RESMÎ GAZETE
Mayıs 1933
Sayı: 18035
taşınması işi 6200 sayılı Kanunun 34. maddesi gereğince tatbik edilecek esasların
22. maddesine uyularak emanet usulü ile İhale edilecektir.
2 — Adı geçen işe ait şartname 1. keşif V. B. evraklar mesai saatleri dahilin­
de Müdürlüğümüz İçmesuları Şefliğinde ücretsiz olarak görülebilir.
3 —. thale 18/5/1983 Çarşamba günü saat 14.00 de Bölge İçmesuları Şefliğinde
yapılacaktır.
4 —• İşe ait muvakkat teminatı 163.735,— TL. dır. (Teminat mektubu limit
dahili olacaktır.)
5 — İsteklilerin en geç 13 Mayıs 1983 Cuma günü mesai bitimine kadar Bölge
Müdürlüğümüze müracaatları ile bu müracaat dilekçelerine aşağıdaki belgeleri ekle­
meleri şarttır.
a) İşin en az keşif bedeli kadar boru nakliyesi yaptıklarına dair belgenin
aslı veya işin keşfi kadar (C) grubu Müteahhitlik karnesi,
ıb) Müteahhidin bu işler için ayıracağı en az (5) adet veya daha fazla tonajlı
kamyon, kendisine ait olduğunu tevsik eden belgelerini veya kiralayacak şahıs, fir­
madan alınmış noter tasdikli taahhütname ve araçları kiralayana ait olduğunu tevsik
eden belgelerini,
c) 1983 yılı vizeli Ticaret Odası Sicil vesikası,
d) İhaleye iştirak edecek Şirket ise;
İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicilin kayıtlı bulunduğu
Ticaret Odasından veya sair resmi bir makamdan şirketin sicili kayıtlı ve halen faali­
yette bulunduğuna dair ihalenin İlanından sonra alınmış vesika ile Şirket'in sürkileri
veya Şirket namına teklifte bulunan kimselerin bu şirketin vekili olduğunu gösterir
tastikli vekaletname (Hususi tecil edilmemiş ortaklıklar kabul edilmez.)
6 — tsteklilerin yeterlik belgesini alıp, almadıklarım 16/4/1983 tarihinden iti­
baren Bölgemizden öğrenilebilecektir.
7 — İsteklilerin teklif mektuplarını ihale saatinden 1 saat evveline kadar İhale
komisyonuna makbuz karşılığında teslim etmeleri şarttır.
Telgrafla müracaat ve postadaki gecikmeler nazarı dikkate alınmaz.
Keyfiyet ilân olunur.
6569/1-1
—
2
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünden :
1 — İthalatı Genel Müdürlüğümüzce yapılmak üzere aşağıda cins ve miktarı
yazılı malzemeler 6246 sayılı Kanunu değiştiren 1891 sayılı Kanuna göre teklif almak
suretiyle satınalınacaktır.
2 — Teknik ve idari şartnameler, Devlet Meteoroloji Genel Müdürlüğü Kalaba Ankara adresinden bedelsiz verilecektir.
3 — Genel Müdürlüğümüz teklifleri en son 30/5/1983 günü mesai bitimine ka­
dar kabul edilecektir.
4 — İhale 31/5/1983 günü saat 9 30 da Genel Müdürlük binasında yapılacaktır.
5 — Postadaki vaki gecikmeler nazari itibara alınmayacaktır.
C i n s i
1
2
5
4
5
6
-
Kağıt kesme giyotini
Fotografik prosesi! mikrofilm okuma Baskı Makinası
Matbaa kamerası
Ofset Baskı Makinası
PertecxL40 sistemine ait kapasite genişletme yedekleri
Mikrofilm Sistemi
Miktarı
1
1
1
1
7
1
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
6570 / 1-1
Sayfa: 54
İller Bankasından -.
2 Mayıs 1983 — S a y ı 18035
RESMÎ GAZETE
:
İÇMESUYU TESİSİ YAPTIRILACAKTIR
Beldenin Adı : Ceyhan (ADANA)., Keşif Bedeli 200.000.000,— TL., Geçici Te­
minatı : 6.000.000,— TL.. İstenilen Karne Grubu : 2. maddede yazılı., İhale Evrakı Be­
deli : 15.000— TL.
1 — Ceyhan içmesuyu inşaatının yapımı işi kapalı zarf usulü ile eksiltmeye
konulmuştur.
2 — İhaleye katılacak olanların eksiltmeye girme belgesi alabilmeleri için :
A) 1982 değeriyle min 200 milyon liralık (B) grubu müteahhitlik karnesine
sahip olmaları,
B) 1982 yılı birim fiyatlarına göre en az 150 milyon keşif bedeli tutarında
içmesuyu kanalizasyon, kullanma suyu veya benzeri su işini yüklenici sıfatı ile
yaptığını kanıtlayan işin ait olduğu Resmi kuruluşun tasdikine havi istihkak raporu,
kesin hesap raporu, kabul tutanağı vb. belgeyi «Eksiltmeye Girme Belgesi» almak
için verecekleri dilekçelerine eklemeleri.
C) Aşağıda belirtilen makina ve tachizata 1982 yılı da sahip olduklarını kanıtlıyan demirbaş defterinin noterden tasdikli fotokopilerini ve halen bulundukları
yerlerin açık adreslerini müracaatlarına eklemeleri ve iş üzerlerinde kaldığı tak­
dirde, iş programlama uygun şekilde bu işe tahsis edeceklerini, eksiltmeye girme
belgesi almak için verecekleri dilekçesine ekliyecekleri «Alet ve Donanım bildirisi»nde belirtmeleri gerekmektedir.
a) 2 ad. minimum 500 İt kepçe kapasiteli kanal kazıcı
b) 1 ad. lastik tekerlekli yükleyici
c) l ad. betoniyer
d) 2 ad. Damperli kamyon (minimum 5 tonluk)
e) 2 ad. kompresör
3 — İhale evrakı bedeli mukabili Bankamızdan temin edilecektir.
4 — İhaleye katılmak isteyenlerin, Teklif Şartnamesindeki hususlara uygun
şekilde tanzim edecekleri dilekçelerini, yeterlik belgesi almak üzere 13/5/1983 Cuma
günü saat 17.00'ye kadar Bankamız Genel Evrakma vermeleri gerekmektedir.
5 — Teklif zarflan 26/5/1983 Perşembe günü saat 12.00'ye kadar Bankamıza
verilmiş, olacaktır.
6 — Teklif zarfları 26/5/1983 Perşembe günü saat 14.30'da Bankamız Satın
Alma Komisyonunda açılacaktır.
7 — Bankamız, 2490 sayılı Kanuna tabi olmayıp, eksiltmeye iştirak için ye­
terlik belgesi verip vermemekte, ihaleyi yapıp yapmamakta, veya işi ihaleye giren­
lerden dilediğine ihale etmekte serbesttir.
6882/1-1
:
Köyişleri ve Kooperatifler Bakanlığı Yol, Su ve Elektrik İşleri Genel Müdür­
lüğü Y S E 5. Bölge Müdürlüğü Çankırı İli YSE Müdürlüğünden :
Sıra
No.
1
2
İşin Adı
Çerkeç-Aliözü
Şabanözü-Göldağı
K. Bedeli
TL.
2.000.000
1.500.000
G. Teminat
TL.
73.750
58.750
İ H A L E
Tarihi
Saati
17/5/1983
17/5/1983
10.30
11.00
Çankırı i l i YSE Müdürlüğü İli hudutları dahilinde ve 1983 yılı içmesuyu in­
şaat programında bulunan ve yukarıda beyanı yapılan içmesuyu inşaatları 6200 sa­
yılı Kanunun 34. maddesi gereğince tatbik edilecek esaslar dahilinde, Çankırı İli
YSE Müdürlüğü içmesuları şefliği odasında kapalı zarf usulü ile emanet eksiltmeye
konulmuştur.
Sayla: 52
RESMİ GAZETE
2 Mayıs 1983 — Sayı: 18035
1 — Bu işlere ait keşif evrakları Çankırı Ilı YSE Müdürlüğü içmesuları şefli­
ğinde mesai saatleri dahilinde görülebilir.
2 — İsteklilerin 13/5/1983 tarihi mesai sonuna kadar yeterlik belgesi almak
için her işe ayrı, ayrı müracaat etmesi ve müracaatlarına;
a) İşin keşfi kadar (C) grubu müteahhitlik karnesi ve içmesuyu inşaatı yap­
tığına dair iş bitirme belgesi eklemesi.
b) Taahhüdü altındaki işlerin beyannamesi.
c) Eksiltmenin ilk ilân tarihinden sonra alınmış banka referans mektubu
ile mali durum bildirgesi eklenmesi.
d) 1983 yılı vizeli Ticaret Odası belgesinin eklenmesi.
3 — Geçici teminat mektubunun limit dahili olması.
4 — Yukarıda yazılı belgeler ile mali durum bildirgesi bizzat müteahhit ve­
ya taşaron tarafından imzalanması şarttır. Vekaleten imza edilenler kabul edil­
mez.
5 — Müteahhit veya taşaronların verdiği vekaletname ile ihaleye müracaat­
lar geçerli değildir.
6 — İstekliler 16/5/1983 günü akşamı mesai sonuna kadar yeterlik belgesi
alıp, almadığını öğrenebilirler.
7 — Eksiltmeye girebilmek için işin karşı hizasında gösterilen miktar kadar
geçici teminat alındı makbuzu veya limit dahili banka mektupları belgesini ihale
yeterlik belgesini iç zarftaki teklif mektubu ile birlikte dış zarfa konması lazımdır.
8 — iştirak mektubu olan taşaronlar teklif mektubunu ihale saatinden ya­
rım saat evvel, istenilen belgelerle birlikte ihale komisyonuna vermesi şarttır.
9 — Postadaki gecikmeler ve telgrafla yapılan müracaatlar kabul edilmez.
6984/1-1
Muğla İli Daimi Komisyon Başkanlığından :
1 — Muğla 111 özel İdare Müdürlüğünce yaptırılacak Sakar Geçidi Tenekeli
Kahve Turistik Konaklama Tesisleri inşaatı 2490 sayılı Kanun hükümlerine göre ka­
palı zarf usulü ile eksitlmeye konulmuştur.
2 — İşin keşif bedeli (88.000.000) lira olup, geçici teminatı (2.640.000) liradır.
3 — İhale 18/5/1983 Çarşamba günü saat 15.00 de 11 Daimi Encümen Salo­
nunda Encümen huzurunda yapılacaktır.
4 — İşin şartnamesi ve diğer evrakları Her gün mesai saatlarında 11 Daimi
Encümen Kalemi ve özel İdare Müdürlüğünde görülebilir.
5 — İsteklilerin en geç 13/5/1983 tarihinde Muğla Valiliğine müracaatla;
A) 1983 Yılına ait Ticaret ve Sanayi Odası vesikasını,
B) Eksiltme şartnamesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan;
a — Plân ve teçhizat beyannamesi,
b — Teknik personel beyannamesi,
c — Taahhüt beyannamesi,
d — Sermaye ve kredi imkânlarını bildirir mali durum bildirimi ve banka re­
ferans mektubu,
e — Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları işin keşif bedeli kadar eksiltme­
ye girebileceklerini gösterir karnesini ekllyerek Muğla Bayındırlık Müdürlüğünden ala­
caklar yeterlik belgesi, geçici teminat mukabili banka mektubu veya özel İdare vezne
makbuzu ile teklif mektubunu hazırlıyacakları zarfa Komisyon Başkanlığına verme­
leri şarttır.
6 — Telgrafla müracaatlar ve postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez.
6578 /1-1
Sayfa: 56
RESMİ GAZETE
Amasya İl Daimi Komisyon, Başkanlığından:
2 Mayıs 1983 — Sayı: 18035
1 — Amasya İl ö z e l İdare Müdürlüğüne bağlı Eski Çeltek Kömür İşletmesi
55 nolu açık ocak sahasında her cins zemin ve kömürün kazılması ve depo yerine
nakli işi 223.411.40C.— liralık 1. keşif bedeli üzerinden 2490 sayılı Kanunun 31. mad­
desi gereğince kapalı zarf usulü ile eksiltme ihalesi 17/5/1983 Sah günü saat 15.00'te
Amasya Hükümet Konağında toplanacak olan İl Daimi Komisyonunca yapılacaktır.
2 — Eksiltme şartnamesi, proje ve diğer evraklar Amasya Bay indirhk Mü­
dürlüğünde mesai saatleri içerisinde görülebilir.
3 — Eksiltme ihalesine iştirak edebilmek için isteklilerin;
a) Kanuni kontunun bulunması,
b) 6.702.342.— liralık geçici teminatına ilişkin belge, (geçici teminat olarak
kabul olunacaklar eksiltme şartnamesinde yazılıdır.)
c) Ticaret ve Sanayi Odası belgesi, (ilân tarihi itibariyle vizeli)
d) Müracaat dilekçeleri ile birlikte verecekleri ve eksiltme şartnamesinde be­
lirtilen ve usulüne gore hazırlanmış ve bu işin adına olan:
— Yapı araçları bildirgesini (eksiltme şartnamesinde istenilen Makina ve teç­
hizatın isteklinin kendisine ait olduğunu kanıtlayıcı belgelerin asılları veya Noter
tasdikli suretlerini, yine bu makinaların 1982 yılı amortismanının işlendiği belge­
lerin asılları veya noter tasdikli suretlerini, kıralıyacaksa aynı şartlarda belgeleri
ihtiva eden ve işin adına düzenlenmiş işin süresi kadar süreli noter tasdikli kira
mukavelesini eklemesi),
— Sermaye ve kredi imkânlarını açıklayan mali durum bildirisi ve eki banka
referans mektubu,
— Teknik personel bildirisi, (eksiltme şartnamesinde belirtilen miktarda tek­
nik personel bu işte çalıştırılacağına dair taahhütname ve oda kayıt belgesi aslı ve­
ya noter tasdikli sureti ekli)
— Taahhüt bildirisi,
— Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları en az işin keşif bedeli kadar işin
eksiltmesine girebileceklerini gösterir (B) grubundan müteahhitlik karnesinin as­
lını ibraz etmek suretiyle Amasya Baynıdırlık Müdürlüğünden alacakları eksiltme­
ye girme belgesini teklif mektubu ile birlikte zarfa koyarak 17/5/1983 Sah günü
saat 14.00'e kadar makbuz karşılığında İl Daimi Komisyon Başkanlığına verecekler­
dir.
4
Eksiltmeye girme belgesi alınması için son müracaat tarihi 12/5/1983
Perşembe günü mesai saati sonuna kadardır.
5 — Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez.
Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesine eklenen çalışma şartlarına ait bilgiler
ihale dosyasında mevcuttur.
Keyfiyet ilân olunur.
6874/1-1
—
Çanakkale Valiliğinden :
Kültür ve Turizm Bakanlığı Planlama ve Yatırımlar Daire Başkanlığının:
1
Çanakkale Truva Mola Noktası ve Satış Dükkânları inşaatı işi 2490 sa­
yılı Kanun hükümlerine gore ihaleye çıkarılmıştır.
2
İşin keşif bedeli 42.959.674,— TL. dır.
3 — Eksiltme Çanakkale Belediye Başkanlığı binasında İl İhale Komisyonun­
ca 20/5/1933 Cuma günü saat 15.00'de yapılacaktır.
4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak Çanakkale Turizm ve Tanıtma Büro
Müdürlüğünde görülebilir.
—
—
5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin;
2
Mayıs 1983
—
Sayı: 18035
RESMÎ GAZETE
Sayfa: 57
a) 1.238.790,— TL. lık geçici teminatını,
b) 19J3 Yılına ait Ticaret ve Sanayi Odası belgesini,
c) Müracaat dilekçeleri ile birlikte verecekleri .eksiltme şartnamesinde be­
lirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan;
— Yapı r a ç l a n bildirisi,
— Teknik personel bildirisi,
— Taahhüt bildirisi,
— Bayındırlık Bakanlığından almış olduklan, en az keşif bedeli kadar tu­
tarlı (C) grubundan müteahhitlik karnesini ibraz sureti ile Bayındırlık Müdürlüğün­
den alacakları («Yeterlik Belgesi»ni teklif mektubu ile birlikte zarfa koymaları lâ­
zımdır.
6
İstekliler teklif mektuplarını 20/5/1983 Cuma günü saat 14.00'e kadar
İhale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir.
7
Eksiltmeye girme belgesi alınması iiçn son müracaat tarihi 16/5/1983
günü mesai saati sonuna kadardır.
Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez.
Keyfiyet ilân olunur.
6881/1-1
—
—
PTT Elektronik Haberleşme Cihazları Laboratuar ve Fabrika Müdürlüğünden:
MİNYATÜR RÖLE SATIN A L I N A C A K T I R
1 — Ünitemiz ihtiyacı için 6 kalem minyatür röle kapalı teklif almak sure­
tiyle satınalınaacktır.
2 — Bu işe ait teknik ve idari şartnameler İstanbul - Ümraniye'deki PTT
Elektronik Haberleşme Cihazları Laboratuar ve Fabrika Müdürlüğü, Malzeme Mü­
dürlüğünden İngilizcesini 1.300,— TL., Turkçesüıi 650,— TL. bedelle temin edilebilir.
3
İhale 25/5/1983 günü saat 15.00'de 2. maddede belirtilen adreste yapıla­
cağından isteklilerin teklif mektuplarını aynı gün saat 14.30'a kadar Müdürlüğümüz
Malzeme Müdürlüğünde bulndurulmasını sağlamalıdırlar.
4 — ihaleye katılmak isteyen firma mümessillerinin her firma için ayrı ayrı
şartname satınalmaları zorunludur.
5 — Teşekkülümüz 2490 sayılı Kanuna tabi
olmadığından Müdürlüğümüz,
ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.
6 — Tamamlayıcı bilgi 35 12 U nolu telefondan alınabilir.
—
6876/1-1
T A N T A L KONDANSATÖR SATIN ALINACAKTIR
1 — Ünitemiz ihtiyacı için 8 kalem tantal kondansatör kapalı teklif almak
suretiyle satınalınacaktır.
2 — Bu işe ait teknik ve idari şartnameler İstanbul - Ümraniye'deki PTT
Elektronik Haberleşme Cihazları Laboratuar ve Fabrika Müdürlüğü, Malzeme Mü­
dürlüğünden İngilizcesini 1.400.— TL. Türkçesini 700.— TL. bedelle temin edilebilir.
3
İhale 23/5/1983 günü saat 15.00'de 2. maddede belirtilen adreste yapıla­
cağından isteklilerin teklif mektuplarını aynı gün saat 14.30'a kadar Müdürlüğümüz
Malzeme Müdürlüğünde bulundurulmasını sağlamalıdırlar.
4 — ihaleye katılmak isteyen firma mümessillerinin her firma için ayrı ayrı
şartname satınalmaları zorunludur.
5
Teşekkülümüz 2490 sayılı Kanuna tabi olmadığından Müdürlüğümüz, iha­
leyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.
8 — Tamamlayıcı bilgi 35 12 11 no. lu telefondan alınabilir.
—
—
6877/1-1
Sayfa: 58
RESMİ GAZETE
2 Mayıs 1983 — Sayı: 18035
Samsun Y S E 8. Bölge Müdürlüğü Sinop YSE İl Müdürlüğünden :
Sinop İli hudutları içersinde bulunan aşağıda ismi, keşif bedeli ve geçici te­
minatı yazılı emanet içmesuyu inşaatı 6200 sayılı Kanunun 34. maddesi gereğince
tatbik edilecek esaslara göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.
1 — İhale aşağıda yazılı gün ve saatte Sinop YSE İl Müdürlüğünde yapıla­
caktır.
2 — İhaleye iştirak etmek isteyenler ihale evraklarını Sinop YSE Müdürlü­
ğü İçmesuları şefliğinde görülebilir.
3 — İhaleye iştirak için yeterlik belgesi alınması zorunludur. Yeterlik belgesi
almak için aşağıda yazılı evraklarla birlikte son müracaat günü saat 17.30'a kadar
Sinop Y S E İl Müdürlüğüne yazılı olarak müracaat edilmesi gereklidir.
4 — İhaleye girebilmek için;
a) Bayındırlık Bakanlığından alınmış C grubu müteahhitlik karnesi aslı
veya örneği (en az işin keşif bedeli kadar) veya işin keşif bedeli kadar iş bitirme
belgesi aslı veya örneği,
b) 1983 Yılı Vizeli Ticaret Odası belgesi aslı veya örneği.
5 — Eksiltmeye katılmaları uygun görülenler teklif mektuplarına,
a) Limit dahili geçici teminat mektuplarını veya geçici teminatım Sinop
Muhasebe Müdürlüğüne yatırdıklarını gösterir makbuzu,
bî Yeterlik belgesini,
c) Yukarıdaki özelliklere haiz müteahhitlik karnesi veya iş bitirme belgesini.
d) 1983 Yılı Vizeli Ticaret Odası belgesini ekliyeceklerdir.
C — Teklif mektupları ihale saatinden yarım saat önce ihale komisyonuna
vereceklerdir.
7 — Telgrai'ia yapılacak başvurulan ve postadaki gecikmeler kabul edilmez.
Sıra No : 1., İşin Adı : Türkeli Merkez Grup., Keşif Bedeli : 1.900.000,—., Ge­
çici teminat : 70.750.— Son Müracaat Tarihi . 11/5/1983., İhale Tarihi : 12/5/1983..
İhale saati : 15.00.
6868/1-1
Köyişleri ve Kooperatifler Bakanlığı Yol, Su ve Elektrik
lüğü Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığından •.
İşleri Genel Müdür­
1 — Aşağıda cinsi, miktarı, tahmini bedelleri ve ihale tarihleri yazılı malze­
meler 2490 sayılı Kanunun 40. maddesi gereğince kapalı zarf eksiltme usulü ile iha­
leye çıkarılmıştır.
Malzemenin
Cinsi
1 — Bican Somunu.
Rondela ve
saplaması
2 — Metrik ve Sae
Takım sandık­
lan
Miktarı
Kalem
Tan. Bed.
TL.
Geç. Tem. Şart. Bed.
TL.
TL.
İHALE
Tarihi
Saati
5
4.704.000
141.120
250
20/5/1983
10.30
2
11.400 000
342.000
750
20/S/1983
11.00
2 — Eksiltme ihaleleri yukarıda gösterilen tarih ve saatlerde Ankara'da YSE
Genel Müdürlüğünde toplanacak Komisyon tarafından yapılacaktır.
3 — Şartname dilekçe karşılığında gösterilen bedellerle 10. Kat 8 Nolu oda­
dan temin edilebilir. Şartname bedellerinin YSE Genel Müdürlüğü adına ihale ko­
nusu belirtilerek M a l Müdürlükleri veya Defterdarlık veznelerine yatırılarak alınan
makbuz aslının ve posta pulunun gönderilmesi halinde posta ile de şartname gönde­
rilir.
RESMÎ GAZETE
Sayfa: 59
2 Mayıs 1983 — Sayı: 18035
4 — Yukarıda gösterilen ihalelere katılacak firmalar en geç 13/5/1983 günü
mesai saati sonuna kadar başvuruda bulunarak ihaleye iştirak belgesi isteminde
bulunacaklardır. Bu belgeyi alıp almadıklarını 17/5/1983 tarihinden itibaren öğre­
nebilirler.
5 -r- İhaleye iştirak belgesi alacak firmalar dilekçelerine,
a) Atölye personel ve teknik personel bildirisi.
b) Atölye teçhizat ve tezgah bildirisi,
c) Bankalardan alınmış mali reefrans mektupları,
d) Sanayi Odası Kapasite raporunun aslı veya noterden tasdikli sureti (ge­
çerlilik süresi dolmamış olacak)
e) I — 1 nolu ihaleye girecekler varsa Somunlar için TS 1206/8'e ait uy­
gunluk belgesi.
II — 2 nolu ihaleye girecekler TS. 5. TS. 59 TS. 60 TS. 2338 standartlarına uy­
gunluk belgesi (çekiçler, tornavidalar, penseler ve zımbalar) varsa diğer kalem­
lerinde TSE uygunluk belgesini ekliyeceklerdır.
6 — Satıcı firmalarda ihaleye iştirak edebilirler, Ancak imalatçı firmanın yet­
kili satıcısı olduğunu tevsik eden belgeyi ve yukarıda belirtilen imalatçı firmaya ait
belgeleri dilekçelerine ekliyerek ihaleye iştirak belgesi almak için başvuruda bu­
lunacaktır. YSE iştirak belgesi almak için müracaat eden isteklilerin iş yerlerini
görerek karar vermek hakkına sahiptir. İştirak belgesi alamayan istekliler ihaleye
giremez.
7 — İsteklilerin şartnamede istenilen vesaik ve limit içi geçici teminat mek­
tubu veya makbuzlarını koymak sureti ile hazırlıyacakları teklif mektuplarını ihale
saatinden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına tes­
lim etmeleri şarttır. (Kat: 10 oda No 7)
8 — Postadaki gecikmelerle telgrafla yapılacak tekliflerin kabul edilmiyeceğl
ilan olunur.
6869/1-1
Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünden:
T A K I M ELBİSE SATIN ALINACAKTIR
1 — Kurumumuz ihtiyacı olan yaklaşık 275 adet Erkek Takım Elbisesi Kapalı
Zarf usulü teklif almak suretiyle satınalmacaktır.
2 — Bu işe ilişkin şartname Kurumumuz, «Alım İkmal Dairesi Başkanlığı,
Atatürk Bulvarı N o : 181 Kavaklıdere/ANKARA ve İstanbul Bölge Müdürlüğü Harbiye/İSTANBUL» adreslerinden 250.— TL. karşılığında temin edilebilir. Şartname­
ler posta ile gönderilmez.
3 — Teklifler engeç 18 Mayıs 1983 günü saat 14.00'e kadar Kurumumuz, «Ge­
nel Evrak Müdürlüğü Paris Cad. N o : 15 Kavaklıdere/ANKARA» adresine teslim
edilmesi veya iadeli taahhütlü olarak posta ile gönderilmesi gereklidir. Postadaki ge­
cikmeler dikkate alınmaz.
4 — Kurumumuz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir.
6884/2-1
Sümerbank Deri ve Kundura Sanayii Müessesesinden
K A P A L I TEKLİF A L M A K SURETİYLE 300.000 ÇİFT İSKARPİN BAĞI İLE
60.000 P L A K A BOMBE MUŞAMBASI SATIN ALINACAKTIR
1 — Bu işe ait şartname Müessesemizden temin edilecektir.
2 — Teklifler 6/5/1983 günü saat 16.00'ya kadar Müessesemizin Beykoz'daki
Muhaberat Şefliğine verilecektir.
3 — Müessesemiz dilediği miktarda almakta veya alıp almamakta serbesttir.
6878/1-1
Sayfa: 60
RESMÎ GAZETE
2 Mayıs 1983 — S a y ı 18035
TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez İnşaat İhale Komisyonu Başkan­
lığından -.
:
1 — Teşekkülümüzce Malatya Garda yaptırılacak olan kafeterya binası in­
şaatı, Bayındırlık Bakanlığı 1983 yılı Birim Fiatlan ve 8/2574 sayılı Yıllık Fiat Farkı
Kararnamesi üzerinden birim fiat esasına göre kapalı zarf yöntemiyle eksiltmeye
çıkarılarak yaptırılacaktır.
2 — İşin 1983 yılı Birim Fiatlarına göre tahmini keşif bedeli-, 39.600.843,58 TL.
dir.
3 — İşin geçici teminat miktarı, 990.021,09 TL. dır.
Teminat mektup olduğu takdirde süresiz olacaktır.
4 — Başvuracak isteklilerin eksiltmeye girebilmeleri için;
4.1 — Bayındırlık Bakanlığından alınmış ve geçerlilik süresi dolmamış (c)
Grubundan en az keşif bedeli kadar yUklenicllik karnesinin aslı veya Noterden tastikli fotokopisini, (Karnenin aslı gerektiğinde Komisyonca istenebilir.)
4.2 — Duyuru tarihinden sonra alınmış halen faaliyette bulunduğuna dair,
Ticaret ve Sanayi Odası kayıt belgesini veya aynı odadan alınmış 1983 yılı vizesini
içeren kimlik kartım.
4.3 — Resmî Gazete'de yayınlanan «Yapı Tesis ve Onarım İşleri İhalelerine
girme Yönetmeliği»ne ekli 1, 2a, 2b, 3 ve 4 numaralı örneklere göre düzenlenmiş;
4.3.1 — Yapı Araçları bildirisini, (örnek 1)
4.3.2 — Sermaye ve Kredi imkânını açıklayan Mali Durum Bildirisi ile keşif
bedelinin en az % 10 u kadar TL. lik Banka Referans mektubunu, (örnek 2a-2b)
(Banka referans mektupları, tarih, sayı ve imza sahiplerinin isim ve kaşelerini ke­
sin olarak içerecektir.)
4.3.3 — Teknik Personel bildirisini .(örnek 3)
4.3.4 — Taahhüdü altında bulunan işleri belgeleri ile açıklayan taahhüt bil­
dirisini, (Örnek 4) (Taahhüt bildirisine belgeler mutlaka eklenecektir.)
4.3.5 — İstekliler gerçek kişi veya tüzel kişi olacaklardır, özel veya tescil
edilmemiş ortaklıklar kabul edilmeyecektir.
4.3.6 — İstekli Şirket olduğu takdirde noterden tasdikli şirket sirkülerini,
4.4 — İş yerini gördüklerine dair, TCDD Malatya 5. İşletme Başmüdürlüğün­
den alacakları yer görme belgesini,
5 — istekliler 3. Maddede belirtilen teminat mektubunu, (Banka teminat mek­
tupları, tarih, sayı, imza sahiplerinin isimleri ve kaşelerini kesin olarak içerecektir.
Teminat mektupları süresiz olacaktır.) veya TCDD işletmesi Genel Müdürlüğü Mer­
kez Veznesine nakit olarak yatırıldığına dair makbuzunu, 4. madde ve fıkralarında
istenilen belgeleri eksiksiz olarak dış zarfta, teklif mektuplarını da iç zarfta olmak
üzere usulüne uygun olarak (Yukarda belirtilen sıraya göre) hazırlayacakları tek­
liflerini en geç 20/5/1983 Cuma günü saat 10.30'a kadar TCDD işletmesi Genel Mü­
dürlük binasındaki Komisyonumuza makbuz karşılığı vermiş olacaklardır.
6 — Dış zarfta konması gereken belgeleri (gereksiz bilgi ve belgeler konul­
mayacaktır) tam olmayan, veya Komisyonca yeterli görülmeyen, iştirakçilerin tek­
lif zarfları açılmayacak ve hemen iade edilecektir.
7 — İstekliler konuyla ilgili hale dosyasını 8/5/1983 tarihi saat lO.OO'daıi
13/5/1983 tarihi saat 17.00'ye kadar TCDD işletmesi Genel Müdürlüğü inşaat Dairesi
Başkanlığında tetkik edecekler ve tetkik ettiklerine dair İnşaat Dairesi Başkanlı­
ğından alacakları belgenin aslım dış zarf içine koyacaklardır, ihale dosyasını, tet­
kik ettiklerine dair bu belgeyi ibraz etmeyenlerin zarfları açılmadan iade edile­
cektir.
2 M a y ı t , 1983 —
Sayı •
10035
RESMÎ GAZETE
S a y f a : 61
8 — Suresi içinde yapılmayan, telgrafla yapılan müracaatlar ve postada ola­
bilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
9 — Teşekkülümüz 2490 sayılı Yasaya tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta
veya dilediğine yapmakta serbest olduğu gibi nedenlerini açıklamak zorunda da
değildir.
İlgililere duyurulur.
6991/2-1
Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürlüğünden:
ı — Kurumumuz Ceyhan H.E.S. nın ihtiyacı için stasyoner tip kurşun asitli
115 adet aku imal ettirilecektir.
2 — Bu işe ait şartname;
TEK
SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Bayındır Sok. No 3 Yenişehir/ANKARA
adresindeki İç Ticaret Müdürlüğünden dilekçe karşılığında temin edilebilir. (Ku­
rumumuzla daha once iş münasebeti olmayan firmalar Ticaret veya Sanayi Odası
Sicil kayıt sureti, çalıştıkları, bankaları, konu ile ilgili referansları ve varsa tanı­
tıcı katalog v.s. vereceklerdir.)
3 — Son teklif verme tarihi 16/5/1983 günü saat I4.0o'e kadar olup gelen tek­
lifler aynı gün saat 15.00'de yukarıda kayıtlı adreste alenen açılacaktır.
4 — Kurumumuz 2490 sayılı Yasaya bağlı değildir.
6986/1-1
:
TOPLAM 1520 ADET ORTA GERİLİM AKİM ve GERİLİM
TRANSFORMATÖRÜ İMAL ETTİRİLECEKTİR
Kurumumuz Trafo Merkezlerinde kullanılmak üzere 13.5/TÖTO. 8 dosya no. lu
ve 106-TMB/6 referanslı teklif isteme şartnamesi ile toplam 1520 adet orta gerilim
akım ve gerilim transformatörü için teklif alınacaktır.
Teklifler en geç 26 Mayıs 1983 günü saat 14.00'e kadar Ankara Necatibey
Cad. No. 10'da Kurumumuz Trafo Merkezleri Proje Dairesi Başkanlığı Evrak Ser­
visine teslim edilmelidir. Postadaki gecikmeler özür sayılmaz.
Teklifler aynı gün saat 15.00'de Hanımeli Sokak No. 9/1 adresindeki T.E.K.
Satınalma Komisyonunda alenen açılacaktır.
Şartnameler yazılı müracaatla bu çeşit cihazları imal ettiklerini belgeleyen
firmalara Kurumumuzca postalanır.
Kurumumuz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir.
6387/1-1
1 — Kurumumuz Seyitömer Termik Santralında kullanılmak üzere altı adet
üfleç vantilatörü imal ettirilecektir.
2 — Bu işe ait şartname;
TEK
SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Bayındır Sok. No. 3/1 Yenişehir/Ankara
adresindeki İç Ticaret Müdürlüğünden dilekçe mukabilinde temin edilebilir. (Ku­
rumumuzla iş ilişkisi olmayanlar dilekçeye çalışmakta oldukları banka, referans­
ları, oda sicil kayıt sureti ve varsa tanıtıcı katalog eklenecektir.)
3 — Teklifler 9/5/1983 günü saat 14.00'e kadar yukarıda kayıtlı adresteki Mu­
haberat Servisinde bulundurulmalıdır. Gelen teklifler aynı gün ve saat 15.00'de yu­
karıda kayıtlı adreste alenen açılacaktır.
4 — Kurumumuz-2490 sayılı Yasaya bağlı değildir.
6988/1-1
Sayla: 62
RESMİ GAZETE
Ankara Telefon Başmüdürlüğünden :
2 Mayıs 1983 — Sayı: 18035
1. Başmüdürlüğümüzün ihtiyacı olan 120 kalem Alet-Edavat satınalınacaktır.
2. Bu işe ait Şartname Başmüdürlüğümüz Malzeme Müdürlüğünden bedeli
mukabili temin edilir.
3. İhale 7/6/1983 gnü saat 15.00'de Başmüdürlüğümüzde yapılacaktır.
4. Başmüdürlüğümüz ihaleyi yapıp yapmamakta ve tercih yapmakta serbest
olacaktır.
6888/2-1
1. Başmüdürlüğümüzün ihtiyacı olan 122 kalem Resimhane malzemesi sa­
tınalınacaktır.
2. Bu işe ait şartname Başmüdürlüğümüz Malzeme Müdürlüğüden bedeli
mukabili temin edilir.
3. İhale 2/6/1983 günü saat 15.00'de Başmüdürlüğümüzde yapılacaktır.
4. Geciken teklifler kabul edilmez.
5. Başmüdürlüğümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya tercih yapmakta ser­
best olacaktır.
6889/2-1
TCDD İşletmesi Merkez Alım. Satım ve İhale Komisyonu Başkanlığından:
10 Mayıs 1983 Salı günü saat 15.00'de eksiltmesi yapılacak olan İşletmemiz
Limanlarına yanaşan gemilerin sintine atıklarının toplanması, arıtılması ve depo­
lanması hizmetleri için anahtar teslimi esasına göre sabit tesis yapımı işinin eksilt­
me günü 27 Mayıs 1983 Cuma günü saat 15.00'e ertelenmiştir.
İlân olunur.
6866/1-1
———•
Çeşitli ilânlar
Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden:
Merkez Tegküâtımızın 7ve 8 dereceli boş kadrolarına Teknik Hizmetler Sını­
fında çalıştırılmak üzere önce yazık sınav sonra mülakatla aşağıda belirtilen ele­
manlar alınacaktır.
657 sayılı Devlet Memurları Yasasında öngörülen şartları taşıması gereken
adaylar aynı yasada verilmiş bulunan haklardan yararlanacaklardır.
Uygulama Değerlendirme
Pozisyonu
Uygulama Değerlendirme
Teknik elemanı
Uygulama Değerlendirme
Teknisyeni
Adet
1
2
Adaylarda Aranacak özel Şartlar
Üniversitelere bağlı fakültelerin «Matematik*
bölümünden mezun olmak.
— İyi derecede İngilizce bilmek
— Erkekler için askerliğini yapmış olmak ter­
cih sebebidir.
Sınav Genel Müdürlük Merkezinde 31/5/1983 Salı günü saat 9.00'da yapılacak­
tır. İsteklilerin gerekli belgeleri tamamlayarak en geç 30/5/1983 Pazartesi günü
saat 16.00'ya kadar Personel Müdürlüğü Seçme Şefliğine smav giriş kartı almak
üzere başvurmaları gerekmektedir.
ADRES : Karayolları Genel Müdürlüğü A Blok 2. Kat 209 Nolu Oda.
TEL : 18 52 00/310
Yücetepe/ANKARA
BAŞVURMADA A R A N A C A K BELGELER :
1) Form dilekçe (Kurumumuzdan alınacaktır.)
2) 3 adet fotoğraf
2 Mayıs
3)
4)
5)
6)
7)
Sayfa: 63
1983 — Sayı: 18035
RESMÎ GAZETE
Öğrenim belgesi aslı veya onanmış örneği
Savcılıktan alınacak iyi hal kağıdı
Askerlik terhis veya askere sevk tarihini belirtir tecil belgesi.
Sağlık raporu (Hükümet tabipliğinden)
Nüfus Hüviyet Cüzdanı aslı veya onanmış örneği.
6575/1-1
Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden:
Merkez Teşkilatımızın 8 dereceli kadrolarına 2 adet Teknik Hizmetler Sını­
fında çalıştırılmak üzere önce yazılı sınav sonra mülakatla aşağıda belirtilen ele­
manlar alınacaktır.
657 sayılı Devlet Memurları Yasasında öngörülen şartları taşıması gereken
adaylar aynı yasada verilmiş bulunan haklardan yararlanacaklardır.
Pozisyonu
Sistem Programcısı
Adet
2
Adaylarda Aranacak özel Şartlar
— Üniversitelere bağlı fakültelerin «Bilgisayar
Mühendisliği, Elektrik, Elektronik Mühendis­
liği, Matematik veya Fizik» Bölümlerinden
mezun olmak,
— Fortran veya PL/1 program dilini iyi derece­
de bilmek,
— ikinci program dili olarak Assembler bil­
mek tercih sebebidir.
— İyi derecede İngilizce bilmek,
— 30 yaşından büyük olmamak,
— Erkekler için askerliğini yapmış olmak tercih
sebebidir.
Sınav Genel Müdürlük Merkezinde 31/5/1983 Salı günü saat 9.00'da yapılacak­
tır. İsteklilerin gerekli belgeleri tamamlayarak en geç 30/5/1983 Pazartesi günü
saat 16.00'ya kadar Personel Müdürlüğü Seçme Şefliğine sınav giriş kartı almak
üzere başvurmaları gerekmektedir.
ADRES Karayolları Genel Müdürlüğü A Blok 2. Kat 209 Nolu Oda.
TEL : 18 52 00/310
Yücetepe/ANKARA
:
BAŞVURMADA A R A N A C A K BELGELER :
1) Form dilekçe (Kurumumuzdan alınacaktır.)
2) 3 adet fotoğraf
3) öğrenim belgesi aslı veya onanmış örneği
4) Savcılıktan alınacak iyi hal kağıdı
5) Askerlik terhis veya askere sevk tarihini belirtir tecil belgesi.
6) Sağlık raporu (Hükümet tabipliğinden)
7) Nüfus Hüviyet Cüzdanı aslı veya onanmış örneği.
6880/1-1
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Merkezinden :
Bankamız Genel Kurulunca 1982 senesi kâr payı olarak, 52 numaralı kupon
karşılığında hissedarlarımıza, 100 liralık bir hisse için net TL. 12.— ödenmesi ka­
rarlaştırılmıştır.
Kâr payının 29 Nisan 1983 tarihinden itibaren Bankamız Şubelerinin bulundu­
ğu yerlerde Şubelerimizce, bulunmadığı yerlerde de Türkiye Cumhuriyeti Ziraat
Bankası Şubeleri tarafından ödenmeye başlanıldığı ilân olunur.
6985/1-1
Sayfa • 64
ftESMI
GAZETE
2 Mayıs 1983 — Sayı : 18035
Başbakanlık Bakımevi Döner Sermaye isletmesi Mttdttriuğttjıden :
Bayındırlık Bakanlığınca tesklt ve tanzim edilen ve aşağıda isimleri öe^
lirtllen 1983 Y ı l ı Y a p ı İsleri Birim F i a t ve Tarif Cetvelleri 10 « « U t 1983 tari­
4
hinden itibaren satışa sunulmuş ur.
1. Sıhhi Tesisat Birim Fiat ve Tarifleri
500 T L .
000 T L .
2. Kalorifer Tesisatı Birim Fiat ve Tarifleri
8. Müşterek Tesisat Birim Fiat ve Tarifleri
750 T L .
4. Havalandırma ve Klima Birim F i a t ve Tarifleri
45« T L .
450 T L .
S. Otomatik Kontrol Tesisatı Birim Fiat ve Tarifleri
400 T L .
«. Brulör Tesisatı B i r i m Fiat ve Tarifleri
7. Mutfak Tesisatı Birim Fiat ve Tarifleri
400 T L .
8. Çamaşırhane Tesisatı Birim Fiat ve Tarifleri
200 T L .
9. Soğutma Tesisatı Birim Fiat ve Tarifleri
300 T L
10. Hastahaae Tesisatı Birim Fiat ve Tarifleri
250 T L .
18. Kuvvetli A k ı m İç Tesisatı Birim Fiat ve Tarifleri
650 T L .
14. Zayıf A k ı m tç Tesisatı Birim Fiat ve Tarifleri
300 T L .
15. Telefon Santralları Tesisatı Birim F i a t ve Tarifleri 150 T L .
16. Asansör ve Tesisatı Birim Fiat ve Tarifleri
250 T L .
17. Dizel Elektrojen Grupları Tesisatı Birim Fiat ve
Tarifleri
150 T L .
18. Yıldırımdan Korunma Tesisatı Birim Fiat ve
Tarifleri
150 T L
20. Rayiç Cetvel'
500 T L
21. Birim Fiat TarKleri eki Fiat Üstesi
500 T L .
Genel Fiat Analizleri
9.000 T L .
K a p a l ı zarf
400 TL.
Sözleşme tasarısı
400 TL.
Bayındırlık Bakanlığı Yüksek
Fen Kurulundan temin edilecek diğer
Birlin F i a t ve Tarifleri bilahare sarışa sunulacaktır.
Türkiye Silinrael A r a ş t ı r m a Kurumu Y a p ı Araştırması Enstitüsünce bas­
tırılan ma. Müh. t} mal Akçalı tarafından hazırlanmış A k t a r m a s ı * Analizlerle
1983 yıl İnşaat Birim Maliyetleri K i t a b ı 19/4/1983 tarihinden İtibaren Resmi
Gazete Satış Bölümünde 2.250 T L . na satılmaktadır.
TBTAK'e ait kitap dışındakiler posta havalesi ile gönderilebilir.
İhtiyaç sahiplerinin bilgilerine sunulur.
Resmi Gazete Fihristi
Yürütme ve İdare Bölümü:
Sayfa
Bakanlar Kurulu Kararları
83/6211
T S E «Katı Y a k ı t Yakan Termosifonlar» Standart Uygulama
Kararı
1
83/6214
Perşembe Belediyesi İ m a r Alanı Değişiklik K a r a r ı
3
Yargı Bölümü
— Y a r g ı t a y a Ait 4 Askeri Y a r g ı t a y a Ait 1 Karar
— Uyuşmazlık Dahkemesine Ait 3 Karar
5
15
—
25
İlânlar
BAŞBAKANLIK
BASIMEVİ
Download

T.C. Resmî Gazete