T.C.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı
İHALE İLANI
Havaalanı Yolu üzerinde bulunan Erzurum Teknik Üniversitesi Kampüs Alanı 3600 Dönüm Arazide bulunan biçilmemiş otun
satışı işi ihale edilmek üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35. maddesinin (d) fıkrasına göre Pazarlık Usulü ile ihaleye konulmuştur.
A- İsteklilerden aranılan belgelerin neler olduğu: Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelere
katılacakların;
a) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,
b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,
c) Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,
d) Geçici teminatı yatırmış olmaları,
e) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden
veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde
alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam
yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin
ise, yukarıdaki (b), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte
bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri, şarttır.
f) Savcılıktan alınacak Adli sicil kaydı bulunmadığına dair belge, ilk ilan tarihinden sonra alınmış olacaktır. (Gerçek kişi ise
kendisinin, tüzel kişilik veya ortak girişim halinde ise, ortaklarının tümünün)
g) Bütün belgeler asıl veya noter tasdikli olacaktır.
Tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği: Tekliflerin ihalenin yapılacağı gün ve saate kadar Erzurum Teknik
Üniversitesi Çat Yolu Üzeri 4.Km. ERZURUM adresinde bulunan Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına teslim edilmesi
gerekmektedir.
2886 sayılı Devlet İhale Kanununun değişik 6.maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Bu
yasağa rağmen ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış ise, ihale bozularak geçici teminatı, sözleşme yapılmışsa bozularak kesin teminatı
gelir kaydedilir.
B-
C- Havaalanı Yolu üzerinde bulunan Erzurum Teknik Üniversitesi Kampüs Alanı 3600 Dönüm Arazide bulunan biçilmemiş
otun satışı işi için:
a) İhale konusu olan işin Niteliği, yeri ve miktarı: Kampüs Alanı 3600 Dönüm Arazide bulunan biçilmemiş otun satışı işi
için yeri sözleşme imzalanmasından itibaren 150 (yüzelli) takvim günü içinde bitirilecektir.
b) Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı: İhale katılmak isteyenlerin şartname almaları şarttır.
Şartnameler Erzurum Teknik Üniversitesi Çat yolu Üzeri 4.Km. ERZURUM adresinde ücretsiz görülebilir ve aynı adresten
Vakıflar Bankası Atatürk Üni. Şubesi TR 4100 0150 0158 0072 9870 6683 hesabına 10,00 TL. karşılığı satın alınabilir.
c) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı: İhale 01.07.2014 günü saat 14.00’de Erzurum Teknik
Üniversitesi Çat Yolu Üzeri 4.Km. ERZURUM adresinde bulunan ihale salonunda yapılacaktır.
d) Varsa tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarı: Bu işin için tespit edilen tahmini bedel 16.500,00 TL. olup, geçici
teminat tutarı 495,00 TL.’dir.
Download

İhale İlanı. - Erzurum Teknik Üniversitesi