İLAN
ÇILDIR MALMÜDÜRLÜĞÜ
SATIŞI YAPILACAK TAŞINIR MALLAR
GEÇİCİ İHALE TARİHİ
TEMİNAT
Sıra No
BULUNDUĞU YER
ADEDİ
MARKA
SERİ NO
ÖZELLİĞİ
FİİLİ DURUMU
TAHMİNİ BEDEL
1
MİLLİ EMLAK SERVİSİ
1
AYKANLI
3138
Tek Kırma
Kullanılabilir.
100.00 TL
30.00 TL
07.04.2014
09:00
2
MİLLİ EMLAK SERVİSİ
1
METSAN (STAR)
3892
Süperpoze av tüfeği
Kullanılabilir.
260.00 tl
78.00 TL
07.04.2014
09:10
3
MİLLİ EMLAK SERVİSİ
1
HUĞ-SAN(HUĞLU)
989729
Otomatik av tüfeği
Kullanılabilir.
185.00 TL
55.50 TL
07.04.2014
09:20
4
MİLLİ EMLAK SERVİSİ
1
HİLAL(ÜZÜMLÜ)
16151
Otomatik av tüfeği
Kullanılabilir.
220.00 TL
66.00 TL
07.04.2014
09:30
5
MİLLİ EMLAK SERVİSİ
1
TWİSTER(LEOPAR)
22296
Otomatik av tüfeği
Kullanılabilir.
185.00 TL
55.50 TL
07.04.2014
09:40
1-Yukarıda nitelikleri belirtilen 5 adet taşınır malın (yivsiz av tüfeğinin) satış ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/a maddesine göre Pazarlık Usulü ile yukarıda
belirtilen tahmini bedeller üzerinden karşılarında yazılan tarih ve saatlerde Çıldır Malmüdürü Makam odasında toplanacak komisyonca yapılacaktır.
2- İhale ile ilgili şartnameler mesai saatleri içinde Malmüdürlüğü Milli Emlak Servisinde ücretsiz olarak görülebilir.
3- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin;
a) Gerçek kişilerde yasal yerleşim yerini (İkametgah) gösterir belge, nüfus cüzdan sureti (T.C. Kimlik no.lu)
b) Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya banka teminat mektuplarını (teminat mektubunu 2886 sayılı yasaya göre hazırlanmış süresiz, limit dahilinde ve ilgili banka
şubesinin teyit yazısı ile birlikte),
c) Gerçek kişiler adına vekaleten ihaleye girecek kişilerin noter tastikli vekaletnameyle,
geçici teminata ilişkin belgeyle birlikte ihale saatinde komisyon huzurunda bulunması gerekmektedir.
4- Tahmin edilen bedele KDV dahil olmayıp KDV ve Karar Pulu Bedeli ihale sonucu oluşan satış bedeli üzerinden alınacaktır. Her türlü resim,vergi ve harç alıcısına aittir.
5- Yivsiz av tüfeklerinin ihale sonucunda teslim alınabilmesi için alıcının ilgili mevzuat uyarınca yetkili makamlardan alınmış yivsiz tüfek ruhsatnamesini (av tezkeresini) yada
yivsiz tüfek satınalma belgesini veya satıcılık bayiliği izin belgesini ibraz etmeleri zorunludur.
6-Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
7-Belirlenen saatlerde ihalenin sonuçlanmaması durumunda Komisyon süreyi uzatmakta serbesttir.
8-Ayrıca " ihaleye ilişkin bilgiler www.ardahandefterdarlığı.gov.tr adresinden öğrenilebilir."
(Tel : 0 478 311 23 92)
İLAN OLUNUR
İHALE SAATİ
Download

T.C. Sağlık Bakanlığı Cevabı 1