DERS TANITIM BİLGİLERİ
Dersin Adı
Kodu
Haftalık Ders Saati
AKTS Kredisi
Silah Bilgisi
122
2
3
Dersin Verildiği Sınıf
:
1
Dersin Verildiği Yarıyıl
:
1
Dersim Dili
:
Türkçe
Dersin Türü
:
Zorunlu
Dersin Seviyesi
:
Ön Lisans
Dersin Önkoşulu
:
Dersin Veriliş Şekli
:
Dersin Öğretim Elemanı
:
Dersin Amacı
:
Dersin Öğrenme
Kazanımları
:
Dersin İçeriği
:
Yüz yüze
Bu dersin amacı, Jandarma Genel Komutanlığı envanterinde bulunup,
en çok kullanılan silahların; kuruluştaki yerini, çalışma esaslarını,
taktik kullanımını, tutukluklarını ve giderilmesini, kullanılmasında
dikkat edilecek hususları bilen personel yetiştirmektir.
Bu ders sonunda başarılı olan öğrenciler;
 Nişancılık ile ilgili temel kavramları bilir,
 Atıcılık esaslarını bilir,
 Silâhların sıfırlamasında uyulması gereken kuralları bilir,
 Nişangâh tertibatlarını bilir,
 Nişancılık hatalarının neler olduğunu, bu hataları engellemeyi
bilir,
Tabancaların, piyade tüfeklerinin, keskin nişancı tüfeklerinin, makineli
tüfeklerin, roketatarların, havanların, el bombalarının;
 Tanımını ve kuruluştaki yerini bilir,
 Adedi bilgileri ve özelliklerini bilir,
 Taktik kullanımını bilir,
 Doldurulmasını, ateşlenmesini ve boşaltılmasını bilir,
 Tutukluk sebeplerinin neler olduğunu bilir,
 Sıfırlamasını bilir.
Gece görüş cihazlarının;
 Tanımını ve kuruluştaki yerini bilir,
 Çalışma prensiplerini bilir,
 Taktik kullanımını bilir,
 Kullanılmasında dikkat edilecek hususları bilir.
Mayın ve El Yapımı Patlayıcıların (EYP);
 Çalışma esaslarını bilir,
 Tespit, teşhis ve korunma esaslarını bilir.
Derste, meslek hayatları boyunca çeşitli silahları kullanacak veya
kullanılmasından sorumlu olacak öğrencilere; nişancılık esasları,
tabancalar, piyade tüfekleri, keskin nişancı silahları, makineli tüfekler,
bombaatarlar, havanlar, gece görüş cihazları, mayın ve EYP’lerle ilgili
kapsamı ve detayı alabilecekleri görev ve yetkiler göz önünde
bulundurularak hazırlanmış bilgiler aktarılmaktadır.
-1-
HAFTALIK KONULAR VE DERS ÖNCESİ HAZIRLIK
Hafta
Konular
Hazırlık
1
Nişancılık ve Sıfırlama Esasları
Kaynaklar
2
Tabancalar
Kaynaklar
3-4
Piyade Tüfekleri
Kaynaklar
5-6-7
Makineli Tüfekler
Kaynaklar
8
Keskin Nişancı Tüfekleri
Kaynaklar
9
Bombaatarlar
Kaynaklar
10
Roketatarlar
Kaynaklar
11
Havanlar
Kaynaklar
12
El Bombaları
Kaynaklar
13-1415
16
Kaynaklar
Gece Görüş Cihazları ve Noktalayıcılar
Kaynaklar
Mayın ile El Yapımı Geliştirilmiş Patlayıcı Madde ve Düzenleri
Kaynaklar
Ders Kitabı/Kitapları
1.
Silah Bilgisi Ders Kitabı, J.Okll.K.lığı, ANKARA, 2013
Yardımcı Kaynaklar
1.
JGY 167-3 (A) Mekanik Nişancılık ve Atış Eğitimi Yönergesi
Değerlendirme
Yarı Yıl Çalışmaları
Adet
Puan
İzleme Testi
3
12
Ara sınav
1
28
Final Sınavı
1
60
TOPLAM
5
100
-2-
DERSİN PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKI DÜZEYİ
S.Nu.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Program Yeterlilikleri
1
Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda demokratik, laik ve
sosyal hukuk devleti ilkelerine bağlı hizmet bilincine sahip
olmalıdır.
Türkçeyi sözlü ve yazılı etkin kullanma becerisine sahip
olmalıdır.
Temel ve meslekî alanda yeterli düzeyde en az bir yabancı
dil bilgisine sahip olmalıdır.
Asker kişilerde bulunması gereken temel nitelikler ile temel
askerî bilgi ve becerilere sahip olmalıdır.
Güvenlik hizmetleri alanında, evrensel ve ulusal değerler ile
sosyal sorumluluk ve kolluk etik ilkelerine sahip olmalı ve bu
esaslara uygun hareket edebilmelidir.
Meslekî ve sosyal alanda iletişim becerilerine sahip olmalı.
İdarî ve adlî kolluk faaliyetlerini yürütebilecek düzeyde temel
hukuk kavramlarını ve ilkelerini bilmelidir.
Meslekî mevzuatı yeterli düzeyde bilmeli ve görevini mevzuat
doğrultusunda icra edebilmelidir.
Kamu
güvenliğini
sağlamak
maksadıyla,
mevzuat
doğrultusunda genel kolluk hizmetlerini planlayabilmeli ve
icra edebilmelidir.
Güvenlik hizmetlerinin icrası sırasında çocuk, kadın, yaşlı ve
engellilere yönelik özel tedbirleri alabilmelidir.
Güvenlik hizmetlerinin icrasıyla ilgili diğer kamu kurum ve
kuruluşlarıyla birlikte çalışabilmelidir.
Güvenlik hizmetleri alanındaki bilimsel ve teknolojik
gelişmeleri izleyebilmeli, değerlendirebilmeli ve uygulamalara
yansıtabilmelidir.
Güvenlik hizmetlerinin icrası sırasında ortaya çıkabilecek
tehlikeleri öngörebilmeli ve tedbir alabilmelidir.
Katkı Düzeyi:
1 Çok Düşük
2 Düşük
3 Orta
4 Yüksek
5 Çok Yüksek
-3-
Dersin Katkı Düzeyi
2
3
4
5
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Download

Silah Bilgisi - Jandarma Genel Komutanlığı