İHALE İLANI
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ KONYA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
1- İdarenin
a) Adresi
: Horozluhan Mah. Cihan Sok. No: 9 Selçuklu-KONYA
b) Telefon ve Faks Numarası: 0 332 346 05 51 – 0 332 346 05 50
c) Elektronik Posta Adresi : [email protected]
2- İhale Konusu Malın
Niteliği, Türü Ve Miktarı : TMO Konya Şube Müdürlüğüne bağlı Pınarbaşı tesisli
ekibinde bulunan 10.000 tonluk çelik silodan sökülen kullanılabilir ekipmanlar.
a) Teslim Yeri
: TMO Konya Şube Müdürlüğü Pınarbaşı Tesisli Ekibi.
3- İhalenin
a)Yapılacağı Yer
: TMO Konya Şube Müdürlüğü.
b)Tarihi ve Saati
: 16.01.2014 tarih saat 14.30
4- İhale, TMO İhale Yönetmeliği kapalı zarfla teklif alma usulü ile yapılacaktır.
5- İhale dokümanı Horozluhan Mah. Cihan Sok. No:9 Selçuklu-KONYA adresinde mesai
saatleri dahilinde 25.-TL (KDV dahil) alınabilir. Satılacak malzemeler mesai saatlerinde
TMO Konya Şube Müdürlüğü Pınarbaşı Tesisli Ekibinde görülebilir. Teklifler atmış gün
opsiyonlu olacaktır.
6- Teklifler, 16.01.2014 günü, saat 14.30’e kadar ihalenin yapılacağı Konya Şube Müdürlüğü
BİM servisine teslim edilecektir.
7- İstekliler 1000.-TL geçici teminat vereceklerdir. Tekliflerde en yüksek ilk üç teklif
sahibinin geçici teminatları bekletilerek diğer isteklilerin geçici teminatları iade edilecek ve
sözleşme imzalanmasına müteakip ikinci ve üçüncü en yüksek teklif sahibinin teminatı iade
edilecek.
8- Kanunla, Bakanlar Kurulu kararı ile veya resmi gazetede yayınlanan yasaklama kararları
ile geçici veya sürekli olarak genel, katma ve özel bütçelerle idare olunan daire ve
kuruluşlarla, kamu iktisadi teşebbüsleri, öğrenim kurumları ve bankaların ihalelerine girmeleri
yasaklanmış olanlar, TMO personeli ve ihale komisyonu üyeleri ile ihaleyi onaylayacak
kişilerin eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımları doğrudan veya aracı kullanarak
ihaleye katılamazlar.
9-16.01.2014 tarihinde yapılan ihalenin sonuçlanmaması halinde 23.01.2014 tarihinde saat
14.30 da ikinci defa ihale yapılacaktır.
10-Bu işin muhammen bedeli 57 Krş/Kğr dır.
11-Bu İhalede TMO 2886 ve 4734 sayılı kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta,
kısmen yapmakta ve dilediğine yapmakta serbesttir.
Download

Horozluhan Mah. Cihan Sok. No