TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ ERZURUM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KARS AJANS
AMİRLİĞİ SARIKAMIŞ İŞYERİNDE BULUNAN 1 x 3.000 TONLUK DEPONUN
KİRALAMA İLANI
1-TMO Genel Müdürlüğünün mülkiyetinde bulunan Kars İli Sarıkamış İlçesi İstasyon Mahallesi
Rampa Yolu Mevkiinde tapunun 228 ada,4 Nolu Parsel, Pafta 37 de bulunan 1X 3.000 tonluk FÇH
deposunun bir yıllık 12.000.00 + KDV olmak üzere muhammen bedelli bir yıl süreli olmak üzere
kiraya verilecektir. Muhammen bedelin altında verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
2- Kapalı zarfla teklif alma yöntemiyle, TMO Erzurum Şube Müdürlüğü Gez Mahallesi Orhan
Şerifsoy Caddesi No.35 adresinde İhale 31.01.2014 tarih saat 14.00’da yapılacaktır. Teklif edilen
bedeller ihale tarihinden itibaren 90 iş günü opsiyonlu olacaktır.
3- İhale Dokümanı Erzurum Şube Müdürlüğü ile Kars Ajans Amirliğinde bedelsiz olarak görülebilir,
ancak ihaleye katılacak olanların KDV dahil 25 TL. Karşılığında satın almaları zorunludur.
4- Geçici teminat muhammen bedelin % 3’ü olan 360,00 TL dir. Geçici teminatın banka teminat
mektubu olması halinde en az 4 aylık süreli olacaktır. Geçici teminat nakit olarak ve Devlet Tahvili
olması halinde ise Devlet Tahvilinin ihale tarihindeki peşin değeri üzerinden teminat olarak kabul
edilerek, TMO Erzurum Şube Müdürlüğü Veznesine teslim edilerek, alınacak alındı makbuzu teklif
zarfına konacaktır. İhale üzerinde kalan teklif sahibinin geçici teminatı devir işleminden, ikinci
uygun teklifi veren teklif sahibinin geçici teminatı hariç diğer teklif sahiplerinin geçici teminatları,
kiralama ihalesinin gerçekleşmesinden sonra iade edilecektir. En iyi teklif sahibinin kiralamadan
vazgeçmesi halinde, ikinci uygun teklifi veren teklif sahibine taşınmaz kiralanacağından, ikinci teklif
sahibinin geçici teminatı taşınmazımız kiralanmasından sonra iade edilecektir. Kiralama teklifinden
vazgeçen 1. veya 2. teklif sahibinin teminatları irat kaydedilecektir. Teklif sahibinin bu konuda
hiçbir itiraz hakkı olmayacaktır.
5- TMO 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmadığından ihaleyi kısmen ve ya tamamen yapıp
yapmamakta ve dilediğine yapmakta serbesttir.
6- Posta, Telgraf ve Faks vb.ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ
ERZURUM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Download

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ ERZURUM ŞUBE